Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020"

Transcriptie

1 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit december 2013 Definitief N Openbaar

2 II

3 Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit In dit document worden de maatregelen beschreven die Westland Infra Netbeheer B.V. neemt om de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk te waarborgen. Het geeft de toekomstige marktontwikkelingen weer en beschrijft de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden. Bij dit alles staat de veiligheid van onze medewerkers, klanten en omgeving voorop. Als Netbeheerder beheert Westland Infra Netbeheer B.V. de technisch hoogwaardige energienetten die - letterlijk - de wortels vormen van het Westland. In de functie van regionale netbeheerder zorgen wij voor efficiënte energie infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. Daarnaast bieden wij een scala aan producten en diensten om onze klanten optimaal te ondersteunen. Met dit document willen wij u inzicht bieden in onze onderhouds-, vervangings- en uitbreidingsprogramma s. Verder maakt het document transparant hoe Westland Infra risico s voor de veiligheid van het distributienet identificeert en beheersbaar maakt. Dit document is tot stand gekomen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld in de Ministeriële Regeling Kwaliteitsaspecten Netbeheer Elektriciteit en Gas. Het is bestemd voor de Autoriteit Consument, onze klanten en anderen die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf. Wilt u reageren op de inhoud van het document, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op onze website Directie Westland Infra Netbeheer B.V. Frank Binnekamp en Alfred Besselink III

4 IV

5 Inhoudsopgave Voorwoord... III Inhoudsopgave... V 1. Inleiding Kwaliteits- en capaciteitsdocument Leeswijzer Visie en missie Visie Missie Kwaliteitsbeheersingssysteem Assetmanagement Risicomanagement Onderhouds- en storingsdienst Registratiesystemen en databeheer Certificering Kwaliteit Nagestreefde kwaliteit Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Investeringsplannen Onderhoudsplan Kwaliteit van componenten, beoordelingswijze en wijzigingen Veiligheid Beschrijving van oefeningen Leren van incidenten en hoe deze worden voorkomen Wijze van prioritering van risico's, incl. criteria hiervoor Relatie met de belangrijkste asset gerelateerde risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Capaciteit Definities en uitgangspunten Capaciteitsknelpunten: >25kV Wijze waarop voorzien wordt in totale capaciteitsbehoefte en op te lossen capaciteitsknelpunten Relatie met de belangrijkste asset gerelateerde risico's Relatie met MRQ Bijlagen Bijlage 1: Leeswijzer Bijlage 2: Investeringstabellen in EUR en aantallen... VERTROUWELIJK Bijlage 3: Onderhouds- en investeringsplan... VERTROUWELIJK Bijlage 4: Capaciteitsknelpunten... VERTROUWELIJK Bijlage 5: Overzicht van aanwezige procedures Bijlage 6: Onderhoudstabellen... VERTROUWELIJK Bijlage 7: Volledig afschrift risicoregister... VERTROUWELIJK Bijlage 8: Plan voor oplossen storingen en onderbrekingen... VERTROUWELIJK Bijlage 9: Kwalitatieve beoordeling componenten... VERTROUWELIJK Bijlage 10: Risicomatrix... VERTROUWELIJK Bijlage 11: Overzicht verplichte elementen assetgegevens... VERTROUWELIJK Bijlage 12: PDCA in de praktijk... VERTROUWELIJK Bijlage 13: Capaciteitsplan... VERTROUWELIJK V

6 Lijst met figuren en tabellen Hieronder staan de figuren en tabellen, die in het hoofddocument staan, opgesomd. Figuren Figuur 1.1: Verzorgingsgebied gemeente Westland en Midden-Delfland... 1 Figuur 3.1: Samenhang missie, visie, strategie en assetmanagement... 5 Figuur 3.2: Schematische weergave Kwaliteit Beheer Systeem (KBS) van assetmanagement... 6 Tabellen Tabel 3.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n)... 9 Tabel 4.1: Streefwaarden kwaliteit Tabel 4.2: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) Tabel 4.3: Vervangingsprogramma s Tabel 5.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) VI

7 1. Inleiding Westland Infra is de netbeheerder voor de elektriciteits- en gasdistributie in de regio Westland en de gasdistributie in het Distripark Botlek-Zuid in de gemeente Rotterdam. Het verzorgingsgebied van de elektriciteits- en gasdistributie is grotendeels geografisch gelijk. Het verzorgingsgebied bestrijkt de gemeenten Westland, Midden-Delfland en een klein deel van de gemeente Rotterdam. In figuur 1.1 is het verzorgingsgebied van Westland Infra geografisch weergegeven. Figuur 1.1: Verzorgingsgebied gemeente Westland en Midden-Delfland Binnen het verzorgingsgebied bedient Westland Infra aansluitingen elektriciteit (per 1 januari 2013). Het gebied kenmerkt zich door de hoge concentratie glastuinbouw en de grote hoeveelheid warmtekrachtkoppelingen (WKK s). 1.1 Kwaliteits- en capaciteitsdocument In het kader van de Gas- en Elektriciteitswet en conform de Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ) van 20 december 2004, dient eens in de twee jaar een kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) opgesteld te worden. Per 1 juli 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de MRQ. Deze wijzigingen zijn, indien van toepassing, doorgevoerd in dit document. In dit kwaliteits- en capaciteitsdocument: 1

8 maakt Westland Infra aannemelijk over een adequaat systeem te beschikken voor de kwaliteitsbeheersing van het elektriciteittransport; geeft Westland Infra aan welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd; maakt Westland Infra aannemelijk over voldoende capaciteit te beschikken om te voorzien in de totale behoefte aan transportcapaciteit in het Westland. 1.2 Leeswijzer Als format voor dit KCD is de overeengekomen structuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gebruikt ( Voorbereiding KCD 2013 RNB s). Hierin zijn de hoofdaspecten (kwaliteitsbeheerssysteem, kwaliteit, veiligheid en capaciteit) opgesplitst in vier aparte hoofdstukken. Deze vier hoofdstukken zijn aangevuld met de inleiding, een introducerend hoofdstuk en de diverse toelichtende bijlagen. In hoofdstuk 2 worden ter introductie de visie, missie en doelstellingen van Westland Infra uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt het kwaliteitsbeheerssysteem (KBS), assetmanagement (AM) en risicomanagement (RM) toegelicht. Binnen deze systemen staat de beheersing van de risico s voor de transportdienst op korte en lange termijn centraal. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welk kwaliteitsniveau Westland Infra nastreeft bij het transport van elektriciteit. De belangrijke rollen veiligheid, onderhoud en beheer van het elektriciteitdistributienetwerk komen aan bod in hoofdstuk 5 Veiligheid. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de benodigde transportcapaciteit. Hiervoor is een raming van de transportcapaciteit en een overzicht van bestaande en te verwachten ontwikkelingen in de capaciteitsbehoefte weergegeven. Vervolgens wordt beschreven hoe Westland Infra voorziet in de totale behoefte aan transportcapaciteit en hoe eventuele capaciteitsknelpunten opgelost zullen worden. De bijlagen bevatten de verdere uitwerking van hoofdstuk 3, 4, 5 en 6, daarbij zijn bijlagen 2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13 als vertrouwelijk aangemerkt. Deze bijlagen bevatten informatie welke in het voordeel kan werken van leveranciers die activiteiten voor of voornemens zijn om diensten of materialen aan Westland Infra te leveren. 2

9 2. Visie en missie De missie, visie en strategie van Westland Infra zijn beschreven in het door de directie vastgestelde topdocument. 1 In het document worden de missie, visie en strategie naar concrete afdelingsdoelen en acties doorvertaald. Daarnaast dient dit topdocument als vertrekpunt voor het kwaliteitbeheersysteem en assetmanagement. 2.1 Visie Ten aanzien van gereguleerde markt is de visie van Westland Infra als volgt: De overheid stelt steeds verdergaande eisen aan regionale netbeheerders ten aanzien van rendement en kwaliteitbeheersing. Geleverde kwaliteit en beheersing van processen zullen in toenemende mate aantoonbaar moeten zijn. De inrichting en resultaten van risicomanagement, kwaliteitsmanagement en de wijze waarop onderhoudsprogramma s en vervangingsinvesteringen tot stand komen en uitgevoerd worden, vormen voor de toezichthouder een belangrijke aanwijzing dat de beheertaken juist zijn ingevuld. Het uitgangspunt blijft dat netbeheer een nutsfunctie vormt en de gemaakte kosten terug kan verdienen maar geen (of beperkte) waarde creëert. De overheid zal toezien op een onafhankelijk netbeheer. Westland Infra is door haar regionale situering sterk verbonden met de glastuinbouwsector. De glastuinbouw is en blijft een energie-intensieve industrie. Naast de behoefte aan gas, elektriciteit en CO 2 ontstaat een nieuwe energiedrager in de vorm van warm water dat de potentie heeft om op lange termijn een substituut te vormen voor aardgas. De glastuinbouw staat aan de vooravond van een omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Verduurzaming binnen de glastuinbouw zal op de lange termijn leiden tot een afname van de gasbehoefte maar heeft een stijgend elektriciteitsgebruik tot gevolg door de benodigde pompenergie voor het transport van warmte en opwaardering van laagwaardige warmte. Duurzame energiebronnen zijn niet voor iedere individuele ondernemer toegankelijk. Gezien de verwachting dat verduurzaming van de energievoorziening binnen de glastuinbouw een (middel)lange termijn belofte vormt, verkeert de glastuinbouw in de komende vijf tot tien jaar in een transitiefase. Deze fase kenmerkt zich door toepassing van bewezen technieken (WKK) en optimalisatie van de energiepatronen, mede te bereiken door energiemanagement en clustering van bedrijven. 1 Westland Infra Netbeheer B.V.,Topdocument 2013, N Poeldijk, 13 mei

10 2.2 Missie Voor de regio s Midden-Delfland en Westland vervult Westland Infra de wettelijke taak van regionaal netbeheerder. Daarnaast is Westland Infra erkend meetverantwoordelijke en biedt het producten en diensten in concurrentie aan voor klanten en marktpartijen binnen Nederland. De missie van Westland Infra is als volgt: Als (regionaal) netwerkbedrijf zorgen wij voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Voor de hieraan gerelateerde producten en diensten bieden wij professionele oplossingen, primair voor de glastuinbouw maar ook daarbuiten, zowel binnen als buiten de regio. Bij onze activiteiten houden we rekening met de belasting voor het milieu en de omgeving. Wij ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie. Door onze klantgerichte werkwijze streven wij naar een voorkeurspositie bij onze relaties. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continu ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor de aandeelhouders streven wij naar een stabiel dividend, waardecreatie en ondersteunen wij de economische ontwikkeling van de regio. 4

11 3. Kwaliteitsbeheersingssysteem Beschrijving van het systeem op hoofdlijnen waarbij de nadruk ligt op de samenhang tussen de verschillende onderdelen. 3.1 Assetmanagement In de periode van het vorige KCD ( ) heeft Westland Infra haar assetmanagement verder vormgegeven. Vooral onder invloed van het in 2011 geïntroduceerde systeem PASS 55. Assetmanagement behelst het nemen van beslissingen ten aanzien van de middelen in de distributienetten (assets) op basis van analyses en evaluaties. Deze beslissingen moeten in lijn liggen met de doelstellingen van Westland Infra, waarbij de prestaties, kosten en risico's in balans worden gehouden. In figuur 3.1 wordt de samenhang van de missie, visie, strategie en assetmanagement weergegeven. Toezicht houders Omgeving/ markt Klant perceptie Visie Business drivers Gereguleerde markt Missie Vrije markt Veilig Betrouw baar Strategie Toegevoegde w aarde Indicatoren business drivers Kernw aarden risico s prestaties kosten Streef w aarden KCD Meerjaren plan PMC s risico s marge reputatie Kernw aarden Indicatoren business drivers Jaaracties Operationele jaarplannen Verkoopplan/ jaaracties Assetmanagement Figuur 3.1: Samenhang missie, visie, strategie en assetmanagement Om dit verder efficiënt en effectief vorm te geven is in 2011 het standaard concept van assetmanagement - in de vorm van asset eigenaar, assetmanager en uitvoerende partij - als model gebruikt voor de inrichting van afdelingen binnen de organisatie van Westland Infra. De afdeling Assetmanagement heeft als kerntaak assetmanagement uit te voeren. Dit behelst o.a. de taak om de strategische doelstellingen m.b.t. onze assets om te zetten naar concrete plannen voor de uitvoering. Deze strategische doelstellingen gaan niet alleen over beschikbaarheid van netten, veiligheid of kwaliteit van levering, maar in samenhang met de bedrijfswaarden van Westland Infra. 5

12 De samenhang tussen de missie, visie en strategie vormt het vertrekpunt voor het kwaliteitbeheersysteem en assetmanagement, zoals weergegeven in figuur 3.2. Hierin wordt weergegeven hoe de kernprocessen van de afdeling Assetmanagement functioneren. Het basisprincipe hierachter is het initiëren en realiseren van een continu verbeterproces, zowel in de werkprocessen als de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de distributienetwerken. Als instrument wordt hiervoor de Deming-cirkel gebruikt. Figuur 3.2: Schematische weergave Kwaliteit Beheer Systeem (KBS) van assetmanagement 3.2 Risicomanagement Met de introductie van PASS 55 binnen Westland Infra is er een verder uitgebreid risico gebaseerd assetmanagementsysteem in werking binnen de organisatie. In 2013 heeft de organisatie hierdoor verdere stappen gedaan in de inrichting van een Project Prioritering Model (PPM). Dit heeft er toe geleid dat via een vertaling van de missie van de organisatie, naar resultaatsgebieden, kernwaarden en doelstellingen, Westland Infra uitkwam op de bedrijfswaarden van de organisatie. Deze bedrijfswaarden ziet Westland Infra als belangrijke waarden waarmee de stakeholders van onze assets bediend worden. Deze bedrijfswaarden vormen dan ook het hart van het risicomanagementsysteem. 6

13 Achtereenvolgens zijn deze bedrijfwaarden: Veiligheid Omvat veiligheid en welzijn van zowel Westland Infra medewerkers en externe aannemers bij het werken aan, in en om de assets alsmede de veiligheid en welzijn van het publiek in relatie tot onze assets. Kwaliteit van levering Omvat de betrouwbaarheid (leveringszekerheid) en de beschikbaarheid (voldoende tijdige levering) van het net. Financieel Omvat tot welk niveau de - door de asset eigenaar - gestelde financiële doelstellingen worden bereikt. Wet en regelgeving Omvat het handelen binnen de gestelde wettelijke en regulatorische kaders evenals overige bindende regelgeving (compliance). Imago Omvat de perceptie van alle stakeholders (zoals de regulator, aandeelhouders en het publiek) van Westland Infra als netbeheerder. Duurzaamheid Omvat alle maatregelen ter minimalisering van de negatieve gevolgen op de lucht -, water- bodemkwaliteit alsmede alle levende organismen. en Door alle risico s uit het bestaande risicoregister te toetsen aan de bedrijfswaarden in een zogenaamde risicomatrix (bijlage 10) ontstaat er een rangschikking in risico s. Daarnaast worden per risico ook analyses gemaakt en worden beheersmaatregelen benoemd die risico s reduceren of het risico beheersbaar maken. Beheersmaatregelen worden als input gebruikt voor de projecten in het Project Prioritering Model (PPM). Op deze wijze heeft Westland Infra de beschikking over een krachtig instrument waarmee, naast het opsommen van risico s, ook projecten kunnen worden gerangschikt die het meest efficiënt bijdragen aan risicoreductie. Door de geanalyseerde risico s te toetsen aan de risicotolerantiegrenzen van Westland Infra ontstaat er een portfolio aan activiteiten die risico s reduceren op de bedrijfswaarden. Dit proces staat borg voor een transparante werkwijze van het prioriteren van projecten op basis van gewogen beslissingen en de effecten op de bedrijfswaarden. Deze projecten en/ of beheersmaatregelen worden, afhankelijk van de ernst en aard, direct uitgevoerd of vinden hun weg naar uitvoering via het operationele jaarplan, investeringsplan, onderhoudsplan of het plan voor storingen & onderbrekingen. Alle asset gerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering worden in het risicomanagementsysteem meegenomen. Er is daarbij een verdeling gemaakt tussen operationele, tactische en strategische risico s. De input voor de risico s komen o.a. voort uit de analyses van storingen en onderhoud, falen van componenten, capaciteitsbehoeften en vanuit medewerkers die risico s die ze constateren melden. In bijlage 3, is beschreven welke maatregelen op het gebied van onderhoud en vervanging voortvloeien uit risicoanalyse, storingsanalyse, kwalitatieve beoordeling componenten en risicomanagementsysteem. 7

14 Om een duidelijk beeld te geven hoe de PDCA-cyclus in de praktijk werkt bij Westland Infra zijn in bijlage 12 een viertal voorbeelden van risico s uit het risicomanagementsysteem opgenomen. Het gehele proces met betrekking tot risico s binnen Westland Infra is vastgelegd in het proces Risicomanagement, RNB 1.60, welke in bijlage 5 is opgenomen. De belangrijkste risico's: asset gerelateerde risico's en/ of bedrijfsrisico's Risico s worden bijgehouden in het risicomanagementsysteem (RMS), waar de risico s bepaald en vastgelegd worden aan de hand van objectieve informatie en de risicomatrix. De laagst mogelijke score in de risicomatrix is 1, de hoogst mogelijke score is In de hoofdstukken Kwaliteit en Veiligheid worden de, aan deze onderwerpen verbonden risico s met een score van 64, één voor één besproken. In deze paragraaf staan de risico s kort opgesomd per bedrijfswaarde/ set van bedrijfswaarden. In tabel 3.1 is te zien dat er twee risico s zijn die op de bedrijfswaarde Kwaliteit van levering 64 scoren. Voor de bedrijfswaarde Veiligheid zijn er in totaal vijf risico s die 64 scoren. Er is in totaal één risico dat zowel op de bedrijfswaarde Kwaliteit van levering 64 scoort als op de bedrijfswaarde Veiligheid en één risico dat op de bedrijfswaarde Capaciteit scoort (echter wel lager dan 64). Van belang is tevens te vermelden dat er een aantal specifieke risico s zijn welke relatief laag zijn. Deze risico s zijn relatief laag omdat er preventief onderhoud plaatsvindt. Als dit preventieve onderhoud niet zou plaatsvinden zou het risicogetal van de desbetreffende risico s tot 64 en wellicht hoger kunnen stijgen. Deze risico s zijn niet in dit document opgenomen, maar staan wel vermeld in het RMS. Kwaliteit van levering Totaal 2 Nummer Score Omschrijving MS Als de SF6 druk wegvalt, dan kan als gevolg hiervan interne sluiting in RM6 installatie optreden. MS Als de contacten van de SVS schakelaar vastkleven, dan kan er verkeerd worden afgeschakeld. Kwaliteit van levering en veiligheid Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ALG / 64 Als bij graafwerkzaamheden kabels beschadigd worden dan ontstaan er storingen, schade en mogelijke gevaarlijke situaties. Veiligheid Totaal 5 Nummer Score Omschrijving ALG Als de bezetting storingswachtdienst niet wordt geborgd, dan ontstaat onderbezetting en overbelasting. ALG Als koper wordt gestolen in en om assets van Westland Infra heen, dan ontstaan er gevaarlijke situaties. LS Als de TF-installatie uitvalt, dan ontstaat een openbare verlichting dubbel tarief storing met een grote omvang 8

15 LS Als de schakelveer bij oudere scheiders in de LS afbreekt, dan ontstaat een gevaarlijke situatie. LS Als er een draadstift is gebruikt voor het bevestigen van de inlegklem op het LS-rail, dan kan deze breken en kortsluiting ontstaan. Capaciteit Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ALG Als de capaciteit van het 25kV netwerk onvoldoende is dan, kan Westland Infra niet voldoen aan de wettelijke transportverplichting. Tabel 3.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) 3.3 Onderhouds- en storingsdienst 2013 Het streven van Westland Infra is om zo min mogelijk ongeplande werkzaamheden te verrichten. Hierbij spelen kosten, betrouwbaarheid en veiligheid een grote rol. Deze bedrijfswaarden zijn in de risicomatrix van Westland Infra beschreven. Er wordt gezocht naar een optimum tussen preventief onderhoud en storingsonderhoud (ongepland werk), waarbij dit niet tot onacceptabele risico s mag leiden. Ongeplande werkzaamheden kunnen een risico vormen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en financiën. Het aantal ongeplande werkzaamheden kan echter niet tot nul worden teruggebracht. Bij storingen zal Westland Infra immers altijd direct actie ondernemen. Het streven is om dit tot een acceptabel niveau te beperken, conform de risicomatrix van Westland Infra. Er kunnen tijdens de normale bedrijfsvoering en werkzaamheden, door invloeden van buitenaf en/of tijdens inspecties situaties ontstaan waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Om in deze situaties te kunnen voldoen aan de gestelde doelstellingen heeft Westland Infra een storingsdienstorganisatie ingericht. De storingsdienst Elektriciteit van Westland Infra is opgedeeld in 2 niveaus: storingsleider en 1 e lijn. Eenvoudige storingen worden door het externe callcenter of de klantendesk van Westland Infra doorgegeven aan de 1 e lijn, welke kan escaleren naar de storingsleider. Complexe storingen en/of storingen waarbij brandweer en/of politie aanwezig zijn worden direct door Klantendesk of het externe callcenter aan de storingsleider doorgegeven. Storingen in het middenspanningsnet wordt via de netbewakingssystemen rechtstreeks gemeld aan de storingsleider/oiv-er. Buiten kantooruren, bestaat de storingsdienst uit twee storingsmonteurs (verdeeld over twee districten) en een storingsleider. Tijdens kantooruren worden de storingen afgehandeld door storingsploegen binnen de afdeling Assetmanagement Elektriciteit, een operationeel installatieverantwoordelijke en een storingsmonteur voor kleinverbruik storingen. Om het aantal medewerkers dat beschikbaar is voor de storingsdienst en om de kennis en ervaring op peil te houden lopen de volgende acties: Om natuurlijk verloop op te vangen is er in overleg met de afdeling Personeel & Organisatie een plan gemaakt voor voldoende instroom. De instroom kan bijvoorbeeld in de vorm van het aantrekken en opleiden van leerling-monteurs zijn; Monitoren dat de medewerkers de noodzakelijke opleidingen tijdig behalen en dat de aanwijzingen geldig zijn; Medewerkers welke niet direct binnen de teams Uitvoering of Assetmanagement Elektriciteit werkzaam zijn, worden geïnformeerd en geïnstrueerd omtrent nieuwe technieken/apparatuur; 9

16 Er vindt een maandelijks overleg met de storingsleiders (OIV-ers) en de werkverantwoordelijken plaats. In dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en worden de storingen en de noodplannen besproken; Er vindt een driemaandelijks overleg plaats met de gehele storingsdienst; Eenmaal per jaar wordt er een calamiteitenoefening met hulpdiensten georganiseerd; De oefeningen en eventuele incidenten worden geëvalueerd. Op basis van de evaluaties worden het calamiteitenplan en de noodplannen bijgesteld. Jaarlijks wordt conform de interne procedure RNB 1.90 het plan van storingen en onderbrekingen opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe storingen en onderbrekingen in het elektriciteitsnetwerk worden opgelost en wordt de organisatie van de storingsdienst beschreven. Het uitgewerkte plan voor storingen en onderbrekingen is opgenomen in bijlage 8 van dit KCD. 3.4 Registratiesystemen en databeheer Vanaf 2012 vindt de assetregistratie plaats in een nieuw bedrijfsmiddelenregister (BMR) m.b.v. het software programma ArcFM UT (versie 9.2). Dit programma is gebaseerd op het ArcGIS-platform van ESRI. Alle gegevens van de assets worden in een centrale database opgenomen. Westland Infra heeft het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister geborgd in de procedures RNB 2. Een afschrift van deze procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 5 van dit KCD. In deze procedures is de juiste en tijdige aanlevering en verwerking van assetgegevens geborgd. De gegevens (elementen) die worden vastgelegd zijn de zogenaamde verplichte velden zoals deze zijn genoemd in de MRQ artikelen en aangevuld met elementen die Westland Infra verder nodig acht voor de bedrijfsvoering. Een volledig overzicht van deze elementen is te vinden als bijlage 11 in dit KCD. Door de projectgroep Assetmanagement van Netbeheer Nederland is er een concrete vertaalslag gemaakt van de bepalingen in MRQ naar concreet benoemde attributen. Deze worden door Westland Infra gehanteerd. Op het bedrijfsmiddelenregister worden kwantitatieve en kwalitatieve controles uitgevoerd. Mogelijk ontbrekende gegevens uit het verleden worden bewaakt en aangevuld. Inschatting van de risico s, verbonden aan het ontbreken van gegevens, bepalen de snelheid van de benodigde aanvulling. In de procedure RNB 4.70 is het uitvoeren van steekproeven om een volledige en juiste assetregistratie aan te tonen, beschreven. Een afschrift van deze procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 5 van dit KCD. Acties vorig KCD In het vorige KCD is een programma opgenomen om ontbrekende data in het bedrijfsmiddelenregister te plaatsen. De ontbrekende data bestond uit een aantal bouw- en legjaren, van laagspanningskasten en laagspanningskabels. Deze ontbrekende gegevens zijn buiten opgenomen en/of met kennisregels aangevuld in het bedrijfsmiddelenregister. De werkwijze en gevolgde procedures zijn beschreven en vastgelegd in Corsa. Dit programma is in 2011 afgerond. Daarnaast is uit steekproeven van de afgelopen jaren gebleken dat er momenteel nog niet overal een 100% vulling is van de verplichte velden. Tegelijk volgt uit het nastreven van een hoger kwaliteitsniveau dat er meer bekend zou moeten zijn van de interne componenten van deze elektraruimten. Om deze reden is in 2013 gestart met een zogenaamde 100% controle op alle elektraruimten met de bijbehorende installaties. Deze controle houdt in dat er buiten (ter plaatse) een opname plaatsvindt van alle bovengrondse assets. De gegevens die worden opgenomen tijdens de 100% controle, worden vergeleken met de huidige gegevens in het BMS. Het zal echter niet mogelijk zijn om alle gegevens buiten op te nemen wegens de zichtbaarheid van gegevens van sommige 10

17 componenten. Wanneer dit het geval is zullen de dan nog lege velden gevuld worden volgens de kennisregels conform landelijk besluit. 2 Dit programma beslaat de jaren 2013 en 2014 met een mogelijke uitloop naar Compleetheid, juistheid en actualiteit BMS Wat betreft de volledigheid van de assetdata elektriciteit zijn er na afronding van het bovengenoemde programma in het BMS geen onvolledig records meer aanwezig, terwijl de juistheid gewaarborgd is. Wijzigingen in de assets worden binnen 2 maanden verwerkt in de systemen van BMS. Onder juistheid en volledigheid wordt het volgende verstaan: Juistheid: De mate waarin de data die worden onderzocht in overeenstemming zijn met een andere bron, waarvan wordt aangenomen dat deze correct is. Dit is te meten door het aantal keer dat een attribuut onjuist is weergegeven. Volledigheid: De mate waarin alle noodzakelijke data aanwezig zijn in records. Dit kan gemeten worden door het percentage gevulde records in kaart te brengen. 3.5 Certificering Westland Infra is voor de volgende systemen gecertificeerd: ISO 9001 Het totale kwaliteitsbeheersysteem (KBS) van Westland Infra wordt gevormd door meerdere systemen. Hart van het systeem wordt gevormd door het ISO 9001 systeem waarvoor Westland Infra gecertificeerd is. De scope van dit systeem is voor Westland Infra: Het verzorgen en op peil houden van een efficiënt en effectief transport van energie, het realiseren van aansluitingen bij eindgebruikers, en het faciliteren van marktpartijen d.m.v. betrouwbare en tijdige dataverstrekking. Binnen deze scope vindt de gereguleerde aansluit en transportdienst plaats. Daarnaast heeft Westland Infra een ISO 9001 systeem voor de meetactiviteiten met als scope: Het ontwerpen, produceren, controleren en onderhouden van comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en voor gas. Het op afstand uitlezen van deze meetinrichtingen en het controleren, valideren en het afschermen van de meetdata tegen onbevoegden Binnen deze scope vinden de energie meetdiensten van Westland Infra plaats. PASS 55 Met de invoering van PASS 55 (Publicly Available Specification 55 Part 1:2008) heeft Westland Infra een verdere stap gemaakt naar een optimale systeeminrichting voor assetmanagement. PASS 55 zorgt ervoor dat er een optimale en transparante verbinding is tussen de strategie, doelstelling en bedrijfswaarden van de organisatie en de wijze waarop de assets hieraan bijdragen. Pijlers van dit systeem zijn het risicomanagementsysteem (RMS) en het Project Prioritering Model Systeem (PPM); beslissingen om projecten of activiteiten uit te voeren (i.e. 2 R. Jansen, et al. (2013), Eindrapport PG-AM: Uniforme Dataverbetering [elektronische versie], in opdracht van Projectgroep Asset Management van Netbeheer Nederland. 11

18 onderhouds- en investeringsprogramma s) worden genomen op basis van risicoanalyses en geprioriteerd op basis van de hoogste bijdrage aan risicoreductie. Het certificaat, behaald in 2012, heeft als scope: Het ontwerpen, in stand houden en aanleggen van elektriciteits- en gasnetten ten behoeve van transport en distributie. VCA Veiligheid neemt binnen Westland Infra op zowel strategisch niveau als tijdens de bedrijfsvoering een prominente rol in. Sinds 2010 is Westland Infra VCA gecertificeerd voor de VGM Checklist Aannemers, VCA** 2008/5.1. Alle operationele medewerkers dienen te beschikken over een geldig VCA certificaat. Operationeel leidinggevenden dienen te beschikken over een geldig VCA-VOL certificaat. Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in het veiligheidsmanifest en is leidend voor verdere acties op zowel strategisch gebied als in de dagelijkse bedrijfsvoering. Sinds het vorige KCD heeft er vooral een verdere verdieping plaatsgevonden. Deze verdieping is bij Westland Infra zichtbaar geworden door de invoering van BEI BS en de VIAG, het structurele toezicht op de aannemers, selectieprocedure voor aannemers, toolboxen, werkplekinspecties, etc. Dit zijn voorbeelden van een scherpere en een meer in de organisatie ingebedde aandacht voor veiligheid. Daarbij neemt Westland Infra actief deel aan landelijke initiatieven op het gebied van veiligheid zoals het opstellen van een veiligheidsindicator elektriciteit, uniforme werkinstructies, certificeringen van bepaalde specialisaties, etc. Persoonlijke Veiligheidscertificering medewerkers InTense Naast de VCA certificering van de organisatie, heeft Westland Infra er ook voor gekozen om medewerkers persoonsgebonden te certificeren voor wat betreft veiligheid. De gedachte hierbij is dat een belangrijk aandeel in risico s vooral gelopen worden door menselijk gedrag en handelen. Na een persoonlijke en gerichte eenmalige training bij InTense worden de medewerkers beoordeeld en gecertificeerd op de gebieden communicatie, leiderschap, risico-inzicht en samenwerking. Deze certificeringen zijn drie jaar geldig waarna hercertificering middels een herhalingstraining elke twee jaar moet plaatsvinden. De medewerkers van Westland Infra die aan deze certificeringen deelnemen zijn de uitvoerende personeelsleden, medewerkers uit storingsdiensten en verder alle medewerkers die met uitvoerende activiteiten te maken hebben of daarin een specifieke rol hebben zoals leidinggevenden, teamleiders, managers en directie. ISO Sinds 20 september 2012 is het milieu managementsysteem van Westland Infra gecertificeerd conform ISO 14001:2004. Westland Infra wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam ondernemen en heeft dan ook doelstelling en op het gebied van het milieu. Het milieu managementsysteem zorgt daarbij voor zicht op de milieuprestaties van de organisatie. 12

19 4. Kwaliteit In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende aspecten rondom de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Anders dan in de voorgaande KCD s is er voor gekozen om kwaliteit, veiligheid en capaciteit apart van elkaar te bespreken. 4.1 Nagestreefde kwaliteit In tabel 4.1 zijn de streefwaarden voor gegeven die Westland Infra hanteert voor de kwaliteit. Kwaliteitsindicator Eenheid Streefwaarde 2012 Resultaat 2012 Streefwaarde Jaarlijkse uitvalsduur [minuten/jaar] < 25 8 < 22 Gemiddelde onderbrekingsduur [minuten/onderbreking] < 90 68,6 < 90 Onderbrekingsfrequentie [onderbrekingen/jaar] < 0,27 0,12 < 0,24 Tabel 4.1: Streefwaarden kwaliteit De laatste jaren ( ) is gebleken dat de storingscijfers zich ruim onder het landelijk gemiddelde hebben ontwikkeld. De langjarige cijfers laten echter zien dat incidenten kunnen leiden tot uitschieters in de gerealiseerde waarden. De risico s die behoren bij incidenten zijn met behulp van risicomanagement beheersbaar gemaakt. De nagestreefde waarden zijn voor Westland Infra realistisch door de (vervangings-)investeringen en onderhoudsactiviteiten uit te voeren die zijn opgenomen in dit KCD. 4.2 Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s In deze paragraaf worden de belangrijkste asset gerelateerde risico s besproken met betrekking tot kwaliteit, hieronder wordt verstaan: Risico s met betrekking tot de Veiligheid van de netten en de Kwaliteit van levering. De bedrijfswaarden die binnen Westland Infra aan kwaliteit gekoppeld zijn, zijn Veiligheid en Kwaliteit van levering. Risico s met enkel een score van 64 op het gebied van veiligheid worden in paragraaf 5.4 in het hoofdstuk veiligheid besproken. In deze paragraaf worden de risico s met een score van 64 op Kwaliteit van levering besproken naast de risico s die 64 score op zowel Veiligheid als Kwaliteit van levering. Er is één risico dat op zowel Kwaliteit van levering als Veiligheid een score van 64 heeft. De andere twee risico s hebben alleen een risicoscore van 64 op Kwaliteit van levering, zie tabel 4.2. Bedrijfswaarde(n) Score 128 Score = 64 Kwaliteit van levering 0 2 Kwaliteit van levering en veiligheid 0 1 Tabel 4.2: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) 13

20 Risico 1 Code: ALG 051 Score (kans x effect): 64 (32 x 2) kwaliteit van levering 64 (32 x 2) veiligheid Omschrijving: Toelichting: Maatregelen: Restrisico: Als bij graafwerkzaamheden kabels beschadigd worden dan ontstaan er storingen, schade en mogelijke gevaarlijke situaties. Graafwerkzaamheden en grondroeringen zorgen voor een groot deel van de onderbrekingen in het netwerk. Landelijk gezien is 20 % tot 30% van alle storingen aan elektra- en gasleidingen het gevolg van graafwerkzaamheden/grondroering. Naast storingen kunnen graafwerkzaamheden en grondroeringen ook zorgen voor ongevallen. Verbeter kwaliteit gegevensverstrekking en verscherping controle Schadekosten verhalen 32 (16 x 2) betrouwbaarheid 32 (16 x 2) veiligheid Risico 2 Code: MS 012 Score (kans x effect): 64 (16 x 4) Kwaliteit van levering Omschrijving: Toelichting: Maatregelen: Als de SF6 druk wegvalt, dan kan als gevolg hiervan interne sluiting in RM6 installatie optreden. In het netwerk van Westland Infra worden Ring Main Units gebruikt. Het type dat voornamelijk voorkomt in het verzorgingsgebied van Westland Infra is de RM6 variant. RM6 gebruikt als isolatiemedium SF 6 gas. Tijdens werkzaamheden is gebleken dat het SF 6 gas bij sommige installaties zeer langzaam wegloopt uit de installatie. Hierdoor kan er te weinig SF 6 gas aanwezig zijn wanneer de isolatie nodig is. Bijvoorbeeld tijdens een schakelhandeling : Aanbrengen drukmeters RM6/ : Aanbrengen drukmeters RM6/ XXX: Vervangen RM6 installaties Instructie RM6 schakelen Restrisico: 16 (4 x 4) 14

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas 2014-2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas 2014-2020 29-11-2013 Definitief N1302740 Openbaar Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas 2014-2020 Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2011

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2011 1 december 2011 Definitief N1101188 Openbaar Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2011. In dit document worden de maatregelen

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2016-2022

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2016-2022 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2016-2022 Pagina 1 van 76 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2016-2022 Datum: 30-11-2015 Versie: Definitief Document nr.: N1503856 Status:

Nadere informatie

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw.

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra heeft al meer dan 40 jaar haar wortels in de tuinbouw. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van energienetten

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Gasveiligheid, wat gaat het kosten?

Gasveiligheid, wat gaat het kosten? Gasveiligheid, wat gaat het kosten? 22 mei 2014 Marco Poorts AsM Strategie Ontwikkeling Enexis 2 Gas(on)veiligheid Gasveiligheid is een belangrijk strategisch thema Missie: Veilige, betrouwbare en betaalbare

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument. Gas Pagina 1 van 76

Kwaliteits- en capaciteitsdocument. Gas Pagina 1 van 76 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas 2016-2022 Pagina 1 van 76 Pagina 2 van 76 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas 2016-2022 Datum: 30-11-2015 Versie: Definitief Document nr.: N1503854 Status: Openbaar

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan

Nadere informatie

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer Veiligheidstoezicht bij gastransport 2006; SodM wordt aangewezen als veiligheidstoezichthouder op gastransport; De Gaswet legt de netbeheerders een zorgplicht

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2012

Factsheet Kwaliteit 2012 Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan de

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Cogas Infra & Beheer B.V.

Cogas Infra & Beheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Energiekamer Infra & Beheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V. Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Delta Netwerkbedrijf B.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2014-2023

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2014-2023 KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Elektriciteit 2014-2023 Voorwoord Enexis in de maatschappij Enexis heeft als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten een belangrijke maatschappelijke rol. Het elektriciteits-

Nadere informatie

Stedin Netbeheer B.V.

Stedin Netbeheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Netbeheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 N.V. Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Organisatie 3. Compliance toets 4. Maatregelen en stappen.. 1. Inleiding De onderneming

Nadere informatie

RAPPORT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. 1 Inleiding

RAPPORT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. 1 Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit RAPPORT Rapport van de directeur Energiekamer namens de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 77k, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Nadere toelichting... 5 4. Doelstellingen en wettelijke kaders... 6 4.1. Doelstellingen...

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren Arnout Schoemakers, teamleider b&o 16-4-2014 Wat beheren we? 120 km hoofdnet auto 127.000 lichtmasten en 400 illuminatielocaties

Nadere informatie

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2016-2025

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2016-2025 KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Elektriciteit 2016-2025 Voorwoord Enexis in de maatschappij Energie is een dagelijks terugkerende bron van nieuws. Gaswinning in Groningen, windmolenparken op zee, zonnepanelen

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders

Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders 1. Inleiding Deze uitvoeringsregeling beschrijft de wijze waarop praktische invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het Convenant

Nadere informatie

Maatwerk in telemetrie en automatisering

Maatwerk in telemetrie en automatisering Maatwerk in telemetrie en automatisering Datawatt. Specialisten in vanzelfsprekendheden Wat gebeurt er wanneer onverwacht de elektriciteit uitvalt? Wat zijn de consequenties als er plotseling geen water

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Risicomodel Gasvervanging

Risicomodel Gasvervanging Risicomodel Gasvervanging T.b.v. een risico gedreven uitvoering van het gasvervangingsprogramma door Sebastiaan Madlener Stedin Asset Management Agenda Risicomodel Gasvervanging Stedin, de randstedelijke

Nadere informatie

Bijlage 17 Eindtermen KEV

Bijlage 17 Eindtermen KEV Bijlage 17 Eindtermen KEV 1. Eindtermen module KEV document TenneT ten behoeve van VP, AVP, WV, OIV en IV 1.1 Inleiding Om een TenneT aanwijzing VP, AVP, WV, OIV en IV te krijgen is buiten een STIPEL en/of

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Energietransitie en schaalvoordelen

Energietransitie en schaalvoordelen Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie