De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid"

Transcriptie

1 Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V

2 Inhoudsopgave Inleiding Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen De rol van leidinggevenden en P&O Doel en opzet workshop inzetbaarheid... 8 Doel workshop...8 Opzet workshop...8 Mogelijkheden voor ondersteuning Overige beschikbare hulpmiddelen...10 Bewustwordingsprogramma Jij bent aan zet...10 Het Doe-het-zelf-programma Samen duurzaam inzetbaar...11 Toolbox kleine bedrijven...11 Bijlage 1 Uitbreidingsmodules...13 Bijlage 2 Het organiseren van een workshop...44 Bijlage 3 Het faciliteren van een workshop

3 Inleiding Met deze handleiding kunt u, als leidinggevende of P&O-er in de verzekeringsbranche, zelfstandig een workshop voor uw medewerkers organiseren over het thema inzetbaarheid. De inzetbaarheid van uw medewerkers wordt steeds belangrijker. De snel op elkaar volgende veranderingen in de verzekeringsbranche en de arbeidsmarkt en de veranderingen in de demografische samenstelling van de beroepsbevolking spelen hierin een grote rol. Blijven ontwikkelen, kunnen omgaan met verandering, blijven leren en flexibel inzetbaar zijn, worden de nieuwe normen. Deze handleiding en presentatie bevatten praktische oefeningen die helpen om de medewerker bewust te maken van de eigen inzetbaarheid. Indien u in uw presentatie dieper in wilt gaan op het beleidsmatige en theoretische kader van inzetbaarheid raden wij u aan om de inhoud van uw presentatie te combineren met de presentatie uit het Doe-het-zelf-pakket Samen duurzaam inzetbaar. Deze is te vinden via Inzetbaarheid: nader toegelicht Inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de verzekeringsbranche. In het volgende hoofdstuk wordt het begrip inzetbaarheid verder uitgewerkt. Inzetbaarheid: een wederzijdse verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het op peil houden van de inzetbaarheid van medewerkers ligt zowel bij de organisatie als ook bij de medewerker zelf. De medewerker dient zelf actief aan de slag te zijn met zijn inzetbaarheid, terwijl de organisatie daarin ook haar verantwoordelijkheden heeft. Zo is het de rol van de organisatie om duidelijkheid te geven wat het doel en de ontwikkelrichting is van de organisatie en wat hierbij van de medewerkers wordt verwacht. Ook het bieden van faciliteiten aan medewerkers om mee te ontwikkelen met de organisatie (bijv. door opleidingen) is een belangrijke rol van de organisatie. Naast de organisatie heeft de medewerker vanzelfsprekend ook een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen inzetbaarheid. Door zich te blijven ontwikkelen, te blijven leren en ervoor te zorgen dat hij bestand is tegen de continue veranderingen, vergroot de medewerker zijn inzetbaarheid en daarmee zijn waarde voor de organisatie (of de arbeidsmarkt). Inzetbaarheid: van een abstract begrip naar actie Gezien de wederzijdse verantwoordelijkheid is het van belang dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van inzetbaarheid en hun eigen rol hierin. De workshop die u met deze handleiding en bijbehorende basispresentatie kunt ontwikkelen, is gericht op deze bewustwording bij medewerkers: waarom is het belangrijk, wat kan ik als medewerker zelf doen om mijn inzetbaarheid te vergroten en op welke wijze kan mijn werkgever me hierbij ondersteunen? Gericht op actie, concrete afspraken en eigenaarschap. 3

4 Modulaire opbouw De basis van uw workshop over inzetbaarheid wordt gevormd door de basispresentatie die bij deze handleiding hoort. Met behulp van deze handleiding kunt u de basispresentatie uitbreiden naar een volledig en zeer interactief programma over inzetbaarheid, afhankelijk van de groep medewerkers en de tijd die u hiervoor wilt gebruiken. De opzet is modulair; afhankelijk van uw keuzes en wensen kunt u een programma van minimaal 1 uur tot maximaal 2 dagdelen samenstellen. De handleiding en presentatie kunnen bovendien zeer goed gecombineerd worden met de brochure voor medewerkers en de vier korte filmpjes over inzetbaarheid (zie In deze filmpjes lichten collega s uit de branche toe op welke wijze zij aan hun inzetbaarheid werken en wat hen dat oplevert. In de online brochure wordt het begrip inzetbaarheid concreet en praktisch uitgelegd. Ook vinden medewerkers in deze brochure een korte online inzetbaarheidstest, diverse oefeningen en handige tips. Met deze verschillende onderdelen kunt u voor uw medewerkers een interactief programma over inzetbaarheid naar uw eigen wensen samenstellen. Onderdeel van de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Deze handleiding is ontwikkeld in het kader van de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. De handleiding en de bijbehorende presentatie, brochure en films maken deel uit van de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Deze campagne is een initiatief van en wordt uitgevoerd door het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties CNV, De Unie, BBV en FNV Bondgenoten. De campagne wordt uitgevoerd onder de regie van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid. 4

5 1. Inzetbaarheid Inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond wíllen en kúnnen blijven werken binnen of buiten de verzekeringsbranche. In het volgende hoofdstuk wordt het begrip inzetbaarheid verder uitgewerkt. Een aantal begrippen uit deze definitie nader toegelicht: Productief werken: werken met duidelijke toegevoegde waarde voor de organisatie, oftewel de medewerker levert een bijdrage aan de organisatie-/afdelingsdoelstellingen. Gemotiveerd werken: met plezier werken, oftewel de medewerker doet werk dat bij zijn drijfveren past en wat hem motiveert. Gezond werken: op een gezonde manier werken, oftewel met een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. De zes bouwstenen voor inzetbaarheid Inzetbaarheid is een abstract begrip. Om medewerkers zelf actief te laten nadenken over hun eigen inzetbaarheid, is het van belang om het begrip te concretiseren. Dit kan aan de hand van het volgende model: de 6 bouwstenen van inzetbaarheid: De 6 bouwstenen van inzetbaarheid geven concrete handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over het thema inzetbaarheid en de manier waarop inzetbaarheid kan worden vergroot. Deze bouwstenen zijn dan ook het theoretisch kader voor deze handleiding, de basispresentatie en de online brochure voor medewerkers. 5

6 Toelichting bouwstenen Hieronder worden de bouwstenen nader toegelicht: 1. Ken je kwaliteiten en talenten Wanneer een medewerker doet waar hij goed in is, dan is hij vaak gemotiveerder om zijn werk te doen. 2. Weet wat je belangrijk vindt in je werk Werk doen dat gebaseerd is op je drijfveren, inspiratiebronnen en waarden draagt bij aan motivatie, betrokkenheid en werkplezier. 3. Werk aan je ontwikkeling Door te blijven leren en te ontwikkelen, verwerft de medewerker nieuwe kennis en vaardigheden. Dat maakt niet alleen het werk plezieriger, maar dat verbetert ook de positie op de interne of externe arbeidsmarkt. 4. Stippel je loopbaanplan uit Het regelmatig en bewust bezig zijn met welke loopbaanstappen wenselijk en mogelijk, zijn is een belangrijke succesfactor om inzetbaar te zijn en blijven. Een visie op de toekomst geeft namelijk richting aan bijvoorbeeld de ontwikkelingsbehoeften. 5. Blijf flexibel en wendbaar Kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, is een belangrijke bouwsteen voor inzetbaarheid. Verandering in functie, verantwoordelijkheden, taken of aandachtsgebieden is belangrijk om starheid en vastroesten te voorkomen. 6. Zorg voor balans Door balans te houden in belasting en belastbaarheid (maar ook in werk en privé), kan een medewerker ook in de toekomst blijven werken en een nuttige bijdrage leveren. 6

7 2. De rol van leidinggevenden en P&O De rol van de leidinggevende U als leidinggevende bent uitermate bepalend voor de mate waarin medewerkers actief bezig zijn met hun inzetbaarheid. U heeft er het meeste zicht op hoe uw medewerker zich ontwikkelt en of dit wel of niet wenselijk is gezien de ontwikkelingen binnen uw team, uw organisatie of de branche. Het is uw taak om er voor te zorgen dat de juiste man op de juiste plaats is en om hierbij ruimte te scheppen voor ontwikkeling van het individu. Dit levert sterke teams op waarin medewerkers doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben en een organisatie waar medewerkers kansen krijgen om zich te ontplooien. Door het thema te agenderen op bijvoorbeeld een werkoverleg en samen met medewerkers regelmatig de tijd te nemen om stil te staan bij inzetbaarheid kunt u al veel doen. We rekenen op uw inzet om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden! De rol van P&O Hoe zorgt u ervoor dat inzetbaarheid niet alleen een HR thema blijft en ook het lijnmanagement enthousiast met dit thema aan de slag gaat? Ga in gesprek met het management en vraag hen op welke wijze zij gefaciliteerd wensen te worden om dit thema te bespreken in hun teams. Vraag hen tevens wat het thema kan bijdragen aan de afdelingsdoelen, want dat is wat hen bezig houdt. U kunt het abstracte thema handen en voeten geven door leidinggevenden te helpen bij het voorbereiden van een workshop of presentatie middels deze handleiding. Stimuleer dat leidinggevenden zelf eigenaar zijn van het thema. Spreek af op welke wijze doelen m.b.t. inzetbaarheid kunnen worden afgesproken en inspireer het hogere management om het thema te agenderen. U als P&O er wilt toch zeker bijdragen aan een organisatie waar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? 7

8 3. Doel en opzet workshop inzetbaarheid Doel workshop Het doel van de workshop is om medewerkers bewust te maken van inzetbaarheid: wat is het, waarom is het belangrijk voor een individuele medewerker en waarom is het belangrijk voor de organisatie? Duidelijk gemaakt wordt dat de noodzaak voor het actief werken aan de eigen inzetbaarheid groot is, gezien de veranderingen in de verzekeringsbranche en op de interne/externe arbeidsmarkt. Naast de noodzaak krijgen medewerkers inzicht in de wijze waarop hun inzetbaarheid kan worden vergroot, enerzijds door de medewerkers zelf en anderzijds via ondersteuning van de werkgever. In dit deel ligt de focus op het creëren van eigenaarschap : de medewerker zit zelf aan het roer en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inzetbaarheid, natuurlijk met ondersteuning van de organisatie. Opzet workshop De workshop over inzetbaarheid kunt u volledig naar uw eigen wensen inrichten. In de basispresentatie, die bij deze handleiding hoort, staat de basis informatie over het onderwerp. Vervolgens kunt u dit uitbreiden met modules die beschreven staan in deze handleiding. Afhankelijk waar u de nadruk op wilt leggen en de beschikbare tijd, kunt u kiezen voor bepaalde uitbreidingsmodules. Wilt u uw medewerkers juist bewust maken van de noodzaak om flexibel te blijven en met veranderingen om te gaan, dan kunt u kiezen voor de bijbehorende module. Wilt u juist meer aandacht besteden aan het daadwerkelijk nemen van actie, dan kunt u de module van het persoonlijk actieplan gebruiken. Zo sluit de workshop altijd aan op de praktijk in uw organisatie. 8

9 Elk nummer in onderstaand overzicht staat voor een uitbreidingsmodule (variërend in tijd van 10 minuten tot 30 minuten per module). De modules zijn gerangschikt per hoofdonderdeel (A, B of C); de basispresentatie is ook opgebouwd op basis van deze hoofdonderdelen. Het is dan ook makkelijk om de uitbreidingsmodules op de juiste plaats toe te voegen aan de basispresentatie. Overzicht van uitbreidingsmodules (elk nummer staat voor een oefening / test / o.i.d): In de eerste bijlage van deze handleiding staan alle modules uitgewerkt. Het doel, de gemiddelde tijdsduur, de aanpak en de benodigde materialen worden beschreven. Gebruik de bijlage als een soort werkvormen-boek, waaruit u kunt putten om een interessante en nuttige workshop samen te stellen. Mogelijkheid voor ondersteuning Om een workshop of bijeenkomst succesvol te laten verlopen, is een goede voorbereiding van groot belang. Ook is het handig om enkele kneepjes van het vak te kennen, zodat u daadwerkelijk het resultaat boekt met de workshop dat u voor ogen heeft. In bijlage 2 en 3 vindt u tips en aandachtspunten voor het organiseren en faciliteren van workshops. Mocht u ondersteuning wensen voor het opzetten en faciliteren van de workshop, dan is het een overweging om hiervoor een extern bureau in te schakelen. Om in contact te komen met het bureau dat deze handleiding heeft opgesteld of met andere bureaus, kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars, Frédérique van Tijen, via 9

10 4. Overige beschikbare hulpmiddelen In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de andere beschikbare hulpmiddelen, die ontwikkeld zijn in het kader van de campagne de verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Tevens wordt beschreven op welke wijze deze hulpmiddelen gecombineerd kunnen worden met de basispresentatie en handleiding. 1. Bewustwordingsprogramma Jij bent aan zet Alle onderdelen uit dit programma, gericht op de bewustwording, eigenaarschap en actiegerichtheid bij medewerkers, zijn gebaseerd op de zes bouwstenen van inzetbaarheid. Deze praktische insteek legt een goede basis om met medewerkers in gesprek te gaan over het abstracte begrip inzetbaarheid en hierover concrete acties af te spreken. a. Online quick scan inzetbaarheid De online quick scan geeft medewerkers snel een eerste globaal inzicht in hun inzetbaarheid. Via het beantwoorden van 18 stellingen, gebaseerd op de 6 bouwstenen, krijgt de medewerker zijn persoonlijke inzetbaarheidscore (incl. toelichting). TIP: laat medewerkers vóór de workshop over inzetbaarheid de online scan alvast uitvoeren via De resultaten geven een mooi startpunt voor de workshop! b. Online brochure voor medewerkers Jij bent aan zet In deze brochure worden de zes bouwstenen van inzetbaarheid voor medewerkers uitgelegd. Per bouwsteen worden diverse testen, praktijkopdrachten, tips en adviezen vermeld. Medewerkers kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. TIP: laat medewerkers zich vóór de workshop oriënteren over het thema inzetbaarheid via deze brochure (op Of geef gerichte verdiepingsopdrachten als vervolg op de workshop. c. Vier korte filmpjes over medewerkers in de branche en hun inzetbaarheid In deze filmpjes zijn vier medewerkers (en hun leidinggevende of collega) aan het woord over inzetbaarheid: waarom is het belangrijk en wat betekent het voor hen in de praktijk. De films zijn te bekijken via TIP: benut deze filmpjes tijdens de workshop om concrete voorbeelden en oplossingen in de praktijk te laten zien. Ook beweegredenen (waarom werken aan je inzetbaarheid) worden in de films goed in kaart gebracht. 10

11 d. Workshop Inzetbaarheid (met basispresentatie en bijbehorende handleiding) Aan de hand van de handleiding en de bijbehorende basispresentatie kunt u een workshop over inzetbaarheid ontwikkelen voor uw medewerkers. Afhankelijk van uw wensen kunt u daarbij bovenstaande middelen inzetten. 2. Het Doe-het-zelf-programma Samen duurzaam inzetbaar Met dit programma kunt u het onderwerp inzetbaarheid op een speelse en effectieve manier op de kaart zetten op uw eigen afdeling. Via een uitgebreide employabilityscan en het spel Route naar inzet verzekerd verzamelt u samen met uw medewerkers speerpunten voor duurzame inzetbaarheid. Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen: a. Introductiepresentatie en handleiding Samen duurzaam inzetbaar Met deze presentatie en handleiding kunt u het onderwerp inzetbaarheid introduceren en bespreekbaar maken binnen de eigen afdeling of organisatie. b. Online Noa Employabilityscan voor medewerkers Na het invullen van een vragenlijst ontvangt de medewerker digitaal een uitgebreid verslag met concrete tips om de eigen inzetbaarheid te vergroten. De resultaten van deze scan zijn voor persoonlijk gebruik van de medewerker. c. Spel Route naar inzet verzekerd Dit bordspel is op maat gemaakt voor de sector. Tijdens het spel worden vraagstukken over inzetbaarheid bespreekbaar gemaakt. d. Verslaglegging Na afloop van het programma stelt u een overzicht op met de verantwoordelijkheden van medewerkers om te werken aan de eigen inzetbaarheid en de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden door managers en P&O. U vindt de materialen voor de uitvoering van het Doe-het-zelf-programma Samen duurzaam inzetbaar op de website 3. Toolbox kleine bedrijven Dat verzekeraars moeten werken aan inzetbaarheid, staat als een paal boven water. Wie vergrijzing en vergroening het hoofd wil bieden, zal moeten investeren in werknemers, zodat ze productief, gemotiveerd en gezond aan de slag kunnen én willen blijven. In de praktijk blijkt dat echter niet eenvoudig: inzetbaarheid op de agenda zetten is één ding, maar hoe zorg je ervoor dat je een duurzaam inzetbaarheidsbeleid ontwikkelt, dat zowel rekening houdt met de bedrijfsdoelstellingen als met de behoeften van de medewerkers, die zich graag verder willen ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat de kennisoverdracht gewaarborgd blijft, als de generatie babyboomers straks uitstroomt? Om op dit soort vragen antwoord te geven heeft de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid, waarin het Verbond samen met vakorganisaties is vertegenwoordigd, 11

12 opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een toolbox die kleinere bedrijven kan helpen om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. In een behoefteonderzoek is geïnventariseerd aan wat voor soort handvatten kleinere maatschappijen behoefte hebben. Het resultaat is een toolbox, die tools bevat voor vier categorieën: Visie en Beleid, Organisatie, Management en P-instrumenten. In de toolbox vindt u een scala aan praktische handvatten, waaronder gesprekshandleidingen en formulieren, personeelsplanning, visievorming, HR-cyclus en competentiemanagement. Deze toolbox is toegankelijk via de website 12

13 Bijlage 1 Uitbreidingsmodules Module-nummer: Module-naam: Onderdeel: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: A1 Post-it s clusteren Waarom is inzetbaarheid belangrijk? minuten min. 3 personen, max. 12 personen Doel Inzicht in veranderingen en ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, bewustwording ten aanzien van consequenties hiervan voor eigen werk / eigen ontwikkeling / etc. en relatie met inzetbaarheid. Aanpak Opdracht plenair uitleggen: deze opdracht gaat over het omgaan met veranderingen en flexibel blijven. We gaan met elkaar bespreken welke veranderingen spelen in de verzekeringsbranche en welke consequenties deze veranderingen voor ons werk hebben. Geef de medewerkers de opdracht om ontwikkelingen / veranderingen in de branche te noteren op post-it s (één verandering per post-it). Afhankelijk van de grootte van de groep, kunt u de post-it s tijdens het schrijfproces reeds verzamelen door rond te lopen in de zaal en de beschreven post-it s alvast op te halen en te clusteren (per thema) op één of meerdere flip-overs. Dit is handig bij een relatief grote groep en/of ingeval u relatief weinig tijd heeft voor dit onderdeel. Bij een kleine groep kunt u ervoor kiezen om, als iedereen klaar is met schrijven, de deelnemers even kort de beurt te geven en hun geeltjes even hardop voor te laten lezen. U pakt de geeltjes vervolgens aan en clustert ze op de flip-over(s). De clusters kunt u bijvoorbeeld omcirkelen met een marker. Na het clusteren van alle geeltjes ontstaat direct een beeld in welk cluster groot of juist klein is (dus veelgenoemde ontwikkelingen). Verdeel de deelnemers in groepjes en geef elke groepje één thema (d.w.z. een cluster van post-it s). Indien u meer thema s dan groepjes heeft, dan kiest u de belangrijkste thema s of laat u de groepen zelf kiezen. Laat de deelnemers in groepjes van ca. 3 personen nadenken over de gesignaleerde ontwikkelingen binnen dit thema: welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor ons werk? En wat betekent dat voor mij persoonlijk en mijn inzetbaarheid (bijv. t.a.v. plezier in het werk, omgaan met veranderingen, het benutten van mijn kwaliteiten, persoonlijke ontwikkeling, etc.)? Wat vraagt dat van mij? Schrijf deze vragen vantevoren op een flip-over of in een powerpointsheet zodat ze goed zichtbaar zijn voor alle deelnemers. 13

14 Bespreek plenair de uitkomsten van de discussies in de subgroepjes. En verbind hieraan een soort eindconclusie of vat de uitkomsten samen. Benodigdheden Post-it s, pennen 1 of 2 flip-overs om post-it s op te plakken 14

15 Module-nummer: Module-naam: Onderdeel: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: A2 Collage veranderingen Waarom is inzetbaarheid belangrijk? minuten min. 3 personen, maximaal 16 personen Doel Inzicht in veranderingen in de branche, bewustwording t.a.v. consequenties hiervan en relatie met inzetbaarheid. Opmerking: deze module is vergelijkbaar met module B7. Het is dan ook niet raadzaam om beide modules in dezelfde workshop te gebruiken. Aanpak Opdracht plenair uitleggen: we gaan zo op een flip-over vel in groepjes collages maken over de veranderingen in de verzekeringsbranche. Aan de hand van deze collages bespreken we de consequenties van deze veranderingen voor ons werk. Groepjes maken van drie of vier personen (probeer op maximaal 4 groepjes uit te komen). Groepjes aan het werk zetten met de collages: maak een collage over veranderingen, trends en ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie; bespreek met elkaar welke consequenties deze veranderingen hebben voor je werk, functie, manier van werken, benodigde competenties, je ontwikkeling, etc. en schrijf dit op een tweede flip-over. Laat de gemaakte collages/flip-overs kort presenteren door de groepen. Afsluitende discussie over relatie met inzetbaarheid Strekking: door veranderingen wordt het steeds belangrijker om actief bezig te zijn met je eigen inzetbaarheid, functies veranderen en verdwijnen, medewerkers moeten blijven leren, zich ontwikkelen en flexibel blijven om leuk en waardevol werk te kunnen blijven doen. U kunt de opdracht afsluiten met een persoonlijk bezinningsmoment voor de deelnemers: wat heb ik geleerd tijdens deze opdracht, waarvan ben ik me bewust geworden en wat zou ik hiermee willen/moeten doen? Benodigdheden Een flinke stapel tijdschriften (vakbladen, algemene bladen, bedrijfsmagazines) Scharen, lijm, schildertape Twee tot vier flip-overs 15

16 Module-nummer: Module-naam: Onderdeel: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: A3 / A4 / A5 Inzetbaarheidstest op papier / in vakken / met kaarten Hoe inzetbaar ben jij? 20 minuten onbeperkt Doel: Inzicht krijgen in de mate van je persoonlijke inzetbaarheid. Deze uitbreidingsmodule (in 3 varianten) is een alternatief voor de ingekorte versie van de quick scan inzetbaarheid die is opgenomen in de basispresentatie. Indien u de deelnemers heeft verzocht om vóór de workshop de online inzetbaarheidscan op te doen, dan kunt u deze uitbreidingsmodule overslaan, aangezien deze scan dezelfde stellingen bevat. Aanpak: Deze inzetbaarheidstest bevat 18 stellingen en kan worden uitgevoerd in drie verschillende varianten. De meest geschikte variant is afhankelijk van de ruimte, de grootte van de groep en uw voorkeuren. Kies vantevoren uit de volgende varianten: Variant A3 inzetbaarheidstest op papier: geschikt voor zowel kleine als grote groepen, heeft de voorkeur indien u de test wilt naspreken in duo s. Variant A4 Inzetbaarheidstest in vakken: minder geschikt voor zeer kleine groepen, belangrijk voor deze variant is dat in de ruimte 2 (fictieve) vakken / hoeken zijn en dat er ruimte is voor de totale groep om zich door de ruimte heen te bewegen (van de ene naar de andere hoek/vak). Variant A5 Inzetbaarheidstest met rode en groene kaarten: minder geschikt voor zeer kleine groepen. Werkvorm leent zich goed voor grote groep in ruimte met beperkte bewegingsruimte. De aanpak tijdens de workshop: Variant A3 inzetbaarheidstest op papier: Laat medewerkers individueel de test op papier maken (zie opdrachtformulier Inzetbaarheidstest) en hun individuele score berekenen. Laat de medewerkers in duo s of trio s hun score bespreken, per persoon bespreken ze: hoe is het gesteld met de inzetbaarheid, welke bouwstenen verdienen extra aandacht (lage punten) en welke bouwstenen geven een stevig fundament aan inzetbaarheid (hoge score). 16

17 Sluit plenair af door enkele medewerkers te vragen naar hun conclusies (+ evt. eigen boodschap / samenvatting / opvallendheden). Variant A4 inzetbaarheidstest in vakken Leg de bedoeling van dit onderdeel uit en geef een duidelijke toelichting op de (fictief) gecreëerde vakken in de ruimte: wijs duidelijk aan welk vak (of welke hoek)het eens-vak is en welke het oneens-vak. Vraag alle deelnemers om op te gaan staan. Lees een stelling van de inzetbaarheidstest voor (zie opdrachtformulier) en vraag de deelnemers plaats te nemen in het eens of oneens vak. Maak de totaalbalans op (is het ongelijk of juist gelijk verdeeld) en vraag één of twee medewerkers waarom ze voor een bepaald vak hebben gekozen. Herhaal dit proces met de volgende stelling (van een andere bouwsteen). TIP: wissel de verschillende bouwstenen met elkaar af en bepaal hoeveel van de 18 stellingen je gebruikt; het wordt te saai als je alle 18 stellingen gebruikt, dus kijk hoe lang de deelnemers het leuk vinden en hoe lang het nuttige informatie oplevert. Variant A5 inzetbaarheidstest met rode en groene kaarten Net zoals bij A4, maar in plaats van staan en lopen naar de vakken, blijven de deelnemers zitten en steken ze een groene kaart (eens) of rode kaart (oneens) omhoog. U kunt op dezelfde manier de interactie/discussie met de groep aangaan (totale balans na een stelling opmaken, achterhalen van reden voor groene/rode kaart, afwisseling in stellingen, bepalen maximaal aantal stellingen, etc.) Benodigdheden: Inzetbaarheidstest op papier Inzetbaarheidstest in vakken Inzetbaarheidstest met rode en groene kaarten Opdrachtformulier inzetbaarheidstest Pennen Evt. schilderstape (om de vakken te markeren) Eén rood vel (bijv. een A5-je) per deelnemer Eén groen vel (bijv. een A5-je) per deelnemer 17

18 Opdrachtformulier Inzetbaarheidstest Is je toekomst op de arbeidsmarkt goed verzekerd? Doe de inzetbaarheidstest! Helaas kan je geen verzekering afsluiten voor je eigen toekomst op de arbeidsmarkt. Maar je kunt er wel zelf veel aan doen om deze toekomst zo veilig mogelijk te stellen. Namelijk door actief te werken aan je eigen inzetbaarheid! Met deze test kan je zien hoe het gesteld is met jouw inzetbaarheid. En hoe je deze kan verbeteren. De test bestaat uit 18 stellingen. Geef aan in hoeverre je het met de desbetreffende stelling eens bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden. En durf eerlijk en kritisch tegenover jezelf te zijn. Ken je talenten en kwaltiteiten 1. Ik ben goed in staat om mijn 3 beste talenten/kwaliteiten op te noemen 2. In mijn huidige werk kan ik mijn talenten en kwaliteiten goed benutten 3. Ik word regelmatig gevraagd om werkzaamheden te verrichten die bij mijn talenten/kwaliteiten passen Weet wat je belangrijk vindt in je werk 4. Ik ken mijn persoonlijke drijfveren goed: wat vind ik belangrijk in mijn werk en leven? Eens Niet mee eens, niet mee oneens Oneens 5. In mijn werk houd ik mij bezig met dingen die mij écht motiveren Score 6. Mijn hart ligt bij het werk dat ik nu doe Werk aan je ontwikkeling 7. Ik weet wat mijn sterke punten zijn en op welke punten ik mij kan ontwikkelen 8. Ik heb de afgelopen twee jaar een training, cursus of opleiding gevolgd om me verder te ontwikkelen 9. In het kader van mijn ontwikkeling vraag ik regelmatig feedback aan mijn collega's en/of leidinggevende Stippel je loopbaanplan uit 10. Ik heb goed zicht op een mogelijke vervolgfunctie, die goed aansluit bij mijn gewenste ontwikkelrichting 11. Ik ken de loopbaanmogelijkheden binnen/buiten mijn organisatie die interessant voor mij zijn 12. Voor mezelf heb ik een loopbaanpad uitgestippeld Blijf flexibel en wendbaar Ik ben op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen en 13. veranderingen in de verzekeringsbranche Ik zie veranderingen als een kans om nieuwe dingen te doen en 14. te leren Ik praat regelmatig met collega's of mijn leidinggevende over wat de veranderingen in de verzekeringsbranche voor mijn 15. functie/werk betekenen Zorg voor balans 16. Ik kan dit werk lichamelijk gezien nog jaren blijven doen 17. Ik heb een goede balans tussen werk en privé 18. De werkdruk in deze functie is voor mij acceptabel 18

19 Zet achter elke stelling je score in de laatste kolom: o Alle eens -antwoorden o Alle niet eens / niet oneens -antwoorden o Alle oneens -antwoorden 2 punten 1 punt 0 punten Vul onderstaande tabel in, zodat je je totaalscore en je score per onderdeel kunt zien: Subscore ken je talenten en kwaliteiten Subscore weet wat je belangrijk vindt in je werk Subscore werk aan je ontwikkeling Subscore stippel je loopbaanplan uit Subscore blijf flexibel en wendbaar Subscore zorg voor balans TOTAAL SCORE 19

20 Module-nummer: Module-naam: Bouwsteen: Tijdsindicatie: Groepsgrootte: B1 Bel 3 mensen Ken je talenten en kwaliteiten 20 minuten onbeperkt Doel Inzicht krijgen in je kwaliteiten en talenten. Aanpak Geef plenair een uitleg van de opdracht: bel 3 mensen op die je goed kennen en stel hen twee vragen (wat is mijn grootste talent/kwaliteit en wat is mijn grootste onbenutte kwaliteit). Bij voorkeur iemand uit familie (broer/ partner / dochter), iemand uit sociale omgeving en iemand uit de werkomgeving. Leg uit dat het bij de tweede vraag niet gaat om je minder goede eigenschappen! Maak duidelijke tijdsafspraken. Geef de deelnemers de opdracht om over een kwartier weer op dit punt bij een te komen. Vaak zien één of twee deelnemers barrières (ik kan niemand bereiken, ik heb geen telefoon/telefoonnummers bij me); draag hen één of twee tips aan (bijv. Nummerinformatie bellen) en stimuleer hen om aan de slag te gaan. Benodigdheden Voor elke deelnemer het opdrachtformulier Ken je talenten en kwaliteiten: bel 3 mensen Telefoons (in de praktijk blijkt dat de meeste deelnemers een telefoon bij zich hebben) 20

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders Inleiding Iedere verzekeraar is intussen doordrongen van het belang van een goed inzetbaarheidsbeleid,

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

RET...Wat is het? Iedereen heeft wel eens last van zichzelf. Zit zichzelf in de weg, of baalt ervan dat hij dingen niet anders heeft gedaan.

RET...Wat is het? Iedereen heeft wel eens last van zichzelf. Zit zichzelf in de weg, of baalt ervan dat hij dingen niet anders heeft gedaan. Rationele Effectiviteits Training (RET) "Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun gedachten erover." - Epictetus (filosoof, 55-135 n. Chr.) Wat is RET? De Rationele Effectiviteits Training

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Praktische activiteiten Loopbaanontwikkeling 0-2 uur voorbereidingstijd Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD COLLAGE: WIE BEN IK, WAT KAN IK, WAT WIL IK... 4 Bijlage

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

K R A C H T V O E R. Handboek groepsempowerment. Werk: een zorg minder!

K R A C H T V O E R. Handboek groepsempowerment. Werk: een zorg minder! K R A C H T V O E R Handboek groepsempowerment Werk: een zorg minder! Vooraf Het ESF/EQUAL-project Werk: een zorg minder! heeft in de projectperiode van 2005 tot en met 2006 intensief contact gemaakt met

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie