Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020"

Transcriptie

1 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit december 2013 Definitief N Openbaar

2 II

3 Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit In dit document worden de maatregelen beschreven die Westland Infra Netbeheer B.V. neemt om de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk te waarborgen. Het geeft de toekomstige marktontwikkelingen weer en beschrijft de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden. Bij dit alles staat de veiligheid van onze medewerkers, klanten en omgeving voorop. Als Netbeheerder beheert Westland Infra Netbeheer B.V. de technisch hoogwaardige energienetten die - letterlijk - de wortels vormen van het Westland. In de functie van regionale netbeheerder zorgen wij voor efficiënte energie infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. Daarnaast bieden wij een scala aan producten en diensten om onze klanten optimaal te ondersteunen. Met dit document willen wij u inzicht bieden in onze onderhouds-, vervangings- en uitbreidingsprogramma s. Verder maakt het document transparant hoe Westland Infra risico s voor de veiligheid van het distributienet identificeert en beheersbaar maakt. Dit document is tot stand gekomen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld in de Ministeriële Regeling Kwaliteitsaspecten Netbeheer Elektriciteit en Gas. Het is bestemd voor de Autoriteit Consument, onze klanten en anderen die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf. Wilt u reageren op de inhoud van het document, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op onze website Directie Westland Infra Netbeheer B.V. Frank Binnekamp en Alfred Besselink III

4 IV

5 Inhoudsopgave Voorwoord... III Inhoudsopgave... V 1. Inleiding Kwaliteits- en capaciteitsdocument Leeswijzer Visie en missie Visie Missie Kwaliteitsbeheersingssysteem Assetmanagement Risicomanagement Onderhouds- en storingsdienst Registratiesystemen en databeheer Certificering Kwaliteit Nagestreefde kwaliteit Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Investeringsplannen Onderhoudsplan Kwaliteit van componenten, beoordelingswijze en wijzigingen Veiligheid Beschrijving van oefeningen Leren van incidenten en hoe deze worden voorkomen Wijze van prioritering van risico's, incl. criteria hiervoor Relatie met de belangrijkste asset gerelateerde risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Capaciteit Definities en uitgangspunten Capaciteitsknelpunten: >25kV Wijze waarop voorzien wordt in totale capaciteitsbehoefte en op te lossen capaciteitsknelpunten Relatie met de belangrijkste asset gerelateerde risico's Relatie met MRQ Bijlagen Bijlage 1: Leeswijzer Bijlage 2: Investeringstabellen in EUR en aantallen... VERTROUWELIJK Bijlage 3: Onderhouds- en investeringsplan... VERTROUWELIJK Bijlage 4: Capaciteitsknelpunten... VERTROUWELIJK Bijlage 5: Overzicht van aanwezige procedures Bijlage 6: Onderhoudstabellen... VERTROUWELIJK Bijlage 7: Volledig afschrift risicoregister... VERTROUWELIJK Bijlage 8: Plan voor oplossen storingen en onderbrekingen... VERTROUWELIJK Bijlage 9: Kwalitatieve beoordeling componenten... VERTROUWELIJK Bijlage 10: Risicomatrix... VERTROUWELIJK Bijlage 11: Overzicht verplichte elementen assetgegevens... VERTROUWELIJK Bijlage 12: PDCA in de praktijk... VERTROUWELIJK Bijlage 13: Capaciteitsplan... VERTROUWELIJK V

6 Lijst met figuren en tabellen Hieronder staan de figuren en tabellen, die in het hoofddocument staan, opgesomd. Figuren Figuur 1.1: Verzorgingsgebied gemeente Westland en Midden-Delfland... 1 Figuur 3.1: Samenhang missie, visie, strategie en assetmanagement... 5 Figuur 3.2: Schematische weergave Kwaliteit Beheer Systeem (KBS) van assetmanagement... 6 Tabellen Tabel 3.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n)... 9 Tabel 4.1: Streefwaarden kwaliteit Tabel 4.2: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) Tabel 4.3: Vervangingsprogramma s Tabel 5.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) VI

7 1. Inleiding Westland Infra is de netbeheerder voor de elektriciteits- en gasdistributie in de regio Westland en de gasdistributie in het Distripark Botlek-Zuid in de gemeente Rotterdam. Het verzorgingsgebied van de elektriciteits- en gasdistributie is grotendeels geografisch gelijk. Het verzorgingsgebied bestrijkt de gemeenten Westland, Midden-Delfland en een klein deel van de gemeente Rotterdam. In figuur 1.1 is het verzorgingsgebied van Westland Infra geografisch weergegeven. Figuur 1.1: Verzorgingsgebied gemeente Westland en Midden-Delfland Binnen het verzorgingsgebied bedient Westland Infra aansluitingen elektriciteit (per 1 januari 2013). Het gebied kenmerkt zich door de hoge concentratie glastuinbouw en de grote hoeveelheid warmtekrachtkoppelingen (WKK s). 1.1 Kwaliteits- en capaciteitsdocument In het kader van de Gas- en Elektriciteitswet en conform de Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ) van 20 december 2004, dient eens in de twee jaar een kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) opgesteld te worden. Per 1 juli 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de MRQ. Deze wijzigingen zijn, indien van toepassing, doorgevoerd in dit document. In dit kwaliteits- en capaciteitsdocument: 1

8 maakt Westland Infra aannemelijk over een adequaat systeem te beschikken voor de kwaliteitsbeheersing van het elektriciteittransport; geeft Westland Infra aan welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd; maakt Westland Infra aannemelijk over voldoende capaciteit te beschikken om te voorzien in de totale behoefte aan transportcapaciteit in het Westland. 1.2 Leeswijzer Als format voor dit KCD is de overeengekomen structuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gebruikt ( Voorbereiding KCD 2013 RNB s). Hierin zijn de hoofdaspecten (kwaliteitsbeheerssysteem, kwaliteit, veiligheid en capaciteit) opgesplitst in vier aparte hoofdstukken. Deze vier hoofdstukken zijn aangevuld met de inleiding, een introducerend hoofdstuk en de diverse toelichtende bijlagen. In hoofdstuk 2 worden ter introductie de visie, missie en doelstellingen van Westland Infra uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt het kwaliteitsbeheerssysteem (KBS), assetmanagement (AM) en risicomanagement (RM) toegelicht. Binnen deze systemen staat de beheersing van de risico s voor de transportdienst op korte en lange termijn centraal. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welk kwaliteitsniveau Westland Infra nastreeft bij het transport van elektriciteit. De belangrijke rollen veiligheid, onderhoud en beheer van het elektriciteitdistributienetwerk komen aan bod in hoofdstuk 5 Veiligheid. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de benodigde transportcapaciteit. Hiervoor is een raming van de transportcapaciteit en een overzicht van bestaande en te verwachten ontwikkelingen in de capaciteitsbehoefte weergegeven. Vervolgens wordt beschreven hoe Westland Infra voorziet in de totale behoefte aan transportcapaciteit en hoe eventuele capaciteitsknelpunten opgelost zullen worden. De bijlagen bevatten de verdere uitwerking van hoofdstuk 3, 4, 5 en 6, daarbij zijn bijlagen 2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13 als vertrouwelijk aangemerkt. Deze bijlagen bevatten informatie welke in het voordeel kan werken van leveranciers die activiteiten voor of voornemens zijn om diensten of materialen aan Westland Infra te leveren. 2

9 2. Visie en missie De missie, visie en strategie van Westland Infra zijn beschreven in het door de directie vastgestelde topdocument. 1 In het document worden de missie, visie en strategie naar concrete afdelingsdoelen en acties doorvertaald. Daarnaast dient dit topdocument als vertrekpunt voor het kwaliteitbeheersysteem en assetmanagement. 2.1 Visie Ten aanzien van gereguleerde markt is de visie van Westland Infra als volgt: De overheid stelt steeds verdergaande eisen aan regionale netbeheerders ten aanzien van rendement en kwaliteitbeheersing. Geleverde kwaliteit en beheersing van processen zullen in toenemende mate aantoonbaar moeten zijn. De inrichting en resultaten van risicomanagement, kwaliteitsmanagement en de wijze waarop onderhoudsprogramma s en vervangingsinvesteringen tot stand komen en uitgevoerd worden, vormen voor de toezichthouder een belangrijke aanwijzing dat de beheertaken juist zijn ingevuld. Het uitgangspunt blijft dat netbeheer een nutsfunctie vormt en de gemaakte kosten terug kan verdienen maar geen (of beperkte) waarde creëert. De overheid zal toezien op een onafhankelijk netbeheer. Westland Infra is door haar regionale situering sterk verbonden met de glastuinbouwsector. De glastuinbouw is en blijft een energie-intensieve industrie. Naast de behoefte aan gas, elektriciteit en CO 2 ontstaat een nieuwe energiedrager in de vorm van warm water dat de potentie heeft om op lange termijn een substituut te vormen voor aardgas. De glastuinbouw staat aan de vooravond van een omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Verduurzaming binnen de glastuinbouw zal op de lange termijn leiden tot een afname van de gasbehoefte maar heeft een stijgend elektriciteitsgebruik tot gevolg door de benodigde pompenergie voor het transport van warmte en opwaardering van laagwaardige warmte. Duurzame energiebronnen zijn niet voor iedere individuele ondernemer toegankelijk. Gezien de verwachting dat verduurzaming van de energievoorziening binnen de glastuinbouw een (middel)lange termijn belofte vormt, verkeert de glastuinbouw in de komende vijf tot tien jaar in een transitiefase. Deze fase kenmerkt zich door toepassing van bewezen technieken (WKK) en optimalisatie van de energiepatronen, mede te bereiken door energiemanagement en clustering van bedrijven. 1 Westland Infra Netbeheer B.V.,Topdocument 2013, N Poeldijk, 13 mei

10 2.2 Missie Voor de regio s Midden-Delfland en Westland vervult Westland Infra de wettelijke taak van regionaal netbeheerder. Daarnaast is Westland Infra erkend meetverantwoordelijke en biedt het producten en diensten in concurrentie aan voor klanten en marktpartijen binnen Nederland. De missie van Westland Infra is als volgt: Als (regionaal) netwerkbedrijf zorgen wij voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Voor de hieraan gerelateerde producten en diensten bieden wij professionele oplossingen, primair voor de glastuinbouw maar ook daarbuiten, zowel binnen als buiten de regio. Bij onze activiteiten houden we rekening met de belasting voor het milieu en de omgeving. Wij ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie. Door onze klantgerichte werkwijze streven wij naar een voorkeurspositie bij onze relaties. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continu ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor de aandeelhouders streven wij naar een stabiel dividend, waardecreatie en ondersteunen wij de economische ontwikkeling van de regio. 4

11 3. Kwaliteitsbeheersingssysteem Beschrijving van het systeem op hoofdlijnen waarbij de nadruk ligt op de samenhang tussen de verschillende onderdelen. 3.1 Assetmanagement In de periode van het vorige KCD ( ) heeft Westland Infra haar assetmanagement verder vormgegeven. Vooral onder invloed van het in 2011 geïntroduceerde systeem PASS 55. Assetmanagement behelst het nemen van beslissingen ten aanzien van de middelen in de distributienetten (assets) op basis van analyses en evaluaties. Deze beslissingen moeten in lijn liggen met de doelstellingen van Westland Infra, waarbij de prestaties, kosten en risico's in balans worden gehouden. In figuur 3.1 wordt de samenhang van de missie, visie, strategie en assetmanagement weergegeven. Toezicht houders Omgeving/ markt Klant perceptie Visie Business drivers Gereguleerde markt Missie Vrije markt Veilig Betrouw baar Strategie Toegevoegde w aarde Indicatoren business drivers Kernw aarden risico s prestaties kosten Streef w aarden KCD Meerjaren plan PMC s risico s marge reputatie Kernw aarden Indicatoren business drivers Jaaracties Operationele jaarplannen Verkoopplan/ jaaracties Assetmanagement Figuur 3.1: Samenhang missie, visie, strategie en assetmanagement Om dit verder efficiënt en effectief vorm te geven is in 2011 het standaard concept van assetmanagement - in de vorm van asset eigenaar, assetmanager en uitvoerende partij - als model gebruikt voor de inrichting van afdelingen binnen de organisatie van Westland Infra. De afdeling Assetmanagement heeft als kerntaak assetmanagement uit te voeren. Dit behelst o.a. de taak om de strategische doelstellingen m.b.t. onze assets om te zetten naar concrete plannen voor de uitvoering. Deze strategische doelstellingen gaan niet alleen over beschikbaarheid van netten, veiligheid of kwaliteit van levering, maar in samenhang met de bedrijfswaarden van Westland Infra. 5

12 De samenhang tussen de missie, visie en strategie vormt het vertrekpunt voor het kwaliteitbeheersysteem en assetmanagement, zoals weergegeven in figuur 3.2. Hierin wordt weergegeven hoe de kernprocessen van de afdeling Assetmanagement functioneren. Het basisprincipe hierachter is het initiëren en realiseren van een continu verbeterproces, zowel in de werkprocessen als de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de distributienetwerken. Als instrument wordt hiervoor de Deming-cirkel gebruikt. Figuur 3.2: Schematische weergave Kwaliteit Beheer Systeem (KBS) van assetmanagement 3.2 Risicomanagement Met de introductie van PASS 55 binnen Westland Infra is er een verder uitgebreid risico gebaseerd assetmanagementsysteem in werking binnen de organisatie. In 2013 heeft de organisatie hierdoor verdere stappen gedaan in de inrichting van een Project Prioritering Model (PPM). Dit heeft er toe geleid dat via een vertaling van de missie van de organisatie, naar resultaatsgebieden, kernwaarden en doelstellingen, Westland Infra uitkwam op de bedrijfswaarden van de organisatie. Deze bedrijfswaarden ziet Westland Infra als belangrijke waarden waarmee de stakeholders van onze assets bediend worden. Deze bedrijfswaarden vormen dan ook het hart van het risicomanagementsysteem. 6

13 Achtereenvolgens zijn deze bedrijfwaarden: Veiligheid Omvat veiligheid en welzijn van zowel Westland Infra medewerkers en externe aannemers bij het werken aan, in en om de assets alsmede de veiligheid en welzijn van het publiek in relatie tot onze assets. Kwaliteit van levering Omvat de betrouwbaarheid (leveringszekerheid) en de beschikbaarheid (voldoende tijdige levering) van het net. Financieel Omvat tot welk niveau de - door de asset eigenaar - gestelde financiële doelstellingen worden bereikt. Wet en regelgeving Omvat het handelen binnen de gestelde wettelijke en regulatorische kaders evenals overige bindende regelgeving (compliance). Imago Omvat de perceptie van alle stakeholders (zoals de regulator, aandeelhouders en het publiek) van Westland Infra als netbeheerder. Duurzaamheid Omvat alle maatregelen ter minimalisering van de negatieve gevolgen op de lucht -, water- bodemkwaliteit alsmede alle levende organismen. en Door alle risico s uit het bestaande risicoregister te toetsen aan de bedrijfswaarden in een zogenaamde risicomatrix (bijlage 10) ontstaat er een rangschikking in risico s. Daarnaast worden per risico ook analyses gemaakt en worden beheersmaatregelen benoemd die risico s reduceren of het risico beheersbaar maken. Beheersmaatregelen worden als input gebruikt voor de projecten in het Project Prioritering Model (PPM). Op deze wijze heeft Westland Infra de beschikking over een krachtig instrument waarmee, naast het opsommen van risico s, ook projecten kunnen worden gerangschikt die het meest efficiënt bijdragen aan risicoreductie. Door de geanalyseerde risico s te toetsen aan de risicotolerantiegrenzen van Westland Infra ontstaat er een portfolio aan activiteiten die risico s reduceren op de bedrijfswaarden. Dit proces staat borg voor een transparante werkwijze van het prioriteren van projecten op basis van gewogen beslissingen en de effecten op de bedrijfswaarden. Deze projecten en/ of beheersmaatregelen worden, afhankelijk van de ernst en aard, direct uitgevoerd of vinden hun weg naar uitvoering via het operationele jaarplan, investeringsplan, onderhoudsplan of het plan voor storingen & onderbrekingen. Alle asset gerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering worden in het risicomanagementsysteem meegenomen. Er is daarbij een verdeling gemaakt tussen operationele, tactische en strategische risico s. De input voor de risico s komen o.a. voort uit de analyses van storingen en onderhoud, falen van componenten, capaciteitsbehoeften en vanuit medewerkers die risico s die ze constateren melden. In bijlage 3, is beschreven welke maatregelen op het gebied van onderhoud en vervanging voortvloeien uit risicoanalyse, storingsanalyse, kwalitatieve beoordeling componenten en risicomanagementsysteem. 7

14 Om een duidelijk beeld te geven hoe de PDCA-cyclus in de praktijk werkt bij Westland Infra zijn in bijlage 12 een viertal voorbeelden van risico s uit het risicomanagementsysteem opgenomen. Het gehele proces met betrekking tot risico s binnen Westland Infra is vastgelegd in het proces Risicomanagement, RNB 1.60, welke in bijlage 5 is opgenomen. De belangrijkste risico's: asset gerelateerde risico's en/ of bedrijfsrisico's Risico s worden bijgehouden in het risicomanagementsysteem (RMS), waar de risico s bepaald en vastgelegd worden aan de hand van objectieve informatie en de risicomatrix. De laagst mogelijke score in de risicomatrix is 1, de hoogst mogelijke score is In de hoofdstukken Kwaliteit en Veiligheid worden de, aan deze onderwerpen verbonden risico s met een score van 64, één voor één besproken. In deze paragraaf staan de risico s kort opgesomd per bedrijfswaarde/ set van bedrijfswaarden. In tabel 3.1 is te zien dat er twee risico s zijn die op de bedrijfswaarde Kwaliteit van levering 64 scoren. Voor de bedrijfswaarde Veiligheid zijn er in totaal vijf risico s die 64 scoren. Er is in totaal één risico dat zowel op de bedrijfswaarde Kwaliteit van levering 64 scoort als op de bedrijfswaarde Veiligheid en één risico dat op de bedrijfswaarde Capaciteit scoort (echter wel lager dan 64). Van belang is tevens te vermelden dat er een aantal specifieke risico s zijn welke relatief laag zijn. Deze risico s zijn relatief laag omdat er preventief onderhoud plaatsvindt. Als dit preventieve onderhoud niet zou plaatsvinden zou het risicogetal van de desbetreffende risico s tot 64 en wellicht hoger kunnen stijgen. Deze risico s zijn niet in dit document opgenomen, maar staan wel vermeld in het RMS. Kwaliteit van levering Totaal 2 Nummer Score Omschrijving MS Als de SF6 druk wegvalt, dan kan als gevolg hiervan interne sluiting in RM6 installatie optreden. MS Als de contacten van de SVS schakelaar vastkleven, dan kan er verkeerd worden afgeschakeld. Kwaliteit van levering en veiligheid Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ALG / 64 Als bij graafwerkzaamheden kabels beschadigd worden dan ontstaan er storingen, schade en mogelijke gevaarlijke situaties. Veiligheid Totaal 5 Nummer Score Omschrijving ALG Als de bezetting storingswachtdienst niet wordt geborgd, dan ontstaat onderbezetting en overbelasting. ALG Als koper wordt gestolen in en om assets van Westland Infra heen, dan ontstaan er gevaarlijke situaties. LS Als de TF-installatie uitvalt, dan ontstaat een openbare verlichting dubbel tarief storing met een grote omvang 8

15 LS Als de schakelveer bij oudere scheiders in de LS afbreekt, dan ontstaat een gevaarlijke situatie. LS Als er een draadstift is gebruikt voor het bevestigen van de inlegklem op het LS-rail, dan kan deze breken en kortsluiting ontstaan. Capaciteit Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ALG Als de capaciteit van het 25kV netwerk onvoldoende is dan, kan Westland Infra niet voldoen aan de wettelijke transportverplichting. Tabel 3.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) 3.3 Onderhouds- en storingsdienst 2013 Het streven van Westland Infra is om zo min mogelijk ongeplande werkzaamheden te verrichten. Hierbij spelen kosten, betrouwbaarheid en veiligheid een grote rol. Deze bedrijfswaarden zijn in de risicomatrix van Westland Infra beschreven. Er wordt gezocht naar een optimum tussen preventief onderhoud en storingsonderhoud (ongepland werk), waarbij dit niet tot onacceptabele risico s mag leiden. Ongeplande werkzaamheden kunnen een risico vormen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en financiën. Het aantal ongeplande werkzaamheden kan echter niet tot nul worden teruggebracht. Bij storingen zal Westland Infra immers altijd direct actie ondernemen. Het streven is om dit tot een acceptabel niveau te beperken, conform de risicomatrix van Westland Infra. Er kunnen tijdens de normale bedrijfsvoering en werkzaamheden, door invloeden van buitenaf en/of tijdens inspecties situaties ontstaan waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Om in deze situaties te kunnen voldoen aan de gestelde doelstellingen heeft Westland Infra een storingsdienstorganisatie ingericht. De storingsdienst Elektriciteit van Westland Infra is opgedeeld in 2 niveaus: storingsleider en 1 e lijn. Eenvoudige storingen worden door het externe callcenter of de klantendesk van Westland Infra doorgegeven aan de 1 e lijn, welke kan escaleren naar de storingsleider. Complexe storingen en/of storingen waarbij brandweer en/of politie aanwezig zijn worden direct door Klantendesk of het externe callcenter aan de storingsleider doorgegeven. Storingen in het middenspanningsnet wordt via de netbewakingssystemen rechtstreeks gemeld aan de storingsleider/oiv-er. Buiten kantooruren, bestaat de storingsdienst uit twee storingsmonteurs (verdeeld over twee districten) en een storingsleider. Tijdens kantooruren worden de storingen afgehandeld door storingsploegen binnen de afdeling Assetmanagement Elektriciteit, een operationeel installatieverantwoordelijke en een storingsmonteur voor kleinverbruik storingen. Om het aantal medewerkers dat beschikbaar is voor de storingsdienst en om de kennis en ervaring op peil te houden lopen de volgende acties: Om natuurlijk verloop op te vangen is er in overleg met de afdeling Personeel & Organisatie een plan gemaakt voor voldoende instroom. De instroom kan bijvoorbeeld in de vorm van het aantrekken en opleiden van leerling-monteurs zijn; Monitoren dat de medewerkers de noodzakelijke opleidingen tijdig behalen en dat de aanwijzingen geldig zijn; Medewerkers welke niet direct binnen de teams Uitvoering of Assetmanagement Elektriciteit werkzaam zijn, worden geïnformeerd en geïnstrueerd omtrent nieuwe technieken/apparatuur; 9

16 Er vindt een maandelijks overleg met de storingsleiders (OIV-ers) en de werkverantwoordelijken plaats. In dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en worden de storingen en de noodplannen besproken; Er vindt een driemaandelijks overleg plaats met de gehele storingsdienst; Eenmaal per jaar wordt er een calamiteitenoefening met hulpdiensten georganiseerd; De oefeningen en eventuele incidenten worden geëvalueerd. Op basis van de evaluaties worden het calamiteitenplan en de noodplannen bijgesteld. Jaarlijks wordt conform de interne procedure RNB 1.90 het plan van storingen en onderbrekingen opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe storingen en onderbrekingen in het elektriciteitsnetwerk worden opgelost en wordt de organisatie van de storingsdienst beschreven. Het uitgewerkte plan voor storingen en onderbrekingen is opgenomen in bijlage 8 van dit KCD. 3.4 Registratiesystemen en databeheer Vanaf 2012 vindt de assetregistratie plaats in een nieuw bedrijfsmiddelenregister (BMR) m.b.v. het software programma ArcFM UT (versie 9.2). Dit programma is gebaseerd op het ArcGIS-platform van ESRI. Alle gegevens van de assets worden in een centrale database opgenomen. Westland Infra heeft het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister geborgd in de procedures RNB 2. Een afschrift van deze procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 5 van dit KCD. In deze procedures is de juiste en tijdige aanlevering en verwerking van assetgegevens geborgd. De gegevens (elementen) die worden vastgelegd zijn de zogenaamde verplichte velden zoals deze zijn genoemd in de MRQ artikelen en aangevuld met elementen die Westland Infra verder nodig acht voor de bedrijfsvoering. Een volledig overzicht van deze elementen is te vinden als bijlage 11 in dit KCD. Door de projectgroep Assetmanagement van Netbeheer Nederland is er een concrete vertaalslag gemaakt van de bepalingen in MRQ naar concreet benoemde attributen. Deze worden door Westland Infra gehanteerd. Op het bedrijfsmiddelenregister worden kwantitatieve en kwalitatieve controles uitgevoerd. Mogelijk ontbrekende gegevens uit het verleden worden bewaakt en aangevuld. Inschatting van de risico s, verbonden aan het ontbreken van gegevens, bepalen de snelheid van de benodigde aanvulling. In de procedure RNB 4.70 is het uitvoeren van steekproeven om een volledige en juiste assetregistratie aan te tonen, beschreven. Een afschrift van deze procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 5 van dit KCD. Acties vorig KCD In het vorige KCD is een programma opgenomen om ontbrekende data in het bedrijfsmiddelenregister te plaatsen. De ontbrekende data bestond uit een aantal bouw- en legjaren, van laagspanningskasten en laagspanningskabels. Deze ontbrekende gegevens zijn buiten opgenomen en/of met kennisregels aangevuld in het bedrijfsmiddelenregister. De werkwijze en gevolgde procedures zijn beschreven en vastgelegd in Corsa. Dit programma is in 2011 afgerond. Daarnaast is uit steekproeven van de afgelopen jaren gebleken dat er momenteel nog niet overal een 100% vulling is van de verplichte velden. Tegelijk volgt uit het nastreven van een hoger kwaliteitsniveau dat er meer bekend zou moeten zijn van de interne componenten van deze elektraruimten. Om deze reden is in 2013 gestart met een zogenaamde 100% controle op alle elektraruimten met de bijbehorende installaties. Deze controle houdt in dat er buiten (ter plaatse) een opname plaatsvindt van alle bovengrondse assets. De gegevens die worden opgenomen tijdens de 100% controle, worden vergeleken met de huidige gegevens in het BMS. Het zal echter niet mogelijk zijn om alle gegevens buiten op te nemen wegens de zichtbaarheid van gegevens van sommige 10

17 componenten. Wanneer dit het geval is zullen de dan nog lege velden gevuld worden volgens de kennisregels conform landelijk besluit. 2 Dit programma beslaat de jaren 2013 en 2014 met een mogelijke uitloop naar Compleetheid, juistheid en actualiteit BMS Wat betreft de volledigheid van de assetdata elektriciteit zijn er na afronding van het bovengenoemde programma in het BMS geen onvolledig records meer aanwezig, terwijl de juistheid gewaarborgd is. Wijzigingen in de assets worden binnen 2 maanden verwerkt in de systemen van BMS. Onder juistheid en volledigheid wordt het volgende verstaan: Juistheid: De mate waarin de data die worden onderzocht in overeenstemming zijn met een andere bron, waarvan wordt aangenomen dat deze correct is. Dit is te meten door het aantal keer dat een attribuut onjuist is weergegeven. Volledigheid: De mate waarin alle noodzakelijke data aanwezig zijn in records. Dit kan gemeten worden door het percentage gevulde records in kaart te brengen. 3.5 Certificering Westland Infra is voor de volgende systemen gecertificeerd: ISO 9001 Het totale kwaliteitsbeheersysteem (KBS) van Westland Infra wordt gevormd door meerdere systemen. Hart van het systeem wordt gevormd door het ISO 9001 systeem waarvoor Westland Infra gecertificeerd is. De scope van dit systeem is voor Westland Infra: Het verzorgen en op peil houden van een efficiënt en effectief transport van energie, het realiseren van aansluitingen bij eindgebruikers, en het faciliteren van marktpartijen d.m.v. betrouwbare en tijdige dataverstrekking. Binnen deze scope vindt de gereguleerde aansluit en transportdienst plaats. Daarnaast heeft Westland Infra een ISO 9001 systeem voor de meetactiviteiten met als scope: Het ontwerpen, produceren, controleren en onderhouden van comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en voor gas. Het op afstand uitlezen van deze meetinrichtingen en het controleren, valideren en het afschermen van de meetdata tegen onbevoegden Binnen deze scope vinden de energie meetdiensten van Westland Infra plaats. PASS 55 Met de invoering van PASS 55 (Publicly Available Specification 55 Part 1:2008) heeft Westland Infra een verdere stap gemaakt naar een optimale systeeminrichting voor assetmanagement. PASS 55 zorgt ervoor dat er een optimale en transparante verbinding is tussen de strategie, doelstelling en bedrijfswaarden van de organisatie en de wijze waarop de assets hieraan bijdragen. Pijlers van dit systeem zijn het risicomanagementsysteem (RMS) en het Project Prioritering Model Systeem (PPM); beslissingen om projecten of activiteiten uit te voeren (i.e. 2 R. Jansen, et al. (2013), Eindrapport PG-AM: Uniforme Dataverbetering [elektronische versie], in opdracht van Projectgroep Asset Management van Netbeheer Nederland. 11

18 onderhouds- en investeringsprogramma s) worden genomen op basis van risicoanalyses en geprioriteerd op basis van de hoogste bijdrage aan risicoreductie. Het certificaat, behaald in 2012, heeft als scope: Het ontwerpen, in stand houden en aanleggen van elektriciteits- en gasnetten ten behoeve van transport en distributie. VCA Veiligheid neemt binnen Westland Infra op zowel strategisch niveau als tijdens de bedrijfsvoering een prominente rol in. Sinds 2010 is Westland Infra VCA gecertificeerd voor de VGM Checklist Aannemers, VCA** 2008/5.1. Alle operationele medewerkers dienen te beschikken over een geldig VCA certificaat. Operationeel leidinggevenden dienen te beschikken over een geldig VCA-VOL certificaat. Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in het veiligheidsmanifest en is leidend voor verdere acties op zowel strategisch gebied als in de dagelijkse bedrijfsvoering. Sinds het vorige KCD heeft er vooral een verdere verdieping plaatsgevonden. Deze verdieping is bij Westland Infra zichtbaar geworden door de invoering van BEI BS en de VIAG, het structurele toezicht op de aannemers, selectieprocedure voor aannemers, toolboxen, werkplekinspecties, etc. Dit zijn voorbeelden van een scherpere en een meer in de organisatie ingebedde aandacht voor veiligheid. Daarbij neemt Westland Infra actief deel aan landelijke initiatieven op het gebied van veiligheid zoals het opstellen van een veiligheidsindicator elektriciteit, uniforme werkinstructies, certificeringen van bepaalde specialisaties, etc. Persoonlijke Veiligheidscertificering medewerkers InTense Naast de VCA certificering van de organisatie, heeft Westland Infra er ook voor gekozen om medewerkers persoonsgebonden te certificeren voor wat betreft veiligheid. De gedachte hierbij is dat een belangrijk aandeel in risico s vooral gelopen worden door menselijk gedrag en handelen. Na een persoonlijke en gerichte eenmalige training bij InTense worden de medewerkers beoordeeld en gecertificeerd op de gebieden communicatie, leiderschap, risico-inzicht en samenwerking. Deze certificeringen zijn drie jaar geldig waarna hercertificering middels een herhalingstraining elke twee jaar moet plaatsvinden. De medewerkers van Westland Infra die aan deze certificeringen deelnemen zijn de uitvoerende personeelsleden, medewerkers uit storingsdiensten en verder alle medewerkers die met uitvoerende activiteiten te maken hebben of daarin een specifieke rol hebben zoals leidinggevenden, teamleiders, managers en directie. ISO Sinds 20 september 2012 is het milieu managementsysteem van Westland Infra gecertificeerd conform ISO 14001:2004. Westland Infra wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam ondernemen en heeft dan ook doelstelling en op het gebied van het milieu. Het milieu managementsysteem zorgt daarbij voor zicht op de milieuprestaties van de organisatie. 12

19 4. Kwaliteit In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende aspecten rondom de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Anders dan in de voorgaande KCD s is er voor gekozen om kwaliteit, veiligheid en capaciteit apart van elkaar te bespreken. 4.1 Nagestreefde kwaliteit In tabel 4.1 zijn de streefwaarden voor gegeven die Westland Infra hanteert voor de kwaliteit. Kwaliteitsindicator Eenheid Streefwaarde 2012 Resultaat 2012 Streefwaarde Jaarlijkse uitvalsduur [minuten/jaar] < 25 8 < 22 Gemiddelde onderbrekingsduur [minuten/onderbreking] < 90 68,6 < 90 Onderbrekingsfrequentie [onderbrekingen/jaar] < 0,27 0,12 < 0,24 Tabel 4.1: Streefwaarden kwaliteit De laatste jaren ( ) is gebleken dat de storingscijfers zich ruim onder het landelijk gemiddelde hebben ontwikkeld. De langjarige cijfers laten echter zien dat incidenten kunnen leiden tot uitschieters in de gerealiseerde waarden. De risico s die behoren bij incidenten zijn met behulp van risicomanagement beheersbaar gemaakt. De nagestreefde waarden zijn voor Westland Infra realistisch door de (vervangings-)investeringen en onderhoudsactiviteiten uit te voeren die zijn opgenomen in dit KCD. 4.2 Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s In deze paragraaf worden de belangrijkste asset gerelateerde risico s besproken met betrekking tot kwaliteit, hieronder wordt verstaan: Risico s met betrekking tot de Veiligheid van de netten en de Kwaliteit van levering. De bedrijfswaarden die binnen Westland Infra aan kwaliteit gekoppeld zijn, zijn Veiligheid en Kwaliteit van levering. Risico s met enkel een score van 64 op het gebied van veiligheid worden in paragraaf 5.4 in het hoofdstuk veiligheid besproken. In deze paragraaf worden de risico s met een score van 64 op Kwaliteit van levering besproken naast de risico s die 64 score op zowel Veiligheid als Kwaliteit van levering. Er is één risico dat op zowel Kwaliteit van levering als Veiligheid een score van 64 heeft. De andere twee risico s hebben alleen een risicoscore van 64 op Kwaliteit van levering, zie tabel 4.2. Bedrijfswaarde(n) Score 128 Score = 64 Kwaliteit van levering 0 2 Kwaliteit van levering en veiligheid 0 1 Tabel 4.2: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) 13

20 Risico 1 Code: ALG 051 Score (kans x effect): 64 (32 x 2) kwaliteit van levering 64 (32 x 2) veiligheid Omschrijving: Toelichting: Maatregelen: Restrisico: Als bij graafwerkzaamheden kabels beschadigd worden dan ontstaan er storingen, schade en mogelijke gevaarlijke situaties. Graafwerkzaamheden en grondroeringen zorgen voor een groot deel van de onderbrekingen in het netwerk. Landelijk gezien is 20 % tot 30% van alle storingen aan elektra- en gasleidingen het gevolg van graafwerkzaamheden/grondroering. Naast storingen kunnen graafwerkzaamheden en grondroeringen ook zorgen voor ongevallen. Verbeter kwaliteit gegevensverstrekking en verscherping controle Schadekosten verhalen 32 (16 x 2) betrouwbaarheid 32 (16 x 2) veiligheid Risico 2 Code: MS 012 Score (kans x effect): 64 (16 x 4) Kwaliteit van levering Omschrijving: Toelichting: Maatregelen: Als de SF6 druk wegvalt, dan kan als gevolg hiervan interne sluiting in RM6 installatie optreden. In het netwerk van Westland Infra worden Ring Main Units gebruikt. Het type dat voornamelijk voorkomt in het verzorgingsgebied van Westland Infra is de RM6 variant. RM6 gebruikt als isolatiemedium SF 6 gas. Tijdens werkzaamheden is gebleken dat het SF 6 gas bij sommige installaties zeer langzaam wegloopt uit de installatie. Hierdoor kan er te weinig SF 6 gas aanwezig zijn wanneer de isolatie nodig is. Bijvoorbeeld tijdens een schakelhandeling : Aanbrengen drukmeters RM6/ : Aanbrengen drukmeters RM6/ XXX: Vervangen RM6 installaties Instructie RM6 schakelen Restrisico: 16 (4 x 4) 14

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 1 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitsbeheersing 6 2.1 Het TenneT managementsysteem 6 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 1 4 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 5 6 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 Kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016 Deel A Voorwoord Enexis een jaar onderweg De maatschappij wordt zich steeds sterker bewust van haar afhankelijkheid van energie en de consequenties van

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010-2016 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Nederlands transportnet 1 September 2009 Feda (Noorwegen) Eemshaven Bergum Weiwerd Diele Louwsmeer Vierverlaten Zeyerveen Meeden Oudehaske Ens Hessenweg

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit N.V. Continuon Netbeheer 2006-2012 Datum: november 2005 Auteur: René Trekop Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Profiel van de onderneming...5 1 Samenvatting... 8

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Liander in verbinding 7 1.1 Profiel en kerntaken 7 1.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014. november 2007

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014. november 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 november 2007 Inhoudsopgave Profiel van de organisatie... 2 1 Inleiding... 3 2 Kwaliteit... 4 2.1 Kwaliteitsindicatoren... 4 2.2 Streefwaarden

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie