Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :11:17 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen : opstellen van een meetinstrument Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheid te creëren om Vlaamse sportverenigngen via een aangepast toetsingsinstrument aan een kwalitatieve evaluatie te kunnen onderwerpen als objectieve basis voor de toekenning van een kwaliteitslabel. Analoog aan het IKGym-project, zal hiervoor een onderzoek opgezet worden om de specifieke kenmerken van de geselecteerde sporttakken (zwemmen, volleybal, tennis, karate en gymnastiek) te achterhalen. daarnaast zal ook gepeild worden naar de specifieke vereisten voor een verantwoorde en succesvolle beoefening van de verschillende types aabod, alsook naar de wensen van de respectievelijke "gebruikers". Het instrument heeft tevens tot doel om als managementstool te fungeren voor de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van deze organisaties. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Onderzoek naar het welzijn van personeelsleden en de organisatie-effectiviteit aan de VUB als functie van personeelsgerichte gezondheidsbevorderende activiteiten. Abstract: Voor een goed functionerend bedrijf zijn gezonde werknemers een essentieel onderdeel. Het mag dan ook niet verwonderen dat bedrijfsmanagers er naar streven om tot het invoeren en realiseren van een productiviteitsondersteunend personeelsbeleid te komn, en meer bepaald een beleid dat een gezondheidsbevorderend effect heeft voor de werknemers. Gezondheidspromotie binnen de bedrijfssetting biedt goede aangrijpingspunten on, onder andere, tot een verhoogd werkplezier, lager ziekteverzuim, lagere turnover bij het personeel te komen. Deze studie heeft tot doel inzicht in te verwerven in de mogelijkheden die de VUB als werksetting biedt om specifieke gezondheidsbevorderende en bewegingsgeoriënteerde programma's op te zetten voor haar werknemers. Hierbij zullen zowel bedrijfsverantwoordelijken, werknemers, alsook gezondheids- en welzijnsexperten bevraagd worden. Deze onderzoeksdata zullen als basis dienen om specifieke aanbevelingen te kunnen formuleren met betrekking tot het initiëren en uitvoeren van gezondheidsbevorderende en bewegingsgeoriënteerde programma's binnen de VUB. Deze aanbevelingen zullen in een follow-up studie op hun effectiviteit geëvalueerd worden. Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid LIVIN BOLLAERT Management motivatie als predictor van professsioneel succes. Abstract: Dit project onderzoekt of management motivatie kan gehanteerd worden als voorspeller van professioneel succes bij studenten en bij actuele managers. Daartoe zal enerzijds worden nagegaan wat de precieze betekenis is van de management rol voor beide doelgroepen, om van daaruit te komen tot een operationalisatie van professioneel succes in termen van carrière ontwikkeling en management effectiviteit. Tevens zal de aanzet worden gegeven van een longitudinaal onderzoek waarbij de gehanteerde proefgroepen zullen gevolgd worden in hun verdere beroepsloopbaan om aldus de voorspellende waarde en evolutie van de management motivatie te onderzoeken. Hiermee sluiten we niet alleen aan bij een centraal onderwerp in het onderzoek van management gedrag maar worden tevens verbanden gelegd met het onderzoek van arbeidsoriëntaties/-motivatie en organisatie psychologie. Arbeids- en Organisatiepsychologie ROLAND PEPERMANS Groepsstructuren en financiering van de Belgische ondernemingen: een empirisch onderzoek. Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de implicaties van groepsstructuren voor de financiering van Belgische ondernemingen te onderzoeken. De rol van groepsstructuren werd tot nog toe zeer weinig onderzocht, hoewel het weinige bestaande onderzoek aangeeft dat deze structuren een belangrijke invloed uitoefenen op de bedrijfsfinanciering. Verschillende aspecten van de bedrijfsfinanciering zullen hierbij aan bod komen, zoals kapitaalstructuur, rentabiliteit, dividendpolitiek en determinanten van vlottende activa en passiva. Eerst worden een aantal hypothesen ontwikkeld, die dan empirisch worden getest via econometrisch onderzoek. Aangezien goed uitgebouwde financiële markten in België ontbreken, dient voor dergelijk onderzoek vooral gebruik te worden gemaakt van de jaarrekeningsgegevens van de Balanscentrale van de Nationale Bank. Gezien de rijkdom van deze gegevens en hun toegenomen kwaliteit en beschikbaarheid laten deze echter toe originele hypothesen te testen. Micro-economie voor Profit en Non-Profit Sector MARC JEGERS OZR project SF12: Acquisitie, disseminatie en gebruik van marktkennis in een nieuwe marktomgeving.. Abstract: Door de toenemende concurrentie is er een grote impact van innovatie op het ondernemingsgebeuren, wat mede aanleiding geeft tot kortere product levenscycli en de noodzaak tot snellere vervanging van het bestaande productengamma. Een ineffectieve externe communicatie en in het bijzonder positionering, blijkt volgens recente studies een sleutelrol te spelen bij het falen van nieuwe producten. De ontwikkeling en commercializatie van nieuwe producten is evenwel strategisch gezien van groot belang. Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling en het empirisch testen van een theoretisch denkkader, dat de externe communicatie, de determinanten en de impact ervan integreert. We spitsen ons hierbij toe op de introductie van nieuwe producten, met het oog op het verwerven van inzichten die de performantie van toekomstige introducties kunnen verbeteren. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Maggie GEUENS

2 Multidisciplinair onderzoek omtrent deeltijds werken. Abstract: Het opzet van dit interdisciplinair onderzoek omtrent deeltijds werken is enerzijds een literatuurstudie, anderzijds het verzamelen van gegevens (afnemen van enquetes, raadplegen van personeelsverslagen,...) en het analyseren van die gegevens. Het doel van dit onderzoek is een wetenschappelijke studie omtrent deeltijds werken uit te voeren waarvan de resultaten o.a. van nut zijn ter ondersteuning van de actuele besprekingen en wetgeveing m.b.t. part-time werk, arbeidsherverdeling en werktijdverkorting. Hierbij wordt het fenomeen deeltijds werken onderzocht vanuit verschillende invalshoeken: kwantitatieve analyses van personeelssystemen om o.a. te komen tot een beschrijving van loopbaanpatronen van deeltijdswerkenden. Een kwalitatieve benadering met als resultaat een inschatting van het potentieel aan deeltijdse betrekkingen en de individuele bereidheid om tot deeltijds werken over te gaan; een sociologisch gedeelte waarin vooral aspecten van loopbaanontwikkeling en organisatorische integratie worden onderzocht; Een studie op juridisch vlak waarbij o.a. wordt nagegaan hoe deeltijdse arbeid in de rechtspositie van de werknemers wordt geïntegreerd. Sociologie Manpower Planning MARIE GUERRY ROLAND PEPERMANS JACQUES VILROKX Management of non-profit organisations: the interaction between rewards, managerial behaviour and efficiency. Abstract: Gezien het feit dat de omgeving waarin managers van non-profit organisaties functioneren, verschilt van die van de profit bedrijven, kunnen de effecten van hun beloningstructuren nog niet accuraat voorspeld worden. Daarom stelt dit project voor om empirisch de relaties tussen belonings- en verloningssystemen voor managers, managementmotivatie, managementgedrag en management- en organisationele efficiëntie in non-profit organisaties te onderzoeken. Micro-economie voor Profit en Non-Profit Sector Arbeids- en Organisatiepsychologie ROLAND PEPERMANS MARC JEGERS Sporten als Holebi Abstract: Parallel met het recent lopend OZR-project toegekend eind 1998 "Onderzoek naar het welzijn van personeelsleden en de organisatie aan de VUB als functie van gezondheidsbevorderde activiteiten'. Wordt op grond van de in dit project reeds verzamelde literatuurgegevens inzake de functionering van fitnesscentra, nu een studie voorgesteld, die als specifiek doel heeft de "profielen". Wat betreft het management/het beheer en het beleid van de bestaande Vlaamse fitnesscentra in kaart te brengen. Hierbij zal de aandacht gaan naar diverse types fitnesscentra, die georganiseerd zijn in private en publieke institutionele settings. Dit voorstel haakt in op de eerste vaststellingen van hogervermelde lopend project. Deze tonen aan dat de voorwaarden voor een optimale, succesvolle functionering nauw verbonden zijn met de beschikbaarheid van een klaar welomschreven strategisch beleidsplan en een efficiënt operationeel management, die inhoudelijk aansluiten op een concrete "missie-verklaring". Finaal is de intentie deze studie te verbinden met de formulering van criteria voor "excellente functionering" alsook met aanbevelingen voor het realiseren van pro-actieve en kwaliteitsgerichte werkdoelstellingen. De beoogde eindresultaten van deze studie zullen op termijn gehanteerrd worden als platform om nieuwe externe gefinancierde researchinitiatieven over de kwaliteitszorg in fitnesscentra te lanceren en specifieke DADactiviteiten uit te bouwen. Dit laatste past in het kader van de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsprotocal dat de VUB opgezet heeft met de Zuid-Afrikaanse universiteit van Oranje Vrystraat. Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid LIVIN BOLLAERT Ontwerpmethodologie en technieken voor het bouwen van een Knowledge Management omgeving. Abstract: Het betreft toegepast onderzoek in verband met methodologieën en technieken die gebruikt kunnen worden bij het meer toegankelijk maken van alle vormen van kennis die in een bedrijfsomgeving aanwezig zijn. Hte onderzoek betreft in het bijzonder de methodologieën die kunnen gebruikt worden bij het ontwerpen en implemnteren van een knowledge portal. er moet hierbij een knowledge architecture ontworpen worden <aarbij de klassieke vormen van kennis zoals deze vervat zitten in documenten management systemen, databases, data warehouse, maar ook in de hoofden van experten of in metaknowledge systemen zoals catalogussen dictionaries, database schema's of workflow systemen. De bedoeling is om te komen tot een bruikbaar systeem van knowledge portal, - de technische en ergonomische aspecten van een knowledge portal. - de toepassing van intelligent agents bij het implementeren van gebruiksprofielen om opzoeken te vergemakkelijken, - de koppeling van externe informatiesystemen met inbegrip van e-commerce systemen, - optimalisatie van de zoekmethoden, -toepasbaarheid van de data-mining - technieken van in text retieval, - het optimale gebruik van WEB -technologie. Beleidsinformatica EDUARD VANDIJCK Virtuele mobiliteit: telewerken als alternatief voor structurele congestie. Abstract: Telewerken zal mogelijk evolueren tot de dominante arbeidsvorm van de 21ste eeuw omdat na afweging van kosten en baten in vergelijking met conventionele werkvormen de balans voor alle stakeholders in vele gevallen positief is. Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is dan ook om na te gaan of de hoge potentialiteit van de implementatie van telewerken bekomen uit recente analyses voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewestd ook aanwezig is in andere Belgische grootsteden, meer bepaald Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Hierbij zal in eerste fase worden nagegaan of dezelfde stimuli en belemmeringen aanwezig zijn als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan wel of er rekening moet worden gehouden met significante verschillen tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Uit recent onderzoek kwam ook naar voren dat 17 procent van de ondervraagde werknemers verkoos te telewerken in een telewerkcentrum of een satellietbureau. Daarom zal de tweede fase eruit bestaan een localisatiemodel op te stellen met het oog op de optimale locatie te bepalen van satellietbureaus en telewerkcentra zodanig dat niet alleen een optimale implanting wordt bekomen vanuit verkeersoogpunt maar ook vanuit hert organisatorisch standpunt en het standpunt van de betrokken populatie werknemers. In de derde fase kan dan nagegaan worden of de effecten die spelen bij de implementatie van telewerken in urbane

3 gebieden ook relevant zijn voor de implementatie van telewerken in rurale gebieden en welke de invloed is van de implementatie van telewerken op de rurale verkeerstromen. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Virtuele mobiliteit: telewerken als alternatief voor structurele congestie. Abstract: Telewerken zal mogelijk evolueren tot de dominante arbeidsvorm van de 21ste eeuw omdat na afweging van 'kosten' en 'baten' in vergelijking met conventionele werkvormen de balans voor alle 'stakeholders' in vele gevallen positief is. Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is dan ook om na te gaan of de hoge potentialiteit van de implementatie van telewerken, bekomen uit recente analyses voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook aanwezig is in andere Belgische grootsteden, meer bepaald Antwerpen, Gent, Hasselt, Luik, Namen en Charleroi. Hierbij zal in een eerste fase worden nagegaan of dezelfde stimuli en belemmeringen aanwezig zijn als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan wel of er rekening moet worden gehouden met significante verschillen tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ALAIN VERBEKE Ondergroottebepaling in proces en semi-proces industrieën. Abstract: Ordergroottebepaling is reeds lang een basisbeslissing in het productiemanagement. Getuige daarvan de grote hoeveelheid voorraadmodellen die ontwikkeld werden. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat ze meestal uitgaan van een kostenmodel, waarin fysische kenmerken van het systeem ontbreken. Een aantal modellen werden nu ontwikkeld die volledig losstaan van de kostenparameters en de fysische kenmerken rechtstreeks modelleren en optimiseren. Een voorbeeld hiervan is het minimaliseren van de doorlooptijd of maximaliseren van de klantenservice. Veel van deze modellen hebben wachtlijntheorie als basis en worden soms in één adem vernoemd met 'Factory Physics'. Verschillende toepassingen van deze modellen zijn beschreven voor productieplanningsdoeleinden. Hierbij werd vooral de discrete productie onderzocht. Het ligt nu in de bedoeling de bestaande expertise die hoofdzakelijk gericht is op discrete productieomgevingen, uit te breiden naar proces en semi-proces omgevingen. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN MANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Fundamentele wetmatigheden met betrekking tot de doorlooptijd bij productiegerichte netwerken Abstract: Fundamentele wetmatigheden met betrekking tot de doorlooptijd bij productiegerichte netwerken ONDERZOEKSGROEP GEÏNTEGREERDE PRODUCTIEMANAGEMENT Engineering Management Inneke Van Nieuwenhuyse Nico Vandaele Bedrijfseconomische aspecten van transfer pricing in een internationale context. Abstract: Het project zorgt voor wetenschappelijke ondersteuning t.b.v; de 'transfer pricing unit' binnen het 'Internationaal Bureau of Fiscal Documentation' (IFDB). VAKGROEP ACCOUNTING EN FINANCIERING Accountancy en financiering Martine Cools Bedrijfslogisiteke kosten en vervoerspolitiek: de rol van voorraden en leveringstijden bij multimodale keuze. Abstract: Voorraadkosten en leveringstijden vormen belangrijke onderdelen in de totale logistieke performantie van een onderneming. Bovendien zijn zowel voorraadkosten als leveringstijden sterk met transportbeslissingen en multimodale keuze verbonden. Een actueel probleem hierbij betreft het voorspellen van de fluctuaties in vraagritme en leveringstijd. Omtrent beide factoren kunnen diverse theoretische assumpties worden gemaakt. Gerelateerd aan bovengenoemd probleem zijn een aantal deelaspecten eveneens belangrijk. Het betreft de vraag naar optimale bestellingshoeveelheid (partijgrootte, laadvermogen) en -moment, beide factoren zijn sterk gerelateerd tot de karakteristieken van de leveringstijd; kostprijs/tijd om goederen in voorraad te houden; belang van veiligheidsvoorraden en veiligheidstijden; risico's en kosten van voorraadtekort en te late leveringen, en invloed van nieuwe ontwikkelingen in logistiek management (time based competition, just-in-time leveringen, streven naar nulvoorraden, rol nieuwe informatietechnologieën, web applications). Het voorliggend project beoogt, naast een theoretische analyse en modellering van de rol van voorraden en leveringstijden met betrekking tot vervoersbeslissingen, de toetsing van de modelresultaten aan de hand van empirische gegevens op bedrijfsniveau. Deze resltaten worden vervolgens gebruikt om een antal vervoerspolitieke en beleidsrelevante vragen (bv. welke maatregelen veranderen de logistieke afweging tussen weg en binnenvaart? ; Welke overheidsingrepen zullen de logistieke managers ertoe brengen voor binnenvaart of spoor te opteren voor wegtransport?) te beantwoorden aan de hand van simulaties. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTELIJKE ECONOMIE Transport en ruimtelijke economie August Blauwens Nico Vandaele Frank Witlox Eddy Van de Voorde

4 Multiple winkelkeuze voor frequent aangekochte consumptiegoederen: antecedenten, kenmerken en gevolgen. Abstract: Net als product- of merkkeuze binnen een productcategorie, is winkelkeuze van de consument vaak gekenmerkt door de selectie van 'multiple alternatieven'. In plaats van het ganse pakker van 'gerelateerde' producten (frequent aangekochte consumptiegoederen) aan te kopen in één enkele supermarkt, spreiden de meeste consumenten deze aankopen over meerdere winkelpunten/supermarkten ('multiple store shopping'), en dit met het oog op het maximeren van hun winkel- en consumptienut. Deze spreiding van aankopen kan gebeuren door andere supermarkten te bezoeken in opeenvolgende winkeltrips doorheen de tijd, dan wel door zich in meerdere winkelpunten te begeven tijdens een enkele trip. Deze laatste optie - ook 'multiple shopping' genoemd - laat toe te besparen op transactiekosten. Daar waar tal van publicaties gevarieerde productkeuze analyseren en verklaren, is het fenomeen van 'multiple store shopping' nog zeer weinig belicht. VAKGROEP MARKETING Marketing Katia Campo Relatiemarketing: De impact van 'de individuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' op de effectiviteit van relatiemarketing. Abstract: De Laatste jaren stapt men binnen marketing communicatie steeds meer af van massa communicatie. Een van de redenen hiervoor is de lage effectiviteit ervan te wijten aan media clutter enerzijds en de veranderende consument anderzijds. door de recente ontwikkelingen in inforaticaen communicatietechnologie stijgen de mogelijkheden in interactieve communicatie. Dit laatste wordt algemeen als de grote uitdaging en de grote opportuniteit gezien. Interactieve communicatie en daaruit voortvloeiend de toegenomen mogelijkheid om lange termijn relaties op te bouwen met de voor het bedrijf waardevolle klanten staat voor de meeste bedrijven hoogop de agenda. Dit laatste wordt ook wel relatiemarketing genoemd. Met de intrede van relatiemarketing wordt de focus herlegd van klanten acquisitie naar klanten retentie. Uit de iteratuur en uit eigen lopend onderzoek blijkt echter dat niet alle consumenten zo gebrand zijn op het aangenaal van relaties. De bedoeling van het voorgesteld onderzoek is enerzijds een valide en betrouwbare schaal op te stellen om de idividuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' te meten, en anderzijds na te gaan wat de impact s van verschillen in deze relatieneiging op relatiemarketing binnen een retail context. met anere woorden, er zal getracht worden te achterhalen hoe mensen verschillen op dit persoonlijkheidskenmerk het best benaderd worden om hen als tevreden, lange termijn klanten te kunnen behouden. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Maggie GEUENS Optimalisatie van opslag en distributie van PaperPak in de Benelux Abstract: De doelstelling van dit project is tweeledig. In een eerste fase wordt op zoek gegaan naar een geschikte depot-locatie. In de tweede fase wordt de herbevoorrading van klanten vanuit het depot geoptimaliseerd mbv cyclisch plannen. Hierbij worden de leverfrequenties van de klanten en de rondritten voor de voertuigen gelijktijdig bepaald, rekening houdend met de beperkte opslagcapaciteit van de klanten. Vakgroep Technische bedrijfsvoering El-Houssaine Aghezzaf Birger Raa Winststuring en cognitieve referentiepunten: onderzoek vanuit een internationaal perspectief. Abstract: Het onderzoek beoogt na te gaan in welke mate ondernemingen zich laten leiden door cognitieve referentiepunten bij het sturen van de door hen gerapporteerde resultaten. De steekproef bestaat uit een internationale set van zowel.beursgenoteerde als private ondernemingen. Er zal onder andere nagegaan worden of beleggers zich laten (mis)leiden door dergelijk afrondingsgedrag en of ex tern e controfe in staat blijkt deze vorm van winststuring in te perken. ACCOUNTANCY Accountancy en financiering Walter Aerts Strategische analyse dienstig als onderbouw voor het langetermijnbeleid van het stedelijk waterbedrijf. Abstract: De studie is een korte adviesopdracht over het strategische beleid van de stad inzake de voorziening met drinkwater van de inwoners en bedrijven, gelet op de veranderingen die aan de gang zijn in deze sector. Engineering Management Aviel Verbruggen Studie over publieke financiering en kostenberekening van zeehavens in de EU (Zeehavens) Abstract: De Europese Commissie vraagt een studie om de bestaande basisinformatie aan te vullen dmv een dubbele aanpak door het identificeren en analyseren van directe (conventionele) informatiebronnen, en tegelijkertijd uit indirecte (alternatieve) informatiebronnen te tappen. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ALAIN VERBEKE CATHY MACHARIS De impact van managementbeslissingen op de performantie en leverbetrouwbaarheid van productiesystemen Abstract: Dit project heeft tot doel nader te onderzoeken in welke mate managementbeslissingen m.b.t. de werkingsparameters van een productiesysteem een invloed uitoefenen op de performantie en leverbetrouwbaarheid van dit systeem. Meer bepaald zouden wij vier types

5 managementsbeslissingen willen bestuderen: a) het bepalen van transferbatchgroottes in productielijnen bestaande uit een willekeurig aantal stadia; b) de toekenning van producttypes aan beschikbare verwerkingseenheden; c) het toekennen van prioriteiten bij het verwerken van productie-orders; d) de impact van een load-oriented materiaalbeheersingssysteem (POLCA).'' Engineering Management Inneke Van Nieuwenhuyse Nico Vandaele Risicoanalyse ten behoeve van de burgerlijke hulpdiensten. Abstract: Dit project wil de bestaande localisatie van de burgelijke hulpdiensten analyseren. Het omvat de brandweerdiensten, civiele bescherming en de medische interventiediensten. De klemtoon zal komen te liggen op de brandweerdiensten. Het studiedomein is nationaal België. De volgende dimensies van het onderzoek worden belicht: afdekking van het grondgebied, interventietijden, optimalisatie van de localisatie van de eenheden, dimensionering van de eenheden en de capaciteitvoorzieningen. Engineering Management Nico Vandaele Het begrip "loopbaan". Abstract: De doelstelling van dit project behelst het identificeren van de hedendaagse loopbaantransities en de bijhorende determinerende factoren. In tegenstelling tot de traditionele rechtlijnige loopbaan, kenmerkt de nieuwe loopbaan zich door een sequentie van jobopportuniteiten in meerdere organisaties en de samenhang met andere levenssferen. Zowel de wetenschap als het beleid heeft belang bij een gedegen kennis van de inhiberende en faciliterende factoren van een beroepsloopbaan. Twee fasen zullen doorlopen worden. In de eerste fase worden negen golven van de PSBH-data ( ) vanuit arbeidssociologisch perspectief geanalyseerd om een globaal beeld te schetsen van de loopbaanmobiliteit van de respondenten. De tweede fase bestaat uit twee luiken. De determinanten van de beroepsloopbaan worden zowel op het bedrijfs- als het sociaalrechtelijke niveau onder de loep genomen. Dit proces resulteert in een herdenken van het maatschappelijke en juridische loopbaanconcept. Welzijnsplanning Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Marc Rigaux Anne Van Regenmortel Het effect van strategische verandering op de prestaties van ondernemingen : een dynamisch model van strategische fit. Abstract: In mijn doctoraal onderzoek ontwikkel en test ik een dynamisch model van strategische fit. Op basis van de argumenten van de punctuated equilibrium theorie stel ik dat ondernemingen hun strategische oriëntatie dienen aan te passen wanneer er een productstandaard ontstaat. Ik test deze stelling aan de hand van longitudinale data van kunststofproducenten in het CD segment van de polycarbonaatindustrie. Management Frankie Bostyn Marijke Van Osselaer Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. Abstract: Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. Marketing Patrick De Pelsmacker Nathalie Dens Modelleren van churn-gedrag Abstract: Dit project analyseert aankoopsequenties van klanten en heeft tot doel een voorspellend model te formuleren voor predictie van klantenverloop. Alternatieve modellen zullen worden geformuleerd en de predictieve kracht zal worden vergeleken. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Havengebieden Gent & Zeeland Seaports: Samen sterker? Abstract: Onderzoeksproject naar de integratie van de Havengebieden van Gent & Zeeland Seaports. Er wordt nagegaan op welke gebieden en in welke mate samenwerking en integratie tussen beide havengebieden mogelijk en gewenst is. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het grensoverschrijdend karkater. In dit kader wordt een vergelijking gemaakt met de samenwerking in de Oresund Regio, die Copenhagen en Malmö omvat.

6 Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Aimé Heene Transparantie in de communicatie omtrent ondernemingsprestaties in het spanningsveld rond corporate governance. Strategische dynamiek en institutionele druk. Abstract: Het project richt zich op de wisselwerking tussen de communicatietransparantie om trent ondernemingsprestaties (in ruime zin) en andere (corporate) governance-mechanismen binnen het kader van het strategische beheer van vertrouwensrelaties met externe belanghebbende partijen. Drie complementaire invalshoeken worden daarbij gehanteerd: kwalificatie van het relatieve belang van communicatietransparantie als governance mechanisme, transparantie als beleidsinstrument m.b.t. relaties met externe stakeholders en transparantie als geihstitutionaliseerd proces. De impact van de institutionele omgeving wordt bestudeerd in een internationale context (Belgie, Nederland, Duitsland, Frankrijk). Accountancy en financiering Patrick d'haens Walter Aerts Het meten van reacties op reclamestimuli en mediacontext met behulp van eye tracking. Abstract: De respons op reclamestimuli in wisselende mediacontexten wordt nagegaan door middel van twee experimenten. In beide wordt de techniek van de eye tracking gebruikt. In een eerste experiment wordt nagegaan op welke wijze verschillende mediacontexten in staat zijn als `primer' te dienen voor reclameverwerking. In een tweede experiment wordt getest in welke mate er aandacht is voor onderscheiden gebieden van webpagina's, en of dit een impact heeft op de zelfgerapporteerde verwerking van reclame op deze pagina's. Marketing Patrick De Pelsmacker Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuursmandaten: een onderzoek voor Belgische ondernemingen. Abstract: Dit onderzoek wil een aantal hypothesen over de oorzaken en gevolgen van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuursmandaten ontwikkelen en toetsen voor Belgische ondernemingen. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen Raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping kan verklaard worden. Vervolgens wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: in hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? Hierbij wordt de invloed van overlapping op de beurswaarde en winstgevendheid van ondernemingen nagegaan, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken ondernemingen. VAKGROEP ACCOUNTING EN FINANCIERING Accountancy en financiering Marc Deloof De impact van financieringsbeslissingen en belastingen op winstmanagement door Belgische ondernemingen Abstract: Het projectvoorstel heeft tot doel winstmanagement door Belgische ondernemingen empirisch te onderzoeken. Hierbij zal hoofdzakelijk de impact van de fiscaliteit en van financieringsbeslissingen ontleed worden. Vooreerst ligt de focus op de identificatie van winst-management, waarna de fiscale en finanieringsinvloeden onderzocht worden en de bekomen resultaten vergeleken worden met Angelsaksische studies, dewelke kenmerken vertonen van een andere financiële, institutionele en boekhoudkundige context. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart De invloed van welvaartsondernemen op globalisering: theoriebouw en empirische toetsing. Abstract: De wereldeconomie wordt thans gekenmerkt door een verder toenemende globalisering en liberalisering. De aspiraties van de ondernemers en de verschillende stakeholders (werknemers, aandeelhouders, leveranciers, consumenten, enz.) zijn niet onverdeeld. In het perspectief van duurzaam ondernemen zoeken steeds meer ondernemingen meerwaarde in een beheersstructuur (corporate governance) waarbij de stakeholders bij het management van de onderneming betrokken worden. Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling en het empirisch testen van een theoretisch denkkader dat nagaat hoe ondernemers, onder invloed van stakeholders, strategische beslissingen nemen teneinde in te spelen op de veranderende omgaving op vlak van globalisering en liberalisering. Een onderneming kan een competitieve strategie voeren door te streven naar liberalisering en open confrontatie met buitenlandse concurrenten. Of ze kan een niet-competitieve strategie ontwikkelen met het oog op meer protectionisme door het inroepen van overheidsbescherming. De opbouw van het model zal uit volgende twee fasen bestaan: - bepalen van de determinanten die de ondernemingsspecifieke kenmerken op het vlak van beheersstructuur weerspiegelen - nagaan in welke zin de beheersstructuur en het standpunt van de verschillende stakeholders bepalend zijn voor de internationale strategieën van een onderneming Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ILSE SCHEERLINCK De rol van netwerken in de ontwikkeling van markt-innovatieve competenties in universitaire spin-offs. Abstract: Het wordt algemeen erkend dat universitaire spin-offs steeds belangrijker worden voor innovatie en economische groei. De ontwikkeling van een wetenschappelijke vondst naar een succesvol bedrijf blijft echter problematisch en is nog niet vaak onderzocht. Deze studie concentreert zich nu net op deze ontwikkeling en dan vooral op de rol van netwerken in het beïnvloeden en sturen ervan. Het centrale thema is dat universitaire (of onderzoeksgebaseerde) spin-offs pas echt innovatief en succesvol kunnen genoemd worden wanneer ze erin slagen

7 markt-innovatieve competenties te ontwikkelen. Hiermee vertalen ze de technologische innovatie, zoals vervat in hun kennis en intellectuele eigendom, naar marktinnovatie en superieure klantenwaarde. Dit proces is moeilijker voor academische spin-offs omdat ze in omstandigheden werken die verschillend zijn van die van andere startende ondernemingen. Vooral de omschakeling van een technologisch-wetenschappelijke visie naar een commerciële zorgt voor problemen. Uit onderzoek is gebleken dat door deze problemen, netwerken een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de transitie van wetenschap naar bedrijf (Lorenzoni and Lipparini, 1999). Netwerken werden onderzocht als kanalen voor informatie-uitwisseling (Kogut and Zander, 1992) of voor sociale transacties, waardoor vertrouwen gecreëerd wordt (Shane and Cable, 2000). Wat echter nog niet onderzocht werd, is de precieze rol die ze spelen in de barrières voor ontwikkeling van academische spin-offs. De studie bestaat uit twee grote delen. Eerst wordt in een exploratieve fase een model opgesteld dat de invloed van netwerken op de ontwikkeling van spin-offs formaliseert. Hiervoor wordt gewerkt met gevalstudies van recente spin-offs van de. In een tweede fase wordt dit model getest op een uitgebreide steekproef van Europese spin-offs en hun netwerk via SEM en aanverwante technieken. Voor de dataverzameling doen we beroep op de hulp van sectororganisaties. Management Koen Vandenbempt Duurzame consumptie : welke rol voor de consumenten? Abstract: Het doel van het project is wetenschappelijke kennis over duurzame consumptie te bundelen, in internationale wetenschappelijke context te valoriseren, en te publiceren, en een internationaal netwerk van onderzoekers op te bouwen waardoor de bestaande inzichten efficiënter kunnen worden verspreid. Marketing Patrick De Pelsmacker Gate to Financing. Abstract: Gate to Financing. VAKGROEP MANAGEMENT Management Koen Vandenbempt Reverse logistics. Abstract: My doctoral research will extend the research on 'reverse logistics', more specifically it will focus on modelling reverse flows in job shop environments, including recycling flows, scrap flows and rework loops. ONDERZOEKSGROEP GEÏNTEGREERDE PRODUCTIEMANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Ordergroottebepaling in semi-proces en proces industrieën. Abstract: Ordergroottebepaling is reeds lang een basisbeslissing in het productiemanagement. Getuige daarvan de grote hoeveelheid voorraadmodellen die ontwikkeld werden. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat ze meestal uitgaan van een kostenmodel, waarin fysische kenmerken van het systeem ontbreken. Een aantal modellen werden nu ontwikkeld die volledig losstaan van de kostenparameters en de fysische kenmerken rechtstreeks modelleren en optimiseren. Een voorbeeld hiervan is het minimaliseren van de doorlooptijd of maximaliseren van de klantenservice. Veel van deze modellen hebben wachtlijntheorie als basis en worden soms in één adem vernoemd met 'Factory Physics'. Verschillende toepassingen van deze modellen zijn beschreven voor productieplanningsdoeleinden. Hierbij werd vooral de discrete productie onderzocht. Het ligt nu in de bedoeling de bestaande expertise die hoofdzakelijk gericht is op discrete productieomgevingen, uit te breiden naar proces en semi-proces omgevingen. Engineering Management Nico Vandaele De impact van 'embeddedness' en HRM op mobiliteit en prestaties in professionele organisaties. Abstract: De effectiviteit van professionele organisaties wordt grotendeels bepaald door het gedrag van individuele werknemers (meer bepaald individuele prestaties en mobiliteit). Onze aandacht gaat uit naar de determinanten van personeelsmobiliteit en hoe deze mobiliteit de prestaties beïnvloedt. De mate waarin een individu past in een groep, zowel met betrekking tot demografische kenmerken als met betrekking tot relaties met collega's, en dit in interactie met het personeelsbeleid, kan een impact hebben op de mobiliteit van individuele werknemers. Om dit verder te bestuderen, is nood aan een uitgebreid databestand. Management Christophe Boone Ontwerp van een systeem voor Stochastische en Geavanceerde Hulpmiddelen Planning. Abstract: Het project wil de bestaande resultaten met betrekking tot de geavanceerde hulpmiddelen planning uitbreiden. Het project bestaat uit twee luiken: een gedeelte dat zich concentreert op de link met de supply chain, meer specifiek het demand management en een gedeelte dat zich richt naar de uitvoering van de planningsbeslissingen. Bij het eerstgenoemde komen verschillende zaken aan bod zoals vraagonzekerheid (en het effect

8 op de doorlooptijd), het tegenwerken van het opzweepeffect (en de determinanten van dit laatste) en tot slot de vraag naar differentiatie van de doorlooptijd naar klanten en producten toe. Het tweede deel bestaat uit een studie van de mechanismen om de planning ten uitvoer te brengen en omvat het ontwerpen van authorisatie- en vrijgavepolitieken, het introduceren van veiligheidstijd in dit mechanisme, het toewijzen van klantenorders aan productie-orders en een onderzoek naar de mate waarin knelpunten deze onderzoeksvragen kunnen beïnvloeden. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Milieuwetgevingsnavigator: aanpassen van de index Stoffen en parameters Abstract: Het project heeft tot doel om de index Stoffen en parameters van de Vlaamse milieunavigator te optimaliseren opdat de gebruiksvriendelijkheid ervan verbeterd wordt. Er wordt zowel een analytische als een thematische index ontwikkeld, waardoor de gebruiker hetzij op basis van stoflijsten, hetzij volgens de aard of de gevaarseigenschappen van stoffen gerichte zoekacties kan uitvoeren in de integrale milieuwetgeving. Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Marketing Patrick De Pelsmacker Nathalie Dens Outsourcing van accounting- en auditactiviteiten Abstract: Dit onderzoek zal nagaan hoe Belgische bedrijven omgaan met het outsourcen van accounting- en autitactiviteiten. Meer in het bijzonder zal een antwoord worden geformuleerd op volgende concrete vragen: (1) welke accounting- en auditactiviteiten worden uitbesteed in België (2) welke drijfveren spelen daarbij een determinerende rol en (3) hoe gaan ondernemingen om met het verhoogde risico door outsourcing Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Ignace De Beelde Analyse van multiwebsite surfgedrag Abstract: Dit project tracht socio-demografische profielen te voorspellen op basis van multiwebsite surfgedrag. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Ontwikkelen en valideren van een planningsmethode voor de KCO processen Abstract: Het ontwikkelen van een planningsalgoritme voor administratieve processen dat rekening houdt met variabiliteit en onzekerheid. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Hendrik Van Landeghem Voorstudie naar de vorkheftruckvrije fabriek Abstract: Een initiële haalbaarheidsstudie naar het concept van lijnbevoorrading zonder vorkheftrucks, (in extenso: zonder autonoom bewegende voertuigen). Dit omvat een analyse van de materiaalstroomop onderdeelnummer, de spatiale indeling van de productielijnen, en een ruwe berekening van de benodigde transporteenheden voor de diverse technologieën die beschouwd zullen worden. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Hendrik Van Landeghem Toepassing van de langetermijnklantwaarde-benadering op het segment van de Primo Accédant Abstract: Dit project brengt de langetermijnklantwaarde in kaart, meer in het bijzonder voor één welbepaald marktsegment, namelijk de Primo Accédant.

9 Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Endogene coalitievorming in onderzoek en ontwikkeling : standaardisatie en creatie van nieuwe markten. Abstract: Dit onderzoeksproject dient een studie te verrichten op het gebied van endogene coalitievorming van innoverende bedrijven, die investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Doelstellingen : Wij willen de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: i) Welke zijn de optimale strategieën van de bedrijven, die mogelijkheid hebben om een nieuwe standaard te creëren? ii) Is standaardisatie een prikkel of een ontmoediging voor innovatie en welke zijn de voorwaarden hiervoor? iii) Zijn er meerdere standaardallianties mogelijk en leidt dit tot een stabiele markt? iv) Is een grote standaardalliantie met een oude technologie/product efficiënter dan meerdere standaardallianties met (een) nieuw(e) technologie(ën)/product(en)? v) Hoe beïnvloeden de strategieën voor standaardcreatie van de bedrijven de welvaart in de economie? Algemene economie Peter Kort Jozef Plasmans Narratieve communicatie omtrent ondernemingsrisico's en prestaties in het spanningsveld rond deugdelijk bestuur. Abstract: Het project beoogt de rol en de effectiviteit van narratieve ondernemingsrapportering omtrent risico's en prestaties te onderzoeken binnen het kader van specifieke 'corporate governance'-structuren. De interactie van narratieve rapporteringsmodi en corporate governance processen zal geanalyseerd worden vanuit een stakeholder management en institutioneel perspectief. Institutionaliseringseffecten worden bestudeerd in een internationale omgeving. Accountancy en financiering Walter Aerts Effectieve reclame- en merkstrategieën voor de introductie van nieuwe producten. Abstract: Het onderzoek heeft tot doel de reclame- en merkgerelateerde reacties van consumenten na te gaan op drie onderscheiden reclamestrategieën (rationeel, single-valence emotioneel en gemend emotioneel) voor drie merkstrategieën voor nieuwe productintroductie (nieuw merk, lijnextensie, merkextensie). Daarnaast wordt de modererende rol bestudeerd van consumentenkarakteristieken Consumer Innovatioveness, Need for Cognition, Affect Intensity en Proclivity to Accept Duality. Marketing Patrick De Pelsmacker Belastingen en winstverschuivingen in multinationale ondernemingen. Abstract: De doelstelling van dit project is na te gaan in hoeverre en hoe er binnen multinationale ondernemingen (MNOs) winstverschuivingen tussen dochters in verschillende landen gebeuren om belastingen te minimaliseren. Op basis van een steekproef van MNCs uit Europa, Japan en de Verenigde Staten wordt er meer bepaald onderzocht hoe belastingsverschillen tussen moeder- en dochterland de gerapporteerde winsten en de financierings- en dividendpolitiek in MNOs beïnvloeden. Accountancy en financiering Marc Deloof De Turn-to-Market in academische spin-offs. Abstract: Deze studie concentreert zich op de transitie die een spin-off doormaakt van een wetenschappelijk en technologisch wereldbeeld naar een commerciële mindset. Meer specifiek bekijken we de invloed van het alliantienetwerk bij de oprichting van de spin-off op de waarschijnlijkheid dat en de snelheid waarmee het bedrijfje een commerciële oriëntatie vindt. We richten ons hierbij op de biotechnologiesector. Management Koen Vandenbempt Webenquêtes: voltooien van een php/mysql programma. Abstract: De bedoeling van dit project is om een intern ontwikkeld enquêteprogramma, dat door ontwikkelaars onmiddellijk via het web toegankelijk is, verder af te werken en gebruiksvriendelijker te maken. Marketing Marcel Weverbergh Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten: een onderzoek naar oorzaken en gevolgen voor de betrokken ondernemingen. Abstract: In dit project wordt onderzocht wat de oorzaken en gevolgen van overlapping van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten bij Belgische ondernemingen zijn. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen

10 raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping verklaard kan worden. Vervolgens wordt onderzocht hoe overlapping de financieringsstructuur van ondernemingen beïnvloedt. Brengt overlapping met welbepaalde financiers meer of minder externe financiering met zich mee? Tenslotte wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: In hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? In een eerste luik wordt de overlapping van Raden van Bestuur van Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de eerste decennia van de 20ste eeuw onderzocht. De Beurs van Brussel behoorde in die tijd tot de belangrijkste beurzen ter wereld. Accountancy en financiering Ludo Cuyvers Marc Deloof Toetreding, accommodatie en fusies onder onzekerheid. Abstract: Uit standaard leerboeken in de industriële organisatie (zie bijvoorbeeld Tirole (1988)) blijkt dat de analyse van effecten van onzekerheid binnen dit gebied nog onontwikkeld is Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit onderzoeksgebied. Er zal gebruik gemaakt worden van reële optie theorie. Dit is een relatief nieuw concept bedoeld om investeringen van ondernemingen te evalueren waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de onomkeerbaarheid van de meeste investeringen en met de onzekerheid van de economische omgeving waarbinnen deze beslissingen genomen worden. Tot nu toe worden binnen de reële optie theorie vooral eenbeslissers modellen beschouwd waarbij ondernemingen opereren in een monopolie of een markt met volledige concurrentie. Algemene economie Peter Kort Jan Bouckaert Jozef Plasmans Naar een nieuwe financiële rapportering voor KMO s - Onderzoek naar de haalbaarheid en de impact van de toepassing van het internationale referentiekader IAS/IFRS binnen KMO s Hogeschool Gent Abstract: Dit onderzoeksproject zal nagaan of de gehele of gedeeltelijke uitbreiding van de IAS/IFRS-normen naar de enkelvoudige jaarrekening nuttig en haalbaar is door te onderzoeken wat de impact is van deze implementatie in KMO s. Het onderzoek brengt de verschillen tussen de huidige Belgische regelgeving en het referentiekader IAS/IFRS in kaart en peilt naar de verwachtingen betreffende de eventuele toepassing van deze IAS/IFRS in KMO s. Een enquête moet een beeld geven van de mate waarin de beroepsbeoefenaars hierop voorbereid zijn. In een aantal piloot-kmo s wordt de jaarrekening opgesteld conform IAS/IFRS. Hieruit resulteert een inventaris van de bijzondere problemen en de impact op de organisatie, rapportering, waardering en kosten bij KMO s. Departement Bedrijfsmanagement Mercator Vakgroep Accountancy en Fiscaliteit Carine Coppens Bedrijventerreinmanagement Abstract: Het project Bedrijventerreinmanagement beoogt in essentie om bedrijventerreinen te verduurzamen door interbedrijfssamenwerking te stimuleren en parkmanagement in te voeren. Het grensoverschrijdend uitvoeringsproject implementeert clusteracties op een tiental terreinen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen en in Zeeland, resulterend in voordelen op vlak van economie, leefmilieu en maatschappij. De rol van de UGent is disseminatief en academisch ondersteunend Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde De rol van indirecte netwerkeffecten in de acceptatie van nieuwe technologieën Abstract: Via modelmatig econometrisch onderzoek wordt een model ontwikkeld om volgende vragen te beantwoorden: (1) Wat is het effect van beschikbaarheid en kwaliteit van software op de hardware verkopen (2) Wat is het effect van extreem populaire toepassingen? (3) Wat is het ideale moment van lancering voor software om de hardware verkopen optimaal te ondersteunen? Hypothesen worden ontwikkeld obv &apos;decisionmaking under uncertainty&apos; and &apos;collective action theorie&apos;. Vakgroep Marketing Patrick Van Kenhove Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model. Abstract: Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model. Marketing Patrick De Pelsmacker De bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven en de impact op de financiële structuur. Abstract: De overdracht mag als één van de belangrijkste en moeilijkste fasen beschouwd worden in de levenscyclus van een bedrijf. Voornamelijk de financiering van de ganse operatie blijkt vaak tot aanzienlijke problemen te leiden. Huidig onderzoek heeft tot doel tot meer inzicht te komen in deze problematiek via een studie over het gebruik van verschillende financieringstechnieken om de overdracht te regelen. Aansluitend kan bestudeerd worden wat de impact is van de overdracht op de financiële structuur en de toekomstige groei van de onderneming.

11 Accountancy en financiering Eddy Laveren Strategische innovatiecapaciteit: de rol van kennisdiversiteit en sociaal kapitaal van management teams. Abstract: De capaciteit van organisaties om zich aan te passen, te vernieuwen en nieuwe activiteiten in oude te integreren is van wezenlijk belang voor het lange termijn succes van organisaties. Burgelman (1991) suggereert dat het management team (MT) een sleutelrol speelt in het opbouwen van deze capaciteit omdat ze verantwoordelijk is voor het stimuleren, selecteren en integreren van innovatie-initiatieven. Dit project beoogt de systematische studie van deze bewering door de relatie te onderzoeken tussen de kennisdiversiteit en het sociaal kapitaal (i.e. de netwerken) van MTs en de innovatiecapaciteit en -effectiviteit van Strategic Business Units (SBU) van grote organisaties. Het vertrekpunt is dat de invloed van diversiteit en netwerken op de innovatiecapaciteit van SBUs niet eenduidig bepaald is. Enerzijds vormen deze diversiteit en netwerken, door de daaruit volgende confrontatie van verschillende (eventueel conflicterende) opvattingen, een noodzakelijke voorwaarde om bestaande denkpatronen en inertie te kunnen doorbreken. Maar anderzijds kunnen deze verschillende opvattingen de integratie binnen het team ook ondermijnen. Dit kan de innovatiecapaciteit van de SBU limiteren. Deze studie poogt een antwoord te geven op de vraag hoe en in welke omstandigheden MTs erin slagen het potentieel van hun diversiteit en netwerken ondanks de daarmee samenhangende verschillen in opvattingen, inzichten en relaties te benutten ten einde strategische vernieuwing mogelijk te maken. Management Christophe Boone Paul Matthyssens Tine Buyl Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen. (ADICCT) Abstract: Als bron van woon-werk verkeer genereren bedrijven heel wat mobiliteit. Veel werkgevers zijn zich daarvan bewust en ontwikkelen initiatieven om het autogebruik van hun werknemers te verminderen. Het ADICCT project onderzoekt deze Mobility Management initiatieven. Naast een grondige analyse van de Belgische enquête inzake woon-werkverkeer, omvat het project ook een case-study onderzoek gebaseerd op interviews met werkgevers die een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid hebben. Transport en ruimtelijke economie Ann Verhetsel Studieopdracht, voorstudie/exploratie van de (socio-)economische rechtvaardiging en meerwaarde van een afvalbergingsproject. Abstract: MONA vzw is een regionale instantie die een continue betrokkenheid dient te garanderen van de Molse bevolking bij besluitvormingsprocessen omtrent het beheer van radioactief afval met reële of mogelijke implicaties voor de gemeente Mol en de ruimere regio. Naar aanleiding van een afvalbergingsproject wenst MONA vzw een voorstudie/exploratie te laten uitvoeren van de socio-economische rechtvaardiging en meerwaarde van dit bergingsproject met (boven)lokale impact. Van het onderzoeksteam wordt concreet verwacht dat: (1) Een richtinggevend denkkader wordt uitgewerkt met wetenschappelijk gefundeerde concepten rond socio-economische impact; (2) Bovenvermeld denkkader toegepast wordt op de casus door gerichte strategische en operationele onderzoeksvragen te stellen. Centraal bij het uitvoeren van de opdracht staat de financieel-economische meerwaarde en effecten waarbij twee scenario's beschouwd worden, met name realisatie en niet-realisatie van het project. Hierbij dienen de verschillende strategische vraagstukken, hefbomen, types returns en verschillende vormen van economische ontwikkeling geïdentificeerd te worden. Indien relevant, bestaat ook de mogelijkheid om te vergelijken met andere, gelijkaardige gevallen. De, meer bepaald de Vakgroep Bedrijfseconomie en Strategisch Management, doet hierbij een voorstel om deze opdracht uit te voeren. Het projectvoorstel is als volgt opgebouwd. In sectie 2 wordt de vakgroep kort voorgesteld en worden de teamleden die de opdracht zullen uitvoeren kort voorgesteld zodanig dat MONA vzw een inzicht krijgt in de studie- en beroepskwalificaties van de teamleden (uitgebreide CV's worden in bijlage gevonden). In sectie 3 wordt, rekening houdend met de beperkingen gesteld in het bestek, uitgelegd hoe de teamleden het bestek hebben geïnterpreteerd en welke invulling aan de opdracht wordt gegeven in termen van methodologie, afstemming met de opdrachtgever, etc. Sectie 4 omvat de fasering en de budgetbepaling. In sectie 5 worden diverse bijlagen gevonden zoals de uitgebreide CV's en referentielijsten. Elektronica en Informatica Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK ALAIN VERBEKE Michael DOOMS EU funding voor AON business ontwikkeling in Centraal en Oost-Europa Abstract: zie vertaling in Engels Economisch, Monetair en Financieel Beleid Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid

12 Elvira HAEZENDONCK Steven VANDUFFEL DIANE BREESCH BOF-programma Korte Verblijven: Prof. Yu-Shan Su Abstract: De Onderzoeksraad van UHasselt heeft op 23 maart 2009 het verblijf van Prof. dr. Yu-Shan Su van het Chang Jung University, Tainan, Taiwan goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. dr. Yu-Shan onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en organisatie) Strategie en Organisatie Wim VANHAVERBEKE Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Marketing Patrick De Pelsmacker Nathalie Dens Modelopbouw voor falingsanalyse bij nieuwe productinnovatieprojecten. Abstract: Met dit projecten worden een drietal strategische doelstellingen nagestreefd. In de eerste plaats is het de bedoeling om, via een uitgebreid empirisch onderzoek op grote schaal (Europees niveau), de kritische succes- en falingsfactoren van hoogtechnologische productinnovatieprojecten (met inbegrip van spin-offs en spinouts) te identificeren en de onderliggende relaties te achterhalen. In tweede instantie beoogt het onderzoek een instrument te ontwikkelen om het risico op een tech(olog)isch of economisch falen van een nieuwe productontwikkeling in een vroege fase te beoordelen. Als derde en laatste strategische doelstelling zal het onderzoek proberen het opgebouwde model te analyseren als hulpmiddel bij investeringsbeslissingen. Engineering Management Johan Braet Sven De Cleyn Samenwerkingsstrategieën voor het bouwen van logistieke netwerken. Abstract: De postulant wenst verder te bouwen op het empirisch onderzoek rond logistieke samenwerking door op modelmatige wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe logistieke dienstverleners hun netwerken kunnen hertekenen met het oog op een duurzame en stabiele samenwerking. Hierbij staat de idee van een "samenwerkingspool" centraal, waarin coöpererende LDVs elk gezamenlijk te bedienen klanten of gezamenlijk uit te voeren activiteiten inbrengen. Aangezien het onderzoek rond het modelleren van coöperatieve logistieke netwerken nog in zijn kinderschoenen staat, zal de aandacht uitgaan naar single-echelon structuren, waarbij voor een gegeven klantenbestand de distributiecentra optimaal gelocaliseerd worden (in tegenstelling tot multi-echelon structuren waarbij tegelijkertijd ook de locatie van productiecentra wordt bepaald; zie v.b. Dullaert et al., 2005). Binnen de single-echelon structuur zal aandacht besteed worden aan twee probleemtypes. Het enkelvoudige distributieprobleem (EDP) behandelt de situatie waarin klanten via het distributiecentrum van de LDV enkel goederen ontvangen, zonder dat ze zelf goederen verzenden (v.b. bij de verkoop aan huis van diepvriesproducten). Bij het complexere meervoudige distributieprobleem (MDP) verzenden én ontvangen klanten via de LDV goederen (v.b. bij de behandeling van pakjes door koerierdiensten). De structuur van beide problemen laat echter toe dat resultaten uit de analyse van het EDP reeds de basis kunnen vormen voor de analyse van het MDP. ITMMA Wout Dullaert Christophe Theys Analyse van de impact van klant/bedrijfsinteractie op navolgend koopgedrag Abstract: Dit project analyseert de impact van klant/bedrijfsinteractie op navolgend koopgedrag mbv volgende technieken: text mining (voor gegevensvoorbereiding), classificatie- en overlevingsanalyse. De beschrijvende en voorspellende performatie worden vergeleken. We zien de bijdrage van dit project zowel op methodologisch als empirisch/inhoudelijk vlak. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Werkingsmiddelen FWO-aspirant Veroniek Collewaert

13 Abstract: Dit doctoraatsproject heeft tot doel een dieper inzicht te verkrijgen in het investeringsgedrag van business angels, gedefinieerd als zeer vermogende, niet-institutionele private equity investeerders. Deze individuele investeerders vormen een alsmaar belangrijkere financieringsbron voor kleine en/of snelgroeiende ondernemingen, wegens hun gebrek aan persoonlijke en zakelijke zekerheden alsook de verschuivende focus van de traditionele venture capitalists naar grotere en later stage investeringen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Freddy Brackx Analyse van de impact van socialenetwerinformatie op de predictieve performantie van modelleren voor analytische klantenbeheersystemen Abstract: In dit project stellen we voor sociale netwerkinformatie aan te wenden voor doeleinden van analytische CRM meer in het bijzonder de twee activiteiten van klantenretentie/verloop (customer churn) en cross/up-sell. Het eerste tracht te vermijden dat bedrijven klanten verliezen aan hun concurrenten. Het tweede is vooral gericht op het meer verkopen aan bestaande klanten. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Mondialisering herbeken: de relatie tussen mondiale productketens en Europese stedelijke netwerken Abstract: Tot op vandaag heeft er weinig to tgeen analytische kruisbestuiving plaatsgegrepen tussen het wereldstedenonderzoek en de literatuur rond gronsoverschrijdende productketens. De voornaamste doelstelling bestaat dan ook uit het conceptueel onderzoeken en het empirisch in kaart brengen van de relaties tussen (i) de schaalvergroting in de wereldwijde productie (&apos;mondialisering&apos;) en (ii) de wijze waarop productieve-dienstenfirma&apos;s de relaties tussen stedelijke gebieden herconfigureren (in Europa en daarbuiten). Vakgroep Geografie Frank Witlox Ben Derudder Robuuste statistische procesbeheersing met toepassingen in de controle van de kwaliteit van diervoeder (Type3). Abstract: Het doel van dit project is een schema te ontwikkelen voor het ontwerpen van robuuste calibratiemodellen voor heterogene spectrale gegevens in de context van een kwaliteitsproces. Door de complexe, hoogdimensionale structuur van de spectrale gegevens zijn er meer geavanceerde multivariate statistische methodes nodig dan de veelgebruikte meervoudige lineaire regressiemodellen. Meer nog, de complexe en heterogene natuur van de gegevens vereisen het gebruik van robuuste versies van principaalcomponentenregressie en van de partiële kleinste kwadratenregressie. Een doelstelling van het project is om te bepalen welke methode tot het beste calibratiemodel leidt en om verbeteringen aan de huidige robuuste principaalcomponentenmethode te suggereren. Gedurende het ontwerpen van het schema voor de bouw van calibratiemodellen, zal een substantieel deel gewijd worden aan robuuste preprocessingtechnieken (cluster methodes inbegrepen), aan modelvalidatie en aan een 'out-of-control'-actieplan dat de werkvloer in staat zal stellen om de voorspellingen die gemaakt worden door het calibratiemodel zinvol te gebruiken. Door het gebruik van robuuste statistische technieken hopen we een calibratiemodel te kunnen opstellen dat een meer betrouwbare procescontrole toelaat. Bovendien moeten de calibratiemodellen het mogelijk maken een correcte identificatie te verrichten van loten die buiten de specificatielimieten vallen. Hiervoor zullen de grafische hulpmiddelen behorende bij de robuuste statistische methodes benut worden. Deze grafieken, die uitschietermappen genoemd worden, classificeren de steekproeven in reguliere data, verticale uitschieters, slechte hefboompunten of goede hefboompunten. Voor kwaliteitscontrole doeleinden is het cruciaal om de verticale uitschieters en slechte hefboompunten te inspecteren omdat deze respectievelijk corresponderen met steekproeven die een grote responswaarde hebben bij een normaal spectrum en steekproeven met abnormale respons waarden alsook een afwijkend spectrum. Het gebruik van robuuste preprocessingtechnieken en robuuste gegevensclustering zal bijdragen tot de kwaliteit van de voorspellingen door de calibratiemodellen. De nieuwe ontwikkelde procedures zullen uitgebreid getest worden op gesimuleerde data alsook op reële datasets van bedrijven als SESVANDERHAVE en op onze testgegevens van Aveve Veevoeding. Een dataset van Aveve Veevoeding bevat metingen van gemalen steekproeven. Een tweede bevat de spectrale gegevens van ongemalen steekproeven. De data werden verzameld om calibratiemodellen te bouwen voor kwaliteitscontroledoeleinden. Het bouwen van een geschikt calibratiemodel op basis van deze gegevens met de standaardmethodes aangereikt door de aanwezige software bleek niet mogelijk. Dit komt door de heterogene structuur van de data en suggereert dat het gebruik van robuuste preprocessingmethodes en robuuste multivariate statistische technieken, waarvan sommigen nog dienen ontwikkeld te worden, meer aangewezen zijn. Een bijkomende interessante onderzoeksvraag bij Aveve is of de dataset voor ongemalen voeding bruikbaar is om een goed calibratiemodel te construeren. Een positief antwoord hierop zou Aveve in staat stellen enkel de ongemalen steekproeven te gebruiken en daardoor de operatorafhankelijke en tijdrovende vermaling te vermijden. Verder kan de Aveve studie gebruikt worden om na te gaan of clusteringmethodes de voorspellende kracht van de robuuste calibratiemodellen verhogen. Dit is omdat elk van de twee datasets bestaat uit metingen van verschillende veevoedersoorten. In ideale omstandigheden leidt het robuuste schema dat uitgewerkt wordt in dit project tot calibratiemodellen die meteen geimplementeerd kunnen worden op de productie-eenheden van Aveve. Deze praktische implementatie zal een automatisch 'out-of-control'-actieplan vereisen. De ontwikkeling van dit plan is één van de hoofddoelen van dit project. Engineering Management Wiskunde, statistiek en actuariaat Sabine Verboven Peter Goos Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen. Abstract: Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen.

14 Management Paul Matthyssens Kwaliteit financiële verslaggeving binnen de EU : invloed van accounting standaarden, auditkwaliteit, corporate governance en regelgeving. Abstract: Zoals de titel van het voorgelegde project aangeeft, zal onderzoek verricht worden naar de invloed van nieuwe EU regelgeving op vlak van : (a) accounting standaarden; (b) corporate governance; (c) auditkwaliteit (externe contrale) op de kwaliteit van financiele verslaggeving binnen de EU. Accountancy en financiering Ann Vanstraelen Impact van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem op inhoud en gevolgen van argumentatie- en zelfpresentatiegedrag in jaarverslaggeving. Abstract: Het project richt zich op een analyse van het effect van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem met betrekking tot de narratieve informatieverschaffing door ondernemingen op vorm, inhoud en effect van het verklaringsgedrag in jaarverslagen. We onderzoeken het relatieve belang en de externe relevantie van verschillen in institutionele kenmerken (VS, Australie, Canada, Europa) aan de hand van hun effect op inhoud en informatiewaarde van gehanteerde argumentatiepatronen en narratief zelfpresentatiegedrag. Accountancy en financiering Patrick d'haens Walter Aerts Mergers en acquisities - impact op merkimago. Abstract: Mergers en acquisities worden empirisch onderzocht in relatie tot merkwaarde. Dit wordt toegepast op hypotethische mergers in de banksector in twee landen (in casu België en Maleisië). Het onderzoeksinstrument dat ontworpen wordt dient de houdingen van de consument tegenover zijn huidige bank te meten en de impact op de merkwaarde onder de hypothese dat deze een andere bank overneemt ofwel zelf wordt overgenomen. Marketing Marcel Weverbergh Media legitimiteit, nieuwsdruk en milieucommunicatie door ondernemingen. Abstract: We onderzoeken het verband tussen medialegitimiteit m.b.t. milieugedrag en kwaliteit van milieurapportering (via jaarverslagen en persberichten). De communicatiestrategie van een onderneming m.b.t. milieu wordt verondersteld tegelijkertijd haar milieulegitimiteit, de persbelangstelling en de kwaliteit van haar rapportering te beïnvloeden. Bijkomend onderzoeken we de vervangende versus aanvullende rol van verschillende communicatiekanalen. Accountancy en financiering Walter Aerts De financiering van startende ondernemeningen in Vlaanderen: determinanten van het opstartkapitaal en het gebruik van bootstrap financiering. Abstract: Startende ondernemingen hebben geen 'track record' of opgebouwde reputatie en worden geassocieerd met een hoog falingsrisico. Toch moet een nieuwe ondernemer erin slagen voldoende startkapitaal bijeen te krijgen. Deze studie wil de determinanten van zowel het opstartkapitaal als van het gebruik van bootstrap financiering in pas gestarte venootschappen in kaart brengen. Bovendien wordt de impact van bootstrap financiering op de ondernemingsprestaties onderzocht. Accountancy en financiering Eddy Laveren Kort Verblijf Mevr. Li Wangfang: Analyzing the benefits and mangement challenges of open innovation from a HRM perspective Abstract: De Onderzoeksraad van heeft op 18 mei 2009 het verblijf van Li Wangfang van de Zhejang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Li Wangfang onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en Innovatie), en dit ter voorbereiding op een gezamenlijk doctoraat met als titel: "Analyzing the benefits and mangement challenges of open innovation from a HRM perspective" Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE AON business doelen in Centraal en Oost-Europa met EU sponsoring opportuniteiten

15 Abstract: De instelling 'VUB' en het ' AON Risk Services EMEA B.V.' hebben voor het project ' Titel wordt later aangevuld door R&D. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Economisch, Monetair en Financieel Beleid Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Steven VANDUFFEL De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen. Abstract: Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën (ICT) evenals de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden tal van mogelijkheden om de klant te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van kennis. In deze studie onderzoeken we op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot de creatie van kennis en bestuderen we hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed. Marketing Annouk Lievens Kort verblijf van Prof. Yufen Chen: Study on the Mechanisms of Open Innovation Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 28 januari 2010 het verblijf van Prof. dr. Yufen Chen van School of Statistics and Mathematics, Zhejiang Gongshang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Yufen Chen onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep Strategie en Organisatie). Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Innovatieve visies op diversiteit in organisaties Abstract: De doelstelling van het project is om belangrijke maatschappelijke actoren - vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties, van allochtone verenigingen, lokale besturen, politieke actoren, de bevoegde Vlaamse administratie, de VDAB, entrepreneurs en onderzoekers - in twee momenten samen te laten reflecteren rond multiculturaliteit op de Vlaamse arbeidsmarkt en de werkvloer vanuit innovatieve perspectieven. Diversiteit Identity, Diversity & Inequality Research Patrizia ZANONI Samenwerkingsstrategieën voor het bouwen van logistieke netwerken. Abstract: De postulant wenst verder te bouwen op het empirisch onderzoek rond logistieke samenwerking door op modelmatige wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe logistieke dienstverleners hun netwerken kunnen hertekenen met het oog op een duurzame en stabiele samenwerking. Hierbij staat de idee van een "samenwerkingspool" centraal, waarin coöpererende LDVs elk gezamenlijk te bedienen klanten of gezamenlijk uit te voeren activiteiten inbrengen. Aangezien het onderzoek rond het modelleren van coöperatieve logistieke netwerken nog in zijn kinderschoenen staat, zal de aandacht uitgaan naar single-echelon structuren, waarbij voor een gegeven klantenbestand de distributiecentra optimaal gelocaliseerd worden (in tegenstelling tot multi-echelon structuren waarbij tegelijkertijd ook de locatie van productiecentra wordt bepaald; zie v.b. Dullaert et al., 2005). Binnen de single-echelon structuur zal aandacht besteed worden aan twee probleemtypes. Het enkelvoudige distributieprobleem (EDP) behandelt de situatie waarin klanten via het distributiecentrum van de LDV enkel goederen ontvangen, zonder dat ze zelf goederen verzenden (v.b. bij de verkoop aan huis van diepvriesproducten). Bij het complexere meervoudige distributieprobleem (MDP) verzenden én ontvangen klanten via de LDV goederen (v.b. bij de behandeling van pakjes door koerierdiensten). De structuur van beide problemen laat echter toe dat resultaten uit de analyse van het EDP reeds de basis kunnen vormen voor de analyse van het MDP. ITMMA Wout Dullaert Christophe Theys De proces- en effectiviteitsgevolgen van kennisdiversiteit in management teams. Abstract: Kennisdiversiteit binnen het management team (MT) kan beschouwd worden als een dubbelzijdig zwaard: enerzijds kunnen MT's die bestaan uit leden met diverse kennis profiteren van een grotere verscheidenheid aan relevante informatie en vaardigheden, maar anderzijds ondervinden ze vaak problemen bij het uitwisselen en/of integreren van de diverse kennis binnen het team. In deze studie onderzoeken we de proces- en effectiviteitsgevolgen van kennisdiversiteit in MTs en pogen we een antwoord te geven op de vragen hoe de interne processen binnen het MT beïnvloed worden door kennisdiversiteit en hoe en in welke omstandigheden MT kennisdiversiteit kan leiden tot betere bedrijfsresultaten. In verschillende deelstudies wordt o.a. gekeken naar de invloed van de CEO bij het integreren van diverse kennis binnen het MT, naar de impact van kennisdiversiteit op innovatiecapaciteit en naar de individuele beslissingsbevoegdheid van de leden van het MT. Management

16 Christophe Boone Paul Matthyssens Tine Buyl Branded content: effectiviteit en aanvaardbaarheid in een cross-cultureel perspectief. Abstract: Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit dat gebruik gemaakt wordt van brand placement) de effectiviteit en aanvaardbaarheid van brand placement beïnvloeden. Marketing Patrick De Pelsmacker Marijke Wouters Empirisch onderzoek naar de determinanten van nauwkeurigheid van tijdsduurschattingen in time-driven activity-based costing Abstract: De doelstelling is na te gaan welke de determinanten zijn van nauwkeurigheid van tijdsduurschattingen in tijdsvergelijkingen in time-driven activity-based costing. Onderzocht wordt in welke mate de nauwkeurigheid beïnvloedt wordt door de complexiteit van de activiteit en of deze invloed varieert met de bevragingsmethode en de ervaring met de activiteit. Op basis van een grondige literatuurstudie zullen hypothesen geformuleerd worden die getest zullen worden via computerondersteunde laboratoriumexperimenten. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Werner Bruggeman Mario Vanhoucke Gezamenlijke optimalisering van klantensegmentatie en marketingcommunicatieacties met het oog op het maximaliseren van de klantenwaarde op lange termijn Abstract: Met dit project wensen we enerzijds te onderzoeken welke klantensegmenten geïdentificeerd kunnen worden in termen van loyaliteit. Anderzijds willen we nagaan welke efficiënte marketingcommunicatieacties dienen te worden ondernomen naar deze segmenten toe met het oog op waardemaximalisatie van de klant op lange termijn. Het vernieuwende is dat beide aspecten geïntegreerd worden in één analyse door middel van optimalisatietechnieken. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Dynamo project/typologie fase 1 ( ) en 2 (2011) Abstract: Er werd een meetinstrument ontwikkeld voor het indelen van sportclubs in vier types naargelang hun mogelijkheden en intenties inzake professioneel management. In fase één van het onderzoek werd het meetinstrument ontwikkeld en getest. In een tweede fase werd het uitgebreid meetinstrument verkort tot een versie geschikt voor recurrent gebruik en werd de verkorte versie afgenomen bij meer dan 1000 sportclubs. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Dirk De Clercq Empirisch onderzoek naar loopbaansystemen voor technische medewerkers: een alternatieve benadering via carrièreoriëntaties en persoonlijkheid. Abstract: Het onderzoek poogt de problemen met &apos;traditionele&apos; loopbaansystemen voor technische medewerkers en industriële onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties te verklaren door na te gaan wat de relatie is tussen de carrière-oriëntaties van technische medewerkers, hun persoonlijkheidskenmerken, en hun voorkeur voor alternatieve carrière-benaderingen waarmee op het ogenblik in industriële O&O-organisaties geëxperimenteerd wordt. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Dirk Buyens Op zoek naar een nieuw paradigma voor de professionele carrière: Individu versus organisatie. Abstract: Onderzoeksvraag "In hoeverre bepalen individuele, carrièrepsychologische variabelen (nl. carrièrevoorkeuren van een individu) versus organisationele, personeelsstrategische variabelen (nl. carrièrekansen aangeboden aan een individu) het carrièretype (nl. de mobiliteitsvorm) alsook de definitie en mate van carrièresucces (zoals gemeten volgens de drie categorieën extrinsiek-objectief, extrinsiek-subjectief en intrinsieksubjectief) van dat individu?" Theoretisch kader Dit project zal een bijdrage leveren aan de hedendaagse literatuur rond professionele carrières door in te gaan op de dringende en fundamentele oproep naar meer empirisch onderzoek rond de betekenis van de constructen 'carrière' en 'carrièresucces' (Poole, Langan-Fox & Omodei, 1993; Heslin, 2005). De materie zal worden onderzocht vanuit een dubbel, arbeids- en organisatiepsychologisch perspectief dat zowel het individu (psychologie) als de organisatie (strategie) in beschouwing neemt. Het standpunt van het individu ten opzichte van carrières en carrièresucces wordt vertegenwoordigd binnen het onderzoeksveld van de carrièrepsychologie. In de moderne carrièreliteratuur wordt in dit verband steeds vaker verwezen naar 'nieuwe' vormen van carrière en carrièresucces, waarin 'boundaryless' en 'protean' waarden steeds meer de traditionelere, bureaucratische carrièretypes zouden verdringen (Adamson, Doherty & Viney, 1998; Arthur, 1994; Dany, 2003; Fugate, Kinicki & Ashfort, 2004; Rousseau, 1995; Sullivan, 1999). Terwijl 'boundaryless' verwijst naar het psychologisch ongebonden zijn aan organisationele of functionele grenzen, waardoor laterale en inter-organisationele mobiliteit psychologisch evenwaardig worden aan opwaartse mobiliteit, impliceert de term 'protean' een voorkeur voor carrièrezelfmanagement (CZM) waarbij het individu zich laat leiden door zijn of haar persoonlijke normen- en waardensysteem (Briscoe & Hall, 2006; Briscoe, Hall & DeMuth, 2006). Het standpunt van organisaties

17 tegenover carrières en carrièresucces wordt dan weer weerspiegeld in de personeelsstrategie. De laatste jaren is er een trend naar werknemerssegmentatie merkbaar, die zich in de eerste plaats manifesteert in de vorm van 'talent management' strategieën. Deze vorm van organisationeel carrièremanagement (OCM) vertrekt vanuit de vaststelling dat opwaartse (hiërarchische) carrièremobiliteit en jobzekerheid in de toekomst voor steeds minder werknemers zal weggelegd zijn, en dat een segmentatie van het personeelsbestand nodig zal zijn om te zorgen dat beschikbare carrièrekansen gereserveerd worden voor diegenen met uitzonderlijke talenten - namelijk high potentials en sleutelexperts ("key experts") (Dries & Pepermans, 2007; Dries & Pepermans, 2008; McCall, 1998). In eerdere studies van eigen hand werd reeds exploratief op de problematiek van het definiëren (Dries & Pepermans, 2008; Dries, Pepermans & Carlier, 2007; Dries, Pepermans & De Kerpel, in press) en het meten (Dries, Pepermans, Hofmans & Rypens, 2007; Hofmans, Dries & Pepermans, 2007) van het construct 'carrièresucces' (CS) ingegaan. In deze studies werd een opdeling bekomen tussen drie meetvormen voor succes:??extrinsiek-objectief (de operationalisatie van CS is gebaseerd op maatschappelijke of op onderzoek gebaseerde normen en waarden; data wordt verzameld via personeelsbestanden);??extrinsiek-subjectief (de operationalisatie van CS is gebaseerd op maatschappelijke of op onderzoek gebaseerde normen en waarden; data wordt verzameld via zelfrapportering);??intrinsiek-subjectief (de operationalisatie van CS is gebaseerd op persoonlijke normen en waarden; data wordt verzameld via zelfrapportering). Het oogmerk van het huidige project is om de bevindingen van de voornoemde exploratieve studies te toetsen in een model dat individu (carrièrepsychologie-czm) en organisatie (personeelsstrategie-ocm) verbindt met twee carrière-uitkomstvariabelen nl. carrièretype en carrièresucces Arbeids- en Organisatiepsychologie ROLAND PEPERMANS Bedrijfsontologiegestuurde informatiesysteemontwikkeling Abstract: Dit onderzoekproject heeft doel het verbeteren van het ontwikkelproces van bedrijfsinformatiesystemen (o.a. transactieverwekende systemen, informatierapporteringssystemen, beslissingsondersteunende systemen) door dit proces te ondersteunen met bedrijfsontologieën. Bedrijfsontologiegestuurde systeemontwikkeling betekent dat algemeen aanvaarde bedrijfsdomeinkennis die gebaseerd is op bedrijfseconomische theorieën en die vastgesteld is aan de hand van een kennisrepresentatietaal, wordt gebruikt bij de analyse van de vereisten van het systeem. Vakgroep Inwendige ziekten Geert Poels De rol van momenten in de productlevenscyclus: start, kritische massa, zadel, bifurcatie en neergang Abstract: Modelmatig econometrisch onderzoek omtrent de invloed van momenten (start, kritische massa, zadel, bifurcatie en neergang) op het verloop van de productlevenscyclus van nieuwe producten. Onderzoeksvragen zijn: Bij welk penetratieniveau (% van de markt) treden deze momenten op? Wat is preciese volgorde tussen deze momenten? Kunnen deze momenten en de orde waarin ze optreden, gegeneraliseerd worden over product-markten en landen? Welke factoren bepalen wanneer deze momenten plaatsvinden? Vakgroep Marketing Patrick Van Kenhove Kort verblijf dr. Jun Yin: Developing Innovation Capability in Tech-intensive Industry via Open Innovation Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 24 juni 2010 het verblijf van dr. Jun Yin van Zhejiang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. dr Jun Yin onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en innovatiemanagement). Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE De effectiviteit van merkplaatsing: extensies van de Tripartite Typology en het Balance model en de impact van disclosure. Abstract: Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit dat gebruik gemaakt wordt van brand placement) de effectiviteit en aanvaardbaarheid van brand placement beïnvloeden. Marketing Patrick De Pelsmacker Marijke Wouters Ondernemingsgroepen, politieke connecties en instituties: een langetermijnanalyse. Abstract: Dit project onderzoekt de rol van ondernemingsgroepen vanuit een langetermijnperspectief. Op basis van een unieke databank van Belgische beursgenoteerde ondernemingen doorheen de 19de en 20ste eeuw, wordt de impact van ondernemingsgroepen op de performantie van ondernemingen onderzocht en wordt nagegaan in welke mate groepen gebruik maken van politiek connecties om hun belangen door te drukken. Accountancy en financiering Ludo Cuyvers Marc Deloof De 'waarde' van bankrelaties tijdens een financiële crisis: Een onderzoek voor België in de jaren dertig van de vorige eeuw.

18 Abstract: We onderzoeken de impact van bankaffiliaties op de performantie van Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de eerste helft van de jaren dertig. Deze periode werd gekenmerkt door een zware economische crisis en moeilijkheden in de financiële sector die tot diepgaande institutionele hervormingen hebben geleid. Er worden verschillende dimensies van performantie beschouwd. Accountancy en financiering Marc Deloof Corporate communication in een maritieme context. Abstract: Een aanzienlijk deel van de (vooral lagere) bemanningsleden op internationale schepen is Spaanstalig. Nochtans is de internationale voertaal in de maritieme wereld het Engels. Onvoldoende kennis van deze taal zorgt voor tal van communicatieproblemen die de veiligheid in het gedrang brengen. Het voorgestelde project wil de verschillende taalkundige en economische aspecten van dit probleem analyseren in een Belgische context. Internationale bedrijfscommunicatie Lieve Vangehuchten Internationalisering van Venture Capital ondernemingen Abstract: De internationaliseringsbeslissing en eht internationaliseringsproces van dienstenondernemingen worden in grote mate bepaald door het belang van menselijk kapitaal en netwerken. Bestaande internationaliseringstheorieën focussen op industriële ondernemingen en houden onvoldoende rekeningen met deze immateriële activa. De invloed van deze activa op de internationaliseringsbeslissing, de gekozen organisatiestructuur en het management van buitenlandse vesigingen wordt onderzocht, met een focus op venture capital ondernemingen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart Onderzoeksovereenkomst voor wetenschappelijke dienstverlening in het kader van het HORECA Limburg project. Abstract: De horeca-sector is een zeer substantieel onderdeel van het economisch weefsel van België. Het is eveneens een sector met een sterke eigenheid die zeer regelmatig een grote persbelangstelling kent. Spijtig genoeg worden de problemen heel vaak besproken en bediscussieerd zonder al te veel objectief en gefundeerd cijfermateriaal. De opzet van onderhavige studie bestaat er dan ook in om de nodige gegevens te verzamelen vanuit de sector om aan dit probleem in belangrijke mate tegemoet te komen. Accountancy en financiering Financiering, ondernemerschap en rapportering Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Ghislain HOUBEN Beleidsvoorbereidend onderzoek VUB (BVO): Werkgroep "stages/eerste werkervaring" Abstract: De (VUB) heeft een aanvraag gekregen van enkele vooraanstaande HR dienstverleners om samen te werken in de doorstroming van studenten van de VUB naar de arbeidsmarkt. Een zichtbare doorstroming van VUB studenten naar de arbeidsmarkt draagt immers mogelijk bij aan het verhogen van de instroom aan de VUB. In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de dagelijkse processen gerelateerd aan een eerste werkervaring van studenten. Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt van noden en behoeften in dit kader. Ten slotte wordt een voorstel gedaan tot mogelijke verbeteringen in het licht van een doelmatiger aanwending van middelen gerelateerd aan processen verbonden aan een eerste werkervaring van studenten aan de VUB. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Michael DOOMS Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO): Universitair Expertisecentrum PPS (PPS leerstoel) Abstract: Het uitvoeren en het financieren van grootschalige projecten, bijvoorbeeld in infrastructuur, is een belangrijke zorg voor overheden, gezien de impact die deze projecten hebben op de economische groei en maatschappelijke activiteit en, (in voorkomend geval), tevens beogen om te voorzien in essentiële (overheids)diensten. In vele landen hebben de beperkingen van overheidsfondsen of -budgetten geleid tot het uitnodigen van de private sector om deel te nemen in lange termijn contractuele overeenkomsten voor het financieren, bouwen en/of operationaliseren van kapitaalintensieve projecten. De publiek-private samenwerking (PPS) wordt vaak beschouwd als een afgeleide vorm van de privatiseringsbeweging in Westerse geliberaliseerde regimes. Nochtans worden ook andere argumenten worden aangehaald om PPS - vormen in het leven te roepen of te rechtvaardigen zoals efficiëntieverhoging van de (federale, regionale of lokale) overheid, het hefboomeffect voor overheidsinvesteringen, meerwaardecreatie voor zowel overheid als de private sector, lange termijn zorgmanagement in plaats van episodisch management, etc. Er is echter ook een schaduwzijde aan het PPS - begrip omdat soms ook andere - minder lofwaardige - redenen kunnen meespelen zoals debudgettering. Sommige PPS projecten kregen dan ook een negatieve conotatie in de media, bijvoorbeeld door een gebrekkig stakeholder management. Fundamenteler is echter dat het begrip PPS op zich tot controverse kan leiden omdat het de rol van de private sector vergroot in de domeinen van publieke dienstverlening, zoals onderwijs, publiek transport, (wegen)infrastructuur, watervoorziening, zorg- en rusthuisvoorzieningen, stadsontwikkeling, etc. Bovendien is een PPS-project vaak zeer complex en zijn vele publieke en private entiteiten betrokken hetgeen tot verhoogde studiekosten leidt. Terwijl het aantal publiek-private samenwerkingsprojecten sterk toeneemt over de laatste jaren, rijst toch de vraag of deze projecten succesvol zijn voor alle betrokken partijen, of de complexiteit geen afbreuk doet aan het beoogde resultaat of aan de risicoanalyse en -evaluatie, en of dit wel een duurzame vorm betreft voor het investeringsbeleid in bepaalde sectoren. Voor België bevinden we ons nog aan het begin van de leercurve en vertonen overheden, private partners en investeerders een sterke interesse in meer onderzoek betreffende dit investeringsvehikel. De PPS - projecten die lopen, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, bevinden zich hetzij in de fase van het "in de markt plaatsen", hetzij in de fase van de conceptualisering resp. het bouwen van de infrastructuur; het aantal gevallen waarin men zich in de (lange termijn-) exploitatiefase bevindt en die soms twintig tot dertig jaar of méér bestrijkt, zijn eerder beperkt.

19 In dit visiedocument worden op een beknopte wijze enkele potentiële onderzoeksdomeinen geïdentificeerd die verder kunnen worden geëxploreerd en uitgewerkt binnen het kader van het Universitair Expertisecentrum PPS aan de, dat einde januari 2010 werd opgericht (Leerstoel PPS: VUB i.s.m. de partners Deloitte, Laga en Grontmij). De inleiding zal onder meer ingaan op het ontstaan van de publiek-private samenwerking (PPS) in Europa waarbij enkele landen enige ervaring hebben opgebouwd terzake, onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal en Nederland. Daarbij zijn landen met een eerder continentale visie en/of traditie betrokken evenals landen met een eerder Angelsaksische visie en/of traditie betrokken. Het begrip PPS wordt kort toegelicht en enkele noden voor onderzoek in dit kader worden aangehaald. Er wordt vervolgens aangegeven welke doelen het Universitair expertisecentrum PPS voor ogen heeft en hoe het academisch team dit doel zal realiseren. De timing binnen de Leerstoelperiode van 5 jaar wordt beschreven en het budget om dit waar te maken wordt aan de hand van enkele scenario's voorgesteld. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Beleidsvoorbereidend onderzoek VUB (BVO): Universitair expertisecentrum PPS (PPS Leerstoel) Abstract: Het uitvoeren en het financieren van grootschalige projecten, bijvoorbeeld in infrastructuur, is een belangrijke zorg voor overheden, gezien de impact die deze projecten hebben op de economische groei en maatschappelijke activiteit en, (in voorkomend geval), tevens beogen om te voorzien in essentiële (overheids)diensten. In vele landen hebben de beperkingen van overheidsfondsen of -budgetten geleid tot het uitnodigen van de private sector om deel te nemen in lange termijn contractuele overeenkomsten voor het financieren, bouwen en/of operationaliseren van kapitaalintensieve projecten. De publiek-private samenwerking (PPS) wordt vaak beschouwd als een afgeleide vorm van de privatiseringsbeweging in Westerse geliberaliseerde regimes. Nochtans worden ook andere argumenten worden aangehaald om PPS - vormen in het leven te roepen of te rechtvaardigen zoals efficiëntieverhoging van de (federale, regionale of lokale) overheid, het hefboomeffect voor overheidsinvesteringen, meerwaardecreatie voor zowel overheid als de private sector, lange termijn zorgmanagement in plaats van episodisch management, etc. Er is echter ook een schaduwzijde aan het PPS - begrip omdat soms ook andere - minder lofwaardige - redenen kunnen meespelen zoals debudgettering. Sommige PPS projecten kregen dan ook een negatieve conotatie in de media, bijvoorbeeld door een gebrekkig stakeholder management. Fundamenteler is echter dat het begrip PPS op zich tot controverse kan leiden omdat het de rol van de private sector vergroot in de domeinen van publieke dienstverlening, zoals onderwijs, publiek transport, (wegen)infrastructuur, watervoorziening, zorg- en rusthuisvoorzieningen, stadsontwikkeling, etc. Bovendien is een PPS-project vaak zeer complex en zijn vele publieke en private entiteiten betrokken hetgeen tot verhoogde studiekosten leidt. Terwijl het aantal publiek-private samenwerkingsprojecten sterk toeneemt over de laatste jaren, rijst toch de vraag of deze projecten succesvol zijn voor alle betrokken partijen, of de complexiteit geen afbreuk doet aan het beoogde resultaat of aan de risicoanalyse en -evaluatie, en of dit wel een duurzame vorm betreft voor het investeringsbeleid in bepaalde sectoren. Voor België bevinden we ons nog aan het begin van de leercurve en vertonen overheden, private partners en investeerders een sterke interesse in meer onderzoek betreffende dit investeringsvehikel. De PPS - projecten die lopen, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, bevinden zich hetzij in de fase van het "in de markt plaatsen", hetzij in de fase van de conceptualisering resp. het bouwen van de infrastructuur; het aantal gevallen waarin men zich in de (lange termijn-) exploitatiefase bevindt en die soms twintig tot dertig jaar of méér bestrijkt, zijn eerder beperkt. In dit visiedocument worden op een beknopte wijze enkele potentiële onderzoeksdomeinen geïdentificeerd die verder kunnen worden geëxploreerd en uitgewerkt binnen het kader van het Universitair Expertisecentrum PPS aan de, dat einde januari 2010 werd opgericht (Leerstoel PPS: VUB i.s.m. de partners Deloitte, Laga en Grontmij). De inleiding zal onder meer ingaan op het ontstaan van de publiek-private samenwerking (PPS) in Europa waarbij enkele landen enige ervaring hebben opgebouwd terzake, onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal en Nederland. Daarbij zijn landen met een eerder continentale visie en/of traditie betrokken evenals landen met een eerder Angelsaksische visie en/of traditie betrokken. Het begrip PPS wordt kort toegelicht en enkele noden voor onderzoek in dit kader worden aangehaald. Er wordt vervolgens aangegeven welke doelen het Universitair expertisecentrum PPS voor ogen heeft en hoe het academisch team dit doel zal realiseren. De timing binnen de Leerstoelperiode van 5 jaar wordt beschreven en het budget om dit waar te maken wordt aan de hand van enkele scenario's voorgesteld. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Beleidsvoorbereidend onderzoek VUB (BVO): Universitair Expertisecentrum PPS (PPS Leerstoel) Abstract: Publiek-Private Samenwerking, kortweg PPS, is een samenwerkingsverband waarbij de publieke en de private sector samen een project uitvoeren met de bedoeling om een bepaalde meerwaarde te realiseren: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit tegen een gelijke prijs. Het vormt een alternatief voor de traditionele manier van samenwerken. De overheid maakt gebruik van de denk- en innovatiekracht van de private sector. De private sector kan rekenen op een contract voor een lange periode. Business Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Steven DE SCHEPPER De impact van culturele adaptatie op de effectiviteit van e-commerce websites. Een contingentie benadering. Abstract: De centrale probleemstelling van dit onderzoek behelst de vraag of e-commerce websites gestandaardiseerd dan wel aangepast moeten worden om internationale klanten aan te trekken en op welke vlakken eventuele adaptatie wenselijk is. Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden, wensen wij aan de hand van een omvattende experimentele opzet de impact van culturele adaptatie op de effectiviteit van transactie-geörienteerde websites te bestuderen. Wij zullen hiervoor gebruik maken van een verfijnde en systematische experimentele benadering, waarbij internetgebruikers binnen de EU blootgesteld zullen worden aan fictieve websites die op verscheidene vlakken en niveaus aan verschillende culturele dimensies zullen worden aangepast. De effectiviteit van deze websites zal worden gemeten aan de hand van een uitgebreide online bevraging bij de proefpersonen. Zo kunnen we nagaan op welke niveaus culturele adaptatie wenselijk is en op welke effectiviteitsmaatstaven de verschillende graden van lokalisatie een impact hebben. We zullen daarbij ook rekening houden met institutionele verschillen tussen landen binnen de EU.

20 Via deze studie hopen wij, (1) een belangrijke bijdrage te zullen kunnen leveren aan het standaardisatie/adaptatie debat in navolging van de aanbevelingen door Taylor (2005) alsook (2) tegemoet te komen aan de nood aan systematische cultuuroverschrijdende studies naar de effectiviteit van website design aspecten, waar Cyr aan appelleert (2008). Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid MALAIKA BRENGMAN Managen in onzekere tijden Abstract: De Vlaamse Overheid beschikt over een vrij compleet instrumentarium om bedrijven te ondersteunen. Toch is het zo dat bedrijven die reeds geholpen werden bij het opstellen van een strategisch doorstartplan dit te weinig implementeren. In het moeilijke economische klimaat is het belangrijk dat bedrijven hun strategische focus behouden om hun toekomst veilig te stellen en continuïteit te garanderen. In een periode van 24 maanden willen we 79 KMO's bijstaan met het implementeren van hun strategische plannen. Governance Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Tinne LOMMELEN Raf SLUISMANS Development of regional products and tourism to upgrade socio-economic structure of Wielkopolska and East Flanders Abstract: Het Regtour-poz project bouwt voort op de vorige samenwerking tussen de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV), Universiteit van Gent (UGent) en Nationale Vereniging voor Ontwikkeling van Plattelandsgebieden (NADRA) - door goede contacten met de professoren en de onderzoekers van de landbouw Universiteit van Poznan in Polen. Het nieuwe project focust op de ontwikkeling van regionale producten als hulpmiddel voor het stimuleren van toerisme in Wielkopolska. De belangrijkste doelstelling van het huidige project is een samenwerkingsnetwerk te creëren om regionale producten en toerismeactiviteiten te ontplooien. Het samenwerkingsnetwerk zal de sociaal-economische structuur van beide gebieden bevorderen. Vakgroep Landbouweconomie Jacques Viaene Moving Forward Abstract: In dit project worden GSMs gebruikt voor de automatisering en digitalisering van data(verzameling) en het ontwikkelen van een GISgebaseerd internetplatform voor de visualisering van data voor vervoersplannen en bereikbaarheidskaarten. Er is al heel wat tijd geïnvesteerd in de kennisopbouw rond bereikbaarheidskaarten. Toch zijn er nog enkele belangrijke knelpunten. Wat betreft dataverzameling stellen we vast dat dit vaak een complex en tijdrovend proces is. Bovendien zijn de gegevens weinig gedigitaliseerd, wat het updaten van gegevens op snelle en eenvoudige manier onmogelijk maakt. Ook ontbreekt er vaak informatie of blijft de bereikbaarheidskaart beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de locatie. Doordat bereikbaarheidskaarten ook vaak alleen in hard copy versie bestaan, stellen er zich ook problemen op het vlak van betrokkenheid en het bereik van de eindgebruikers. De activiteiten, die ondernomen worden om een oplossing te bieden aan deze problemen zijn: het gebruik van bestaande GSM-technologie, het digitaliseren van gegevens, het koppelen van relevante data(banken) aan de kaarten en het visualiseren van beikbaarheidskaarten in een webomgeving. IMOB is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de GSM-technologie en de webomgeving en voor de ontwikkeling van het GISgebaseerd internetplatform. De projectpartners VSV, de provinciale mobiliteitspunten en Traject worden betrokken in het bepalen van de mogelijkheden en functionaliteiten waaraan de webomgeving moet voldoen. Daarnaast staan zij ook in voor de begeleiding van de doelgroepen tijdens de testfase en het verzamelen van best cases. Beleidsinformatica Data-analyse en Modellering Instituut voor Mobiliteit Gerhard WETS Tom BELLEMANS Work-life policy implementation and work-to-life conflict as mediatorsof the relationship between organizational work-life policies and individual work outcomes: A mixed-method study in large Belgian firms. Abstract: De belangrijkste doelstelling van dit project is om een beter inzicht te verwerven in het proces volgens hetwelke organisationele werk-privé maatregelen een invloed hebben op individuele arbeidsuitkomsten, zoals arbeidstevredenheid, engagement en motivatie. Meer in het bijzonder onderzoeken we hoe de implementatie van werk-privé maatregelen enerzijds en werk-privé conflict anderzijds het effect van maatregelen op individuele arbeidsuitkomsten mediëren. De studie is gebaseerd op een meervoudige gevalsstudie, onderzocht via kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Er worden kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld in vier grote Belgische organisaties met formele werk-privé maatregelen. De studie draagt op drie manieren bij tot de huidige literatuur rond werk-privé balans. In de eerste plaats wordt een multilevel theoretische benadering ontwikkeld en getest om de relatie tussen organisationele werk-privé maatregelen en individuele arbeidsuitkomsten, gemedieerd door de variabelen implementatie van werk-privé maatregelen en werk-privé conflict, te verklaren. In de tweede plaats exploreren we contextuele determinanten van de implementatie van werk-privé maatregelen op basis van inzichten uit de literatuur rond arbeidsrelaties. Meer in het bijzonder integreren we flexibiliteitsvereisten die op (sub-)organisationeel niveau een rol spelen in ons model en gaan we de relatie hiervan na ten opzichte van de implementatie van maatregelen. In de derde plaats integreren we kwantitatieve en kwalitatieve methodes om de verklarende kracht van ons onderzoek te verhogen. Via kwalitatieve meervoudige gevalsstudies kunnen processen onderzocht worden en nieuwe theorieën gegenereerd worden, terwijl de verklarende kracht van zo een theorie kan getest worden op basis van een kwantitatieve benadering. Diversiteit Identity, Diversity & Inequality Research Patrizia ZANONI

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:02 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid Management motivatie als predictor van professsioneel succes. Abstract: Dit project

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstel- Brussel

Presentatie projectvoorstel- Brussel Presentatie projectvoorstel- Brussel- 14.11.2010. Welke belastinginstrumenten kunnen de fiscale capaciteit van steden gunstig beïnvloeden via het behoud en/of het aantrekken van inkomensverwervende gezinnen?

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012 24/02/2012 VITO ICT-strategie MOVI studieavond 16 februari 2012 Onderzoeksorganisatie Onafhankelijk Klantgericht RTO cf. IMEC, VIB, IBBT, TNO, Fraunhofer, VTT, Complementair aan universiteiten en industrie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s PROF.DR. PATRICIA EVERAERT, Docent Lessius Hogeschool en KULeuven GERRIT SARENS, Doctoraatsonderzoeker UGent (Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers.

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers. De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen omzet en 5 à 20 werknemers. Een acute nood aan een structurele, innovatieve en globale aanpak "#$%#&'$(%$) Dit document bevat vertrouwelijke informatie

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Taakstellingen ( targets ) vormen een belangrijk onderdeel van management control systemen.

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Ondernemerschapscultuur in Vlaanderen

Ondernemerschapscultuur in Vlaanderen Ondernemerschapscultuur in Vlaanderen Niels Bosma Vlerick Business School & Utrecht University m.m.v. Hans Crijns en Tine Holvoet Inhoud Resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor Percepties en

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK 32 MCA: juni 214, nummer 3 Onderzoekers hebben de laatste jaren

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

onderzoek in transitie?

onderzoek in transitie? Transitieonderzoek: onderzoek in transitie? Erik Paredis (UGent) Yves De Weerdt (VITO) Frank Nevens (VITO) Opstartworkshop INTRAP 31 mei 2012, Leuven www.steunpunttrado.be Opbouw 1. De uitdagingen waarvoor

Nadere informatie

Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses

Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses VIONA-onderzoeksprogramma WSE Arbeidsmarktcongres 16 december 2010 Daphné Valsamis Ingrid Vanhoren Inhoudstafel Deel 1: Ontwikkeling

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Synthese en aanbevelingen. Studie "Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten"

Synthese en aanbevelingen. Studie Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten Synthese en aanbevelingen Studie "Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten" Auteurs Jonathan Desdemoustier, Onderzoeker, Smart City Institute, HEC-ULg Nathalie Crutzen, Professor and

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15 Technologische innovatie Strategische visie BRV over Technologische innovatie 20/11/2015 2 Technologische innovatie, een kans Meer te doen met minder

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU

DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU An Huygen Paul Heremans Netwerkdag chronische zorg Domus Medica 21 maart 2015 Opdracht van de overheid Zoveel mogelijk diverse kringen van zorgverstrekkers en eerstelijnsorganisaties

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics De controller als choice architect Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics Wat doet een controller? Hoofd administratie Boekhoudsysteem/grootboek/accountingregels

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie