De BTW in de Europese Gemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BTW in de Europese Gemeenschap"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN EN TOETREDINGSLANDEN, FEITEN VOOR GEBRUIK DOOR BELASTINGDIENSTEN/BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. Aantekening Dit document bevat enkele inlichtingen betreffende de voornaamste aspecten van de toepassing van de BTW-regeling door de lidstaten en toetredingslanden. Deze inlichtingen werden bij de respectieve belastingdiensten ingewonnen. De informatie betreffende de lidstaten werd in juli 2002 geactualiseerd. De informatie die door de toetredingslanden is verstrekt, heeft een voorlopig karakter. Zij is gebaseerd op de verwachting dat de BTW-regeling zal worden toegepast zodra de Gemeenschapswetgeving in nationale wetgeving is omgezet. De wisselkoersen die door de toetredingslanden zijn gebruikt, zijn die van 1 oktober 2003, als gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie. De bekendmaking van deze nationale bepalingen dient uitsluitend ter informatie. De Commissie van de Europese Gemeenschappen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid en deze bekendmaking houdt evenmin haar goedkeuring van de betrokken wettelijke voorschriften in. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel België. Telefoon: (32-2) Bureau: MO59 5/12. Telefoon: doorkiesnummer (32-2) Telefax: (32-2)

2 FINLAND INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN...3 DREMPELBEDRAGEN...6 AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...6 AANSTELLING VAN FISCALE VERTEGENWOORDIGERS DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...8 FACTUREN...9 PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN...10 LIJSTEN VAN AFNEMERS...11 ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN...11 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN...12 AFTREK VAN VOORBELASTING...13 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN...14 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER...16 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN

3 ALGEMENE INFORMATIE 1. WAAR KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF TERECHT VOOR INFORMATIE OVER UW BTW-STELSEL (ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER, )? Uusimaa Regional Tax Office Corporate Tax Office Opastinsilta 12, P.O.Box VEROTUS Tel: Fax: WAT IS HET ADRES VAN DE WEBSITE VAN DE NATIONALE BELASTINGAUTORITEITEN? WAT VOOR SOORT INFORMATIE OVER DE BTW KAN OP DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN (ALGEMENE INFORMATIE, WETGEVING, CONTACTPUNTEN, FORMULIEREN, ENZ.)? IN WELKE TALEN? Het adres van de website is: Op deze site vindt u alle informatie, publicaties en formulieren betreffende de BTW. Het materiaal wordt uitgegeven door de nationale belastingautoriteit en is beschikbaar in het Fins en Zweeds. Op de website vindt men ook algemene informatie over de BTW, contactpunten en aangifteformulieren in het Engels. 3. WAAR KAN MEN TERECHT VOOR DE WETGEVING EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN INZAKE DE BTW? IN WELKE TALEN IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR? De Finse BTW-wet en de uitvoeringsvoorschriften zijn te vinden op de website van Finlex Data Bank, in het Fins en Zweeds. Er is ook een Engelse vertaling van de wet: BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN 4. WANNEER MOET EEN BEDRIJF ZICH VOOR BTW-DOELEINDEN LATEN REGISTREREN? De verkoop van goederen en diensten in het kader van een bedrijfsuitoefening in Finland is onderworpen aan BTW, zelfs als de verkoper een buitenlandse belastingplichtige is en de verkoop niet plaatsvindt vanuit een vaste inrichting aldaar. Buitenlandse belastingplichtigen met een vaste inrichting in Finland zijn in Finland BTW-plichtig. Zij worden net als Finse belastingplichtigen voor de BTW geregistreerd 3

4 en hebben ook dezelfde rechten en plichten als Finse belastingplichtigen en zijn ook anderszins onderworpen aan dezelfde regels. Verkooptransacties die een geringe waarde vertegenwoordigen vallen om administratieve redenen buiten het toepassingsgebied van de BTW. Een omzet van 8500 euro wordt daarbij als drempel gehanteerd. Deze drempel geldt niet voor buitenlandse bedrijven zonder vaste inrichting in Finland. Dergelijke bedrijven kunnen echter wel een verzoek tot registratie indienen. Afnemers van in Finland verkochte goederen en diensten zijn in de regel BTW-plichtig voor die goederen en diensten als de verkoper een buitenlandse belastingplichtige is zonder vaste inrichting in Finland (verlegging omzetbelasting). De verkoper is steeds BTW-plichtig, en de verleggingsregeling wordt niet toegepast, wanneer - de afnemer een buitenlands persoon is die geen vaste inrichting in Finland heeft en daar niet voor de BTW is geregistreerd; - de afnemer een particulier is. (Een particulier die een nieuw vervoermiddel uit een andere lidstaat verwerft, is echter BTW-plichtig); - de leverancier vanuit een andere lidstaat een afstandsverkoop verricht aan een particulier of daarmee vergelijkbare partij in Finland; - de verrichte dienst bestaat uit personenvervoer; - in Finland de volgende diensten worden verricht: diensten op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur, amusement, sport en daarmee gelijkgestelde diensten alsook diensten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van voornoemde diensten. Op buitenlanders die zich in Finland bezighouden met intracommunautaire verwervingen of leveringen berust een meldplicht. Buitenlanders die zich bezighouden met verkopen die onder het nultarief vallen en die in aanmerking willen komen voor teruggaaf van in Finland betaalde BTW, moeten zich voor de BTW laten registreren. 5. WANNEER HOEFT EEN BUITENLANDS BEDRIJF ZICH NIET VOOR BTW- DOELEINDEN TE LATEN REGISTREREN OMDAT DE ONTVANGER VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN DE BTW IS VERSCHULDIGD? KAN EEN BEDRIJF ZICH IN EEN DERGELIJK GEVAL VRIJWILLIG LATEN REGISTREREN? Een buitenlands bedrijf zonder vaste inrichting in Finland hoeft zich niet voor de BTW te laten registreren wanneer de verleggingsregeling kan worden toegepast. Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast, is de koper aansprakelijk voor het betalen van de verschuldigde BTW. Zie vraag 4 voor de gevallen waarin de verleggingsregeling niet kan worden toegepast. Een buitenlands bedrijf zonder vaste inrichting heeft de mogelijkheid om zich vrijwillig voor de BTW te laten registreren. 4

5 6. WAAR MOETEN BUITENLANDSE BEDRIJVEN ZICH VOOR BTW-DOELEINDEN LATEN REGISTREREN (NAAM VAN DE DIENST, ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER, E- MAIL)? Uusimaa Regional Tax Office Corporate Tax Office Opastinsilta 12, P.O.Box VEROTUS Tel: Fax: Registratie gebeurt in samenwerking met het nationale octrooi- en registratiebureau op gemeenschappelijke formulieren. De registratieformulieren kunnen worden gedownload van De formulieren zijn echter alleen in het Fins en Zweeds verkrijgbaar. 7. WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD VOOR DE TOEKENNING VAN BTW-IDENTIFICATIENUMMERS AAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN (WELKE DOCUMENTEN ZIJN VEREIST)? Voor binnenlandse handel wordt geen afzonderlijk BTW-nummer gebruikt. Als teken dat de verkoper voor de BTW is geregistreerd, moet op facturen ALV rek. of Moms reg. worden vermeld. Wel wordt aan elk nieuw bedrijf een identificatienummer uitgereikt. Dat gebeurt zodra de autoriteiten via het vestigingsformulier in kennis zijn gesteld van de aanvang van werkzaamheden en de gegevens van het bedrijf in het bedrijfsinformatiesysteem hebben ingevoerd. Het bedrijf moet zoals gezegd het vestigingsformulier (Y-formulier) invullen. Er zijn drie verschillende formulieren, afhankelijk van het type onderneming. Formulier Y1 is bestemd voor NV's en handelsvennootschappen, Y2 voor commanditaire vennootschappen en Y3 voor ondernemers. Bij het formulier moet het buitenlandse equivalent van het uittreksel van het handelsregister worden gevoegd, samen met een vertaling in het Fins of Zweeds, met daarop de naam, het domicilie, de bedrijfsactiviteit, de verslagperiode en de namen van de personen die bevoegd zijn om namens het bedrijf documenten te ondertekenen. Als het bedrijf een handelsvennootschap of maatschap is, moeten de statuten, het maatschapscontract of andere, vergelijkbare op schrift vastgelegde regels, eventueel in de vorm van een gecertificeerde kopie, en een vertaling in het Fins of Zweeds, worden toegevoegd. Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger is vereist, moet een naar behoren uitgereikte volmachtbrief worden toegevoegd, waarin de fiscaal vertegenwoordiger uitdrukkelijk wordt aangewezen als vertegenwoordiger van het bedrijf en als degene die gemachtigd is om in genoemde hoedanigheid de vereiste documenten, als vermeld in de BTW-wet, te ondertekenen. Van de volmachtbrief moet een vertaling in het Fins of Zweeds worden toegevoegd. Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger is vereist en het buitenlandse bedrijf het registratieformulier zelf heeft ingevuld, moet een opdrachtbevestiging van de fiscaal vertegenwoordiger worden toegevoegd. Het bedrijf wordt van de registratie in kennis gesteld en krijgt een identificatienummer. 5

6 Het BTW-nummer is nodig voor intracommunautaire handel. Wanneer het bedrijf intracommunautaire aan- of verkopen doet, wordt het BTW-nummer gevormd uit het identificatienummer. Vervolgens wordt aan het begin van het identificatienummer de landcode FI toegevoegd. Bijvoorbeeld: Identificatienummer: BTW-nummer: FI DREMPELBEDRAGEN 8. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR INTRACOMMUNAUTAIRE AFSTANDSVERKOPEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 TER, DEEL B, LID 2, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN? euro 9. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR VERWERVINGEN DOOR NIET-BELASTINGPLICHTIGE RECHTSPERSONEN OF ANDERE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 28 BIS, LID 1, ONDER A), VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN VRIJGESTELDE PERSONEN? euro AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 10. WANNEER MOET EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER WORDEN AANGEWEZEN? Een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in Finland die de belastingplicht niet naar de afnemer wil verleggen, kan aanvragen om BTW-plichtig te worden voor in Finland verrichte verkopen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet hij een fiscaal vertegenwoordiger hebben die in Finland is gedomicilieerd en door het regionaal belastingkantoor is erkend. 11. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in Finland die de belastingplicht niet naar de afnemer wil verleggen, kan aanvragen om BTW-plichtig te worden voor in Finland verrichte verkopen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet hij een fiscaal vertegenwoordiger hebben die in Finland is gedomicilieerd 6

7 en door het regionaal belastingkantoor is erkend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een natuurlijk persoon als vertegenwoordiger erkend. Aan het vestigingsformulier moet het uittreksel uit het handelsregister van de vertegenwoordiger worden toegevoegd, met daarop de bedrijfsactiviteit en de namen van de personen die bevoegd zijn om namens de vertegenwoordiger documenten te ondertekenen. Als de vertegenwoordiger geen boekhouder is, moet een bewijs worden toegevoegd waaruit blijkt dat hij over voldoende deskundigheid beschikt om de verplichtingen zoals die voor een vertegenwoordiger uit de BTW-wet voortvloeien, te kunnen nakomen. Als het buitenlandse bedrijf het registratieformulier heeft ondertekend, moet een opdrachtbevestiging van de fiscaal vertegenwoordiger worden toegevoegd. 12. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een fiscaal vertegenwoordiger moet door het regionaal belastingkantoor worden erkend. Hij moet over voldoende vaardigheid en expertise beschikken om de functies van een vertegenwoordiger naar behoren te kunnen uitvoeren. Een vertegenwoordiger moet in de regel in het register van het nationaal octrooi- en registratiebureau worden bijgeschreven. Een fiscaal vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de nakoming van de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de belastingplichtigheid van de buitenlander. De vertegenwoordiger moet in de regel in staat zijn om zelf de boekhouding te voeren en ook alle daarmee verband houdende taken zelf uit te voeren. Hij moet alle voor het vaststellen van de belasting noodzakelijke bescheiden van de ondernemingsactiviteiten van de buitenlander ten minste tot vijf jaar na de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, in Finland bewaren. Buitenlandse belastingplichtigen moeten ervoor zorgen dat de vereiste aangiften worden gedaan. Deze verplichting geldt ook voor de vertegenwoordigers van buitenlandse belastingplichtigen. De vertegenwoordiger is echter niet verantwoordelijk voor de betaling van de belasting die buitenlandse partijen zijn verschuldigd. Op verzoek van een ambtenaar van het regionaal belastingkantoor of het nationaal octrooi- en registratiebureau moet de vertegenwoordiger inzage geven in de boekhouding. 13. WELKE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GETROFFEN INDIEN EEN IN EEN ANDER LAND GEVESTIGD BEDRIJF IN UW LAND GEEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANWIJST? Het buitenlandse bedrijf wordt dan niet in het BTW-register bijgeschreven. 14. IS EEN BANKGARANTIE NODIG? Het regionaal belastingkantoor heeft weliswaar de mogelijkheid om een bankgarantie te vragen, maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden. 7

8 AANSTELLING VAN FISCALE VERTEGENWOORDIGERS DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 15. IS HET MOGELIJK OM EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER OF AGENT AAN TE WIJZEN? Ja. 16. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in Finland die de belastingplicht niet naar de afnemer wil verleggen, kan aanvragen om BTW-plichtig te worden voor in Finland verrichte verkopen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet hij een fiscaal vertegenwoordiger hebben die in Finland is gedomicilieerd en door het regionaal belastingkantoor is erkend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een natuurlijk persoon als vertegenwoordiger erkend. Aan het vestigingsformulier moet het uittreksel uit het handelsregister van de vertegenwoordiger worden toegevoegd, met daarop de bedrijfsactiviteit en de namen van de personen die bevoegd zijn om namens de vertegenwoordiger documenten te ondertekenen. Als de vertegenwoordiger geen boekhouder is, moet een bewijs worden toegevoegd waaruit blijkt dat hij over voldoende deskundigheid beschikt om de verplichtingen zoals die voor een vertegenwoordiger uit de BTW-wet voortvloeien, te kunnen nakomen. Als het buitenlandse bedrijf het registratieformulier heeft ondertekend, moet een opdrachtbevestiging van de fiscaal vertegenwoordiger worden toegevoegd. 17. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een fiscaal vertegenwoordiger moet door het regionaal belastingkantoor worden erkend. Hij moet over voldoende vaardigheid en expertise beschikken om de functies van een vertegenwoordiger naar behoren te kunnen uitvoeren. Een vertegenwoordiger moet in de regel in het register van het nationaal octrooi- en registratiebureau worden bijgeschreven. Een fiscaal vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de nakoming van de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de belastingplichtigheid van de buitenlander. De vertegenwoordiger moet in de regel in staat zijn om zelf de boekhouding te voeren en ook alle daarmee verband houdende taken zelf uit te voeren. Hij moet alle voor het vaststellen van de belasting noodzakelijke bescheiden van de ondernemingsactiviteiten van de buitenlander ten minste tot vijf jaar na de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, in Finland bewaren. Buitenlandse belastingplichtigen moeten ervoor zorgen dat de vereiste aangiften worden gedaan. Deze verplichting geldt ook voor de vertegenwoordigers van buitenlandse belastingplichtigen. De vertegenwoordiger is echter niet verantwoordelijk voor de betaling van de belasting die buitenlandse partijen zijn verschuldigd. 8

9 Op verzoek van een ambtenaar van het regionaal belastingkantoor of het nationaal octrooi- en registratiebureau moet de vertegenwoordiger inzage geven in de boekhouding. 18. KUNNEN ZICH OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN WAARIN EEN BANKGARANTIE NODIG IS? Het regionaal belastingkantoor heeft weliswaar de mogelijkheid om een bankgarantie te vragen, maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden. FACTUREN 19. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AFGIFTE VAN EEN FACTUUR? Volgens de Wet op de administratieve verantwoording moet iedereen die een bedrijf of een vrij beroep uitoefent een boekhouding voeren en moet elke boeking op een document zijn gebaseerd. Een belastingplichtige die belastbare goederen of diensten levert aan een andere belastingplichtige of aan een rechtspersoon die geen belastingplichtige is, moet volgens de BTW-wet een factuur afgeven. Een factuur moet volgens de Wet op de administratieve verslaglegging, de BTW-wet en de Wet inzake bedrijfsinformatie de volgende gegevens bevatten: - factuurdatum en -nummer; - naam en adres van het bedrijf dat de goederen heeft geleverd, respectievelijk de diensten heeft verleend; - naam en adres van het bedrijf waaraan de goederen zijn geleverd, respectievelijk de diensten zijn verleend; - een omschrijving van de geleverde goederen, respectievelijk verleende diensten; - de datum waarop de goederen zijn geleverd, respectievelijk de diensten zijn verleend; - de prijs, exclusief BTW, van de geleverde goederen, respectievelijk de verleende diensten; - de BTW, uitgesplitst naar tarief; - voor vrijgestelde leveringen: een verwijzing naar de vrijstelling; - voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen: het BTW-identificatienummer van de leverancier en de afnemer; 9

10 - voor intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen: een beschrijving op basis waarvan de levering als een levering van nieuwe vervoermiddelen kan worden geïdentificeerd; - voor driehoekstransacties als bedoeld in artikel 28 sexies, deel E, lid 3, van de Zesde BTW-Richtlijn: een verwijzing naar de driehoekssituatie alsmede het identificatienummer van de leverancier en de volgende afnemer; - het teken ALV rek. of Moms reg., als aanduiding van het feit dat de leverancier voor de BTW is geregistreerd; - het identificatienummer. 20. ZIJN ER UITZONDERINGEN OP DE VERPLICHTING OM EEN FACTUUR AF TE GEVEN? ZO JA, OP WELKE CATEGORIEËN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT ZIJN DEZE UITZONDERINGEN VAN TOEPASSING? Volgens de Wet op de administratieve verantwoording is bij contante verkopen aan consumenten het uitreiken van een ontvangstbewijs voldoende. PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN 21. WANNEER MOET EEN BEDRIJF EEN BTW-AANGIFTE INDIENEN? Elke voor de BTW geregistreerde ondernemer moet een periodieke BTW-aangifte indienen. 22. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN BTW-AANGIFTEN WORDEN INGEDIEND EN DE DESBETREFFENDE BETALINGEN WORDEN GEDAAN? De periodiciteit is gewoonlijk een maand. De aangifte moet worden ingediend en de belasting betaald uiterlijk op de vijftiende dag van de tweede maand na het verstrijken van de belastingperiode. Ook een voor de BTW geregistreerde ondernemer die voor de desbetreffende belastingperiode geen BTW hoeft af te dragen of belastbare activiteiten heeft uitgevoerd, moet een maandaangifte indienen. 23. GELDT ER EEN BIJZONDERE REGELING MET BETREKKING TOT DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN/OF BEPAALDE CATEGORIEËN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Voor producenten van primaire goederen (land- en bosbouw en visserij) is de periodiciteit één kalenderjaar. In dat geval moet de aangifte worden ingediend en de belasting betaald vóór het verstrijken van de maand februari van het daaropvolgende jaar. Deze producenten kunnen echter kiezen voor de standaardbelastingperiode. 10

11 24. ZIJN ER VEREENVOUDIGDE PROCEDURES VOOR HET BEPALEN VAN DE BELASTINGSCHULD? ZO JA, WANNEER KOMT MEN VOOR TOEPASSING VAN DEZE PROCEDURES IN AANMERKING EN WAARUIT BESTAAT DE VEREENVOUDIGING? Neen. LIJSTEN VAN AFNEMERS 25. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN LIJSTEN VAN AFNEMERS WORDEN INGEDIEND? Deze lijsten moeten voor elk kwartaal uiterlijk op de vijftiende dag van de tweede maand na het verstrijken van het kwartaal worden ingediend. 26. WORDEN NOG ANDERE INLICHTINGEN VERLANGD DAN DIE WELKE ZIJN GENOEMD IN ARTIKEL 22, LID 6, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? Neen. 27. WORDEN MET BETREKKING TOT DE LIJSTEN VAN AFNEMERS VEREENVOUDIGDE PROCEDURES TOEGEPAST, ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 22, LID 12, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? ZO JA, WELKE DREMPELBEDRAGEN ZIJN VAN TOEPASSING? Neen. ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN 28. IS ELEKTRONISCH FACTUREREN TOEGESTAAN? ZO JA, ONDER WELKE VOORWAARDEN EN WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD? Elektronisch factureren is toegestaan. De factuur moet de in het antwoord op vraag 19 vermelde gegevens bevatten. 29. KUNNEN BTW-AANGIFTEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Via het TYVI-systeem is het mogelijk om BTW-aangiften ook elektronisch in te dienen. In het TYVI-systeem worden elektronische aangiften via een operator doorgestuurd naar de belastingadministratie. Er zijn vier operators, te weten, Elma Oy, Sonera Oy, Suomen 11

12 Posti Oy en Tietoenator Oy. De operators bieden verschillende soorten diensten voor het doorsturen van de aangiften. Voor enkele van deze diensten worden kosten in rekening gebracht. De namen en adressen van de websites van deze operators zijn te vinden op de website van de belastingadministratie: De belastingbetaler moet een contract sluiten met de TYVI-operator, die hem een gebruikersnaam en wachtwoord zal geven waarmee hij zijn aangiften kan inzenden. Wanneer via TYVI een aangifte wordt ingediend, is het niet nodig om de belastingadministratie daarvan in kennis te stellen. 30. KUNNEN LIJSTEN VAN AFNEMERS ELEKTRONISCH WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Via het TYVI-systeem is het mogelijk om lijsten van afnemers ook elektronisch in te dienen. In het TYVI-systeem worden elektronische lijsten van afnemers via een operator doorgestuurd naar de belastingadministratie. Er zijn vier operators, te weten, Elma Oy, Sonera Oy, Suomen Posti Oy en Tietoenator Oy. De operators bieden verschillende soorten diensten voor het doorsturen van de aangiften. Voor enkele van deze diensten worden kosten in rekening gebracht. De namen en adressen van de websites van deze operators zijn te vinden op de website van de belastingadministratie. De belastingbetaler moet een contract sluiten met de TYVI-operator, die hem een gebruikersnaam en wachtwoord zal geven waarmee hij zijn aangiften kan inzenden. Wanneer via TYVI een aangifte wordt ingediend, is het niet nodig om de belastingadministratie daarvan in kennis te stellen. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 31. KUNNEN FORFAITAIRE REGELINGEN WORDEN TOEGEPAST? ZO JA, WIE KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING? Neen. 32. ZIJN NOG ANDERE DAN DE REEDS VERMELDE VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN INGEVOERD? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Neen. 12

13 33. IN WELKE TALEN ZIJN DE FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN EN LIJSTEN VAN AFNEMERS BESCHIKBAAR OF VERTAALD? Fins, Zweeds en Engels. AFTREK VAN VOORBELASTING 34. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN KAN GEEN VOORBELASTING WORDEN AFGETROKKEN?` De BTW op aankopen van de volgende goederen en diensten kan niet als voorbelasting worden afgetrokken: - onroerend goed dat door de belastingplichtige of zijn personeel als woning, kinderdagverblijf of recreatiefaciliteit wordt gebruikt alsook goederen en diensten die zijn gerelateerd aan het onroerend goed of het gebruik dat ervan wordt gemaakt; - goederen en diensten in verband met het woon-werkvervoer van de belastingplichtige en zijn personeel; - kosten in verband met entertainment/ontvangst van gasten; - een zegel of ander daarmee vergelijkbaar recht indien over de verkoop van de transportdienst geen belasting wordt betaald omdat de dienst in het buitenland wordt verricht; - personenauto s, motorfietsen, caravans, plezier- of sportvaartuigen en vliegtuigen met een maximaal gewicht van 1550 kilogram, en alle goederen en diensten die daarmee verband houden. De beperking op het recht op aftrek van voorbelasting geldt niet voor voer- of vaartuigen die bestemd zijn voor verkoop, verhuur, het beroepshalve vervoeren van personen of voor gebruik in een autorijschool en evenmin voor een personenauto die uitsluitend wordt gebruikt voor gevallen waarvoor recht op aftrek bestaat. De BTW op goederen en diensten die een reisagent aan een reiziger verstrekt, kan niet worden afgetrokken. Hetzelfde geldt voor goederen waarop de verkoper de margeregeling voor tweedehandsgoederen, kunstvoorwerpen, verzamelaarsobjecten of antiquiteiten toepast. 35. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN KAN SLECHTS EEN PERCENTAGE VAN DE VOORBELASTING WORDEN AFGETROKKEN? WELK PERCENTAGE? Geen. 13

14 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Lidstaat Maximumbedrag voor de toepassing van de bijzondere regeling voor verwervingen door belastingplichtigen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting en door nietbelastingplichtige rechtspersonen 1 Maximumbedrag voor de toepassing van de Vrijstelling voor kleine bedrijven 3 bijzondere regeling voor verkoop op afstand 2 Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent België euro euro euro Tsjechië Denemarken DKK DKK DKK Duitsland euro euro euro Estland EEK EEK Griekenland euro euro of euro Spanje euro euro Geen Frankrijk euro euro of euro Ierland euro euro of euro Italië euro euro Geen Geen Cyprus CYP CYP Letland LVL LVL Litouwen LTL LTL Luxemburg euro euro euro Hongarije Zie tweede alinea van artikel 28 bis, lid 1, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 28 ter, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 24, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Deze regeling geldt uitsluitend voor binnen het grondgebied van het land gevestigde belastingplichtigen. 14

15 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Malta Nederland euro euro Geen Geen Oostenrijk euro euro euro Polen Portugal euro euro of euro Slovenië Slowakije Finland euro euro euro Zweden SEK SEK Geen Geen Verenigd Koninkrijk GBP GBP GBP euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de levering van goederen; euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit het verrichten van diensten met een lage toegevoegde waarde (hoge input); en euro in andere gevallen: dienstverrichters met een hoge toegevoegde waarde (lage input). 15

16 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER BE CZ le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT SI o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado identifikacijska številka za DDV 16

17 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER SK FI SE GB identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) value added tax (VAT) registration no. 17

18 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN LAND VALUTA BELGIË BE EUR TSJECHIË CZ CZK DENEMARKEN DK DKK DUITSLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRIEKENLAND EL EUR SPANJE ES EUR FRANKRIJK FR EUR IERLAND IE EUR ITALIË IT EUR CYPRUS CY CYP LETLAND LV LVL LITOUWEN LT LTL LUXEMBURG LU EUR HONGARIJE HU HUF MALTA MT MTL NEDERLAND NL EUR OOSTENRIJK AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIË SI SIT SLOWAKIJE SK SKK FINLAND FI EUR ZWEDEN SE SEK VERENIGD KONINKRIJK GB GBP 18

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag

Nationale Administrateursdag Nationale Administrateursdag Actualiteiten en tips BTW 12 november 2015 Carola van Vilsteren Programma Welkom Veranderingen in 2015 Toekomst BTW Verschillen in Europa Vragen Programma Welkom Veranderingen

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce 2015 WHITEPAPER BTW webshops en e-commerce BTW webshops en e-commerce Inhoud Webshop: afstandsverkopen p. 1 Klantcase p. 4 Elektronische dienstverlening over de grens p. 5 Contactgegevens p. 5 U heeft

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Asset Based Finance Manager

Asset Based Finance Manager Manager Beschrijving bestandsformaten Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Valuta 3 1.3 Bestandsnamen 3 1.4 Veldtypes 3 1.5 Bedragen 3 1.6 Verplichte velden 4 2 Debiteurenbestand 4 2.1 Header

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Uitbreiding van de Europese Unie: 10 nieuwe lid-staten. Informaties en mededelingen. Datum mei 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS

TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS AGENDA EU TERUGGAAFPROCEDURE VOOR 2010 NA 2010 VERSCHILLEN TUSSEN DE LIDSTATEN CONCLUSIE EU TERUGGAAFPROCEDURE VOOR 2010 Tot 2010 moesten ondernemers

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 22 juni 2015 De BTW-regels voor internationale optredens zijn als volgt: 1. Plaats van afnemer óf plaats van optreden Voor buitenlandse optredens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk 1.

Nadere informatie

Framework omzetbelasting

Framework omzetbelasting E-commerce & BTW Framework omzetbelasting Ondernemerschap Prestatie onder bezwarende titel Plaats van de prestatie Belastingplichtige Vrijstellingen Maatstaf van heffing Tarief Aftrek van voorbelasting

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel

Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel Case Id: bfce68c1-9b10-4148-8aa2-20c323d6ad80 Date: 16/12/2015 15:50:19 Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel Achtergrond en doelstellingen

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Hoofdstukken van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie