Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 12 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 12 december 2014"

Transcriptie

1 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 12 december 2014 > Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding > Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam > Doordecentralisatie (buiten)onderhoud vanuit accountantsperspectief

2 Zo...dat zit goed! schoolmeubelen School- of projectinrichting is een kwestie van functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het leveren van innovatieve oplossingen en design voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering en vernieuwing van de producten. Presikhaaf Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen en materialen. Voor meer informatie kijk op: Presikhaaf schoolmeubelen Bruningweg 10 Telefoon: BM Arnhem Telefax: Postbus EL Arnhem Internet:

3 C O L O F O N??? PO/VO/MBO/HBO Dyademagazine is een uitgave van Dyade. Dyademagazine verschijnt elf maal per jaar. Redactie Frank Cannegieter Marianne Groen Harry Klein Obbink Herman de Wild (hoofdredacteur) Met medewerking van Bianca Brouwer Bert van t Land Jan Willem Vijfhuize (PWC) Redactie-adres Postbus JA Utrecht Abonnementen Klanten van Dyade ontvangen een exemplaar van het Dyademagazine per bevoegd gezag plus een exemplaar per school. Voor niet- klanten en extra abonnementen kost het Dyademagazine E 39,95 per jaar, exclusief btw. Voor opgave van abonnementen en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met uw Dyade vestiging. In dit nummer: 4 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding 8 Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam 10 Kort nieuws Doordecentralisatie (buiten)onderhoud vanuit accountantsperspectief Advertentie-informatie Herman de Wild Tel. (030) Hoewel aan de productie van Dyademagazine veel zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. De Stichting Dyade Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van drukfouten, onjuist heden of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie. Vormgeving designgenerator, Arnhem Eindredactie Hanneke Leening, Dyade Illustratie Mieke de Haan, Gouda Drukkerij Nivo, Delfgauw In the spotlight 14 Future Learning in Hollandsche Rading 18 Samen nog beter (voor het onderwijs) 21 Onderwijs en technologie: vijf belangrijke ontwikkelingen (deel 2) 24 Dyade Academy 26 Dyade Voordeelservice 27 Kalender 27 Waar vindt u ons? s Dyademagazine nummer 12 december

4 PO Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding Op 1 januari 2015 zal het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking treden: de wijziging van het flexrecht. De wijziging van het ontslagrecht volgt per 1 juli 2015, en in 2016 treedt de wijziging van de WW in werking. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen van het ontslagrecht per 1 juli door Bianca Brouwer, juriste Dyade Advies Het gaat hier om het bijzonder onderwijs, omdat de werknemers in het bijzonder onderwijs onder het Burgerlijk Wetboek vallen en werknemer zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De ambtenaren in het openbaar onderwijs vallen in principe wel onder de definitie van het begrip werknemer in het Burgerlijk Wetboek, maar artikel 7:615 BW bepaalt dat de bepalingen over de arbeidsovereenkomst niet van is toepassing op arbeidscontractanten(ambtenaren) bij de overheid. De Wet Werk en Zekerheid heeft indirect wel gevolgen voor de ambtenaren in het openbaar onderwijs, aangezien op basis van de wet wijzigingen in de respectievelijke cao s zullen worden opgenomen. De cao geldt door algemeen verbindend voorschrift ook voor ambtenaren. Artikel 7: 610 BW bepaalt: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De wetgever heeft bepaald dat Boek 7, titel 10 Arbeidsovereenkomst, niet van toepassing is op arbeidscontractanten(ambtenaren) bij de overheid. Het betreft hier de verhouding tussen overheid en ambtenaar. Op deze verhouding is bestuursrecht van toepassing. Thans is er wel een wetsvoorstel aanhangig (Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) om de ambtenaar dezelfde positie als de werknemer te geven. Daarmee wordt beoogd de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken met die van werknemers, waardoor geen verschil meer zou zijn in rechtspositie tussen personeel in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs. Het verschil zit thans met name in de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In het openbaar onderwijs en in het bijzonder onderwijs kan men opzeggen en de procedure volgens de respectievelijke cao s volgen. Daarnaast kan men in het bijzonder onderwijs de arbeidsovereenkomst ontbinden op basis van het Burgerlijk Wetboek. Geen overgangsregeling In het vorige Dyademagazine meldden wij dat de kantonrechtersformule wordt afgeschaft en dat zowel bij opzegging als bij ontbinding per 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd is. Dit is feitelijk een rechtvaardiger systeem aangezien voorheen een werknemer alleen bij ontbinding een vergoeding ontving. Dit beeld dient wel enigszins te worden genuanceerd, omdat de vergoedingen in het onderwijs vaak niet zo hoog liggen. Werknemers kunnen aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering, die in de vergoeding kan worden verdisconteerd. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat de transitievergoeding per 1 juli 2015 per direct verschuldigd is en er geen overgangsregeling van toepassing is en het gehele arbeidsverleden bij deze werkgever meetelt. Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd per 1 augustus 2015 middels opzegging, dan wel ontbinding, vanwege opheffing van de betrekking, dan wel disfunctioneren of ziekte of iedere andere ontslaggrond dan heeft de werknemer dus recht op een transitievergoeding, indien deze werknemer minimaal 24 maanden in dienst is. Dit geldt ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die niet worden voortgezet, dus ook voor vervangingsbenoemingen. Vanaf de datum van indiensttreding is die vergoeding verschuldigd. Dit kan zorgen voor een behoorlijke(onverwachte) kostenpost. De vergoeding bedraagt over de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden en daarna 1/4 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden, met een max. totaal van euro of maximaal een jaarsalaris als dat hoger is. Tot 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding van werknemers die 50 jaar of ouder zijn, een half maandsalaris over elke periode van 6 maanden na het bereiken van 50 jaar. De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en dient om de werknemer in staat te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding kan (maar hoeft niet te) worden aangewend voor scholing of begeleiding naar ander werk. Om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen moet het dienstverband minstens 24 maanden hebben geduurd, en geëindigd zijn op 4 Dyademagazine nummer 12 december 2014

5 De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en dient om de werknemer in staat te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. initiatief van de werkgever (of initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever). Van de transitievergoeding mogen kosten voor scholing en/of outplacement worden afgetrokken. De transitievergoeding is niet verschuldigd in de volgende gevallen: bij een beëindigingsovereenkomst, als het gaat om het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die jonger dan 18 jaar is, en om arbeid van gemiddeld 12 uur of minder per week, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en bij betalingsonvermogen van de werkgever, waaronder faillissement en surseance van betaling. >> Dyademagazine nummer 12 december

6 >> Preventieve ontslagtoets De Commissies van Beroep in het bijzonder onderwijs worden afgeschaft en in plaats daarvan komt de preventieve ontslagtoets (toetsing vooraf) door het UWV of de kantonrechter. De werkgever heeft echter niet meer de vrije keuze tussen opzeggen via de commissie van beroep of ontbinden via de kantonrechter. Na inwerkingtreding van de WWZ zal een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer ook in het bijzonder onderwijs worden getoetst door het UWV. Ontslag wegens in de persoon gelegen redenen zal worden beoordeeld door de kantonrechter. In het Burgerlijk Wetboek wordt als regel opgenomen dat een ontslag (opzegging of ontbinding) slechts geoorloofd is indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsingsverplichting- en scholingsplicht De herplaatsingsverplichting krijgt een belangrijke plaats, dat wil zeggen dat de mogelijkheden tot herplaatsing onderzocht zijn. Er is alleen grond voor ontslag indien herplaatsing redelijkerwijs niet mogelijk is. Ook is in de wet opgenomen dat de werkgever verplicht is de werknemer in staat te stellen scholing te volgen. Deze scholing moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie en, als dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie komt te vervallen of de werknemer niet in staat is deze langer te vervullen. Bij ontslag wegens disfunctioneren is de mate waarin de werknemer scholing is aangeboden ook van belang. Bij de transitievergoeding kunnen de kosten van scholing verrekend worden. Instemmen met opzegging De werkgever kan niet rechtsgeldig opzeggen zonder de schriftelijke instemming van de werknemer; Of hij stemt in met de opzegging of er is een beëindigingsovereenkomst. Stemt de werknemer niet in met de opzegging dan volgt een preventieve ontslagtoets, stemt hij wel in dan volgt deze niet. Schriftelijk berusten staat gelijk aan instemming. Wel heeft de werknemer het recht zich te beroepen binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen (bedenktermijn) door middel van een schriftelijke verklaring. Herroeping betekent hier dat de opzegging niet heeft plaatsgevonden. De werkgever moet de werknemer binnen twee werkdagen schriftelijk over de bedenktermijn inlichten, anders is de termijn drie weken in plaats van veertien dagen. De transitievergoeding is niet verschuldigd als het gaat om het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die jonger dan 18 jaar is, en om arbeid van gemiddeld 12 uur of minder per week, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en bij betalingsonvermogen van de werkgever. Vormvereisten beëindigingsovereenkomst Thans is er geen specifieke wettelijke regeling voor de arbeidsrechtelijke beëindigingsovereenkomst. Er is wel jurisprudentie dat een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist is en dat er een onderzoeksplicht van de kant van de werkgever is. Voor de beëindigingsovereenkomst is een nieuw artikel opgenomen met de eisen waaraan moet worden voldaan: een schriftelijke verklaring is vereist, de bedenktermijn van veertien dagen, de uitloop naar drie weken. De beëindigingsovereenkomst moet per 1 juli 2015 derhalve door de werkgevers worden aangepast in die zin dat de bedenktermijn van twee weken erin wordt opgenomen. In het volgende Dyademagazine gaan we verder in op de ontslaggronden zoals in de wet gedefinieerd en de belangrijkste wijzigingen van de WW per 1 januari Wenst u meer informatie omtrent het thema ontslagrecht? Neem vrijblijvend contact op met onderwijsjuriste Bianca Brouwer van Dyade Advies via 6 Dyademagazine nummer 12 december 2014

7 Payroll Solutions de oplossing voor een optimaal formatieplan Exclusief voor klanten van Dyade: zeer scherpe tarieven Wist u dat payroll een prima oplossing is voor een opti maal formatieplan? En dat vele schoolbesturen al gebruikmaken van deze dienst van Randstad? Met Payroll verzorgt u zelf de werving en selectie, maar het juridische werkgeverschap nemen wij van u over. Zo houdt u controle over uw grootste kostenpost, personeel, en kunt u gemakkelijk meebewegen met onverwachte veranderingen. Voordelen payroll uitsluiten van arbeidsrechtelijke risico s maximale flexibiliteit op basis van de ABU cao eerste 78 gewerkte weken onbeperkt aantal contracten niet gebonden aan herbenoemingsverplichting risicovermindering bij tijdelijke contracten Waarom Randstad Payroll Solutions scherpe tarieven voor klanten van Dyade betrouwbare partner en specialist in onderwijs payrollmedewerkers werken volgens uw cao wij staan voor goed werkgeverschap Informatie & contact Op vindt u meer informatie over onze dienstverlening. U kunt ook direct contact opnemen met Randstad Payroll Solutions op (020) of

8 PO/VO/MBO/HBO Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam Dyade werkt sinds kort met klantenteams en klantenteammanagers. Veel klanten hebben al kennis gemaakt met het eigen klantenteam en de klantenteammanager, maar nog niet alle klanten. Dit artikel gaat over de voordelen die het werken met klantenteams en klantenteammanagers voor onze klanten oplevert. In enkele vervolgartikelen zullen we de vier klantenteammanagers voorstellen. door Herman de Wild Wij geloven dat wij u optimaal kunnen ondersteunen door de uitvoering van de werkzaamheden te borgen in een vast klantenteam. Een vast klantenteam, bestaande uit vaste contactpersonen dient op de hoogte te zijn van uw wensen en behoeften. Financiële en personele administrateurs, applicatiebeheerders en adviseurs vormen het klantenteam. Hierdoor wordt alle kennis gebundeld, waardoor wij (in samenwerking met uw mensen) u optimaal kunnen bedienenvanuit onze regionale locaties*. Het bundelen van de krachten in een klantenteam betekent niet dat u afscheid moet nemen van uw huidige contactpersonen. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat u uw huidige contactpersonen behoudt. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van klanten en het klantenteam elkaar kennen en een goed team vormen. De klantenteammanagers komt zich daarom persoonlijk aan medewerkers van klanten voorstellen tijdens een kennismakingsgesprek. We richten samen een overleg- en communicatiestructuur in. Daarin staat wie met wie communiceert, waarover en met welke frequentie. Het klantenteam kent de specifieke wensen en behoeften van een klant. Kritische vriend Uiteraard blijven wij met u in gesprek over eventuele nieuwe of andere wensen en behoeften. De klantenteammanagers is de kritische vriend, stuurt het klantenteam aan en controleert persoonlijk de dienstverlening aan klanten. De klantenteammanager is eindverantwoordelijk voor uw tevredenheid. Uw klantenteam is dagelijks beschikbaar, telefonisch bereikbaar en draagt de werkzaamheden aan elkaar over bij afwezigheid. Desgewenst kunnen wij ook op vaste dagen bij u op locatie met raad en daad aanwezig zijn voor vragen en adviezen. Voor vaste contactpersonen zijn altijd vaste vervangers beschikbaar. Ook de vervangers zijn op de hoogte van uw wensen en behoeften. Zij kennen de afspraken met klanten en beschikken over een CRM-systeem waarin afspraken zijn vastgelegd en * In onze communicatie vervallen de begrippen vestigingen, afdeling financieel en afdeling personeel. 8 Dyademagazine nummer 12 december 2014

9 bewaakt. Met andere woorden; in geval van ziekte en/of verlof is de dienstverlening geborgd. Deskundig klantenteam Om een kwalitatief hoogstaand klantenteam te kunnen waarborgen, hanteren wij het volgende functieprofiel voor de vaste contactpersonen en vaste vervangers: > Hbo/wo werk- en denkniveau > Proactief: denkt mee, signaleert en adviseert > Accuraat en flexibel > Inlevingsvermogen (begrijpt de specifieke wensen van klanten) > Communicatief vaardig in woord en geschrift Vooruitkijkspiegel Het werkoverleg van een klantenteam is gericht op uw dienstverlening en op het vooruitkijken naar mogelijke ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Deze ontwikkelingen bespreekt de klantenteammanager met u. Wij noemen dit de vooruitkijkspiegel van de kritische vriend. Dyade heeft vier klantenteams. Dit zijn de teams Ede, Utrecht, Rotterdam en Bergen op Zoom. Hieronder een overzicht van de klantenteams met bijbehorende klantenteammanagers en teamleiders. Klantenteam Ede Rob Scheerboom (Klantenteammanager) Ton Roseboom (Teamleider P) Leendert Taal (Teamleider F) Klantenteam Utrecht Henk van Assema (Klantenteammanager) Judic Brandsen (Teamleider P) Anton Versantvoort (Teamleider P) Emily Hollebeek (Teamleider F) Nicolette Boer (Teamleider F) Klantenteam Rotterdam Harry Klein Obbink (Klantenteammanager) Peter de Vette (Teamleider P) Paul van Rijsselberg (Teamleider F) Klantenteam Bergen op Zoom Jolanda Joore (Klantenteammanager) Robert van der Maas (Teamleider P) Remco de Jong (Teamleider F) Dyademagazine nummer 12 december

10 PO/VO/MBO/HBO Kort nieuws Leraar bezwijkt onder mondige ouder Veel startende leraren bezwijken onder de druk van ouders. Dat stelt onderwijskundige Lisa Gaikhorst, die onlangs op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Gaikhorst krijgt bijval van onderwijsbonden, die al veel langer zien dat ouders door de jaren heen steeds mondiger werden. Veel starters kunnen niet met de veeleisende houding van ouders omgaan, stelt Thijs den Otter, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond. Dat komt niet alleen omdat ouders kritischer worden, maar ook omdat starters steeds vaker genoegen moeten nemen met flexwerk en nulurencontracten. Ze staan continu weer voor een andere klas. Omgaan met ouders is iets dat je moet leren, maar daar is nu geen tijd of ruimte voor. Het gevolg is dat veel beginnende leraren er het bijltje bij neergooien. Gaikhorst geeft aan dat een kwart van de beginnende leerkrachten op Amsterdamse basisscholen binnen vijf jaar stopt, en dat is volgens de onderwijsbonden in lijn met de landelijke cijfers. Naast de grote druk van kritische ouders spelen volgens Gaikhorst, in de Randstad althans, ook de grote taalachterstanden van niet-nederlandse leerlingen een grote rol. Bron: AOB Proef met regelluwe scholen Zo n twintig scholen in het voortgezet en het basisonderwijs mogen de komende vijf jaar zelf bepalen hoe ze les geven. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil voor dit experiment op deze scholen de regels aanpassen zodat ze ruimte krijgen om plannen uit te voeren of nieuwe ideeën te bedenken. Hij wil zo nagaan wat regelluwe scholen doen met de geboden ruimte en wat het effect is. Scholen die in 2013 de kwalificatie excellent kregen, kunnen in aanmerking komen voor de proef. Dekker wil eerst nagaan welke ruimte de scholen willen, zodat hij kan zien welke regels uitgeschakeld kunnen worden. Zelf denkt hij aan regels over de opleidingsduur, de lestijd of de verantwoording. Maar hij is benieuwd naar andere ideeën. Goedkeuring ouders De proef zal in het schooljaar beginnen en vijf jaar duren. Dat is volgens Dekker voldoende tijd om na te gaan wat het effect is van het schrappen van regels. Een onafhankelijke commissie zal de resultaten in de gaten houden. Het CDA had om een proef gevraagd. De toegankelijkheid van het onderwijs en de financiële verantwoording mogen overigens niet in het geding komen. De staatssecretaris gaat er ook van uit dat de scholen vooraf goedkeuring voor deelname aan het experiment krijgen van ouders, leerlingen en leraren. Bron: RTL Nieuws Tablet en laptop werken lesboek de schoolklas uit Op bijna één op de drie middelbare scholen (31 procent) werken leerlingen met een eigen tablet of laptop. Het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat structureel overschakelt steeg met een kwart ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit een peiling van stichting Kennisnet. Op sommige scholen hebben alle leerlingen een laptop of tablet (vaak gaat het om een ipad). Anderen kiezen ervoor om de apparaten eerst alleen voor bepaalde vakken in te zetten of om met een aantal laptop- of tabletklassen te beginnen in de brugklas en elk jaar verder uit te breiden. Boek achter glas Hoe scholen de apparaten inzetten in de les verschilt. Soms zien ze de tablets nog min of meer als boek achter glas of gebruiken leerlingen ze voor digitale oefeningen, naast de papieren lesboeken. Maar er zijn ook steeds meer scholen die boeken en traditionele lesmethodes grotendeels de deur uit doen en eigengemaakt materiaal gebruiken om volledig gepersonaliseerd onderwijs te geven. De manier waarop ze worden ingezet, moet passen bij de visie van de school, zegt beleidsadviseur Philip Post van Kennisnet. >> 10 Dyademagazine nummer 12 december 2014

11 >> Ook in het basisonderwijs groeit het gebruik van tablets, maar daar gaat het minder hard dan in het voortgezet onderwijs. Iets minder dan een op de vijf basisscholen gebruikt ze structureel in de klas. In vrijwel alle gevallen betalen ouders de digitale apparaten zelf. Een ipad aanschaffen via school kost al gauw 400 euro, een laptop soms wel 850 tot 1050 euro. De meeste ouders doen daar niet moeilijk over, constateert Kees van Domselaar van de ischolengroep, een netwerk van 52 middelbare scholen die ICT gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Voor ouders die het echt niet kunnen betalen, hebben veel scholen bovendien een potje, zegt hij. Volwaardig alternatief Scholen mogen ouders niet verplichten om een tablet of laptop aan te schaffen, zei staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs onlangs in het televisieprogramma Kassa. Wanneer ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een volwaardig alternatief. Zoals een leentablet, of een ouderwets boekenpakket. Op het Alfrink College in Zoetermeer is de aanschaf van een laptop (1050 euro) niet verplicht, zegt afdelingsleider Eric Brunings. Maar veel ouders blijken er hun hand niet voor om te draaien: het animo is zo groot dat van de dertien brugklassen dit schooljaar er twaalf op laptops werken. Er is nog één analoge eerste klas. Veel ouders geven hun kind bij de overgang naar de brugklas een laptop, zoals je vroeger een nieuwe fiets kreeg. Bron: Trouw Vanaf 2016 loopt lerarentekort op Hoewel jonge leraren nu nauwelijks een baan kunnen vinden, zal de komende jaren juist sprake zijn van een flink tekort aan docenten. Vooral in het basisonderwijs ontstaat vanaf 2016 een tekort. Dat loopt in 2025 op tot vele duizenden voltijdsbanen als geen maatregelen worden genomen. Dat komt onder meer doordat veel oudere leraren met pensioen gaan. Vooral in de grote steden ontstaan tekorten, omdat het aantal leerlingen daar nog stijgt. Volgens minister Jet Bussemaker is het van belang om leraren die nu moeilijk een baan kunnen vinden, te behouden voor het onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn al te weinig leraren voor bepaalde vakken en dat zal de komende twee tot drie jaar nog toenemen. Daarna zal dit tekort op landelijk niveau afnemen, omdat ook hier minder leerlingen zullen komen. Uitstroom In het middelbaar beroepsonderwijs is de uitstroom van leraren de komende jaren groot en zijn er naar verwachting in 2018 bijna tweeduizend nieuwe leraren nodig. Bussemaker heeft onder meer 150 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee ruim drieduizend jonge leraren aan de slag blijven en het primair en voortgezet onderwijs niet de rug toekeren. Bron: Dyade Dyademagazine nummer 12 december

12 PO Doordecentralisatie (buiten)onderhoud vanuit accountantsperspectief Scholen in het primair onderwijs zijn straks zelf geheel verantwoordelijk voor het (buiten) onderhoud van de scholen. De wet waarin de doordecentralisatie van onderhoud van gemeente naar instelling per 1 januari 2015 is geregeld, is inmiddels aangenomen. Uiteraard verandert er hiermee niets op het gebied van eigendom, aangezien de school (over het algemeen) nog steeds juridisch eigenaar en de desbetreffende gemeente nog steeds economisch eigenaar blijft. door Jan Willem Vijfhuize, PWC Accountants Voor de scholen is het nu wel essentieel om het onderhoud zeer accuraat in kaart te (laten) brengen en door te vertalen in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), dit omdat bij de overdracht door de gemeente mogelijk sprake kan zijn van achterstallig onderhoud. Het is verstandig vast te stellen of hierdoor, mogelijk aanvullend op de overgangsregeling, nadere afspraken met de gemeente moeten worden gemaakt, zodat het schoolbestuur in de toekomst niet met de gebakken peren komt te zitten indien het budget voor het onderhoud niet toereikend blijkt te zijn. Tijdigheid en kundigheid zijn bij dit proces de kernbegrippen, waarbij uitbesteden is aan te raden indien het schoolbestuur deze competenties niet zelf in huis heeft. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: vooralsnog kan in de jaarrekening 2014 geen extra dotatie worden opgenomen voor een verwacht tekort ten gevolge van de doordecentralisatie per 1 januari Dit wordt veroorzaakt doordat de verplichting (vanuit rechtswege) pas ingaat per 1 januari Echter, inzake de verwerking is er nog discussie met OCW gaande over twee aspecten: > 1) De mogelijkheid om te doteren aan de onderhoudsvoorziening vanaf mei 2014, aangezien op dat moment de wet definitief is geworden. > 2) De hoogte van de dotatie. Er zou sprake kunnen zijn van een reguliere dotatie (zonder het inhalen van het achterstallige onderhoud), 12 Dyademagazine nummer 12 december 2014

13 Vooralsnog kan in de jaarrekening 2014 geen extra dotatie worden opgenomen voor een verwacht tekort ten gevolge van de doordecentralisatie per 1 januari waarbij op het moment van het zich voordoen van onderhoudskosten bij een te lage voorziening de kosten direct in de staat van baten en lasten worden geboekt dan wel een zodanige dotatie dat er met gelijke bedragen opgebouwd wordt tot aan het eerste onderhoudsmoment, waarbij de voorziening dan wel toereikend moet zijn. Verder zijn voor de jaarrekening 2014 de volgende zaken van belang: > Voor de verwerking van de kosten ten gevolge van de doordecentralisatie hanteert de instelling in beginsel de bestaande grondslag als voor het onderhoud (binnenkant). Er is dus geen sprake van een stelsel- of schattingswijziging ten gevolge van de doordecentralisatie. > De componentenbenadering, dat wil zeggen het activeren van bepaalde grote onderhoudsposten, kan niet worden toegepast binnen het primair onderwijs, omdat de instelling het gebouw niet op de balans heeft staan. Het economisch eigendom ligt immers nog steeds bij de gemeente. Wellicht heeft u wat van de actualiteiten rondom het accountantsberoep meegekregen. Deze actualiteiten zetten een schijnwerper op het accountantsberoep, om beter te voldoen aan de eisen die het maatschappelijk verkeer stelt. Het effect voor u op gebied van de doorcentralisatie van het (buiten) onderhoud is dat de accountant niet kan instemmen met onvoldoende documentatie omtrent de onderhoudsvoorziening. Wij geven u graag een aantal aandachtspunten mee zodat u tijdig en in dialoog met uw accountant kunt anticiperen op de veranderende wetgeving. Perspectief vanuit Goed Bestuur/Toezichthoudend orgaan Bij het definiëren van een strategie en daarop voortbordurend een beleidsrijke meerjarenbegroting met daarin opgenomen de prognoses voor wat betreft huisvesting dient de toezichthouder een belangrijke rol te vervullen. Het is aan te bevelen dat de benodigde budgetruimte is afgestemd op de verwachte trend in leerlingenaantallen die per regio erg kan verschillen. De belangen inzake huisvesting van de gemeente en de scholen zijn tegengesteld, waardoor er een (groot) risico ontstaat voor het schoolbestuur als er sprake is van achterstallig onderhoud bij het moment van doordecentralisatie. De toezichthouder moet zorgen voor draagvlak bij de stakeholders en daarbij is kennis van de vastgoedmarkt onontbeerlijk. De toezichthouder dient er dus zorg voor te dragen dat er een door alle stakeholders gedragen visie op huisvesting is en daarmede ook een actueel en goedgekeurd huisvestingsplan. Verder moet de toezichthouder een kritische klankbordrol te vervullen inzake de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de gevolgen hiervan op de kwaliteit van het onderwijs te toetsen. Bovenstaande zaken krijgen een plek in de planningsfase van de Planning en Controlcyclus. De controlfase bestaat uit kwalitatief hoogstaande managementrapportages waarin op basis van de voortgang (versus budget) en een gedegen analyse van significante afwijkingen wordt gestuurd op de gewenste bijstellingen richting de toekomst. Een gedegen opzet en uitvoering van een goed gedefinieerde P&C-cyclus kan dus helpen om het onderhoud en de bezetting van de diverse locaties en mede daaraan gerelateerde exploitatiekosten (nog) beter onder controle te krijgen. De veranderende wetgeving noodzaakt scholen tot een bredere visie op hun huisvesting waarmee een dergelijke gestructureerde aanpak en inbedding in de organisatie voor veel scholen nieuw zal zijn. Kortom, er is werk aan de winkel! Heeft u behoefte aan meer informatie over doordecentralisatie van (buiten)- onderhoud? Kijk op > Huisvesting & Vastgoed > Doordecentralisatie of neem contact op met Erik de Munk, manager Huisvesting & Vastgoed via of telefonisch; Dyademagazine nummer 12 december

14 PO/VO/MBO/HBO s in the spotlight Future Learning in Hollandsche Rading In het landelijke Hollandsche Rading staat de Bosbergschool voor primair onderwijs. Op het eerste gezicht gewoon één van de vele scholen voor primair onderwijs in Nederland. Aan de wand prijkt een oorkonde als winnaar van de Samsung Onderwijs innovatieprijs. Op de website van de Bosbergschool staat dat er geen ICT-lessen worden gegeven, maar dat kinderen leren hoe zij ICT en social media kunnen toepassen. De Bosbergschool groeit in een krimp omgeving. Tegelijkertijd wordt er in de media veel geschreven over de ipad c.q. Steve Jobs scholen. Reden te meer voor een interview met Ronald de Moor; directeur en inspirator van de Bosbergschool. De IPC-methode door Herman de Wild De Bosbergschool is geen ipadschool of Steve Jobs school. Waarom kiezen ouders dan voor de Bosbergschool? Volgens Ronald zijn daar veel redenen voor: > Onderwijs volgens de IPC-methode (zie informatie in kader 1) > Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom > 5 dagen in de week een continue rooster > Engelse les door een native speaker > 5 Flexibele vakantiedagen per jaar > Naschoolse activiteiten programma > Wetenschap, techniek en natuur hoog in het vaandel > Vreedzame School concept. IPC staat voor International Primary Curriculum. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door een internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in 2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in 65 landen gebruikt. De hoofdvakken binnen ons onderwijs (rekenen, taal en lezen) worden s ochtends middels de eigen methodes aangeleerd. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag wordt er les gegeven volgens de IPC-methode. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, het is ook een gestructureerde werkwijze. Visie van de Bosbergschool > Bosbergschool wil een effectieve school zijn. Naast leren ook kennis toepassen. > Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stimuleren al onze kinderen zowel op de cognitieve-, creatieve- als de sociaal-, emotionele vaardigheden. > Ons streven is alle kinderen boven het landelijk gemiddelde te laten scoren. > Ons onderwijs is gericht op talent ontdekken, kweken en versterken. > Wij zijn een vernieuwende school; wij staan open voor innovaties die de kwaliteit ten goede komt. > Wij zijn een school die samen optrekt met ouders en professionals in het belang van al onze kinderen. > Wij onderkennen de noodzaak van een doorgaande lijn 0 tot 13 jaar. > En staan hier positief met een open houding tegenover. Daarnaast wil de Bosbergschool haar leerlingen het eigen talent laten ontdekken, kweken en versterken. Digitale vaardigheden zijn daardoor onontbeerlijk. De lessen zijn gericht op coöperatieve werkvormen en kennisdelen. ICT en social media spelen hierin een belangrijke rol: Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden en in elke groep zijn tablets aanwezig. Wij hanteren een gezonde balans tussen tabletonderwijs en reguliere boeken, vertelt Ronald. In groep vier tot en met acht werken wij voor rekenen, taal en spelling ook met de methode Snappet. Hierbij krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht maar wordt de informatie vervolgens niet verwerkt in een schrift of werkboek maar op een tablet. Dit resulteert in betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback en kinderen kunnen meer op hun eigen niveau werken, direct inzicht in de vooruitgang van de klas en individuele leerlingen en real-time informatie. Als school proberen wij leerlingen ook kritisch om te leren gaan met social media. 14 Dyademagazine nummer 12 december 2014

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Eric van t Zelfde: Een excellente maatschappij begint bij de basis:

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal?

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? > De kunst

Nadere informatie

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht nummer 10 oktober 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede

Nadere informatie

vbschrift nr. 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis

vbschrift nr. 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis februari 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 01 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis Bewegingsonderwijs 2

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN Leven en werken met de ziekte van Lyme Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter De regeling piekarbeid

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie