PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het Coreper d.d.: 26/28 mei 2003 aan: de Raad nr. vorig doc.: 9484/03 TELECOM 79 JAI 140 PESC 251 CAB 29 CODEC 672 nr. Comv.: 6410/03 TELECOM 19 JAI 40 PESC 75 CODEC 170 Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging - Algemene oriëntatie A. INLEIDING 1. De Commissie heeft op 11 februari 2003 het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging aangenomen. Dit voorstel werd op 13 februari 2003 aan de Raad toegezonden. 2. Bij het indienen van het voorstel heeft de Commissie erop gewezen dat het bij netwerken informatiebeveiliging gaat om het garanderen van de beschikbaarheid van diensten en gegevens, het handhaven van de vertrouwelijkheid van gegevens, het beveiligen van informatiesystemen tegen ongeautoriseerde toegang en tegen aanvallen met kwaadaardige software en het garanderen van betrouwbare authenticatie. Momenteel is er echter geen gemachtigde instantie in Europa die op systematische wijze gegevens over netwerk- en informatiebeveiliging verzamelt die bij de analyse van beveiligingsschendingen kunnen worden gebruikt. De toegenomen impact van beveiligingsincidenten op communautair en internationaal niveau vraagt om een tijdige en effectieve respons op genoemde schendingen. 9775/03 pau/gra/hd 1 DG C III NL

2 3. De Commissie stelt voor een agentschap op te richten om de toepassing van de communautaire maatregelen inzake netwerk- en informatiebeveiliging te vergemakkelijken en bij te dragen tot de interoperabiliteit van beveiligingsfuncties in netwerken en informatiesystemen, en aldus tot de goede werking van de interne markt. 4. Het Europees Parlement heeft nog geen advies over het voorstel uitgebracht. Ook het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's moeten nog advies uitbrengen. B. RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN IN DE GROEP Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft het voorstel en de resultaten van de werkzaamheden van de Groep telecommunicatie en informatiemaatschappij besproken. De tekst is op een aantal plaatsen gewijzigd om tegemoet te komen aan de bezwaren van de delegaties. Bovendien is hoofdstuk 4 van het voorstel (Financiële bepalingen) gewijzigd teneinde het in overeenstemming te brengen met Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/ van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/ van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen. De uit deze bespreking voortvloeiende tekst van de ontwerp-verordening staat in bijlage dezes. De overwegingen zijn nog niet systematisch besproken maar bepaalde belangrijke overwegingen betreffende moeilijke onderhandelingsthema's staan in de voetnoten bij het betrokken artikel. In dit stadium zijn vooral de Commissie en de lidstaten verdeeld over de nog onopgeloste vraagstukken (zie punt C). Een aantal studievoorbehouden van de Commissie heeft ook betrekking op nieuwe formuleringen van de tekst die de Commissie niet kon aanvaarden. Alle nog geldende voorbehouden zijn opgesomd onder punt D. Er zij op gewezen dat de Juridische dienst van de Raad een schriftelijk advies over de rechtsgrondslag van de voorgestelde verordening heeft uitgebracht (doc. 8896/03). 1 2 PB L 357 van , blz. 72. PB L 248 van , blz /03 pau/gra/hd 2 DG C III NL

3 C. BELANGRIJKSTE NOG NIET OPGELOSTE VRAAGSTUKKEN 1. Juridische vraagstukken a. Rechtsgrondslag van het voorstel Het Commissievoorstel is gebaseerd op de artikelen 95 en 156 van het EG-Verdrag. De Commissie is van oordeel dat de genomen interne-marktmaatregelen (Richtlijn 2002/21/EG van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en diensten (kaderrichtlijn), bepaalde specifieke richtlijnen van dit kader, alsook Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen) bepalingen bevatten die verschillende vormen van technische en organisatorische toepassingen door de lidstaten en de Commissie vereisen. De lidstaten hebben eenparig (een studievoorbehoud van FIN buiten beschouwing gelaten) besloten artikel 308 van het EG-Verdrag als rechtsgrondslag voor het voorstel te nemen. De Commissie maakte een voorbehoud bij de wijziging van de rechtsgrondslag. b. Werkingssfeer van het Agentschap (vraagstuk van de toepasselijke communautaire regelgeving) In het Commissievoorstel wordt gesteld dat het Agentschap tot doel heeft te zorgen voor de toepassing van de communautaire maatregelen inzake netwerk- en informatiebeveiliging en voor de interoperabiliteit van beveiligingsfuncties in netwerken en informatiesystemen. De lijst van die communautaire maatregelen is vermeld in de overwegingen 6-10 van het Commissievoorstel. Het Coreper kwam overeen om een nieuw artikel 1 (werkingssfeer) in te voegen waarin de werkingssfeer van het Agentschap wordt omschreven, zowel wat betreft de aard ervan (adviesfuncties met betrekking tot "het bijstaan van de Commissie en de lidstaten om hen te helpen te voldoen aan het vereiste inzake netwerk- en informatiebeveiliging"), als wat betreft de toepasbaarheid van de communautaire regelgeving en de uitsluiting van activiteiten die onder de Titels V en VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen. De Commissie heeft een algemeen voorbehoud bij artikel 1 gemaakt (voetnoot 3) en haar studievoorbehoud bij artikel 1, lid 1, gehandhaafd (voetnoot 4). 9775/03 pau/gra/hd 3 DG C III NL

4 2. Organisatie van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging Het Commissievoorstel is gebaseerd op de mededeling van de Commissie d. d. 11 december 2002 (COM (2002) 718 def) Kader voor Europese regelgevende agentschappen. De in artikel 4 voorgestelde organisatorische structuur van het Agentschap bestaat uit vier organen. Het Coreper heeft de raad van bestuur en de uitvoerend directeur gehandhaafd en is overeengekomen de adviesraad te schrappen (artikel 8). Bovendien dienen ad hoc werkgroepen te worden opgericht door de uitvoerend directeur (artikel 7 (8)), na goedkeuring door de raad van bestuur. De oplossing van het Coreper schenkt de Commissie geen voldoening. Zij maakte een voorbehoud bij het gehele hoofdstuk 2 (voetnoot 12), alsook bij de artikelen 5 (voetnoot 13), 6 (voetnoot 14) en 7 (voetnoot 23). De Commissie is van oordeel dat de huidige versie van de tekst aanzienlijk afwijkt van haar mededeling. Zij benadrukt dat de schrapping van de adviesraad in combinatie met een versterking van de rol en de invloed van de lidstaten in de raad van bestuur verandering zou brengen in het interne machtsevenwicht tussen de organen van het Agentschap. De Commission maakte derhalve ook een algemeen voorbehoud bij artikel 3 (Taken, voetnoot 8) en bij de schrapping van artikel 8 (Adviesraad, voetnoot 34) en van artikel 11 (Werkgroepen, voetnoot 37) omdat zij meent dat het voorgestelde nieuwe artikel 7 (8) geen betrekking heeft op de organisatie van het Agentschap. De Commissie wijst erop dat de in het Coreper overeengekomen wijzigingen, die met name betrekking hebben op het niet langer gelijke aantal vertegenwoordigers van de Commissie en van de lidstaten in de raad van bestuur (volgens het voorstel moesten zes vertegenwoordigers door de Commissie worden aangewezen en zes door de lidstaten), op het feit dat de rol van de Commissie wordt geminimaliseerd (zie onder meer de voetnoten 16 en 30), op de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur (per lidstaat één vertegenwoordiger met stemrecht, de beperking van het aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere betrokken sectoren in het orgaan), op de meerderheidsregels in de raad van bestuur (meerderheid van tweederde van de stemmen, tenzij anders is bepaald, voetnoten 17 en 24), op het betrekken van de raad van bestuur bij de dagelijkse werking van het Agentschap (bijv. raadpleging ervan met betrekking tot de prioriteitstelling van aan het Agentschap gerichte verzoeken en de goedkeuring van de oprichting van ad hoc werkgroepen), alsook op de schrapping van de rol van de adviesraad (voetnoten 39, 41, 45 en 46) als orgaan voor de bevordering van een partnerschap tussen organen uit de openbare en de particuliere sector en de overheveling van de werkgroepen (voetnoten 32 en 37) van het hoofdstuk Werking naar het hoofdstuk Organisatie, aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid omtrent het vermogen van het Agentschap om zijn taken effectief te vervullen. 9775/03 pau/gra/hd 4 DG C III NL

5 De delegaties benadrukten dat de raad van bestuur politiek aansprakelijk moet kunnen worden gesteld. Zij wezen ook op de precedenten van andere agentschappen waarin voor een adequate vertegenwoordiging van de lidstaten is gezorgd. Wat de schrapping van de adviesraad betreft, werd geoordeeld dat dit orgaan overbodig is aangezien zijn taken aan de raad van bestuur, aan de uitvoerend directeur of aan de ad hoc werkgroepen kunnen worden overgedragen. De oprichting van ad hoc werkgroepen door de uitvoerend directeur na goedkeuring door de raad van bestuur werd om dezelfde redenen beschouwd als een vereenvoudiging van de organisatie en werking van het Agentschap die aanzienlijke budgettaire besparingen mogelijk maakt. 3. Werking van het Europees Agetnschap voor Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging De Commissie maakte een voorbehoud bij artikel 10 omdat zij meent dat de huidige formulering te restrictief is. De Commissie is gekant tegen de aanwijzing van bevoegde lichamen door de lidstaten, de beperking met betrekking tot de lichamen die om de bijstand van het Agentschap kunnen verzoeken en het feit dat de raad van bestuur wordt betrokken bij het onderzoek van aan het Agentschap gerichte verzoeken (artikel 10, lid 4) (voetnoten 35 en 36). Het Coreper besloot om de titel van artikel 12 "Onafhankelijkheid" te vervangen door "Verklaring van belangen"; het is van oordeel dat de nieuwe titel beter geschikt is als omschrijving van de belangrijkste vereiste voor de uitvoerend directeur, de door de lidstaten als tijdelijk functionaris gedetacheerde ambtenaren en de deskundigen van de ad hoc werkgroepen. Bovendien worden de leden van de raad van bestuur vrijgesteld van de verplichting om een bindende verklaring en een verklaring van belangen af te leggen (artikelen 12 en 13). De Commissie maakte een voorbehoud bij de schrapping van de verwijzing naar de leden van de raad van bestuur in de artikelen 12 en 13 (voetnoten 38 en 40). Een andere belangrijke kwestie in dit verband is de nieuwe formulering van het beginsel van vertrouwelijke behandeling en de schrapping van het voorgestelde artikel 14, lid 4. Ingevolge deze schrapping moet de Commissie worden beschouwd als een derde waaraan het Agentschap overeenkomstig artikel 14, lid 1, geen verwerkte of ontvangen informatie waarvoor om vertrouwelijke behandeling is gevraagd, mag onthullen. De Commissie maakte bijgevolg een algemeen voorbehoud bij artikel 14 (voetnoot 42) en een specifiek voorbehoud bij de schrapping van artikel 14, lid 4 (voetnoot 47). 4. Financiële bepalingen Wat hoofdstuk 4 betreft, maakten de delegaties voorbehouden van algemene aard (D algemeen voorbehoud /A studievoorbehoud, voetnoot 49) betreffende de verenigbaarheid van het Agentschap met de financiële vooruitzichten aangezien het Agentschap langer operationeel zal zijn. F vroeg om een toelichting van de Commissie over de herziening van de verklaring op grond van de nieuwe Verordening nr. 2343/2002 houdende de financiële kaderregeling. 9775/03 pau/gra/hd 5 DG C III NL

6 5. Algemene bepalingen a. Toepassing van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten op het personeel van het Agentschap (voetnoten 52 en 53) D maakte een voorbehoud bij de toepassing van de bepalingen van het Protocol inzake de voorrechten en de immuniteiten van de Europese Gemeenschappen op het Agentschap en het personeel ervan. Volgens D moet artikel 19 van de verordening met betrekking tot de belasting op inkomsten alleen in de volgende voorrechten voorzien: a) immuniteit wat betreft belasting op inkomsten uit salarissen en andere bezoldigingen, waarbij de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud wordt toegepast, wanneer de inkomsten intern ten voordele van het Agentschap worden belast; b) geen immuniteit wat betreft belasting op pensioenen en uittredingsuitkeringen. In verband met hetzelfde punt maakte F ook een specifiek voorbehoud bij de toepasbaarheid van het Protocol op de belastingregeling voor het personeel van het Agentschap en vroeg zij dat de Commissie informatie zou verstrekken over de regelgeving voor de belasting van salarissen en zou meedelen of de door het personeel te betalen inkomstenbelasting op de begroting van het Agentschap of op die van de Gemeenschap wordt geboekt. Hetzelfde punt werd door de Franse delegatie ook aan de orde gesteld tijdens de besprekingen over de verordeningen betreffende het Europees Spoorwegbureau en het statuut van uitvoerende agentschappen. De Juridische dienst van de Raad bracht tijdens de vergadering van de groep advies uit; de dienst is van oordeel dat een nieuw internationaal verdrag terzake nodig is om de inhoud van het Protocol inzake de voorrechten en de immuniteiten van de Europese Gemeenschappen te wijzigen. b. Vestigingsplaats In het Commissievoorstel wordt bepaald dat de vestigingsplaats van het Agentschap op voorstel van de Commissie door de bevoegde instanties wordt aangewezen, uiterlijk zes maanden na de aanneming van de verordening (artikel 25). De delegaties waren gekant tegen de uiterste datum waarop die beslissing moet worden genomen. De groep besloot artikel 27 te schrappen. De Commissie maakte een voorbehoud en stelde voor haar oorspronkelijke tekst opnieuw op te nemen (voetnoot 59). 9775/03 pau/gra/hd 6 DG C III NL

7 D. ONOPGELOSTE VRAAGSTUKKEN (De voorbehouden van de lidstaten zijn vetgedrukt) 1. Voorbehoud voor parlementaire behandeling: UK 2. Artikel 1: algemeen voorbehoud van de Commissie (voetnoot 3) 3. Artikel 1, lid 1: studievoorbehoud van de Commissie (voetnoot 4) 4. Artikel 1, lid 2: voorbehoud van FIN (voetnoot 5) 5. Artikel 3: algemeen voorbehoud van de Commissie (voetnoot 8) 6. Hoofdstuk 2: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 12) 7. Artikel 5: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 13) 8. Artikel 6: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 14) 9. Artikel 6, lid 1: voorbehoud van A, D en P (voetnoot 15) 10. Artikel 6, lid 5: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 17) 11. Artikel 6: voorstellen van de Commissie betreffende de raad van bestuur (voetnoten 16, 18 en 20) 12. Artikel 7: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 23) 13. Artikel 7, lid 2: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 24) 14. Artikel 7, lid 3: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 27) 15. Artikel 7, lid 8: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 32) 16. Artikel 7: voorstellen van de Commissie betreffende de uitvoerend directeur (voetnoten 25, 26, 28, 29, 30 en 31) 17. Artikel 8 (geschrapt): voorbehouden van de Commissie (voetnoten 34, 39, 41, 45 en 46) 18. Artikel 10: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 35) 19. Artikel 10 en desbetreffende overweging: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 36) 20. Artikel 11 (geschrapt): voorbehoud van de Commissie (voetnoot 37) 21. Artikel 12: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 38) 22. Artikel 13: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 40) 23. Artikel 14: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 42) 24. Artikel 14, lid 1: studievoorbehoud van UK (voetnoot 43) 25. Artikel 14 en desbetreffende overweging: voorbehoud van F (voetnoot 44) 26. Artikel 14, lid 4: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 47) 27. Hoofdstuk 4: voorbehoud van D, studievoorbehoud van A (voetnoot 49) 28. Artikel 19: voorbehoud van D en F (voetnoot 52) 29. Artikel 21: voorbehoud van F (voetnoot 53) 30. Artikel 21, lid 2: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 54) 31. Artikel 27: voorbehoud van de Commissie (voetnoot 59) 9775/03 pau/gra/hd 7 DG C III NL

8 BIJLAGE Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging HOOFDSTUK 1 WERKINGSSFEER, DOELSTELLINGEN EN TAKEN Artikel 1 3 (nieuw) Werkingssfeer 1. 4 Om te zorgen voor een hoog en doeltreffend niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Gemeenschap, en om een cultuur van netwerk- en informatiebeveiliging ten behoeve van de burgers, consumenten, bedrijven en openbare lichamen in de Europese Unie tot stand te brengen en op die manier bij te dragen tot de goede werking van de interne markt, wordt hierbij een Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging opgericht, hierna "het Agentschap" genoemd Het Agentschap assisteert de Commissie en de lidstaten om hen te helpen voldoen aan de vereisten inzake netwerk- en informatiebeveiliging, met inbegrip van de eisen van de huidige en toekomstige communautaire wetgeving, zoals Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("de kaderrichtlijn") De doelstellingen en taken van het Agentschap doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lidstaten inzake netwerk- en informatiebeveiliging die buiten de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen, zoals die welke onder de titels V en VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen, en laten in ieder geval de activiteiten op het gebied van openbare veiligheid, defensie, staatsveiligheid (inclusief de economische welvaart van de lidstaat wanneer de vraagstukken verband houden met de staatsveiligheid) en activiteiten van de lidstaat op het gebied van het strafrecht onverlet Commissie: algemeen voorbehoud bij artikel 1. Commissie: studievoorbehoud bij dit punt. FIN: voorbehoud bij de nieuwe formulering van artikel 1, lid 2. PB L 108 van , blz /03 pau/cq/bm 8

9 Artikel 2 (oud artikel 1) Doelstellingen 1. Het Agentschap stelt de Gemeenschap en de lidstaten beter in staat om netwerk- en informatiebeveiligingsproblemen te voorkomen, aan te pakken en het hoofd te bieden. 2. Het Agentschap verleent bijstand en advies aan de Commissie en de lidstaten in verband met vraagstukken inzake netwerk- en informatiebeveiliging die onder zijn bevoegdheden vallen, zoals vastgesteld in deze verordening. 3. Voortbouwend op nationale en communautaire inspanningen ontwikkelt het Agentschap een hoog niveau van deskundigheid. Het Agentschap wendt deze deskundigheid aan om een ruime samenwerking tussen de betrokkenen uit de publieke en particuliere sector te bevorderen. 4. Het Agentschap assisteert de Commissie op verzoek bij de technische voorbereiding van de aanpassing en de ontwikkeling van de communautaire wetgeving op het gebied van netwerken informatiebeveiliging. [...] 7 7 Deze tekst wordt opgenomen in een nieuwe overweging: "De uitoefening van de taken van het Agentschap laat de competenties van de volgende instanties onverlet en mag hun bevoegdheden en taken niet uithollen, belemmeren of overlappen: a) de nationale regelgevende autoriteiten zoals omschreven in de richtlijnen inzake de elektronische-communicatienetwerken en diensten, inzake de Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische communicatienetwerken en diensten (Besluit van de Commissie d. d. 29 juli 2002, PB L 200 van , blz. 38) en inzake het Comité voor communicatie (artikel 22 van de kaderrichtlijn, PB L 108 van , blz. 33); b) de Europese normalisatie-instellingen, de nationale normalisatie-instellingen en het Permanent Comité zoals bepaald in Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften; c) de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten inzake de bescherming van personen wat de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens betreft." 9775/03 pau/cq/bm 9

10 Artikel 3 8 (oud artikel 2) Taken Teneinde ervoor te zorgen dat de in de artikelen 1 en 2 vastgestelde werkingssfeer in acht wordt genomen en de doelstellingen worden verwezenlijkt, vervult het Agentschap de volgende taken: a) relevante informatie verzamelen met het oog op de analyse van bestaande en nieuwe risico's 9 en, in het bijzonder op Europees niveau, risico's die gevolgen hebben voor de bestendigheid en de beschikbaarheid van elektronische communicatienetwerken en voor de authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie die via deze netwerken toegankelijk wordt gemaakt en wordt verzonden, en de resultaten van deze analyse aan de lidstaten en de Commissie meedelen; b) binnen zijn doelstellingen advies en op verzoek bijstand verlenen aan de Commissie, het Parlement of de door de lidstaten aangewezen bevoegde instanties; c) de samenwerking tussen de verschillende spelers op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging versterken, onder andere door regelmatig overleg te plegen met het bedrijfsleven, de universiteiten en de andere betrokken sectoren, alsook door het opzetten van contactnetwerken voor communautaire instanties, door de lidstaten benoemde openbare lichamen en particuliere lichamen; c bis) de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten bij de ontwikkeling van gemeenschappelijke methoden bevorderen, teneinde problemen op het gebied van de netwerken informatiebeveiliging te voorkomen, aan te pakken en het hoofd te bieden; d) bijdragen aan de bewustmaking en de beschikbaarheid van tijdige, objectieve en volledige informatie over problemen op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging voor alle gebruikers, onder andere door middel van het stimuleren van de uitwisseling van de huidige beste praktijken, met inbegrip van waarschuwingsmethoden voor gebruikers, en het creëren van synergie tussen initiatieven uit de openbare en particuliere sector; e) de Commissie en de lidstaten assisteren bij de dialoog met het bedrijfsleven teneinde beveiligingsproblemen in verband met de apparatuur en programmatuur aan te pakken; f) de ontwikkeling van de normen op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging volgen; 8 9 Commissie: algemeen studievoorbehoud bij het artikel in samenhang met haar algemeen voorbehoud bij hoofdstuk 2 (organisatie). Overweging 13 dient als volgt te worden geformuleerd: "Teneinde de uitdagingen op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging beter te begrijpen moet het agentschap de bestaande en de nieuwe risico's kunnen analysren. Daartoe kan het Agentschap relevante informatie verzamelen, met name aan de hand van vragenlijsten, maar mag zij aan de particuliere sector of aan de lidstaten geen nieuwe verplichtingen inzake het genereren van gegevens opleggen." 9775/03 pau/cq/bm 10

11 g) activiteiten op het gebied van risicoanalyse en interoperabele oplossingen voor risicobeheer binnen organisaties in de openbare en de particuliere sector stimuleren; h) bijdragen aan de communautaire inspanningen voor de samenwerking met derde landen en zo nodig met internationale organisaties, teneinde een gemeenschappelijke algemene aanpak van de vraagstukken van netwerk- en informatiebeveiliging te bevorderen en aldus bij te dragen aan de totstandbrenging van een cultuur van netwerk- en informatiebeveiliging; i) onafhankelijk zijn eigen conclusies, beleidslijnen en adviezen formuleren betreffende vraagstukken die tot zijn taakgebied behoren. Artikel 4 (oud artikel 3) Definities Ten behoeve van deze verordening wordt verstaan onder: 10 [...] "netwerk": de transmissiesystemen en in voorkomend geval, de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetwerken voorzover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt, netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie; "informatiesysteem": computers en elektronische communicatienetwerken, alsmede de elektronische gegevens die daarmee worden opgeslagen, verwerkt, opgehaald of verzonden met het oog op de werking, het gebruik, de beveiliging en het onderhoud ervan; "netwerk- en informatiebeveiliging": het vermogen van een netwerk- of informatiesysteem om met een gegeven niveau van betrouwbaarheid bestand te zijn tegen toevallige gebeurtenissen of onwettige of kwaadaardige acties die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de opgeslagen of verzonden gegevens en de gerelateerde diensten die via deze netwerken en systemen worden aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar brengen; "beschikbaarheid": het toegankelijk zijn van gegevens en het operationeel zijn van diensten; "authenticatie": de bevestiging van een geclaimde identiteit van entiteiten of gebruikers; 10 De volgende tekst en een verwijzing naar de Resolutie van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de uitvoering van het Actieplan eeurope 2005 moeten in een nieuwe overweging worden opgenomen: De bestaande regelgeving omvat de volgende richtlijnen: Richtlijn 2002/20/EG ("Machtigingsrichtlijn"), Richtlijn 2002/22/EG ("Universele-dienstrichtlijn"), Richtlijn 2002/19/EG ("Toegangsrichtlijn"), Richtlijn 2002/58/EG (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), Richtlijn 1999/93/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen en Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn betreffende elektronische handel). 9775/03 pau/cq/bm 11

12 "gegevensintegriteit": de bevestiging dat verzonden, ontvangen of opgeslagen gegevens volledig en ongewijzigd zijn; "vertrouwelijkheid van gegevens": de bescherming van communicatie of opgeslagen gegevens tegen onderschepping en inzage door ongeautoriseerde personen; "risico": een functie van de waarschijnlijkheid dat een kwetsbaarheid in het systeem invloed heeft op de beschikbaarheid, authenticatie, integriteit of vertrouwelijkheid van de verwerkte of verzonden gegevens en de ernst van die invloed als consequentie van het opzettelijke of niet opzettelijke gebruik van een dergelijke kwetsbaarheid; "risicoanalyse": een wetenschappelijk en technologisch gefundeerd proces, bestaande uit vier stappen: gevareninventarisatie, gevarenkarakterisering, blootstellingsschatting en risicokarakterisering; "risicobeheer": een van risicoanalyse te onderscheiden proces waarin de beleidsalternatieven in overleg met de belanghebbenden tegen elkaar worden afgewogen, rekening houdende met de risicoanalyse en andere legitieme factoren, en waarbij, zo nodig, passende preventie- en beheersingsmaatregelen worden gekozen; "cultuur van netwerk- en informatiebeveiliging": de betekenis die aan dit begrip wordt gegeven in de OESO-richtsnoeren voor de beveiliging van informatiesystemen en netwerken van 25 juli 2002, die staan in bijlage I bij dit document, en in de Resolutie van de Raad van 18 februari 2003 betreffende een Europese aanpak ten behoeve van een cultuur van netwerk- en informatiebeveiliging PB C 48 van , blz /03 pau/cq/bm 12

13 HOOFDSTUK 2 ORGANISATIE 12 Artikel 5 13 (oud artikel 4) Organen van het Agentschap Het Agentschap zal bestaan uit: a) een raad van bestuur; b) een uitvoerend directeur. c) (geschrapt) d) (geschrapt) Artikel 6 14 (oud artikel 5) Raad van bestuur 1. De raad van bestuur zal bestaan uit één vertegenwoordiger per lidstaat, drie door de Commissie benoemde vertegenwoordigers 15, alsmede drie door de Commissie voorgedragen en door de Raad benoemde vertegenwoordigers zonder stemrecht, die elk één van de volgende groepen vertegenwoordigen: - de sector van de informatie- en communicatietechnologieën; - de consumentenorganisaties; - universitaire deskundigen inzake netwerk- en informatiebeveiliging. 2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op basis van hun relevante ervarings- en deskundigheidsniveau op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging. De vertegenwoordigers kunnen zich laten vervangen door gelijktijdig benoemde plaatsvervangers. 3. (Geschrapt) Commissie: voorbehoud bij het gehele hoofdstuk 2, omdat zij van oordeel is dat het aanzienlijk afwijkt van haar mededeling betreffende het operationele kader voor Europese agentschappen. Commissie: voorbehoud bij de schrapping van c) een adviesraad en d) werkgroepen. De Commissie maakt een voorbehoud bij dit artikel, vooral wat betreft de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur (die in het voordeel van de lidstaten zijn), de meerderheidsregels bij de stemming, de rol van de raad van bestuur in de organisatorische structuur van het Agentschap (verplichte raadpleging van de raad van bestuur over courante activiteiten van het Agentschap). Zij stelt opnieuw haar oorspronkelijke voorstel voor (artikel 5). A, D en P maken voorbehoud bij het aantal stemmen (drie) van de door de Commissie aangewezen vertegenwoordigers en stellen in plaats daarvan één enkele stem voor. 9775/03 pau/cq/bm 13

14 4. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter voor een periode van tweeëneenhalf jaar, die kan worden hernieuwd. De vice-voorzitter vervangt ambtshalve de voorzitter, wanneer deze is verhinderd zijn taken te verrichten. 5. De raad van bestuur stelt zijn reglement van orde vast 16. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen met een meerderheid van twee derden 17 van de stemmen van alle stemgerechtigde leden. 6. De raad van bestuur komt bijeen op convocatie van de voorzitter. De raad van bestuur belegt ten minste tweemaal per jaar een gewone vergadering. Op verzoek van de voorzitter of van ten minste een derde van zijn stemgerechtigde leden belegt de raad van bestuur ook buitengewone vergaderingen. De uitvoerend directeur neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur en neemt het secretariaat daarvan waar De raad van bestuur stelt op basis van een voorstel van de Commissie het huishoudelijk reglement van het Agentschap vast. Het reglement wordt openbaar gemaakt. 8. De raad van bestuur stelt de algemene doelstellingen voor de activiteiten van het Agentschap vast [ 19 ]. De raad van bestuur zorgt ervoor dat het Agentschap werkt overeenkomstig de in de artikelen 12 tot en met 15 en 23 vastgestelde beginselen. De raad van bestuur zorgt ook voor samenhang tussen de werkzaamheden van het Agentschap en de activiteiten van de lidstaten en van de Europese Gemeenschap. 9. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 30 november 20 het werkprogramma van het Agentschap voor het komende jaar vast. De raad van bestuur ziet erop toe dat het werkprogramma aansluit bij de werkingssfeer, doelstellingen en taken van het Agentschap, alsook bij de wetgevings- en beleidsprioriteiten van de Gemeenschap op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging. 10. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 31 maart het algemeen verslag over de werkzaamheden van het Agentschap in het voorgaande jaar vast De Commissie wenst opnieuw de volgende zinsnede op te nemen: "... gebaseerd op een voorstel dat de Commissie zal goedkeuren...". De Commissie maakt een voorbehoud bij de meerderheidsregel en stelt een gewone meerderheid voor. De Commissie wil de woorden "en neemt het secretariaat daarvan waar" schrappen. De tekst wordt overgebracht naar een nieuwe overweging: "De raad van bestuur waarborgt dat het Agentschap zijn taken uitvoert onder zodanige omstandigheden dat het op grond van zijn onafhankelijkheid, de kwaliteit van de verstrekte adviezen en verspreide informatie, de transparantie van zijn procedures en werkwijzen en de voortvarendheid bij de uitvoering van de hem toegewezen taken als referentiepunt kan fungeren.". De Commissie stelt 31 januari voor. 9775/03 pau/cq/bm 14

15 11. De financiële regelingen die op het Agentschap van toepassing zijn, worden na overleg met de Commissie door de raad van bestuur vastgesteld. Zij mogen niet afwijken van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/ van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/ van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, tenzij dit in verband met de activiteiten van het Agentschap een specifiek vereiste is en de Commissie vooraf toestemming heeft verleend. Artikel 7 23 (oud artikel 6) Uitvoerend directeur 1. Het Agentschap wordt bestuurd door de uitvoerend directeur die onafhankelijk is in de uitvoering van zijn taken. 2. De uitvoerend directeur wordt benoemd door de raad van bestuur met een meerderheid 24 van vier vijfden van de stemgerechtigde leden, op basis van een kandidatenlijst die door de Commissie wordt voorgelegd na een algemeen vergelijkend onderzoek volgend op de publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en andere bladen. De uitvoerend directeur van het bureau wordt benoemd op grond van verdienste, van door bewijsstukken aangetoonde bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden, en van voor netwerk- en informatiebeveiliging 25,. relevante bekwaamheid en ervaring. Vóór de benoeming wordt de door de raad van bestuur genomineerde kandidaat onverwijld uitgenodigd om een verklaring voor het Europees Parlement af te leggen en vragen te beantwoorden van leden van die instelling. Het Europees Parlement of de Raad kan te allen tijde de uitvoerend directeur horen met betrekking tot onderwerpen die verband houden met de werkzaamheden van het bureau. De uitvoerend directeur kan door de raad van bestuur met een meerderheid van vier vijfden van alle stemgerechtigde leden van zijn functie worden ontheven De ambtstermijn van de uitvoerend directeur bedraagt tweeëneenhalf jaar, en wordt met dezelfde termijn verlengd 28 tenzij de raad van bestuur anders beslist PB L 357 van , blz. 72. PB L 248 van , blz. 1. De Commissie maakt een voorbehoud bij dit artikel. De Commissie maakt voorbehoud bij de meerderheidsregels die van toepassing zijn op de benoeming van de uitvoerend directeur en stelt in de plaats daarvan een gewone meerderheid voor. De Commissie is van oordeel dat deze passage deel zou moeten uitmaken van de omschrijving van de vacature door de Commissie. De Commissie stelt voor om verwijzingen terzake in het huishoudelijk reglement op te nemen. De Commissie maakt een voorbehoud bij de nieuwe formulering van artikel 7, lid 3. De Commissie stelt voor om in de Engelse versie het woord "extended" te gebruiken. 9775/03 pau/cq/bm 15

16 4. De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor: a) de dagelijkse leiding van het Agentschap 29 ; b) de opstelling van een voorstel voor de werkprogramma's van het Agentschap, na voorafgaand overleg met de betrokken sectoren; c) de uitvoering van de werkprogramma's en de besluiten van de raad van bestuur; d) de taakuitoefening van het Agentschap conform de behoeften van de afnemers, met name wat betreft de doeltreffendheid van de verleende diensten; e) de opstelling van de ramingen van ontvangsten en uitgaven en de uitvoering van de begroting van het Agentschap; f) alle personeelszaken; g) het leggen en onderhouden van contacten met het Europees Parlement en het aangaan van een geregelde dialoog met de betrokken commissies. 5. Elk jaar legt de uitvoerend directeur aan de raad van bestuur de volgende stukken ter goedkeuring voor: a) een ontwerp van een algemeen verslag over alle activiteiten van het Agentschap in het voorgaande jaar; b) een ontwerp-werkprogramma De uitvoerend directeur zendt het werkprogramma 31, nadat dit door de raad van bestuur is aangenomen, naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de lidstaten en zendt het algemeen verslag van het Agentschap toe aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en belast zich met de publicatie ervan. 7. (Geschrapt) De Commissie stelt voor de woorden "..., met inbegrip van het secretariaat betreffende de activiteiten van het Agentschap" toe te voegen. De Commissie stelt voor de woorden "na voorafgaande goedkeuring door de Commissie" toe te voegen. De Commissie stelt voor om zowel het werkprogramma als het algemeen verslag aan alle instellingen toe te zenden. 9775/03 pau/cq/bm 16

17 8. 32 Indien nodig kan de uitvoerend directeur binnen de werkingssfeer, doelstellingen en taken van het Agentschap en na goedkeuring door de raad van bestuur ad hoc werkgroepen 33 van deskundigen oprichten. De procedures betreffende met name de samenstelling, de benoeming van de deskundigen door de uitvoerend directeur en de werkwijze van de ad hoc groepen worden in het huishoudelijk reglement van het Agentschap vastgesteld. Eventuele ad hoc werkgroepen houden zich in het bijzonder bezig met technische en wetenschappelijke onderwerpen. De leden van de raad van bestuur kunnen geen lid van de ad hoc werkgroepen zijn. De vertegenwoordigers van de Commissie zijn gemachtigd de vergaderingen van die groepen bij te wonen. Artikel 8 (oud artikel 7) Adviesraad 34 (geschrapt) De Commissie maakt een voorbehoud bij dit punt en stelt opnieuw haar oorspronkelijk voorstel voor (artikel 10). De volgende nieuwe overweging dient te worden toegevoegd: "Het Agentschap draagt er zorg voor dat zijn ad hoc werkgroepen bevoegd en representatief zijn, en zo nodig een vertegenwoordiging behelzen van de openbare diensten van de lidstaten, van de particuliere sector, met inbegrip van het bedrijfsleven, van de gebruikers en van universitaire deskundigen op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging. Het Agentschap kan de werkgroepen zo nodig aanvullen met onafhankelijke deskundigen die erkend zijn wegens hun bevoegdheid op het betrokken gebied." De Commissie maakt een voorbehoud bij de schrapping van artikel 8 (opheffing van de adviesraad) en stelt opnieuw haar oorspronkelijk voorstel voor (artikel 7). 9775/03 pau/cq/bm 17

18 HOOFDSTUK 3 WERKING Artikel 9 (oud artikel 8) Werkprogramma Het Agentschap baseert zijn activiteiten op de uitvoering van het werkprogramma dat is aangenomen in overeenstemming met artikel 6, lid 9. Het werkprogramma belet het Agentschap niet om onvoorziene activiteiten op zich te nemen die binnen zijn werkingssfeer, zijn doelstellingen en taken en de gegeven budgettaire beperkingen vallen. Artikel (oud artikel 9) Verzoeken aan het Agentschap 1. Verzoeken om adviezen en bijstand die binnen de werkingssfeer, de doelstellingen en taken van het Agentschap vallen, dienen aan de uitvoerend directeur te worden gericht en te worden vergezeld van achtergrondinformatie waarin het te behandelen probleem wordt uitgelegd. De uitvoerend directeur stelt de Commissie in kennis van de ontvangen verzoeken. Indien het Agentschap een verzoek weigert, dient zulks te worden gemotiveerd. 2. De in lid 1 genoemde verzoeken kunnen worden ingediend door: a) de Commissie b) elke bevoegde instantie die door de lidstaten is aangewezen, zoals een nationale regelgevende instantie volgens de definitie van artikel 2 van de kaderrichtlijn (geschrapt). 4. De praktische regelingen voor de toepassing van de leden 1 en 2, in het bijzonder met betrekking tot de indiening, de vaststelling van prioriteiten, de follow-up en de raadpleging van de raad van bestuur over de bij het Agentschap ingediende verzoeken, worden vastgesteld door de raad van bestuur in het huishoudelijk reglement van het Agentschap Voorbehoud van de Commissie bij dit artikel. Zij verzet zich namelijk tegen de aanwijzing van bevoegde instanties door de lidstaten, de beperking ten aanzien van de instanties die het Agentschap om advies mogen verzoeken, de betrokkenheid van de raad van bestuur bij de behandeling van de verzoeken die bij het Agentschap worden ingediend, en de overlappingen tussen artikel 10, lid 4, en artikel 13, lid 4. Er dient een nieuwe overweging te worden toegevoegd: "De krachtens artikel 3 van de kaderrichtlijn aangewezen nationale regelgevende instanties kunnen door een lidstaat worden aangewezen als bevoegd lichaam." De Commissie is tegen de huidige formulering van lid 2, onder b), die zij te restrictief acht. 9775/03 den/cq/mg 18

19 Artikel 11 (oud artikel 10) Werkgroepen 37 (geschrapt) Artikel (oud artikel 11) Verklaring van belangen 1. De uitvoerend directeur en [...] 39 de door de lidstaten op een tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren leggen een bindende verklaring en een verklaring van belangen af waaruit blijkt dat zij geen directe of indirecte belangen hebben die als nadelig voor hun onafhankelijkheid kunnen worden beschouwd. Dergelijke verklaringen dienen op schrift te worden gesteld. 2. Externe deskundigen die deelnemen aan ad hoc werkgroepen leggen op elke vergadering een verklaring af over belangen die als nadelig voor hun onafhankelijkheid worden beschouwd met betrekking tot de agendapunten. Artikel (oud artikel 12) Transparantie 1. Het Agentschap garandeert dat het zijn activiteiten uitvoert met een hoog niveau van transparantie, overeenkomstig de artikelen 14 en Het Agentschap zorgt ervoor dat het publiek en alle belanghebbenden van objectieve, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie worden voorzien, in het bijzonder met betrekking tot eventuele resultaten van zijn werkzaamheden. Het zal tevens de belangenverklaringen van [...] de uitvoerend directeur [...] 41 en de door de lidstaten op een tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren openbaar maken, alsmede de belangenverklaringen die deskundigen met betrekking tot agendapunten op de vergaderingen van de ad hoc werkgroepen hebben afgelegd. 3. De raad van bestuur kan op voorstel van de uitvoerend directeur belanghebbenden toestemming geven om de uitvoering van activiteiten van het Agentschap te observeren. 4. Het Agentschap legt in zijn huishoudelijk reglement de praktische regelingen voor de toepassing van de in de leden 1 en 2 bedoelde transparantiebepalingen vast Commissievoorbehoud bij de schrapping van artikel 11 (werkgroepen). De Commissie dringt aan op de handhaving van haar oorspronkelijk voorstel (artikel 10) en is van mening dat de werkgroepen (zoals zij worden voorgesteld in artikel 7, lid 8) niet binnen het organisatorische kader van het Agentschap vallen. Commissievoorbehoud bij dit artikel wegens de schrapping van de verwijzing naar de leden van de raad van bestuur uit het oorspronkelijke voorstel. Commissievoorbehoud bij de schrapping van de verwijzing naar de adviesraad. Commissievoorbehoud bij de schrapping van de verwijzing naar de leden van de raad van bestuur uit het oorspronkelijke voorstel. Commissievoorbehoud bij de schrapping van de verwijzing naar de adviesraad. 9775/03 den/cq/mg 19

20 Artikel (oud artikel 13) Vertrouwelijke behandeling Onverminderd artikel 15, onthult het Agentschap aan derden geen verwerkte of ontvangen informatie waarvoor om vertrouwelijke behandeling is gevraagd De leden van de raad van bestuur [...] 46, de uitvoerend directeur, de door de lidstaten op een tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren, de externe deskundigen die deelnemen aan ad hoc werkgroepen en de personeelsleden van het Agentschap zijn ook na het beëindigen van hun functie gebonden aan de geheimhoudingsplicht uit hoofde van artikel 287 van het EG-Verdrag. 3. Het Agentschap legt in zijn huishoudelijk reglement de praktische regelingen voor de toepassing van de in de leden 1 en 2 bedoelde vertrouwelijkheidsregels vast. 4. (geschrapt) 47 Artikel 15 (oud artikel 14) Toegang tot documenten 1. Op documenten die in het bezit zijn van het Agentschap is Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 48 van toepassing. 2. De raad van bestuur stelt binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden van het Agentschap regelingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast. 3. Tegen besluiten van het Agentschap uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1049/2001is beroep mogelijk door middel van een klacht bij de ombudsman of een procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, op grond van respectievelijk artikel 195 en artikel 230 van het EG-Verdrag Commissievoorbehoud. UK maakt een studievoorbehoud bij de formulering van artikel 14, lid 1. F maakt een voorbehoud en verkiest de formulering "gerubriceerde informatie" in de volgende nieuwe overweging: "In het kader van zijn werkingssfeer en van zijn doelstellingen, en bij de vervulling van zijn taken leeft het Agentschap in het bijzonder de bepalingen na die van toepassing zijn op de instellingen van de Europese Gemeenschappen, alsmede de nationale wetgeving inzake de behandeling van gevoelige documenten en van gerubriceerde informatie." De Commissie vroeg zich af wat de meerwaarde is van deze nieuwe overweging. Studievoorbehoud van de Commissie bij dit lid wegens de schrapping van de verwijzing naar de "adviesraad". Voorbehoud van de Commissie bij de schrapping van de verwijzing naar de adviesraad. Commissievoorbehoud bij de schrapping van artikel 14, lid 4. PB L 145 van , blz /03 den/cq/mg 20

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

1. De Commissie heeft op 18 juni 2010 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 bij de algemene begroting 2010 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft op 18 juni 2010 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 bij de algemene begroting 2010 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2010 (30.07) (OR. en) 12224/10 FIN 319 NOTA A-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad nr. Comv.: 11251/10 FIN 274 - COM (2010) 315

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2010 (09.12) (OR. fr) 17573/10 MI 533 COMPET 421 EF 204 ECOFIN 820 TELECOM 149 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) 18.12.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 1211/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

C 103 E/184 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 103 E/184 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 103 E/184 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 30.4.2002 Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties het voortgangsverslag van het voorzitterschap inzake bovengenoemd onderwerp.

Hierbij gaat voor de delegaties het voortgangsverslag van het voorzitterschap inzake bovengenoemd onderwerp. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (19.11) (OR. en) 15277/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0113 (COD) NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad CONSOM 130 JUSTCIV 307 CODEC 1269

Nadere informatie

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II).

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II). Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (03.06) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0118 (CNS) 10189/10 ADD 1 LIMITE FISC 49 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 12057/03 LIMITE PI 74 VERSLAG van: het voorzitterschap

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend.

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 september 2008 (9.09) (OR. en) 2677/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0025 (COD) CODEC 054 EDUC 202 SOC 473 OTA van: aan: Betreft : het secretariaat-generaal het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) 15171/02 LIMITE PUBLIC ELARG 405 CAB 22 NOTA I/A-PUNT van: de Groep uitbreiding aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend.

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 september 2008 (23.09) (OR. en) 2673/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0024 (COD) CODEC 052 CULT 94 CADREFI 8 OTA van: aan: Betreft : het secretariaat-generaal het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

BESLUIT 2014/75/GBVB VAN DE RAAD

BESLUIT 2014/75/GBVB VAN DE RAAD 12.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 41/13 BESLUITEN BESLUIT 2014/75/GBVB VAN DE RAAD van 10 februari 2014 betreffende het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie DE RAAD VAN

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (21.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0163 (COD) 11263/08 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

Tekst van de artikelen 33 tot en met 37 met toelichting

Tekst van de artikelen 33 tot en met 37 met toelichting EUROPESE CONVENTIE SECRETARIAAT Brussel, 2 april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 650/03 NOTA van: aan: Betreft: het Praesidium de Conventie Het democratisch leven van de Unie Deel I van de Grondwet, Titel VI:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684.

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 1999 (21.12) (OR. en) 12931/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0245 (COD) LIMITE CONSOM 69 ECOFIN 237 CODEC 683 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2009 (13.11) (OR. en) 11064/09 EUROPOL 39 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Besluit van de Raad van Bestuur van Europol

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) 5931/10 LIMITE PUBLIC JUR 56 INST 25 COUR 12 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep vrienden van het voorzitterschap

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: Voorstel voor een verordening (EG, EURATOM) van de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 10445/03 LIMITE PI 56 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 7810/16 ENFOPOL 100 CODEC 417 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 8 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 172/15

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 172/15 18.7.2002 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 172/15 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) PUBLIC 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0214 (E) 14260/14 STAT 23 FIN 739 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Uitgave 2016 - 2 - - 3 - Huishoudelijk Reglement van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie