Instant CMS PRO. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instant CMS PRO. Handleiding"

Transcriptie

1 Instant CMS PRO Handleiding

2 Handleiding InstantCMSPRO DeInstallatieprocedure Zorgervoordatu,alvorensudeinstallatiestart,denavolgendegegevensbijdehandheeft(dezeheeftu nodigtijdenshetinstalleren):uwftp adres(host),ftp gebruikersnaamenftp wachtwoord.indienu dezegegevensnietterugkuntvinden,dankuntudezeopvragenbijuwprovider. Hieronderwordtdevolledigesetup procedurestapsgewijsbesprokenenuitgelegd. InstallatieStap 1 Hetwelkomstschermwaarmeedeinstallatievande InstantCMSPRO wordtopgestart. Uwordtzeerdringendgeadviseerdomoverigein Windowsmomenteelactieveprogramma sallenaf tesluiten,alvorenstestartenmetdeinstallatie! InstallatieStap 2 Vulinditscherma.u.b.deFTP gegevensin behorendebijuwhosting account. Ditzijn:uwFTP Adres(deFTP host),uwftp Gebrui kersnaam,uwftp Wachtwoord. Indienudezegegevensnietterugkuntvinden,dan kuntudezeopvragenbijuwprovider. InstallatieStap 3 Standaardwordthetpakketalgeïnstalleerdinde map cms Klikopde Bladeren knopomdeinhoudvan uwftp accounttebekijken.ukuntinditscherm aangeveninwelkemapopuwserveruhetpakket wiltinstalleren. Metdeknop Wijzig kuntude standaardmapnaam cms wijzigen. Pagina2

3 Handleiding InstantCMSPRO Pagina3 InstallatieStap 4 InditschermwordtugevraagdomdeInstallatie LocatieURLoptegeven.Ditisdelocatievande installatiedieuindebrowserinvoertomhet programmateopenen. Uvulthierdanookuwdomeinnaaminmetals aanvullingdemapnaamdieuindevorigestapheeft gekozenalsinstallatiemap. (Alsuindevorigestapdestandaardmapnaamniet heeftgewijzigdhoeftudemapnaamnietals aanvullingoptegeven.) Nadezestap,zalhetsetup programmanu na klikkenop Volgende korteentestuitvoerenopuw webserver,omnategaanofdezevoldoetaande basisinstallatie voorwaarden. InstallatieStap 5 Hetsetup programmaheeftnuvoldoende informatievoorhetinstallerenvan InstantCMS PRO opuwhosting account(inditschermzietu nogeenkortoverzichtvandedooruopgegeven informatie). Kliknuop Installeer omdeinstallatie(perftp verbin ding)testarten. InstallatieStap 6 Deinstallatiewordtnuuitgevoerd;alle Instant CMSPRO componentenwordennuperftpopuw hosting accountgeïnstalleerd.

4 Handleiding InstantCMSPRO InstallatieStap 7 InstallatieStap 8 Totslotkrijgtueenkortebevestigingvande succesvolleinstallatie. Ukuntnuhetsetup programmageheelafsluiten ( Voltooien aanklikken). Uwbrowserwordtgestart,enzaldirectnaar InstallatieLocatiegaan. Mochtditniethetgevalzijngadanzelfinuw browsernaardeinstallatielocatieurl. Bijv:http://www.uwdomein.com/entypehier achter:tokosecurityclient/register/register.php Hiernazaldeinstallatieverdergaaninuw browser. Inuwbrowserzietudanditscherm. Hetenigewatununoghoefttedoenisde activatiecodeinvoerenenop Activeer te klikken. Inditschermzietuookin1oogopslagofde instellingenopuwserverallemaalinorde zijn. Overigeopmerkingenronddeinstallatie MochtutijdensdeinstallatievanInstantCMSPROfoutmeldingenophetschermkrijgen,danwordtdaarin vaakduidelijkaangegevenwatermisisgegaan.ditkanbijvoorbeeldzijndatuverkeerdeftp gegevens heeftingevoerd.uheeftdandemogelijkheidéénstapterugtegaanindeinstallatieprocedure,enkuntdan alsnogdegegevenscorrigeren. Mochtenerzichtijdensdeinstallatieandersoortigefoutenvoordoenwaardoordeinstallatieniet succesvolafgerondkanworden,controleertudana.u.b.allereerstofuvoldaanheeftaande minimale systeemvereisten voorinstantcmspro. Pagina4

5 Handleiding InstantCMSPRO BeginnenmetInstantCMSPRO NadatdeinstallatiesuccesvolisvoltooidkuntuaandeslagmetInstantCMSPRO. AlsudeURLwaarudesoftwareheeftgeïnstalleerdoproeptinuwbrowserverschijntereenloginscherm: Erisbijdeinstallatiealeengebruikeraangemaakt.Ukuntdusstandaardinloggenmetals gebruikersnaamenwachtwoord:admin (dezestandaardlogingegevenskunnengewijzigdwordenviadeoptie GebruikersBeheer nadatubentingelogd,zieookhethoofdstuk GebruikersBeheer) Hoofdscherm Nadatjebentingelogd,krijgjeeenanderschermtezien.Ditschermwordtaandelinkerkantvanhet schermgetoondenmaakthetmogelijkomelkonderdeelvandeeditoraparttebeheren.jezietindit schermookeendropdownlijstdiejekuntgebruikenomallebestandentebekijken. Optiesvoorhet programmazelf. Karakterset pertaal. Bladerendoor mappen. Bestandenin demappen Bestanden uploaden. WYSIWYG editoropties. Pagina5

6 Handleiding InstantCMSPRO GebruikersBeheerInstantCMSPRO Klikrechtsbovenindemenubalkophetknopjevoorgebruikersbeheer: Eropenteennieuwvensterwaarmeneerstdientinteloggenombijhetgebruikersbeheertekomen.De standaardloginnaamenhetwachtwoordzijnbeideadmin (dezestandaardlogingegevenskunnengewijzigdwordenopdeserverdoorindemap EditUsers hetbestand tum.conf teopenenmet eenteksteditor) Gebruikers Alsubentingelogdzietuhetvolgende: Inditschermzietudegebruikersdieaangemaaktzijnmethetgebruiktewachtwoordenwelk configuratiebestandervantoepassingisopdezegebruiker.ukuntmeerderegebruikersaanmakendie allemaaleenandereconfiguratiebestandhebben.opdezemanierkuntubijvoorbeeldpergebruiker aangevenwelkebestanden/mappendezegebruikermagzienenbewerken. Omeennieuwegebruikertoetevoegenvultudelegevakjesinenkliktuopdeknop verstuur. Nuisereennieuwegebruikeraangemaakt. Configuratiebestandenbewerken Alsubovenaankliktop bewerkbestanden verschijnthetvolgendescherm: Inditschermzietueenoverzichtvandeconfiguratiebestandenmetdebijbehorendeinstellingen. Omeennieuwbestandaantemakenvultuhetlegevakjeinenkliktuopdeknop verstuur Omeenbestaandbestandtebewerkenkliktuophetknopje Bewerk,eropentwederomeennieuw scherm: Pagina6

7 Handleiding InstantCMSPRO Pagina7 Inditschermkuntueenaantalinstellingendoen. Rootpad:stelhierdebasismapinwaarutoegangtoe wiltverlenen.(../verwijstnaarderootmapopuw server)inditvoorbeeldhiernaastheeftmenvanafde rootmapvandeservergezientoegangtotdemapcms. BasisURL:alsuhiernietsinvultbetrefthetdeurlvan deserverwaarophetpakketisgeïnstalleerd.hetis ookmogelijkomeenandereurltebeheren.vuldande afwijkendeurlin. Extensies:geefhieropwelkebestandenmetwelke bestandsextensieszichtbaarzijnvoordegebruiker.als ubijvoorbeeldwiltdatdegebruikeralleendehtml bestandenkanzien/bewerkengeefinditvakdan alleendezeextensieop.ukuntmeerdereextensies opgevendoordeextensiestescheidenmeteen komma. UploadExtensies:geefaanwelkebestandenmet welkeextensieserdoordegebruikermogenworden geupload.hiergeldthetzelfdealsbijdeextensies optie. Uploadmaxgrootteinbytes:Geefhierop,inbytes,hoegrootdebestandendiedegebruikerkan uploadenmaximaalmogenzijn.(1mbis bytes) Uploadmasker:hiermeekuntudestandaardrechteninstellenvandegeuploadebestanden.Alsu bijvoorbeeldwiltdateengeuploadbestandvolledigeschrijfrechtenkrijgtvultuhierin0777.ditwerkt metchmodwaardes.(meerinformatieoverdezewaardeskuntuhierterugvinden: Taal:hierkuntudetaalinstellenvoordegebruikersinterface.Indemap Strings opdeservervindu verschillendetaalbestanden.dezekuntunaareigeninzichtgebruiken,ofwijzigen.omdebetreffendetaal tegebruikenvultudenaamvandetaalininditvakbijdeconfiguratie.alsubijvoorbeeldengelswilt gebruikenvoertubijdetaal en in. UploadenToestaan:stelinofdegebruikerwelofnietbestandenmaguploaden. WYSIWYGEditor:stelinofdegebruikerwelofgeenuitgebreideeditortezienkrijgt. Volledigelink:stelinofdegebruikerwelofnietdevolledigelinksziet. VerbergnietBewerkbaar:stelinofdegebruikerwelofnietdebestandenzietdiehij/zijnietmag bewerken. VerwijderenToestaan:stelinofdegebruikerwelofnietbestandenmagverwijderen. Verbergmappen:geefhieropwelkemappendegebruikernietmagzien.Deopgegevenmappenzullen niettezienzijnvoordegebruiker. Alsuietverderinditschermnaarbenedenscrolltzietuooknog: Talen:hierzietueenoverzichtvandeondersteundetalenvoordeinhoud.Ditheefttemakendete gebruikentekensetsendeleesrichting. Nadatuallesnaarwensheeftingesteldkliktuopdeknop verstuur omdewijzigingeninhet configuratiebestandopteslaan.

8 Handleiding InstantCMSPRO Pagina8 RechtenBewerken Hetisookmogelijkaantegevenwelkgedeelteenwelkebestandenerdooreenbepaaldegebruiker bewerktmogenworden.opdezemanierishetmogelijkommeerderegebruikersslechtseenbepaald gedeeltevandezelfdepaginatelatenbewerken.dezeoptiewerktdanookalleenalserinhethtml documentbewerkbaregebieden(ziehethoofdstuk BewerkbareGebieden )zijnaangemaakt. Omderechtenintestellenkliktuop BewerkRechten enkiesvervolgenseenconfiguratiebestand.aan dehandvanhetgekozenconfiguratiebestandzietudecontentvandewebsite.perpaginakannuper bewerkbaargebieddetoegangwordeningesteldvoorelkegebruiker. WehebbennuhetmapjeVoorbeeldgeopend,hierinstaaneenaantalbestandenmetbewerkbare gebieden.zoalsuzietstaannudegebruikersachterelkepaginaenzietudeverschillendebewerkbare gebiedenonderelkaar.vinknuaanwelkegebruikerwelkgebiedmagbewerkenenklikvervolgensop Opslaanachterhetbetreffendebestand. Bewerkbaregebieden MetInstantCMSPROishetmogelijkommetbewerkbaregebiedentewerken.Dezeoptiesteltuinstaat omalleendiegedeeltesvaneenhtmldocumentbewerkbaartemakendieuwiltdatdeeindgebruiker kanbewerken.hetismogelijkommeerderegebiedenintestelleninhetzelfdedocument.enin combinatiemethetrechtensysteemkuntinhetzelfdedocumentookmeerderegebruikersverschillende gedeeltesaanlatenpassen. OmbewerkbaregebiedenineenHTMLdocumentintestellenwordtergebruikgemaaktvanzogenaamde tags.alsweindemapvoorbeeldeenvandevoorbeeldhtmldocumentenopenenzienwehierinde tagsdiehiervoorgebruiktworden. Deopeningvandetag(vanafhierkanhetHTMLdocumentbewerktworden)zieteralsvolgtuit: <! <BewerkbaarGebiedname="3EditAreaPage"height="500"> > Zoalsuzietwordteraandetagooknogtweeoptiesmeegegeven,datzijndenaamvanhetgebiedende hoogtevandeeditor.geefeenhandigenaamopzodatubijhetinstellenvanderechtendirectzietwelk gebiederbedoeldwordt.dehoogtekanhandigzijnalsuin1documentmeerderebewerkgebiedenheeft. Dehoogtegeeftuopinpixels. Omhetbewerkbaregebiedaftesluitengebruiktudevolgendetag: <! </BewerkbaarGebied> > AllesinhetHTMLdocumentisNAdezetagnietbewerkbaar. VerwerkdezetagsdusinuwHTMLcodesomtebepalenwelkegedeelteserbewerktkunnenwordendoor deeindgebruiker/uwklant.