Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 12 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 12 december 2014"

Transcriptie

1 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 12 december 2014 > Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding > Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam > Doordecentralisatie (buiten)onderhoud vanuit accountantsperspectief

2 Zo...dat zit goed! schoolmeubelen School- of projectinrichting is een kwestie van functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het leveren van innovatieve oplossingen en design voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering en vernieuwing van de producten. Presikhaaf Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen en materialen. Voor meer informatie kijk op: Presikhaaf schoolmeubelen Bruningweg 10 Telefoon: BM Arnhem Telefax: Postbus EL Arnhem Internet:

3 C O L O F O N??? PO/VO/MBO/HBO Dyademagazine is een uitgave van Dyade. Dyademagazine verschijnt elf maal per jaar. Redactie Frank Cannegieter Marianne Groen Harry Klein Obbink Herman de Wild (hoofdredacteur) Met medewerking van Bianca Brouwer Bert van t Land Jan Willem Vijfhuize (PWC) Redactie-adres Postbus JA Utrecht Abonnementen Klanten van Dyade ontvangen een exemplaar van het Dyademagazine per bevoegd gezag plus een exemplaar per school. Voor niet- klanten en extra abonnementen kost het Dyademagazine E 39,95 per jaar, exclusief btw. Voor opgave van abonnementen en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met uw Dyade vestiging. In dit nummer: 4 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding 8 Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam 10 Kort nieuws Doordecentralisatie (buiten)onderhoud vanuit accountantsperspectief Advertentie-informatie Herman de Wild Tel. (030) Hoewel aan de productie van Dyademagazine veel zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. De Stichting Dyade Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van drukfouten, onjuist heden of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie. Vormgeving designgenerator, Arnhem Eindredactie Hanneke Leening, Dyade Illustratie Mieke de Haan, Gouda Drukkerij Nivo, Delfgauw In the spotlight 14 Future Learning in Hollandsche Rading 18 Samen nog beter (voor het onderwijs) 21 Onderwijs en technologie: vijf belangrijke ontwikkelingen (deel 2) 24 Dyade Academy 26 Dyade Voordeelservice 27 Kalender 27 Waar vindt u ons? s Dyademagazine nummer 12 december

4 PO Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding Op 1 januari 2015 zal het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking treden: de wijziging van het flexrecht. De wijziging van het ontslagrecht volgt per 1 juli 2015, en in 2016 treedt de wijziging van de WW in werking. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen van het ontslagrecht per 1 juli door Bianca Brouwer, juriste Dyade Advies Het gaat hier om het bijzonder onderwijs, omdat de werknemers in het bijzonder onderwijs onder het Burgerlijk Wetboek vallen en werknemer zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De ambtenaren in het openbaar onderwijs vallen in principe wel onder de definitie van het begrip werknemer in het Burgerlijk Wetboek, maar artikel 7:615 BW bepaalt dat de bepalingen over de arbeidsovereenkomst niet van is toepassing op arbeidscontractanten(ambtenaren) bij de overheid. De Wet Werk en Zekerheid heeft indirect wel gevolgen voor de ambtenaren in het openbaar onderwijs, aangezien op basis van de wet wijzigingen in de respectievelijke cao s zullen worden opgenomen. De cao geldt door algemeen verbindend voorschrift ook voor ambtenaren. Artikel 7: 610 BW bepaalt: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De wetgever heeft bepaald dat Boek 7, titel 10 Arbeidsovereenkomst, niet van toepassing is op arbeidscontractanten(ambtenaren) bij de overheid. Het betreft hier de verhouding tussen overheid en ambtenaar. Op deze verhouding is bestuursrecht van toepassing. Thans is er wel een wetsvoorstel aanhangig (Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) om de ambtenaar dezelfde positie als de werknemer te geven. Daarmee wordt beoogd de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken met die van werknemers, waardoor geen verschil meer zou zijn in rechtspositie tussen personeel in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs. Het verschil zit thans met name in de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In het openbaar onderwijs en in het bijzonder onderwijs kan men opzeggen en de procedure volgens de respectievelijke cao s volgen. Daarnaast kan men in het bijzonder onderwijs de arbeidsovereenkomst ontbinden op basis van het Burgerlijk Wetboek. Geen overgangsregeling In het vorige Dyademagazine meldden wij dat de kantonrechtersformule wordt afgeschaft en dat zowel bij opzegging als bij ontbinding per 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd is. Dit is feitelijk een rechtvaardiger systeem aangezien voorheen een werknemer alleen bij ontbinding een vergoeding ontving. Dit beeld dient wel enigszins te worden genuanceerd, omdat de vergoedingen in het onderwijs vaak niet zo hoog liggen. Werknemers kunnen aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering, die in de vergoeding kan worden verdisconteerd. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat de transitievergoeding per 1 juli 2015 per direct verschuldigd is en er geen overgangsregeling van toepassing is en het gehele arbeidsverleden bij deze werkgever meetelt. Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd per 1 augustus 2015 middels opzegging, dan wel ontbinding, vanwege opheffing van de betrekking, dan wel disfunctioneren of ziekte of iedere andere ontslaggrond dan heeft de werknemer dus recht op een transitievergoeding, indien deze werknemer minimaal 24 maanden in dienst is. Dit geldt ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die niet worden voortgezet, dus ook voor vervangingsbenoemingen. Vanaf de datum van indiensttreding is die vergoeding verschuldigd. Dit kan zorgen voor een behoorlijke(onverwachte) kostenpost. De vergoeding bedraagt over de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden en daarna 1/4 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden, met een max. totaal van euro of maximaal een jaarsalaris als dat hoger is. Tot 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding van werknemers die 50 jaar of ouder zijn, een half maandsalaris over elke periode van 6 maanden na het bereiken van 50 jaar. De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en dient om de werknemer in staat te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding kan (maar hoeft niet te) worden aangewend voor scholing of begeleiding naar ander werk. Om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen moet het dienstverband minstens 24 maanden hebben geduurd, en geëindigd zijn op 4 Dyademagazine nummer 12 december 2014

5 De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en dient om de werknemer in staat te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. initiatief van de werkgever (of initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever). Van de transitievergoeding mogen kosten voor scholing en/of outplacement worden afgetrokken. De transitievergoeding is niet verschuldigd in de volgende gevallen: bij een beëindigingsovereenkomst, als het gaat om het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die jonger dan 18 jaar is, en om arbeid van gemiddeld 12 uur of minder per week, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en bij betalingsonvermogen van de werkgever, waaronder faillissement en surseance van betaling. >> Dyademagazine nummer 12 december

6 >> Preventieve ontslagtoets De Commissies van Beroep in het bijzonder onderwijs worden afgeschaft en in plaats daarvan komt de preventieve ontslagtoets (toetsing vooraf) door het UWV of de kantonrechter. De werkgever heeft echter niet meer de vrije keuze tussen opzeggen via de commissie van beroep of ontbinden via de kantonrechter. Na inwerkingtreding van de WWZ zal een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer ook in het bijzonder onderwijs worden getoetst door het UWV. Ontslag wegens in de persoon gelegen redenen zal worden beoordeeld door de kantonrechter. In het Burgerlijk Wetboek wordt als regel opgenomen dat een ontslag (opzegging of ontbinding) slechts geoorloofd is indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsingsverplichting- en scholingsplicht De herplaatsingsverplichting krijgt een belangrijke plaats, dat wil zeggen dat de mogelijkheden tot herplaatsing onderzocht zijn. Er is alleen grond voor ontslag indien herplaatsing redelijkerwijs niet mogelijk is. Ook is in de wet opgenomen dat de werkgever verplicht is de werknemer in staat te stellen scholing te volgen. Deze scholing moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie en, als dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie komt te vervallen of de werknemer niet in staat is deze langer te vervullen. Bij ontslag wegens disfunctioneren is de mate waarin de werknemer scholing is aangeboden ook van belang. Bij de transitievergoeding kunnen de kosten van scholing verrekend worden. Instemmen met opzegging De werkgever kan niet rechtsgeldig opzeggen zonder de schriftelijke instemming van de werknemer; Of hij stemt in met de opzegging of er is een beëindigingsovereenkomst. Stemt de werknemer niet in met de opzegging dan volgt een preventieve ontslagtoets, stemt hij wel in dan volgt deze niet. Schriftelijk berusten staat gelijk aan instemming. Wel heeft de werknemer het recht zich te beroepen binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen (bedenktermijn) door middel van een schriftelijke verklaring. Herroeping betekent hier dat de opzegging niet heeft plaatsgevonden. De werkgever moet de werknemer binnen twee werkdagen schriftelijk over de bedenktermijn inlichten, anders is de termijn drie weken in plaats van veertien dagen. De transitievergoeding is niet verschuldigd als het gaat om het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die jonger dan 18 jaar is, en om arbeid van gemiddeld 12 uur of minder per week, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en bij betalingsonvermogen van de werkgever. Vormvereisten beëindigingsovereenkomst Thans is er geen specifieke wettelijke regeling voor de arbeidsrechtelijke beëindigingsovereenkomst. Er is wel jurisprudentie dat een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist is en dat er een onderzoeksplicht van de kant van de werkgever is. Voor de beëindigingsovereenkomst is een nieuw artikel opgenomen met de eisen waaraan moet worden voldaan: een schriftelijke verklaring is vereist, de bedenktermijn van veertien dagen, de uitloop naar drie weken. De beëindigingsovereenkomst moet per 1 juli 2015 derhalve door de werkgevers worden aangepast in die zin dat de bedenktermijn van twee weken erin wordt opgenomen. In het volgende Dyademagazine gaan we verder in op de ontslaggronden zoals in de wet gedefinieerd en de belangrijkste wijzigingen van de WW per 1 januari Wenst u meer informatie omtrent het thema ontslagrecht? Neem vrijblijvend contact op met onderwijsjuriste Bianca Brouwer van Dyade Advies via 6 Dyademagazine nummer 12 december 2014

7 Payroll Solutions de oplossing voor een optimaal formatieplan Exclusief voor klanten van Dyade: zeer scherpe tarieven Wist u dat payroll een prima oplossing is voor een opti maal formatieplan? En dat vele schoolbesturen al gebruikmaken van deze dienst van Randstad? Met Payroll verzorgt u zelf de werving en selectie, maar het juridische werkgeverschap nemen wij van u over. Zo houdt u controle over uw grootste kostenpost, personeel, en kunt u gemakkelijk meebewegen met onverwachte veranderingen. Voordelen payroll uitsluiten van arbeidsrechtelijke risico s maximale flexibiliteit op basis van de ABU cao eerste 78 gewerkte weken onbeperkt aantal contracten niet gebonden aan herbenoemingsverplichting risicovermindering bij tijdelijke contracten Waarom Randstad Payroll Solutions scherpe tarieven voor klanten van Dyade betrouwbare partner en specialist in onderwijs payrollmedewerkers werken volgens uw cao wij staan voor goed werkgeverschap Informatie & contact Op vindt u meer informatie over onze dienstverlening. U kunt ook direct contact opnemen met Randstad Payroll Solutions op (020) of

8 PO/VO/MBO/HBO Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam Dyade werkt sinds kort met klantenteams en klantenteammanagers. Veel klanten hebben al kennis gemaakt met het eigen klantenteam en de klantenteammanager, maar nog niet alle klanten. Dit artikel gaat over de voordelen die het werken met klantenteams en klantenteammanagers voor onze klanten oplevert. In enkele vervolgartikelen zullen we de vier klantenteammanagers voorstellen. door Herman de Wild Wij geloven dat wij u optimaal kunnen ondersteunen door de uitvoering van de werkzaamheden te borgen in een vast klantenteam. Een vast klantenteam, bestaande uit vaste contactpersonen dient op de hoogte te zijn van uw wensen en behoeften. Financiële en personele administrateurs, applicatiebeheerders en adviseurs vormen het klantenteam. Hierdoor wordt alle kennis gebundeld, waardoor wij (in samenwerking met uw mensen) u optimaal kunnen bedienenvanuit onze regionale locaties*. Het bundelen van de krachten in een klantenteam betekent niet dat u afscheid moet nemen van uw huidige contactpersonen. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat u uw huidige contactpersonen behoudt. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van klanten en het klantenteam elkaar kennen en een goed team vormen. De klantenteammanagers komt zich daarom persoonlijk aan medewerkers van klanten voorstellen tijdens een kennismakingsgesprek. We richten samen een overleg- en communicatiestructuur in. Daarin staat wie met wie communiceert, waarover en met welke frequentie. Het klantenteam kent de specifieke wensen en behoeften van een klant. Kritische vriend Uiteraard blijven wij met u in gesprek over eventuele nieuwe of andere wensen en behoeften. De klantenteammanagers is de kritische vriend, stuurt het klantenteam aan en controleert persoonlijk de dienstverlening aan klanten. De klantenteammanager is eindverantwoordelijk voor uw tevredenheid. Uw klantenteam is dagelijks beschikbaar, telefonisch bereikbaar en draagt de werkzaamheden aan elkaar over bij afwezigheid. Desgewenst kunnen wij ook op vaste dagen bij u op locatie met raad en daad aanwezig zijn voor vragen en adviezen. Voor vaste contactpersonen zijn altijd vaste vervangers beschikbaar. Ook de vervangers zijn op de hoogte van uw wensen en behoeften. Zij kennen de afspraken met klanten en beschikken over een CRM-systeem waarin afspraken zijn vastgelegd en * In onze communicatie vervallen de begrippen vestigingen, afdeling financieel en afdeling personeel. 8 Dyademagazine nummer 12 december 2014

9 bewaakt. Met andere woorden; in geval van ziekte en/of verlof is de dienstverlening geborgd. Deskundig klantenteam Om een kwalitatief hoogstaand klantenteam te kunnen waarborgen, hanteren wij het volgende functieprofiel voor de vaste contactpersonen en vaste vervangers: > Hbo/wo werk- en denkniveau > Proactief: denkt mee, signaleert en adviseert > Accuraat en flexibel > Inlevingsvermogen (begrijpt de specifieke wensen van klanten) > Communicatief vaardig in woord en geschrift Vooruitkijkspiegel Het werkoverleg van een klantenteam is gericht op uw dienstverlening en op het vooruitkijken naar mogelijke ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Deze ontwikkelingen bespreekt de klantenteammanager met u. Wij noemen dit de vooruitkijkspiegel van de kritische vriend. Dyade heeft vier klantenteams. Dit zijn de teams Ede, Utrecht, Rotterdam en Bergen op Zoom. Hieronder een overzicht van de klantenteams met bijbehorende klantenteammanagers en teamleiders. Klantenteam Ede Rob Scheerboom (Klantenteammanager) Ton Roseboom (Teamleider P) Leendert Taal (Teamleider F) Klantenteam Utrecht Henk van Assema (Klantenteammanager) Judic Brandsen (Teamleider P) Anton Versantvoort (Teamleider P) Emily Hollebeek (Teamleider F) Nicolette Boer (Teamleider F) Klantenteam Rotterdam Harry Klein Obbink (Klantenteammanager) Peter de Vette (Teamleider P) Paul van Rijsselberg (Teamleider F) Klantenteam Bergen op Zoom Jolanda Joore (Klantenteammanager) Robert van der Maas (Teamleider P) Remco de Jong (Teamleider F) Dyademagazine nummer 12 december

10 PO/VO/MBO/HBO Kort nieuws Leraar bezwijkt onder mondige ouder Veel startende leraren bezwijken onder de druk van ouders. Dat stelt onderwijskundige Lisa Gaikhorst, die onlangs op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Gaikhorst krijgt bijval van onderwijsbonden, die al veel langer zien dat ouders door de jaren heen steeds mondiger werden. Veel starters kunnen niet met de veeleisende houding van ouders omgaan, stelt Thijs den Otter, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond. Dat komt niet alleen omdat ouders kritischer worden, maar ook omdat starters steeds vaker genoegen moeten nemen met flexwerk en nulurencontracten. Ze staan continu weer voor een andere klas. Omgaan met ouders is iets dat je moet leren, maar daar is nu geen tijd of ruimte voor. Het gevolg is dat veel beginnende leraren er het bijltje bij neergooien. Gaikhorst geeft aan dat een kwart van de beginnende leerkrachten op Amsterdamse basisscholen binnen vijf jaar stopt, en dat is volgens de onderwijsbonden in lijn met de landelijke cijfers. Naast de grote druk van kritische ouders spelen volgens Gaikhorst, in de Randstad althans, ook de grote taalachterstanden van niet-nederlandse leerlingen een grote rol. Bron: AOB Proef met regelluwe scholen Zo n twintig scholen in het voortgezet en het basisonderwijs mogen de komende vijf jaar zelf bepalen hoe ze les geven. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil voor dit experiment op deze scholen de regels aanpassen zodat ze ruimte krijgen om plannen uit te voeren of nieuwe ideeën te bedenken. Hij wil zo nagaan wat regelluwe scholen doen met de geboden ruimte en wat het effect is. Scholen die in 2013 de kwalificatie excellent kregen, kunnen in aanmerking komen voor de proef. Dekker wil eerst nagaan welke ruimte de scholen willen, zodat hij kan zien welke regels uitgeschakeld kunnen worden. Zelf denkt hij aan regels over de opleidingsduur, de lestijd of de verantwoording. Maar hij is benieuwd naar andere ideeën. Goedkeuring ouders De proef zal in het schooljaar beginnen en vijf jaar duren. Dat is volgens Dekker voldoende tijd om na te gaan wat het effect is van het schrappen van regels. Een onafhankelijke commissie zal de resultaten in de gaten houden. Het CDA had om een proef gevraagd. De toegankelijkheid van het onderwijs en de financiële verantwoording mogen overigens niet in het geding komen. De staatssecretaris gaat er ook van uit dat de scholen vooraf goedkeuring voor deelname aan het experiment krijgen van ouders, leerlingen en leraren. Bron: RTL Nieuws Tablet en laptop werken lesboek de schoolklas uit Op bijna één op de drie middelbare scholen (31 procent) werken leerlingen met een eigen tablet of laptop. Het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat structureel overschakelt steeg met een kwart ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit een peiling van stichting Kennisnet. Op sommige scholen hebben alle leerlingen een laptop of tablet (vaak gaat het om een ipad). Anderen kiezen ervoor om de apparaten eerst alleen voor bepaalde vakken in te zetten of om met een aantal laptop- of tabletklassen te beginnen in de brugklas en elk jaar verder uit te breiden. Boek achter glas Hoe scholen de apparaten inzetten in de les verschilt. Soms zien ze de tablets nog min of meer als boek achter glas of gebruiken leerlingen ze voor digitale oefeningen, naast de papieren lesboeken. Maar er zijn ook steeds meer scholen die boeken en traditionele lesmethodes grotendeels de deur uit doen en eigengemaakt materiaal gebruiken om volledig gepersonaliseerd onderwijs te geven. De manier waarop ze worden ingezet, moet passen bij de visie van de school, zegt beleidsadviseur Philip Post van Kennisnet. >> 10 Dyademagazine nummer 12 december 2014

11 >> Ook in het basisonderwijs groeit het gebruik van tablets, maar daar gaat het minder hard dan in het voortgezet onderwijs. Iets minder dan een op de vijf basisscholen gebruikt ze structureel in de klas. In vrijwel alle gevallen betalen ouders de digitale apparaten zelf. Een ipad aanschaffen via school kost al gauw 400 euro, een laptop soms wel 850 tot 1050 euro. De meeste ouders doen daar niet moeilijk over, constateert Kees van Domselaar van de ischolengroep, een netwerk van 52 middelbare scholen die ICT gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Voor ouders die het echt niet kunnen betalen, hebben veel scholen bovendien een potje, zegt hij. Volwaardig alternatief Scholen mogen ouders niet verplichten om een tablet of laptop aan te schaffen, zei staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs onlangs in het televisieprogramma Kassa. Wanneer ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een volwaardig alternatief. Zoals een leentablet, of een ouderwets boekenpakket. Op het Alfrink College in Zoetermeer is de aanschaf van een laptop (1050 euro) niet verplicht, zegt afdelingsleider Eric Brunings. Maar veel ouders blijken er hun hand niet voor om te draaien: het animo is zo groot dat van de dertien brugklassen dit schooljaar er twaalf op laptops werken. Er is nog één analoge eerste klas. Veel ouders geven hun kind bij de overgang naar de brugklas een laptop, zoals je vroeger een nieuwe fiets kreeg. Bron: Trouw Vanaf 2016 loopt lerarentekort op Hoewel jonge leraren nu nauwelijks een baan kunnen vinden, zal de komende jaren juist sprake zijn van een flink tekort aan docenten. Vooral in het basisonderwijs ontstaat vanaf 2016 een tekort. Dat loopt in 2025 op tot vele duizenden voltijdsbanen als geen maatregelen worden genomen. Dat komt onder meer doordat veel oudere leraren met pensioen gaan. Vooral in de grote steden ontstaan tekorten, omdat het aantal leerlingen daar nog stijgt. Volgens minister Jet Bussemaker is het van belang om leraren die nu moeilijk een baan kunnen vinden, te behouden voor het onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn al te weinig leraren voor bepaalde vakken en dat zal de komende twee tot drie jaar nog toenemen. Daarna zal dit tekort op landelijk niveau afnemen, omdat ook hier minder leerlingen zullen komen. Uitstroom In het middelbaar beroepsonderwijs is de uitstroom van leraren de komende jaren groot en zijn er naar verwachting in 2018 bijna tweeduizend nieuwe leraren nodig. Bussemaker heeft onder meer 150 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee ruim drieduizend jonge leraren aan de slag blijven en het primair en voortgezet onderwijs niet de rug toekeren. Bron: Dyade Dyademagazine nummer 12 december

12 PO Doordecentralisatie (buiten)onderhoud vanuit accountantsperspectief Scholen in het primair onderwijs zijn straks zelf geheel verantwoordelijk voor het (buiten) onderhoud van de scholen. De wet waarin de doordecentralisatie van onderhoud van gemeente naar instelling per 1 januari 2015 is geregeld, is inmiddels aangenomen. Uiteraard verandert er hiermee niets op het gebied van eigendom, aangezien de school (over het algemeen) nog steeds juridisch eigenaar en de desbetreffende gemeente nog steeds economisch eigenaar blijft. door Jan Willem Vijfhuize, PWC Accountants Voor de scholen is het nu wel essentieel om het onderhoud zeer accuraat in kaart te (laten) brengen en door te vertalen in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), dit omdat bij de overdracht door de gemeente mogelijk sprake kan zijn van achterstallig onderhoud. Het is verstandig vast te stellen of hierdoor, mogelijk aanvullend op de overgangsregeling, nadere afspraken met de gemeente moeten worden gemaakt, zodat het schoolbestuur in de toekomst niet met de gebakken peren komt te zitten indien het budget voor het onderhoud niet toereikend blijkt te zijn. Tijdigheid en kundigheid zijn bij dit proces de kernbegrippen, waarbij uitbesteden is aan te raden indien het schoolbestuur deze competenties niet zelf in huis heeft. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: vooralsnog kan in de jaarrekening 2014 geen extra dotatie worden opgenomen voor een verwacht tekort ten gevolge van de doordecentralisatie per 1 januari Dit wordt veroorzaakt doordat de verplichting (vanuit rechtswege) pas ingaat per 1 januari Echter, inzake de verwerking is er nog discussie met OCW gaande over twee aspecten: > 1) De mogelijkheid om te doteren aan de onderhoudsvoorziening vanaf mei 2014, aangezien op dat moment de wet definitief is geworden. > 2) De hoogte van de dotatie. Er zou sprake kunnen zijn van een reguliere dotatie (zonder het inhalen van het achterstallige onderhoud), 12 Dyademagazine nummer 12 december 2014

13 Vooralsnog kan in de jaarrekening 2014 geen extra dotatie worden opgenomen voor een verwacht tekort ten gevolge van de doordecentralisatie per 1 januari waarbij op het moment van het zich voordoen van onderhoudskosten bij een te lage voorziening de kosten direct in de staat van baten en lasten worden geboekt dan wel een zodanige dotatie dat er met gelijke bedragen opgebouwd wordt tot aan het eerste onderhoudsmoment, waarbij de voorziening dan wel toereikend moet zijn. Verder zijn voor de jaarrekening 2014 de volgende zaken van belang: > Voor de verwerking van de kosten ten gevolge van de doordecentralisatie hanteert de instelling in beginsel de bestaande grondslag als voor het onderhoud (binnenkant). Er is dus geen sprake van een stelsel- of schattingswijziging ten gevolge van de doordecentralisatie. > De componentenbenadering, dat wil zeggen het activeren van bepaalde grote onderhoudsposten, kan niet worden toegepast binnen het primair onderwijs, omdat de instelling het gebouw niet op de balans heeft staan. Het economisch eigendom ligt immers nog steeds bij de gemeente. Wellicht heeft u wat van de actualiteiten rondom het accountantsberoep meegekregen. Deze actualiteiten zetten een schijnwerper op het accountantsberoep, om beter te voldoen aan de eisen die het maatschappelijk verkeer stelt. Het effect voor u op gebied van de doorcentralisatie van het (buiten) onderhoud is dat de accountant niet kan instemmen met onvoldoende documentatie omtrent de onderhoudsvoorziening. Wij geven u graag een aantal aandachtspunten mee zodat u tijdig en in dialoog met uw accountant kunt anticiperen op de veranderende wetgeving. Perspectief vanuit Goed Bestuur/Toezichthoudend orgaan Bij het definiëren van een strategie en daarop voortbordurend een beleidsrijke meerjarenbegroting met daarin opgenomen de prognoses voor wat betreft huisvesting dient de toezichthouder een belangrijke rol te vervullen. Het is aan te bevelen dat de benodigde budgetruimte is afgestemd op de verwachte trend in leerlingenaantallen die per regio erg kan verschillen. De belangen inzake huisvesting van de gemeente en de scholen zijn tegengesteld, waardoor er een (groot) risico ontstaat voor het schoolbestuur als er sprake is van achterstallig onderhoud bij het moment van doordecentralisatie. De toezichthouder moet zorgen voor draagvlak bij de stakeholders en daarbij is kennis van de vastgoedmarkt onontbeerlijk. De toezichthouder dient er dus zorg voor te dragen dat er een door alle stakeholders gedragen visie op huisvesting is en daarmede ook een actueel en goedgekeurd huisvestingsplan. Verder moet de toezichthouder een kritische klankbordrol te vervullen inzake de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de gevolgen hiervan op de kwaliteit van het onderwijs te toetsen. Bovenstaande zaken krijgen een plek in de planningsfase van de Planning en Controlcyclus. De controlfase bestaat uit kwalitatief hoogstaande managementrapportages waarin op basis van de voortgang (versus budget) en een gedegen analyse van significante afwijkingen wordt gestuurd op de gewenste bijstellingen richting de toekomst. Een gedegen opzet en uitvoering van een goed gedefinieerde P&C-cyclus kan dus helpen om het onderhoud en de bezetting van de diverse locaties en mede daaraan gerelateerde exploitatiekosten (nog) beter onder controle te krijgen. De veranderende wetgeving noodzaakt scholen tot een bredere visie op hun huisvesting waarmee een dergelijke gestructureerde aanpak en inbedding in de organisatie voor veel scholen nieuw zal zijn. Kortom, er is werk aan de winkel! Heeft u behoefte aan meer informatie over doordecentralisatie van (buiten)- onderhoud? Kijk op > Huisvesting & Vastgoed > Doordecentralisatie of neem contact op met Erik de Munk, manager Huisvesting & Vastgoed via of telefonisch; Dyademagazine nummer 12 december

14 PO/VO/MBO/HBO s in the spotlight Future Learning in Hollandsche Rading In het landelijke Hollandsche Rading staat de Bosbergschool voor primair onderwijs. Op het eerste gezicht gewoon één van de vele scholen voor primair onderwijs in Nederland. Aan de wand prijkt een oorkonde als winnaar van de Samsung Onderwijs innovatieprijs. Op de website van de Bosbergschool staat dat er geen ICT-lessen worden gegeven, maar dat kinderen leren hoe zij ICT en social media kunnen toepassen. De Bosbergschool groeit in een krimp omgeving. Tegelijkertijd wordt er in de media veel geschreven over de ipad c.q. Steve Jobs scholen. Reden te meer voor een interview met Ronald de Moor; directeur en inspirator van de Bosbergschool. De IPC-methode door Herman de Wild De Bosbergschool is geen ipadschool of Steve Jobs school. Waarom kiezen ouders dan voor de Bosbergschool? Volgens Ronald zijn daar veel redenen voor: > Onderwijs volgens de IPC-methode (zie informatie in kader 1) > Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom > 5 dagen in de week een continue rooster > Engelse les door een native speaker > 5 Flexibele vakantiedagen per jaar > Naschoolse activiteiten programma > Wetenschap, techniek en natuur hoog in het vaandel > Vreedzame School concept. IPC staat voor International Primary Curriculum. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door een internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in 2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in 65 landen gebruikt. De hoofdvakken binnen ons onderwijs (rekenen, taal en lezen) worden s ochtends middels de eigen methodes aangeleerd. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag wordt er les gegeven volgens de IPC-methode. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, het is ook een gestructureerde werkwijze. Visie van de Bosbergschool > Bosbergschool wil een effectieve school zijn. Naast leren ook kennis toepassen. > Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stimuleren al onze kinderen zowel op de cognitieve-, creatieve- als de sociaal-, emotionele vaardigheden. > Ons streven is alle kinderen boven het landelijk gemiddelde te laten scoren. > Ons onderwijs is gericht op talent ontdekken, kweken en versterken. > Wij zijn een vernieuwende school; wij staan open voor innovaties die de kwaliteit ten goede komt. > Wij zijn een school die samen optrekt met ouders en professionals in het belang van al onze kinderen. > Wij onderkennen de noodzaak van een doorgaande lijn 0 tot 13 jaar. > En staan hier positief met een open houding tegenover. Daarnaast wil de Bosbergschool haar leerlingen het eigen talent laten ontdekken, kweken en versterken. Digitale vaardigheden zijn daardoor onontbeerlijk. De lessen zijn gericht op coöperatieve werkvormen en kennisdelen. ICT en social media spelen hierin een belangrijke rol: Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden en in elke groep zijn tablets aanwezig. Wij hanteren een gezonde balans tussen tabletonderwijs en reguliere boeken, vertelt Ronald. In groep vier tot en met acht werken wij voor rekenen, taal en spelling ook met de methode Snappet. Hierbij krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht maar wordt de informatie vervolgens niet verwerkt in een schrift of werkboek maar op een tablet. Dit resulteert in betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback en kinderen kunnen meer op hun eigen niveau werken, direct inzicht in de vooruitgang van de klas en individuele leerlingen en real-time informatie. Als school proberen wij leerlingen ook kritisch om te leren gaan met social media. 14 Dyademagazine nummer 12 december 2014

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Ontslagrecht per 1 juli 2015

Ontslagrecht per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Ontslag & Vergoedingen per 1 juli 2015 Nu: Opzegging na verleende vergunning UWV Ontbinding kantonrechter met open systeem (alle omstandigheden van geval wegen mee voor verandering

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie