De BTW in de Europese Gemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BTW in de Europese Gemeenschap"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN EN TOETREDINGSLANDEN, FEITEN VOOR GEBRUIK DOOR BELASTINGDIENSTEN/BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. Aantekening Dit document bevat enkele inlichtingen betreffende de voornaamste aspecten van de toepassing van de BTW-regeling door de lidstaten en toetredingslanden. Deze inlichtingen werden bij de respectieve belastingdiensten ingewonnen. De informatie betreffende de lidstaten werd in juli 2002 geactualiseerd. De informatie die door de toetredingslanden is verstrekt, heeft een voorlopig karakter. Zij is gebaseerd op de verwachting dat de BTW-regeling zal worden toegepast zodra de Gemeenschapswetgeving in nationale wetgeving is omgezet. De wisselkoersen die door de toetredingslanden zijn gebruikt, zijn die van 1 oktober 2003, als gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie. De bekendmaking van deze nationale bepalingen dient uitsluitend ter informatie. De Commissie van de Europese Gemeenschappen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid en deze bekendmaking houdt evenmin haar goedkeuring van de betrokken wettelijke voorschriften in. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel België. Telefoon: (32-2) Bureau: MO59 5/12. Telefoon: doorkiesnummer (32-2) Telefax: (32-2)

2 SLOWAKIJE INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN...4 DREMPELBEDRAGEN...5 AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...5 AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...6 FACTURERING...6 PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN...7 LIJSTEN VAN AFNEMERS...8 ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN...9 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN...9 RECHT OP AFTREK...10 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN...11 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER...13 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN

3 ALGEMENE INFORMATIE 1. WAAR KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF TERECHT VOOR INFORMATIE OVER UW BTW-STELSEL (ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER, )? Tax Office Bratislava I Radlinského 37 P.O.Box Bratislava 15 SLOVAKIA Tel: Fax: Tax Directorate of the SLOVAK REPUBLIC Department of TAX LEGISLATION Indirect Taxes Unit Nová str Banská Bystrica SLOVAKIA Tel: Fax: Informatie over het Slowaakse BTW-stelsel is te vinden op de website van het ministerie van Financiën: en die van het belastingdirectoraat: 2. WAT IS HET ADRES VAN DE WEBSITE VAN DE NATIONALE BELASTINGADMINISTRATIE? WAT VOOR SOORT INFORMATIE OVER DE BTW KAN OP DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN (ALGEMENE INFORMATIE, WETGEVING, CONTACTPUNTEN, FORMULIEREN, ENZ.) EN IN WELKE TALEN? De website van de Slowaakse belastingdienst is: Deze website bevat basisinformatie over het huidige BTW-stelsel, informatie over de veranderingen die per 1 januari 2004 in werking zullen treden, brochures, folders, documenten en wetgeving. De informatie is in het Slowaaks en Engels beschikbaar. 3. WAAR KAN MEN TERECHT VOOR DE WETGEVING EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN INZAKE DE BTW? IN WELKE TALEN IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR? De BTW-wet kan worden gevonden op en op de website van het ministerie van Financiën: De wet is alleen in het Slowaaks beschikbaar. 3

4 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN 4. WANNEER IS HET NOODZAKELIJK OM ZICH VOOR BTW-DOELEINDEN TE LATEN REGISTREREN? Wanneer een buitenlandse ondernemer die in Slowakije geen domicilie, plaats van vestiging of filiaal heeft, in Slowakije transacties gaat verrichten die onderworpen zijn aan BTW, moet hij bij het belastingkantoor te Bratislava I een registratieaanvraag indienen (Tax office Bratislava I, Radlinského 37, P.O.Box 89, Bratislava 15, SLOVAKIA). Buitenlandse ondernemers moeten ook een registratieaanvraag indienen bij het belastingkantoor te Bratislava I wanneer zij in een andere lidstaat voor belastingdoeleinden zijn geïdentificeerd en via afstandsverkoop goederen aan afnemers in Slowakije leveren waarvan de totale waarde in een kalenderjaar meer is dan euro. Buitenlandse ondernemers kunnen bij het belastingkantoor te Bratislava I ook vrijwillig een aanvraag voor registratie doen wanneer zij in een andere lidstaat voor belastingdoeleinden zijn geïdentificeerd en via afstandsverkoop goederen aan afnemers in Slowakije leveren waarvan de totale waarde in een kalenderjaar niet meer is dan euro. Buitenlandse ondernemers moeten bij het belastingkantoor te Bratislava I ook een registratieaanvraag indienen wanneer zij via afstandsverkoop aan natuurlijke personen in Slowakije accijnsgoederen leveren die voor privé-gebruik zijn bestemd. 5. WANNEER HOEFT EEN BEDRIJF ZICH NIET VOOR BTW-DOELEINDEN TE LATEN REGISTREREN OMDAT DE KOPER BTW-PLICHTIG IS? KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF ZICH IN EEN DERGELIJK GEVAL VRIJWILLIG LATEN REGISTREREN? De BTW-wet die op 1 mei 2004 van kracht wordt, voorziet niet in een daartoe strekkende regeling. 6. WAAR MOETEN BEDRIJVEN ZICH LATEN REGISTREREN VOOR DE BTW (NAAM VAN DE DIENST, ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER EN )? Buitenlandse ondernemers moeten contact opnemen met: Tax Office Bratislava I Radlinského 37 P.O.Box Bratislava 15 SLOVAKIA Tel: Fax: GEEF EEN GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURES DIE MOETEN WORDEN GEVOLGD BIJ HET TOEKENNEN VAN BTW-IDENTIFICATIENUMMERS 4

5 (INCLUSIEF DE VEREISTE DOCUMENTEN), EN MET NAME BIJ HET TOEKENNEN VAN DEZE NUMMERS AAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN. Om te beginnen moet de buitenlandse ondernemer bij het belastingkantoor te Bratislava I een registratieaanvraag indienen. Vervolgens wordt hem een bewijs van registratie uitgereikt en een BTW-identificatienummer toegekend. De registratie gaat officieel in op de dag dat de buitenlandse ondernemer aansprakelijk wordt voor het afdragen van BTW. In de bijlage bij de registratieaanvraag moet verder nog informatie worden verstrekt over onder meer de economische activiteiten van de ondernemer. Ook moeten een uittreksel uit het handelsregister, kopieën van contracten, facturen, enz. worden bijgevoegd. DREMPELBEDRAGEN 8. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR INTRACOMMUNAUTAIRE AFSTANDSVERKOPEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 TER, DEEL B, LID 2, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN? euro 9. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR VERWERVINGEN VAN NIET-BELASTINGPLICHTIGE RECHTSPERSONEN OF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 28 BIS, LID 1, ONDER A), VAN DE ZESDE BTW- RICHTLIJN VRIJGESTELDE PERSONEN? euro AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 10. WANNEER MOET EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER WORDEN AANGEWEZEN? De aanstelling van fiscaal vertegenwoordigers door buiten de EU gevestigde ondernemers is niet wettelijk geregeld. 11. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? De vigerende Wet op de belastingadministratie bevat algemene voorschriften voor de vertegenwoordiging van ingezetenen en buitenlanders die in belastingzaken niet persoonlijk kunnen optreden. Een fiscaal vertegenwoordiger handelt binnen de reikwijdte van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging die hem ofwel schriftelijk, met een geauthentiseerde handtekening, of mondeling op het belastingkantoor is toegekend. 5

6 Wanneer de reikwijdte van de bevoegdheid niet precies is aangegeven, wordt de bevoegdheid geacht algemeen te zijn. 12. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Rechten en verplichtingen zijn niet wettelijk geregeld. 13. WELKE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GETROFFEN INDIEN EEN IN EEN ANDER LAND GEVESTIGD BEDRIJF IN UW LAND GEEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANWIJST? Niet wettelijk geregeld. 14. IS EEN BANKGARANTIE NODIG? Neen. AANSTELLING VAN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 15. KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF DAT IN DE EU IS GEVESTIGD EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANSTELLEN? Ja. 16. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Zie het antwoord op vraag WELKE RECHTEN EN VERPLICHTIGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Niet wettelijk geregeld. 18. IS EEN BANKGARANTIE NODIG? Neen. FACTURERING 6

7 19. WELKE REGELS ZIJN VAN TOEPASSING OP DE AFGIFTE VAN EEN FACTUUR? De belastingplichtige moet voor elke levering of dienstverrichting in Slowakije aan een natuurlijk persoon die BTW-plichtig is of aan een rechtspersoon, een factuur afgeven. Een factuur moet ook worden afgegeven wanneer de levering of dienstverrichting al geheel of gedeeltelijk is betaald voordat deze is voltooid. De BTW-plichtige moet de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de aansprakelijkheid voor de verschuldigde BTW is ontstaan. Bij verkoop op afstand moet de BTW-plichtige de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de aansprakelijkheid voor de verschuldigde BTW ontstaat. Dit geldt ook wanneer de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, al voor de levering wordt betaald. Wanneer goederen vanuit Slowakije aan een afnemer in een andere lidstaat worden geleverd, moet de BTW-plichtige de afnemer, als deze in de desbetreffende lidstaat voor de BTW is geregistreerd, een factuur uitreiken. Dit geldt ook wanneer de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, al voor de levering wordt betaald. De BTW-plichtige moet de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de goederen zijn geleverd of de vergoeding is ontvangen. De BTW-plichtige moet in het geval van een dienstverrichting een factuur afgeven wanneer de afnemer in een andere lidstaat de BTW moet afdragen. Dit geldt ook wanneer de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, al voor de levering wordt betaald. De BTW-plichtige moet de factuur afgeven binnen vijftien dagen nadat de dienst is verricht of de vergoeding is ontvangen. Wanneer iemand uit een andere lidstaat goederen verwerft of diensten ontvangt waarvoor hij aansprakelijk is voor het afdragen van de BTW, moet hij van de leverancier/dienstverrichter die volgens de wetgeving van de andere lidstaat belastingplichtig is, een factuur ontvangen. 20. KAN VRIJSTELLING WORDEN GEGEVEN VAN DE VERPLICHTING OM EEN FACTUUR AF TE GEVEN? ZO JA, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN? De BTW-plichtige hoeft geen factuur af te geven wanneer de geleverde goederen of diensten voor de BTW zijn vrijgesteld. PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN 21. WANNEER MOET EEN BEDRIJF EEN BTW-AANGIFTE INDIENEN? De BTW-plichtige moet binnen 25 dagen na het verstrijken van het aangiftetijdvak een BTW-aangifte indienen en de verschuldigde belasting betalen. De onder vraag 4 genoemde buitenlandse BTW-plichtigen hoeven geen aangifte in te dienen als gedurende het aangiftetijdvak geen belastingschuld is ontstaan en voor die periode geen teruggaaf van BTW wordt gevorderd. 7

8 22. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN BTW-AANGIFTEN WORDEN INGEDIEND EN DE DESBETREFFENDE BETALINGEN WORDEN GEDAAN? De BTW-plichtige moet binnen 25 dagen na het verstrijken van het aangiftetijdvak een BTW-aangifte indienen en de verschuldigde belasting betalen. Het aangiftetijdvak is in de regel een kalendermaand. Wanneer de BTW-plichtige over het voorafgaande kalenderjaar echter een omzet heeft gemaakt van minder dan 10 miljoen Slowaakse kronen (SKK) ( euro), is het aangiftetijdvak een kalenderkwartaal. 23. GELDEN BIJZONDERE REGELS MET BETREKKING TOT DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN/OF BEPAALDE CATEGORIEËN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Wanneer iemand anders dan de BTW-plichtige de belasting moet afdragen, moet die persoon een aangifte indienen en de verschuldigde belasting betalen binnen 25 dagen na het verstrijken van de desbetreffende kalendermaand. Wanneer iemand in een andere lidstaat een nieuw vervoermiddel koopt, moet hij de officiële, geauthentiseerde inkoopfactuur bij de BTW-aangifte voegen. Iemand die niet BTW-plichtig is en die af en toe een nieuw vervoermiddel levert, kan op de aangifte om teruggaaf van BTW vragen. Een aanvraag voor teruggaaf van BTW kan alleen worden gedaan in de maand waarin het nieuwe vervoermiddel is geleverd. 24. BESTAAN ER VEREENVOUDIGDE PROCEDURES VOOR HET BEREKENEN VAN DE BELASTINGSCHULD? ZO JA, WELKE CRITERIA WORDEN DAARBIJ GEHANTEERD, OP WIE ZIJN DEZE VAN TOEPASSING EN WAARIN BESTAAT DE VEREENVOUDIGING? Neen. LIJSTEN VAN AFNEMERS 25. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN LIJSTEN VAN AFNEMERS WORDEN INGEDIEND? Een BTW-plichtige die goederen heeft geleverd naar een andere lidstaat aan iemand die in die lidstaat voor belastingdoeleinden is geïdentificeerd, moet voor het desbetreffende kalenderkwartaal een lijst van afnemers indienen, binnen dertig dagen na afloop van dat kalenderkwartaal. 26. WORDEN NOG ANDERE INLICHTINGEN VERLANGD DAN DIE WELKE ZIJN GENOEMD IN ARTIKEL 22, LID 6, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? Neen. 8

9 27. WORDEN MET BETREKKING TOT DE LIJSTEN VAN AFNEMERS VEREENVOUDIGDE PROCEDURES TOEGEPAST, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 22, LID 12, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? ZO JA, WELKE Neen. DREMPELBEDRAGEN WORDEN IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE PROCEDURES? ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN 28. IS ELEKTRONISCH FACTUREREN TOEGESTAAN? ZO JA, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN EN WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD? Elektronisch factureren is toegestaan, mits de afnemer akkoord gaat. Elektronisch afgegeven facturen moeten krachtens de Wet op de elektronische handtekening een gecertificeerde elektronische handtekening bevatten. Voor elektronisch factureren is de toestemming vereist van de certificatieautoriteit en gelden de voorschriften van de Wet op de elektronische handtekening. 29. KUNNEN BTW-AANGIFTEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Verwacht wordt dat het na 1 januari 2004 mogelijk zal zijn om BTW-aangiften via internet in te dienen. Ondernemers die hun BTW-aangiften elektronisch willen indienen, dienen zich te registreren bij het desbetreffende belastingkantoor. 30. KUNNEN LIJSTEN VAN AFNEMERS ELEKTRONISCH WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Een voorstel voor de nieuwe BTW-wet voorziet in de mogelijkheid om lijsten van afnemers elektronisch in te dienen. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 31. WORDT EEN FORFAITAIRE REGELING TOEGEPAST? ZO JA, OP WIE IS DIE REGELING VAN TOEPASSING? Neen. 9

10 32. ZIJN NOG ANDERE DAN DE REEDS VERMELDE VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN INGEVOERD? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Neen. 33. IN WELKE TALEN ZIJN DE FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN EN LIJSTEN VAN AFNEMERS BESCHIKBAAR? Verwacht wordt dat de formulieren op internet beschikbaar zullen zijn, in het Slowaaks en mogelijk ook in het Engels. RECHT OP AFTREK 34. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN KAN GEEN VOORBELASTING WORDEN AFGETROKKEN? De volgende transacties geven geen recht op aftrek: - aankoop en huur van auto voor privé-gebruik; - aankoop van uitrusting voor privé-auto, waaronder begrepen de installatie ervan; - aankoop van goederen en diensten ten behoeve van catering; - aankoop van spijzen en drank en huur van huisvesting gedurende een reis; - aankoop van retourflessen, uitgezonderd retourflessen die in Slowakije worden verkocht aan een afnemer uit een andere lidstaat of worden uitgevoerd. 35. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN BESTAAT EEN GEDEELTELIJK RECHT OP AFTREK VAN VOORBELASTING? WAT IS HET PERCENTAGE? Gedeeltelijke aftrek is niet mogelijk. 10

11 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Lidstaat Maximumbedrag voor de toepassing van de bijzondere regeling voor verwervingen door belastingplichtigen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting en door nietbelastingplichtige rechtspersonen 1 Maximumbedrag voor de toepassing van de Vrijstelling voor kleine bedrijven 3 bijzondere regeling voor verkoop op afstand 2 Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent België euro euro euro Tsjechië Denemarken DKK DKK DKK Duitsland euro euro euro Estland EEK EEK Griekenland euro euro of euro Spanje euro euro Geen Frankrijk euro euro of euro Ierland euro euro of euro Italië euro euro Geen Geen Cyprus CYP CYP Letland LVL LVL Litouwen LTL LTL Luxemburg euro euro euro Hongarije Zie tweede alinea van artikel 28 bis, lid 1, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 28 ter, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 24, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Deze regeling geldt uitsluitend voor binnen het grondgebied van het land gevestigde belastingplichtigen. 11

12 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Malta Nederland euro euro Geen Geen Oostenrijk euro euro euro Polen Portugal euro euro of euro Slovenië Slowakije Finland euro euro euro Zweden SEK SEK Geen Geen Verenigd Koninkrijk GBP GBP GBP euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de levering van goederen; euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit het verrichten van diensten met een lage toegevoegde waarde (hoge input); en euro in andere gevallen: dienstverrichters met een hoge toegevoegde waarde (lage input). 12

13 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER BE CZ le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT SI o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado identifikacijska številka za DDV SK identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) 13

14 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER FI SE GB arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) value added tax (VAT) registration no. 14

15 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN LAND VALUTA BELGIË BE EUR TSJECHIË CZ CZK DENEMARKEN DK DKK DUITSLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRIEKENLAND EL EUR SPANJE ES EUR FRANKRIJK FR EUR IERLAND IE EUR ITALIË IT EUR CYPRUS CY CYP LETLAND LV LVL LITOUWEN LT LTL LUXEMBURG LU EUR HONGARIJE HU HUF MALTA MT MTL NEDERLAND NL EUR OOSTENRIJK AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIË SI SIT SLOWAKIJE SK SKK FINLAND FI EUR ZWEDEN SE SEK VERENIGD KONINKRIJK GB GBP 15

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Uitbreiding van de Europese Unie: 10 nieuwe lid-staten. Informaties en mededelingen. Datum mei 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Asset Based Finance Manager

Asset Based Finance Manager Manager Beschrijving bestandsformaten Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Valuta 3 1.3 Bestandsnamen 3 1.4 Veldtypes 3 1.5 Bedragen 3 1.6 Verplichte velden 4 2 Debiteurenbestand 4 2.1 Header

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce 2015 WHITEPAPER BTW webshops en e-commerce BTW webshops en e-commerce Inhoud Webshop: afstandsverkopen p. 1 Klantcase p. 4 Elektronische dienstverlening over de grens p. 5 Contactgegevens p. 5 U heeft

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag

Nationale Administrateursdag Nationale Administrateursdag Actualiteiten en tips BTW 12 november 2015 Carola van Vilsteren Programma Welkom Veranderingen in 2015 Toekomst BTW Verschillen in Europa Vragen Programma Welkom Veranderingen

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel

Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel Case Id: bfce68c1-9b10-4148-8aa2-20c323d6ad80 Date: 16/12/2015 15:50:19 Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel Achtergrond en doelstellingen

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Hoofdstukken van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie,

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Editie 2010 / 2011 Sociaaleconomische gegevens Oppervlakte (km 2 ) Inwoners (duizend) (miljard ) /inw. () 2009/2008 ( in volume) België 30 528 10 790 339,2 31

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 14 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS

TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS AGENDA EU TERUGGAAFPROCEDURE VOOR 2010 NA 2010 VERSCHILLEN TUSSEN DE LIDSTATEN CONCLUSIE EU TERUGGAAFPROCEDURE VOOR 2010 Tot 2010 moesten ondernemers

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk 1.

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

BTW, accijns en documenten bij verzending van alcoholische dranken binnen de EU (versie )

BTW, accijns en documenten bij verzending van alcoholische dranken binnen de EU (versie ) BTW, accijns en documenten bij verzending van alcoholische dranken binnen de EU (versie 15-5- 2016) Deze notitie gaat uitsluitend over de btw aspecten, accijns en benodigde documenten bij transport van

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 20... - 20...

SCHOOLJAAR 20... - 20... Gelieve uw klantnummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent: uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Nadere informatie

FISCALE IDENTIFICATIENUMMERS (FIN's) FIN's per thema: Structuur and toelichting

FISCALE IDENTIFICATIENUMMERS (FIN's) FIN's per thema: Structuur and toelichting FISCALE IDENTIFICATIENUMMERS (FIN's) FIN's per thema: Structuur and toelichting 1. AT Oostenrijk... 2 2. BE België... 2 3. BG Bulgarije... 2 4. CY Cyprus... 3 5. CZ Tsjechië... 3 6. DE Duitsland... 3 7.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie