PolarGC Coordüff QridOn. :oordor iridoff IxesOr.abel O- flxesoff. LabelOn xproff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PolarGC Coordüff QridOn. :oordor iridoff IxesOr.abel O- flxesoff. LabelOn xproff"

Transcriptie

1 Problemen oplossen Standaardinstellingen Veel problemen met de GR zijn op te lossen door voor de standaardinstellingen te kiezen. Dit gaat als volgt. Kies IMtU en zore voor het scherm van het linkerscherm hieronder. Op elke regel is de linkeroptie geselecteerd. Kies BiflfiiWiilP (= ^fef QÏI33) en 20rë voor het middelste scherm hieronder. Op elke regel is de linkeroptie geselecteerd. Kies Ï3 en zorg ervoor dat Plotl, Plot2 en Plot3 uit staan. Staat bijvoorbeeld Plot2 aan, ga er dan met de cursor op staan en tik op MEHM NDFiHHL SCI ENG FLDHT 01 3 HES DEGREE H PAR PDL SEQ DDT l'ihll HDRIZ G-T V :oordor iridoff IxesOr.abel O- PolarGC Coordüff QridOn flxesoff LabelOn xproff Foutmeldingen Kies bij een foutmelding (ERR, de afkorting van error, dat fout betekent) voor de optie Goto. De cursor komt dan te staan op de plaats waar de GR de fout heeft ontdekt. Bij fouten kun je denken aan verkeerd minleken te veel ofte weinig haakjes delen door nul wortel uit een negatief getal lijsten die niet even lang zijn -v-waarden die kleiner dan Xmin of groter dan Xmax zijn. Verdwenen lijsten Bij het werken met lijsten kan het voorkomen dat bijvoorbeeld de lijst L2 ontbreekt in het Hjsten-invoerscherm. Kies dan de optie SetUpEditor uit het STAT-EDIT-menu en druk op ^IHiP na het verschijnen van SetUpEditor op het basisscherm. ERR:SVHTflX ÜQuit SlGüto LI Lï LH CflLC TESTS it... 2:Sor-tfl< 3:SortD< 4:ClrList Allerlei 25

2 Te weinig contrast Het lijkt of de GR uit blijft als je hem aan zet. Dit kan komen door te weinig contrast. Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door batterijen die (bijna) leeg zijn. Zet de GR eerst uit en vervolgens weer aan. Druk op BEI en houd vervolgens de knop Q net zo lang ingedrukt totdatje weer voldoende contrast hebt. Daarbij verschijnt rechtsboven een cijfer. ftrchiwe 11 RflM... KQDefaults... flll Resetten Voor je alles reset is het verstandig eerst de optie Defaults uit het MEM-RESET-RAMmenu (TI-84 en TI-83 Plus) of uit het MEM-RESET-menu (TI-83) te kiezen. Deze optie zet de GR in de standaardinstellingen zonder gegevens te wissen. Als niets helpt, kies dan voor de optie All Memory uit het MEM-RESET-menu (TI-83) of uit het MEM-RESET-ALL-menu (TI-83 Plus en TI-84). Ook hierbij wordt de GR in de standaardinstelling gezet, maar nu worden ook alle gegevens gewist. RflM flrchiue Ififlll Menory... Het MODE-menu De instellingen van het MODE-menu Met C333 kom je in het MODE-menu. Hierin is af te lezen met welke instellingen de GR werkt. Hieronder staat een korte beschrijving van de instellingen. De standaardinstellingen van de GR staan links. Normal Sci Eng Notatie van getallen. Bij Sci geeft de GR alle getallen in de Float Radian Degree Func Par Pol Seq Connected Sequential Real Dot Simul Full Horiz G-T wetenschappelijke notatie. Bij bijvoorbeeld de keuze 3 worden aiie getallen afgerond op drie decimalen. De standaardinstelling is Float. Keuze uit de hoekinstellingen radialen en graden. Bij Func kun je op het formule-invoerscherm functies invoeren. Voor het invoeren van parametervoorstellingen kies je Par en voor het invoeren van poolvergelijkingen kies je Pol. Bij Dot krijg je alleen losse punten van een grafiek. Bij Simul worden bij twee of meer ingevoerde functies de bijbehorende grafieken tegelijk geplot. De instellingen a+bi en rea#i worden gebruikt bij complexe getallen. Bij Horiz en G-T krijg je een horizontaal respectievelijk verticaal gesplitst scherm. SCI ERG 0123H5G7B9 [i EG F; E E F'HF; POL SEQ DOT SIHUL «i+bï- K-t'^^L- HDRIZ Q-T S ET CLDCHOMtDMMXPWPM Het ZOOM-ZOOM-menu Met de opties uit het ZOOM-ZOOM-menu kun je in een keer vensterinstellingen veranderen. ZBox Inzoomen mei behulp van een rechthoek. Zoom In Inzoomen met behulp van een factor. Zoom Out Uitzoomen met behulp van een factor. ZDecimal Zorgt voor gelijke eenheden op de assen en de trace-cursor maakt stappen van 0,1. ZSquare Zorgt voor gelijke eenheden op de assen door Xmin en Xmax aan te passen. ZStandaard Geeft het standaardvenster. ZTrig Geeft een geschikte instelling voor het plotten van goniometrische functies. ZInteger Gevolgd door MÜMH zorgt het voor gelijke eenheden op de assen en de trace-cursor maakt stappen van 1. ZoomStat Handig bij het tekenen van statistische plots. ZoomFit Past Ymin en Ymax aan zodat het hoogste punt en het laagste punt van de grafiek op het scherm passen. MEMORV ox :Zoon In 3 : Zoon Out 5: ZSquare 6:ZStandard 7-.ZTrig 26 Praclicum 9

3 De GR instellen op de wetenschappelijke notatie De instelling Sci Op de eerste regel van het MODE-menu staat Normal Sci Eng. Met de instelling Normal krijg je de gewone getallennotatie. Met de instelling Sci komt elk getal in de wetenschappelijke notatie. RDRHftL SCI EHG FLDflT_ 01 5H 6?B9 RflDIfln D E'] F; E E rune P H F: PDL SEO CDnnECTED DDT i+bl. HDRIZ SIHUL r*aöl O-T Het getal wordt in de wetenschappelijke notatie weergegeven als E4. e moet dit lezen als 4,8357 l O4. Het getal 0, wordt bij de instelling Sci genoteerd als 3.81E-4, e moet dit lezen als 3, kun je een getal rechtstreeks in de wetenschappelijke notatie invoeren. 4S E4 3.81E-4 Voer de volgende berekeningen uit. Schrijf je antwoord in de vorm a 10" met a tussen l en 10. a 2,8 103 x 0, c (9,8-10'12): (0,007 l O"6) b 0,68-l O6+ 2,98-l O7 d Afronden op de GR De instelling Float Op de tweede regel van het MODE-menu staat Float Door op deze regel de cursor op 4 te zetten, rondt de GR elk getal af op vier decimalen. We noemen dit de Fix4-instelling. Zet na het maken van opgave 2 de GR weer op Float. Bereken in drie decimalen nauwkeurig. Gebruik de Fix3-instelling. 2,132 a 1,18 b 21*53 c 0,8-3-6 SCI EHG 'LOflT RHDIftfl D EG F; E E Func PAR PDL SEQ cannected DDT SIHUL HDRI2 G-T Het gebruik van lettergeheugens e kunt een getal opslaan in een geheugen. Daarvoor zijn de letters A, B,... beschikbaar. De letters staan in het groen boven enkele toetsen. Druk eerst de groene «wam-toets in. r ^ AtójgjemetEHaj N Het getal 5 sla je in hel geheugen A op door in te tikken X1 ^\ Het getal 3 sla je in het geheugen B op door in te tikken De GR neemt in elke uitdrukking waarin A en B voorkomen voor A het getal 5 en voor B het getal 3. Zo kent de GR aan 2A - 6B de uitkomst -8 toe. 3-^B v 3 -s Allerlei 27

4 r 314 Sla de getallen 2,123456, ^3 en \ op in de lettergeheugens A, B en C. Bereken in drie decimalen nauwkeurig. a 3A-B b B2-4AC c C- + AB. C2~AB A+B a Plot de grafieken van y} = ö,5x2 ~2x-\n _y, = 0,5.x + l. Zorg er met de optie intersect voor dat de coördinaten van het rechter snij punt op het scherm staan. Noteer de coördinaten in drie decimalen nauwkeurig. b Ga naar het basisschenn en onderzoek welke getallen in de geheugens Xen Y staan. Wat valt op? Het geheugen X roep je op ook met üülubi De hoeveelheden I en II groeien volgens de formules N{ = 20 l,64' en N]f = ,83?. Hierin is N het aantal en / de tijd in uren. a Plot de grafieken in het venster met Xmin = O, Xmax = 10, Ymin = O en Ymax = 250. b Zorg er met de optie intersect voor dat de coördinaten van het snijpunt van de twee grafieken op het scherm komen. c Licht toe datje met de berekening op het scherm hiernaast het tijdstip in minuten krijgt waarop V, = Nir flns Rns* De instelling Ask in het TABLE SETUP-menu Het TABLE SETUP-menu kun je zo instellen dat bij elke gewenste jc-waarde de bijbehorende functiewaarde in de tabel verschijnt. Bij de functie j(x) = 0,5;r - 3* + 2 kun je/3,12) als volgt in de tabel opnemen. Voer in yt = 0,5x2-3x + 2. Ga naar het TABLE SETUP-menu en zet Indpnt op Ask. Ga naar het tabellenscherm. e krijgt een lege tabel. Zet de cursor in de x-kolom en tik in ^BBÜP PEEHïl In de Yi-kolom verschijnt/3,12). e leest af/3,12) = -2,493. Wil je vervolgens/y 3 ) weten, dan tikje in dejc-kolom in TflBLE SETUP TblStart=0 Indpnt: Depend: flut o Indpnt komt van het Engelse woord independent (= onafhankelijk). In een formule als y = 0,5.x2-3* + 2 heet x de onafhankelijke variabele. e kunt voor x allerlei getallen invullen. Is x eenmaal gekozen, dan voegt de functie daar een ^-waarde aan toe. Omdat deze y-waarde van de gekozen x- waarde afhangt, heet y de afhankelijke variabele. X Vi '2.H93 Gegeven is de functie /(x) = 0,6.x +. 5.r Vul de volgende tabel in. Rond zo nodig af op twee decimalen. 0, Practicum 9

5 De solver Met de Solver uit het MATH-MATH-menu kunnen vergelijkingen worden opgelost. De werking van deze optie wordt toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld. Van een kegel met hoogte h = 4 en inhoud / = 1 00 wordt de straal van de grondcirkel gevraagd. Voor de inhoud van een kegel geldt: / = -^Tirh. Door de vergelijking op O te herleiden krijg je de vergelijking I-^nrh ~ 0. Ga nu als volgt te werk. Kies Solver uit het MATH-MATH-menu. e vindt de solver op regel 0. Zie de linkerfiguur hieronder. e krijgt het scherm van de middelste figuur. Heb je een scherm dat lijkt op dat van de rechterfiguur, ga dan eerst met Q uit dat scherm en wis zo nodig met CTSEI een eerder ingevoerde vergelijking. lal: HUM CPX PRE éïfminc 7 fmaxc 9:fn!nU v SHSoluer... EQUflTIOH SOLVER e*in:0= v 1=0 R=0 H=0 bound=-c-le99,l... Voer achter eqn:0 = in ƒ - - Na iama;i krijg je het scherm hier rechtsboven. Geef/de waarde 100 en h de waarde 4. Zet de cursor achter R= en tik in Ri*iy ^ (= e krijgt r = 4,9. Zie de figuur hiernaast. Aan de onderste regel, waar staat linkerlid - rechterlid = O, kun je zien dat de GR een oplossing heeft gevonden. Achter bound= staan tussen accolades de grenzen waartussen de GR bij de opdracht SOLVE naar een oplossing zoekt. De standaardinstelling is {-l 10'19, l 10"}. Heeft een vergelijking meerdere oplossingen, dan geeft de GR die oplossing die het dichtst bij de startwaarde van de onbekende variabele ligt. Door bijvoorbeeld met r = -3 te starten, zal als oplossing gevonden worden r ~ -4,9. Ga dit na. Door de grenzen aan te passen of door uit te gaan van een goede startwaarde voorkom je dit soort problemen. 1 = 100 R= H=4 bound=-c-le99,l... -left-rt=0 a Bereken in één decimaal nauwkeurig de hoogte van de kegel met inhoud 250 en straal van de grondcirkel 3. b Bereken in één decimaal nauwkeurig de inhoud van de kegel met straal van de grondcirkel 5 en hoogte 11. Gegeven is de lenzenformule = - +. ƒ v b Gebruik de solver van de GR bij de volgende berekeningen. Rond af op twee decimalen. Zorg ervoor datje geen startwaarde neemt die een noemer nul maakt. a Bereken ƒ bij v = 3 en b = 8. b Bereken v bij ƒ= 2 en b = 3,29. c Bereken b bij ƒ = l,5 en v = 11. a Voer op het formule-invoerscherm yl=x2-4x en y2=px in. b Zorg datje het sol ver-vergel ijkingsscherm van de figuur hiernaast krijgt. c Geef beide mogelijkheden voorx bij p = 2, Wat is de meetkundige betekenis van deze oplossingen? Controleer je antwoord in het grafiekenscherm. d Geef;? bij x = -4. Wat is de meetkundige betekenis? EQUflTIOH SOLVER Allerlei 29

6 De catalogus Met «iiftwitf (= MïrSb f> ) kom je in de catalogus: een alfabetische lijst van alle functies en instructies die de TI bezit. Kies Bftjcropi De selectiecursor ^ wijst abs(aan. Na Mii-iih verschijnt abs(op het scherm. Loop eens door de catalogus. Na de letter Z verschijnen de tekens, zoals +, =, > en!. Wil je snel naarde instructies die met Q beginnen, dan tikje in Q. Aan de A rechtsboven op het scherm zie je datje niet eerst op (05221 hoeft te drukken. Applications Onder de knop gjaaa vind je bij de TI-84 een veelheid aan applicaties. Een aardig applicatie is Cabrir. Hiermee kun je meetkundige constructies maken zoals met Cabri en GeoGebra. Bij economie heb je misschien wat aan de applicatie Finance. CflTflLOG and an9 1 e C flnqvfk fins flrchiue flsnc 01...ff.. Let erop datje sommige applicaties na gebruik weer moet uitzetten. Zo kun je slechts één grafiek plotten als de applicatie Transfrm is geïnstalleerd. Zie het GR-scherm hiernaast. Nogmaals de applicatie selecteren en de installatie ongedaan maken, lost het probleem op. Plot! P1ot Krijg je bij het formu Ie- in voerschema onderop het scherm = <<>>, zoals op het scherm hiernaast, dan moet de applicatie Inequalz weer verlaten worden. K= Plot! PlotE Plotï 30 Practicum 9

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handboek

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handboek TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handboek Deze handleiding heeft betrekking op TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition-software versie 2.53MP. Ga voor de nieuwste versie van de documentatie naar education.ti.com/guides.

Nadere informatie

Prof. dr. W. Guedens Lic. M. Reynders

Prof. dr. W. Guedens Lic. M. Reynders Prof. dr. W. Guedens Lic. M. Reynders 2006 Universiteit Hasselt Het toetsenbord van de TI-84 Plus... 1 Toetsenbord zones... 1 De kleurencodes op het toetsenbord gebruiken... 2 Het uitleesscherm... 3 Soorten

Nadere informatie

Handleiding voor de Grafische Rekenmachines

Handleiding voor de Grafische Rekenmachines Handleiding voor de Grafische Rekenmachines Geschreven voor Wiskunde A, B, C en D op HAVO en VWO fx-cg20 fx-9860gii fx-9860g met OS 2.0 1 Het Run-Matrix MENU 1a Eenvoudige berekeningen in het RUN MENU

Nadere informatie

De eerste functie bevindt zich op de toets en is in het wit aangegeven.

De eerste functie bevindt zich op de toets en is in het wit aangegeven. Hoofdstuk 1 Een TI-83 (Plus) - Tour 1.1 De toetsen De toetsen van de TI-83 (Plus) kunnen ingedeeld worden in een viertal groepen : de grafische toetsen de edit-toetsen de geavanceerde functietoetsen het

Nadere informatie

. noemer noemer Voorbeelden: 1 Breuken vereenvoudigen Schrijf de volgende breuken als één breuk en zo eenvoudig mogelijk: 4 1 x e.

. noemer noemer Voorbeelden: 1 Breuken vereenvoudigen Schrijf de volgende breuken als één breuk en zo eenvoudig mogelijk: 4 1 x e. Tips: Maak de volgende opgaven het liefst voorin in één van de A4-schriften die je gaat gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, werk hem dan uit tot waar je kunt en ga verder met de volgende

Nadere informatie

door: Bart Van den Bergh

door: Bart Van den Bergh door: Bart Van den Bergh Inhoud 1. Inleiding...5 1.1. Wat is GeoGebra?... 5 1.2. Downloaden en installatie... 5 2. Basiscursus...7 2.1. Aan de slag... 7 2.1.1 Openen van het programma... 7 2.1.2 Lay-out...

Nadere informatie

Voorbeelden met de TI-84+ uit de Analyse

Voorbeelden met de TI-84+ uit de Analyse Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 14 Voorbeelden met de TI-84+ uit de Analyse Uitgewerkte voorbeelden voor de 3de graad ASO Didier Deses Voorwoord Dit Cahier is bedoeld als inspiratiebron voor leerkrachten.

Nadere informatie

Het functiebegrip in de 2 de graad

Het functiebegrip in de 2 de graad Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 32 Het functiebegrip in de 2 de graad Een didactische aanpak met TIrekentoestellen en software Annelies Droessaert INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Functies in de 2 de graad I.

Nadere informatie

Excel. voor natuurkunde

Excel. voor natuurkunde Excel voor natuurkunde door: L.Kruise jan 2015 1 1. Inleiding De bedoeling van deze cursus is om je in een aantal stappen te laten werken met een spreadsheet-programma. In deze cursus richten we ons specifiek

Nadere informatie

PROGRAMMEREN IN TIBASIC. Wat is een programma?

PROGRAMMEREN IN TIBASIC. Wat is een programma? PROGRAMMEREN IN TIBASIC Wat is een programma? Je rijdt rechtdoor. Bij het stoplicht ga je rechtsaf zolang het licht groen is. Voor een rood stoplicht moet je wachten. Een kilometer verderop ga je linksaf

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

GeoGebra 1e en 2e graad

GeoGebra 1e en 2e graad GeoGebra 1e en 2e graad WI-0097-01 Nascholing ICT-wiskunde Paul Decuypere, Ria Vandermeersch, Jozef Van Remoortere Werkgroep Integratie van de Informatica in de Wiskunde 2007 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

De basisvaardigheden van de TI-84 met de TI-Nspire

De basisvaardigheden van de TI-84 met de TI-Nspire Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 34 De basisvaardigheden van de TI-84 met de TI-Nspire Een concrete handleiding voor de klaspraktijk Etienne Goemaere Inhoud a) OPSTARTEN... 2 b) INTERESSANT... 3 1. DE

Nadere informatie

Dynamische modellen 1

Dynamische modellen 1 Dynamische modellen 1 Inhoud 1 Voorbeelden van dynamische systemen 3 2 Rijen 8 3 Iteratie 18 4 Limieten berekenen 22 5 Gemengde opgaven 37 Antwoorden 48 Verbeterde experimentele uitgave 2009 voor wiskunde

Nadere informatie

Werken met Microsoft Excel

Werken met Microsoft Excel Werken met Microsoft Excel Inhoudsopgave 3.1 Spreadsheets in Excel...2 3.1.1 Wat is een spreadsheet?...2 3.1.2 Het Excel-venster...2 3.1.3 Cellen...3 3.1.4 Simpel begin...3 3.1.5 Tabellen...4 3.1.6 Grafieken...5

Nadere informatie

Complexe getallen in context

Complexe getallen in context Complexe getallen in context voor wiskunde D ( 5 VWO) R.A.C. Dames H. van Gendt Versie 4, juni 0 In deze vierde versie zijn alleen een aantal zetfouten verbeterd. Inhoudelijk is deze versie geheel gelijk

Nadere informatie

P2 Exponentiële groei

P2 Exponentiële groei P2 Exponentiële groei Opgave 1 a. Zet in Excel in A1: Aantal jaar en in B1: Spaarbedrag. b. Zet in A2-A11 de getallen 1 t/m 10. Handig doen. Zie hulp bij Excel blad 6. c. Zorg met een formule dat er in

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 4: Excel. Valentina Bajović

Beginnen met De Computer. Deel 4: Excel. Valentina Bajović Beginnen met De Computer Deel 4: Excel Valentina Bajović Uitgeverij Tobi Vroegh 2006 Beginnen met de computer Colofon Beginnen met de computer. Deel 4: Excel Tekst: Valentina Bajovic Correcties: Marlou

Nadere informatie

Inhoud. H.O.Boorsma. www.edutechsoft.nl. Excel, reeksen, grafieken, formules, koppelingen.. Pagina - 2 -

Inhoud. H.O.Boorsma. www.edutechsoft.nl. Excel, reeksen, grafieken, formules, koppelingen.. Pagina - 2 - Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Invoeren van reeksen.... 3 3. Grafieken.... 5 4. Een afbeelding in een grafiek verwerken.... 7 5. Gegevens toevoegen.... 10 6. Koppeling met Word... 11 7. Formules in Excel....

Nadere informatie

Kennismaking met de TI-84 Plus Color

Kennismaking met de TI-84 Plus Color Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 39 Kennismaking met de TI-84 Plus Color Wiskunde voor de 3de graad ASO Didier Deses Kennismaking met de TI-84 Plus Color Dr Didier Deses 1 1 Leerkracht wiskunde KA Koekelberg,

Nadere informatie

Programmeren VBA 1. Colofon: Uitgave 1.1 : M.M. Witkam, juni 2002 Nummer : 1021 Auteur : drs. M.M. Witkam Profieldeel : Profiel : Wiskunde Prijs

Programmeren VBA 1. Colofon: Uitgave 1.1 : M.M. Witkam, juni 2002 Nummer : 1021 Auteur : drs. M.M. Witkam Profieldeel : Profiel : Wiskunde Prijs Programmeren VBA 1 Programmeren VBA 1 Colofon: Uitgave 1.1 : M.M. Witkam, juni 2002 Nummer : 1021 Auteur : drs. M.M. Witkam Profieldeel : Profiel : Wiskunde Prijs : Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd

Nadere informatie

TI-30XS MultiView en TI-30XB MultiView Wetenschappelijke rekenmachine

TI-30XS MultiView en TI-30XB MultiView Wetenschappelijke rekenmachine TI-30XS MultiView en TI-30XB MultiView Wetenschappelijke rekenmachine Belangrijk... 2 Voorbeelden... 3 De TI-30XS MultiView-rekenmachine aan- en uitzetten... 3 Schermcontrast... 3 Hoofdscherm... 4 2de

Nadere informatie

EXCEL 2003. Module 4 ECDL

EXCEL 2003. Module 4 ECDL EXCEL 2003 Module 4 ECDL Excel 2003 Algemeen Inhoud 1 Introductie Excel 1 2 De eerste werkmap 11 3 Inbrengen van gegevens in een werkmap 21 4 Invoeren van formules 27 5 Opslaan 29 6 Opmaak van de inhoud

Nadere informatie

Softwareversie 2.00 Gebruiksaanwijzing. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/ Wereldwijde Leerwebsite van CASIO LEERFORUM CASIO

Softwareversie 2.00 Gebruiksaanwijzing. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/ Wereldwijde Leerwebsite van CASIO LEERFORUM CASIO D fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9860g Slim (Bijgewerkt naar OS 2.00) fx-9860g SD (Bijgewerkt naar OS 2.00) fx-9860g (Bijgewerkt naar OS 2.00) fx-9860g AU (Bijgewerkt naar OS 2.00) fx-9750gⅡ

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een formulier maken

Studio Visual Steps Een formulier maken Studio Visual Steps Een formulier maken Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een formulier maken 2 Een formulier maken Een bijzonder onderdeel van een website is het formulier.

Nadere informatie

Cursus Microsoft Excel 2003 Basiscursus 1 Lieve D Helft

Cursus Microsoft Excel 2003 Basiscursus 1 Lieve D Helft Cursus Microsoft Excel 2003 Basiscursus 1 I. Inleiding A. Wat is Microsoft Excel? Microsoft Excel is een softwareprogramma dat specifiek ontworpen is om berekeningen en simulaties in tabelvorm uit te voeren.

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie

Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 5. Financiële wiskunde. met de TI-83/84 Plus. Etienne Goemaere

Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 5. Financiële wiskunde. met de TI-83/84 Plus. Etienne Goemaere Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 5 Financiële wiskunde met de TI-83/84 Plus Etienne Goemaere Financiële wiskunde met de TI-83/84 Plus Etienne Goemaere INHOUD I Het gebruik van de Solver 1 Voorbeeld 1

Nadere informatie

VOORKENNIS WISKUNDE Inleidende begrippen

VOORKENNIS WISKUNDE Inleidende begrippen VOORKENNIS WISKUNDE Inleidende begrippen Voor studenten in de Toegepaste Economische Wetenschappen L.Motmans WOORD VOORAF In het eerste jaar van de bacheloropleiding toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie