het groene lyceum SCHOOLGIDS Assen Wij zijn groen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen..."

Transcriptie

1 het groene lyceum SCHOOLGIDS Assen Wij zijn groen... 1

2 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd Maatschappelijke stage Buitenschoolse activiteiten Onderwijs onderbouw vmbo-groen Onderwijs onderbouw hgl 5 2. Leerlingbegeleiding 2.1 Begeleidingsmogelijkheden Zorgadviesteam Meldcode huiselijk geweld Zorgplicht Passend onderwijs Pitstop 7 3. Doorstroom 8 4. Examenresultaten 9 5. Financiën en faciliteiten 5.1 Gratis schoolboeken Vrijwillige ouderbijdrage Kluisjes Verklaring omtrent Gedrag Eigen laptop hgl Betaling Regelingen 6.1 Klachtenregeling Leerlingenstatuut Pestprotocol Social media beleid Schoolregels Video-opnames/foto s 14 2

3 AOC Terra Assen Dit is de digitale schoolgids voor het schooljaar van AOC Terra Assen. In deze gids vindt u belangrijke informatie over de school. We hebben geprobeerd alles zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. U vindt deze schoolgids alleen als digitaal document op portal.aocterra.nl. Alleen op verzoek is een gedrukt exemplaar te verkrijgen. Allard Bloem, directeur 3

4 1. De dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd voor het vmbo-groen en het Groene Lyceum per leerjaar vastgesteld, waarbij verschil zit tussen de leerjaren. Voor onze school is het als volgt: Leerjaar 1 en 2 (onderbouw): 1000 klokuren Leerjaar 3 (bovenbouw): 1000 klokuren Leerjaar 4 (bovenbouw en eindexamenjaar): 700 klokuren De lessen horen natuurlijk bij onderwijstijd. Daarnaast vallen verschillende activiteiten onder dit begrip: projecten, werkweken, schoolkampen, excursies, stages, sportdagen enzovoort. Een schooljaar telt gemiddeld 40 lesweken, dit varieert met een week meer of minder door de vakantiespreiding. We houden in onze planning rekening met ongeveer vijf dagen aan lesuitval in verband met Koningsdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag, Hemelvaart en Goede Vrijdag en een dag in verband met een open dag. Het spreekt vanzelf dat we ons inspannen om lesuitval zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld bij ziekte van docenten vervanging te regelen. Om een goede spreiding over het schooljaar mogelijk te maken starten we direct na de zomervakantie met het onderwijsprogramma en gaan zo lang mogelijk tot de zomervakantie door. 1.2 Maatschappelijke stage Een maatschappelijke stage (MaS) is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij de leerling door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maakt met de samenleving. Zo leert de leerling langzamerhand verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen. De maatschappelijke stage is met ingang van augustus 2014 geen verplichte exameneis meer. Wel kunnen scholen het blijven aanbieden en dat doet AOC Terra Assen dus ook. De uren tellen mee als onderwijstijd. Onze school werkt nauw samen met de vrijwilligerscentrale Assen. Zij bieden regelmatig vacatures aan. Ook via andere partners worden stageplaatsen aangeboden. In de kantine hangt een prikbord waar de stageplaatsen te zien zijn. We plannen voor elk leerjaar 105% van de verplichte onderwijstijd. Hiermee kunnen we de te verwachten uitval vanwege ziekte docenten, scholingen en rapportenvergaderingen opvangen. 4

5 1.3 Buitenschoolse activiteiten Als er buiten de normale lesuren een activiteit via de school georganiseerd wordt, ontvangt de leerling altijd schriftelijk bericht daarover. Dit bericht moet de leerling ook altijd aan de ouder(s)/ verzorger(s) laten lezen. Excursies en werkweken In bijna elk schooljaar worden er excursies georganiseerd. In het eerste leerjaar gaan de nieuwe leerlingen op introductiekamp. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 35,00. De kosten voor de excursie in het tweede leerjaar bedragen ongeveer 10,00. In het derde leerjaar is dit een meerdaagse werkweek met keuze uit verschillende onderwerpen: Cultuur (Praag): ca. 350,00 Survival (Ardennen): ca. 240,00 Natuur (Ameland): ca. 170,00 Zeilen (Waddenzee): ca. 240,00 Paardenkamp: ca. 240,00 Meer informatie hierover volgt in de loop van het schooljaar via informatieavonden en/of via de mentor. Gedurende één week in het jaar werken leerlingen van klas 1 en 2 aan een vakoverstijgend project. De docenten van klas 1 en 2 begeleiden de leerlingen. 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen De onderbouw van het vmbo-groen bestaat uit een eerste en tweede leerjaar. In de onderbouw volgt de leerling alle vakken van de basisvorming. Daarnaast krijgt de leerling ook les in groene vakken. In de onderbouw wisselen denken en doen elkaar steeds af. Heb je extra begeleiding nodig, dan volg je de basisvorming via leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). In het eerste leerjaar wordt de leerling meestal geplaatst in de leerweg waarvoor het zich heeft opgegeven bij aanmelding. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgt de leerling een definitief advies welke leerweg het beste bij hem/haar past. In het derde leerjaar wordt de leerling geplaatst in een van die leerwegen. De onderbouw dient dus als voorbereiding op de definitieve keuze van een leerweg in de bovenbouw. 1.5 Onderwijs onderbouw het Groene Lyceum Op het Groene Lyceum wordt gewerkt vanuit een duidelijke eigen visie op onderwijs. Daarin staan drie begrippen centraal: competentiegericht leren, activerende didactiek en electronische leeromgeving. Bij competentiegericht leren zijn naast kennis ook vaardigheden en attitude van belang. Voor de onderbouw gaat het om vijf basiscompetenties: doelgericht en planmatig werken, communiceren en presenteren, informatie verwerken en onderzoeken, samenwerken en reflecteren en evalueren. 5

6 2. Leerlingbegeleiding 2.1 Begeleidingsmogelijkheden Er zijn bij ons op school veel mensen die de leerling kunnen helpen met allerlei zaken. Ook zijn er instanties die begeleiding geven als dat nodig is. De leerling staat bij ons op school centraal. De begeleiding die een leerling kan krijgen op onze school hebben we weergegeven in een schema. Ga voor dit schema op de portal naar: onderwijs begeleiding zorg. 2.2 Zorgadviesteam (ZAT) Bij ons op school is een zorgadviesteam aanwezig. Het ZAT adviseert mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen. Het ZAT bestaat uit deskundigen van de school (onder andere leerlingbegeleiders en teamleiders). Daarnaast maken ook deskundigen van buiten de school deel uit van het ZAT, zoals de leerplichtambtenaar, schoolarts en schoolmaatschappelijk werker. 2.3 Meldcode huiselijk geweld Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode staat op de portal onder: onderwijs begeleiding zorg. 2.4 Zorgplicht Passend Onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat wij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Deze plek kan zich bevinden op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Indien plaatsing in het VSO gewenst is, dient de school waar het kind is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen bij het samenwerkingsverband (SWV). Om duidelijk te maken welke ondersteuning de school kan bieden, is een ondersteuningsprofiel opgesteld. Deze ondersteuning omvat twee niveaus: de basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. De school kan hiervoor arrangementen aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website. Meer informatie over ondersteuning staat tevens op de portal. 6

7 Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zal de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Hierin wordt in elk geval de uitstroombestemming benoemd en de onderbouwing daarvan. Ook wordt de te bieden ondersteuning omschreven. 2.5 Pitstop Wanneer het door omstandigheden niet meer zo goed met de leerling in de klas, is er de Pitstop. De Pitstop is een voorziening die een tijdelijke opvang biedt aan leerlingen die het niet redden binnen de reguliere leerlingenzorg. Het is een voorziening binnen onze school met een eigen lokaal en begeleiding door twee docenten. De leerling gaat in dit lokaal aan het werk met eigen schoolvakken. Eventuele achterstanden kunnen worden weggewerkt. Daarnaast werkt de leerling aan leerhouding, motivatie en gedrag. We bieden het Equip-programma aan om aan deze doelstellingen te voldoen. Met ouder(s)/verzorger(s), mentor, docenten en eventueel externe partijen, stellen we een programma samen. Het doel is om binnen een paar maanden een nieuwe start te maken in de oorspronkelijke klas. 7

8 3. Doorstroom Na het vmbo-groen kan de leerling doorstromen naar alle mbosectoren; Groen, Techniek, Zorg&Welzijn, Economie. Met de tl/gl kun je een drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het mbo kiezen. Doorstroom naar Havo is, onder voorwaarden, mogelijk na het succesvol afsluiten van de theoretische leerweg en de gemengde leerweg. Met de basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling doorstromen naar niveau 2 in het mbo. Niveau 1 is alleen toegankelijk voor ongediplomeerde instroom. Doorstroom per sector Techniek: 17 % Groen: 23 % Zorg &Welzijn: 23 % Economie: 32 % Anders: 5 % Meer weten over doorstroomgegevens? Kijk op Na het Groene Lyceum kun je doorstromen naar alle hbo opleidingen. hgl Assen is in 2012 gestart; daar zijn nog geen doorstroomgegevens van. 8

9 4. Eindexamenresultaten In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen van leerjaar 4 geslaagd, gezakt of vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar Opleiding Aantal kandidaten Geslaagd Afgewezen % Geslaagd BBL (herexamen) 97% KBL % GL/TL (definitief) 96% LWT % Totaal (definitief) 98% 9

10 5. Financiën en faciliteiten 5.1 Gratis schoolboeken De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Meer informatie hierover vindt u op de portal bij praktische info schoolboeken. 5.2 Vrijwillige ouderbijdrage Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer te kort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt AOC Terra een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage ontzettend belangrijk. AOC Terra heeft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009 van de VO-Raad ondertekend. Daarmee geeft AOC Terra aan dat zich zal houden aan de regels van deze gedragscode. De gedragscode behelst het navolgende: schoolkosten mogen geen belemmering vormen voor het volgen van onderwijs, school spant zich in kosten zo laag mogelijk te houden; school bespreekt voorafgaand hoogte, besteding en ontwikkeling totale schoolkosten met oudergeleding MR; in overleg met oudergeleding MR wordt voorafgaand een begroting opgesteld; school informeert ouders tijdig over schoolkosten en splitst de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming; school stuurt rekening met duidelijke specificatie; school verstrekt bij rekening toelichting op de besteding; school legt achteraf verantwoording af over de feitelijke bestedingen school verrekent indien kosten aanzienlijk lager zijn dan de bijdrage dit met de betreffende ouders. AOC Terra vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere: Algemene bijdragen 22,00 Materialen variërend van 33,00 tot 73,00 (afhankelijk van studie of klas) Sportklassen 125,00 introductie-activiteiten en afsluiting variërend van 10,00 tot 350,00 (afhankelijk van studie of klas). Een overzicht van de verschillende excursies, schoolreizen, etc en de kosten vindt u elders in deze schoolgids en op de portal onder Activiteiten. Op de portal vindt u onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage een overzicht van de bijdragen per leerjaar en opleiding. Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is door AOC Terra een reglement opgesteld, de Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling vindt u op de portal van AOC Terra onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage en op de vestiging aan te vragen. 10

11 5.3 Kluisjes Wij adviseren leerlingen gebruik te maken van de kluisjes. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leerlingen. De huur van de kluisjes bedraagt jaarlijks 10,00 (incl. 21% btw). De directie van de school behoudt zich het recht voor om bij verdenking van oneigenlijk gebruik van het kluisje deze te inspecteren, zo mogelijk in het bijzijn van de leerling die het kluisje heeft gehuurd. 5.4 Verklaring omtrent gedrag Bij stage kan aan de leerling worden gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag te tonen. Aanvragen van een VoG doe je digitaal of bij de gemeente van de woonplaats. De kosten zijn voor rekening van de leerling/ouder(s)/verzorger(s). 5.5 Eigen laptop hgl Leerlingen van het Groene Lyceum werken met een eigen laptop. Er worden door de school laptops aangeschaft. De vrijwillige ouderbijdrage is 200,- per jaar voor een periode van vier jaar. Daarmee is ook in verzekering, servicepakket en onderhoud voorzien. Bovendien wordt de laptop na vier jaar betaling van de vrijwillige ouderbijdrage eigendom van de leerling. 5.6 Betaling Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor Kindgebonden Budget via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op nl. Daarnaast is er nog stichting Leergeld, waar ouders/verzorgers, ook weer inkomensafhankelijk, terecht kunnen voor vergoeding van kosten. Kijk voor meer informatie op Voor de bedragen, die in rekening worden gebracht voor vrijwillige ouderbijdrage, introductie, kennismakingsdagen, excursies en dergelijke ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) facturen. Mocht er iets onduidelijk zijn over facturen of is een betalingsregeling gewenst, dan kan contact worden opgenomen met de financiële administratie van het bestuursbureau van Onderwijsgroep Noord, tel. nr. (050) Ouders kunnen er ook voor kiezen dat hun zoon of dochter een eigen laptop mee naar school neemt. In dat geval zijn ouders en leerling zelf verantwoordelijk voor onderhoud, eventuele reparaties, garantieregelingen, verzekering en vervanging of aanvuling van software. De eigen laptop dient te voldoen aan de minimumeisen die de school daarvoor opstelt. 11

12 6. Regelingen 6.1 Klachtenbehandeling Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Binnen de school is ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of een ander centraal persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de school en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing op deze manier niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Men kan de klacht dan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij de Landelijke Klachtencommissie, waarbij AOC Terra is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. De klachtenregeling heeft tot doel om serieuze klachten van alle betrokkenen binnen de school een plaats te geven en om op een opbouwende manier te komen tot een oplossing voor allerlei soorten moeilijke situaties. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus 85191, 3508 AD Utrecht (030) Leerlingenstatuut Via de portal kunt u het leerlingenstatuut van AOC Terra bekijken. Hierin staan de rechten en plichten voor alle leerlingen van AOC Terra. Ga op de portal naar regelingen leerlingenstatuut 6.3 Pestprotocol Onze school vormt een veilige en uitdagende leef-, werk-, en leerplaats voor de leerlingen. Hierin is geen plaats voor pesten. We hebben een pestprotocol, die is te vinden op de portal onder onderwijs begeleiding pestprotocol. 6.4 Social mediabeleid Wij heben een protocol voor social media opgesteld, waarin we alle regels met betrekking tot dit onderwerp hebben opgenomen. Het protocol is te vinden op de portal onder: regelingen protocol social media 6.5 Schoolregels Dit hoofdstuk gaat over het leefklimaat en de huisregels van onze school. In een school met verschillende gebouwen waarin veel mensen samenwerken is het noodzakelijk een aantal leefregels af te spreken. Eigenlijk zouden alle regels overbodig zijn (ook die op school) als je je steeds aan de volgende regel zou houden: Heb respect voor de ander, jezelf en de omgeving. Een uitgebreide omschrijving van alle schoolregels is te vinden op de portal onder: regelingen school- en omgangsregels. Verzuim Ziek thuis Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, is het belangrijk dat u dit s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch doorgeeft aan Bureau Leerlingzaken. en ziekmelding per is niet geldig! In geval van zorgwekkend verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. 12

13 Bezoek tandarts of dokter Voor andere zaken, zoals een bezoek aan de tandarts of de dokter dient er van tevoren een door u geschreven briefje bij Bureau Leerlingzaken afgegeven te worden, met daarop: voor-en achternaam, de reden van absentie, datum, tijd en leerjaar. Bijzondere omstandigheden Er zijn bijzondere omstandigheden waar leerlingen vrij voor kunnen krijgen. Voor deze bijzondere omstandigheden zijn regels volgens de leerplichtwet. Deze zijn samengevat in een bestand welke op de portal is geplaatst bij Praktische Info en dan vervolgens bij Aan- en Afwezigheid. Voor het aanvragen van dit bijzonder verlof moet u een aanvraagformulier invullen, ook dit formulier is te vinden op deze plaats op de portal. Het formulier kan worden ingeleverd bij Bureau Leerlingzaken. Ongeoorloofd schoolverzuim Bij ongeoorloofd schoolverzuim haal de leerling de gemiste tijd dubbel in en wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Bij herhaling dienen wij de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. Veiligheid in en om school Voor de veiligheid van de leerlingen, het personeel en persoonlijke spullen zijn in het schoolgebouw en op het schoolterrein enkele camera s aanwezig. De opgenomen beelden worden enige tijd bewaard. Bij calamiteiten op onze school worden leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd. Portal AOC Terra maakt gebruik van diverse vormen van informatievoorziening naar belangstellenden, ouders, leerlingen en personeel. Deze zijn via het internet te bereiken en zijn op de website na, alleen toegankelijk voor mensen die een inlogcode en wachtwoord hebben gekregen. De informatie die hierdoor beschikbaar komt is afhankelijk van hun rol of functie. Om niet voor alle soorten informatie inlogcodes en wachtwoorden te moeten onthouden, maakt onze school gebruik van een zogenaamde Portal. De volgende websites en webapplicaties zijn via de portal te benaderen. Magister: hierin kunnen leerlingen en ouders de roosters, cijfers, en de absentiegegevens inzien. Leerlingen kunnen via Magister ook de ELO (elektronische leeromgeving) benaderen. In de ELO staan lesstof, opdrachten en leerplanners. leerlingen hebben een eigen adres van AOC Terra ter beschikking. De leerlingen gebruiken dit adres voor schoolzaken en niet een ander adres. De portal zelf is ook gevuld met informatie die voor u als ouder interessant en belangrijk om te weten is. De website van AOC Terra is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in onze school en is speciaal gemaakt voor kinderen die eventueel na de basisschool voor onze school willen kiezen. De portal is te vinden op: portal.aocterra.nl. 13

14 6.6 Video-opnames/foto s Af en toe worden er binnen onze school video opnames of foto s gemaakt van leerlingen voor studieobjecten, open dagen, sportdagen etc. Wij gaan ervan uit dat ouder(s)/verzorger(s) geen bezwaar hebben tegen het gebruik van deze opnames voor de school (bv plaatsing op website/ portal AOC Terra vmbo-groen/hgl) en dergelijke. Mocht u hier wel bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur. 14

15 AOC Terra Assen (vmbo-groen en het Groene Lyceum) Bezoekadres: Vredeveldseweg 55, Assen Postadres: Postbus 333, 9400 AH Assen T (0592) F (0592)

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie