Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8."

Transcriptie

1 Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven AK Gorinchem

2 Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie vanuit de Uilenhof Visie (SOP) De inrichting van ons onderwijs Indeling op niveau Differentiëren naar leerstijl Differentiëren naar niveau, bevorderingsnormen Didactisch concept Wat mag u als basisbegeleiding van ons verwachten? Mentoraat Loopbaanbegeleiding Communicatie met de ouders/verzorgers Welke mogelijkheden zijn binnen de school als er meer nodig is dan de basisbegeleiding? Remediale hulp Trainingen Vertrouwenspersoon Het Zorgadviesteam (ZAT) Huiswerkklas Ambulante begeleiding voor leerling met een beperking Hulpmiddelen Aanpassen vakkenpakket Fysieke bereikbaarheid Protocollen: Protocol bij (cyber)pesten Protocol bij overtreding Gedragsregels Protocol bij agressie en/of geweld Protocol bij gokken Protocol bij pornografie Protocol bij calamiteiten Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 1

3 Protocol bij plotselinge onveiligheid door (onbekende) bezoekers Protocol bij plotselinge onveiligheid door verdachte voorwerpen in of rond het gebouw Protocol inzake correct gebruik elektronische communicatiemiddelen door leerlingen en personeel Protocol Dyslexie Programma s op maat Gedragsproblemen Welke mogelijkheden zijn er als er meer nodig is dan de school kan bieden? Missie en visie, doelstellingen van het SWV Missie en visie, doelstellingen Doel van passend onderwijs Dit vinden wij belangrijk Dit doen en kunnen wij nu Dit willen wij gaan bereiken Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 2

4 Ondersteuningsplan CS De Hoven locatie Uilenhof Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV Op basis van haar statutaire grondslag ziet de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (CVO-AV) het als haar missie om Voortgezet Onderwijs vorm laten geven, waarbij Christelijk geloof als inspiratiebron voor leven en opvoeden wordt gehanteerd, dat gericht is op de maximale versterking van talenten en kwaliteiten van leerlingen en medewerkers en dat zowel in de organisatie als de inhoud is gericht op de eisen en behoeften van mens, maatschappij en omgeving. Het is de uitwerking van deze missie in visies (op verschillende niveaus) en praktijk, waar het CvB zich verantwoordelijk voor voelt, verantwoordelijkheden voor mandateert en verantwoording voor aflegt in de richting van de Raad van Toezicht, de overheid en de overige interne en externe stakeholders of belanghebbenden van de Stichting. Het CvB hanteert als centrale toetssteen voor de uitwerkingen van de bovenstaande missie in visie en praktijk, het door Prof. Stevens benadrukte (voor goed onderwijs essentiële) begrippendrietal Relatie Autonomie Competentie Het CvB ziet alle bovenstaande missiekenmerken vervat in de samenhang van deze drie begrippen. Relatie heeft betrekking op: - het voor de stichting wezenlijke aspect van het opvoeden en samenwerken vanuit de Christelijke inspiratiebron en het mogelijk ervaren van een relatie met God; - het essentiële van een goede relatie tussen een leerling en zijn leraar/begeleider om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen ( zonder relatie geen prestatie ), evenals van die tussen een medewerker en zijn of haar leidinggevende, de relatie tussen leerlingen onderling, de medewerkers onderling en de relatie die men heeft tot zichzelf; - het belang van een goede verbondenheid met de omgeving en de wereld, opdat de juiste inhoudelijke keuzen gemaakt worden (waar bereiden we de kinderen op voor; welke steun en betrokkenheid krijgen we in ons werk uit de omgeving en tonen we aan de omgeving). Autonomie: Als er een mate van regelruimte oftewel keuzemogelijkheid is, blijkt er minder stress en meer motivatie en creativiteit (en bij leerlingen: betere leerresultaten) te zijn. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 3

5 Competentie: Wezenlijk voor groei, zelfbewustzijn en plezier in je werk is, dat je bewust ervaart dat je iets kunt, of iets hebt geleerd, wat je eerder niet kon, of iets kan wat anderen niet kunnen. Belangrijk is enerzijds dat dingen kunt of leert die er toe doen en anderzijds, dat je het gevoel heb dat je je kernkwaliteiten (verder) kunt ontwikkelen. Gerichtheid op ontwikkeling, op groei en leren en op aansluiten bij iemands kracht zijn derhalve zaken waar de hele schoolorganisatie van doordrongen dient te zijn. In de CVO-AV visie is het op bovenstaande wijze gericht zijn op deze drie begrippen essentieel voor het creëren van een optimaal geheel van welbevinden, persoonlijkheidsontwikkeling en leerresultaten. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 4

6 Missie en Visie vanuit de Uilenhof 1 Visie (SOP) Onderwijs vanuit duidelijke kernwaarden Binnen onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij elkaar en bij hun leerproces. We motiveren leerlingen daarom actief mee te denken over de school. De Uilenhof heeft een gevarieerd aanbod. Leerlingen kunnen op onze school een mavodiploma (gemengde en theoretische leerweg) behalen. Het behalen van dit diploma is mogelijk in het 4-jarige traject en binnen de TOT-stroom. TOT staat voor Talent Ontwikkeling Techniek. Dit traject is bedoeld voor leerlingen met een sterke interesse in techniek en technologie. Zij kunnen mavo verkort volgen met een programma met de gebruikelijke vakken en veel techniek en technologie. Na de mavo-havo brugklas (waarin alle leerlingen worden geplaatst) kunnen leerlingen bij gebleken capaciteiten binnen de Uilenhof havo 2 volgen (Havo Junior). Vanaf havo 3 vervolgen leerlingen hun opleiding bij Lyceum Oudehoven. Docenten in onze school werken nauw samen in domeinen (leergebieden). Drie kernwaarden kenmerken de cultuur en het onderwijs van onze school en zijn uitgangspunt voor ons werken met leerlingen. Christelijke inspiratie Een kleine school Ruimte voor talent Christelijke inspiratie We zijn een open christelijke school. We beginnen elke dag met een dagopening uit het boekje Oase, vaak gevolgd door een kort gesprek met de leerlingen. De leerlingen hebben alle leerjaren een uur godsdienst in de week. In deze lessen maken de leerlingen kennis met godsdiensten en levensbeschouwingen en worden zij uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen. Ook in andere lessen gaan we gesprekken over de dingen die ons allemaal raken niet uit de weg. Aan het begin van elk schooljaar en met Kerst en Pasen verzorgen we met en voor de leerlingen een viering. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 5

7 Een kleine school De school is kleinschalig georganiseerd. In een kleine school voelen leerlingen zich gekend. We werken met een team van dertig docenten. We vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar goed leren kennen. Daarom organiseren we diverse kennismakingsactiviteiten en vragen we ouderejaars om bij activiteiten van jongere leerlingen te helpen. Ruimte voor talent Binnen het onderwijsprogramma komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de mogelijkheden van leerlingen. In klas 1 kunnen leerlingen bij gebleken capaciteiten in de reguliere lessen werken met havo-stof en een aantal havo-toetsen maken. Deze toetsen geven goed inzicht in de slagingskans op havo. In de andere leerjaren bieden we eveneens maatwerk. Wie meer begeleiding nodig heeft of meer uitdaging wil, kan rekenen op extra stof. Door het uitdagende onderwijsprogramma op de Uilenhof worden leerlingen goed voorbereid op het examen en een overstap naar mbo of havo. We bieden zoveel mogelijk ruimte aan de talenten van onze leerlingen. Zo kunnen leerlingen op verschillende manieren participeren in de school. Bijvoorbeeld als lid van de leerlingenraad, de leerlingenvereniging VUSIOS of het licht-, geluid- en dj-team LUGD, als medewerker van het theatercafé, als lentor (leerlingmentor) en in de schoolband. We leren leerlingen samenhang te zien in de diverse leerstof door steeds minder in vakken te werken. De docenten van verwante vakken werken nauw samen. Ze doen dat in zes domeinen. 2. De inrichting van ons onderwijs 2.1 Indeling op niveau De Uilenhof heeft een gevarieerd aanbod. Leerlingen kunnen op onze school een mavodiploma (gemengde en theoretische leerweg) behalen. Het behalen van dit diploma is mogelijk in het 4-jarige traject en binnen de TOT-stroom. TOT staat voor Talent Ontwikkeling Techniek. Dit traject is bedoeld voor leerlingen met een sterke interesse in techniek en technologie. Zij kunnen mavo verkort volgen (3 jaar) met een programma met de gebruikelijke vakken en veel techniek en technologie. Na de mavo-havo brugklas (waarin alle leerlingen worden geplaatst) kunnen leerlingen bij gebleken capaciteiten binnen de Uilenhof havo 2 volgen (Havo Junior). Na de tweede klas volgen leerlingen de GL of TL. Brugklas Na de mavo-havo brugklas volgt een beslissing over bevordering naar mavo 2 of havo 2. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 6

8 mavo 2 Aan het einde van mavo 2 kiezen de leerlingen een bepaalde sector. Zij maken een eerste keuze in welke vakken ze mogelijk examen willen doen. Een overstap van mavo 2 naar havo 3 is ook dan nog mogelijk. Aan het eind van het derde jaar wordt een definitief examenpakket voor het vierde leerjaar gekozen. havo 2 Binnen de Uilenhof bieden we ook havo 2 aan. Vanaf havo 3 gaan de leerlingen verder met hun opleiding op het Lyceum Oudehoven. mavo 3 Leerjaar 3 is een voorexamenjaar. D.w.z. sommige resultaten tellen mee voor het eindexamen. Alle leerlingen volgen het beroepsgerichte programma technologie om zich te oriënteren op een bepaalde sector c.q. beroepsgroep. In het examendossier worden in ieder geval de vakken maatschappijleer, CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en lichamelijke opvoeding opgenomen. Daarnaast is er nog een aantal verplichte vakken en keuzevakken voorgeschreven. Aan het eind van het derde jaar wordt een definitief examenpakket voor het vierde leerjaar gekozen. mavo 4 Het vierde leerjaar is het examenjaar. Tot het eindexamenpakket behoren in elk geval de vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer (afgesloten in leerjaar 3) en technologie. Daarnaast kunnen leerlingen - afhankelijk van de sector nog 3 of 4 andere vakken kiezen. Voor de leerwegen in het vierde leerjaar moet het vakkenpakket passen in één van de volgende sectoren: sector zorg en welzijn: biologie + aardrijkskunde of geschiedenis of wiskunde sector techniek: wiskunde + nask1 (natuur- en scheikunde 1) sector economie: economie + wiskunde of Duits of Frans. Diploma s De Nieuwe Mavo leidt op voor de volgende diploma s: een diploma gemengde leerweg (5 theorievakken en een praktijkgericht vak) een diploma theoretische leerweg (6 theorievakken) een diploma theoretische leerweg met als extra vak technologie (het tl-plusprogramma). 2.2 Differentiëren naar leerstijl Incidenteel wordt dit toegepast. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 7

9 2.3 Differentiëren naar niveau, bevorderingsnormen Bevordering Het besluit over de bevordering wordt genomen door de docentenvergadering. De docentenvergadering maakt een afweging over het vervolgtraject. Deze beoordeling maakt de docentenvergadering op grond van alle resultaten (eindrapport), de manier waarop resultaten zijn behaald en verdere gegevens die de kans van slagen binnen de schoolloopbaan beïnvloeden. Bij de beoordeling van de bevorderingsnorm tellen alle vakken die op de lessentabel staan mee. De overgangsnormen gelden in principe alleen voor de onderwijssoort waarbinnen de leerling onderwijs krijgt. Bijvoorbeeld: voor een leerling uit mavo 2 gelden de overgangsregels voor een overgang naar mavo 3. Algemeen gelden de volgende regels: 1. De docentenvergadering kan besluiten tot overgang naar een volgend leerjaar: op hetzelfde niveau of op een ander niveau; met of zonder beperkingen in de te kiezen vakken of het opnieuw laten doen van hetzelfde leerjaar, al dan niet op hetzelfde niveau en eventueel met een gewijzigd vakkenpakket. 2. Als het eindrapport voldoet aan de overgangsnormen, dan heeft de leerling het recht om binnen hetzelfde niveau (dezelfde leerweg) naar het volgende leerjaar te gaan. 3. De docentenvergadering kan ook een advies aan de leerling meegeven. Als het advies afwijkt van het overgangsrecht of van een eerder aan de school aangegeven keuze, wordt aan leerlingen en ouders verzocht om uiterlijk de eerste maandag van de zomervakantie door te geven of men het betreffende advies wel of niet opvolgt. 4. De leerling mag in principe niet twee achtereenvolgende leerjaren tweemaal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten tot doubleren (opnieuw volgen van hetzelfde leerjaar). 5. De docentenvergadering kan in het geval van verwaarlozing van vakken eisen dat de leerling het vak c.q. de vakken tot een aanvaardbaar niveau bijwerkt, voordat tot uitvoering van de bevordering wordt overgegaan. Onvoldoendepunten Bij onvoldoendes op het rapport is het aantal onvoldoende punten van belang bij het bepalen van het al dan niet bevorderen van een leerling. Onvoldoende punten worden als volgt vastgesteld: cijfer 5 = 1 onvoldoende punt cijfer 4 = 2 onvoldoende punten cijfer 3 = 3 onvoldoende punten cijfer 2 = 3 onvoldoende punten cijfer 1 = 3 onvoldoende punten Bevordering naar mavo 2 Leerlingen worden bevorderd naar mavo 2 bij 0 t/m 3 onvoldoende punten. Bevordering naar havo 2 Bij een gemiddeld cijfer van 7.5 en een positief advies van alle docenten kan de docentenvergadering besluiten tot bevordering naar havo 2. Bevordering naar mavo 3 Leerlingen worden bevorderd naar mavo 3 bij 0 t/m 3 onvoldoende punten en een vakkenpakket voor het derde leerjaar waarin maximaal 2 keer een vak met minimaal het cijfer 5 voorkomt. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 8

10 De in mavo 3 behaalde schoolexamentoetsen vervallen als de leerling dit derde jaar over moet doen. Bevordering naar havo 3 vanuit mavo 2 Bij een gemiddeld cijfer van 7.5 en een positief advies van alle docenten kan de docentenvergadering besluiten tot bevordering naar havo 3. Bevordering naar havo 3 vanuit havo 2 Maximaal 2 onvoldoendes op het eindrapport, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5 In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 voorkomen. Gemiddeld cijfer voor de vakken Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du) geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), biologie (bi), natuurkunde (na): minimaal 6 (totaal minimaal 54 punten). Combinatiecijfer voor de vakken godsdienst (gd), CKV Junior (ckvjr) en lichamelijke oefening (lo): minimaal 6 (met maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 4) bij een 8: één compensatiepunt bij het puntentotaal van 54 bij een 9: twee compensatiepunten bij het puntentotaal van 54. Het gaat bij de boven bedoelde cijfers om afgeronde jaargemiddelden. Bevordering naar mavo 4: Leerlingen worden bevorderd naar mavo 4 bij 0 t/m 3 onvoldoende punten en voor de verplichte en gekozen examenvakken (*) de volgende cijfers heeft: 1. ten hoogste één 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger 2. ten hoogste één 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger,waarvan tenminste één ten hoogste voor twee vakken een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7. (*) culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo) vallen hierbuiten. Er mogen voor alle vakken in mavo 3 tezamen niet meer dan drie onvoldoende punten zijn behaald om bevorderd te worden. Behaalt een leerling niet voldoende punten om voor het bevorderingsrecht in aanmerking te komen, dan wordt er gekeken welk vervolg van de schoolloopbaan het beste bij hem of haar past. Verder geldt voor mavo 3 en 4: Het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) dient aan het einde van het derde leerjaar mavo met een voldoende resultaat afgesloten te zijn, omdat de leerling in het vierde leerjaar anders niet deel kan nemen aan het centraal examen. Het vak maatschappijleer wordt afgesloten in het derde leerjaar. Het vak lichamelijke opvoeding wordt afgesloten in het vierde leerjaar. De exacte regelingen vindt u in het examenreglement. Dit reglement ontvangt elke leerling in klas 4 aan het begin van het schooljaar. U kunt het boekje ook vinden op onze website. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 9

11 2.4 Didactisch concept We leren leerlingen samenhang te zien in de diverse leerstof door steeds minder in vakken te werken. De docenten van verwante vakken werken nauw samen. Ze doen dat in zes domeinen. De leerlingen in klas 1 en 2 krijgen lessen die behoren bij alle zes domeinen. In klas 3 en 4 werken de leerlingen aan een examenprogramma met verschillende vakken. De lessen duren 60 minuten. Maximaal de helft van de tijd wordt besteed aan instructie/nieuwe leerstof oefenen met de docent. De overige tijd werken de leerlingen zelfstandig (in groepjes) aan opdrachten. De docent begeleidt de leerlingen bij hun aanpak en het vinden van oplossingen/antwoorden. Samenwerkend leren speelt een grote rol. Binnen de vaklessen en domein(overstijgende) projecten werken leerlingen regelmatig in twee-, drie- of viertallen. Doel van het coöperatief werken is: leren zelfstandig te werken (plannen, organiseren, beoordelen) en feedback leren geven/ontvangen. 3. Wat mag u als basisbegeleiding van ons verwachten? Organisatie/ beheer zorg: Leerling & ouders/verzorgers Vakdocent o Adviseren o Signalering o Uitvoeren van gemaakte afspraken. Begeleiders: o Mentor o Taalcoach o Rekencoach o Dyslexiecoach o Dyscalculie coach o Arrangementscoach Begeleiding, adviseren, signaleren, info uitwisselen met lopende contacten. Zorgcoördinator o Contact leggen met externe instanties o Ondersteunende rol voor mentoren en begeleiders o PCL Teamleider o Eindverantwoordelijke Externe instanties A. RBL B. SMW C. RMC D. Schoolarts E. GGZ F. Jeugdteam ZAT A. Zorgcoördinatoren B. Teamleiders C. SMW D. RBL E. Decaan F. Schoolarts G.Orthopedagoog SWV H. SCP van SWV Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 10

12 Alle betrokkenen bij de begeleiding van leerlingen dragen bij aan systematisch beschrijven van gedrag en ontwikkeling. In de eerste plaats doen mentor en zorgcoördinator dat binnen LVS en zorgvierkant in SOM. 3.1 Mentoraat Iedere leerling heeft een mentor van wie hij/zij meerdere keren per week les heeft. Bij deze mentor kunnen de leerlingen terecht met vragen en eventuele problemen. Ook let de mentor op de resultaten en onderhoudt de contacten met de ouders/verzorgers. Iedere leerling heeft met de mentor regelmatig mentorgesprekken. Tijdens een speciaal ingeroosterd mentoruur krijgen de leerlingen in leerjaar 1 en 2 elke week een uur training in studievaardigheden en sociale vaardigheden. Binnen deze lessen is ook aandacht voor mediawijsheid. De mentor kan bij zorgen over zijn/haar leerling de leerling, na overleg met de ouders, bij de zorgcoördinator aanmelden. De leerling kan in het Zat besproken worden. Hulp van externe instanties kan zo nodig aangevraagd worden. 3.2 Loopbaanbegeleiding Loopbaanoriëntatie Tijdens de mavo-opleiding begeleiden we de leerlingen bij een uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding. We doen dat door middel van bedrijfsbezoeken, een bedrijfsstage, gastlessen en informatie van de decaan. Aan het einde van klas 2 en 3 maken de leerlingen de keuze voor een vakkenpakket. In klas 3 en 4 volgen alle leerlingen verplicht het programma technologie. Het programma biedt de leerlingen een grote voorsprong door het intensieve probleemgestuurde leren, de uitgebreide kennismaking met beroep en bedrijf, het actief inzetten van ict en en het sterke beroep op vaardigheden als presenteren, vergaderen en samenwerken. Alle leerlingen doen mee aan het landelijke examen technologie. Het domein loopbaanoriëntatie organiseert ook een maatschappelijke stage voor de leerlingen in klas 1 en Communicatie met de ouders/verzorgers Kennismakingsavond start schooljaar Aan het begin van ieder leerjaar organiseren we een kennismakingsavond. Hier bieden we ouders/verzorgers informatie over het programma van het leerjaar. Ouders/verzorgers kunnen persoonlijk kennismaken met de mentor. Kennismakingsgesprekken brugklas Ongeveer 8 weken na de start van het schooljaar nodigen de mentoren de brugklasleerlingen en hun ouders/verzorgers uit voor een evaluatiegesprek. Hierin wordt teruggekeken op de eerste periode in de brugklas. Docentenspreekuur Na het uitreiken van rapport 1 (december) en 2 (Pasen) kunnen ouders een gesprek van 10/20 minuten aanvragen bij de mentor en/of enkele vakdocenten. / telefonisch contact / gesprek op school Via en school kunnen ouders contact leggen met de mentor en/of vakdocenten. Ook is het mogelijk een afspraak op school te maken voor een gesprek. Mentoren en/of vakdocenten nemen wanneer nodig ook contact op met thuis. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 11

13 Informatieavonden Voorafgaand aan activiteiten zoals vakkenpakketkeuze klas 2 en schoolreizen organiseren we informatieavonden voor ouders/verzorgers. Nieuwsbrieven e.d. Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers de nieuwsbrief van school. (Nieuws)brieven en andere informatie wordt ouders/verzorgers in principe altijd toegestuurd via Welke mogelijkheden zijn binnen de school als er meer nodig is dan de basisbegeleiding? 4.1 Remediale hulp Extra ondersteuning op het gebied van rekenen en taal wordt geboden door twee coaches. Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor leerlingen in klas 1 en 2. Bij de aanmelding wordt het dossier geanalyseerd op achterstanden en wordt de leerling aangemeld bij de taal- of rekencoach. De coaches bieden leerlingen waar nodig een taalen/of rekenprogramma op maat. Op deze manier kunnen leerlingen zich gericht verbeteren op bepaalde onderdelen. Ook mentoren en ouders kunnen leerlingen aanmelden bij de taal- en/of rekencoach. Dyslexie: Als er bij een leerling sprake is van dyslexie (er moet wel een dyslexieverklaring kunnen worden overlegd), krijgt de leerling de extra faciliteiten die de dyslexieverklaring aanwijst. Alle leerlingen worden in klas 1 getest op dyslexie. Als de screening wijst op de mogelijkheid van dyslexie, gaan de leerlingen een traject van remedial teaching (RT) volgen. Als na de RT geen verbetering optreed adviseert de school een onderzoek door een orthopedagoog. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Dyscalculie: Als er bij een leerling sprake is van dyscalculie (er moet wel een dyscalculieverklaring kunnen worden overlegd), krijgt de leerling de extra faciliteiten die de dyscalculieverklaring aanwijst. De dyscalculiecoach maakt voor de betreffende leerling een handelingsplan en begeleid de leerling conform het handelingsplan. 4.2 Trainingen Sociale vaardigheidstraining: Deze training wordt in de brugklas door twee docenten/trainers van onze school aangeboden. Zowel ouders/verzorgers als mentoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden Weerbaarheids-training: De Rots&Water-training wordt gegeven door twee docenten/trainers van school. Een klas of groep leerlingen worden voor de training aangemeld door de mentor en vakdocenten. Faalangstreductietraining: Deze training wordt in klas 2 door de zorgcoördinatoren aangeboden. Zowel ouders/verzorgers als mentoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 12

14 4.3 Vertrouwenspersoon Twee docenten van onze school fungeren als vertrouwenspersonen. 4.4 Het Zorgadviesteam (ZAT) De school beschikt over een Zorg Advies Team (ZAT). Deze groep deskundigen bestaat uit de zorgcoördinatoren, de teamleiders, eventueel de decaan, de schoolarts, de schoolcontactpersoon van het SWV, eventueel de orthopedagoog van het SWV, de schoolmaatschappelijk werkster, de leerplichtambtenaar en de mentor van de te bespreken leerling. De contactpersoon van Stichting Jeugdteam is op verzoek aanwezig bij de bespreking. Wanneer dat nodig is, kunnen zij advies uitbrengen over een zorgvraag. 4.5 Huiswerkklas Na schooltijd is er huiswerkbegeleiding van Erudio; een particulier huiswerkinstituut dat bij ons op school huiswerkbegeleiding biedt. Hier kunnen leerlingen huiswerk maken en eventueel bijles/studieondersteuning volgen. De aanwezige coach helpt de leerlingen met het plannen van de verschillende huiswerkopdrachten. Deze begeleiding vindt plaats van maandag t/m donderdag, na schooltijd. 4.6 Trinitas Leerlingen met een zorgarrangement worden in Trinitas begeleid op sociaal emotioneel gebied en om overzicht te verkrijgen over schoolwerk. Maandag t/m donderdag kunnen leerlingen naar de begeleidingsgroep van Trinitas. Ieder dag is er een individuele coach en een vaste begeleider. De begeleiding is omschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. 4.7 Ambulante begeleiding voor leerling met een beperking Leerlingen met een beperking op de Uilenhof kunnen begeleidt worden door een ambulante begeleider. Deze begeleiding is aan te vragen via het ZAT. 4.8 Hulpmiddelen Hulpmiddelen worden in overleg met de coördinatoren ingezet. De school informeert en adviseert bij het aanvragen van hulpmiddelen zoals Kurzweil, daisyspeler e.d. door ouders. 4.9 Aanpassen vakkenpakket In overleg met een teamleider, zorgcoördinator en vakdocenten zijn aanpassingen in het vakkenpakket mogelijk Fysieke bereikbaarheid De Uilenhof is een gebouw met veel trappen. De fysieke toegankelijkheid in alle lokalen is niet altijd gewaarborgd voor leerlingen met een fysieke handicap. Waar het tijdelijk nodig is maken we rooster. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 13

15 5. Protocollen: 5.1 Protocol bij (cyber)pesten 1 1. Inhoud Dit protocol gaat over alle vormen van (cyber)pesten van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op alle vormen van (cyber)pesten ten aanzien van leerlingen en personeelsleden. 3. (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op stichtingsbeleid 2 en wordt door de overheid ondersteund door de anti-pestmaatregelen: elke school is verplicht een anti-pestcoördinator aan te stellen. Op het Uilenhof valt het anti-pestcoördinaat onder verantwoordelijkheid van het zorgadviesteam (ZAT) i.c. de counsellors. 4. Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor (cyber)pesten wordt dit bij een van de counsellors gemeld. De counsellor onderneemt de volgende stappen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); spreekt met de gepeste, vervolgens met de pester en daarna met beiden (mediationtechniek); bepaalt of - de ouders geïnformeerd moeten worden; - er een klassengesprek dient plaats te vinden; - afhankelijk van de ernst van het incident A. het LMT ingeschakeld moet worden; B. er melding/aangifte 3 bij de politie 4 gedaan moet worden; - bij brugklassen: de leerlingmentor ingeschakeld wordt (peermediation); vult het formulier van incidentenregistratie op SOM 5 in; adviseert leerlingcoördinator/teamleider/directeur over eventuele strafoplegging (de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering) 6. N.B. In voorkomende gevallen dient de meldcode kindermishandeling gehanteerd te worden. Op het Uilenhof wordt deze meldcode in werking gezet door de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, i.c. de vertrouwenspersoon. 1 In alle gevallen, waarin de protocollen niet voorzien beslist de directeur, indien nodig in overleg met CvB, klachtencommissie of een andere instantie die daartoe gemachtigd is. 2 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 3 Indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd. 4 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. 5 In alle gevallen waar sprake is incidenten waarin het protocollenbestand voorziet, vindt registratie voor leerlingen plaats in SOM en voor personeelsleden kan het leiden tot vermelding in dossier. 6 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 14

16 5.2 Protocol bij overtreding Gedragsregels Protocol bij agressie en/of geweld 7 1. Inhoud Dit protocol gaat over alle vormen van agressie en geweld ten aanzien van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op alle vormen van agressie en geweld ten aanzien van leerlingen en personeelsleden. 3. (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor agressie en geweld wordt dit bij een LMT-lid gemeld. Het LMT-lid bepaalt of de counsellor ingeschakeld moet worden. Het LMT-lid neemt de volgende maatregelen (al dan niet in samenspraak met de counsellor): informeert de mentor (indien het een leerling betreft); heeft een gesprek met de dader; heeft een gesprek met ouder(s) van de dader; heeft een gesprek met de benadeelde; heeft een gesprek met ouder(s) van de benadeelde; heeft een gesprek met beide partijen; doet in geval, waarin de wet wordt overtreden aangifte 9 bij de politie 10 of stimuleert het doen van aangifte door het slachtoffer of de benadeelde; legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 11 ; indien de counsellor wordt ingeschakeld, heeft deze een gesprek met de benadeelde. In dat gesprek wordt bepaald of nazorg, intern en/of extern, noodzakelijk is. N.B. In voorkomende gevallen dient de meldcode kindermishandeling gehanteerd te worden. Op het Uilenhof wordt deze meldcode in werking gezet door de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, i.c. de vertrouwenspersoon. 7 Onder agressie en geweld wordt verstaan: alle handelingen waarbij sprake is van daadwerkelijke of vermeende kwalijke bedoelingen, die materiële of immateriële (psychische) schade en/of letsel toebrengen en waarbij formele en/of informele gedragsregels geschonden worden. 8 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 9 Indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd. 10 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. 11 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 15

17 Protocol bij roken 1. Inhoud Dit protocol gaat over het ongeoorloofd roken van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het roken van leerlingen en personeelsleden op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn. Dit alles geldt ook voor elektrische sigaretten. 3. (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op overheids- en stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor roken door leerlingen wordt dit bij een van de leerlingcoördinatoren gemeld. De leerlingcoördinator neemt de volgende maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot schorsing 13. N.B.: Indien het een overtreding van een personeelslid betreft vindt er een gesprek tussen hem en een LMT-lid plaats. Protocol bij alcohol 1. Inhoud Dit protocol gaat over het gebruik van alcohol van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het gebruik van alcohol van leerlingen en personeelsleden. Het is verboden om naar school, schoolfeesten, werkweken en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank mee te nemen en/of bij zich te hebben of te schenken. Bij de deur dient hierop ook gecontroleerd te worden. Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan alcohol worden geschonken. 3. (Wettelijk) kader Volgens de wet is het verboden dat personen onder de 18 jaar alcohol gebruiken. Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten waar leerlingen aanwezig zijn, worden ook aan het aanwezige personeel geen alcoholhoudende dranken geschonken. 4. Procedure Bij overtreding van de regel(s) ten aanzien van alcohol wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 14 ; 12 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 13 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 14 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 16

18 bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door de LMT-lid geïnformeerd; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling in- en/of externe begeleiding nodig heeft. Protocol bij drugs 1. Inhoud Dit protocol gaat over het gebruik van drugs in welke vorm dan ook (m.u.v. sigaretten en alcohol) van leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het gebruik van drugs door leerlingen en personeelsleden. Bij alle activiteiten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de school in of buiten het schoolgebouw is het in bezit hebben, doorgeven, verhandelen of gebruiken van drugs niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor excursies, schoolreizen, kampen en projectweken, e.d. 3. (Wettelijk) kader Volgens de wet is het verboden drugs in bezit te hebben, door te geven, te verhandelen of te gebruiken. 4. Procedure Bij overtreding van de regel(s) ten aanzien van drugs wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door het LMT-lid geïnformeerd; en hij legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 15 ; doet melding/aangifte 16 bij de politie 17 ; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling in- en/of externe begeleiding nodig heeft. 15 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 16 indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd 17 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 17

19 Protocol bij gokken 1. Inhoud Dit protocol gaat over het gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook. Dit geldt voor leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het gokken door leerlingen en personeelsleden. Dit geldt voor alle schoolactiviteiten in en buiten de school (Wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op overheids- en stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) voor gokken wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); heeft een gesprek met de overtreder van de regel; onderdeel van het gesprek is het eventueel sanctioneren van de overtreding; en legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering. bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door het LMT-lid geïnformeerd; het LMT-lid legt eventueel een straf op; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 20 ; doet er melding/aangifte 21 bij de politie 22 ; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling in- en/of externe begeleiding nodig heeft. 18 Het LMT kan een uitzondering maken voor het organiseren van kansspelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. 19 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 20 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 21 indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd; 22 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 18

20 Protocol bij pornografie 1. Inhoud Dit protocol gaat over het lezen, bekijken, in bezit hebben, en/of verspreiden van pornografische afbeeldingen, film en/of lectuur door leerlingen en personeelsleden. 2. Doel Dit protocol is erop gericht adequaat te reageren op het bekijken, lezen, bij zich te hebben en/of verspreiden van pornografische afbeeldingen en/of lectuur door leerlingen en personeelsleden. Het is verboden om naar school, klassenavonden, feesten, werkweken en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten pornografische afbeeldingen en/of pornografische lectuur mee te nemen, bij zich te hebben of te verspreiden. Het is verboden sites van internet die pornografische afbeeldingen en/of pornografische lectuur bevatten, te openen of te bezoeken. Dit geldt ook voor pornografisch getinte afbeeldingen/filmpjes e.d. op alle soorten devices. 3. (wettelijk) kader Dit protocol is gebaseerd op overheids- en stichtingsbeleid Procedure Bij overtreding van de regel(s) die gelden t.a.v. pornografie wordt dit bij het LMT gemeld. Het LMT-lid neemt maatregelen: informeert de mentor (indien het een leerling betreft); voert gesprek met de overtreder van de regel; indien het de verspreiding van filmpjes van (mede)leerlingen betreft, dient er ook aandacht voor het slachtoffer te zijn (vgl. 1.12). In dat geval wordt de counsellor ingeschakeld; onderdeel van het gesprek met de dader is het eventueel sanctioneren van de overtreding; en kan er een straf opgelegd worden; de maatregelen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot verwijdering 24 ; bij overtreding van de regel(s) door leerlingen worden ouders/verzorgers door de LMT-lid geïnformeerd; kan melding/aangifte 25 doen bij de politie 26 ; schakelt de counsellor in. Hij bepaalt of de leerling die in de fout gegaan is, inen/of externe begeleiding nodig heeft. N.B. In voorkomende gevallen dient de meldcode kindermishandeling gehanteerd te worden. Op het Uilenhof wordt deze meldcode in werking gezet door de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, i.c. de vertrouwenspersoon. 23 Zoals te lezen is in het beleidskader veiligheid van CVO-AV. 24 Indien er sprake is van dat de leerling (intern/extern) geschorst wordt, wordt verwezen naar het protocol schorsing 25 indien melding/aangifte bij de politie gedaan wordt, wordt het CvB hierover geïnformeerd; 26 Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs, samen met de Politie Zuid-Holland-Zuid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het convenant Veilig in & om School. In het convenant staat o.a. dat de politie en het Openbaar Ministerie zich verplichten op deze meldingen te reageren. Schoolondersteuningsplan Uilenhof Pagina 19

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie