Openingsspeech Onderwijsontwikkeling: streefdoelen, balans en perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingsspeech Onderwijsontwikkeling: streefdoelen, balans en perspectief"

Transcriptie

1 Dag van de Onderwijsvernieuwing 27 mei Campus Jette Onderwijsvernieuwing in de lift Openingsspeech Onderwijsontwikkeling: streefdoelen, balans en perspectief door, vice-rector Onderwijs VUB Ann Langenakens, directeur Onderwijs EhB Sprekers zijn niet alleen nauw betrokken bij de onderwijsvernieuwing maar hebben vanuit hun functie een breed terreinoverzicht. Hun blikveld omvat zowel hetgeen van buiten op onze organisatie afkomt als wat zich binnen en tussen onze instellingen afspeelt. In een kritische reflectie maken zij in een gezamenlijke presentatie hun helicopter view aan ons kenbaar. We zijn zo bezig met onze dagdagelijkse beslommeringen dat het er doorgaans te weinig van komt om eens rustig de balans op te maken: hoe staan we ervoor, waar stáán we voor en waar gaan we naar toe met onze samenwerking? De vraag om deze openingsspeech te houden komt daarom op een goed gelegen moment. Ann en ik werden gedwongen om hierover eens samen te zitten. Algauw hadden we enkele statements te pakken: - Onderwijsvernieuwing is niet los te zien van de organisatorische context. - Wij gelóven in de samenwerking tussen VUB en EhB, maar in de praktijk is het daarom nog niet altijd even makkelijk. We wilden de materie in een chronologie plaatsen: - Welke intenties hadden wij twee jaar geleden? - Hoe staat het daar nu mee? - Wat betekent dat zoal voor de toekomst? Twee jaar geleden, om precies te zijn op 28 mei 2002, organiseerden we onze eerste gezamenlijke Dag van de Onderwijsvernieuwing. De openingssessie, die geheel op video is vastgelegd, is opnieuw bekeken. Wat we terugzien is dat in de duo-speech met Anns voorganger, Ignace Van Dingenen, we volgende punten hebben benadrukt: - Marleen Vanderpoorten wenst Vlaanderen voorop te laten lopen in het Bolognaproces, - De BaMa-hervorming moet meerwaarde opleveren voor de student, - het gaat om een continuüm met opleidingen van verschillende cycli en gaande van professionele bachelors tot academische masters - we zijn op weg naar een asssociatie en hebben een heleboel horizontale en vertikale werkgroepen ingesteld, - we zijn met onze pluralistische onderwijsvisie en onze onderlinge contacten natuurlijke partners in het Brusselse onderwijslandschap, - we willen streven naar transparante, flexibele trajecten, - schakelprogramma s van en naar opleidingen zijn nodig zodat studenten efficiënte leertrajecten kunnen volgen, 1

2 - een nieuw type trajectbegeleiding is nodig in een geflexibiliseerd systeem, - we moeten allerlei muren en muurtjes afbreken, - onderwijsvernieuwing leeft en groeit bottom-up; er gebeurt veel, maar nog teveel op eilandjes. De speech kreeg een speels vervolg met het optreden van de groep More balls than most. Om een sfeerbeeld te geven willen we u een kort fragmentje tonen. [1e intermezzo - videofragment (18 sec.)] Jongleur Michiel: De dag van de onderwijsvernieuwing en wat dat allemaal inhoudt. Ann Langenakens Die beelden typeren het onstuimig enthousiasme van onze eerste onderwijsinnovatiedag die tot doel had de onderwijsinnovatieprojecten van beide instellingen aan elkaar kenbaar te maken. Het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, want raakvlakken werden duidelijk en enkele nieuwe projecten kwamen in samenwerking tot stand, zoals bijvoorbeeld het project Interprofessioneel onderwijs in de gezondheidszorg dat vandaag zal worden voorgesteld. Maar nu staan we twee jaar verder - we bevinden ons duidelijk in een nieuwe fase In de eerste plaats: De omvorming naar de bachelor- masteropleidingen die twee jaar terug nog maar in de ideeënfase zat, is intussen voltooid: - de nieuwe opleidingen gaan over enkele maanden van start, - de lijst voor Vlaanderen toegestane bachelor- masteropleidingen ligt definitief vast in het Besluit van regering van 13 februari 2004, - het NVAO is bezig met de eindredactie van het Hoger Onderwijsregister voor , - het is allemaal definitief. In de tweede plaats: Ook de associatie kreeg definitief vorm. In juli 2003 werd ze officieel opgericht, haar naam werd vastgelegd, de statuten werden neergelegd, Jean-Luc Vanraes werd de voorzitter van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) en Raf Devos werd enkele maanden terug aangesteld als coördinator van de associatie. In de derde plaats: Op 30 september 2003 dienden zowel de Erasmushogeschool als de VUB elk een onderwijsontwikkelingsplan bij de overheid in waarin omschreven staat hoe beide instellingen in de schoot van de associatie in de periode gestalte zullen geven aan de onderwijshervorming, de flexibilisering en de onderwijsvernieuwing. Dit is belangrijk, want het schept het kader waarin al onze lopende en toekomstige onderwijsinnovatieprojecten een plaats moeten vinden. De overheid zal het succes van onze toekomstige realisaties op basis van deze plannen afmeten. Een schema van de algemene structuur van onze plannen werd in uw deelnemersmap opgenomen op pagina 4. Zoals daarnet reeds gesteld bevinden we ons nu in een nieuwe fase van de hervormingsbeweging. De overheid laat ons niet op onze lauweren rusten opnieuw werden er bakens uitgezet. 2

3 Het gaat nu niet meer om het herwerken van de grote structuren succesvolle voltooiing van wat van ons wordt verwacht vereist nu inhoudelijke verdieping op het microvlak. Uitdagingen die er nu liggen: 1. Tegen 1 juli 2005 moet binnen de associatie een EVC-procedure op punt staan die begin academiejaar operationeel moet zijn. Een procedure opzetten om eerder verworven competenties te valideren en op basis daarvan studieduurverkorting toe te kennen, veronderstelt dat de competenties die in individuele opleidingsonderdelen verworven worden, gekend en beschreven zijn. In een van de sessies vandaag worden ervaringen met EVC verteld. 2. De bepalingen van het recent goedgekeurde flexibiliseringsdecreet moeten tegen het academiejaar ook geoperationaliseerd zijn. Lectuur van en reflectie over het flexibiliseringsdecreet leidt tot de vaststelling dat de uitwerking en operationalisering van het begrip competentie het begin- en eindpunt van alles lijkt te vormen. Het diplomacontract dat studenten volgens het flexibiliseringsdecreet voortaan zullen kunnen afsluiten, betreft van bij de eerste inschrijving reeds het studiepad van de hele opleiding. Voor Bachelors strekt dat al drie jaar in de tijd en bij pech, misschien langer. Deze contractuele verbintenis moet worden nageleefd, maar toch moet de instelling over de nodige vrijheid beschikken om van jaar tot jaar wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Het diplomacontract mag dus geen zuivere opsomming van opleidingsonderdelen worden. De verbintenis op lange termijn met de student en het behoud van vrijheid wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen kunnen met elkaar verenigd worden door zich er in het diplomacontract toe te verbinden de eindcompetenties van het opleidingsprofiel in de loop van het traject te zullen bijbrengen. Het opleidingsonderdeel geldt daarbij als instrument een instrument kan altijd worden bijgesteld zonder aan het doel te raken. Dit noodzaakt een nauwkeurig beeld en bescrhijving van begin- en eindcompetenties van opleidingen in hun geheel. De studentvolgsystemen die in de voorbije jaren in verschillende onderwijsinnovatieprojecten ontwikkeld werden, winnen in het kader van de flexibilisering ongetwijfeld aan betekenis. Grotere keuzevrijheid impliceert immers behoefte aan begeleiding bij die keuzes. Een onderwijssysteem dat bereikbaarder moet worden voor minder klassieke doelgroepen, vereist ook extra inspanning op het vlak van studiebegeleiding. Enkele van onze lopende projecten op dat vlak worden u vandaag ook voorgesteld. Het flexibiliseringsdecreet wil niet alleen een andere benadering van de opleidingstrajecten met verschillende types contractuele verbintenissen maar ook flexibilisering in de tijd en de ruimte. Het spreekt vanzelf dat een gebruiksvriendelijk en goedfunctionerend elektronisch leerplatform en een goed uitgebouwd kennisbeheersysteem hierbij van essentieel belang zijn. 3. De evaluatiecriteria voor visitaties en de voorwaarden voor accreditering van opleidingen liggen nu langzaamaan vast en worden reeds vanaf 2005 toegepast. Opvallend is dat in de kwaliteitsparameters naast programma-opbouw ook de werkvormen en de daaraan gekopplede onderwijsvernieuwing zeer sterk worden 3

4 benadrukt. Hier kunnen we de expliciete erkenning vinden van het belang van onderwijsvernieuwing in de ganse onderwijshervorming. Kortom: Onze onderwijsinnovatieprojecten zijn geen vrijblijvende toemaatjes meer. Ze zijn essentieel: ze hebben een voorbeeldfunctie, ze vormen onze uitgangspunten, de opgedane expertise moet gedeeld en verspreid worden. Losse projecten volstaan niet de expertise die opgebouwd wordt binnen een project moet op één of andere manier een blijvend karakter krijgen. Geen kleine uitdaging gezien de beperking zowel in de tijd als in omvang van beschikbare financiering. Hier is denk ik het moment om terug te komen op onze statements van in het begin: Onderwijsvernieuwing is niet los te zien van de organisatorische context. Wij gelóven in samenwerking VUB en EhB maar daarom is het in de praktijk nog niet altijd even makkelijk. Welke samenwerking is nodig; wat betekent samenwerking binnen en tussen onze organisaties? Wat is nodig? Laten we eerst eens kijken intern bij de VUB: Ik wil het convenant tussen VUB en minister Marleen Vanderpoorten als voorbeeld nemen. De convenantprojecten zijn enerzijds het vervolg op STIHO en anderzijds de voorloper van het onderwijsontwikkelingsplan. In 2003 zijn acht vernieuwingsprojecten gestart en tussentijdse resultaten van deze projecten zijn vandaag volopt te zien. Bijzonder aan deze projecten is dat de tussentijdse en de eindresultaten vanuit het ministerie niet alleen afzonderlijk per project worden geëvalueerd maar ook op een aantal andere componenten, namelijk: 1. Instellingsbeleid, omvattende onderwijsvisie en -beleid, vormgeving van de (centrale) regie, algemene implementatie- en disseminatiestrategie op instellingsniveau, centrale onderwijsondersteuning, flankerend instellingsbeleid, ruimte voor facultair onderwijsbeleid en voor facultair verschillende invullingen, beleid ten aanzien van professionalisering van docenten 2. Organisatorische inbedding, waaronder: beleg van verantwoordelijkheden, rol van onderwijsraad, van instellings- en faculteitsbestuur en van onderwijscommissie inzake onderwijsinnovatie, flankerende maatregelen, organisatie van evaluatie en terugkoppeling van bevindingen naar beleid, overall coördinatie van de projecten, afstemming en samenwerking tussen projecten 3. Implementatie: implementatiestrategie en implementatieplan, wat wordt de facto geïmplementeerd, obstakels, werkwijze, rollen van ontwikkelaars en van gebruikers, mate waarin implementatie vrijblijvend of verplichtend is 4. Disseminatie buiten het project: betrokkenheid van docenten, relatie/samenwerking met andere projecten, disseminatieplan of aanpak, spreiding van bevindingen, ervaringen en producten over de faculteiten 5. Continuïteit: hoe de innovatie na de convenantperiode vast te houden, eventuele inzet van eigen middelen, behoud van expertise, beheer en onderhoud van producten en systemen Laten we eens terugkijken wat de ludieke experts in de veranderologie twee jaar geleden over changemanagement te berde brachten. Er waren leuzen als: - we moeten van verandering gaan houden, - loslaten is ons enige houvast, - moeten onszelf vernieuwen, 4

5 - er zijn geen problemen, alleen uitdagingen, Maar wat zien we in de praktijk? [ 2 e intermezzo - videofragment (3 min.)] De krachten bundelen - de opdracht is samenwerken de jongleurs gaan akkoord maar doen gewoon hun eigen ding verder. Samenwerking tussen organisaties betekent ook dingen loslaten; dat is moeilijk, we hebben de neiging om door te gaan met het eigen ding. Mijn visie is dat samenwerking niet vrijblijvend is; het gaat om een groeiproces. Uitgangssituatie is dat we elkaars eigenheid respecteren. Op den duur is dat niet voldoende. We hèbben onze gezamenlijke streefdoelen en 2006 is echt niet meer zo ver weg. De speeltijd in de tuin van Akademos is over. Er zijn belemmerende factoren op vlak van structuren en middelen en we hebben onze cultuurverschillen, maar we zullen toch keuzes moeten maken. We moèten eenvoudig samenwerken om de organisatie draaiende te houden. Ann Langenakens Al te makkelijk wordt lippendienst gegeven aan samenwerken, maar zet het eilandgedrag zich verder... Samenwerking is niet: De karretjes aan elkaar hangen en niet elkaar copïeren. Nodig is het een evenwicht te vinden tussen samenwerken + eigenheid behouden - respect en rekening houden met elkaar Twee jaar terug brachten we Een andere kijk op leren op de eerste onderwijsvernieuwingsdag, vorig jaar zoemden we in op een aantal deelthema's en zochten we evenwicht onder het motto Een kwestie van evenwicht. Vandaag, op de drempel van de nieuwe fase in de onderwijsontwikkeling, zit Onderwijsvernieuwing in de lift. Een succesvolle en leerrijke dag toegewenst. Dank voor uw aandacht. 5

Onderwijsvernieuwing: een continu proces

Onderwijsvernieuwing: een continu proces Onderwijsvernieuwing, een continu proces geeft een caleidoscopisch beeld van zeven jaar onderwijsvernieuwing bij de partners van de Universitaire Associatie Brussel. De voorbije jaren hebben vele docenten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Jubileummagazine / juli 2015 NVAO 2005-2015

Jubileummagazine / juli 2015 NVAO 2005-2015 Jubileummagazine / juli 2015 NVAO 2005-2015 Inhoudsopgave 03 Entree 06 Zoektocht naar evenwicht Anne Flierman 07 Meer duurzame kwaliteit Ann Demeulemeester 08 Interview Bart Kerremans 09 NVAO bijeenkomsten

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen Master in samenleving, recht en religie en Master of Society, Law and Religion en de master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie