CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek"

Transcriptie

1 CentERpanel jaargang 22, nummer Pensioenen & vergrijzing Vrijkomend spaarloon en deelname aan de vitaliteitsregeling Tips en trucs met de CTRL-toets... Cybercrime Veilig en / Veilig online kopen en verkopen Captcha QR-code Instituut voor dataverzameling en onderzoek

2 Pensioenen & vergrijzing Ter afsluiting van de studie moet iedere student aan de universiteit een eigen onderzoek doen. Over dit onderzoek schrijft hij/zij een scriptie (thesis). Deze scriptie wordt beoordeeld door twee of meer hoogleraren. Met het onderzoek laat de student zien dat hij/zij onafhankelijk onderzoek kan doen. In het najaar van 2011 deed ik onderzoek naar pensioencommunicatie. Dat sloot goed aan bij mijn interesse en bij mijn studie Economics and Finance of Aging (in het Nederlands: economie en financiering toegepast op vergrijzing). Ik schreef mijn thesis tijdens mijn stage bij de Algemene Pensioen Groep (APG) van april tot november APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, en belegt onder andere de pensioenen voor het pensioenfonds van ambtenaren. De resultaten van mijn onderzoek worden gebruikt door APG. Ook staat mijn scriptie op internet zodat iedereen die dat wil deze kan lezen (http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=121640). Aanleiding onderzoek In Nederland is het pensioen gemiddeld 60% tot 70% van het laatst verdiende inkomen. Voor veel gepensioneerden is dit genoeg geld om goed van te leven. In sommige gevallen is het pensioen minder dan 60%. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de deelnemer gescheiden is of een tijd in het buitenland heeft gewoond. Men komt hier vaak pas achter als men met pensioen gaat. Men krijgt dan minder pensioen dan men had verwacht. De Nederlandse overheid wil dat mensen eerder weten of ze genoeg pensioen hebben gespaard. Als mensen weten dat ze te weinig hebben gespaard, kunnen ze actie ondernemen. Ik heb onderzocht wat mensen doen als ze horen dat ze minder pensioen krijgen dan ze verwachten. CentERpanel In juli 2011 heb ik drie vragen gesteld aan het CentERpanel. Deze vragen gingen over pensioenverwachting. Eén vraag was: Stel dat uw pensioeninkomen een kwart lager is dan u had verwacht. Past u uw huidige leven(sstijl) aan om straks een hoger pensioeninkomen te hebben? Naast ja en nee kon u kiezen voor het is verstandig iets te doen, maar waarschijnlijk doe ik niets. De Nederlandse regering verwacht dat mensen direct meer gaan sparen als ze horen dat ze minder pensioen krijgen dan verwacht. Echter, een grote groep panelleden erkent dat het verstandig is, maar doet waarschijnlijk niets (34%). Slechts 21% heeft wel de intentie iets te doen. Bovendien valt op dat de belangrijkste reden niet een gebrek aan kennis is, maar het uitstellen tot later. Wat dit betekent De Nederlandse overheid investeert veel in het beter uitleggen van financiële producten. Er wordt aangenomen dat mensen met meer kennis betere keuzes zullen maken. Pensioen is een heel speciaal product. Het is erg onzeker en je moet ver vooruit kijken. Bovendien vinden veel mensen het ingewikkeld en saai. Het is dan ook niet gek dat mensen zich liever bezig houden met de dingen die nu spelen. Dit onderzoek toont aan dat de overheid zich bewust moet zijn dat zelfs áls mensen weten dat het verstandig is meer te sparen, ze vaak toch de prioriteit geven aan een nieuwe televisie of de boodschappen. Het is daarom erg verstandig om verplicht te sparen via de werkgever. Op die manier hebben mensen altijd een minimaal pensioen. Anouk Smits Diminishing the Pension Gap From insight to Action, Netspar MSc Thesis

3 Vrijkomend spaarloon en deelname aan de vitaliteitsregeling Het belastingplan 2012 stelt voor de spaarloonregeling en de levensloopregeling in te ruilen voor een vitaliteitsregeling. De spaarloonregeling hield per 1 januari 2012 op te bestaan en iedereen kan nu over zijn spaarbedrag beschikken. CentERdata heeft in samenwerking met de Federatie Financieel Planners (de beroepsorganisatie van gecertificeerde financieel planners) onderzocht wat Nederlanders met hun vrijkomende spaarloon gaan doen en of zij van plan zijn gebruik te maken van de vitaliteitsregeling. De vragenlijst is in november 2011 voorgelegd aan alle personen in het CentERpanel tussen twintig en vijfenzestig jaar. In totaal hebben 1327 personen de vragenlijst ingevuld. Wat te doen met het opgebouwde spaarloon? Van de respondenten hebben er 499 spaarloon opgebouwd. Voor 410 personen komt het spaarloon in januari 2012 vrij (zij hebben het spaarloon niet al eerder opgenomen of gebruikt als premie voor bijvoorbeeld een kapitaalverzekering). Van deze groep is 59% van plan het vrijgekomen spaarloon niet te consumeren, maar te sparen. Daarmee is sparen nog populairder dan vorig jaar, toen het spaarloon dat gespaard werd vanaf 2006 tot en met 2009 door het kabinet vrijgegeven werd met het doel de Nederlandse economie te stimuleren. Destijds wilde 50% van de Nederlanders het op de bank laten staan (Adriaens et al., 2010). Vorig jaar werd 16% van het geld gebruikt voor consumptieve bestedingen, nu nog maar 11%. Ook is het percentage personen dat het geld wil besteden aan de woning (een nieuwe keuken, verbouwing of meubels) flink gedaald, van 18% naar 7%. Nu is vrijwel niemand nog van plan het geld in een auto te steken, vorig jaar was dat nog 7%. Een opvallend verschil met vorig jaar is dat het aantal mensen dat zegt nog niet te weten waaraan ze het spaarloon gaat besteden, is verdubbeld, mogelijk door de onzekere tijd vanwege de financiële crisis. Wat houdt de vitaliteitsregeling in? Elke belastingplichtige jonger dan 65 jaar kan gebruik maken van vitaliteitssparen. Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat om fiscaal voordelig te sparen: de stortingen zijn aftrekbaar voor de belasting in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij de opname van het tegoed. Daarnaast wordt er geen belasting op vermogen (box 3) geheven over het opgebouwde tegoed. Jaarlijks kan maximaal euro op deze manier ingelegd worden. Het maximaal belastingvrij op te bouwen vermogen bedraagt euro. Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de reden waarom deelnemers het vitaliteitsspaartegoed aanspreken. Tot en met 61 jaar is er ook geen beperking met betrekking tot het op te nemen bedrag. Vanaf 62 jaar geldt dat men jaarlijks hooguit euro mag opnemen. Het totale bedrag moet voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd opgenomen worden. De vitaliteitsspaarregeling kan op twee punten voordelen opleveren: 1. Wanneer de deelnemer bij inleg meer verdient (en in een hogere belastingschijf valt) dan bij opname. Vitaliteitssparen levert dus het meeste op bij een inkomensachteruitgang, bijvoorbeeld bij opname voor ouderschapsverlof, zorgverlof, studieverlof, werkloosheid, deeltijdpensioen, extra middelen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bij een stijgend carrièrepad is de vitaliteitsspaarregeling onvoordelig. 2. Over het spaartegoed in de vitaliteitsregeling wordt geen (vermogens)belasting betaald in box 3. Dit voordeel is alleen van toepassing wanneer het vermogen hoger is dan euro (de vrijstellingsgrens). De nieuwe vitaliteitsregeling blijkt bij 35% van de respondenten bekend te zijn. 15% van alle respondenten zegt gebruik te willen gaan maken van de regeling. 1 Deze deelname is hoger dan bij de levensloopregeling waaraan in % van de werknemers deelnam (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2011), maar lager dan bij de spaarloonregeling waar in % van de werknemers aan deelnam (Kösters, 2007). Percentage Netto huishoudinkomen per maand Figuur 1. Voorgenomen deelname aan de vitaliteitsregeling naar inkomenscategorie 1 Uiteraard blijft het afwachten of mensen ook daadwerkelijk zullen gaan deelnemen. In de vragenlijst is de regeling beknopt en zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. Figuur 1 laat zien dat vooral mensen met hoge inkomens gebruik willen maken van de vitaliteitsspaarregeling. Mensen willen met de vitaliteitsspaarregeling vooral fiscaal aantrekkelijk sparen voor deeltijdpensioen (57%). Dit is opvallend omdat bij de evaluatie van de levensloopregeling ook gevonden werd dat maar liefst 52% van de deelnemers van de levensloopregeling de regeling in wil zetten om eerder te kunnen stoppen met werken (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2011). De lagere inkomens willen relatief vaak sparen voor een buffer bij werkloosheid; 35% van de respondenten met een netto huishoudinkomen beneden modaal noemt dit als motief tegen 18% van de respondenten met een netto huishoudinkomen boven modaal. Sparen voor zorgverlof, ouderschapsverlof, studieverlof of een buffer voor arbeidsongeschiktheid worden door alle respondenten minder vaak genoemd, zoals te zien is in Tabel 1. Tabel 1. Motieven om gebruik te maken van de vitaliteitsregeling Doel % Zorg-/ouderschapsverlof 8 Studieverlof 2 Deeltijdpensioen 57 Werkloosheid 23 Arbeidsongeschiktheid 8 Respondenten die niet van plan zijn deel te nemen aan de vitaliteitsregeling zeggen vaak dat zij gewoon sparen makkelijker vinden (37%) en/of dat zij geen geld over hebben om in de regeling te stoppen omdat zij het nu nodig hebben (33%). (vervolg op pag. 6) 4 5

4 (vervolg van pag. 5) Tips en trucs met Conclusie De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat het spaarloon dat in januari 2012 is vrijgekomen net als vorig jaar niet tot een consumptieboost zal leiden. Mensen zullen waarschijnlijk zelfs nog meer sparen dan vorig jaar beoogd werd. Het idee van de vitaliteitsregeling, waarbij zelfstandigen en werknemers zelf sparen voor studieverlof, om een betere positie op de arbeidsmarkt te realiseren, ook op latere leeftijd, lijkt niet bereikt te worden. Mensen geven aan de regeling vooral te willen gebruiken voor deeltijdpensioen. Anderzijds kan men stellen dat de optie van deeltijdpensioen er voor kan zorgen dat mensen langer door kunnen blijven werken. De vitaliteitsregeling lijkt voornamelijk gebruikt te gaan worden door personen met hoge inkomens, doordat zij doorgaans meer ruimte in hun inkomen hebben om te sparen. Referenties Marike Knoef, Hendri Adriaens, Jan Nelissen Adriaens, Hendri, Marike Knoef en Jan Nelissen, Beperkte consumptie vrijgevallen spaarloon. Economisch Statistische Berichten 95(4598), Belastingplan Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting. Kamerstuk, Caminada, Koen, Tirannie van de status-quo: belastingpolitiek op het pad naar houdbare overheidsfinanciën. Tijdschrift voor Openbare financiën 43(4), CBS, Spaarloon voor bijna de helft van de werknemers. Webmagazine, dinsdag 27 november Gradus, Raymond en Evert Jan van Asselt, Kabinet zet vitaliteitsregeling in voor oneigenlijk doel. Me Judice, 10 oktober Kösters, Lian, Levensloopregeling vooral voor hoog opgeleiden. Sociaaleconomische trends, 2/07, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011). Evaluatie levensloopregeling. Rapport, de CTRL-toets... CTRL + A Alles selecteren in het actieve venster CTRL + X CTRL + C CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y CTRL + N CTRL + S CTRL + P CTRL + B CTRL + U CTRL + I CTRL + Home CTRL + End CTRL + [ CTRL + ] CTRL + het muiswieltje Knippen van de selectie naar het klembord (dus wel eerst iets selecteren) Kopiëren van de selectie naar het klembord (dus wel eerst iets selecteren) Plakken van de inhoud van het klembord Ongedaan maken van de laatste actie Herhalen van de laatste actie Opent een nieuwe pagina of een nieuw document Slaat het bestand op onder de huidige naam (in een tekstverwerker) Opent het printscherm of print het bestand In- of uitschakelen van het opmaaktype vet (in een tekstverwerker) In- of uitschakelen van het opmaaktype onderstrepen ( in een tekstverwerker) In- of uitschakelen van het opmaaktype cursief (in een tekstverwerker) De cursor verplaatst naar het begin van een pagina of document De cursor verplaatst naar het einde van een pagina of document Letter of selectie verkleinen Letter of selectie vergroten De weergave van het beeld vergroten of verkleinen Sinds 2007 ben ik werkzaam geweest bij CentERdata als technische dienst medewerker bij de afdeling Panelbeheer. De afgelopen jaren heb ik veel contact gehad met panelleden van het CentERpanel via en telefoon. Mocht een probleem niet telefonisch op te lossen zijn dan bracht ik een bezoek aan huis. Ik heb de technische problemen altijd zo goed mogelijk voor u proberen op te lossen zodat u weer probleemloos kon deelnemen aan de vragenlijsten van het CentERpanel. De afgelopen jaren heb ik met zeer veel plezier bij de afdeling Panelbeheer gewerkt. Vooral het persoonlijke contact wat ik met u als panellid heb gehad heeft mij veel werkplezier bezorgd. Na het afronden van mijn studie is het nu echter tijd voor een volgende stap: per 1 februari jl. heb ik de afdeling Panelbeheer verlaten om aan de slag te gaan als onderzoeker bij CentERdata. Mijn nieuwe collega Sander Janssens neemt mijn werkzaamheden bij Panelbeheer over. Gezien zijn uitgebreide technische kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat hij u minstens net zo goed zal kunnen helpen. Ik wil u hartelijk danken voor het prettige contact wat ik met u heb gehad in de afgelopen jaren en ik hoop dat u nog lange tijd met plezier zult deelnemen aan het CentERpanel! Joris Mulder Mijn naam is Sander Janssens, ik ben op 1 maart begonnen met mijn werkzaamheden voor CentERdata. Je kunt gerust stellen dat ik nieuw ben hier. Ik ga ondersteuning bieden bij Panelbeheer, dus zal in de meeste gevallen rechtstreeks contact met jullie als panellid hebben via de of telefonisch. Voordat ik bij CentERdata aan de slag ben gegaan, heb ik gewerkt in de IT, door het hele land heen trainingen en workshops gegeven. Hiervoor heb ik 5 jaar als zakelijk leider gewerkt bij een grote CultuurFabriek. Na die 5 jaar vond ik het tijd worden om mijn horizon te verbreden, zodoende ben ik bij CentERdata terecht gekomen. Ik kijk erg uit naar het contact met jullie, en hoop dat ik de eventuele problemen die jullie misschien tegen zullen komen tijdens het invullen van de vragenlijsten snel en helder kan oplossen. 6 7

5 Cybercrime De kans dat u er slachtoffer van wordt neemt iedere dag toe. Door fraude met creditcards en elektronisch bankieren treft cybercrime wereldwijd een miljoen mensen per dag. De schade die cybermisdaad per jaar aanricht bedraagt 388 miljard dollar. Met het bedrijfsleven erbij zou dat 1000 miljard dollar per jaar worden. Het is de ideale misdaad, want je kunt mensen beroven aan de andere kant van de wereld, de dader blijft vrijwel altijd anoniem en er is heel weinig kans om gepakt te worden. Hier volgt een aantal voorbeelden van cybercrime. Spam Een spambericht is een bericht dat u ongevraagd ontvangt. Denk aan een bericht of een sms je. De inhoud van het bericht bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van spam: die moet commercieel, ideëel of charitatief zijn. Ongeveer 90% van de miljard s die in 2010 verstuurd werden was spam. Een enorm deel daarvan wordt gelukkig gestopt door filters, zodat het niet in uw mailbox komt. Maar er komen dus nog wel wat spammailtjes in uw mailbox. 3% van deze mailtjes wordt weer geopend door mensen. En weer 5% van de mensen die die spammailtjes openen, klikken ook op de aanbieding. Die succesratio is de reden dat er nog steeds spam verstuurd wordt. Een recente schatting zegt dat er in de maand juni 2011 zo n 500 miljoen dollar omging in de spamwereld. Identiteitsdiefstal Virussen en kwaadaardige software maken de mailbox onveilig. Wie op een verkeerde link klikt kan daar malware aan overhouden. Deze software houdt stiekem toetsaanslagen bij. Op deze manier komen de cybercriminelen aan wachtwoorden van sociale netwerken of online bankierzaken. Ook andere gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en adres kunnen zo achterhaald worden. De illegale handel in creditcards is erg geprofessionaliseerd. Er zijn bijvoorbeeld Russische sites waarop je creditcards kunt bestellen met de gegevens die je van iemand anders hebt gestolen. Diefstal van identiteit vindt ook plaats op sociale netwerken. Gebruikers van Facebook of Twitter vertrouwen vaak blind op berichten die ze van andere deelnemers krijgen. Ze accepteren zelfs nep-vrienden met dezelfde naam als een echte vriend als de originele vriend al in hun netwerk zit. Daardoor klikken ze sneller op links, ook al kunnen die net zo goed van nepaccounts afkomstig zijn. Wat ook niet handig is: veel mensen gebruiken hetzelfde of ongeveer hetzelfde wachtwoord voor alle mail- en webdiensten. Dit maakt het voor cybercriminelen een stuk makkelijker om toe te slaan. Botnet Botnets vormen een belangrijk deel van de ondergrondse economie. Het zijn netwerken van tienduizenden pc s die aangestuurd worden door een verborgen centrale commandopost. Op bevel van deze commandopost voeren de computers taken uit als het versturen van spam of het overbelasten van een website. Botnets worden verhandeld via online fora. In 2010 werd het aantal botnets op 3,5 tot 5,4 miljoen geschat. Het grootste deel van de computers die gekaapt worden zijn Windows-pc s met onvoldoende beveiliging. Bijvoorbeeld omdat de laatste beveiligingsupdates niet zijn geïnstalleerd. Via gaten in de software krijgen cybercriminelen controle over de computer. In Nederland maakt ongeveer 5 tot 10% van de computers deel uit van een botnet (tussen de en computers). Piraterij Er doen wilde schattingen de ronde over de schade die de platen- en filmindustrie heeft geleden door ruilnetwerken als Bittorrent en Piratebay. Zo becijferde een Amerikaans rapport dat het illegale circuit de VS jaarlijks 16 miljard dollar aan omzet kostte. De entertainmentindustrie stimuleert straffen voor internetters die downloaden zonder auteursrechten te betalen. Piraterij gaat verder dan de discussie over vrijheid van meningsuiting: er is een link tussen het online circuit en de verkoop van gekopieerde dvd s door de maffia. Ook softwaremakers hebben last van kopieergedrag. Met name in Azië is een legale versie van Windows een zeldzaamheid. Veel van die illegale versies worden niet goed bijgehouden (door de gebruiker) en dat vergroot de kans dat zo n computer gehackt wordt voor een botnet. Zoals u kunt zien, zijn er vele vormen van cybercriminaliteit. Dit zijn ze natuurlijk niet allemaal, maar het zijn wel een paar voorbeelden. Maar er zijn er nog meer: nep-beveilingsprogramma s (dan krijgt u een waarschuwing dat er een virus op uw computer zit, en dat u een beveiligingsprogramma nodig hebt tegen het virus, maar dat het programma dan uw computer overneemt) en soorten van online oplichting (dat u iets bestelt op bijvoorbeeld Marktplaats, en dat u het product nooit ontvangt). U moet dus goed kijken wat voor s u opent, wat voor links u aanklikt, en wat voor bestanden u downloadt. Joost van Muijden 8 9

6 Veilig en Captcha! De QR-code Wees voorzichtig met het openen van s van onbekende personen. Wees voorzichtig met het openen van bijlagen (attachments). Scan deze eerste met een virusscanner. Reageer nooit op spam en verwijder deze direct. Installeer een spamfilter of maak gebruik van de mogelijkheden die uw provider biedt. Meld ongewenste bij Wees voorzichtig met het achterlaten van uw adres op internet. Gebruik meerdere adressen. Geef uw belangrijkste adres alleen aan betrouwbare personen en gebruik een makkelijk te vervangen adres als u een partij (persoon of instantie) niet helemaal vertrouwt. Veilig online kopen en verkopen Veilig online kopen Vraag u af wie er achter de webwinkel zit. Iedere webwinkel moet contactgegevens op de website zetten. Is de webwinkel duidelijk over de kwaliteit van de producten, de garantie, de service, de leveringsvoorwaarden, bijkomende verzendkosten, enzovoort? Bewaar een kopie en/of print van uw bestelling, de orderbevestiging, correspondentie en alle voorwaarden voor het geval er iets mis mocht gaan. Vraag een vast telefoonnummer en/of woonadres van de verkoper die via de veiling- of advertentiesite zijn producten aanbiedt. Deze gegevens kunt u op echtheid controleren via bijvoorbeeld Sommige websites zijn voorzien van een keurmerk waaraan gedragsregels voor verkopen via het internet verbonden zijn. Het bekendste Nederlandse keurmerk is het Thuiswinkel Waarborg (www.thuiswinkelwaarborg.nl). Veilig online verkopen Schrijf volledige advertentieteksten, met daarin opgenomen een beschrijving van eventuele beschadigingen aan het product. Zorg voor goede foto s. Zo voorkomt u dat een koper teleurgesteld raakt in het product dat u levert. Zorg ervoor dat u betrouwbaar overkomt: laat u verifiëren of controleren door de site waar u uw product te koop aanbiedt. Maak duidelijke afspraken over leverings- en betaalvoorwaarden. Wie neemt bijvoorbeeld de transportkosten voor zijn rekening? Vraag een koper altijd om zijn adresgegevens en een (vast) telefoonnummer. Deze gegevens kunt u op echtheid controleren via bijvoorbeeld Als de koper het verkochte artikel per post wenst te ontvangen, verstuur het artikel dan niet voordat u het verkoopbedrag op uw bankrekening hebt staan. Bron: Weet u wat een captcha is? Het is een combinatie van vervormde letters en cijfers die bedoeld zijn om de toegang tot beschermde websites te verhinderen door machines en zo misbruik te voorkomen. Dit veiligheidssysteem is in 2000 ontwikkeld. Creditcardmaatschappijen en bv. Google maken gebruik van captcha s. Captcha is een samenvoeging van de beginletters van completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. C a 6 3 p 1 t C 8 Ba h Deze captcha bevat de tekenreeks 6138B. Om automatische letterherkenning lastiger te maken zijn de letters en cijfers (met verschillende grootte) geroteerd en wordt een groot aantal letters op de achtergrond geplaatst dat niet ingetypt moet worden. Een code scannen met je mobieltje en dan direct naar een site gaan. Dat is wat een QR-code doet. Het voordeel is dat je niet langer heel het internetadres hoeft te onthouden. De code werkt vooral bij jongeren aanstekelijker dan een weblink. Maar je moet wel een smartphone hebben met de benodigde software. De afkorting staat voor Quick Response en is in 1994 ontwikkeld door de Japanse auto-industrie zodat onderdelen snel konden worden geïdentificeerd. Nederland staat op de derde plek in de top vijf van landen waar het gebruik van QR-codes het meest is gegroeid. De VS staat op nummer één, tweede staat het Verenigd Koninkrijk. De QR-code duikt vooral op in winkels en advertenties. De marketingsmogelijkheden zijn ongekend. Verschillende codes kunnen naar dezelfde site linken en zo kunnen reclamemakers makkelijk zien hoeveel scans een advertentie heeft opgeleverd. Ook kun je met QR-codes mensen mee laten doen met een prijsvraag, of een mobiele kortingscoupon aanbieden

7 Antwoordnummer 60685, 5000 WB Tilburg T: , E: 12

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet 125 5. Veilig e-mailen en bestellen op internet Mogelijk ontvangt u regelmatig ongewenste e-mail. Voorbeelden daarvan zijn phishingmails, spam, hoaxes en kettingbrieven. Veel van deze e-mails worden tegenwoordig

Nadere informatie

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger.

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger. 1 Veilig chatten Chatten is een populaire manier van contact maken en onderhouden op internet. Het is simpel gezegd het uitwisselen van getypte berichten. Dat kan met familie, vrienden en andere bekenden,

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen Online winkelen Geen last van opdringerige verkopers Terwijl de kopers wegblijven uit de winkelstraten, wordt er online elk jaar meer gekocht. Ook steeds meer SeniorWeb-leden durven het aan. Waarom vinden

Nadere informatie

Welkom. Veiligheid en Samenleving Q4 2014

Welkom. Veiligheid en Samenleving Q4 2014 Welkom Veiligheid en Samenleving Q4 2014 Veiligheid en samenleving Voel jij je veilig online? Is je computer beveiligd? Is je antivirussoftware wel up-to-date? Wat is echt een goed wachtwoord? Herken een

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Ongewenste e-mail. Spamfighter downloaden en installeren. U kunt Spamfighter downloaden vanaf de volgende sitepagina

Ongewenste e-mail. Spamfighter downloaden en installeren. U kunt Spamfighter downloaden vanaf de volgende sitepagina Ongewenste e-mail Spam is ongevraagde e-mail die naar veel mensen tegelijkertijd wordt verstuurd. De meeste spam is reclame voor een dienst of een product. Andere soorten ongewenste e- mail, zoals kettingbrieven

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat zijn de voor- en nadelen van internetbankieren volgens jou? Maak jij je wel eens zorgen over de risico s van internetbankieren? Maak jij zelf gebruik van internetbankieren? In

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Jasmina kan sinds kort zelf internetbankieren. Ze moet nog een beetje wennen dat ze met een apparaatje moet inloggen. a) Wat is dat voor apparaatje? Heb jij dit zelf ook? b) Waarom

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Vanaf 13 mei 2013 is de beschikbare ruimte zelfs vergroot naar 15 GB! (Dit betreft Gmail + Google Drive samen)

Vanaf 13 mei 2013 is de beschikbare ruimte zelfs vergroot naar 15 GB! (Dit betreft Gmail + Google Drive samen) Gmail Account maken Waarom zou u een Gmail account willen maken? Daar zijn een aantal redenen voor. De meeste Internetproviders (via wie u op Internet kunt) houden maar een betrekkelijk kleine mailbox

Nadere informatie

Welkom. Veiligheid en Samenleving Q4 2014 door André van Brussel

Welkom. Veiligheid en Samenleving Q4 2014 door André van Brussel Welkom Veiligheid en Samenleving Q4 2014 door André van Brussel Veiligheid en samenleving Voel jij je veilig online? Is je computer beveiligd? Is je antivirussoftware wel up-to-date? Wat is echt een goed

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

waar u bestanden kunt downloaden; welke bestanden veilig en onveilig zijn; hoe u antivirussoftware gebruikt om onveilige bestanden te vinden.

waar u bestanden kunt downloaden; welke bestanden veilig en onveilig zijn; hoe u antivirussoftware gebruikt om onveilige bestanden te vinden. 1 Veilig downloaden Eén van de meest populaire bezigheden op internet is downloaden. Het gaat dan om downloaden van muziek en software, maar ook bijvoorbeeld films en foto s. Zeker sinds de meeste computergebruikers

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cprotect: Bescherm het onvervangbare! cprotect is een applicatie die u eenvoudig op uw (Android)

Nadere informatie

Handleiding Bestanden overzetten van Extra Harde Schijf Online naar Opslag Online. Versie maart 2014

Handleiding Bestanden overzetten van Extra Harde Schijf Online naar Opslag Online. Versie maart 2014 Handleiding Bestanden overzetten van Extra Harde Schijf Online naar Opslag Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Voorbereiding 4 2.1 3 methodes 4 2.2 Voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW : NL 0658

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 11 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL

THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL INLEIDING INHOUD Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Sinds de introductie ervan is er dan ook veel veranderd en de mogelijkheden worden

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen www.safesurfen.be Safe surfen juf Lies 1 INLEIDING 1. WAAROVER GAAT DEZE BUNDEL? Deze bundel wil je op weg helpen om veilig op het internet te surfen. In de bundel staan gevaren van het internet

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

lyondellbasell.com Cyber Safety

lyondellbasell.com Cyber Safety Cyber Safety Hoe kwetsbaar is jouw Online Identity? Delen van de aanbevolen software en oplossingen, in deze presentatie, zijn ter informatie en kunnen alleen worden geinstalleerd op je persoonlijke computer

Nadere informatie

2. Installatie Welp op een PC met internet verbinding

2. Installatie Welp op een PC met internet verbinding 1. Welp installeren Welp wordt vanaf internet geïnstalleerd op een PC met een van de volgende besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8. Welp kun je installeren vanaf de NJBB

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

U verheugt zich enorm op de vakantie. Op Hyves vertelt u aan al uw vrienden wanneer u vertrekt en waar u heen gaat. Wat is juist:

U verheugt zich enorm op de vakantie. Op Hyves vertelt u aan al uw vrienden wanneer u vertrekt en waar u heen gaat. Wat is juist: U verheugt zich enorm op de vakantie. Op Hyves vertelt u aan al uw vrienden wanneer u vertrekt en waar u heen gaat. Wat is juist: Onverstandig - ook inbrekers weten nu wanneer u niet thuis bent. Leuk -

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cprotect: Bescherm het onvervangbare! cprotect is een applicatie die u eenvoudig op uw (Android)

Nadere informatie

ONLINE PRIVACY & Met 28 onlineinstructievideo s VEILIGHEID VINCENT VAN AMERONGEN

ONLINE PRIVACY & Met 28 onlineinstructievideo s VEILIGHEID VINCENT VAN AMERONGEN ONLINE PRIVACY & VEILIGHEID Met 28 onlineinstructievideo s VINCENT VAN AMERONGEN VINCENT VAN AMERONGEN INHOUD Inleiding 7 1 Privacy 9 1.1 Privacy? Lekker belangrijk! 10 1.2 De wereld na Snowden 11 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Voor docenten... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 13 De volgorde van lezen... 14 Website... 14 Toets

Nadere informatie

3. Mappen en bestanden in de cloud

3. Mappen en bestanden in de cloud 75 3. Mappen en bestanden in de cloud U heeft tot nu toe gewerkt met het opslaan van uw bestanden op de harde schijf van uw computer. Echter er zijn ook diverse programma s en diensten waarmee u uw bestanden

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Internet Fun & Veilig

Internet Fun & Veilig Internet Fun & Veilig AGENDA Pc & Internet = Fun Veilig op je pc Veilig op internet Veilig samen met je hele klas op internet Begin bij het begin: veilig pc-gebruik Laat je ouders de pc instellen Gebruikersprofielen

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Veilig op Internet. essentiële basiskennis. DSE, 14 oktober 2010

Veilig op Internet. essentiële basiskennis. DSE, 14 oktober 2010 Veilig op Internet essentiële basiskennis DSE, 14 oktober 2010 1 Herken je deze berichten? gefeliciteerd: je hebt met jouw emailadres een prijs van 1 miljoen gewonnen. uw account is gehackt, geef s.v.p.

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Problemen met inloggen? Wij helpen u graag! Stappenplan inloggen Stap 1: Ga naar www.asr.nl Stap 2: Klik rechts bovenin het scherm op de tekst inloggen. Stap 3:

Nadere informatie

Subject: Backups en Beestjes

Subject: Backups en Beestjes Voorwoord voor Back-ups en Beestjes. Het werken met up-to-date data en informatie is belangrijk. Mensen en bedrijven wagen het er niet op dat al hun data verloren gaat aan craches, virussen en andere soorten

Nadere informatie

E-mail: soorten en gevaren. SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail

E-mail: soorten en gevaren. SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail E-mail: soorten en gevaren SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail Hoe geraakt een spammer aan je e-mailadres - Webpagina s en nieuwsgroepen worden gescand - Kinderen worden gelokt naar webpagina s waar

Nadere informatie

CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek

CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek CentERpanel jaargang 21, nummer 1-2011 Nederland leert Wat doen we als we ons schuldig voelen? Verveling Het vrijgevallen spaarloon Website voor panelleden Cookies op uw computer Instituut voor dataverzameling

Nadere informatie

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen FAQ AcceptEmail Antwoorden op veelgestelde vragen 1. Antwoorden op veelgestelde vragen 1.1. Wat is AcceptEmail? AcceptEmail is de opvolger van de papieren acceptgiro. Betalen kan veilig en snel met ideal,,

Nadere informatie

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1.

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1. Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de derde waarin leerlingen oefenen in het genre instrueren. Het is een oefenles: leerlingen passen de schrijfstrategie KLUNS toe, die trouwens in deze les verkleind

Nadere informatie

Computerbegeleiding. Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0

Computerbegeleiding. Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0 Computerbegeleiding Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0 Onderwerpen Wie of wat vergalt ons computerplezier Hoe merk je dat er iets mis is Hoe kunnen we ons wapenen Algemene

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Internetbeveiliging. Dienstbeschrijving

Internetbeveiliging. Dienstbeschrijving Internetbeveiliging Dienstbeschrijving Per april 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is Internetbeveiliging? 4 1.1 Waarom Internetbeveiliging? 4 1.2 Pakketten Internetbeveiliging 4 1.2.1 Anti-virus 5 1.2.2 Anti-spyware

Nadere informatie

Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch

Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch Geldig vanaf: 5 augustus 1999 Laatst bijgewerkt: 16 april 2010 Wat is Norton Community Watch? Norton Community Watch biedt gebruikers van Norton-beveiligingsproducten

Nadere informatie

Sociale Media voor iedereen. Seniorentraining Utrecht Mei 2014

Sociale Media voor iedereen. Seniorentraining Utrecht Mei 2014 Sociale Media voor iedereen Seniorentraining Utrecht Mei 2014 Programma Van Tot Agenda 10:00 10:30 Voorbereiding training en zaal (/apparatuur) 10:30 11:00 Ontvangst Samsung trainers 11:00 11:30 Ontvangst

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Antispambeheer. Wat is spam? Hoe wordt spam opgespoord? Het Gemeenschapsonderwijs weert spam. Antispam zelf beheren? Het kan!

Antispambeheer. Wat is spam? Hoe wordt spam opgespoord? Het Gemeenschapsonderwijs weert spam. Antispam zelf beheren? Het kan! Antispambeheer Wat is spam? Er bestaat geen eenduidige definitie van spam. Over het algemeen verwijst de term naar ongevraagde en vrijwel altijd ongewenste e-mail. Meestal is het een reclameboodschap en/of

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Les D-06 Veilig internetten

Les D-06 Veilig internetten Les D-06 Veilig internetten Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er wordt heel wat informatie over het net verspreid, waaronder ook informatie die voor andere partijen interessant

Nadere informatie

2. Downloaden en installeren

2. Downloaden en installeren U hebt ongetwijfeld wel eens van Skype gehoord. De populaire (video)beldienst op uw pc, op basis van Voice over IP (VoIP), zit zo in de lift dat Microsoft de dienst heeft overgenomen (Microsoft legt 8,5

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Vul de ontbrekende woorden in kijk als je twijfelt nog eens naar de tekst

Vul de ontbrekende woorden in kijk als je twijfelt nog eens naar de tekst Alles op een rijtje Vul de ontbrekende woorden in kijk als je twijfelt nog eens naar de tekst Iemand die anderen pest, is een speler die niet aan... play doet. Mensen die anderen pesten,... de wedstrijd

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching?

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching? Privacy en Cookies Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document, wat zo nu

Nadere informatie

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC 1. E-MAIL VERSTUREN Het opstellen en versturen van een E-mailbericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster.

Nadere informatie

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit:

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: Les 7 De app E-mail (de app heet nu Mail) Pagina 208-210 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: 3 Typ uw eigen e-mailadres in het vak achter (niet: onder) Aan. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding snelbestellen via barcodescanner

Handleiding snelbestellen via barcodescanner Online uw bestelling plaatsen met de Opticon OPN 2001 1 INHOUD Hoofdstuk Pagina Installatie 3 Installatie 2 6 De scanner 8 Het programma 9 Afronden op de website 14 Tip: meerdere scanners in één keer uitlezen

Nadere informatie