Jazeker: als de rente eind 2012 één procent hoger was geweest, was onze dekkingsgraad boven de 110% geweest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jazeker: als de rente eind 2012 één procent hoger was geweest, was onze dekkingsgraad boven de 110% geweest."

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Grontmij Juni 2014 Inhoud Nieuw in het bestuur: Niels & Marius 2 Pensioenen zijn verhoogd 2 Verkort jaarverslag Kerncijfers 4 Actueel 4 Beleggingen Dekkingsgraad 5 Van de bestuurstafel Voor u een nieuwe pensioenkrant; een samenvatting van de belangrijkste feiten en cijfers uit het jaarverslag Namens het bestuur geef ik u de achtergrondinformatie over de belangrijkste pensioenonderwerpen. De ontwikkelingen op het gebied van pensioenen staan geen dag stil. Discussies zijn soms fel en meningen talrijk. Hoe gaat het bestuur hiermee om? Het jaar 2013 begon met een te lage dekkings graad. Het fonds had op 1 januari 2013 geen ruimte voor indexatie voor pensioengerechtigden en premievrije pensioenen. (Indexatie heet in de pensioenwereld toeslagverlening). Pensioengerechtigden werden bovendien geconfronteerd met hogere belastingen, waardoor hun netto pensioen in januari daalde. Zo zijn we 2013 gestart. De dekkingsgraad was laag, terwijl het rendement over 2012 hoog te noemen was. Hoe kan het dan toch niet goed genoeg gaan met ons pensioenfonds? Om pensioen in de toekomst uit te kunnen keren, moet er nu al vermogen zijn. Maar nog niet alles, het geld moet groeien, renderen. Daarvoor wordt enerzijds belegd met risico. Maar anderzijds worden de pensioenen die in de toekomst uitgekeerd moeten worden, bepaald (gewaardeerd) op basis van de rentestand. De hoogte van de rente geeft aan in welke mate we verwachten dat het vermogen zal groeien tot het uitgekeerd wordt. Is die rentestand laag, dan moet er nu al meer vermogen zijn, dan wanneer de rentestand hoger is. Kort gezegd, we moeten er dan rekening mee houden dat het pensioengeld langzamer aangroeit. Of dat veel scheelt? Jazeker: als de rente eind 2012 één procent hoger was geweest, was onze dekkingsgraad boven de 110% geweest. Hoe verliep 2013? Het rendement is in 2013 negatief. Het totale rendement op de beleggingen van het fonds was licht negatief, terwijl dit in 2012 hoog was. We behaalden een positief beleggingsresultaat op de aandelen in Met obligaties worden de renteschokken gedempt en een positieve ontwikkeling op de aandelen daarbij maakte veel goed. Hoe komt het nu dat de dekkingsgraad eind 2013 toch hoger is dan eind 2012? Dit komt door de rente. Omdat de rente hoger was eind 2013 is er minder vermogen nodig voor de toekomstige verplichtingen. Dus stijgt de verhouding van het vermogen ten opzichte van die verplichtingen. Zo ziet u hoe we met een robuust beleidskader streven naar een goede pensioenvoorziening nu en in de toekomst. Het bestuur was dan ook zeer verheugd op 1 januari 2014 wel weer een beperkte indexatie te kunnen vaststellen. Eep Visser Voorzitter SPG Het verantwoordingsorgaan 6 Verslag verantwoordingsorgaan 7 Uitslag verkiezingen 7 Reactie van het bestuur 7 Personalia 8 Verkort jaarverslag In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2013 van Stichting Pensioenfonds Grontmij (hierna SPG). U kunt het volledige jaarverslag ook downloaden van onze website Wilt u liever een exemplaar bij ons opvragen? Stuur daarvoor een naar of bel (030)

2 Nieuw in het bestuur: Niels & Marius Marius Schoppink Niels van Dalen In 2013 zijn Marius Schoppink (49) en Niels van Dalen (32) toegetreden tot het bestuur van het pensioenfonds. Hier kort over hun taken. Wie beslist er over de pensioenen? Marius: De politiek bepaalt de wettelijke en fiscale voorwaarden waaraan de pensioenregelingen moeten voldoen. Daarbinnen maken de Cao-partijen (werkgever en vakbonden) afspraken over de inhoud van de pensioenregelingen. Het pensioenfonds vertaalt de afspraken naar een nieuwe pensioenregeling. De Cao-tafel is dus belangrijk. Daar wordt de basis gelegd binnen de contouren zoals de politiek die heeft bepaald. Hoe richten jullie je op de jongere generaties? Niels: Jongeren zijn van de digitale media. Daar maken we nog te weinig gebruik van. Onze website is wel veel belangrijker geworden. Het aantal bezoekers stijgt ieder kwartaal. We zijn aan het onderzoeken of we nog meer aan e-communicatie kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld door de pensioenoverzichten digitaal beschikbaar te maken. Dat gaat dit jaar nog niet lukken. Misschien ook een vlot filmpje over de inhoud van het pensioen. Op dit moment is het moeilijk om jongeren te interesseren voor hun pensioen. Terwijl het toch een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Pensioen lijkt ingewikkeld, maar ik vind juist dat je pensioen uit moeten kunnen leggen. Het kan allemaal transparant en helder, dat is in ieder geval mijn grote uitdaging. Ik vind het belangrijk om te weten wat er bij jongeren speelt. Daarmee moeten we generatiekloven overbruggen, niet scheppen. Essentieel hiervoor is dat alle generaties voldoende kennis hebben, zodat we elkaar kunnen begrijpen. Wie vertegenwoordig je in het bestuur? Niels: Marius en ik zijn gekozen door de werknemers van Grontmij, maar eenmaal op de stoel van bestuurder leer je direct over evenwichtige belangenbehartiging. In de pensioenwet is verankerd dat bij alle beslissingen van het bestuur gewogen moet worden of rekening gehouden is met alle belanghebbenden. Nu, in 2014 is er weer voor het eerst een halve procent geïndexeerd. Bij dit besluit van het bestuur is lang stilgestaan. Over alle belanghebbenden is gesproken. Natuurlijk maak ik me zorgen over de financiële positie van gepensioneerden. Als er niet of weinig geïndexeerd wordt, leveren zij direct koopkracht in. Dat merk je gelijk. Voor de jongeren spelen weer hele andere problemen. De redenering dat je hetzelfde pensioen opbouwt omdat je langer doorwerkt, gaat niet op. De arbeidsmarkt is veranderd, jongeren wisselen sneller van baan. Soms gewenst, soms ongewenst. In de leeftijdgroep daarna speelt de krappe arbeidsmarkt een nog grotere rol. Sommige veertigers en vijftigers zijn ZZP-er geworden en dat is niet altijd vrijwillig. Voor beide groepen ontstaan pensioengaten. Terwijl een middelloon in de meeste gevallen minder pensioen oplevert ten opzichte van de eindloonregeling waarmee de pensioengerechtigden van nu met pensioen zijn gegaan. Helder communiceren over pensioen, hoe doe je dat? Marius: Het liefst persoonlijk, dat werkt bij zulke toch wel complexe materie het beste. Daarom komen wij, zoals dat heet, naar de mensen toe. Het pensioenbureau geeft pensioenvoorlichting aan doelgroepen. De belangstelling is nog te klein. Ook bij de pensioenvoorlichting in het land, in 2011 bleef 2/3-de van de Grontmij-ers weg. Daarom is er in 2013 voor gekozen om een pensioenkrant uit te brengen over de nieuwe regeling per Die viel bij iedereen op de deurmat. Waar zal het de komende tijd over gaan in jullie communicatie? Marius: Voorlichting over financiële planning voor het eigen huishouden wordt steeds belangrijker met alle onzekerheden van nu. Het diepste punt van de economische crisis is misschien voorbij. Maar we hebben vooral moeten leren dat niets zeker is. Zowel het dagelijks werk als de AOW van de overheid en het pensioen van Grontmij verandert voortdurend. Dus in je huishoudbudget moet je leren rekening houden met onzekerheden en de individuele gevolgen. Je moet privé flexibel plannen en je constant kunnen aanpassen. Dus sta ook open voor een nieuwe pensioenrealiteit. We hebben bij Grontmij een lange traditie van pensioenzekerheid. Een gegarandeerd pensioen, maar dat is niet langer betaalbaar. Bij grote groepen collega s moet dat besef nog doordringen. Daar ligt (mede) een verantwoordelijkheid van het pensioenfonds. Daarom geven we pensioenvoorlichting. Ook de financiële situatie bij ons fonds kent geen onbeperkte mogelijkheden. We zullen helder en eerlijk blijven communiceren over die financiële situatie en over de gevolgen voor je pensioen. Er is dus werk genoeg. 2014: indexatie voor actieven, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers Per 1 januari 2014 is er door het fonds geïndexeerd. De voorwaardelijke indexatie voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is afhankelijk van de dekkingsgraad. Op 1 januari 2014 bedroeg de geschatte economische dekkingsgraad van ons fonds 108%. De consumentenprijsindex voor alle huishoudens (afgeleid) bedroeg over de laatst verstreken meetperiode: 1,1%. Volgens het indexatiebeleid is een dekkingsgraad van 104,1% de ondergrens voor een eventuele indexatie; het bestuur heeft besloten 0,5% te indexeren op ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Voor actieven is er 1% geïndexeerd, gelijk aan de Caoverhoging in De helft uit de premie, de andere helft gelijk op met de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. 2

3 Verkort jaarverslag 2013 Op 12 juni is het jaarverslag 2013 van Stichting Pensioenfonds Grontmij door het bestuur vastgesteld. In dit Verkort jaarverslag bieden wij u de belangrijkste cijfers en feiten uit dat jaarverslag aan. Het volledige jaarverslag staat op onze website Het jaar 2013 was een spannend pensioenjaar. Nu de levensverwachting alsmaar toeneemt, is het onderwerp pensioen alleen maar belangrijker geworden. De crisis heeft voor Nederland duidelijk gemaakt dat het oude systeem niet langer betaalbaar is. Met het Pensioenakkoord van 2010 is een nieuwe weg ingeslagen, maar de discussies daarover zijn zeker nog niet uitgewoed. Er zijn al wijzigingen doorgevoerd, kleine stapjes met grote gevolgen voor u. Voor het bestuur een reden om de laatste stand van zaken kort en bondig op een rij te zetten. Communicatie De complexiteit rond de organisatie van het pensioen lijkt toe te nemen, maar het bestuur heeft het voornemen juist naar vereenvoudiging en daarmee naar efficiëntie te zoeken. We willen als zelfstandig pensioenuitvoerder ook weten wat er leeft en speelt bij u. Het beleid is meer contact met u: de dialoog aangaan. Daarom zijn er voor drie doelgroepen informatiebijeenkomsten gehouden. Zo werd inzicht en overzicht gegeven in het eigen pensioen nu en in de toekomst. De opkomst is nog beperkt, de oorzaak daarvan wordt gezocht. Het bestuur beseft zich dat deelnemers heel verschillend zijn en eigen behoeften hebben. Dan kan de communicatie niet voor iedereen hetzelfde zijn. We zoeken nu naar een modus hoe we iedereen kunnen bereiken. Misschien toch meer via internet? Nieuw pensioenreglement 2014 Door het ouder worden is er een nieuwe pensioenleeftijd gekomen van 67. Het langer doorwerken is wel een feit. Dus een nieuw pensioenreglement per In 2013 is ook het besluit gevallen voor de hogere functiegroepen het Individueel DC (premieregeling bij Robeco) te stoppen. Vanaf 2014 worden er voor deze groep weer ouderwets pensioenaanspraken opgebouwd bij het fonds. Geen individueel risico meer met een pensioenkapitaal. Voor het fonds een vereenvoudiging in de uitvoering, een efficiëntieslag. Het wezenpensioen is ook aangepast. Van een voorwaardelijke regeling naar een onvoorwaardelijke regeling voor alle wezen met een uitkering tot 23 jaar. Zo n nieuwe regeling communiceren is een behoorlijke klus. De werknemers van Grontmij ontvingen over de nieuwe regeling een informatieve pensioenkrant. Beleggen Beleggen, risico nemen en pensioen laten groeien zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een mate van onzekerheid aangaan, hoort bij groei van het vermogen. Al in 2012 is er voor gekozen het belang in aandelen te verminderen van 30 naar 20%. De volatiliteit van aandelen is groter dan die van vastrentende obligaties, vandaar. Op de beurs is de volatiliteit de mate van beweeglijkheid van de koers van bijvoorbeeld een aandeel. Vastrentende obligatie (ook wel vastrentende waarde) is een type schuldbewijs met een vaste rentevoet. Het risicodeel is verminderd omdat de nieuwe pensioenregeling vanaf 2012 meer risico bij de deelnemers legde. Hier wilde het bestuur tegenwicht geven. In 2013 is het vastgoed deel met 3% verlaagd, het bestuur verwacht het risico op korte termijn in vastgoed iets hoger dan in aandelen. Dus dit risicodeel van 3% is toegevoegd aan de aandelenportefeuille. Die staat nu op 23%. Normen en waarden Het fonds moet 1 juli 2014 helemaal ingericht zijn op de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. Doel is dat pensioenfondsen beter omgaan met de onzekerheden op de financiële markten en demografische veranderingen. Daar zijn we in 2013 mee aan de slag gegaan. De bestuursvorm blijft hetzelfde: paritair. Dit betekent dat er vertegenwoordiging is van alle belanghebbenden. In het bestuur geeft de werkgever een zetel op; deze komt ten goede aan de pensioengerechtigden. In het verantwoordingsorgaan (de medezeggenschap) wordt een extra zetel ingevuld door de werknemers. Gelijktijdig is ook de Code Pensioenfondsen doorgevoerd. In de Code is de nadruk gelegd op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie. Dat spreekt vanzelf als het gaat om integriteit, maar ook om transparantie ten aanzien van de processen en bij de beloning wordt hierop de nadruk gelegd. De Code formuleert dus normen voor goed pensioenfonds- bestuur op basis van het principe pas toe of leg uit. Het bestuur heeft op die wijze de code overgenomen in haar nieuwe statuten (2014), maar natuurlijk vooral in het dagelijks handelen. We kijken constant in de spiegel. 3

4 Verkort jaarverslag 2013 Kerncijfers Bedragen in duizenden euro s % % % % % % ,75% ,44% ,74% ,46% ,85% ,60% Kostenratio s Kosten per deelnemer (in euro s)*** Vermogensbeheer**** Transactiekosten**** 387 0,34% 0,09% 390 0,36% 0,10% Rendement Totaal rendement op beleggingen -0,8% 12,7% 8,0% 11,9% 11,7% -5,5% 109,8% 108,0% 111,7% 104,1% 107,4% 102,5% 111,2% 104,1% 104,3% 112,2% 104,2% 113,6% 113,8% 104,2% 115,2% 114,6% 104,2% 110,4% 110,5% 105,0% Aantal verzekerden en pensioengerechtigden Deelnemers Pensioengerechtigden Gewezen deelnemers met premievrije rechten Totaal % deelnemers Financiële gegevens Beleggingen voor risico fonds Technische voorzieningen voor risico fonds Reserves Gewogen gemiddelde rekenrente Premie-inkomsten (incl. DC) Uitkeringen Directe beleggingsopbrengsten voor risico fonds* Indirecte beleggingsopbrengsten voor risico fonds** Totale beleggingsopbrengsten voor risico fonds Dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad Economische dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad Minimale dekkingsgraad * Directe beleggingsopbrengsten: dividend en rente *** Deelnemers zijn actieven en pensioengerechtigden ** Indirecte beleggingsopbrengsten: verkoopresultaat en herwaardering **** % van gemiddeld belegd vermogen Actueel AOW-ingangsdatum en het vervallen partnertoeslag 2015 (het AOW-hiaat) Er wordt langer doorgewerkt dan 65 jaar, voordat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Voor iedereen geboren voor 1956 lijkt de bepaalde AOW-datum veilig gesteld. Maar het kabinet wil dat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog gaat: naar 66 jaar in 2018, en 67 jaar in Dit moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. De partnertoeslag stopt in 2015 voor iedereen die in jaar wordt. Een AOW-er met een jongere partner, kreeg, tot het moment dat de partner AOW-er is, een partnertoeslag. De hoogte van de partnertoeslag 4 was o.a. afhankelijk van de inkomsten van die partner. Vanaf 2015 geldt: heeft de partner zelf geen inkomen dan ontstaat het AOW-hiaat. Het hiaat verdwijnt op het moment dat de jongere partner zelf ook AOW krijgt. Nieuw fiscaal kader Er komt veel wetgeving op ons af die consequenties heeft voor uw pensioenopbouw. De fiscale wetgeving geeft nu ook beperkingen aan pensioenopbouw. Maar vanaf 2015 wordt het opbouw percentage voor onze regeling maximaal 1,875% terwijl dat nu 2,1% is. Voor de hogere salarissen kan er geen fiscaal vrije opbouw meer zijn boven het inkomen van euro. De nieuwe wet vraagt nog om veel studie en overleg om te komen tot een adequate pensioenuitvoering in Nieuw financieel toetsingskader De waardering van het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds gebeurt onder strakke regelgeving. We noemen dit het financieel toetsingskader. Ook daarin wordt (in principe) per 2015 veel gewijzigd. Er is nog te weinig bekend om concreet te zijn, terwijl de eerste afspraken over veranderen al in 2010 zijn gemaakt.

5 Verkort jaarverslag 2013 Beleggingen 2013 Beleggingsportefeuille Net als andere jaren zijn alle beleggingen onder gebracht in niet-beursgenoteerde fondsen waarin alleen institutionele beleggers kunnen toetreden. Er is gekozen voor een beleggingsportefeuille met een spreidingsstructuur. Er wordt dus in verschillende categorieen belegd: vastrentende waarden, aandelen, vastgoed en commodities. Op deze wijze wordt risico gespreid om een optimaal rendement te halen. In het beleid houden we rekening met goede en minder goede jaren. Belegd vermogen Het belegd vermogen neemt toe in 2013 met 1,4 miljoen (2012: 81,0 miljoen) tot 761,7 miljoen in De samenstelling van de portefeuille was op 31 december 2013 als volgt: Vastrentende waarden 61,3% 2. Aandelen 28,5% 3. Vastgoed 5,9% 4. Commodities 4,3% Rendement De resultaten over de afgelopen vijf jaar zijn als volgt: Jaar Totaal Vermogen Vastrentende waarden Aandelen Vastgoed Commodities (Grondstoffen en energie) ,7% 3,3% 38,3% -4,9% 26,6% ,9% 9,3% 17,5% 3,4% 17,6% ,0% 23,9% -13,9% 3,6% -12,3% ,7% 12,8% 20,5% -3,7% -3,0% ,8% -5,8% 12,8% -1,5% -10,3% SPG Dekkingsgraad Verwachtingen 2014 Het komende jaar is de verwachting dat er wereldwijd een beperkte economische groei zal zijn. De groei zal vooral uit de Verenigde Staten en China moeten komen. De inflatieverwachtingen voor de komende jaren zijn laag. De zorgen over de euro zijn nog niet voorbij en aanvullende steunpakketten voor zwakke landen blijven nodig. Ook zullen er nog miljarden nodig zijn om de buffers van de banken te versterkten. Overheden zullen alle moeite hebben om binnen de begrotingseisen van de Europese Unie te blijven. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Nominale dekkingsgraad % Vereiste dekkingsgraad % Minimale dekkingsgraad % Economische dekkingsgraad % Vermogen 766,9 782,7 Verplichtingen 698,5 729,0 Dekkingsgraad 109,8% 107,4% 120% 110% UFR AG-tafel De renteafdekking is eind 2013 ongeveer 70%. 100% Rekenrente 2,75% 2,44% APR- 12 MEI 12 JUN - 12 JUL - 12 AUG - 12 SEP - 12 OKT - 12 NOV - 12 DEC - 12 JAN - 13 FEB - 13 MRT - 13 APR - 13 MEI - 13 JUN - 13 JUL - 13 AUG - 13 SEP - 13 OKT - 13 NOV - 13 DEC - 13 Gebeurtenissen na balansdatum De actuele dekkingsgraad (DNB) per 31 mei 2014 is 112,1% bij een vereiste dekkings graad van 111,6%%. Voor het publiceren van cijfers (aan o.a. DNB) wordt de UFR en de driemaandsgemiddelde rentestructuur gehanteerd. Maar het Bestuur wil prudenter handelen en gebruikt voor het nemen van beslissingen de marktrente. Die marktrente is op 31 mei ,17%%. Als van deze rente wordt uitgegaan, dan zal de economische dekkingsgraad 105,8% zijn. 5

6 Verantwoordingsorgaan Achter van links naar rechts: Richard Meijer, Henk Lubberts, Henk van Diggelen, Jan Bosman. Voor van links naar rechts: Atze Nijmeijer, Alfred Sengers. De medezeggenschap binnen het pensioenfonds is vastgelegd in de wet en neergelegd bij het Verantwoordingsorgaan (hierna: VO). Pensioen en de medezeggenschap gaat ons allemaal aan. Het bestuur van een pensioenfonds is verplicht periodiek verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid aan belanghebbenden. Daarom een kijkje in de taken en verantwoordelijkheden van het VO, want die zijn in 2014 uitgebreid. Het VO heeft recht op overleg met het bestuur en met de externe accountant en externe actuaris. Het VO heeft bovendien het recht advies uit te brengen over een aantal zaken, onder meer over de vergoedingsregeling voor bestuursleden, het beleid met betrekking tot het VO en de inrichting van het intern toezicht. Wie stelt het VO in? Het bestuur richt het VO in. De inrichting en de bevoegdheden van het VO zijn in de statuten opgenomen. Aandachtspunt is dat in de Pensioenwet de bescherming van de leden van het VO is geregeld op 6 een vergelijkbare wijze als de bescherming van de leden van een ondernemingsraad. De samenstelling is in beginsel 1/3 werknemers, 1/3 gepensioneerden en 1/3 werkgever. Afwijkingen op deze norm zijn mogelijk. In ons fonds zijn meer werknemers daarom is deze groep zwaarder vertegenwoordigd vanaf 1 juli (drie zetels). Wijze van benoeming De leden van het VO worden gekozen uit de achterban, dan wel voorgedragen, dat noemen we de achterliggende geleding. Voor ons fonds de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Voorheen vaardigde de OR af namens de werknemers van Grontmij. De nieuwe wetgeving laat dat niet meer toe. Het bestuur heeft nu de keuze gemaakt voor verkiezingen. Het VO benoemt (en ontslaat) zelf haar leden. Taken, rechten en bevoegdheden van het VO Het Verantwoordingorgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van dat beleid, de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van de principes van goed pensioenfondsbestuur. Verantwoording afleggen gaat om het afsluiten van een periode door bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening en eventueel het verslag van het intern toezicht. Het is niet de taak van het VO om mee te (be)sturen. Er is ook intern toezicht op het bestuur van het pensioenfonds. Dit gebeurt door een visitatiecommissie. Een visitatiecommissie is een tijdelijke commissie van externe experts die in het kader van de kwaliteitsbewaking visitaties uitvoeren binnen het pensioenfonds. Het VO heeft ten aanzien van benoeming van de leden van het intern toezicht het recht op het doen van een bindende voordracht. Als het bestuur naar het oordeel van het VO niet naar behoren functioneert kan het VO uiteindelijk naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam stappen met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het pensioenfonds of de Ondernemingskamer verzoeken het functioneren van het bestuur te toetsen.

7 Verslag verantwoordingsorgaan over het jaarverslag 2013 Het verantwoordingsorgaan heeft dit verslag gebaseerd op de jaarstukken van het bestuur en het certificeringsrapport c.q. actuarieel rapport van Towers Watson. In de vergadering van 10 oktober 2013 en 21 maart 2014 met de directie van het SPG zijn de laatste ontwikkelingen besproken. In het kader van bijscholing van het VO is er op 26 november 2013 een presentatie gegeven door BlackRock, fondsbeheerder van het SPG, waarin uitleg gegeven werd over allerlei aspecten van beleggingen. Op 23 mei 2014 is in een vergadering met het bestuur en de externe actuaris het jaarverslag 2013 besproken. Op basis van kritische vragen van het verantwoordingsorgaan, heeft het bestuur van het SPG de vragen naar volle tevredenheid beantwoord. Het verantwoordingsorgaan constateert dat over 2013 het beleid van het bestuur actief is geweest en dat het bestuur goed anticipeert op de ontwikkelingen in de markt. Het bestuur heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende bevindingen: Wetgeving en reglementen De pensioenleeftijd in het pensioenfonds was in jaar. Vanaf 1 januari 2014 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Dit naar aanleiding van de Pensioenwet waarbij de leeftijd naar 67 jaar is gegaan. In 2013 zijn de laatste deelnemers op 64 jaar met het tijdelijk ouderdomspensioen gegaan. Premie- en risicobeleid Het premiebeleid is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Naast de ontvangen premie is er een bedrag uit het premiedepot overgeheveld. Ook in 2013 is het aantal actieve deelnemers verder gedaald. Aangezien de dekkingsgraad op peil blijft, heeft deze tendens geen invloed op de degelijkheid van het SPG. Financiële positie van het SPG De financiële positie van het SPG is per ultimo 2013 t.o.v verder verbeterd. De dekkingsgraad was hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. (109,8% versus 104,1%). Dit betekent dat er geen sprake is van een dekkingstekort t.o.v. de minimaal vereiste dekkingsgraad. Er is wel een reservetekort aangezien de werkelijke dekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen. (109,8% versus 111,2%) In het lange termijn herstelplan is aangegeven hoe we uit dit tekort willen komen. Per eind 2013 liggen we voor op dit herstelplan. Beleggingsbeleid en beleggingsresultaten Het verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van het beleggingsbeleid en de toepassing hiervan. Het beleid is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Hierbij wordt het rente risico voor 70% afgedekt. Jaarverslag Het jaarverslag geeft een helder beeld van de financiële positie van het pensioenfonds en het gevoerde beleid en is een gedegen en goed leesbaar document. Financiële ontwikkelingen Op dit moment liggen er nog diverse wetsvoorstellen in de 2 e Kamer ter behandeling. Doelstelling van de Staatssecretaris is om deze dit jaar nog te behandelen en per 1 januari 2015 in werking te laten treden. Het betreft het Financieel Toetsing Kader, verlaging van de pensioenopbouw naar 1,875% (nu 2,1%) en de pensioencommunicatie. Door de relatief korte tijd tot 1 januari wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van deze wetsvoorstellen. De Bilt, 2 juni 2014 H. Lubberts A.C.J Sengers Voorzitter Secretaris Uitslag verkiezingen Op 6 juni zijn de uitgebrachte stemmen geteld. Voor de functie van bestuurslid zijn 1409 stembiljetten verzonden en 561 stemmen uitgebracht. Piet Koning is met 331 stemmen het nieuwe bestuurslid geworden namens de pensioengerechtigden. Voor de functie lid verantwoordingsorgaan zijn 1991 stembiljetten verzonden en 356 stemmen uitgebracht. Karst Jan van Esch heeft met 121 stemmen de verkiezing gewonnen. Karst Jan neemt zitting in het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Grontmij. Piet Koning Karst Jan van Esch Reactie bestuur op het verantwoordingsorgaan Het bestuur bedankt het verant woordings orgaan voor het commentaar op het gevoerde beleid in Het bestuur bedankt de leden van het Verantwoordingsorgaan voor hun inspanningen in ing. E.R. Visser Voorzitter drs. Ing. J.J. Reeskamp Secretaris 7

8 Bestuur Personalia Situatie op 31 december 2013 Bestuursleden namens de aangesloten ondernemingen: ing. E.R. Visser Voorzitter H.W. Groenevelt Lid ir. H. Snoek Plv. Voorzitter M. van der Spek QC Lid Bestuursleden namens de deelnemers: drs. ing. J.J. Reeskamp Secretaris ir. N.J.M. van Dalen Lid drs. M.A.H. Schoppink Lid Bestuurslid namens de pensioengerechtigden: ir. J.J. Betzema Plv. Secretaris Verantwoordingsorgaan Situatie op 31 december 2013 Leden namens de aangesloten ondernemingen: J.P. Bosman Lid H. Lubberts Voorzitter Leden namens de werknemers: A.C.J. Sengers Secretaris R. Meijer Lid Leden namens de pensioengerechtigden: A. Nijmeijer Plv. Voorzitter ir. H. van Diggelen Plv. Secretaris Adres Stichting Pensioenfonds Grontmij De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T (030) F (030) E I In 2013 zijn de volgende personen overleden: Leeftijd Leeftijd Leeftijd Aktief Oosterveld, G.J. 76 Kramer-van Kapel, N.J. 89 Avezaat, G.A.N. 31 Pot, R.A. 74 Lägers-Ballast, F.A. 88 Huls, A. 63 Sijbring, H. 70 Lindeman-de Groot, M.E.A. 85 Smits, J.R. 85 Mansvelt Beck-van Bakergem, J.W.M. 99 Pensioengerechtigden Stuijvenberg, W.J. 81 Muskee-Koops, W.A. 94 Bok, H.M. 90 Tabak, K.G. 66 Oosterveld-de Jong, A.J. 74 Bresser, D. 73 Vastenburg, G. 88 Plaat-Schelfhorst, K.G. 86 Brouwer, J.J.M. de 68 Velde, G. van der 84 Rosier-Adriaanse, M. 82 Bruins, B. 77 Vent, B.J.H. de 66 Schaafsma-Oosterbaan, F.A.S. 88 Dongen, W.L.A. van 69 Versteegh, C.G. 82 Tap-Muilenburg, J. 85 Erkelens, J. 74 Wielsma, S. 87 Verkerk-Boot, H. 96 Frei, P. 84 Wilde, H. de 73 Visser-Burgers, C.L.M. 95 Koeslag, G.J. 79 Wildeman-de Boer, M. 90 Koetsier, D.J. 78 Nabestaanden Kolsteren, B.W. 85 Beringen-Jaspers, H.M.G. 75 Premievrije polis Maalderink, D.J. 76 Bruin-Voermans, S. de 80 Beerepoot, G.E. 50 Martinus, A. 97 Calsteren-Westland, Z. van 67 Hekker, H.W. 54 Oomen, A.M.J.H. 78 Eerden-Scheffers, M.C.H. 83 Meijer, D. 58 Oomen, P.C.C.M. 70 Geurse-van Gulik, T. 80 Schipper, P.J. 56 Oort, H.T. van 73 Haasnoot-Potters, A.J. 74 Sengers, P. 33 Oosterbaan, W. 66 Kleppe-Kollis, A.M. 88 Stroeve, J.G. 63 In 2013 gingen de volgende personen met (tijdelijk) ouderdomspensioen: Vanuit aktief dienstverband Pater, H. Dongen, E.E.P.C. van Belcher, I.G. Ploeg, G.C. van der Donselaar, E.G. Berg-Klarenbeek, A.J.W. van Pooter, S.C. de Dubbers, A.G. Bijl, D.J. de Prikken, L.J.J. Engelsma-van Asch, E. Bil, A. Raedts, W.J.M. Hattum, T.A.J. van Blommendal, H.P.A.R. Rollingswier, H. Havenga, A.E. Bouw, J. Rombaut, A.J. Hellinga, E. Boxhoorn, S.A. Runia, P. Hoebé, C. Broeren, G.C, Spruyt, M.A.J. Horsten-van Santen, Y. Dekker-van de Parel, L.C. den Tjepkema, W.S. Janssen, J.G.M. Duijzend, R.P. Veerhoek, C.M. Kamminga, F.E. Geleijnse, A. Veld, W. van 't Klaaijsen, A.H. Goosen, P.C. Verspuij, A.H.W. Koelman, J.M.J. Hamersma, C.A.A. Visser, A.J. Koiter-Luttmer, J. Hardeveld, H.L. van Vliet, G. van Kots, R. Hateren, R. van Vries, R.D. de Kreuwels, J.A.J. Heerdt, J. van Wellner, R. Kriek-Jager, G.H. Hennik, H.S. van Weperen, J.R. van Luijten, A.M.J.C. Hesse, R.R. Wiel, A. van de Nimwegen, J.J.P. van Jong, E.G. de Wijnen, J.B. Padmos, J.M. Kieft, H. Wildt, M.G. de Pieterse, A.J. Kommer-Frey, R. van Wingens, M.G.J. Pronk, J.W. Kruizinga, S.W.H. Zaal, J. Schotgerrits-Molenaar, H.C.A. Kuit, J. Smedema, H. Lange, G.R. de Vanuit premievrije polissen Smits, S. Leenknegt, J.M. Antonis, J.H. Thiescheffer, J.H. Maanen, H. van Bakker, M.T. Triesman, M.L. Mierlo, C.G. van Berg, B. van den Valk, G.J. Moerkerk, C.P.M. Bergsma, L. Veen, L. van Monfrooij, E.J. Blaauw, J.E.H. Vries, A.A. de Nagengast, C.M.L. Blaeser, H. Vries, J. de Nagtegaal, C. Boer, T. de Weidijk, F. Odijk, S.A. Comello, H.J. Wilschut, C. Oortwijn, P.J.A. Dekker, J. Zandijk, I.P. 8

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2006

Verkort Jaarverslag 2006 Verkort Jaarverslag 2006 Pensioenfonds Achmea Stichting Pensioenfonds Achmea Personeel Jouw pensioen in beeld 2006 Met dit verslag brengt het bestuur je graag op de hoogte van het 2 e jaar van Stichting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Uw pensioenfonds in 2016 Verkort jaarverslag

Uw pensioenfonds in 2016 Verkort jaarverslag Uw pensioenfonds in Verkort jaarverslag in vogelvlucht We vinden het belangrijk om transparant te zijn in wat we doen en wat dat oplevert. Daar verantwoorden we ons over in het jaarverslag. Speciaal voor

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Agenda Stand van zaken PPF APG: kerngegevens, beleggingsresultaten dekkingsgraadontwikkeling Deelnemerstevredenheidsonderzoek Effecten

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Dinsdag 13 juni 2017 14.30 uur 2 Agenda 1. Opening en vragen 2. Financiële positie 3. Communicatie 4. Governance 5. Verantwoordingsorgaan 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo december is 108,4% en is gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie