De BTW in de Europese Gemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BTW in de Europese Gemeenschap"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN EN TOETREDINGSLANDEN, FEITEN VOOR GEBRUIK DOOR BELASTINGDIENSTEN/BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. Aantekening Dit document bevat enkele inlichtingen betreffende de voornaamste aspecten van de toepassing van de BTW-regeling door de lidstaten en toetredingslanden. Deze inlichtingen werden bij de respectieve belastingdiensten ingewonnen. De informatie betreffende de lidstaten werd in juli 2002 geactualiseerd. De informatie die door de toetredingslanden is verstrekt, heeft een voorlopig karakter. Zij is gebaseerd op de verwachting dat de BTW-regeling zal worden toegepast zodra de Gemeenschapswetgeving in nationale wetgeving is omgezet. De wisselkoersen die door de toetredingslanden zijn gebruikt, zijn die van 1 oktober 2003, als gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie. De bekendmaking van deze nationale bepalingen dient uitsluitend ter informatie. De Commissie van de Europese Gemeenschappen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid en deze bekendmaking houdt evenmin haar goedkeuring van de betrokken wettelijke voorschriften in. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel België. Telefoon: (32-2) Bureau: MO59 5/12. Telefoon: doorkiesnummer (32-2) Telefax: (32-2)

2 FINLAND INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN...3 DREMPELBEDRAGEN...6 AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...6 AANSTELLING VAN FISCALE VERTEGENWOORDIGERS DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...8 FACTUREN...9 PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN...10 LIJSTEN VAN AFNEMERS...11 ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN...11 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN...12 AFTREK VAN VOORBELASTING...13 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN...14 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER...16 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN

3 ALGEMENE INFORMATIE 1. WAAR KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF TERECHT VOOR INFORMATIE OVER UW BTW-STELSEL (ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER, )? Uusimaa Regional Tax Office Corporate Tax Office Opastinsilta 12, P.O.Box VEROTUS Tel: Fax: WAT IS HET ADRES VAN DE WEBSITE VAN DE NATIONALE BELASTINGAUTORITEITEN? WAT VOOR SOORT INFORMATIE OVER DE BTW KAN OP DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN (ALGEMENE INFORMATIE, WETGEVING, CONTACTPUNTEN, FORMULIEREN, ENZ.)? IN WELKE TALEN? Het adres van de website is: Op deze site vindt u alle informatie, publicaties en formulieren betreffende de BTW. Het materiaal wordt uitgegeven door de nationale belastingautoriteit en is beschikbaar in het Fins en Zweeds. Op de website vindt men ook algemene informatie over de BTW, contactpunten en aangifteformulieren in het Engels. 3. WAAR KAN MEN TERECHT VOOR DE WETGEVING EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN INZAKE DE BTW? IN WELKE TALEN IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR? De Finse BTW-wet en de uitvoeringsvoorschriften zijn te vinden op de website van Finlex Data Bank, in het Fins en Zweeds. Er is ook een Engelse vertaling van de wet: BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN 4. WANNEER MOET EEN BEDRIJF ZICH VOOR BTW-DOELEINDEN LATEN REGISTREREN? De verkoop van goederen en diensten in het kader van een bedrijfsuitoefening in Finland is onderworpen aan BTW, zelfs als de verkoper een buitenlandse belastingplichtige is en de verkoop niet plaatsvindt vanuit een vaste inrichting aldaar. Buitenlandse belastingplichtigen met een vaste inrichting in Finland zijn in Finland BTW-plichtig. Zij worden net als Finse belastingplichtigen voor de BTW geregistreerd 3

4 en hebben ook dezelfde rechten en plichten als Finse belastingplichtigen en zijn ook anderszins onderworpen aan dezelfde regels. Verkooptransacties die een geringe waarde vertegenwoordigen vallen om administratieve redenen buiten het toepassingsgebied van de BTW. Een omzet van 8500 euro wordt daarbij als drempel gehanteerd. Deze drempel geldt niet voor buitenlandse bedrijven zonder vaste inrichting in Finland. Dergelijke bedrijven kunnen echter wel een verzoek tot registratie indienen. Afnemers van in Finland verkochte goederen en diensten zijn in de regel BTW-plichtig voor die goederen en diensten als de verkoper een buitenlandse belastingplichtige is zonder vaste inrichting in Finland (verlegging omzetbelasting). De verkoper is steeds BTW-plichtig, en de verleggingsregeling wordt niet toegepast, wanneer - de afnemer een buitenlands persoon is die geen vaste inrichting in Finland heeft en daar niet voor de BTW is geregistreerd; - de afnemer een particulier is. (Een particulier die een nieuw vervoermiddel uit een andere lidstaat verwerft, is echter BTW-plichtig); - de leverancier vanuit een andere lidstaat een afstandsverkoop verricht aan een particulier of daarmee vergelijkbare partij in Finland; - de verrichte dienst bestaat uit personenvervoer; - in Finland de volgende diensten worden verricht: diensten op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur, amusement, sport en daarmee gelijkgestelde diensten alsook diensten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van voornoemde diensten. Op buitenlanders die zich in Finland bezighouden met intracommunautaire verwervingen of leveringen berust een meldplicht. Buitenlanders die zich bezighouden met verkopen die onder het nultarief vallen en die in aanmerking willen komen voor teruggaaf van in Finland betaalde BTW, moeten zich voor de BTW laten registreren. 5. WANNEER HOEFT EEN BUITENLANDS BEDRIJF ZICH NIET VOOR BTW- DOELEINDEN TE LATEN REGISTREREN OMDAT DE ONTVANGER VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN DE BTW IS VERSCHULDIGD? KAN EEN BEDRIJF ZICH IN EEN DERGELIJK GEVAL VRIJWILLIG LATEN REGISTREREN? Een buitenlands bedrijf zonder vaste inrichting in Finland hoeft zich niet voor de BTW te laten registreren wanneer de verleggingsregeling kan worden toegepast. Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast, is de koper aansprakelijk voor het betalen van de verschuldigde BTW. Zie vraag 4 voor de gevallen waarin de verleggingsregeling niet kan worden toegepast. Een buitenlands bedrijf zonder vaste inrichting heeft de mogelijkheid om zich vrijwillig voor de BTW te laten registreren. 4

5 6. WAAR MOETEN BUITENLANDSE BEDRIJVEN ZICH VOOR BTW-DOELEINDEN LATEN REGISTREREN (NAAM VAN DE DIENST, ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMER, E- MAIL)? Uusimaa Regional Tax Office Corporate Tax Office Opastinsilta 12, P.O.Box VEROTUS Tel: Fax: Registratie gebeurt in samenwerking met het nationale octrooi- en registratiebureau op gemeenschappelijke formulieren. De registratieformulieren kunnen worden gedownload van De formulieren zijn echter alleen in het Fins en Zweeds verkrijgbaar. 7. WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD VOOR DE TOEKENNING VAN BTW-IDENTIFICATIENUMMERS AAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN (WELKE DOCUMENTEN ZIJN VEREIST)? Voor binnenlandse handel wordt geen afzonderlijk BTW-nummer gebruikt. Als teken dat de verkoper voor de BTW is geregistreerd, moet op facturen ALV rek. of Moms reg. worden vermeld. Wel wordt aan elk nieuw bedrijf een identificatienummer uitgereikt. Dat gebeurt zodra de autoriteiten via het vestigingsformulier in kennis zijn gesteld van de aanvang van werkzaamheden en de gegevens van het bedrijf in het bedrijfsinformatiesysteem hebben ingevoerd. Het bedrijf moet zoals gezegd het vestigingsformulier (Y-formulier) invullen. Er zijn drie verschillende formulieren, afhankelijk van het type onderneming. Formulier Y1 is bestemd voor NV's en handelsvennootschappen, Y2 voor commanditaire vennootschappen en Y3 voor ondernemers. Bij het formulier moet het buitenlandse equivalent van het uittreksel van het handelsregister worden gevoegd, samen met een vertaling in het Fins of Zweeds, met daarop de naam, het domicilie, de bedrijfsactiviteit, de verslagperiode en de namen van de personen die bevoegd zijn om namens het bedrijf documenten te ondertekenen. Als het bedrijf een handelsvennootschap of maatschap is, moeten de statuten, het maatschapscontract of andere, vergelijkbare op schrift vastgelegde regels, eventueel in de vorm van een gecertificeerde kopie, en een vertaling in het Fins of Zweeds, worden toegevoegd. Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger is vereist, moet een naar behoren uitgereikte volmachtbrief worden toegevoegd, waarin de fiscaal vertegenwoordiger uitdrukkelijk wordt aangewezen als vertegenwoordiger van het bedrijf en als degene die gemachtigd is om in genoemde hoedanigheid de vereiste documenten, als vermeld in de BTW-wet, te ondertekenen. Van de volmachtbrief moet een vertaling in het Fins of Zweeds worden toegevoegd. Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger is vereist en het buitenlandse bedrijf het registratieformulier zelf heeft ingevuld, moet een opdrachtbevestiging van de fiscaal vertegenwoordiger worden toegevoegd. Het bedrijf wordt van de registratie in kennis gesteld en krijgt een identificatienummer. 5

6 Het BTW-nummer is nodig voor intracommunautaire handel. Wanneer het bedrijf intracommunautaire aan- of verkopen doet, wordt het BTW-nummer gevormd uit het identificatienummer. Vervolgens wordt aan het begin van het identificatienummer de landcode FI toegevoegd. Bijvoorbeeld: Identificatienummer: BTW-nummer: FI DREMPELBEDRAGEN 8. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR INTRACOMMUNAUTAIRE AFSTANDSVERKOPEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 TER, DEEL B, LID 2, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN? euro 9. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR VERWERVINGEN DOOR NIET-BELASTINGPLICHTIGE RECHTSPERSONEN OF ANDERE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 28 BIS, LID 1, ONDER A), VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN VRIJGESTELDE PERSONEN? euro AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 10. WANNEER MOET EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER WORDEN AANGEWEZEN? Een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in Finland die de belastingplicht niet naar de afnemer wil verleggen, kan aanvragen om BTW-plichtig te worden voor in Finland verrichte verkopen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet hij een fiscaal vertegenwoordiger hebben die in Finland is gedomicilieerd en door het regionaal belastingkantoor is erkend. 11. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in Finland die de belastingplicht niet naar de afnemer wil verleggen, kan aanvragen om BTW-plichtig te worden voor in Finland verrichte verkopen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet hij een fiscaal vertegenwoordiger hebben die in Finland is gedomicilieerd 6

7 en door het regionaal belastingkantoor is erkend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een natuurlijk persoon als vertegenwoordiger erkend. Aan het vestigingsformulier moet het uittreksel uit het handelsregister van de vertegenwoordiger worden toegevoegd, met daarop de bedrijfsactiviteit en de namen van de personen die bevoegd zijn om namens de vertegenwoordiger documenten te ondertekenen. Als de vertegenwoordiger geen boekhouder is, moet een bewijs worden toegevoegd waaruit blijkt dat hij over voldoende deskundigheid beschikt om de verplichtingen zoals die voor een vertegenwoordiger uit de BTW-wet voortvloeien, te kunnen nakomen. Als het buitenlandse bedrijf het registratieformulier heeft ondertekend, moet een opdrachtbevestiging van de fiscaal vertegenwoordiger worden toegevoegd. 12. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een fiscaal vertegenwoordiger moet door het regionaal belastingkantoor worden erkend. Hij moet over voldoende vaardigheid en expertise beschikken om de functies van een vertegenwoordiger naar behoren te kunnen uitvoeren. Een vertegenwoordiger moet in de regel in het register van het nationaal octrooi- en registratiebureau worden bijgeschreven. Een fiscaal vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de nakoming van de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de belastingplichtigheid van de buitenlander. De vertegenwoordiger moet in de regel in staat zijn om zelf de boekhouding te voeren en ook alle daarmee verband houdende taken zelf uit te voeren. Hij moet alle voor het vaststellen van de belasting noodzakelijke bescheiden van de ondernemingsactiviteiten van de buitenlander ten minste tot vijf jaar na de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, in Finland bewaren. Buitenlandse belastingplichtigen moeten ervoor zorgen dat de vereiste aangiften worden gedaan. Deze verplichting geldt ook voor de vertegenwoordigers van buitenlandse belastingplichtigen. De vertegenwoordiger is echter niet verantwoordelijk voor de betaling van de belasting die buitenlandse partijen zijn verschuldigd. Op verzoek van een ambtenaar van het regionaal belastingkantoor of het nationaal octrooi- en registratiebureau moet de vertegenwoordiger inzage geven in de boekhouding. 13. WELKE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GETROFFEN INDIEN EEN IN EEN ANDER LAND GEVESTIGD BEDRIJF IN UW LAND GEEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANWIJST? Het buitenlandse bedrijf wordt dan niet in het BTW-register bijgeschreven. 14. IS EEN BANKGARANTIE NODIG? Het regionaal belastingkantoor heeft weliswaar de mogelijkheid om een bankgarantie te vragen, maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden. 7

8 AANSTELLING VAN FISCALE VERTEGENWOORDIGERS DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 15. IS HET MOGELIJK OM EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER OF AGENT AAN TE WIJZEN? Ja. 16. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in Finland die de belastingplicht niet naar de afnemer wil verleggen, kan aanvragen om BTW-plichtig te worden voor in Finland verrichte verkopen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet hij een fiscaal vertegenwoordiger hebben die in Finland is gedomicilieerd en door het regionaal belastingkantoor is erkend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een natuurlijk persoon als vertegenwoordiger erkend. Aan het vestigingsformulier moet het uittreksel uit het handelsregister van de vertegenwoordiger worden toegevoegd, met daarop de bedrijfsactiviteit en de namen van de personen die bevoegd zijn om namens de vertegenwoordiger documenten te ondertekenen. Als de vertegenwoordiger geen boekhouder is, moet een bewijs worden toegevoegd waaruit blijkt dat hij over voldoende deskundigheid beschikt om de verplichtingen zoals die voor een vertegenwoordiger uit de BTW-wet voortvloeien, te kunnen nakomen. Als het buitenlandse bedrijf het registratieformulier heeft ondertekend, moet een opdrachtbevestiging van de fiscaal vertegenwoordiger worden toegevoegd. 17. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een fiscaal vertegenwoordiger moet door het regionaal belastingkantoor worden erkend. Hij moet over voldoende vaardigheid en expertise beschikken om de functies van een vertegenwoordiger naar behoren te kunnen uitvoeren. Een vertegenwoordiger moet in de regel in het register van het nationaal octrooi- en registratiebureau worden bijgeschreven. Een fiscaal vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de nakoming van de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de belastingplichtigheid van de buitenlander. De vertegenwoordiger moet in de regel in staat zijn om zelf de boekhouding te voeren en ook alle daarmee verband houdende taken zelf uit te voeren. Hij moet alle voor het vaststellen van de belasting noodzakelijke bescheiden van de ondernemingsactiviteiten van de buitenlander ten minste tot vijf jaar na de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, in Finland bewaren. Buitenlandse belastingplichtigen moeten ervoor zorgen dat de vereiste aangiften worden gedaan. Deze verplichting geldt ook voor de vertegenwoordigers van buitenlandse belastingplichtigen. De vertegenwoordiger is echter niet verantwoordelijk voor de betaling van de belasting die buitenlandse partijen zijn verschuldigd. 8

9 Op verzoek van een ambtenaar van het regionaal belastingkantoor of het nationaal octrooi- en registratiebureau moet de vertegenwoordiger inzage geven in de boekhouding. 18. KUNNEN ZICH OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN WAARIN EEN BANKGARANTIE NODIG IS? Het regionaal belastingkantoor heeft weliswaar de mogelijkheid om een bankgarantie te vragen, maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden. FACTUREN 19. WELKE REGELS GELDEN MET BETREKKING TOT DE AFGIFTE VAN EEN FACTUUR? Volgens de Wet op de administratieve verantwoording moet iedereen die een bedrijf of een vrij beroep uitoefent een boekhouding voeren en moet elke boeking op een document zijn gebaseerd. Een belastingplichtige die belastbare goederen of diensten levert aan een andere belastingplichtige of aan een rechtspersoon die geen belastingplichtige is, moet volgens de BTW-wet een factuur afgeven. Een factuur moet volgens de Wet op de administratieve verslaglegging, de BTW-wet en de Wet inzake bedrijfsinformatie de volgende gegevens bevatten: - factuurdatum en -nummer; - naam en adres van het bedrijf dat de goederen heeft geleverd, respectievelijk de diensten heeft verleend; - naam en adres van het bedrijf waaraan de goederen zijn geleverd, respectievelijk de diensten zijn verleend; - een omschrijving van de geleverde goederen, respectievelijk verleende diensten; - de datum waarop de goederen zijn geleverd, respectievelijk de diensten zijn verleend; - de prijs, exclusief BTW, van de geleverde goederen, respectievelijk de verleende diensten; - de BTW, uitgesplitst naar tarief; - voor vrijgestelde leveringen: een verwijzing naar de vrijstelling; - voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen: het BTW-identificatienummer van de leverancier en de afnemer; 9

10 - voor intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen: een beschrijving op basis waarvan de levering als een levering van nieuwe vervoermiddelen kan worden geïdentificeerd; - voor driehoekstransacties als bedoeld in artikel 28 sexies, deel E, lid 3, van de Zesde BTW-Richtlijn: een verwijzing naar de driehoekssituatie alsmede het identificatienummer van de leverancier en de volgende afnemer; - het teken ALV rek. of Moms reg., als aanduiding van het feit dat de leverancier voor de BTW is geregistreerd; - het identificatienummer. 20. ZIJN ER UITZONDERINGEN OP DE VERPLICHTING OM EEN FACTUUR AF TE GEVEN? ZO JA, OP WELKE CATEGORIEËN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT ZIJN DEZE UITZONDERINGEN VAN TOEPASSING? Volgens de Wet op de administratieve verantwoording is bij contante verkopen aan consumenten het uitreiken van een ontvangstbewijs voldoende. PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN 21. WANNEER MOET EEN BEDRIJF EEN BTW-AANGIFTE INDIENEN? Elke voor de BTW geregistreerde ondernemer moet een periodieke BTW-aangifte indienen. 22. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN BTW-AANGIFTEN WORDEN INGEDIEND EN DE DESBETREFFENDE BETALINGEN WORDEN GEDAAN? De periodiciteit is gewoonlijk een maand. De aangifte moet worden ingediend en de belasting betaald uiterlijk op de vijftiende dag van de tweede maand na het verstrijken van de belastingperiode. Ook een voor de BTW geregistreerde ondernemer die voor de desbetreffende belastingperiode geen BTW hoeft af te dragen of belastbare activiteiten heeft uitgevoerd, moet een maandaangifte indienen. 23. GELDT ER EEN BIJZONDERE REGELING MET BETREKKING TOT DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN/OF BEPAALDE CATEGORIEËN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Voor producenten van primaire goederen (land- en bosbouw en visserij) is de periodiciteit één kalenderjaar. In dat geval moet de aangifte worden ingediend en de belasting betaald vóór het verstrijken van de maand februari van het daaropvolgende jaar. Deze producenten kunnen echter kiezen voor de standaardbelastingperiode. 10

11 24. ZIJN ER VEREENVOUDIGDE PROCEDURES VOOR HET BEPALEN VAN DE BELASTINGSCHULD? ZO JA, WANNEER KOMT MEN VOOR TOEPASSING VAN DEZE PROCEDURES IN AANMERKING EN WAARUIT BESTAAT DE VEREENVOUDIGING? Neen. LIJSTEN VAN AFNEMERS 25. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN LIJSTEN VAN AFNEMERS WORDEN INGEDIEND? Deze lijsten moeten voor elk kwartaal uiterlijk op de vijftiende dag van de tweede maand na het verstrijken van het kwartaal worden ingediend. 26. WORDEN NOG ANDERE INLICHTINGEN VERLANGD DAN DIE WELKE ZIJN GENOEMD IN ARTIKEL 22, LID 6, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? Neen. 27. WORDEN MET BETREKKING TOT DE LIJSTEN VAN AFNEMERS VEREENVOUDIGDE PROCEDURES TOEGEPAST, ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 22, LID 12, VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG? ZO JA, WELKE DREMPELBEDRAGEN ZIJN VAN TOEPASSING? Neen. ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN 28. IS ELEKTRONISCH FACTUREREN TOEGESTAAN? ZO JA, ONDER WELKE VOORWAARDEN EN WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD? Elektronisch factureren is toegestaan. De factuur moet de in het antwoord op vraag 19 vermelde gegevens bevatten. 29. KUNNEN BTW-AANGIFTEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Via het TYVI-systeem is het mogelijk om BTW-aangiften ook elektronisch in te dienen. In het TYVI-systeem worden elektronische aangiften via een operator doorgestuurd naar de belastingadministratie. Er zijn vier operators, te weten, Elma Oy, Sonera Oy, Suomen 11

12 Posti Oy en Tietoenator Oy. De operators bieden verschillende soorten diensten voor het doorsturen van de aangiften. Voor enkele van deze diensten worden kosten in rekening gebracht. De namen en adressen van de websites van deze operators zijn te vinden op de website van de belastingadministratie: De belastingbetaler moet een contract sluiten met de TYVI-operator, die hem een gebruikersnaam en wachtwoord zal geven waarmee hij zijn aangiften kan inzenden. Wanneer via TYVI een aangifte wordt ingediend, is het niet nodig om de belastingadministratie daarvan in kennis te stellen. 30. KUNNEN LIJSTEN VAN AFNEMERS ELEKTRONISCH WORDEN INGEDIEND? ZO JA, HOE EN MIDDELS WELKE TECHNOLOGIE? WAAR MOET DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDEN GEDAAN? Via het TYVI-systeem is het mogelijk om lijsten van afnemers ook elektronisch in te dienen. In het TYVI-systeem worden elektronische lijsten van afnemers via een operator doorgestuurd naar de belastingadministratie. Er zijn vier operators, te weten, Elma Oy, Sonera Oy, Suomen Posti Oy en Tietoenator Oy. De operators bieden verschillende soorten diensten voor het doorsturen van de aangiften. Voor enkele van deze diensten worden kosten in rekening gebracht. De namen en adressen van de websites van deze operators zijn te vinden op de website van de belastingadministratie. De belastingbetaler moet een contract sluiten met de TYVI-operator, die hem een gebruikersnaam en wachtwoord zal geven waarmee hij zijn aangiften kan inzenden. Wanneer via TYVI een aangifte wordt ingediend, is het niet nodig om de belastingadministratie daarvan in kennis te stellen. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 31. KUNNEN FORFAITAIRE REGELINGEN WORDEN TOEGEPAST? ZO JA, WIE KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING? Neen. 32. ZIJN NOG ANDERE DAN DE REEDS VERMELDE VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN INGEVOERD? ZO JA, GEEF EEN BESCHRIJVING. Neen. 12

13 33. IN WELKE TALEN ZIJN DE FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN EN LIJSTEN VAN AFNEMERS BESCHIKBAAR OF VERTAALD? Fins, Zweeds en Engels. AFTREK VAN VOORBELASTING 34. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN KAN GEEN VOORBELASTING WORDEN AFGETROKKEN?` De BTW op aankopen van de volgende goederen en diensten kan niet als voorbelasting worden afgetrokken: - onroerend goed dat door de belastingplichtige of zijn personeel als woning, kinderdagverblijf of recreatiefaciliteit wordt gebruikt alsook goederen en diensten die zijn gerelateerd aan het onroerend goed of het gebruik dat ervan wordt gemaakt; - goederen en diensten in verband met het woon-werkvervoer van de belastingplichtige en zijn personeel; - kosten in verband met entertainment/ontvangst van gasten; - een zegel of ander daarmee vergelijkbaar recht indien over de verkoop van de transportdienst geen belasting wordt betaald omdat de dienst in het buitenland wordt verricht; - personenauto s, motorfietsen, caravans, plezier- of sportvaartuigen en vliegtuigen met een maximaal gewicht van 1550 kilogram, en alle goederen en diensten die daarmee verband houden. De beperking op het recht op aftrek van voorbelasting geldt niet voor voer- of vaartuigen die bestemd zijn voor verkoop, verhuur, het beroepshalve vervoeren van personen of voor gebruik in een autorijschool en evenmin voor een personenauto die uitsluitend wordt gebruikt voor gevallen waarvoor recht op aftrek bestaat. De BTW op goederen en diensten die een reisagent aan een reiziger verstrekt, kan niet worden afgetrokken. Hetzelfde geldt voor goederen waarop de verkoper de margeregeling voor tweedehandsgoederen, kunstvoorwerpen, verzamelaarsobjecten of antiquiteiten toepast. 35. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN KAN SLECHTS EEN PERCENTAGE VAN DE VOORBELASTING WORDEN AFGETROKKEN? WELK PERCENTAGE? Geen. 13

14 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Lidstaat Maximumbedrag voor de toepassing van de bijzondere regeling voor verwervingen door belastingplichtigen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting en door nietbelastingplichtige rechtspersonen 1 Maximumbedrag voor de toepassing van de Vrijstelling voor kleine bedrijven 3 bijzondere regeling voor verkoop op afstand 2 Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent Nationale valuta Euro equivalent België euro euro euro Tsjechië Denemarken DKK DKK DKK Duitsland euro euro euro Estland EEK EEK Griekenland euro euro of euro Spanje euro euro Geen Frankrijk euro euro of euro Ierland euro euro of euro Italië euro euro Geen Geen Cyprus CYP CYP Letland LVL LVL Litouwen LTL LTL Luxemburg euro euro euro Hongarije Zie tweede alinea van artikel 28 bis, lid 1, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 28 ter, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Zie artikel 24, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, gewijzigd. Deze regeling geldt uitsluitend voor binnen het grondgebied van het land gevestigde belastingplichtigen. 14

15 BIJLAGE 1 DREMPELBEDRAGEN Malta Nederland euro euro Geen Geen Oostenrijk euro euro euro Polen Portugal euro euro of euro Slovenië Slowakije Finland euro euro euro Zweden SEK SEK Geen Geen Verenigd Koninkrijk GBP GBP GBP euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de levering van goederen; euro wanneer de economische activiteit hoofdzakelijk bestaat uit het verrichten van diensten met een lage toegevoegde waarde (hoge input); en euro in andere gevallen: dienstverrichters met een hoge toegevoegde waarde (lage input). 15

16 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER BE CZ le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT SI o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado identifikacijska številka za DDV 16

17 BIJLAGE 2 BTW-IDENTIFICATIENUMMER SK FI SE GB identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) value added tax (VAT) registration no. 17

18 BIJLAGE 3 AFKORTINGEN LAND VALUTA BELGIË BE EUR TSJECHIË CZ CZK DENEMARKEN DK DKK DUITSLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRIEKENLAND EL EUR SPANJE ES EUR FRANKRIJK FR EUR IERLAND IE EUR ITALIË IT EUR CYPRUS CY CYP LETLAND LV LVL LITOUWEN LT LTL LUXEMBURG LU EUR HONGARIJE HU HUF MALTA MT MTL NEDERLAND NL EUR OOSTENRIJK AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIË SI SIT SLOWAKIJE SK SKK FINLAND FI EUR ZWEDEN SE SEK VERENIGD KONINKRIJK GB GBP 18

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde Gepubliceerd op 3 april 2014 Toelichting op de wijzigingen

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie