Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8."

Transcriptie

1 Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven AK Gorinchem

2 Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie vanuit de Uilenhof Visie (SOP) De inrichting van ons onderwijs Indeling op niveau Differentiëren naar leerstijl Differentiëren naar niveau, bevorderingsnormen Didactisch concept Wat mag u als basisbegeleiding van ons verwachten? Mentoraat Loopbaanbegeleiding Communicatie met de ouders/verzorgers Welke mogelijkheden zijn binnen de school als er meer nodig is dan de basisbegeleiding? Remediale hulp Trainingen Vertrouwenspersoon Het Zorgadviesteam (ZAT) Huiswerkklas Ambulante begeleiding voor leerling met een beperking Hulpmiddelen Aanpassen vakkenpakket Fysieke bereikbaarheid Protocollen: Protocol bij (cyber)pesten Protocol bij overtreding Gedragsregels Protocol bij agressie en/of geweld Protocol bij gokken Protocol bij pornografie Protocol bij calamiteiten Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 1

3 Protocol bij plotselinge onveiligheid door (onbekende) bezoekers Protocol bij plotselinge onveiligheid door verdachte voorwerpen in of rond het gebouw Protocol inzake correct gebruik elektronische communicatiemiddelen door leerlingen en personeel Protocol Dyslexie Programma s op maat Gedragsproblemen Welke mogelijkheden zijn er als er meer nodig is dan de school kan bieden? Missie en visie, doelstellingen van het SWV Missie en visie, doelstellingen Doel van passend onderwijs Dit vinden wij belangrijk Dit doen en kunnen wij nu Dit willen wij gaan bereiken Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 2

4 Ondersteuningsplan CS De Hoven locatie Uilenhof Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV Op basis van haar statutaire grondslag ziet de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (CVO-AV) het als haar missie om Voortgezet Onderwijs vorm laten geven, waarbij Christelijk geloof als inspiratiebron voor leven en opvoeden wordt gehanteerd, dat gericht is op de maximale versterking van talenten en kwaliteiten van leerlingen en medewerkers en dat zowel in de organisatie als de inhoud is gericht op de eisen en behoeften van mens, maatschappij en omgeving. Het is de uitwerking van deze missie in visies (op verschillende niveaus) en praktijk, waar het CvB zich verantwoordelijk voor voelt, verantwoordelijkheden voor mandateert en verantwoording voor aflegt in de richting van de Raad van Toezicht, de overheid en de overige interne en externe stakeholders of belanghebbenden van de Stichting. Het CvB hanteert als centrale toetssteen voor de uitwerkingen van de bovenstaande missie in visie en praktijk, het door Prof. Stevens benadrukte (voor goed onderwijs essentiële) begrippendrietal Relatie Autonomie Competentie Het CvB ziet alle bovenstaande missiekenmerken vervat in de samenhang van deze drie begrippen. Relatie heeft betrekking op: - het voor de stichting wezenlijke aspect van het opvoeden en samenwerken vanuit de Christelijke inspiratiebron en het mogelijk ervaren van een relatie met God; - het essentiële van een goede relatie tussen een leerling en zijn leraar/begeleider om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen ( zonder relatie geen prestatie ), evenals van die tussen een medewerker en zijn of haar leidinggevende, de relatie tussen leerlingen onderling, de medewerkers onderling en de relatie die men heeft tot zichzelf; - het belang van een goede verbondenheid met de omgeving en de wereld, opdat de juiste inhoudelijke keuzen gemaakt worden (waar bereiden we de kinderen op voor; welke steun en betrokkenheid krijgen we in ons werk uit de omgeving en tonen we aan de omgeving). Autonomie: Als er een mate van regelruimte oftewel keuzemogelijkheid is, blijkt er minder stress en meer motivatie en creativiteit (en bij leerlingen: betere leerresultaten) te zijn. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 3

5 Competentie: Wezenlijk voor groei, zelfbewustzijn en plezier in je werk is, dat je bewust ervaart dat je iets kunt, of iets hebt geleerd, wat je eerder niet kon, of iets kan wat anderen niet kunnen. Belangrijk is enerzijds dat dingen kunt of leert die er toe doen en anderzijds, dat je het gevoel heb dat je je kernkwaliteiten (verder) kunt ontwikkelen. Gerichtheid op ontwikkeling, op groei en leren en op aansluiten bij iemands kracht zijn derhalve zaken waar de hele schoolorganisatie van doordrongen dient te zijn. In de CVO-AV visie is het op bovenstaande wijze gericht zijn op deze drie begrippen essentieel voor het creëren van een optimaal geheel van welbevinden, persoonlijkheidsontwikkeling en leerresultaten. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 4

6 Missie en Visie vanuit de Uilenhof 1 Visie (SOP) Onderwijs vanuit duidelijke kernwaarden Binnen onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij elkaar en bij hun leerproces. We motiveren leerlingen daarom actief mee te denken over de school. De Uilenhof heeft een gevarieerd aanbod. Leerlingen kunnen op onze school een mavodiploma (gemengde en theoretische leerweg) behalen. Het behalen van dit diploma is mogelijk in het 4-jarige traject en binnen de TOT-stroom. TOT staat voor Talent Ontwikkeling Techniek. Dit traject is bedoeld voor leerlingen met een sterke interesse in techniek en technologie. Zij kunnen mavo verkort volgen met een programma met de gebruikelijke vakken en veel techniek en technologie. Na de mavo-havo brugklas (waarin alle leerlingen worden geplaatst) kunnen leerlingen bij gebleken capaciteiten binnen de Uilenhof havo 2 volgen (Havo Junior). Vanaf havo 3 vervolgen leerlingen hun opleiding bij Lyceum Oudehoven. Docenten in onze school werken nauw samen in domeinen (leergebieden). Drie kernwaarden kenmerken de cultuur en het onderwijs van onze school en zijn uitgangspunt voor ons werken met leerlingen. Christelijke inspiratie Een kleine school Ruimte voor talent Christelijke inspiratie We zijn een open christelijke school. We beginnen elke dag met een dagopening uit het boekje Oase, vaak gevolgd door een kort gesprek met de leerlingen. De leerlingen hebben alle leerjaren een uur godsdienst in de week. In deze lessen maken de leerlingen kennis met godsdiensten en levensbeschouwingen en worden zij uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen. Ook in andere lessen gaan we gesprekken over de dingen die ons allemaal raken niet uit de weg. Aan het begin van elk schooljaar en met Kerst en Pasen verzorgen we met en voor de leerlingen een viering. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 5

7 Een kleine school De school is kleinschalig georganiseerd. In een kleine school voelen leerlingen zich gekend. We werken met een team van dertig docenten. We vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar goed leren kennen. Daarom organiseren we diverse kennismakingsactiviteiten en vragen we ouderejaars om bij activiteiten van jongere leerlingen te helpen. Ruimte voor talent Binnen het onderwijsprogramma komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de mogelijkheden van leerlingen. In klas 1 kunnen leerlingen bij gebleken capaciteiten in de reguliere lessen werken met havo-stof en een aantal havo-toetsen maken. Deze toetsen geven goed inzicht in de slagingskans op havo. In de andere leerjaren bieden we eveneens maatwerk. Wie meer begeleiding nodig heeft of meer uitdaging wil, kan rekenen op extra stof. Door het uitdagende onderwijsprogramma op de Uilenhof worden leerlingen goed voorbereid op het examen en een overstap naar mbo of havo. We bieden zoveel mogelijk ruimte aan de talenten van onze leerlingen. Zo kunnen leerlingen op verschillende manieren participeren in de school. Bijvoorbeeld als lid van de leerlingenraad, de leerlingenvereniging VUSIOS of het licht-, geluid- en dj-team LUGD, als medewerker van het theatercafé, als lentor (leerlingmentor) en in de schoolband. We leren leerlingen samenhang te zien in de diverse leerstof door steeds minder in vakken te werken. De docenten van verwante vakken werken nauw samen. Ze doen dat in zes domeinen. 2. De inrichting van ons onderwijs 2.1 Indeling op niveau De Uilenhof heeft een gevarieerd aanbod. Leerlingen kunnen op onze school een mavodiploma (gemengde en theoretische leerweg) behalen. Het behalen van dit diploma is mogelijk in het 4-jarige traject en binnen de TOT-stroom. TOT staat voor Talent Ontwikkeling Techniek. Dit traject is bedoeld voor leerlingen met een sterke interesse in techniek en technologie. Zij kunnen mavo verkort volgen (3 jaar) met een programma met de gebruikelijke vakken en veel techniek en technologie. Na de mavo-havo brugklas (waarin alle leerlingen worden geplaatst) kunnen leerlingen bij gebleken capaciteiten binnen de Uilenhof havo 2 volgen (Havo Junior). Na de tweede klas volgen leerlingen de GL of TL. Brugklas Na de mavo-havo brugklas volgt een beslissing over bevordering naar mavo 2 of havo 2. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 6

8 mavo 2 Aan het einde van mavo 2 kiezen de leerlingen een bepaalde sector. Zij maken een eerste keuze in welke vakken ze mogelijk examen willen doen. Een overstap van mavo 2 naar havo 3 is ook dan nog mogelijk. Aan het eind van het derde jaar wordt een definitief examenpakket voor het vierde leerjaar gekozen. havo 2 Binnen de Uilenhof bieden we ook havo 2 aan. Vanaf havo 3 gaan de leerlingen verder met hun opleiding op het Lyceum Oudehoven. mavo 3 Leerjaar 3 is een voorexamenjaar. D.w.z. sommige resultaten tellen mee voor het eindexamen. Alle leerlingen volgen het beroepsgerichte programma technologie om zich te oriënteren op een bepaalde sector c.q. beroepsgroep. In het examendossier worden in ieder geval de vakken maatschappijleer, CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en lichamelijke opvoeding opgenomen. Daarnaast is er nog een aantal verplichte vakken en keuzevakken voorgeschreven. Aan het eind van het derde jaar wordt een definitief examenpakket voor het vierde leerjaar gekozen. mavo 4 Het vierde leerjaar is het examenjaar. Tot het eindexamenpakket behoren in elk geval de vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer (afgesloten in leerjaar 3) en technologie. Daarnaast kunnen leerlingen - afhankelijk van de sector nog 3 of 4 andere vakken kiezen. Voor de leerwegen in het vierde leerjaar moet het vakkenpakket passen in één van de volgende sectoren: sector zorg en welzijn: biologie + aardrijkskunde of geschiedenis of wiskunde sector techniek: wiskunde + nask1 (natuur- en scheikunde 1) sector economie: economie + wiskunde of Duits of Frans. Diploma s De Nieuwe Mavo leidt op voor de volgende diploma s: een diploma gemengde leerweg (5 theorievakken en een praktijkgericht vak) een diploma theoretische leerweg (6 theorievakken) een diploma theoretische leerweg met als extra vak technologie (het tl-plusprogramma). 2.2 Differentiëren naar leerstijl Incidenteel wordt dit toegepast. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 7

9 2.3 Differentiëren naar niveau, bevorderingsnormen Bevordering Het besluit over de bevordering wordt genomen door de docentenvergadering. De docentenvergadering maakt een afweging over het vervolgtraject. Deze beoordeling maakt de docentenvergadering op grond van alle resultaten (eindrapport), de manier waarop resultaten zijn behaald en verdere gegevens die de kans van slagen binnen de schoolloopbaan beïnvloeden. Bij de beoordeling van de bevorderingsnorm tellen alle vakken die op de lessentabel staan mee. De overgangsnormen gelden in principe alleen voor de onderwijssoort waarbinnen de leerling onderwijs krijgt. Bijvoorbeeld: voor een leerling uit mavo 2 gelden de overgangsregels voor een overgang naar mavo 3. Algemeen gelden de volgende regels: 1. De docentenvergadering kan besluiten tot overgang naar een volgend leerjaar: op hetzelfde niveau of op een ander niveau; met of zonder beperkingen in de te kiezen vakken of het opnieuw laten doen van hetzelfde leerjaar, al dan niet op hetzelfde niveau en eventueel met een gewijzigd vakkenpakket. 2. Als het eindrapport voldoet aan de overgangsnormen, dan heeft de leerling het recht om binnen hetzelfde niveau (dezelfde leerweg) naar het volgende leerjaar te gaan. 3. De docentenvergadering kan ook een advies aan de leerling meegeven. Als het advies afwijkt van het overgangsrecht of van een eerder aan de school aangegeven keuze, wordt aan leerlingen en ouders verzocht om uiterlijk de eerste maandag van de zomervakantie door te geven of men het betreffende advies wel of niet opvolgt. 4. De leerling mag in principe niet twee achtereenvolgende leerjaren tweemaal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten tot doubleren (opnieuw volgen van hetzelfde leerjaar). 5. De docentenvergadering kan in het geval van verwaarlozing van vakken eisen dat de leerling het vak c.q. de vakken tot een aanvaardbaar niveau bijwerkt, voordat tot uitvoering van de bevordering wordt overgegaan. Onvoldoendepunten Bij onvoldoendes op het rapport is het aantal onvoldoende punten van belang bij het bepalen van het al dan niet bevorderen van een leerling. Onvoldoende punten worden als volgt vastgesteld: cijfer 5 = 1 onvoldoende punt cijfer 4 = 2 onvoldoende punten cijfer 3 = 3 onvoldoende punten cijfer 2 = 3 onvoldoende punten cijfer 1 = 3 onvoldoende punten Bevordering naar mavo 2 Leerlingen worden bevorderd naar mavo 2 bij 0 t/m 3 onvoldoende punten. Bevordering naar havo 2 Bij een gemiddeld cijfer van 7.5 en een positief advies van alle docenten kan de docentenvergadering besluiten tot bevordering naar havo 2. Bevordering naar mavo 3 Leerlingen worden bevorderd naar mavo 3 bij 0 t/m 3 onvoldoende punten en een vakkenpakket voor het derde leerjaar waarin maximaal 2 keer een vak met minimaal het cijfer 5 voorkomt. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 8

10 De in mavo 3 behaalde schoolexamentoetsen vervallen als de leerling dit derde jaar over moet doen. Bevordering naar havo 3 vanuit mavo 2 Bij een gemiddeld cijfer van 7.5 en een positief advies van alle docenten kan de docentenvergadering besluiten tot bevordering naar havo 3. Bevordering naar havo 3 vanuit havo 2 Maximaal 2 onvoldoendes op het eindrapport, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5 In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 voorkomen. Gemiddeld cijfer voor de vakken Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du) geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), biologie (bi), natuurkunde (na): minimaal 6 (totaal minimaal 54 punten). Combinatiecijfer voor de vakken godsdienst (gd), CKV Junior (ckvjr) en lichamelijke oefening (lo): minimaal 6 (met maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 4) bij een 8: één compensatiepunt bij het puntentotaal van 54 bij een 9: twee compensatiepunten bij het puntentotaal van 54. Het gaat bij de boven bedoelde cijfers om afgeronde jaargemiddelden. Bevordering naar mavo 4: Leerlingen worden bevorderd naar mavo 4 bij 0 t/m 3 onvoldoende punten en voor de verplichte en gekozen examenvakken (*) de volgende cijfers heeft: 1. ten hoogste één 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger 2. ten hoogste één 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger,waarvan tenminste één ten hoogste voor twee vakken een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7. (*) culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo) vallen hierbuiten. Er mogen voor alle vakken in mavo 3 tezamen niet meer dan drie onvoldoende punten zijn behaald om bevorderd te worden. Behaalt een leerling niet voldoende punten om voor het bevorderingsrecht in aanmerking te komen, dan wordt er gekeken welk vervolg van de schoolloopbaan het beste bij hem of haar past. Verder geldt voor mavo 3 en 4: Het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) dient aan het einde van het derde leerjaar mavo met een voldoende resultaat afgesloten te zijn, omdat de leerling in het vierde leerjaar anders niet deel kan nemen aan het centraal examen. Het vak maatschappijleer wordt afgesloten in het derde leerjaar. Het vak lichamelijke opvoeding wordt afgesloten in het vierde leerjaar. De exacte regelingen vindt u in het examenreglement. Dit reglement ontvangt elke leerling in klas 4 aan het begin van het schooljaar. U kunt het boekje ook vinden op onze website. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 9

11 2.4 Didactisch concept We leren leerlingen samenhang te zien in de diverse leerstof door steeds minder in vakken te werken. De docenten van verwante vakken werken nauw samen. Ze doen dat in zes domeinen. De leerlingen in klas 1 en 2 krijgen lessen die behoren bij alle zes domeinen. In klas 3 en 4 werken de leerlingen aan een examenprogramma met verschillende vakken. De lessen duren 60 minuten. Maximaal de helft van de tijd wordt besteed aan instructie/nieuwe leerstof oefenen met de docent. De overige tijd werken de leerlingen zelfstandig (in groepjes) aan opdrachten. De docent begeleidt de leerlingen bij hun aanpak en het vinden van oplossingen/antwoorden. Samenwerkend leren speelt een grote rol. Binnen de vaklessen en domein(overstijgende) projecten werken leerlingen regelmatig in twee-, drie- of viertallen. Doel van het coöperatief werken is: leren zelfstandig te werken (plannen, organiseren, beoordelen) en feedback leren geven/ontvangen. 3. Wat mag u als basisbegeleiding van ons verwachten? Organisatie/ beheer zorg: Leerling & ouders/verzorgers Vakdocent o Adviseren o Signalering o Uitvoeren van gemaakte afspraken. Begeleiders: o Mentor o Taalcoach o Rekencoach o Dyslexiecoach o Dyscalculie coach o Arrangementscoach Begeleiding, adviseren, signaleren, info uitwisselen met lopende contacten. Zorgcoördinator o Contact leggen met externe instanties o Ondersteunende rol voor mentoren en begeleiders o PCL Teamleider o Eindverantwoordelijke Externe instanties A. RBL B. SMW C. RMC D. Schoolarts E. GGZ F. Jeugdteam ZAT A. Zorgcoördinatoren B. Teamleiders C. SMW D. RBL E. Decaan F. Schoolarts G.Orthopedagoog SWV H. SCP van SWV Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 10

12 Alle betrokkenen bij de begeleiding van leerlingen dragen bij aan systematisch beschrijven van gedrag en ontwikkeling. In de eerste plaats doen mentor en zorgcoördinator dat binnen LVS en zorgvierkant in SOM. 3.1 Mentoraat Iedere leerling heeft een mentor van wie hij/zij meerdere keren per week les heeft. Bij deze mentor kunnen de leerlingen terecht met vragen en eventuele problemen. Ook let de mentor op de resultaten en onderhoudt de contacten met de ouders/verzorgers. Iedere leerling heeft met de mentor regelmatig mentorgesprekken. Tijdens een speciaal ingeroosterd mentoruur krijgen de leerlingen in leerjaar 1 en 2 elke week een uur training in studievaardigheden en sociale vaardigheden. Binnen deze lessen is ook aandacht voor mediawijsheid. De mentor kan bij zorgen over zijn/haar leerling de leerling, na overleg met de ouders, bij de zorgcoördinator aanmelden. De leerling kan in het Zat besproken worden. Hulp van externe instanties kan zo nodig aangevraagd worden. 3.2 Loopbaanbegeleiding Loopbaanoriëntatie Tijdens de mavo-opleiding begeleiden we de leerlingen bij een uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding. We doen dat door middel van bedrijfsbezoeken, een bedrijfsstage, gastlessen en informatie van de decaan. Aan het einde van klas 2 en 3 maken de leerlingen de keuze voor een vakkenpakket. In klas 3 en 4 volgen alle leerlingen verplicht het programma technologie. Het programma biedt de leerlingen een grote voorsprong door het intensieve probleemgestuurde leren, de uitgebreide kennismaking met beroep en bedrijf, het actief inzetten van ict en en het sterke beroep op vaardigheden als presenteren, vergaderen en samenwerken. Alle leerlingen doen mee aan het landelijke examen technologie. Het domein loopbaanoriëntatie organiseert ook een maatschappelijke stage voor de leerlingen in klas 1 en Communicatie met de ouders/verzorgers Kennismakingsavond start schooljaar Aan het begin van ieder leerjaar organiseren we een kennismakingsavond. Hier bieden we ouders/verzorgers informatie over het programma van het leerjaar. Ouders/verzorgers kunnen persoonlijk kennismaken met de mentor. Kennismakingsgesprekken brugklas Ongeveer 8 weken na de start van het schooljaar nodigen de mentoren de brugklasleerlingen en hun ouders/verzorgers uit voor een evaluatiegesprek. Hierin wordt teruggekeken op de eerste periode in de brugklas. Docentenspreekuur Na het uitreiken van rapport 1 (december) en 2 (Pasen) kunnen ouders een gesprek van 10/20 minuten aanvragen bij de mentor en/of enkele vakdocenten. / telefonisch contact / gesprek op school Via en school kunnen ouders contact leggen met de mentor en/of vakdocenten. Ook is het mogelijk een afspraak op school te maken voor een gesprek. Mentoren en/of vakdocenten nemen wanneer nodig ook contact op met thuis. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 11

13 Informatieavonden Voorafgaand aan activiteiten zoals vakkenpakketkeuze klas 2 en schoolreizen organiseren we informatieavonden voor ouders/verzorgers. Nieuwsbrieven e.d. Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers de nieuwsbrief van school. (Nieuws)brieven en andere informatie wordt ouders/verzorgers in principe altijd toegestuurd via Welke mogelijkheden zijn binnen de school als er meer nodig is dan de basisbegeleiding? 4.1 Remediale hulp Extra ondersteuning op het gebied van rekenen en taal wordt geboden door twee coaches. Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor leerlingen in klas 1 en 2. Bij de aanmelding wordt het dossier geanalyseerd op achterstanden en wordt de leerling aangemeld bij de taal- of rekencoach. De coaches bieden leerlingen waar nodig een taalen/of rekenprogramma op maat. Op deze manier kunnen leerlingen zich gericht verbeteren op bepaalde onderdelen. Ook mentoren en ouders kunnen leerlingen aanmelden bij de taal- en/of rekencoach. Dyslexie: Als er bij een leerling sprake is van dyslexie (er moet wel een dyslexieverklaring kunnen worden overlegd), krijgt de leerling de extra faciliteiten die de dyslexieverklaring aanwijst. Alle leerlingen worden in klas 1 getest op dyslexie. Als de screening wijst op de mogelijkheid van dyslexie, gaan de leerlingen een traject van remedial teaching (RT) volgen. Als na de RT geen verbetering optreed adviseert de school een onderzoek door een orthopedagoog. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Dyscalculie: Als er bij een leerling sprake is van dyscalculie (er moet wel een dyscalculieverklaring kunnen worden overlegd), krijgt de leerling de extra faciliteiten die de dyscalculieverklaring aanwijst. De dyscalculiecoach maakt voor de betreffende leerling een handelingsplan en begeleid de leerling conform het handelingsplan. 4.2 Trainingen Sociale vaardigheidstraining: Deze training wordt in de brugklas door twee docenten/trainers van onze school aangeboden. Zowel ouders/verzorgers als mentoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden Weerbaarheids-training: De Rots&Water-training wordt gegeven door twee docenten/trainers van school. Een klas of groep leerlingen worden voor de training aangemeld door de mentor en vakdocenten. Faalangstreductietraining: Deze training wordt in klas 2 door de zorgcoördinatoren aangeboden. Zowel ouders/verzorgers als mentoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 12

14 4.3 Vertrouwenspersoon Twee docenten van onze school fungeren als vertrouwenspersonen. 4.4 Het Zorgadviesteam (ZAT) De school beschikt over een Zorg Advies Team (ZAT). Deze groep deskundigen bestaat uit de zorgcoördinatoren, de teamleiders, eventueel de decaan, de schoolarts, de schoolcontactpersoon van het SWV, eventueel de orthopedagoog van het SWV, de schoolmaatschappelijk werkster, de leerplichtambtenaar en de mentor van de te bespreken leerling. De contactpersoon van Stichting Jeugdteam is op verzoek aanwezig bij de bespreking. Wanneer dat nodig is, kunnen zij advies uitbrengen over een zorgvraag. 4.5 Huiswerkklas Na schooltijd is er huiswerkbegeleiding van Erudio; een particulier huiswerkinstituut dat bij ons op school huiswerkbegeleiding biedt. Hier kunnen leerlingen huiswerk maken en eventueel bijles/studieondersteuning volgen. De aanwezige coach helpt de leerlingen met het plannen van de verschillende huiswerkopdrachten. Deze begeleiding vindt plaats van maandag t/m donderdag, na schooltijd. 4.6 Trinitas Leerlingen met een zorgarrangement worden in Trinitas begeleid op sociaal emotioneel gebied en om overzicht te verkrijgen over schoolwerk. Maandag t/m donderdag kunnen leerlingen naar de begeleidingsgroep van Trinitas. Ieder dag is er een individuele coach en een vaste begeleider. De begeleiding is omschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. 4.7 Ambulante begeleiding voor leerling met een beperking Leerlingen met een beperking op de Uilenhof kunnen begeleidt worden door een ambulante begeleider. Deze begeleiding is aan te vragen via het ZAT. 4.8 Hulpmiddelen Hulpmiddelen worden in overleg met de coördinatoren ingezet. De school informeert en adviseert bij het aanvragen van hulpmiddelen zoals Kurzweil, daisyspeler e.d. door ouders. 4.9 Aanpassen vakkenpakket In overleg met een teamleider, zorgcoördinator en vakdocenten zijn aanpassingen in het vakkenpakket mogelijk Fysieke bereikbaarheid De Uilenhof is een gebouw met veel trappen. De fysieke toegankelijkheid in alle lokalen is niet altijd gewaarborgd voor leerlingen met een fysieke handicap. Waar het tijdelijk nodig is maken we rooster. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 13

15 5. Protocollen: 5.1 Protocol bij (cyber)pesten 1 1. Inhoud Dit protocol gaat over alle vormen van (cyber)pesten van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op alle vormen van (cyber)pesten ten aanzien van leerlingen en personeelsleden. 3. (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op stichtingsbeleid 2 en wordt door de overheid ondersteund door de anti-pestmaatregelen: elke school is verplicht een anti-pestcoördinator aan te stellen. Op het Uilenhof valt het anti-pestcoördinaat onder verantwoordelijkheid van het zorgadviesteam (ZAT) i.c. de counsellors. 4. Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor (cyber)pesten wordt dit bij een van de counsellors gemeld. De counsellor onderneemt de volgende stappen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); spreekt met de gepeste, vervolgens met de pester en daarna met beiden (mediationtechniek); bepaalt of - de ouders geïnformeerd moeten worden; - er een klassengesprek dient plaats te vinden; - afhankelijk van de ernst van het incident A. het LMT ingeschakeld moet worden; B. er melding/aangifte 3 bij de politie 4 gedaan moet worden; - bij brugklassen: de leerlingmentor ingeschakeld wordt (peermediation); vult het formulier van incidentenregistratie op SOM 5 in; adviseert leerlingcoördinator/teamleider/directeur over eventuele strafoplegging (de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering) 6. N.B. In voorkomende gevallen dient de meldcode kindermishandeling gehanteerd te worden. Op het Uilenhof wordt deze meldcode in werking gezet door de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, i.c. de vertrouwenspersoon. 1 In alle gevallen, waarin de protocollen niet voorzien beslist de directeur, indien nodig in overleg met CvB, klachtencommissie of een andere instantie die daartoe gemachtigd is. 2 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 3 Indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd. 4 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. 5 In alle gevallen waar sprake is incidenten waarin het protocollenbestand voorziet, vindt registratie voor leerlingen plaats in SOM en voor personeelsleden kan het leiden tot vermelding in dossier. 6 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 14

16 5.2 Protocol bij overtreding Gedragsregels Protocol bij agressie en/of geweld 7 1. Inhoud Dit protocol gaat over alle vormen van agressie en geweld ten aanzien van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op alle vormen van agressie en geweld ten aanzien van leerlingen en personeelsleden. 3. (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor agressie en geweld wordt dit bij een LMT-lid gemeld. Het LMT-lid bepaalt of de counsellor ingeschakeld moet worden. Het LMT-lid neemt de volgende maatregelen (al dan niet in samenspraak met de counsellor): informeert de mentor (indien het een leerling betreft); heeft een gesprek met de dader; heeft een gesprek met ouder(s) van de dader; heeft een gesprek met de benadeelde; heeft een gesprek met ouder(s) van de benadeelde; heeft een gesprek met beide partijen; doet in geval, waarin de wet wordt overtreden aangifte 9 bij de politie 10 of stimuleert het doen van aangifte door het slachtoffer of de benadeelde; legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 11 ; indien de counsellor wordt ingeschakeld, heeft deze een gesprek met de benadeelde. In dat gesprek wordt bepaald of nazorg, intern en/of extern, noodzakelijk is. N.B. In voorkomende gevallen dient de meldcode kindermishandeling gehanteerd te worden. Op het Uilenhof wordt deze meldcode in werking gezet door de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, i.c. de vertrouwenspersoon. 7 Onder agressie en geweld wordt verstaan: alle handelingen waarbij sprake is van daadwerkelijke of vermeende kwalijke bedoelingen, die materiële of immateriële (psychische) schade en/of letsel toebrengen en waarbij formele en/of informele gedragsregels geschonden worden. 8 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 9 Indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd. 10 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. 11 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 15

17 Protocol bij roken 1. Inhoud Dit protocol gaat over het ongeoorloofd roken van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het roken van leerlingen en personeelsleden op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn. Dit alles geldt ook voor elektrische sigaretten. 3. (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op overheids- en stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor roken door leerlingen wordt dit bij een van de leerlingcoördinatoren gemeld. De leerlingcoördinator neemt de volgende maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot schorsing 13. N.B.: Indien het een overtreding van een personeelslid betreft vindt er een gesprek tussen hem en een LMT-lid plaats. Protocol bij alcohol 1. Inhoud Dit protocol gaat over het gebruik van alcohol van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het gebruik van alcohol van leerlingen en personeelsleden. Het is verboden om naar school, schoolfeesten, werkweken en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank mee te nemen en/of bij zich te hebben of te schenken. Bij de deur dient hierop ook gecontroleerd te worden. Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan alcohol worden geschonken. 3. (Wettelijk) kader Volgens de wet is het verboden dat personen onder de 18 jaar alcohol gebruiken. Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten waar leerlingen aanwezig zijn, worden ook aan het aanwezige personeel geen alcoholhoudende dranken geschonken. 4. Procedure Bij overtreding van de regel(s) ten aanzien van alcohol wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 14 ; 12 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 13 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 14 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 16

18 bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door de LMT-lid geïnformeerd; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling in- en/of externe begeleiding nodig heeft. Protocol bij drugs 1. Inhoud Dit protocol gaat over het gebruik van drugs in welke vorm dan ook (m.u.v. sigaretten en alcohol) van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het gebruik van drugs door leerlingen en personeelsleden. Bij alle activiteiten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de school in of buiten het schoolgebouw is het in bezit hebben, doorgeven, verhandelen of gebruiken van drugs niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor excursies, schoolreizen, kampen en projectweken, e.d. 3. (Wettelijk) kader Volgens de wet is het verboden drugs in bezit te hebben, door te geven, te verhandelen of te gebruiken. 4. Procedure Bij overtreding van de regel(s) ten aanzien van drugs wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door het LMT-lid geïnformeerd; en hij legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 15 ; doet melding/aangifte 16 bij de politie 17 ; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling in- en/of externe begeleiding nodig heeft. 15 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 16 indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd 17 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 17

19 Protocol bij gokken 1. Inhoud Dit protocol gaat over het gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook. Dit geldt voor leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het gokken door leerlingen en personeelsleden. Dit geldt voor alle schoolactiviteiten in en buiten de school (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op overheids- en stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor gokken wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); heeft een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; en legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering. bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door het LMT-lid geïnformeerd; het LMT-lid legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 20 ; doet er melding/aangifte 21 bij de politie 22 ; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling in- en/of externe begeleiding nodig heeft. 18 Het LMT kan een uitzondering maken voor het organiseren van kansspelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. 19 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 20 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 21 indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd; 22 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 18

20 Protocol bij pornografie 1. Inhoud Dit protocol gaat over het lezen, bekijken, in bezit hebben, en/of verspreiden van pornografische afbeeldingen, film en/of lectuur door leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het bekijken, lezen, bij zich te hebben en/of verspreiden van pornografische afbeeldingen en/of lectuur door leerlingen en personeelsleden. Het is verboden om naar school, klassenavonden, feesten, werkweken en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten pornografische afbeeldingen en/of pornografische lectuur mee te nemen, bij zich te hebben of te verspreiden. Het is verboden sites van internet die pornografische afbeeldingen en/of pornografische lectuur bevatten, te openen of te bezoeken. Dit geldt ook voor pornografisch getinte afbeeldingen/filmpjes e.d. op alle soorten devices. 3. (wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op overheids- en stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) die gelden t.a.v. pornografie wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert gesprek met de overtreder van de regel; indien het de verspreiding van filmpjes van (mede)leerlingen betreft, dient er ook aandacht voor het slachtoffer te zijn (vgl. 1.12). In dat geval wordt de counsellor ingeschakeld; onderdeel van het gesprek met de dader is het eventueel sanctioneren van de overtreding; en kan er een straf opgelegd worden; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 24 ; bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door de LMT-lid geïnformeerd; kan melding/aangifte 25 doen bij de politie 26 ; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling die in de fout gegaan is, inen/of externe begeleiding nodig heeft. N.B. In voorkomende gevallen dient de meldcode kindermishandeling gehanteerd te worden. Op het Uilenhof wordt deze meldcode in werking gezet door de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, i.c. de vertrouwenspersoon. 23 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 24 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 25 indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd; 26 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 19

Protocollenoverzicht Uilenhof

Protocollenoverzicht Uilenhof Protocollenoverzicht Uilenhof CS de hoven, locatie Uilenhof Oude hoven 8 4205 AK Gorinchem Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Protocol bij (cyber)pesten... 4 2. Protocol bij diefstal, agressie en/of geweld...

Nadere informatie

Protocollenoverzicht Uilenhof

Protocollenoverzicht Uilenhof Protocollenoverzicht Uilenhof CS de hoven, locatie Uilenhof Oude hoven 8 4205 AK Gorinchem Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Protocol rondom absenteïsme... 4 2. Protocol bij (cyber)pesten... 5 3. Protocol

Nadere informatie

Protocollen Windroos

Protocollen Windroos Protocollen Windroos Versie augustus 205 Hoofdstuk: Inleiding Inhoud Inleiding... 3. Protocol bij (cyber)pesten... 4 2. Protocol bij agressie en/of geweld... 5 3. Protocol bij roken... 6 4. Protocol bij

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond klas 1 11 September Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT)

Welkom. Informatieavond klas 1 11 September Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Welkom Informatieavond klas 1 11 September 2017 Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Programma 19.30 uur opening van de avond 20.00 uur met de mentor naar het lokaal ca. 21.00 uur kennismaken met Trinitas

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe een gezonde en veilige school

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe een gezonde en veilige school Scholengroep Over- en Midden-Betuwe een gezonde en veilige school Versie: 13-02-2014 Basis Wet en regelgeving n.v.t. Archief CvB PZ 7.1.2 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Nadere informatie

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016 PROTOCOL GENOTMIDDELEN St.-Jozefmavo 2013-2016 Inleiding Protocollen zijn lijsten met afspraken die gemaakt worden om te gebruiken als er situaties ontstaan die de dagelijkse gang van zaken op school hinderen

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Jij bent nu

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de Uilenhof. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT)

Hartelijk welkom op de Uilenhof. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Hartelijk welkom op de Uilenhof Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (Visie, Missie, Belofte) Vormen van onderwijs Leren in domeinen Begeleiding, zorg en samenwerking Resultaten en ontwikkelingen Praktische

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek 1 Worden wie je bent Worden wie je bent Omdat de Uilenhof een kleine school is, voel

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Veiligheidsplan Calvijn september 2012. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2

Veiligheidsplan Calvijn september 2012. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 1 Veiligheidsplan Calvijn september 2012 Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 1. Preventieve maatregelen 1.1 Veilige sociale werkomgeving 2 1.2 Huisregels in het kader van veiligheid 2 1.2.1 Het bezit van wapens

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe een gezonde en veilige school

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe een gezonde en veilige school Scholengroep Over- en Midden-Betuwe een gezonde en veilige school Basis Wet en regelgeving n.v.t. Archief CvB PZ 7.1.2 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding 1 Bevorderen B2 Bevorderen K 2 Bevorderen GT2 Bevorderen bespreken Individuele eindcijfers van de kernvakken: Ne, En en Wi

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1 Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR 2016-2017 Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar 2016-2017 Pagina 1 Betreft: Algemene aanwijzingen en uitgangspunten rapportage 1. Leerlingen

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Elke CSG vestiging moet voor het schooljaar zelf zorgen voor:

Elke CSG vestiging moet voor het schooljaar zelf zorgen voor: CSG overgangsnormen voor schooljaar 20162017 Inhoud blz. 2 en 3 blz. 4 en 5 blz. 6 blz. 7 blz. 8 blz. 9 Algemene bepalingen bij alle CSG overgangsnormen Overgangsnormen heterogene brugklassen Overgangsnormen

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie