(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 (Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Jaarverslag 2014 Ledenvergaderingen Zoals gebruikelijk waren er een voor- en een najaarsledenvergadering. Op 20 maart vergaderden we in Duivendrecht. Naast het bestuur waren er 22 leden en belangstellenden aanwezig. Alex de Boer en Mark Homan namen afscheid als bestuurslid. Zij werden beiden hartelijk bedankt want zij hebben vanaf de oprichting van de Vereniging heel veel werk verzet en daarmee een start gemaakt voor een succesvolle Vereniging. Na een gezellige korte pauze bekeken we de presentatie van Kees Andriessen over het vroegere Willibrordusgebouw aan de Rijksstraatweg. Kees woonde in zijn jeugd in dit gebouw, ook wel Paxgebouw genoemd, en kon heel leuk vertellen over die tijd. Ook toonde hij veel oude foto's die, afgaand op de reacties uit de zaal, met veel plezier herkend werden. Op 17 november vergaderden we op Wester-Amstel. Naast het bestuur waren er 35 leden en belangstellenden aanwezig. Het bestuur werd uitgebreid met Henk Keizer. Ida Praagman is afgetreden. Ook komen de onderwerpen Vriendenfonds en Museum aan de orde. Na een drankje in "de keuken" van het buiten houdt de heer Reinders Folmer een causerie, met een PowerPoint presentatie over de geschiedenis van Wester-Amstel. We krijgen ook een indruk van het vele opbouwende werk dat de Stichting Vrienden van Wester-Amstel heeft gedaan. Bestuur Het bestuur kwam in keer bijeen. In maart traden Alex de Boer en Mark Homan af. Ida Praagman trad toe als lid. In november werd Henk Keizer gekozen als bestuurslid en trok Ida Praagman zich terug. Het bestuur bestaat sindsdien uit: Ruud Sieker-man, voorzitter; Ton van Noorden, penning-meester; Lenny van Erp, secretaris; Ria de Swart, ledenadministratie en Henk Keizer, publiciteit. Uitgaven Speuren en Ontdekken verscheen in 2014 zoals gebruikelijk driemaal. De redactie bestond uit Marry de Boer, Anneke Boomars, Willemies van der Velden, Ton van Noorden, Henk Keizer en Ruud Siekerman. De correctie was in handen van Ria de Swart. De lay-out werd gedaan door Danielle de Graaff. Vanwege het 400-jarig bestaan van Beth Haim werd het aprilnummer daar geheel aan gewijd en in een extra grote oplage verspreid. Het blad leverde veel positieve reacties van lezers op. De wervingskracht van de Vereniging blijkt positief beïnvloed te worden door de nieuwe vorm van het blad. Nieuwe Uitgave: Historische Reeks Er verscheen een nieuwe uitgave in de Historische Reeks met als titel Ouderkerkse Vergezichten. Door een gegarandeerde afname van Coherente, Gemeente Ouder-Amstel, RABO-bank en een subsidie van stichting Stinak werd de uitgave mogelijk. Kaarten Beerstraten In het najaar werd een ansichtkaart en een wens-kaart van een schilderij over Ouderkerk van Beerstraten uitgegeven. Het Amsterdam museum stond ons het publicatierecht eenmalig kosteloos af. Monumentenwebsite De monumentenwebsite wordt goed bezocht. Piet de Boer en Alex de Boer doen het onderhoud van de site. De foto s zijn van Piet en Marry de Boer. Ans Quirijnen, Hennie de Haan, Piet de Boer, Peter Lichtenveldt, Piet Roos, Peter van Schaik, Ruud Siekerman, Wim Welling en Alex de Boer leverden redactionele bijdragen. Databank Middeleeuwen Amstelland In dit project zijn we op zoek naar de vroege geschiedenis van Amstelland. Doel van dit project is een databank te bouwen van teksten uit originele bronnen over de geschiedenis van Amstelland vóór Van die teksten maken we transcripties en vertalingen naar modern Nederlands. Het project is een samenwerking met de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en de Historische Kring Abcoude- Baambrugge (HKAB). De projectgroep bestond in 2014 uit: Wim Timmer (HKAB), Cees Verkerk, Guus Lindeman (VHA), Wim Groeneweg (VHA), Dirk Hoeksema (VHA) en Peter Lichtenveldt (VHA/WvA). Ton van Noorden, Wim Welling, Ruud Siekerman en Alex de Boer maakten deel uit namens de Vereniging. De resultaten gaan we publiceren via een nog te bouwen website.

2 Transcriptiegroep Maandelijks komt de Transcriptiegroep in het museum bijeen om originele Oud-Nederlandse teksten te bestuderen en die om te zetten naar modern Nederlands. Historische Onderzoeksgroep De groep is actief op een breed front van onderzoek o.a. interviews met (oude) bewoners, huisnummering en het beantwoorden van ontvangen vragen. De groep komt ongeveer eens per zes weken bij elkaar. Er doen ongeveer 11 leden van de Vereniging aan mee. Evenementencommissie/excursies De commissie bestond in 2014 uit: Lenny van Erp (voorzitter), Mark Homan, Frans Zwerver en Eric Jonker. Dit jaar werden weer twee excursies georganiseerd: op 29 juni een wandeling door de Joodse Buurt van Amsterdam (19 deelnemers) en op 25 oktober bezochten we het Stadsarchief in de Vijzelstraat in Amsterdam. Er moesten vanwege het grote aantal deelnemers (44) 2 groepen gevormd worden. Werkgroep Archeologie Belangstellenden in archeologie werden in december opgeroepen zich te melden. Ongeveer 10 mensen hebben zich aangemeld. Deze werkgroep wordt geleid door Alex de Boer en Jan Gaasterland en gaat in 2015 van start. Contacten/vertegenwoordigingen - Met onze zusterverenigingen hadden we op 4 oktober een bijeenkomst in Amstelveen. Aanwezige "zusters" waren: Aalsmeer, De Proosdijlanden, Abcoude, Diemen, Duivendrecht en wij natuurlijk. Er werd o.a. gesproken over de verenigingsbladen, publicaties, promotie, behuizing en inbreng of steun van de gemeente. Na een heerlijke lunch met broodjes van bakker Out (ja, ja) maakten we een wandeling door het oude dorp van Amstelveen o.l.v. Wim Groeneweg en Anneke Bulk. Een nostalgische tour. Na nog een drankje op een terras in de Dorpsstraat namen we afscheid. - Er heeft dit jaar geen overleg met het bestuur van het Historisch Museum Ouder-Amstel plaats gevonden. Mark Homan trad op 1 januari af als bestuurslid van het museum en in de vergadering van maart als bestuurslid van de Vereniging. - Cultuurplatform: Alex de Boer is lid van het Cultuurplatform. Dit platform adviseert de gemeente Ouder- Amstel gevraagd en ongevraagd over alles wat met cultuur te maken heeft. - Stichting Erfgoed Amstelland: De stichting is eigenaar van en beheert enkele voor Ouder-Amstel belangrijk geachte voorwerpen van kunst. Rob Ammerlaan maakt namens Wolfgerus deel uit van het bestuur. Enkele leden en bestuursleden van de Vereniging waren nauw betrokken bij de verwerving van en het onderzoek naar de aquarel van Hendrik Kruimel uit 1812.O.a. via een Valentijnsveiling kwam geld binnen. Wolfgerus administreerde de binnengekomen gelden. De aquarel zal in januari 2015 aan de stichting in eigendom worden overgedragen. In de openbaarheid - De Vereniging presenteerde zich op de Pure Markt op het kampje in Ouderkerk gezamenlijk met verschillende andere culturele instellingen. - Bij de viering van 400-jaar Beth Haim waren we in de entree van de begraafplaats aanwezig met onze uitgaven. - Tijdens de Open Monumentendagen stonden we met een eigen stand in de Brugstraat bij het Pontje. Voor bovenstaande gelegenheden is er een speciale vlag en een spandoek met het logo van de Vereniging ontworpen. Leden Evenals vorig jaar hebben we de stijgende lijn kunnen vasthouden. Inclusief cadeaulidmaat-schappen, ereleden, abonnees, donateurs en organisaties is de oplage van het blad gestegen naar 370 exemplaren dat is een stijging van 29 vergeleken met het begin van het jaar. Er is in 2014 geen aparte wervingsactie gehouden. Bijeenkomst met vrijwilligers. De speciale vrijwilligersdag die ons naar Amstelveen bracht, viel in goede aarde.

3 Communicatie intern/extern - Het verenigingsnieuws verscheen 4 keer. - Henk Keizer verzorgde enkele publicaties in het Weekblad van Ouder-Amstel over diverse onderwerpen uit de historie.

4 Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel p/a Historisch Museum Ouder-Amstel Kerkstraat 5-8, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel Financieel jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Ouder-Amstel

5 Voorwoord Geachte Lezer, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Het verslagjaar sluit met een voordelig resultaat van 2.962,84 (in 2013 bedroeg het voordelig resultaat 2.051,48). Een analyse van het voordelig saldo 2014 ten opzichte van de begroting 2014, waarin een negatief saldo van 1.740,00 werd begroot, is als volgt: Meer contributies dan begroot 965,00 Hogere verkoop van boeken en publicaties dan begroot 5.459,00 Meer kosten boeken en publicaties dan begroot ,00 Donatie boekenfonds (niet begroot) -500, ,00 Overige baten, per saldo lager dan begroot -579,00 Overige lasten, per saldo lager dan begroot 571,00 Realisatie 2014 ( 2.962,84) gunstiger dan begroot tekort over 2014 ( 1.740,00) 4.703,00 Het voordelig saldo ad 2.962,84 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Vereniging, welke reserve na toevoeging ,66 bedraagt. Het aantal lezers van het Verenigingsblad Speuren en Ontdekken - leden van de Vereniging daarin inbegrepen - steeg van 341 per 1 januari 2014 tot 370 per 31 december In 2.1 is een specificatie van het verloop van het aantal lezers opgenomen. In 2014 werd er in totaal 7.673,50 aan contributies, abonnementen en donaties ontvangen (in ,00 en in ,50). De toename van het aantal leden in 2014 kan worden toegeschreven aan de toenemende naamsbekendheid van de Vereniging, de vele publicaties in het Weekblad voor Ouder-Amstel en niet op de laatste plaats aan het vernieuwde Verenigingsblad Speuren en Ontdekken, waarvan de uitgave van het aprilnummer 2014 over 400 jaar Beth Haim een bijzondere plaats verdient. In september 2014 werd ons 300 e lid ingeschreven. Vermeld dienen te worden de succesvolle uitgave van nummer 6 uit de Historische Reeks - Ouderkerkse Vergezichten - en de uitgave van ansicht- en vouwkaarten met een winterschilderij uit 1659 van Jan Abrahamsz. Beerstraten. De in de najaarsvergadering van 17 november 2014 gepresenteerde concept-begroting 2015 is op basis van de onderliggende gerealiseerde cijfers 2014 enigszins aangepast. Deze aangepaste begroting zal in de voorjaarsvergadering op 25 maart 2015 aan de leden worden voorgelegd. Het financieel jaarverslag 2014 bestaat uit de balans per 31 december 2014, de resultatenrekening over 2014 en de toelichtingen op balans en resultatenrekening. De verklaring van de kascommissie is op de laatste pagina van dit verslag opgenomen. Ouderkerk aan de Amstel A.J.M. van Noorden 10 februari 2015 penningmeester

6 Activa Balans per 31 december Passiva Voorraden Algemene Reserve Voorraad boeken en publicaties 62,40 109,20 Saldo per 1 januari 9.056, ,34 Voorraad drukwerk 330,00 365,00 Bij: voordelig resultaat 2.962, ,48 392,40 474, , ,82 Vorderingen Voorzieningen Intrest 105,95 124,24 Voorziening website Historisch Amstelland 1.238,25 Vooruitbetaalde kosten lustrum 535,00 - Voorziening boekenfonds 500,00 Diversen 87, , ,25-728, ,07 Schulden Liquide middelen Rekeningen-courant organisaties 1.259,80 498,95 Rabobank, rekening-courant 313,64 672,26 Vooruitontvangen contributies/sponsoring 370,00 220,00 Rabobank, spaarrekening , ,29 Vooruitontvangen subsidie Databank 710,00 750,00 Kas 81,85 33,80 Te betalen kosten 89,71 222, , , , , , , , ,62

7 Lasten Resultatenrekening over 2014 Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Baten Kosten ledenvergaderingen 550,00 579,52 479,97 Contributies 6.200, , ,50 Kosten excursies 800,00 256,80 730,75 Abonnementsgelden 390,00 345,00 288,50 Kosten Monumentenkaart 1.200, ,80 210,06 Donaties 100,00 197,50 175,00 Kosten Speuren en Ontdekken 3.500, , ,59 Sponsoring Monumentenkaart 500,00 250,00 250,00 Kosten overige publicaties ,22 - Giften ,00 Kosten vrijwilligersdag 500,00 252,82 - Subsidies ,33 Kosten ledenwerving 250,00 30, ,43 Bijdragen excursies 800,00 383,00 798,50 Kosten historisch onderzoek 200,00 72,59 132,57 Verkoop Speuren en Ontdekken 300, ,35 323,10 Portokosten 100,00 193,92 47,64 Verkoop overige publicaties 200, ,20 296,00 Abonnementen/lidmaatschappen 25,00 18,00 17,50 Intrest 90,00 105,95 124,24 Bestuurs- en representatiekosten 500,00 556,00 143,00 Bijdragen kosten onderzoek - 20,00 - Kantoorbenodigdheden 300,00 196,93 280,44 Diverse baten ,10 Kosten publiciteit 100,00 217,58 - Communicatie/drukwerk 100,00 110,80 154,46 Kosten internet 45,00 18,63 42,72 Bankkosten 200,00 216,03 197,16 Bijdrage Vriendenfonds Museum 700,00 795,00 652,50 Dotatie voorziening website 1.250, ,00 - Dotatie voorziening boekenfonds - 500,00 - Nadelig resp. voordelig saldo , , , , , , , , ,27

8 1 Toelichting op de balans per 31 december Voorraad drukwerk De voorraad drukwerk bestaat uit de op 31 december 2014 nog aanwezige voorraad enveloppen en aanmeldingsfolders en kan als volgt worden gespecificeerd: A5 enveloppen 110, A4 enveloppen 190, Aanmeldingsfolders 30,00 330, Vooruitbetaalde kosten lustrum Op 25 januari 2015 is het vijf jaar geleden dat de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel werd opgericht. Ter gelegenheid van dit feit werd aan alle leden van de Vereniging een exemplaar van de Historische Reeks nummer 6 "Ouderkerkse Vergezichten" toegezonden. De betreffende kosten ad 535,00 werden in december 2014 gemaakt, doch worden in het jubileumjaar ten laste van de resultatenrekening gebracht. In de begroting 2015 werd daarvoor een bedrag van 500,00 opgenomen. 1.3 Diverse vorderingen Vooruitbetaalde kosten hosting/domeinnaam Monumentenkaart ,55 - Nog te ontvangen losse verkoop Speuren en Ontdekken 26,00 38,50 Nog te ontvangen verkoop ansicht- en vouwkaarten Beerstraten 32,50 - Subsidie Rabobank inzake ledenwerving ,33 87, , Algemene reserve De algemene reserve bedroeg per 1 januari ,82 en steeg door toevoeging van het voordelig resultaat over 2014 ad 2.962,84 tot ,66 per 31 december Voorzieningen Voorziening website Historisch Amstelland Voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor de Vereniging werd conform de begroting 2014 een voorziening van 1.250,00 ten laste van de resultatenrekening over 2014 gevormd. Voor de nieuwe website werd de domeinnaam Historisch Amstelland geregistreerd. De eerste voorbereidingskosten ad 11,75 werden ten laste van de voorziening gebracht, zodat de voorziening per 31 december ,25 bedraagt. In de begroting voor 2015 is nog een bedrag van 750,00 als dotatie aan de voorziening opgenomen. Daarnaast is voor de ontwikkeling van de website voor het project Databank Middeleeuwen een subsidie toegezegd van 1.500,00 (zie 1.6.3). Mogelijk kunnen beide projecten in 2015 worden gecombineerd Voorziening boekenfonds De Vereniging geeft al jaren verschillende publicaties in eigen beheer uit. Een aantal daarvan is inmiddels uitverkocht. Het bestuur van de Vereniging heeft daarom besloten om ten laste van het resultaat 2014 een bedrag van 500,00 te bestemmen voor de vorming van een zogenaamd

9 boekenfonds. Dit besluit werd in het Verenigingsnieuws nummer 14 van juni 2014 aan de leden kenbaar gemaakt. De druk- en/of kopieerkosten van hernieuwde uitgaven kunnen ten laste van dit fonds worden gebracht. Een werkgroep gaat na welke publicaties in aanmerking komen voor een heruitgave. Ook in de begroting 2015 is een dotatie aan het boekenfonds van 500,00 opgenomen. 1.6 Schulden Rekeningen-courant organisaties Stichting Erfgoed Amstelland Saldo af te dragen per 1 januari ,45 Door Vereniging ontvangen in 2014 Verkoop Historische Reeks nummer 5 "De Gouden Eeuw in Ouder-Amstel" 256,00 Verkoop ansichtkaarten Storck 30,50 286,50 Aquarel Kruimel Ontvangen via veiling 1.245,00 Ontvangen van overige sponsoren 570, ,00 Aankoop aquarel, inclusief lijst en museumglas 1.399,60 Overige kosten 128, ,70 287,30 915,25 Afgedragen in ,95 Nog af te dragen per 31 december , Vriendenfonds Museum Saldo nog te besteden per 1 januari ,50 Bij: 318 (volwaardig) betalende leden à 2,50 795,00 952,50 Af: bestedingen in ,00 Nog te besteden per 31 december ,50 In 2014 vond er met het bestuur van het Historisch Museum geen gezamenlijk overleg over de besteding van het saldo van het Vriendenfonds Museum plaats. In het voorjaar van 2015 is overleg met het Museum opgestart Vooruitontvangen contributies/sponsoring Vooruitontvangen contributies 280,00 130,00 Vooruitontvangen sponsorgelden 90,00 90,00 370,00 220, Vooruitontvangen subsidie Databank In verband met de uitvoering van het project Databank Middeleeuwen Amstelland heeft de Stichting Aemstellant - mede voor de ontwikkeling van een website - een subsidie toegezegd van 1.500,00. In 2012 werd reeds een voorschot van 750,00 ontvangen.

10 In 2014 werden twee eenmalige cadeaulidmaatschappen ten behoeve van bij het project betrokken vrijwilligers ten laste van de subsidie gebracht. Het saldo per 31 december 2014 bedraagt derhalve nog 710,00, te besteden in 2015 (zie ook 1.5.1) Te betalen kosten De te betalen kosten per 31 december 2014 kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bankkosten 4e kwartaal 48,51 41,35 Interkerkelijk Stencilbureau drukwerk 20,00 - Portokosten 19,20 - Kosten vormgeving Speuren en Ontdekken - 181,50 Diversen 2,00-89,71 222,85 2 Toelichting op de resultatenrekening over Contributies, abonnementsgelden en donaties De ontwikkeling van het aantal lezers van Speuren en Ontdekken in onderverdeeld naar categorie - was als volgt: Categorie bij af Leden Ereleden Cadeau-lidmaatschappen Abonnees Donateurs Organisaties (gratis) De toename van het aantal leden van de Vereniging is onder meer veroorzaakt door omzetting van vier abonnementen en omzetting van vijf cadeaulidmaatschappen in negen lidmaatschappen. Verder is de toename van het aantal leden toe te schrijven aan de naamsbekendheid van de Vereniging, mede door de publicatie van het speciaal op het 400-jarig bestaan van de Portugees- Israëlietische Begraafplaats gerichte aprilnummer van Speuren en Ontdekken en de veelvuldige berichtgeving in het Weekblad voor Ouder-Amstel. In 2014 betaalden 319 leden (inclusief cadeaulidmaatschappen) in totaal 7.165,00 aan contributie bij een begroot bedrag van 6.200,00 (ter vergelijking: in 2013 betaalden 262 leden 5.832,50 bij een begroot bedrag van 5.000,00). Bij een minimale contributie van 20,00 betaalden 70 leden in 2014 in totaal 795,00 extra. Een elftal leden betaalde in 2014 niets vanwege het late tijdstip van aanmelding (in het tweede halfjaar 2014). In 2014 betaalden 22 abonnees in totaal 345,00 bij een begroot bedrag van 390,00. Bij een minimale abonnementsprijs van 15,00 betaalden 3 abonnees in totaal 15,00 extra. Twee doorlopende donateurs betaalden in totaal 100,00. Daarnaast werden er door leden eenmalige donaties gedaan van in totaal 97, Sponsoring Monumentenkaart Bij de oplevering van de Monumentenkaart in mei 2011 is gezocht naar sponsors van de Monumentenkaart (op de website monumentenouderamstel.nl wordt dan de naam van de sponsor

11 vermeld). Met één sponsor is een sponsorcontract van 250,00 afgesloten, lopende van mei tot en met april. Dit contract is in mei 2014 weer voor een jaar verlengd. Het sponsorgedeelte voor 2015 ( 90,00) is als vooruitontvangen bedrag op de balans per 31 december 2014 opgenomen. In de loop van 2014 is een plan gemaakt om ook eigenaren van andere op de Monumentenkaart opgenomen monumenten te interesseren voor sponsoring. Gezien de vele werkzaamheden van het bestuur van de Vereniging is de uitvoering van dit plan doorgeschoven naar Bijdragen excursies In de begroting 2014 werd voor de voorjaarsexcursie en de najaarsexcursie in totaal 800,00 aan bijdragen deelnemers opgenomen (ook de kosten werden op 800,00 geraamd, zodat het saldo nihil was). Aan de voorjaarsexcursie naar de Joodse Buurt in Amsterdam namen 20 (niet-)leden deel. Deze betaalden in totaal 101,00. Aan de najaarsexcursie naar het Stadsarchief te Amsterdam namen 44 (niet-)leden deel, die in totaal 282,00 betaalden. De kosten worden in 2.8 nader toegelicht. 2.4 Verkoop Speuren en Ontdekken In 2014 werden er via het Museum en via de boekhandel 250 losse nummers van Speuren en Ontdekken verkocht voor in totaal 1.540,35. De normale prijs van een los nummer bedraagt 6,50. De drie boekhandels ontvangen een korting op deze prijs. Oudere nummers van Speuren en Ontdekken worden tegen een lagere prijs verkocht. De ten opzichte van 2013 hogere opbrengst van losse nummers van Speuren en Ontdekken (2013: 323,10) is (mede) te danken aan het aprilnummer 2014, welk nummer geheel was gewijd aan het 400-jarig bestaan van de Portugees-Israëlitiesche Begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel. De kosten van Speuren en Ontdekken zijn in 2.10 toegelicht. 2.5 Verkoop overige publicaties In 2014 vonden er twee speciale acties plaats. Ten eerste kwam in november 2014 nummer 6 in de Historische Reeks uit, "Ouderkerkse Vergezichten" getiteld. En in december 2014 werden ansicht- en vouwkaarten met een winterschilderij uit 1659 van Jan Abrahamsz. Beerstraten uitgegeven. Voor de productie van "Ouderkerkse Vergezichten" werd door de Stichting Stinak te Amstelveen een subsidie toegezegd van 400,00. De samenstellers van het nummer kwamen met de Rabobank Amstel en Vecht, de Stichting Coherente te Ouder-Amstel en de Gemeente Ouder-Amstel een gegarandeerde afname overeen van 740 exemplaren. Daarnaast werden voor de leden van de Vereniging ongeveer 350 exemplaren gereserveerd ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vereniging in januari 2015 (zie 1.2). Van het schilderij van Beerstraten werden 750 ansichtkaarten en vouwkaarten gedrukt. De ansichtkaarten werden voor 0,50, de vouwkaarten voor 1,00 verkocht. Er werden in boeken/publicaties en 152 oude ansichtkaarten verkocht voor een totaal bedrag van 396,70 (in 2013 bedroegen deze aantallen 45 respectievelijk 72 voor een totaal bedrag van 296,00).

12 De specificatie van de verkoop van overige publicaties in 2014 luidt: Subsidie Stichting Stinak 400,00 - Historische Reeks nummer 6 "Ouderkerkse Vergezichten" 752 stuks 2.012,50 - Ansicht- en vouwkaarten Beerstraten 1.609,00 - Losse verkoop overige publicaties 396,70 296, ,20 296,00 De kosten van de overige publicaties zijn in 2.11 toegelicht. 2.6 Intrest De intrest over 2014 op de Rabobank spaarrekening (bijgeschreven in januari 2015) bedroeg 105,95. De intrest bedroeg over 2013 nog 124,24. De daling wordt veroorzaakt door dalende intrestpercentages op de spaarrekening: deze bedroeg op 1 januari ,90% en op 31 december ,60%. De daling is enigszins gemitigeerd door een gemiddeld hoger saldo op de spaarrekening. 2.7 Kosten ledenvergaderingen De kosten van de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering kunnen als volgt worden gespecificeerd: voorjaar najaar voorjaar najaar Zaalhuur 61,50 163,05 61,50 61,50 Bardiensten 45,00-80,00 80,00 Consumpties 76,75 95,67 58,50 82,75 Kosten inleiders 39,55 48,00-40,00 Diverse kosten 28,50 21,50 8,00 7,72 251,30 328,22 208,00 271, Kosten excursies De kosten van de excursies kunnen als volgt worden gespecificeerd: Voorjaar najaar voorjaar najaar Kosten rondleidingen/entree - 170,00 180,00 162,00 Consumpties deelnemers 38,80-170,00 193,75 Representatie rondleiders 25,00 23,00-25,00 63,80 193,00 350,00 380,75 De totale kosten van de excursies 2014 bedragen 256,80. Het totaal aan bijdragen deelnemers 2014 bedroeg 383,00 (zie 2.3). Het voordelig verschil ad 126,20 kan worden beschouwd als bijdrage in de kosten van uitnodigingen en verspreiding daarvan. 2.9 Kosten Monumentenkaart De totale kosten van de Monumentenkaart (website bedroegen in ,80. Hiervan heeft een bedrag van 151,25 (2013: 181,50) betrekking op het jaarlijkse onderhoud van de website en een bedrag van 28,56 (2013: 28,56) betrekking op de kosten van hosting en domeinnaam. De eenmalige kosten van de update van Joomla 1.5 naar 2.5 bedroegen 1.240,25 en die van de aanschaf van een externe opslagschijf voor foto s 64,74. Met de kosten van de update was in de begroting 2014 rekening gehouden.

13 2.10 Kosten Speuren en Ontdekken Het blad Speuren en Ontdekken verschijnt drie keer per jaar. De kosten van dit blad zijn als volgt te specificeren: Drukkosten en vormgeving april ,68 waarvan bestemd voor het De Castrofonds ,00 606,68 391,67 Drukkosten en vormgeving augustus ,51 817,80 Drukkosten en vormgeving december ,11 952,63 Verbruik A4-enveloppen 91,96 111,05 Porti verzending buiten de regio 506,76 538,80 Kosten foto's/afbeeldingen in diverse nummers 51,60 24,25 Kantoorbenodigdheden 40,90 68, , , Kosten overige publicaties Zoals reeds in 2.5 werd opgemerkt vonden er in 2014 twee speciale acties plaats. Ten eerste kwam in november 2014 nummer 6 van de Historische Reeks uit, "Ouderkerkse Vergezichten" getiteld. En in december 2014 werden ansicht- en vouwkaarten met een winterschilderij uit 1659 van Jan Abrahamsz. Beerstraten uitgegeven. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Productiekosten Ouderkerkse Vergezichten Drukkosten en vormgeving ,14 Kosten receptie in verband met uitreiking 1e exemplaar 137, ,49 ten laste van kosten 5-jarig lustrum ,36 Productiekosten ansicht- en vouwkaarten Beerstraten Drukkosten en vormgeving ansicht ,06 vouw ,53 194,59 Enveloppen 7,50 947,13 202, , Kosten vrijwilligersdag In 2014 werd voor het eerst een dag voor de vrijwilligers van de Vereniging georganiseerd. De vrijwilligers werden begroet in de locatie van de Vereniging Historisch Amstelveen alwaar een presentatie over opgravingen in de buurt van het oude dorp Thamen, afgesloten met een lunch. Daarna volgde een rondwandeling door Amstelveen en werd er afgesloten met een consumptie in de Dorpsstraat van Amstelveen. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkomende activiteit wordt Bestuurs- en representatiekosten De kosten voor bestuur en representatie bedroegen in ,00 tegenover een begroot bedrag van 500,00. In deze post werden onder meer de kosten van het jaarlijkse diner met het bestuur (onder aftrek van een eigen bijdrage) opgenomen. Tijdens dit diner werd van twee bestuursleden afscheid genomen.

14 In deze kosten is ook begrepen een donatie van 100,00 voor een bouwsteen van een nieuw paviljoen van de Portugees-Israëlietische Begraafplaats te Ouderkerk Kosten publiciteit In de kosten van publiciteit zijn onder meer opgenomen de aanschafkosten van twee vlaggen en een spandoek ( 150,59) Communicatie/drukwerk De kosten van communicatie/drukwerk betreffen de drukkosten van het Verenigingsnieuws. De kosten van verspreiding die tot en met 2013 ook ten laste van deze post werden gebracht, worden met ingang van 2014 ten laste van portokosten respectievelijk kantoorbenodigdheden gebracht. Dit omdat het moeilijk is deze kosten exact te bepalen Bijdrage Vriendenfonds Museum In 2014 waren er 318 volwaardig betalende leden. Er werd dan ook ten laste van de resultatenrekening 2014 een bedrag van 318 x 2,50 = 795,00 aan het Vriendenfonds Museum toegevoegd (zie ) Overige baten en lasten De dotatie aan de voorziening website en dotatie aan de voorziening boekenfonds zijn reeds in 1.5 toegelicht. De overige baten en lasten behoeven - gezien de hoogte van het bedrag dan wel de aard van de post - geen nadere toelichting.

15

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarrekeningen. Gelieerde Organen en Organisaties

Jaarrekeningen. Gelieerde Organen en Organisaties Jaarrekeningen Gelieerde Organen en Organisaties 2013 JAARREKENINGEN 2013 CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN - Brief landelijk penningmeester 3 JAARREKENINGEN - Stichting Secretariaat

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie