Handreiking over veranderende wet- en regelgeving en de Wet Werk en Zekerheid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking over veranderende wet- en regelgeving en de Wet Werk en Zekerheid 1"

Transcriptie

1 Handreiking over veranderende wet- en regelgeving en de Wet Werk en Zekerheid 1 In deze handreiking wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. 1. Veranderende wet- en regelgeving 2. De Wet Werk en Zekerheid 3. De ketenregeling 4. Het overgangsrecht WWZ 5. De keten in het primair onderwijs na 1 juli Opvolgend werkgeverschap 1. Veranderende wet- en regelgeving Het primair onderwijs zit als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) momenteel in een overgangsperiode als het gaat om arbeids- en ontslagrecht. Met name het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 fundamenteel gewijzigd. Dit brengt sowieso de nodige vragen met zich mee maar de onzekerheid wordt nog vergroot omdat de huidige CAO PO (die van kracht blijft tot 1 juli 2016) niet is toegesneden op de WWZ. Over een nieuwe CAO per 1 juli 2016 zijn de PO-Raad en vakbonden momenteel in overleg. Eind april 2015 hebben ze het veld er van in kennis gesteld dat zij er naar streven om hun afspraken voor het eind van 2015 bekend te maken, zodat schoolbesturen ruim de tijd hebben voor een zorgvuldige overgang naar een ander vervangingsbeleid. Ook hebben zij aangegeven dat in ieder geval vaste- en tijdelijke contracten, beleid bij collectieve ontslagen en hoogte, duur en opbouw van werkloosheidsuitkeringen in het overleg aan de orde zullen komen. Al deze zaken zijn voor elk individueel bestuur van belang. Zij worden door met name de PO-Raad maar ook anderen geïnformeerd over (aanstaande) relevante veranderingen. Maar besturen die (willen) samenwerken, hebben, behalve voor zichzelf, er ook behoefte aan om te weten welke consequenties veranderende wet- en regelgeving voor een samenwerking heeft. Daarom deze brochure die u kunt zien als aanvulling op de informatie van PO-Raad en sociale partners. 2. De Wet werk en zekerheid Wat houdt de WWZ in en waarom was hij eigenlijk nodig? De maatschappij verandert en daarmee veranderen de arbeidsverhoudingen. Er zijn de laatste jaren enorme veranderingen rond flexibele arbeid geweest. Volgens het CBS telt ons land inmiddels meer dan een miljoen ZZP-ers en heeft één op de vijf werknemers een tijdelijk contract. Die veranderingen vroegen om aanpassing van de wetgeving op dit terrein. En waar ons ontslagrecht sinds de tweede wereldoorlog in de kern niet meer gewijzigd is (zelfs de laatste grote verandering, de Wet Flexibiliteit stamt al weer uit 1999) vonden de overheid en de sociale partners op centraal niveau het ook hoog tijd worden om een aantal zaken eens grondig aan te pakken. Dat heeft geresulteerd in de WWZ, die de volgende doelen kent: Aanpassing van flexibele arbeid om te komen tot een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Werkzekerheid en niet baanzekerheid - wordt het overkoepelend uitgangspunt van het arbeidsmarktbeleid. Aanpassing van het ontslagrecht met als doel het stelsel eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers te maken en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan door werknemers. Tenslotte: de regering en de sociale partners willen werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen en werklozen zo snel mogelijk weer aan de slag laten gaan. De WW moet dus activerender worden. Ook wordt de WW-duur beperkt tot maximaal 2 jaar terwijl de opbouw van WW-rechten wordt vertraagd. 1 Deze notitie is in opdracht van het sectorplan PO tot stand gekomen. Met dank aan Groenendijk Onderwijs Administratie.

2 De regels over flexibele arbeid en het ontslagrecht staan in het Burgerlijk wetboek (BW). Die regels zijn door de WWZ voor een deel per 1 januari 2015 gewijzigd maar een nog veel belangrijker deel per 1 juli jl. De gevolgen van die wijzigingen verschillen voor het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs. Dit komt omdat personeel in het bijzonder onderwijs werknemer is volgens het BW. De WWZ-regels zijn daardoor rechtstreeks op deze groep van toepassing. Maar wie werkt in het openbaar onderwijs is ambtenaar. En ambtenaren vallen niet onder het BW maar onder het ambtenarenrecht. Dus gelden de regels van de WWZ die op het BW zijn gebaseerd niet voor het openbaar onderwijs. Maar... Flex-regels kunnen via CAO PO voor openbaar onderwijs gaan gelden Sociale partner zijn momenteel bezig om tot een nieuwe CAO PO te komen. Ze kunnen afspreken dat in die nieuwe CAO dezelfde flex-bepalingen komen te staan als die nu in het BW staan. Als dat gebeurt, dan gelden met ingang van de nieuwe CAO PO de flex-regels van de WWZ ook voor het openbaar onderwijs. Alleen niet op basis van de wet maar op basis van de CAO. Ontslagroute voor openbaar onderwijs is wettelijk voorgeschreven Op 22 september 2015 is de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRP) in de Eerste Kamer aan de orde geweest. Er was zo veel kritiek op het wetsvoorstel dat het nog niet zeker is dat hij zal worden aangenomen. Maar als dat gebeurt, dan gaat het BW en daarmee de regels van de WWZ - ook voor ambtenaren gelden. Als de WNPR wordt aangenomen dan zal hij niet eerder dan op zijn vroegst in 2018 in werking treden. Dat wordt dan ook het moment waarop voor het openbaar onderwijs het ontslagrecht van de WWZ gaat gelden. In tegenstelling namelijk tot de flex-bepalingen, kan er voor een ontslagroute niet via een CAO van de wet worden afgeweken. De WW geldt voor openbaar en bijzonder onderwijs Voor alle personeelsleden in het PO, of ze nou in het bijzonder of in het openbaar onderwijs werken, geldt dat als ze werkloos worden, ze bij UWV een WW-uitkering kunnen aanvragen. De veranderingen in de WW zijn dan ook zowel voor personeel in het bijzonder als voor personeel in het openbaar onderwijs rechtstreeks van toepassing. 3. De ketenregeling Oude hoofdregel volgens de wet Wat houden die wijzigingen van de flexibele arbeid nou eigenlijk in? De hoofdregel van de oude ketenregeling op grond van het BW hield in dat een werknemer bij drie contracten met tussenperioden van minder dan drie maanden, op het moment dat die contracten samen meer dan drie jaar hadden geduurd, een vast contract had. En als een werknemer al drie contracten met tussenperioden van minder dan drie maanden had gehad en binnen drie maanden een vierde contract kreeg, dan werd dat ook een vast contract. Oude afwijkmogelijkheid volgens de wet Van deze hoofdregel van het BW kon op grond van een CAO royaal worden afgeweken. Dat is in het primair onderwijs ook gebeurd. Op grond van artikel 3.5 lid 1 van de CAO PO kan een werknemer binnen drie jaar immers een onbeperkt aantal tijdelijke contracten krijgen. En als hij na een periode van drie jaar minstens drie maanden uit dienst is, springt de teller voor die drie jaar weer op nul. Dankzij deze ruime ketenbepaling kunnen besturen in hun vervangingsbehoefte voorzien. Als ze een goede regie voeren, lopen ze niet het risico dat een vervanger opeens een vast contract heeft. Nieuwe hoofdregel volgens de wet De WWZ staat sinds 1 juli 2015 een ketenbepaling zo ruim als in de huidige CAO PO niet meer toe: er mogen binnen een tijdsbestek van twee jaar nog maximaal drie tijdelijke contracten worden gegeven. Een vierde contract binnen deze twee jaar is vast tenzij er een tussenperiode van minstens zes maanden tussen twee contracten zit. Ook als de duur van de tijdelijke contracten de pagina 2

3 maximale termijn van twee jaar overschrijdt, wordt het laatste contract op het moment van overschrijding vast tenzij er tussen twee contracten een tussenperiode van minstens zes maanden zit. Nieuwe afwijkmogelijkheid volgens de wet Ook van deze nieuwe hoofdregel kan nog steeds worden afgeweken bij CAO. Alleen zijn de mogelijkheden aanzienlijk beperkter dan vroeger. Er kan in een CAO worden bepaald dat er in een tijdsbestek van 4 jaar 6 contracten worden gegeven voor in de CAO aangewezen functies waarvoor de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist. Welke functies dat zijn is niet helemaal duidelijk maar minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft wel aangegeven dat invallers in het primair onderwijs daartoe kunnen worden gerekend. Nieuwe vervangingsbeleid Het zal duidelijk zijn dat, ook als de sociale partners in de CAO PO van 1 juli 2016 vastleggen dat een leerkracht zes contracten in vier jaar mag hebben, besturen daarmee nog niet in hun vervanging kunnen blijven voorzien zoals ze dat tot op heden gewend zijn. Het is onvermijdelijk dat ze een ander vervangingsbeleid moeten gaan vaststellen en uitvoeren. Dat beleid moet zo worden vormgegeven dat het in lijn is met de nieuwe wet- en regelgeving en tegelijkertijd de ruimte biedt voor eigen invulling zodat het past bij de specifieke kenmerken van het eigen, unieke, schoolbestuur. 4. Het overgangsrecht WWZ Per 1 juli 2015 is de aanscherping van de ketenbepaling op grond van de WWZ in werking getreden. Toch geldt de nieuwe keten nog niet voor het primair onderwijs. Dat komt omdat het primair onderwijs gebruik kan maken van het overgangsrecht van de WWZ. Doorlopende CAO PO Het overgangsrecht WWZ houdt onder andere in dat als een CAO is gesloten vóór 1 juli 2015 het oude recht voor diegenen die onder die CAO vallen, nog tot uiterlijk 1 juli 2016 van toepassing blijft. Nou hebben de bonden in december 2014 de CAO PO opgezegd. En in artikel 1.6 van die CAO staat dat, als er na opzegging geen overeenstemming over een nieuwe CAO wordt verkregen, de lopende CAO van kracht blijft totdat er wel een akkoord is. Dit brengt dit met zich mee dat de CAO PO na 1 juli 2015 nog doorloopt. Omdat daardoor het overgangsrecht van toepassing is, blijft de huidige ruime ketenbepaling van de CAO PO nog tot 1 juli 2016 van kracht. Concreet betekent dit dat een werknemer tot 1 juli 2016 nog steeds binnen drie jaar een onbeperkt aantal tijdelijke contracten kan krijgen. En dat, als hij na een periode van drie jaar minstens drie maanden uit dienst is, de teller voor die drie jaar weer op nul springt. Maar vanaf 1 juli 2016 gaan de nieuwe regels (maximaal drie contracten, maximaal twee jaar en minimaal zes maanden als tussenperiode) ook gelden voor contracten die doorlopen tot na 1 juli Of loopt de CAO PO toch niet door...? De PO-Raad en de bonden hangen bovenstaande redenering aan, daarin ook door het Ministerie van OCW gevolgd. Deze brochure gaat er ook vanuit dat de redenering van de PO-Raad en de bonden juist is. Maar er zijn advocaten die hier anders tegenaan kijken. Zij redeneren dat door de opzegging van de bonden de CAO PO per 1 juli 2015 is geëxpireerd. In hun visie loopt de CAO PO niet door maar is hij weer voor een jaar gaan gelden waardoor het overgangsrecht niet zou gelden voor het veld. Met deze tegenstrijdige meningen mag worden verwacht dat de rechter in de komende periode in een concrete casus gevraagd zal worden of het overgangsrecht al dan niet van toepassing is. 5. De keten in het primair onderwijs na 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 eindigt het overgangsrecht en treedt voor in elk geval het bijzonder onderwijs de wettelijke ketenbepaling van de WWZ in werking: binnen twee jaar zijn maximaal drie tijdelijke contracten mogelijk tenzij er een tussenperiode van minstens zes maanden is. Anders is het vierde pagina 3

4 contract vast. Ook als de duur van een tweede of derde contract de maximale termijn van twee jaar overschrijdt, wordt dat contract op het moment van overschrijding vast. Verwacht mag worden dat er per 1 juli 2016 een nieuwe CAO PO ligt. Mogelijk kunnen op grond van die nieuwe CAO PO oproepkrachten in een periode van vier jaar maximaal zes tijdelijke contracten krijgen. Maar daar kan niet zonder meer van worden uitgegaan, reden om in deze notitie uit te gaan van de hoofdregel: maximaal twee jaar, maximaal drie contracten. Arbeidsverleden telt vanaf 1 juli 2016 mee voor de keten Een contract dat op of na 1 juli 2015 is aangegaan en dat op 1 juli 2016 nog loopt, wordt op die datum meteen een vast contract als op die datum het maximale aantal contracten en/of de maximale periode van de nieuwe hoofdregel wordt overschreden. Wel geldt: eens op grond van de CAO doorbroken, blijft doorbroken. Met andere woorden: alleen tussenpozen die op 1 juli 2016 lopen of pas na die datum beginnen, moeten meer dan zes maanden duren om de keten te doorbreken. Voor dienstverbanden die voor de datum van 1 juli 2016 zijn beëindigd, geldt nog de keten van de huidige CAO PO. Volgens artikel 3.5 lid 1 van de CAO PO blijft de keten doorlopen als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd. Een paar voorbeelden: a. Een werknemer heeft twee achtereenvolgende dienstverbanden van een jaar gehad: van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 en van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli Noch het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie van de nieuwe keten is overschreden noch de maximaal toegestane periode van 24 maanden. Het dienstverband eindigt per 1 augustus 2016 van rechtswege. b. Dezelfde situatie als bij a. maar nu heeft de werknemer drie dienstverbanden van een jaar gehad, vanaf 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014, van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 en van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli Het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie is niet overschreden maar de maximaal toegestane periode van 24 maanden wel. Er ontstaat een vast dienstverband per 1 juli c. De werknemer heeft vier dienstverbanden gehad, vanaf 1 augustus 2014 tot en met 31 januari 2015, van 1 februari 2015 tot 31 juli 2015, van 1 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 en van 1 februari 2016 tot en met 31 juli De maximaal toegestane periode van 24 maanden is niet overschreden maar het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie wel. Er ontstaat een vast dienstverband per 1 juli d. De werknemer heeft vier dienstverbanden gehad, vanaf 1 augustus 2014 tot en met 31 januari 2015, van 1 februari 2015 tot en met 30 april 2015, van 1 september 2015 tot en met 31 januari 2016 en van 1 februari 2016 tot en met 31 juli De maximaal toegestane periode van 24 maanden is niet overschreden maar het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie wel. Maar omdat tussen 1 mei 2015 en 1 september 2015 een periode zit die langer is dan de in de CAO PO genoemde periode van drie maanden is de keten doorbroken. De teller van de keten gaat vanaf 1 september 2015 opnieuw lopen, dus alleen de laatste twee contracten tellen mee voor de keten. Het dienstverband eindigt op 1 augustus 2016 van rechtswege. pagina 4

5 e. Dezelfde situatie als onder d. maar na 31 juli 2016 krijgt de werknemer nog een contract van 1 september 2016 tot 31 oktober 2016 en een van 1 april 2017 tot 30 juni De teller loopt vanaf 1 september De maximaal toegestane periode van 24 maanden is niet overschreden maar het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie wel. De tussenperioden na 1 juli 2016 zijn steeds minder dan zes maanden geweest. Er ontstaat per 1 april 2017 een vast dienstverband. f. De werknemer heeft drie keer een dienstverband gehad vanaf een dag: op 1 februari 2016, op 1 april 2016 en op 1 juni Op 1 oktober 2016 volgt een vierde dienstverband. De maximaal toegestane periode van 24 maanden is niet overschreden maar het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie wel. De tussenpozen voor 1 juli 2016 waren steeds twee maanden en dus te kort om de keten volgens de CAO PO te doorbreken. De laatste tussenpoos is na 1 juli 2016 begonnen en had dus zes maanden moeten duren om de keten te doorbreken. Dat is niet het geval. Er ontstaat per 1 oktober 2016 een vast dienstverband. g. De werknemer heeft drie keer een dienstverband gehad vanaf één dag: op 1 februari 2016, op 30 maart 2016 en op 1 juli Op 1 augustus 2016 volgt een vierde dienstverband tot 30 juni De maximaal toegestane periode van 24 maanden is overschreden evenals het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie. Maar de tussenpoos tussen 30 maart 2016 en 1 juli 2016 doorbreekt de keten volgens de CAO PO. Voor de WWZ-keten tellen alleen de laatste twee contracten mee. Op 30 juni 2018 eindigt het dienstverband van rechtswege. h. De werknemer heeft drie keer een dienstverband gehad vanaf één dag: op 1 februari 2016, op 30 maart 2016 en op 1 juli Op 1 augustus 2016 volgt een vierde dienstverband tot 1 augustus De maximaal toegestane periode van 24 maanden is overschreden evenals het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten van drie. De tussenpoos tussen 30 maart 2016 en 1 juli 2016 doorbreekt de keten volgens de CAO PO. Voor de WWZ-keten tellen alleen de laatste twee contracten mee. Op 30 juni 2018 ontstaat een vast dienstverband. Anticipeer op de datum van 1 juli 2016 Een schoolbestuur dat niet per 1 juli 2016 voor verrassingen wil komen te staan doet er goed aan om nu al te anticiperen op de datum van 1 juli op bestuursniveau Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om in geval van afwezigheid wegens ziekte een vervanger een benoeming te geven voor de duur van de afwezigheid van de zieke doch uiterlijk tot 1 augustus. Maar loopt de werkgever daardoor de kans dat een vervanger per 1 juli 2016 in vaste dienst is, dan ligt het in de rede dat de uiterste datum wordt gesteld op een datum vóór 1 juli Pas ná 1 januari 2017 kan de werkgever deze vervanger weer een tijdelijk dienstverband geven. De tussenpoos is dan langer dan 6 maanden geweest waardoor de teller voor de keten weer op 0 is gesprongen. Realiseer u ook dat de keten niet op schoolniveau ontstaat maar op bestuursniveau. De directeur van school A kent het arbeidsverleden van een vervanger op zijn eigen school nog wel maar heeft er geen zicht op of deze vervanger ook op een andere school van het bestuur werkzaam is geweest. Centrale regie op het inschakelen van vervangers is dus noodzakelijk. Het advies is dan ook om nu al om de lijst van tijdelijke medewerkers te inventariseren: hoe staat het met hun arbeidsovereenkomsten in duur en aantal. Zo kunt u voorafgaand aan elke nieuwe benoeming beoordelen of er per 1 juli 2016 een vast dienstverband ontstaat. Ook kunt u sturen in die zin dat u bijvoorbeeld bewust vóór 1 juli 2016 de keten doorbreekt door een tussenpoos van pagina 5

6 drie maanden te creëren. Daarmee voorkomt u dat u een tussenperiode van zes maanden in acht moet nemen. op RTC- c.q. samenwerkingsniveau Werkt het RTC of werken besturen anderszins samen in een pool met flexibel inzetbare vervangers die geen regulier dienstverband bij een van de besturen hebben? Dan kan ook op het niveau van het RTC of de samenwerking op de WWZ-keten worden geanticipeerd. Daarvoor ontwikkelen de deelnemende besturen een matchingsbeleid tussen een bestuur met een vervangingsbehoefte enerzijds en de poolers anderzijds, dat gericht is op het voorkomen van een niet-beoogd vast contract op of na 1 juli 2016 bij één van de deelnemers. Door goede regievoering kan het RTC of een coördinator de meest optimale match tussen een schoolbestuur en een vervanger realiseren. De besturen moeten dan het RTC/de coördinator wel in staat stellen om op het inzetten van tijdelijke werknemers een strakke regie te kunnen voeren. Terzijde: wie deze regierol krijgt, kan dan ook voor de deelnemers de aanzegplicht jegens tijdelijk personeel bewaken evenals vanaf 1 juli 2016 de transitievergoeding. 6. Opvolgend werkgeverschap Ook voor de invoering van de WWZ was het wettelijk al zo geregeld dat de keten ook van toepassing was bij elkaar opvolgende contracten tussen een werknemer en verschillenden werkgevers die ten aanzien van de te verrichten arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. De wetgever wilde daarmee voorkomen dat een werkgever tot in de lengte van jaren met een werknemer dienstverbanden voor bepaalde tijd kan sluiten door hem eens in de zoveel tijd voor een tijdje in te huren via een payroll- of uitzendbureau. Maar ook op het terrein van opvolgend werkgeverschap heeft de WWZ een aanscherping meegebracht. Sinds 1 juli 2015 is er sprake van opvolgend werkgeverschap als er op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten zijn tussen een werknemer en verschillende werkgevers die - ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer ten aanzien van de verrichte arbeid - redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. RTC s en samenwerkende besturen Als het niet meer vereist is dat besturen inzicht hebben in geschiktheid van werknemers om aangemerkt te kunnen worden als elkaars opvolger, dan rijst meteen de vraag of ook besturen die deelnemen aan een RTC ten opzichte van elkaar als opvolgend werkgever kunnen worden gezien. Dat is niet het geval: noch voor personeel met een regulier dienstverband bij één van de deelnemers noch voor de zogenaamde flex-poolers die oproepkracht zijn maar geen regulier dienstverband bij een van de deelnemers hebben. Personeel met regulier dienstverband Bij personeel dat in een bovenbestuurlijke vervangingspool is geplaatst speelt de ketenbepaling of opvolgend werkgeverschap niet. Deze personeelsleden hebben immers een regulier dienstverband bij één van de deelnemende besturen. Dat is veelal een dienstverband voor onbepaalde tijd maar ook een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast is denkbaar. Dat iemand gedurende één of meer jaar in de bovenbestuurlijke vervangingspool geplaatst is, waarin hij voor meerdere besturen werkt, neemt niet weg dat hij gewoon zijn eigen dienstverband/bestuursaanstelling houdt. Omdat er geen meerdere arbeidsovereenkomsten zijn, is voor zo n werknemer in de bovenbestuurlijke vervangingspool opvolgend werkgeverschap al überhaupt niet aan de orde. Het is denkbaar dat een pooler een overstap van de ene naar de andere werkgever maakt en in dienst komt bij een bestuur waar hij eerst gedetacheerd is geweest. In dat geval kan er wel sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Personeel zonder regulier dienstverband pagina 6

7 Ook bij flex-poolers is opvolgend werkgeverschap niet aan de orde. Het is dus niet zo dat een werknemer die bij bestuur A drie tijdelijk dienstverbanden heeft gehad en vervolgens een tijdelijk dienstverband krijgt bij bestuur B, bij bestuur B meteen een vast dienstverband zou hebben. Van opvolgend werkgeverschap kan volgens de wetgever alleen sprake zijn als de overgang van de ene naar de andere werkgever het gevolg is van een situatie die voortvloeit uit het handelen van een of beide werkgevers. Maar dat is bij deelnemers aan een RTC of besturen die samen een flexpool hebben ingericht niet het geval. Het tijdelijk dienstverband dat een flex-pooler bij bestuur A krijgt, eindigt immers van rechtswege. Omdat bestuur A voor die beëindiging van rechtswege niets hoefde te doen, is er beëindiging als gevolg van het handelen van het bestuur. Het is de vrije keus van de flex-pooler om, als hij vervolgens van bestuur B een aanbod krijgt om daar tijdelijk aan de slag te gaan, dat aanbod al dan niet te accepteren. Maar in redelijkheid kan niet worden gesteld dat het werk dat de flex-pooler eerst voor bestuur A deed, door toedoen van bestuur A en/of bestuur B vervolgens verplaatst is naar bestuur B. Dus kunnen deelnemers aan een RTC of besturen die samen een flex-pool hebben, niet als opvolgend werkgevers in de zin van de WWZ worden aangemerkt. Uitzend- of payrollconstructies Het bovenstaande geldt natuurlijk niet voor de situatie dat een werknemer eerst via een uitzendbureau of payrollbedrijf voor een bestuur werkzaamheden heeft verricht en daarna diezelfde werkzaamheden op basis van een tijdelijk contract met het bestuur zelf verricht. Dat is immers juist de situatie die de wetgever al lang geleden wilde voorkomen: dat een werkgever tot in de lengte van jaren met een werknemer dienstverbanden voor bepaalde tijd kan sluiten door hem eens in de zoveel tijd voor een tijdje in te huren via een payroll- of uitzendbureau. De stelling dat een tijdelijk contract bij het uitzendbureau of payrollbedrijf eindigde en dat de werknemer er uit vrije wil voor heeft gekozen om vervolgens bij het bestuur dat hem inleende een tijdelijk contract aan te gaan, houdt geen stand bij de rechter. pagina 7

Samenwerken in Regionale transfercentra (of anderszins)

Samenwerken in Regionale transfercentra (of anderszins) Samenwerken in Regionale transfercentra (of anderszins) Over de voetangels en klemmen bij de oprichting van boven-bestuurlijke samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs Voor u ligt een handreiking

Nadere informatie

Regionale samenwerking en de Wet werk en zekerheid

Regionale samenwerking en de Wet werk en zekerheid Regionale samenwerking en de Wet werk en zekerheid Witboek over de gevolgen van het onderhandelaarsakkoord cao -po 2016 voor boven-bestuurlijke samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. 1 Inleiding

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo De Wet Werk en Zekerheid Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo Wijzigingen ontslagrecht (beoogd per 1 juli 2015) Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte gaat via UWV en ontslag om persoonlijke

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Met ingang van 1 juli 2015 treedt het gewijzigde artikel 2:4 van de CAR in werking. Dit betreft de keten- en antidraaideurbepalingen zoals die met ingang

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid & cao

Wet werk en zekerheid & cao Wet werk en zekerheid & cao Netwerk financiën 2 april 2015 Waarom doen we de dingen die we doen ofwel Hoe kan goed financieel management en hr-beleid bijdragen aan goed onderwijs voor elk kind? WWZ en

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Flexibele arbeid verder(weg?) met WWZ. Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling

Flexibele arbeid verder(weg?) met WWZ. Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling Flexibele arbeid verder(weg?) met WWZ Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling Ontwikkeling van het preventieve ontslagstelsel Generaal H.G. Winkelman Ontwikkeling van het preventieve ontslagstelsel Besluit van

Nadere informatie

WWZ en vervangingsbeleid in het primair onderwijs

WWZ en vervangingsbeleid in het primair onderwijs WWZ en vervangingsbeleid in het primair onderwijs Per 1 juli 2016 is de als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gewijzigde ketenregeling zoals bedoeld in artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Flexibele arbeidsrelaties en de keten Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Wet Flexibiliteit en Zekerheid Civiel 1999 Ketenregeling in artikel 7:668a BW: 3 x 3 x 3 Opvolgend werkgeverschap Dezelfde

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Eerder recht op een vast contract? Bereid u voor op de wijziging van de ketenbepaling

Eerder recht op een vast contract? Bereid u voor op de wijziging van de ketenbepaling Eerder recht op een vast contract? Bereid u voor op de wijziging van de ketenbepaling De ketenbepaling Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt. Dit is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 Door: Annet Kik en René Tromp, HRM-adviseurs VGS Per 1 juli 2015 wijzigt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid de zogenaamde ketenregeling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Heeft u al een systeem om deze aanzegtermijn in de gaten te houden voor uw tijdelijk personeel? Is uw standaardcontract hierop aangepast?

Heeft u al een systeem om deze aanzegtermijn in de gaten te houden voor uw tijdelijk personeel? Is uw standaardcontract hierop aangepast? BENT U GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID? CHECK! VANAF 1 JANUARI 2015: wijzigingen flex contracten A. Als werkgever moet u de werknemer tijdig aanzeggen dat u een contract voor bepaalde tijd

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU 10 juni heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet is 24 juni 2014 gepubliceerd en

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht -

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Ingangsdatum Inhoud wetsvoorstel op hoofdpunten Stand van zaken* 1 juli 2015 (pnt 1) 1 juli 2014 (rest) Wijzigingen Flexwet 1. Aanpassing ketenbepaling:

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Motto Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent. Warren Buffet Wet Werk en Zekerheid. Lisette Niemeijer-Denisse Specialist

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

Q&A Wet Werk en Zekerheid

Q&A Wet Werk en Zekerheid Q&A Wet Werk en Zekerheid 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Communicatie richting verenigingen 3. Verenigingen 4. Vanaf 1 juli 2015: Aanpassingen flexibele contracten 5. Vanaf 1 juli 2015: Ontslagrecht 6. Vanaf

Nadere informatie

Plan van aanpak. monitor en evaluatie. Wet werk en zekerheid

Plan van aanpak. monitor en evaluatie. Wet werk en zekerheid Bijlage 1 Plan van aanpak monitor en evaluatie Wet werk en zekerheid Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen van de Wet werk en zekerheid 2.1 Onderdeel flexibele arbeid 2.2 Onderdeel ontslagrecht 2.3 Onderdeel

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie