Informatiemanagement:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemanagement:"

Transcriptie

1 business & IT alignment t Informatiemanagement: een goed begin met een lange weg te gaan Geen of zeer weinig aandacht voor strategische/ tactische aspecten De informatiemanager bemachtigt langzaam maar zeker een positie en boekt successen. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat de bijdrage van de informatiemanager een vaste waarde is met een eenduidig niveau van professionalisme. De auteurs doen verslag van een onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van informatiemanagement bij organisaties. Roel de Graaf en Niels Loader Informatiemanagement is een niet meer weg te denken onderdeel van het informatielandschap binnen organisaties. Bij veel bedrijven wordt de functie van informatiemanager als aparte functie onderkend. Toch is er in de functiebeschrijving geen of zeer weinig aandacht voor strategische/ tactische aspecten zoals businessinformatieplanning, projectportfoliomanagement en architectuur (business en informatie). Op papier is de informatiemanager strategisch van aard, maar in de praktijk voert hij/zij vooral operationele taken en/of projecttaken uit. De uitdaging voor de informatiemanagementfunctie is dus om toegevoegde waarde te leveren op een ander (hoger) niveau. Er bestaat een groot oeuvre van publicaties over de wijze waarop IT-afdelingen onvoldoende bijdragen aan de bedrijfsprestaties (bijvoorbeeld Rijsenbrij, 2008). Dit heeft geleid tot een serie oplossingen die vooral gericht zijn op het verbeteren van de IT-afdeling. Deze verbeteringen, waaronder het invoeren van IT-servicemanagement, het uitbesteden naar professionele partijen en het professioneel regisseren van uitbestede diensten, hebben gedeeltelijk geleid tot een structurele verbetering van de bijdrage van IT aan de doelstellingen van de organisatie. Het besef is groeiend dat IT een samenwerkingsverband is waarin zowel de business als IT een belangrijke rol heeft. De bijdrage van de business wordt informatiemanagement genoemd. Dit is het onderwerp geworden van onderzoek door het Quint Research Centre eind 2008, begin Quint heeft bij vijftig organisaties gesproken over de stand van zaken op het gebied van informatiemanagement (Quint, 2009). De resultaten geven reden tot tevredenheid voor organisaties die meer toegevoegde waarde uit hun informatievoorziening willen krijgen, maar ook tot aanzienlijke zorgen over de wijze waarop organisaties met hun informatievoorziening omgaan. Wij zien dat de informatiemanager langzaam maar zeker een positie aan het bemachtigen is en successen boekt. Er is echter nog een lange weg 24

2 Samenvatting Hoewel in de meeste organisaties de functie van informatiemanager als aparte functie wordt onderkend, is er meestal geen of zeer weinig aandacht voor strategische/tactische aspecten. De uitdaging voor de informatiemanagementfunctie is daarom om toegevoegde waarde te leveren op een ander (hoger) niveau. Verder blijkt dat er geen standaardmethode/-werkwijze voor de informatiemanagementfunctie is. te gaan voordat de bijdrage van de informatiemanager een vaste waarde is met een eenduidig niveau van professionalisme. Daarnaast is het duidelijk dat businessmanagers hun verantwoordelijkheid beperkt oppakken als het gaat om de eigen informatievoorziening. De geïnterviewde informatiemanagers hebben, ondanks veel uitdagingen, successen geboekt in Dan gaat het er vooral om dat de informatiemanager het gevoel heeft zichzelf en de eigen positie op de kaart te hebben gezet. Dit blijkt uit het feit dat de informatiemanager meer betrokken is bij de business en dat diens adviezen en werkzaamheden serieus genomen en gewaardeerd worden. Er wordt ook veel gesproken over projectsuccessen, maar niet over successen rondom het creëren en managen van een projectportfolio. In de meeste gevallen worden de successen door de business erkend, maar de communicatie rondom deze successen en de erkenning van de rol van informatiemanagement schiet veelal tekort. Ook is het cijfermatig bewijzen van de inspanningen van de informatiemanager nauwelijks een onderwerp van gesprek. Stand van zaken informatiemanagement Vanuit de practice Informatiemanagement binnen Quint Wellington Redwood is in onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond informatiemanagement in Nederland. Aan de hand van een standaardvragenlijst hebben de leden van de practice Informatiemanagement interviews afgenomen met ruim vijftig vertegenwoordigers van bedrijven en (overheids)instellingen in Nederland, die allen de titel informatiemanager droegen of informatiemanagement als verantwoordelijkheidsgebied hadden. Het betrof hier vertegenwoordigers van instellingen met meer dan tweehonderdvijftig medewerkers in alle sectoren: financieel, industrieel en publieke sector. De vragenlijst bestond uit zowel gesloten als open vragen. Hierbij is beoogd inzicht te krijgen in de volgende aspecten: positionering van informatiemanagement; taakgebieden van informatiemanagement; gebruikte modellen en standaarden; uitdagingen voor het komende jaar; successen in het afgelopen jaar. De eerste uitkomsten zijn getoetst tijdens het ASL-BiSL-congres 2008 (9 december 2008). Dit gebeurde in twee interactieve sessies: het Lagerhuisdebat waarin deelnemers van het congres discussieerden over stellingen, en een sessie waarin met stemkastjes gestemd kon worden over gepresenteerde stellingen. De resultaten zijn meegenomen in het rapport (zie In het onderzoek is nagegaan of en in hoeverre: 1. de informatiemanager als aparte functie te onderkennen is; 2. de informatiemanager in hiërarchische lijn rapporteert aan business- of IT-management; 3. er binnen de taak-/functiebeschrijving van de informatiemanager aandacht is voor: a. businessinformatieplanning; b. requirements management; c. management of change; 4. de informatiemanager methoden/standaarden gebruikt en welke dat zijn. Daarnaast is onderzocht wat de belangrijkste successen waren in het afgelopen jaar en welke de informatiemanager ziet voor het komende jaar. Positionering informatiemanagement Informatiemanagement is een erkende functie De informatiemanager is in de meerderheid van de onderzochte instellingen als aparte functie te onderkennen. Zij hebben een formele functiebeschrijving. Daar waar de informatiemanagementfunctie bestaat, is deze in een krappe meerder- 25

3 business & IT alignment t heid van de gevallen centraal belegd. In de grotere onderzochte organisaties (veelal met een businessunitstructuur) wordt informatiemanagement decentraal georganiseerd binnen de businessunits of per domein (commercie, productie, staf). complexiteit IT-landschap laag hoog 1:100 centraal 1:1000 centraal 1:20 decentraal 1:100 decentraal Omvang van informatiemanagementfunctie Gevraagd naar de omvang van de informatiemanagementfunctie, levert het onderzoek een opvallende consistentie op in de aantallen medewerkers in de informatiemanagementfunctie (informatiemanagers en functioneel beheerders). Op basis van de dimensies informatie-intensiteit van het primaire proces en complexiteit van het IT-landschap zijn vier typen organisaties te onderkennen met bijbehorende verhoudingsgetallen voor de verhouding informatiemanagement versus het aantal gebruikers van IT-middelen (zie figuur 1). Organisaties waar beide criteria hoog zijn (bijvoorbeeld financiële instellingen), hebben één medewerker in de informatiemanagementfunctie (informatiemanagement en functioneel beheer) per circa twintig gebruikers van IT-middelen. Ook zien we dat deze organisaties de informatiemanagementafdelingen decentraal georganiseerd hebben. Dit geldt overigens voor alle organisaties met een hoge informatie-intensiteit van het primaire proces. laag hoog informatie-intensiteit primaire processen Figuur 1. Informatie-intensiteit van primaire proces en complexiteit van IT-landschap Rapportagelijn Een meerderheid van de informatiemanagers rapporteert in lijn aan een businessmanager, veelal op directieniveau. De overige informatiemanagers rapporteren binnen IT. In de meeste van deze gevallen is er sprake van een CIO die nadrukkelijk naar de business toetrekt. Opvallend is dat er in een aantal gevallen in het afgelopen jaar voor gekozen is om de informatiemanager weer onder de CIO te brengen. Dit kwam onder andere door de beperkte mate waarin de businessmanagers daadwerkelijk het eigenaarschap opeisten voor de informatiesystemen die zij gebruiken. IT is voor de businessmanager soms nog steeds een ver-van-mijn-bedshow. Een andere reden voor deze beweging lijkt te zijn dat de CIO op zoek is naar een nieuwe rol. Hij is immers als gevolg van de outsourcing van IT via de informatiemanagementfunctie opgeschoven richting het businessdomein. Wat doet informatiemanagement? Activiteiten en taakgebieden Vrijwel alle informatiemanagers geven aan dat zij vooral operationele en, in beperkte mate, tactische activiteiten uitvoeren. De strategische punten die in hun functiebeschrijvingen staan, komen niet (of ruim onvoldoende) aan bod (zie kader op pagina 28). Voor de meesten is het formuleren van een informatiebeleid een grote wens, maar de organisatie spoort hen vooral aan om te letten op het stabiel houden van de informatievoorziening. Dit houdt in dat de aansturing richting de IT-functie en het goed organiseren van het functioneel beheer het leeuwendeel van de tijd van de informatiemanager innemen. In de tijdsbesteding van de informatiemanager is er vooral te weinig aandacht voor: businessinformatieplanning; informatie- en businessarchitectuur; projectportfoliomanagement; management of change; procesinrichting. Opgeslokt door operationele taken Met andere woorden, er is nagenoeg geen aandacht voor de domeinen Plan en Change uit het Quint Informatiemanagement-model (zie figuur 2). Waar deze activiteiten wel worden uitgevoerd, is de volwassenheid laag. De aandacht gaat vooral uit naar de operationele activiteiten en de IT-aansturingsactiviteiten (Acquire- en Runactiviteiten). 26

4 Projectportfolio en requirements matig ingevuld Informatieplanning wordt wel meer gedaan (een minderheid van de informatiemanagers gaf aan dit in 2008 voor het eerst gedaan te hebben), maar er is nog een zeer beperkte vertaling naar consistente projectportfolio s die namens het businessmanagement gemanaged worden. Ook kan geconcludeerd worden dat men er, in de beleving van de informatiemanagers zelf, niet in slaagt de vraag helder te krijgen (onderdeel van requirements management). Dit is een belangrijke oorzaak voor het vrijwel universele verschijnsel dat functioneel-beheerafdelingen overspoeld worden met werk (vragen, verhelpen van verstoringen). De geïnterviewden melden dat uit de reacties van de business blijkt dat de tevredenheid over het functioneel beheer desondanks (of misschien daarom) vrij hoog is. Methoden en technieken BiSL veel genoemd, weinig gebruikt Consistent met de (overwegend) lage volwassenheid van informatiemanagement worden weinig standaardmethoden/-werkwijzen voor de informatiemanagementfunctie onderkend. Op deelaspecten worden bestaande modellen gebruikt. Het meest genoemd wordt BiSL (Van der Pols, Donatz & Van Outvorst, 2005). Men kent het model, maar het wordt weinig echt toegepast en gebruikt. Er lijkt toch te veel een IT-stempel op te zitten en het wordt vooral geassocieerd met functioneel beheer (het domein Run). Modellen Een aantal informatiemanagers noemt het Amsterdams Informatie (9-vlaks) Model, ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Abcouwer, Gels & Truijens, 2006: 107 e.v.). Dit is op zich bijzonder omdat dit niet zozeer een procesmodel als wel een denk-/analysemodel is. De geïnterviewden vinden het model in de praktijk van organisatie-inrichting en -sturing weinig toepasbaar. Andere modellen en methoden die genoemd zijn, zijn PRINCE2 (maar niet projectportfoliomanagement) en architectuurmethoden zoals TOGAF en DYA (Ten Harmsen van der Beek & Hartman, 2007). De informatiemanagementfunctie sluit zich vooral aan bij de binnen de organisatie reeds bestaande modellen of methoden. Informatiemanagement speelt (over het algemeen) geen leidende rol in het definiëren van welke methoden of modellen gebruikt moeten worden, ook niet voor de eigen organisatie. Business Strategy Business Execution Change Plan Tooling De informatiemanagementfunctie beschikt niet over specifieke tooling. Er wordt gebruikgemaakt van diverse tools die hun oorsprong hebben in andere disciplines, bijvoorbeeld servicemanagementtools en tools voor procesmodellering. Ervaring en competenties In meerderheid een businessachtergrond Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste informatiemanagers uit de business komen, met een businessopleiding (bedrijfsinformatiekunde, bedrijfskunde, economie) en/of businesservaring. Bij functioneel beheerders is de oorsprong veel duidelijker: zij komen in ruime meerderheid uit de IT-organisatie. Dit heeft twee consequenties: 1. De communicatie tussen informatiemanagement en functioneel beheer zou wel eens stroever kunnen verlopen dan van tevoren gedacht. Wanneer informatiemanagement en functioneel beheer bij elkaar worden gezet, is het niet gegarandeerd dat de klassieke communicatie-issues tussen business en IT eenvoudig worden opgelost. De kans dat de communicatievalkuilen effect zullen hebben op de dienstverlening, wordt echter na verloop van tijd kleiner omdat informatiemanagement en functioneel beheer intensiever samenwerken. 2. Het onderscheid tussen het wat (te formuleren door informatiemanagement) en het hoe (te definiëren door de IT-functie) wordt hierdoor nog belangrijker. Vooral de ex-it ers binnen functioneel beheer en informatiemanagement moeten leren zich te richten op het definiëren van de vraag en uitsluitend het toetsen van de IM Run Acquire IT Strategy IT Execution Figuur 2. Quint Informatiemanagement-model 27

5 business & IT alignment t Aandachtsgebieden voor de informatiemanager De informatiemanager heeft een spilfunctie en is verantwoordelijk voor: Plan: het definiëren van het informatiebeleid; het bewaken van het projectportfolio voor de betreffende businessunit; het (mede)bewaken van de kaders, uitgangspunten en businessarchitectuur. Acquire: een geprioriteerde vraagarticulatie (requirements management); een eenduidige opdrachtformulering naar de IT-leverancier(s), zowel intern als extern; toezien op de voortgang en kwaliteit van de delivery. Change: een zorgvuldige implementatie van veranderingen in de informatievoorziening; het wijzigen van de bedrijfsprocessen. Run: het bewaken van de juiste werking van de informatievoorziening (functioneel beheer); het begeleiden van het gebruik van de informatievoorziening door de gebruikers. Business Strategy IT Strategy Change Plan IM Run Acquire Business Execution IT Execution 28

6 antwoorden, in plaats van de vraag te definiëren in de vorm van een oplossing. Daarnaast is het ex-businessmensen binnen informatiemanagement ook niet vreemd om met oplossingen te komen ( Ik wil applicatie x omdat concurrent a deze ook gebruikt ), terwijl juist zij (wegens een gebrek aan inhoudelijke kennis) duidelijk de vraag zouden moeten kunnen definiëren. Belangrijke competenties In de interviews kwam een beperkt aantal competenties van de informatiemanager zeer sterk naar voren: Communicatief vaardig. De informatiemanager moet communicatief sterk zijn. Dit uit zich in het vermogen te enthousiasmeren en te beïnvloeden, lef tonen (directies aanspreken, mening hebben, durven vertellen wat je vindt) en een gezonde dosis profileringsdrang en hang naar zichtbaarheid. Daarnaast worden termen genoemd als organisatiesensitiviteit / politieke sensitiviteit, complexe dingen simpel maken, kunnen omgaan met conflicten, samenwerken en netwerken. Opvallend is het gebleken belang om de IT-aspecten bespreekbaar te kunnen maken in eenvoudige termen. Businesskennis. Kennis van de business is een absolute must voor een informatiemanager. Een informatiemanager moet kennis van en ervaring met businessprocessen hebben. Daarnaast wordt verwacht dat de informatiemanager een kostenbewustzijn heeft, oog voor innovatie en kennis van IT. Proactief. De laatste kerncompetentie van een informatiemanager is proactiviteit. Het nemen van initiatief wordt zeer op prijs gesteld. Proactiviteit moet wel gepaard gaan met een stuk onafhankelijkheid (eigen mening, iets durven), creativiteit, zelfstandigheid en vooral resultaatgerichtheid. Kortom, de eisen ten aanzien van de competenties van een informatiemanager zijn divers en hoog. Successen 2008 en agenda 2009 Successen 2008 De geïnterviewden geven aan dat op het terrein van informatiemanagement, ondanks veel uitdagingen, wel degelijk successen geboekt zijn in Dan gaat het er vooral om dat de informatiemanager het gevoel heeft zichzelf en de eigen positie op de kaart te hebben gezet. Dit blijkt uit het feit dat de informatiemanager meer betrokken is bij de business en dat diens adviezen en werkzaamheden serieus genomen en gewaardeerd worden. Verder zijn als voorbeeld van successen (meerdere keren) genoemd: De informatiemanagementfunctie heeft handen en voeten gekregen. Informatiemanagementprocessen zijn ingevoerd in aansluiting op bestaande processen (ITIL of businesscycli). Men is zich bewust geworden van het feit dat de business zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen systemen binnen de business. Er is een informatievisie- of informatiestrategiedocument geproduceerd en afgestemd, waarbij het vooral ging om het duidelijk maken van de spelers en het speelveld. Informatiemanagement heeft geholpen bij het (re-)organiseren van bedrijfsprocessen. Informatiemanagement heeft de IT geholpen om tot een hoger niveau van prestatie te komen. Er wordt ook veel gesproken over projectsuccessen, maar niet over successen rondom het creëren en managen van een projectportfolio. In de meeste gevallen worden de successen door de business erkend, maar de communicatie rondom deze successen en de erkenning van de rol van informatiemanagement schiet veelal tekort. Agenda 2009 Voor 2009 worden de volgende uitdagingen genoemd: Van Don Quichot naar top of mind bij de directie. Dit is een voorzetting van het werk van Concreet betekent dit actiepunt dat de informatiemanager nog meer inzicht en overzicht moet verschaffen aan businessmanagers. Belangrijk hierbij is het tonen van toegevoegde waarde naar de betrokkenen. Helpen om de business te professionaliseren. De meest gehoorde klacht is dat businessmanagers met een oplossing komen. Voor de informatiemanager is het van belang om de business zijn probleem goed te laten definiëren en vervolgens andere experts (functioneel beheer, IT) in te schakelen om de optimale oplossing voor te stellen. Daarnaast moet de informatiemanager een lans breken voor het werken met een duidelijk informatiebeleid, onder een goed gedefinieerde architectuur, om hiermee de voorspelbaarheid van de vraag en de planbaarheid van business-it-veranderingen te vergroten. Stimuleren van veranderingsbereidheid van de organisatie. De informatiemanager moet helpen een sfeer van mogelijkheden te creëren waarin zowel business als IT bereid is mee te werken aan het werken aan nieuwe (innovatieve) zaken. 29

7 business & IT alignment t Hierbij is een enthousiaste en creatieve attitude een belangrijk aspect van de informatiemanager. Verbeteren van procesflow business informatiemanagement IT. Essentieel bij alle uitdagingen is samenwerking. Die samenwerking wordt bevorderd door het herkenbaar maken van een procesflow tussen business en IT en door het benadrukken van het belang van deze flow. Hiermee kan de voorspelbaarheid van de vraag voor alle partijen in de procesflow verbeterd worden. Dit geeft de informatiemanager meer gelegenheid om van individuele projectsuccessen te bewegen naar succesvol projectportfoliomanagement. Tegelijkertijd kan de informatiemanager meewerken aan kostenreducties door inzicht te verschaffen in het applicatielandschap en rationalisering ervan. Capaciteit regelen. De organisatie wil meer dan de informatiemanager aankan. Omdat de informatiemanager niet alles zelf kan, zal deze de samenwerking met functioneel beheer moeten versterken om te zorgen dat de wensen van de organisatie kunnen worden verwezenlijkt. Conclusies Informatiemanagement is in opkomst Wij zien dat informatiemanagement en de informatiemanager inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel is van het informatielandschap binnen organisaties. Dit geldt voor alle onderzochte bedrijfstakken. In de meeste organisaties wordt de functie van informatiemanager als aparte functie onderkend. Informatiemanagement is te operationeel en onvolwassen In de taak-/functiebeschrijving van de informatiemanager is er in de meeste gevallen geen of zeer weinig aandacht voor strategische/tactische aspecten zoals businessinformatieplanning, projectportfoliomanagement en architectuur (business en informatie). Op papier is de informatiemanager strategisch van aard, maar in de praktijk voert hij/ zij vooral operationele taken en/of projecttaken uit. De uitdaging voor de informatiemanagementfunctie is dus om toegevoegde waarde te leveren op een ander (hoger) niveau. Medewerkers in het informatiemanagementdomein komen uit zowel business als IT De meeste informatiemanagers komen uit de business, maar functioneel beheerders komen uit IT. Dit heeft twee consequenties: 1. De communicatie tussen informatiemanagement en functioneel beheer zou wel eens stroever kunnen verlopen dan van tevoren gedacht. Wanneer informatiemanagement en functioneel beheer bij elkaar worden gezet, is het niet gegarandeerd dat de klassieke communicatie-issues tussen business en IT eenvoudig worden opgelost. Intensieve samenwerking tussen informatiemanagement en functioneel beheer kan de communicatievalkuilen verminderen. 2. Het onderscheid tussen het wat (te formuleren door informatiemanagement) en het hoe (te definiëren door de IT-functie) wordt hierdoor nog belangrijker. Vooral de ex-it ers binnen informatiemanagement moeten leren zich puur te richten op het definiëren van het wat, in plaats van de vraag te definiëren in de vorm van een oplossing. Overigens is er ook bij de informatiemanagers met een businessachtergrond het risico dat zij te snel op de stoel van IT willen gaan zitten ( Ik wil applicatie x omdat concurrent a deze ook gebruikt ). Geen algemeen ondersteunde werkwijze Er is geen standaardmethode/-werkwijze voor de informatiemanagementfunctie. BiSL wordt veel genoemd, maar weinig echt gebruikt. Hier zien wij dezelfde ontwikkeling als binnen andere expertisedomeinen. In het begin is er een beperkte standaardisatie en professionalisering van de beroepsgroep. Langzaam zien wij standaarden geïntroduceerd worden (bijvoorbeeld BiSL en BABOK), maar of deze breed opgepakt worden door de markt, is nog de vraag. 30

8 De uitdaging: serieuze aandacht voor informatiemanagement De grootste uitdagingen voor het komend jaar hebben vrijwel allemaal te maken met de zichtbaarheid van informatiemanagement en het kunnen uitvoeren van de beoogde rol. Het aanpakken van de overige vier conclusies zal zeker bijdragen aan het realiseren van serieuze aandacht voor informatiemanagement. Literatuur Abcouwer, T., H. Gels & J. Truijens (2006). Informatiemanagement en -beleid. Den Haag: Academic Service. Harmsen van der Beek, W. ten & H. Hartman (2007). De opmars van TOGAF. Informatie, november Pols, R. van der, R. Donatz & F. van Outvorst (2005). BiSL: Een framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement. Zaltbommel: Van Haren. Quint (2009). Informatiemanagement Onderzoek Onderzoeksrapport van Quint Research Centre, mei. Rijsenbrij, D. (2008). Toen was vakbekwaamheid nog heel gewoon. Informatie december. Link Roel de Graaf is managing partner bij Quint Wellington Redwood en verantwoordelijk voor de practice Informatiemanagement. Niels Loader is principal consultant bij Quint Wellington Redwood en is practice leader binnen de practice Informatiemanagement. Unleash Your Creativity Sun s open source leadership gives you the freedom to bring innovation to the market Over 5.5 billion Java Powered devices worldwide Distributed over 11 million Solaris 10 licenses 60,000 downloads per day Learn more at sun.com 2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. All logos and trademarks are property of their respective owners. 31

Informatiemanagement Onderzoek 2009

Informatiemanagement Onderzoek 2009 D a r e t o c h a l l e n g e i n l e i d i n g ICT is wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is tegenwoordig een niet weg te denken onderdeel van de primaire

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Meer aandacht voor innovatie en businesswaarde

Meer aandacht voor innovatie en businesswaarde trends inside Informatiemanagement heeft focus op kostenbeheersing en IT-besturing Meer aandacht voor innovatie en businesswaarde Wil een organisatie succesvol zijn, dan kan dat niet meer zonder een optimaal

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Betere koppeling processen door helder onderscheid

Betere koppeling processen door helder onderscheid outsourcing f Betere koppeling processen door helder onderscheid Een keten van functioneel, applicatieen technisch beheer De noodzaak tot standaardisatie en professionalisering van applicatiebeheer is

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van vorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo, Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Taakcluster Management support

Taakcluster Management support Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen (Stephen R. Covey) Hoofdstuk 30 Taakcluster Management support V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 30... 3

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

DE MOEDER ALLER BASELINES

DE MOEDER ALLER BASELINES DE MOEDER ALLER BASELINES POLDEREN MET IB? X VRIJBLIJVENDHEID BESLUITELOOSHEID Polderen: compromissen sluiten en samenwerken als kernpunt van beleid 1 OF AFREKENEN? WIE NIET IN CONTROL IS VAN ZIJN DIENSTVERLENING

Nadere informatie

HET GESPREK: DE CIO BIJ AKZO NOBEL PROBEERT VIA IT SYNERGETISCHE EFFECTEN TE REALISEREN

HET GESPREK: DE CIO BIJ AKZO NOBEL PROBEERT VIA IT SYNERGETISCHE EFFECTEN TE REALISEREN Sonja ten Boom en Arno Oosterhaven Om in algemene zin iets te kunnen zeggen over de CIO, interviewde Management & Informatie twee managers bij grote bedrijven, die op het gebied van de CIO een zekere historie

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

De Project Urgentie Index

De Project Urgentie Index De Project Urgentie Index Deze vragenlijst kan een basis zijn voor het bepalen van de Project Urgentie Index. De index bestaat uit drie dimensies: Strategische waarde Risicobeheersing Rendement Per dimensie

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Toine Schijvenaars Agenda 12:45 13:15 Plenaire toelichting 13:15 14:00 Discussie

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

Presentatie. Functioneel beheerder van het jaar

Presentatie. Functioneel beheerder van het jaar Presentatie Functioneel beheerder van het jaar Onderzoeksopzet Doelstelling: Inzicht verschaffen in de competenties, rollen, taken en bevoegdheden van functioneel beheerders op basis waarvan de discussie

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan!

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! PRINCE2 Symposium: Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! Ron Seegers Getronics PinkRoccade Educational Services Educational Services Sinds 1993 Best Practice Trainers 25 fte s trainers, 27.000

Nadere informatie

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel Functioneel beheer Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk 2.4 Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk Het (her)inrichten van functioneel beheer

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Rapport Functioneel beheerder survey

Rapport Functioneel beheerder survey Rapport Functioneel beheerder survey Apeldoorn / Beuningen Oktober 2016 Yvette Backer Frank van Outvorst Lex Scholten René Sieders Inhoudsopgave INLEIDING...3 FUNCTIONEEL BEHEERDER... 3 WERKWIJZE... 3

Nadere informatie

SAME. Strategic Alignment Model Enhanced. Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 30 juli, 2007 BUSINESS INFORMATIE TECHNOLOGIE STRATEGISCH TACTISCH

SAME. Strategic Alignment Model Enhanced. Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 30 juli, 2007 BUSINESS INFORMATIE TECHNOLOGIE STRATEGISCH TACTISCH SAME BUSINESS INFORMATIE TECHNOLOGIE STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL Strategic Alignment Model Enhanced Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 30 juli, 2007 Strategic Alignment Model Enhanced Aanleiding

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Taakcluster Tactisch support

Taakcluster Tactisch support Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren. (Johan Cruijff) Hoofdstuk 18 Taakcluster Tactisch support V1.17.2 / 1 september 2017 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven en personen die

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

EOmdat de behoefte aan regie vaak

EOmdat de behoefte aan regie vaak REGISSEREN VAN DE INFORMATIEVOORZIENING: WAT IS DAT EIGENLIJK? Een zoektocht naar een theoretisch kader met praktische meerwaarde Een toereikende informatievoorziening is essentieel voor het functioneren

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Beheersing volledige IT-keten essentieel

Beheersing volledige IT-keten essentieel IT-strategie t CobiT en 9-vlaksmodel als hulpmiddel Beheersing volledige IT-keten essentieel Om IT-projecten met succes uit te voeren is het van belang de gehele IT-keten, van businessstrategie tot operationele

Nadere informatie

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Aanleiding Floris Vosse Hoe bij de gemeente Haarlem? Floris Vosse Hoe bij de provincie Noord Holland? Guus van den Bosch Hoe voor een marktpartij?

Nadere informatie