De BTW in de Europese Gemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BTW in de Europese Gemeenschap"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN EN TOETREDINGSLANDEN, FEITEN VOOR GEBRUIK DOOR BELASTINGDIENSTEN/BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. Aantekening Dit document bevat enkele inlichtingen betreffende de voornaamste aspecten van de toepassing van de BTW-regeling door de lidstaten en toetredingslanden. Deze inlichtingen werden bij de respectieve belastingdiensten ingewonnen. De informatie betreffende de lidstaten werd in juli 2002 geactualiseerd. De informatie die door de toetredingslanden is verstrekt, heeft een voorlopig karakter. Zij is gebaseerd op de verwachting dat de BTW-regeling zal worden toegepast zodra de Gemeenschapswetgeving in nationale wetgeving is omgezet. De wisselkoersen die door de toetredingslanden zijn gebruikt, zijn die van 1 oktober 2003, als gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie. De bekendmaking van deze nationale bepalingen dient uitsluitend ter informatie. De Commissie van de Europese Gemeenschappen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid en deze bekendmaking houdt evenmin haar goedkeuring van de betrokken wettelijke voorschriften in. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel België. Telefoon: (32-2) Bureau: MO59 5/12. Telefoon: doorkiesnummer (32-2) Telefax: (32-2)

2 SLOWAKIJE INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN...4 DREMPELBEDRAGEN...5 AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...5 AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...6 FACTURERING...6 PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN...7 LIJSTEN VAN AFNEMERS...8 ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN...9 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN...9 RECHT OP AFTREK...10 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN...11 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER...13 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN

3 ALGEMENE INFORMATIE 1. WAAR KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF TERECHT VOOR INFORMATIE OVER UW BTW-STELSEL (ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER, )? Tax Office Bratislava I Radlinského 37 P.O.Box Bratislava 15 SLOVAKIA Tel: Fax: Tax Directorate of the SLOVAK REPUBLIC Department of TAX LEGISLATION Indirect Taxes Unit Nová str Banská Bystrica SLOVAKIA Tel: Fax: Informatie over het Slowaakse BTW-stelsel is te vinden op de website van het ministerie van Financiën: en die van het belastingdirectoraat: 2. WAT IS HET ADRES VAN DE WEBSITE VAN DE NATIONALE BELASTINGADMINISTRATIE? WAT VOOR SOORT INFORMATIE OVER DE BTW KAN OP DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN (ALGEMENE INFORMATIE, WETGEVING, CONTACTPUNTEN, FORMULIEREN, ENZ.) EN IN WELKE TALEN? De website van de Slowaakse belastingdienst is: Deze website bevat basisinformatie over het huidige BTW-stelsel, informatie over de veranderingen die per 1 januari 2004 in werking zullen treden, brochures, folders, documenten en wetgeving. De informatie is in het Slowaaks en Engels beschikbaar. 3. WAAR KAN MEN TERECHT VOOR DE WETGEVING EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN INZAKE DE BTW? IN WELKE TALEN IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR? De BTW-wet kan worden gevonden op en op de website van het ministerie van Financiën: De wet is alleen in het Slowaaks beschikbaar. 3

4 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN 4. WANNEER IS HET NOODZAKELIJK OM ZICH VOOR BTW-DOELEINDEN TE LATEN REGISTREREN? Wanneer een buitenlandse ondernemer die in Slowakije geen domicilie, plaats van vestiging of filiaal heeft, in Slowakije transacties gaat verrichten die onderworpen zijn aan BTW, moet hij bij het belastingkantoor te Bratislava I een registratieaanvraag indienen (Tax office Bratislava I, Radlinského 37, P.O.Box 89, Bratislava 15, SLOVAKIA). Buitenlandse ondernemers moeten ook een registratieaanvraag indienen bij het belastingkantoor te Bratislava I wanneer zij in een andere lidstaat voor belastingdoeleinden zijn geïdentificeerd en via afstandsverkoop goederen aan afnemers in Slowakije leveren waarvan de totale waarde in een kalenderjaar meer is dan euro. Buitenlandse ondernemers kunnen bij het belastingkantoor te Bratislava I ook vrijwillig een aanvraag voor registratie doen wanneer zij in een andere lidstaat voor belastingdoeleinden zijn geïdentificeerd en via afstandsverkoop goederen aan afnemers in Slowakije leveren waarvan de totale waarde in een kalenderjaar niet meer is dan euro. Buitenlandse ondernemers moeten bij het belastingkantoor te Bratislava I ook een registratieaanvraag indienen wanneer zij via afstandsverkoop aan natuurlijke personen in Slowakije accijnsgoederen leveren die voor privé-gebruik zijn bestemd. 5. WANNEER HOEFT EEN BEDRIJF ZICH NIET VOOR BTW-DOELEINDEN TE LATEN REGISTREREN OMDAT DE KOPER BTW-PLICHTIG IS? KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF ZICH IN EEN DERGELIJK GEVAL VRIJWILLIG LATEN REGISTREREN? De BTW-wet die op 1 mei 2004 van kracht wordt, voorziet niet in een daartoe strekkende regeling. 6. WAAR MOETEN BEDRIJVEN ZICH LATEN REGISTREREN VOOR DE BTW (NAAM VAN DE DIENST, ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER EN )? Buitenlandse ondernemers moeten contact opnemen met: Tax Office Bratislava I Radlinského 37 P.O.Box Bratislava 15 SLOVAKIA Tel: Fax: GEEF EEN GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURES DIE MOETEN WORDEN GEVOLGD BIJ HET TOEKENNEN VAN BTW-IDENTIFICATIENUMMERS 4

5 (INCLUSIEF DE VEREISTE DOCUMENTEN), EN MET NAME BIJ HET TOEKENNEN VAN DEZE NUMMERS AAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN. Om te beginnen moet de buitenlandse ondernemer bij het belastingkantoor te Bratislava I een registratieaanvraag indienen. Vervolgens wordt hem een bewijs van registratie uitgereikt en een BTW-identificatienummer toegekend. De registratie gaat officieel in op de dag dat de buitenlandse ondernemer aansprakelijk wordt voor het afdragen van BTW. In de bijlage bij de registratieaanvraag moet verder nog informatie worden verstrekt over onder meer de economische activiteiten van de ondernemer. Ook moeten een uittreksel uit het handelsregister, kopieën van contracten, facturen, enz. worden bijgevoegd. DREMPELBEDRAGEN 8. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR INTRACOMMUNAUTAIRE AFSTANDSVERKOPEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 TER, DEEL B, LID 2, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN? euro 9. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR VERWERVINGEN VAN NIET-BELASTINGPLICHTIGE RECHTSPERSONEN OF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 28 BIS, LID 1, ONDER A), VAN DE ZESDE BTW- RICHTLIJN VRIJGESTELDE PERSONEN? euro AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 10. WANNEER MOET EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER WORDEN AANGEWEZEN? De aanstelling van fiscaal vertegenwoordigers door buiten de EU gevestigde ondernemers is niet wettelijk geregeld. 11. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? De vigerende Wet op de belastingadministratie bevat algemene voorschriften voor de vertegenwoordiging van ingezetenen en buitenlanders die in belastingzaken niet persoonlijk kunnen optreden. Een fiscaal vertegenwoordiger handelt binnen de reikwijdte van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging die hem ofwel schriftelijk, met een geauthentiseerde handtekening, of mondeling op het belastingkantoor is toegekend. 5

6 Wanneer de reikwijdte van de bevoegdheid niet precies is aangegeven, wordt de bevoegdheid geacht algemeen te zijn. 12. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Rechten en verplichtingen zijn niet wettelijk geregeld. 13. WELKE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GETROFFEN INDIEN EEN IN EEN ANDER LAND GEVESTIGD BEDRIJF IN UW LAND GEEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANWIJST? Niet wettelijk geregeld. 14. IS EEN BANKGARANTIE NODIG? Neen. AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 15. KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF DAT IN DE EU IS GEVESTIGD EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANSTELLEN? Ja. 16. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Zie het antwoord op vraag WELKE RECHTEN EN VERPLICHTIGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Niet wettelijk geregeld. 18. IS EEN BANKGARANTIE NODIG? Neen. FACTURERING 6

7 19. WELKE REGELS ZIJN VAN TOEPASSING OP DE AFGIFTE VAN EEN FACTUUR? De belastingplichtige moet voor elke levering of dienstverrichting in Slowakije aan een natuurlijk persoon die BTW-plichtig is of aan een rechtspersoon, een factuur afgeven. Een factuur moet ook worden afgegeven wanneer de levering of dienstverrichting al geheel of gedeeltelijk is betaald voordat deze is voltooid. De BTW-plichtige moet de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de aansprakelijkheid voor de verschuldigde BTW is ontstaan. Bij verkoop op afstand moet de BTW-plichtige de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de aansprakelijkheid voor de verschuldigde BTW ontstaat. Dit geldt ook wanneer de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, al voor de levering wordt betaald. Wanneer goederen vanuit Slowakije aan een afnemer in een andere lidstaat worden geleverd, moet de BTW-plichtige de afnemer, als deze in de desbetreffende lidstaat voor de BTW is geregistreerd, een factuur uitreiken. Dit geldt ook wanneer de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, al voor de levering wordt betaald. De BTW-plichtige moet de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de goederen zijn geleverd of de vergoeding is ontvangen. De BTW-plichtige moet in het geval van een dienstverrichting een factuur afgeven wanneer de afnemer in een andere lidstaat de BTW moet afdragen. Dit geldt ook wanneer de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, al voor de levering wordt betaald. De BTW-plichtige moet de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de dienst is verricht of de vergoeding is ontvangen. Wanneer iemand uit een andere lidstaat goederen verwerft of diensten ontvangt waarvoor hij aansprakelijk is voor het afdragen van de BTW, moet hij van de leverancier/dienstverrichter die volgens de wetgeving van de andere lidstaat belastingplichtig is, een factuur ontvangen. 20. KAN VRIJSTELLING WORDEN GEGEVEN VAN DE VERPLICHTING OM EEN FACTUUR AF TE GEVEN? ZO JA, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN? De BTW-plichtige hoeft geen factuur af te geven wanneer de geleverde goederen of diensten voor de BTW zijn vrijgesteld. PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN 21. WANNEER MOET EEN BEDRIJF EEN BTW-AANGIFTE INDIENEN? De BTW-plichtige moet binnen 25 dagen na het verstrijken van het aangiftetijdvak een BTW-aangifte indienen en de verschuldigde belasting betalen. De onder vraag 4 genoemde buitenlandse BTW-plichtigen hoeven geen aangifte in te dienen als gedurende het aangiftetijdvak geen belastingschuld is ontstaan en voor die periode geen teruggaaf van BTW wordt gevorderd. 7

8 22. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN BTW-AANGIFTEN WORDEN INGEDIEND EN DE DESBETREFFENDE BETALINGEN WORDEN GEDAAN? De BTW-plichtige moet binnen 25 dagen na het verstrijken van het aangiftetijdvak een BTW-aangifte indienen en de verschuldigde belasting betalen. Het aangiftetijdvak is in de regel een kalendermaand. Wanneer de BTW-plichtige over het voorafgaande kalenderjaar echter een omzet heeft gemaakt van minder dan 10 miljoen Slowaakse kronen (SKK) ( euro), is het aangiftetijdvak een kalenderkwartaal. 23. GELDEN BIJZONDERE REGELS MET BETREKKING TOT DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN/OF BEPAALDE CATEGORIEËN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Wanneer iemand anders dan de BTW-plichtige de belasting moet afdragen, moet die persoon een aangifte indienen en de verschuldigde belasting betalen binnen 25 dagen na het verstrijken van de desbetreffende kalendermaand. Wanneer iemand in een andere lidstaat een nieuw vervoermiddel koopt, moet hij de officiële, geauthentiseerde inkoopfactuur bij de BTW-aangifte voegen. Iemand die niet BTW-plichtig is en die af en toe een nieuw vervoermiddel levert, kan op de aangifte om teruggaaf van BTW vragen. Een aanvraag voor teruggaaf van BTW kan alleen worden gedaan in de maand waarin het nieuwe vervoermiddel is geleverd. 24. BESTAAN ER VEREENVOUDIGDE PROCEDURES VOOR HET BEREKENEN VAN DE BELASTINGSCHULD? ZO JA, WELKE CRITERIA WORDEN DAARBIJ GEHANTEERD, OP WIE ZIJN DEZE VAN TOEPASSING EN WAARIN BESTAAT DE VEREENVOUDIGING? Neen. LIJSTEN VAN AFNEMERS 25. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN LIJSTEN VAN AFNEMERS WORDEN INGEDIEND? Een BTW-plichtige die goederen heeft geleverd naar een andere lidstaat aan iemand die in die lidstaat voor belastingdoeleinden is geïdentificeerd, moet voor het desbetreffende kalenderkwartaal een lijst van afnemers indienen, binnen dertig dagen na afloop van dat kalenderkwartaal. 26. WORDEN NOG ANDERE INLICHTINGEN VERLANGD DAN DIE WELKE ZIJN GENOEMD IN ARTIKEL 22, LID 6, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? Neen. 8

9 27. WORDEN MET BETREKKING TOT DE LIJSTEN VAN AFNEMERS VEREENVOUDIGDE PROCEDURES TOEGEPAST, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 22, LID 12, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? ZO JA, WELKE Neen. DREMPELBEDRAGEN WORDEN IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE PROCEDURES? ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN 28. IS ELEKTRONISCH FACTUREREN TOEGESTAAN? ZO JA, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN EN WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD? Elektronisch factureren is toegestaan, mits de afnemer akkoord gaat. Elektronisch afgegeven facturen moeten krachtens de Wet op de elektronische handtekening een gecertificeerde elektronische handtekening bevatten. Voor elektronisch factureren is de toestemming vereist van de certificatieautoriteit en gelden de voorschriften van de Wet op de elektronische handtekening. 29. KUNNEN BTW-AANGIFTEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Verwacht wordt dat het na 1 januari 2004 mogelijk zal zijn om BTW-aangiften via internet in te dienen. Ondernemers die hun BTW-aangiften elektronisch willen indienen, dienen zich te registreren bij het desbetreffende belastingkantoor. 30. KUNNEN LIJSTEN VAN AFNEMERS ELEKTRONISCH WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Een voorstel voor de nieuwe BTW-wet voorziet in de mogelijkheid om lijsten van afnemers elektronisch in te dienen. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 31. WORDT EEN FORFAITAIRE REGELING TOEGEPAST? ZO JA, OP WIE IS DIE REGELING VAN TOEPASSING? Neen. 9

10 32. ZIJN NOG ANDERE DAN DE REEDS VERMELDE VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN INGEVOERD? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Neen. 33. IN WELKE TALEN ZIJN DE FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN EN LIJSTEN VAN AFNEMERS BESCHIKBAAR? Verwacht wordt dat de formulieren op internet beschikbaar zullen zijn, in het Slowaaks en mogelijk ook in het Engels. RECHT OP AFTREK 34. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN KAN GEEN VOORBELASTING WORDEN AFGETROKKEN? De volgende transacties geven geen recht op aftrek: - aankoop en huur van auto voor privé-gebruik; - aankoop van uitrusting voor privé-auto, waaronder begrepen de installatie ervan; - aankoop van goederen en diensten ten behoeve van catering; - aankoop van spijzen en drank en huur van huisvesting gedurende een reis; - aankoop van retourflessen, uitgezonderd retourflessen die in Slowakije worden verkocht aan een afnemer uit een andere lidstaat of worden uitgevoerd. 35. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN BESTAAT EEN GEDEELTELIJK RECHT OP AFTREK VAN VOORBELASTING? WAT IS HET PERCENTAGE? Gedeeltelijke aftrek is niet mogelijk. 10

11 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Lidstaat Maximumbedrag voor de toepassing van de bijzondere regeling voor verwervingen door belastingplichtigen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting en door nietbelastingplichtige rechtspersonen 1 Maximumbedrag voor de toepassing van de Vrijstelling voor kleine bedrijven 3 bijzondere regeling voor verkoop op afstand 2 Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent België euro euro euro Tsjechië Denemarken DKK DKK DKK Duitsland euro euro euro Estland EEK EEK Griekenland euro euro of euro Spanje euro euro Geen Frankrijk euro euro of euro Ierland euro euro of euro Italië euro euro Geen Geen Cyprus CYP CYP Letland LVL LVL Litouwen LTL LTL Luxemburg euro euro euro Hongarije Zie tweede alinea van artikel 28 bis, lid 1, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 28 ter, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 24, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Deze regeling geldt uitsluitend voor binnen het grondgebied van het land gevestigde belastingplichtigen. 11

12 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Malta Nederland euro euro Geen Geen Oostenrijk euro euro euro Polen Portugal euro euro of euro Slovenië Slowakije Finland euro euro euro Zweden SEK SEK Geen Geen Verenigd Koninkrijk GBP GBP GBP euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de levering van goederen; euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit het verrichten van diensten met een lage toegevoegde waarde (hoge input); en euro in andere gevallen: dienstverrichters met een hoge toegevoegde waarde (lage input). 12

13 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER BE CZ le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT SI o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado identifikacijska številka za DDV SK identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) 13

14 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER FI SE GB arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) value added tax (VAT) registration no. 14

15 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN LAND VALUTA BELGIË BE EUR TSJECHIË CZ CZK DENEMARKEN DK DKK DUITSLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRIEKENLAND EL EUR SPANJE ES EUR FRANKRIJK FR EUR IERLAND IE EUR ITALIË IT EUR CYPRUS CY CYP LETLAND LV LVL LITOUWEN LT LTL LUXEMBURG LU EUR HONGARIJE HU HUF MALTA MT MTL NEDERLAND NL EUR OOSTENRIJK AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIË SI SIT SLOWAKIJE SK SKK FINLAND FI EUR ZWEDEN SE SEK VERENIGD KONINKRIJK GB GBP 15

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18 DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8 Algemeen... 8 Berekening financieel voordeel... 8 Catalogusprijs en netto catalogusprijs... 8 Berekening

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2386 23 december 2008 Accijns. Beleidsregels accijnswetgeving 10 december 2008 Nr. BCPP2008/2542M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Destination unknown. De reisbureauregeling

Destination unknown. De reisbureauregeling Destination unknown De reisbureauregeling Door: E. Sparidis MSc 2010/ 2011 Inhoudsopgave LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 HOOFDSTUK 2 HET BELASTINGSUBJECT 7 2.1 Het reisbureau

Nadere informatie

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040 1/ 14 BE001 06/12/2013 - BDA nummer: 2013-527731 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Memorie van toelichting. I. Algemeen

Memorie van toelichting. I. Algemeen Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 3/2/2014 - BDA nummer: 2014-502273 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 13 BE001 25/02/2014 - BDA nummer: 2014-504021 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie