DE TIJD AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN Aanslagjaar 2007 inkomsten 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TIJD AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN Aanslagjaar 2007 inkomsten 2006"

Transcriptie

1 1 DE TIJD AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN Aanslagjaar 2007 inkomsten 2006 Elke belastingplichtige (met uitzondering van de personen die winst maken uit nijverheids, handels of landbouwondernemingen) kan kiezen tussen twee systemen met betrekking tot de aftrek van beroepskosten: men kan opteren voor de toepassing van het systeem van de forfaitaire beroepskosten wat zeker het eenvoudigste is maar niet noodzakelijk het voordeligste of men kan de werkelijk gemaakte beroepskosten bewijzen. De keuze die u als belastingplichtige zal maken is natuurlijk afhankelijk van het bedrag: u zal voor dat systeem kiezen wat u de grootste aftrek oplevert. Deze bijlage kan een leiddraad vormen bij deze moeilijke keuze. Deze bijlage bevat eveneens rechtspraak (vermeld in de voetnoten) met betrekking tot de aftrek van beroepskosten. Zoals u zal merken is fiscaliteit en in dit geval de aftrek van beroepskosten geen exacte wetenschap. Bij eventuele vragen om inlichtingen, bezwaarschriften en dergelijke meer vanwege de fiscus kan u gebruik maken van deze rechtspraak. I. Forfaitaire beroepskosten Wanneer u afziet van de mogelijkheid om uw werkelijke kosten te bewijzen, heeft u recht op een forfaitaire aftrek voor beroepskosten. Indien u de rubriek van de werkelijke beroepskosten (codes 1258 en 2258, 1406 en 2406, 1657 en 2657) niet invult, gebeurt de forfaitaire aftrek automatisch. Dit forfait is een absoluut recht en het mag niet verminderd of geweigerd worden indien de werkelijke beroepskosten lager zouden zijn. U kan op basis van de bijgaande tabel de berekening maken. Het in aanmerking te nemen beroepsinkomen is het brutobedrag na aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen. loon en weddetrekkenden en vrije beroepen Schijf van het beroepsinkomen Percentage Cumulatief totaal EUR 0 EUR 4.790,00 26,1 % EUR 1.250,19 EUR 4.790,00 EUR 9.520,00 10 % EUR 1.723,19 EUR 9.520,00 EUR ,00 5 % EUR 2.039,69 EUR ,00 EUR ,00 3 % EUR 3.230,00 boven EUR ,00 0 % EUR 3.230,00 bezoldigingen bedrijfsleiders EUR 0 EUR ,00 5 % EUR 3.230,00 boven EUR ,00 0% EUR 3.230,00 Per categorie van beroepsinkomsten (bezoldiging als werknemer, bezoldiging als bedrijfsleider, baten van een vrij beroep), mag u vrij kiezen tussen L1{de toepassing van het forfait en de aftrek van werkelijke beroepskosten}. Indien u twee beroepsactiviteiten uitoefent (bvb. tegelijkertijd werknemer en zelfstandige), dan kan u voor de ene beroepsactiviteit (werknemer) het wettelijk forfait toepassen en voor de andere (zelfstandige) de werkelijke beroepskosten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de kosten in verband met de zelfstandige

2 2 activiteit geen uitstaans hebben met de uitoefening van de werknemersactiviteit en dat er dus geen dubbel gebruik is van beroepskosten 1, 2, 3. De fiscus zal in dit verband nagaan of in de werkelijke beroepskosten van de zelfstandige activiteit geen kosten zitten die toe te wijzen zijn aan de werknemersactiviteit en dus begrepen zijn in het forfait. Binnen eenzelfde inkomstencategorie, is geen combinatie van werkelijke beroepskosten en wettelijk forfait mogelijk, zelfs al betreft het twee afzonderlijke activiteiten (bvb. werknemer die part time als auto mecanicien en part time als bakkersknecht werkt). Er is een uitzondering op deze regel, met name voor de persoonlijke bijdragen die door ziekenfondsen in het kader van hun financiële verantwoordelijkheid worden geïnd bij hun gerechtigden. Deze bijdrage is ook fiscaal aftrekbaar voor die belastingplichtigen die voor het beroepskostenforfait opteren. Persoonlijke bijdrage financiële verantwoordelijkheid aan uw ziekenfonds De basis voor het aftrekbaar karakter van deze persoonlijke bijdrage is terug te vinden in artikel 52,7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarin expliciet wordt bepaald dat de persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de sociale wetgeving als beroepskosten worden aangemerkt. Gelieve te noteren dat enkel de bijdrage die verschuldigd is om het recht op terugbetaling te verkrijgen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (artikel en 3 van de Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) aftrekbaar is. De gewone ledenbijdrage evenals de aan ziekenfondsen gestorte bijdragen voor aanvullende of vrije verzekering die worden betaald om boven op de wettelijke vergoedingen bepaalde specifieke diensten van het ziekenfonds te kunnen genieten (bijv. ziekenvervoer, openluchtkuren, vergoedingen voor gezinshulp enz.), of om aanvullende voordelen te verkrijgen naast die welke door de verplichte verzekering worden geboden (bijv. tegemoetkomingen in de verblijfskosten bij opname in een ziekenhuis en de ermee gepaard gaande dokters en apothekerskosten), blijven met andere woorden niet aftrekbaar. Indien de werkgever de persoonlijke bijdrage financiële verantwoordelijkheid inhoudt, dan werd deze reeds in mindering gebracht om het bedrag van de belastbare bezoldiging te bepalen dat op de fiche 1 L1{Brussel, 26 februari 1998, Fisc. Act., 31 maart 1998, nr. 13, p. 13/3. Een werknemer is tevens zelfstandig fotograaf. De belastingplichtige toont aan dat de kosten in verband met de zelfstandige activiteit van fotograaf geen uitstaans hebben met zijn beroep als werknemer. Er is dus geen sprake van dubbel gebruik van beroepskosten. 2 Antwerpen, 1 december 1998, Fisk., 3 maart 1999, nr. 697, p. 10. Een wiskundeleraar is tegelijkertijd op zelfstandige basis auteur coördinator van wiskundeleerboeken. Voor deze zelfstandige activiteit wil hij zijn werkelijke beroepskosten aftrekken, terwijl hij voor de activiteit van werknemer beroep doet op het wettelijk forfait. Het Hof stelt dat de activiteit van wiskundeleraar (les geven, oudercontacten, leraarsvergaderingen, enz.) grondig verschilt van de activiteit die door een auteur coördinator wordt uitgeoefend (bijwonen van redactievergaderingen, overleg met co auteurs, promotionele activiteiten, enz.). Het is niet omdat beide activiteiten wiskunde als gemeenschappelijk onderwerp hebben dat de kosten in verband met de ene activiteit betrekking zouden kunnen hebben op de inkomsten uit de andere activiteit.} 3 Gent, 18 december 2001, Fisk., 13 februari 2002, nr. 833, p.9. Een persoon bewijst zijn werkelijke beroepskosten voor de baten van zijn vrij beroep. Tevens neemt hij het wetttelijk forfait in aanmerking voor zijn prestaties in loondienst. De werkelijke beroepskosten werden verminderd aangezien een aantal van de werkelijke beroepskosten ook slaat op de beroepskosten als werknemer (o.a. telefoon, cursus, ).

3 wordt vermeld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de werknemers van de NMBS. De betrokken werknemer mag deze bijdrage uiteraard niet nog een keer vermelden op zijn aangifte. Wanneer de persoonlijke bijdrage financiële verantwoordelijkheid daarentegen niet door de werkgever wordt ingehouden, is de bijdrage aftrekbaar van de inkomsten van het jaar waarin ze werkelijk betaald zijn of het karakter hebben verkregen van een zekere en vaststaande schuld en als zodanig zijn geboekt. Voor de aangifte in de personenbelasting dient de bijdrage vermeld te worden naast de desbetreffende code die melding maakt van Niet ingehouden persoonlijke bijdragen of sociale bijdragen afhankelijk van de hoedanigheid waarin de belastingplichtige zijn inkomsten verwerft (wedden, baten, etc.) Ziekenfonds Algemene regeling 2006 Zelfstandigen 2006 Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 5,00 EUR 0,00 EUR Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 9,00 EUR 9,00 EUR Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 4,20 EUR 4,20 EUR Landsbond van de Liberale Mutualiteiten 9,00 EUR 6,00 EUR Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 6,00 EUR 3,00 EUR Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering 2,25 EUR 2,25 EUR Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS 18,00 EUR Belastingplichtigen die verschillende categorieën van beroepsinkomsten ontvangen, mogen de persoonlijke bijdrage over deze verschillende categorieën omdelen. II. Werkelijke beroepskosten Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de kosten die men in het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden als beroepskosten aftrekbaar zijn. De werkelijke beroepskosten zijn slechts aftrekbaar indien zij aan de volgende vier voorwaarden voldoen : 1. de kosten moeten verband houden met uw L2{beroepsactiviteit} 4, 5, 6, 789, 10, 11 4 L2{Luik, 13 september 2000, Fisk., 25 oktober 2000, nr. 773, p. 10. Een lijnpiloot die geregeld naar Afrika vliegt kan de fooien betaald aan kamermeisjes en kruiers, alsook geneesmiddelen en antiinsectenmiddelen aftrekken als beroepskost. Zonnebrandolie en telefoongesprekken naar zijn echtgenote zijn niet aftrekbaar. 5 Gent, 24 juni 2003, Fisc., 1 oktober 2003, nr. 906, p. 9. Het is niet omdat de kosten van een handelsvertegenwoordiger niet door de werkgever worden terugbetaald, dat zij in hoofde van de handelsvertegenwoordiger hun beroepsmatig karakter verliezen. De administratie heeft zich overigens niet in te laten met het feit of de werkgever al dan niet kosten terugbetaalt. 6 Brussel, 5 april 2002, F.J.F., nr. 2003/73. De sommen die een boekhouder (die zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van gelden die in zijnen hoofde werden belast als beroepsmatige inkomsten) betaalt aan de benadeelde partij teneinde een klacht te vermijden, vormen een beroepsmatige uitgave door het feit dat zij het direct en noodzakelijk gevolg zijn van fouten die hij heeft begaan in de uitoefening van zijn beroep. 7 Gent, 11 maart 2003, Fisc. Koerier, 28 september 2003, nr. 14 p Een notaris richt voor een cliënt een vennootschap op en zoekt naderhand investeerders. Na enkele jaren gaat de vennootschap failliet en wordt de naam van de notaris vermeld in de pers met betrekking tot deze zaak. Om de naam van zijn notariaat niet in het gedrang te brengen, besluit de notaris de gedupeerde cliënten zelf terug te betalen met behulp van twee leningen. De notaris brengt de erelonen van de advocaten die hem bijstaan in de zaak en de bedragen die hij betaalt aan de bank als beroepskosten in aftrek. Volgens het

4 4 Privé uitgaven die geen verband houden met uw beroepsactiviteit (zoals ontspanning, kapper 12, 13, bril, lidgelden, sportclubs, serviceclubs zoals Lions, L3{Rotary} 14, 15, 16...) mag u niet aangeven als werkelijke beroepskosten. Indien bepaalde uitgaven zowel betrekking hebben op uw privé leven als op uw beroepsleven, dan dient u het bedrag op te splitsen, aangezien u enkel het beroepsgedeelte mag aftrekken. Hof van Gent blijkt uit het dossier dat de familie van de cliënt waarvoor hij de investeerders bij elkaar bracht, een belangrijke cliënt was van zijn kantoor, net als de investeerders cliënten. Daarom moet worden aangenomen dat de bemiddeling van de notaris beroepsmatig was. 8 Gent, 10 februari 2005, Fisc., 4 mei 2005, nr. 980, p 9. Een notaris brengt de kosten van een receptie naar aanleiding van het huwelijk van zijn zoon in aftrek als beroepskosten. Volgens de Rechtbank is de notaris voor zijn beroepsinkomsten afhankelijk van de relaties met zijn cliënteel. De kosten van de receptie voor belangrijke cliënten en professionele relaties vormen dus een aftrekbare beroepskost, te meer omdat de receptie plaatsvond in de nabijheid van het notariskantoor en geen enkele uitgave met betrekking tot het eigenlijke huwelijksfeest (dat op een andere dag plaats vond) als beroepskost in aftrek werd gebracht. 9 Gent, 24 mei 2005, Fisc., 15 juni 2005, nr. 986, p 9. De belastingplichtige heeft één enkel stuk grond aangekocht, maar verdere handelingen kaderend in de voorgehouden beroepsactiviteit als ondernemer in onroerend goed blijken er niet te zijn. Het feit geleend te hebben of een kredietopening te hebben verkregen, de inschrijving in het handelsregister en de aansluiting bij een sociale zekerheidskas leveren geen afdoend bewijs van een beroepsactiviteit en de mogelijkheid om de kosten met betrekking tot de aankoop van het onroerend goed af te trekken als een beroepskost. 10 Gent 18 januari 2006, Fisc., 5 april 2006, nr. 1021, p. 11. Een belastingplichtige is architect en urbanist en ontwerpt ook tuinen. Hij wil de kosten van zijn eigen tuin, die geen doordeweekse tuin blijkt te zijn, aftrekken als beroepskosten. Het Hof laat dit toe aangezien de eigen woon- en leefomgeving zijn beste visitekaartje is om potentiële klanten aan te trekken. 11 Rechtbank te Gent 5 januari 2006, Fisc., 5 april 2006, nr. 1021, p. 12. Een advocaat-stagair bij de balie in Gent volgt een avondcursus Frans en wil de kosten daarvan als beroepskosten in aftrek brengen. De Rechtbank staat de aftrek toe aangezien deze cusus ongetwijfeld de werkzaamheden als advocaat ten goede komt, ook al is het geen specifieke cursus frans voor juristen. 12 Brussel, 16 januari 2003, Fisk., 19 maart 2003, nr. 883, p. 10. Een federaal politieagent wil kapperskosten als beroepskosten in aftrek brengen omdat hij de lengte van de haartooi moet aanhouden die krachtens interne reglementen is opgelegd. Het Hof weigert kortweg de aftrek vermits de haarkapperskosten als privé-uitgaven moeten gezien worden. 13 Contra: Brussel, 12 januari 2001, Fisk., 21 februari 2001, nr. 788, p. 9. Een rijkswachter is beroepsmatig verplicht een zeer verzorgde haartooi te hebben. De kosten komen principieel als beroepskosten in aanmerking.} 14 L3{Antwerpen, 10 december 1990, Ced. Samson, en Antwerpen, 24 april 1995, Ced. Samson, Het Hof bevestigt de stelling van de Administratie (Comm. I.B. nr. 53/41) dat bijdragen aan serviceclubs zoals Lions, Rotary, enz. niet als beroepskosten aftrekbaar zijn aangezien de doelstellingen van deze clubs geen enkel verband vertonen met de uitoefening van een beroepswerkzaamheid. Het feit dat iemand in deze clubs contacten kan leggen met potentiële klanten is van geen enkel belang.} 15 Contra: Bergen, 18 januari 2002, Fisk., 20 maart 2002, nr. 838, p. 10. Het Hof van Beroep neemt slechts een deel van de lidgelden betaald aan de Rotary club in aanmerking als aftrekbare beroepskosten. 16 Contra: Brussel, 21 juni 2006, Fisc., 11 oktober 2006, nr. 1043, p. 13. Deze lidgelden hebben volgens het Hof van Beroep te Brussel een gedeeltelijk beroepskarakter. Dat gedeelte houdt verband met het feit dat een dergelijke club, net zoals elke serviceclub, toelaat contacten te leggen en te indersteunen waaruit belastbare inkomsten kunnen voortkomen. Aan de andere kant is het ook redelijk aan te nemen dat het lid worden van de club niet uitsluitend een beroepskarakter heeft. Bij gebrek aan concrete elementen raamt het Hof dat beroepsgedeelte op 50%.

5 5 Het is ook noodzakelijk dat de uitgaven betrekking hebben op een bestaande beroepswerkzaamheid. De kosten die gemaakt worden om toegang te krijgen tot een L4{nieuw beroep} zijn niet aftrekbaar 17, de kosten zijn nodig geweest om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden , 23, L4{Gent, 7 september 1999, Fisk., 3 november 1999, nr. 728, p. 10. Een echtpaar wenst een vertegenwoordiging te krijgen van Spaanse kinderkledij en vliegt daarvoor naar Spanje. De vliegtuigtickets en kosten voor hotel en vervoer worden niet als beroepskost aanvaard omdat de kosten betrekking hebben op het eventueel verwerven van een toekomstig beroep en er van de opening van de nieuwe zaak niets in huis komt;} 18 Rb. Leuven, 12 december 2003, Fisc., 10 maart 2004, nr. 927, p. 10. Iemand die ontslag heeft genomen om een MBA opleiding te volgen, kan de kosten van deze bijscholing niet in aftrek brengen als beroepskost. Uit niets blijkt immers dat de opleiding enig nut had voor de voorheen uitgeoefende functie. Bovendien is er geen garantie dat de persoon na de opleiding opnieuw in dienst zal genomen worden. 19 Bergen, 20 mei 2006, Fisc., 2 november 2005, nr. 1001, p 9. De belastingplichtige wil nog interesten in aftrek brengen in verband met leningen die hij destijds had aangegaan in het kader van zijn handelszaak. Volgens het Hof van Beroep te Bergen is deze aftrek toegelaten aangezien de kosten geen betrekking hebben op activa, die na de stropzetting van de beroepswerkzaamheid, het voorwerp uitmaken van een niet beroepsmatig gebruik. Ook al kan die aftrek in casu enkel worden verwezenlijkt door het in aanmerking nemen van een verlies dat aftrekbaar is van de inkomsten van de echtgenote van de belastingplichtige. 20 Hasselt, 4 januari 2006, Fisc., 22 februari 2006, nr. 1015, p 12. Een belastingplichtige koopt via een lening een wagen in 1995 voor beroepsdoeleinden, zo beweert hij. Voor aanslagjaar 1996 neemt de belastingplichtige de betaalde interesten in 1995 in aftrek en brengt hij eveneens een afschrijving op de wagen in rekening. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt verzet zich hier tegen aangezien de wagen pas in 1996 werd ingeschreven en dus in 1995 nog niet kon aangewend worden voor beroepsdoeleinden. Voor inkomstenjaar 1995 kunnen dus geen beroepskosten in aftrek worden gebracht in verband met deze wagen. 21 Rb. Brugge, 4 november 2002, Fisc., 7 mei 2003, nr. 890, p. 5. Een priester ontving in de hoedanigheid van medepastoor van een landelijke gemeente vanwege het Ministerie van Justitie een bezoldiging. Vanwege de kerkfabriek ontving hij in dezelfde hoedanigheid ook een kostenvergoeding. De priester was tevens jeugdpastoor voor dezelfde gemeente en omstreken. Zodoende was hij proost van verschillende jeugdverenigingen. In het kader van dit jeugdwerk bezocht hij zomerkampen, vormings en studiedagen op regionaal en nationaal niveau. De kosten (een kleine EUR 4.000) daarvan wou hij fiscaal als beroepskosten in aftrek brengen. De administratie staat de aftrek niet toe omdat de betrokken priester als jeugdpastoor geen enkele bezoldiging ontving.hij was immers op eigen initiatief proost geworden van de betrokken jeugdverenigingen. De kosten worden niet geacht te zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. 22 V&A Kamer , nr. 105, p De Minister van Financiën heeft nogmaals bevestigd dat de kosten die een werkloze maakt om werk te vinden, enkel aftrekbaar zijn als beroepskosten indien de kosten noodzakelijk zijn om het recht op onderhoudsuitkeringen te behouden (b.v. de kosten van verplaatsingen naar een werkgever indien hij daartoe is opgeroepen door de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling) contra Rb. Bergen, 1 februari 2004: ook kosten voor een spontane sollicitatie zijn fiscaal aftrekbaar. 23 Bergen 19 mei 2006, Fisc., 27 september 2006, nr. 1041, p In het kader van een echtscheiding raamt de notaris de waarde van de goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren. Daaronder bevinden zich ook de goederen die de echtgenote voor haar beroepswerkzaamheid gebruikt. De echtgenote meent de notariskosten die verband houden met de raming van de waarde van deze goederen te kunnen aftrekken als beroepskosten. Het Hof weigert deze aftrek omdat het uitgaven betreft van persoonlijke aard in het kader van de ontbinding van het huwelijk en de kosten eveneens dienden te worden gemaakt indien de echtgenote opteerde op haar beroepswerkzaamheid stop te zetten.

6 6 Er moet een verband zijn tussen de uitgaven en de inkomsten die u eruit verkrijgt of er door behoudt 25, 26. Het is niet noodzakelijk dat de uitgaven ook werkelijk beroepsinkomsten hebben gegenereerd 27, of dat de kosten onmisbaar zijn voor het behalen van de beroepsinkomsten 28, 29, 30, 31, 32. Het is voldoende dat de uitgave er op gericht is beroepsinkomsten op te leveren de kosten zijn gemaakt in Rechtbank te Antwerpen 6 september 2006, Fisc., 21 februari 2007, nr. 1059, p Een belastingplichtige ontvangt in verband met zijn stopgezette advocatenpraktijk zowel achterstallige baten als een stopzettingsmeerwaarde. De beroepskosten die nog na de stopzetting werden gedragen, moeten volgens de Rechtbank evenredig worden aangerekend op de achterstallige baten en de stopzettingsmeerwaarde aangezien deze inkomsten tot dezelfde categorie van inkomsten behoren. 25 Bergen 15 november 2002, Fisk., 11 december 2002, nr. 871, p. 9. De statuten van een vennootschap bepalen dat de vennootschapsmandaten in principe onbezoldigd zijn, tenzij het bevoegde orgaan hierover anders beslist. Bijgevolg zijn de inkomsten die een bestuurder zou kunnen verkrijgen uit zijn mandaat louter hypothetisch zolang er geen dergelijke beslissing heeft plaats gevonden. De kosten verbonden aan het mandaat zijn dan ook niet aftrekbaar. 26 Dissident: Antwerpen, 2 december 2003, Fisc., 21 januari 2004, nr. 920, p 10. Volgens het Hof van Beroep van Antwerpen is de belastingplichtige gerechtigd om de residuwaarde van afschrijvingen m.b.t. de studeer- en kantoorruimte die verband houden met de vroegere beroepswerkzaamheid (hoogleraar) en die nog gedragen worden na de beëindiging (emeritaat) van deze beroepswerkzaamheid, in mindering te brengen van zijn belastbare inkomsten. Het Hof van Cassatie (Cass., 20 oktober 2006, Fisc., 22 november 2006, nr. 1048, p ) heeft dit arrest nu verbroken aangezien de vermogensbestanddelen, naar aanleiding van de stopzetting van de beroepsactiviteit, een niet professionele bestemming hebben gekregen. 27 Bergen 22 november 2002, Fisk., 22 januari 2003,nr. 875, p.10. In dit arrest besliste het Hof van Beroep te Bergen dat de intresten betaald na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid ingevolge een faillissement nog als beroepskosten in mindering konden worden gebracht Antwerpen, 2 februari 1999, Fisk., 26 mei 1999, nr. 709, p. 11. Wanneer een schrijnwerker een cassettespeler in zijn werkplaats installeert om de werksfeer te veraangenamen, mag de Administratie de opportuniteit van die uitgave niet beoordelen. De kost vertoont noodzakelijkerwijze een verband met de beroepsactiviteit. Gent, 25 januari 2001, Fisc. Act., 14 maart 2001, p. 11/10. De kosten van twee Porches worden aanvaard; de Administratie heeft zich niet in te laten met de opportuniteit van de uitgaven en kan niet nuttig de kosten met de omzet vergelijken. In dezelfde zin: Brussel 5 februari 2003, Fisk., nr. 882, p.10. Contra: Antwerpen, 5 januari 2001, Fisk., 21 februari 2001, nr. 788, p. 3. De aankoop door een advocaat van Chinese meubels bij gerenommeerde kunsthandelaren wordt niet als aftrekbare beroepskost aanvaard aangezien deze kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. 31 Gent, 9 januari 2003, Fisc. Act., 2 mei 2003, nr. 17, p. 10. Een chirurg oefent zijn praktijk uit in een hospitaal waar hij kortbij woont. Wanneer hij beslist zich een dure wagen (BMW 535i) aan te schaffen en de aanschaffingsprijs beroepsmatig in aftrek te brengen vindt de administratie de kosten onredelijk hoog en verwerpt ze. De rechtbank stelt dat de auto niet alleen gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen maar ook dient om zich naar studiedagen te verplaatsen. Bovendien heeft de man geen onredelijk lage inkomsten en heeft hij een zekere maatschappelijke status hoog te houden. 32 Contra : Antwerpen 4 februari 2003, Fisc. Act., 15 mei 2003, nr. 19, p Het hof verwerpt de kosten ter beveiliging (alarminstallatie) van een wagen en de kosten voor het plaatsen van een trekhaak en hondenrek als beroepskosten. De kosten werden niet gedaan om inkomsten te verwerven of behouden. 33 Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, 8 november 2002, Fisk. Koer., 19 december 2002, p De Rechtbank aanvaardt in dit vonnis dat de sponsering uitgaven in casu bedoeld zijn om de onderneming een bredere bekendheid te geven bij het publiek en de klanten. Door regelmatig zakenrelaties op wedstrijden uit te nodigen, slaagde de vennootschap er bovendien in haar activiteiten in een gunstiger daglicht te plaatsen. Daarom moet dan ook worden aangenomen dat het vaststaat dat de uitgaven hebben bijgedragen (of konden bijdragen) tot het verkrijgen of het behouden van beroepsinkomsten. Ook het argument dat deze uitgaven op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen wordt van de hand gewezen.

7 7 U kunt alleen de kosten aftrekken die u in 2006 werkelijk hebt betaald, ook al heeft de uitgave betrekking op een ander jaar. Het is niet vereist dat de eventuele inkomsten die door de uitgave gegenereerd worden in hetzelfde jaar vallen als de uitgave. 4. u kunt ze bewijzen 34 In beginsel moet u de echtheid en het bedrag van de kosten verantwoorden door middel van bewijsstukken. Indien bewijsstukken verloren zijn geraakt of nooit bewijsstukken werden opgemaakt, dan moet u de controleur overtuigen. Dikwijls wordt er in de praktijk dan met de controleur een akkoord gesloten over een bepaald bedrag. Indien u het precieze bedrag van sommige kosten niet kunt bewijzen, mag u dat ook op een redelijk bedrag ramen. Bovendien zijn kosten enkel aftrekbaar voor zover zij niet door de werkgever/vennootschap belastingvrij worden terugbetaald als kosten eigen aan de werkgever/vennootschap. A. Afschrijvingen Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, kan een jaarlijkse waardevermindering toegepast worden, uitgedrukt in een bepaald percentage. De volgende afschrijvingspercentages worden meestal door de Administratie aanvaard: computers en software % gebouwen 3 5% klein (kantoor)materieel 100% gsm 33% machines en (kantoor)meubilair 10% rollend materieel 20 33% videofilms 33% Belangrijk om te weten is dat u tijdens het jaar van ingebruikname van deze vaste activa recht heeft op een volledige afschrijving. In het jaar van verkoop van deze vaste active heeft u slechts recht op een pro rata van de afschrijving. Indien u uw wagen bijvoorbeeld verkoopt op 31 mei, heeft u slechts recht op 5/12 van de normale afschrijvingswaarde tijdens dat jaar. 34 Luik, 25 maart 2005, Fisc., 20 april 2005, nr. 978, p 10. De belastingplichtige heeft als beroepskosten 196 km per dag in rekening gebracht als woon-werkverkeer. De administratie vindt de voorgelegde bewijsstukken (attest werkgever, bankuittreksels inzake tankbeurten en verklaringen van buren die hem met de wagen zien vertrekken) niet voldoende omdat er geen onderhoudsfacturen werden voorgelegd waarop het kilometeraantal vermeld staat..aangezien de wagen werd onderhouden door een familielid konden deze bewijsstukken niet worden voorgelegd. Het hof van beroep te Luik acht de bewijsstukken voldoende aangezien uit de bankuittreksels blijkt dat de tankbeurten meestal dicht bij het werk plaatsvonden. Bovendien acht het Hof het onwaarschijnlijk, gelet op het traject Rochefort-Gosselies, dat de belastingplichtige met iemand anders zou meegereden zijn. 35 Gent, 28 mei 2002, Fisk., 7 augustus 2002, nr. 855, p. 11. De afschrijving over 3 jaar van een laptop werd bevestigd door het Hof van Beroep te Gent, gelet op de beperkte levensduur van deze toestellen. 36 Gent, 18 januari 2006, Fisc., 22 maart 2006, nr. 1019, p Naar aanleiding van enkele defecten aan zijn huidige computerinstallatie besluit de belastingplichtige om de installatie uit te breiden en te moderniseren (netwerkuitbreiding, verhogen RAM-geheugen snellere CPU s, ). Vraag is of het hier gaat om een onmiddellijk aftrekbare beroepskost of om een af te schrijven investering. Volgens het Hof van Beroep te Gent is er duidelijk meer dan aan de hand dan enkel onderhoudskosten aangezien de belastingplichtige gedeeltelijk zijn computerinstallatie heeft vernieuwd en verbeterd. Aangezien de snelle evolutie in de informaticawereld is een afschrijving van drie jaar verantwoord.

8 8 Wat L5{wagens} betreft bestaat er geen algemene regel die voorschrijft dat deze in vijf jaar afgeschreven moeten worden. Afschrijvingen kunnen immers slechts als beroepskosten worden aangemerkt voor zover ze samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk heeft voorgedaan (V.&A., Kamer, , nr. 126, p ). Het is de belastingplichtige die bij het vaststellen van de afschrijvingstermijn rekening moet houden met een gebruiksduur die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Er bestaan wel degelijk gevallen waarin een afschrijvingsduur van minder dan vijf jaar verdedigbaar is 37, 38. Veel hangt echter ook af van het type voertuig dat afgeschreven wordt 39. Een solidere wagen dient over een groter aantal jaren afgeschreven te worden, zeker indien het aantal gereden kilometers laag is 40, 41. Hou bij de afschrijvingen rekening met het feit dat uw controleur kan trachten een deel van de gedane aankoop te beschouwen als een privé aankoop (bvb. een computer met spelprogramma s voor de kinderen). De fiscus mag afschrijvingspercentages die hij jarenlang aanvaard heeft niet zomaar verwerpen. Een belastingplichtige mag er van uitgaan dat indien de Administratie in het verleden nooit problemen heeft gemaakt met een bepaald afschrijvingspercentage dat op een bepaald soort goed werd toegepast, zij haar mening hierover niet zal veranderen. Indien de Administratie de levensduur van bepaalde activa anders wenst in te schatten dan in het verleden, dan is dit enkel mogelijk wanneer zij de belastingplichtige daar op voorhand van verwittigt (Brussel, 15 september 1994, Fisk., 6 oktober 1994, nr. 488, p. 2). Ook wat L6{verbouwingswerken} betreft bestaan er geen algemeen voorgeschreven regels 42, L5{Brussel, 19 september 1996, Fisk., 20 november 1996, nr. 591, p. 6. Het Hof acht een afschrijvingstermijn van drie jaar aanvaardbaar in het volgende geval: aanslagjaar 1987, nieuwe Ford Orion, aankoopprijs BEF (EUR 8.143,30) zonder BTW, jaarlijks tussen 40,000 en 50,000 kilometer afgelegd. Brussel, 19 september 1996, Fisk., 20 november 1996, nr. 591, p. 6. Het Hof acht een afschrijvingstermijn van twee jaar aanvaardbaar in het volgende geval: aanslagjaar 1990, tweedehandse Renault 25 aangekocht, reeds zes jaar oud, 30,000 kilometer per jaar afgelegd. Rekening houdend met deze elementen op het moment van de aankoop, was een afschrijvingstermijn van twee jaar redelijk. Dat de belastingplichtige achteraf bekeken bijna vier jaar met de wagen heeft kunnen rondrijden, doet niet ter zake. Men moet zich plaatsen op het ogenblik van de aanschaf van de wagen. Antwerpen, 8 april 1997, Fisk., 23 april 1997, nr. 611, p. 6. Gegevens: aankoop nieuwe Mercedes 250 Diesel, meer dan 40,000 kilometer per jaar afgelegd, belastingplichtige wil in drie jaar afschrijven. Het Hof schaart zich echter achter de stelling van de Administratie dat men bij het vaststellen van de afschrijvingstermijn rekening moet houden met de normale gebruiksduur van het voertuig en dit in functie van de aard en het type van het specifieke voertuig. Aangezien de gemiddelde verkoopprijs van dit type voertuig op de tweedehandsmarkt na drie jaar nog meer dan de helft bedraagt van de aankoopprijs, vindt het Hof een afschrijvingstermijn van vijf jaar meer gepast. In dezelfde zin: Rb Gent, Fisk., 28 augustus 2002, nr. 857, p. 10. Gelet op de kwaliteit en de prijsklasse van de wagen (Mercedes Benz type 500 SL) volstaat het grote aantal gereden kilometers per jaar (27.000km) niet om een afschrijvingstermijn van minder dan 5 jaar te verantwoorden. Antwerpen, 24 juni 1997, Fisc. Act., 12 augustus 1997, nr. 26, p. 26/1. Gegevens: Mercedes 300 Diesel, 4,500 kilometer per jaar afgelegd. Het Hof bepaalt de afschrijvingstermijn op tien jaar, zich vooral baserend op het laag aantal gereden kilometers.} 41 Antwerpen 4 februari 2003, Fisc. Act., 15 mei 2003, nr. 19, p Gegevens: Range Rover Diesel, km per jaar afgelegd. Het hof vindt, net als de administratie, een afschrijvingstermijn van zeven jaar logisch, rekening houdend met het beperkt aantal kilometers op jaarbasis en het feit dat de auto tot een als robuust bekend staand merk behoort. 42 L6{Brussel, 3 oktober 1997, Fisk., 29 oktober 1997, nr. 635, p. 10 en F.J.F., 97/251. Een advocaat laat verbouwingswerken uitvoeren aan de kelder van een bestaande dertig jaar oude woning om

9 9 B. Autokosten Het principe dat enkel kosten aftrekbaar zijn voor zover zij niet door de werkgever/vennootschap worden terugbetaald, moet genuanceerd worden in dit opzicht dat een tegemoetkoming die u van uw werkgever heeft gekregen voor uw reiskosten in het woon werkverkeer, niet beschouwd wordt als een terugbetaling van kosten. Men dient deze tegemoetkoming dan ook niet in mindering te brengen van zijn werkelijke beroepskosten. Het enige gevolg is dat deze tussenkomst van de werkgever niet langer (gedeeltelijk) belastingvrij zal zijn indien men zijn werkelijke beroepskosten bewijst. Wanneer een belastingplichtige zijn wagen voor zijn beroep gebruikt, kan hij de volgende kosten in rekening brengen: 1. Kosten woon werkverkeer : EUR 0,15 /km Let op : alhoewel het in casu gaat om een forfaitair bedrag per km, mag dit forfait niet verward worden met de forfaitaire beroepskosten vermeld in 1. Dit forfait van EUR 0,15 per km is enkel bedoeld voor diegenen die hun werkelijke beroepskosten bewijzen en werd enkel ingesteld om het u gemakkelijker te maken 44, 45, 46, 47, 48. aldaar het kantoor in te vestigen. Aanvaarde afschrijvingspercentages: ruwbouwwerken 5%, plaatsen van tegels 5%, plaatsen van sanitaire toestellen en herplaatsen van afvoerbuizen 5%, schilder en behangwerken 20%, stukadoorwerken 5%, schrijnwerken 5%, installatie centrale verwarming 10%, elektrische installatie en verlichtingstoestellen 5%, dakwerken 5%, werken aan de inrit van de woning 10%, niet recupereerbare BTW 100%.} 43 Gent, 14 april 2004, De fiscale Koerier 2004, nr. 12, p Een geneesheer oefent deels zijn beroepsactiviteit uit in het ziekenhuis en deels bij hem thuis, waar hij over een kabinet beschikt. De geneesheer raakt verwikkeld in een echtscheiding en de vrederechter ontzegt hem de toegang tot zijn private woning, die integraal toekomt aan de echtgenote. De geneesheer brengt voor het jaar van het begin van de feitelijke echtscheiding de residuwaarde in van de investeringen voor de inrichting van zijn privé-kabinet als een beroepsverlies in aftrek. Dit standpunt werd betwist door de Administratie, maar uiteindelijk goedgekeurd door het Hof van Beroep te Gent. 44 Gent, 25 oktober 2001, Fisc., 21 november 2001, nr. 823, p.11. De rechtbank aanvaardt een eenzijdig maar zeer gedetailleerd opgestelde lijst van gereden kilometers en tankbeurten als bewijs dat de belastingplichtige zijn wagen voor zijn woon werkverkeer gebruikt. Het feit dat hij tevens over een treinabonnement beschikt doet geen afbreuk aan de aftrek aangezien dit abonnement volledig door de werkgever wordt betaald en voornamelijk gebruikt wordt voor dienstverplaatsingen. 45 Rb. Namen, 10 oktober 2001, Fisc., 31 oktober 2001, nr. 820, p. 6. Een cipier die gebruik maakt van het forfait van EUR 0,15 /km, kan het werkelijk aantal afgelegde kilometers niet aantonen evenals het gebruik van zijn eigen wagen. Uit enkele overzichten van brandstofverbruik bleek dat hij te weinig had getankt om het beweerde aantal kilometers tussen de woonplaats en de gevangenis met de eigen wagen te kunnen afleggen. Een attest van de gevangenisdirecteur die verklaarde dat de cipier voor zover hij weet niet meereed met een collega, kon de rechtbank niet overtuigen. 46 Antwerpen 10 september 2002, Fisk., 18 december 2002, nr. 872, P. 10. Er weze opgemerkt dat in dit kader volgens het Hof van Beroep te Antwerpen de administratie er niet zonder meer mag vanuit gaan dat de werknemer met zijn eigen wagen minstens echte privé kilometer aflegt naar analogie van de kmgrens in het kader van het voordeel van alle aard, om op basis daarvan een vermindering door te voeren van de aangegeven kilometers voor het woon-werkverkeer. (In dezelfde zin: Luik, 25 oktober 2000, Fisk., 29 mei 2002, nr. 848, p.9.) 47 Rb Luik, 27 september 2004, Fisc., 8 december 2004, nr. 961, p. 9. Dat het om een forfaire aftrek (EUR 0,15/km) gaat, belet niet dat de belastingplichtige het bewijs moet leveren van het effectief gebruik van zijn eigen wagen voor het woon-werk verkeer. Dat bewijs is niet voldoende geleverd door het voorleggen

10 10 Loontrekkers, bedrijfsleiders, beoefenaars van vrije beroepen, handelaars, industriëlen en landbouwers kunnen EUR 0,15 per km aftrekken in het kader van het woon werkverkeer. Deze EUR 0,15 is een forfaitair bedrag en omvat alle autokosten 49, inclusief minderwaarden (volgens de administratieve commentaren) 50, behalve de financieringskosten en de mobilofoonkosten. Deze laatste kosten mogen dus bovenop het forfait van EUR 0,15 per km afgetrokken worden. Aangezien het om een forfaitair bedrag gaat, kan er over deze autokosten nooit een individueel akkoord met de fiscus gesloten worden dat in een hogere aftrek zou resulteren (V.&A., Kamer, , nr. 110, p ). Indien de werkelijkheid van de gereden kilometers vaststaat (bvb. op basis van een werkgevers attest), kan de fiscus niet eisen dat de belastingplichtige bovendien voor deze kosten facturen voorlegt (Rb. Namen, 22 mei 2002, Fisk., 29 mei 2002, nr. 848, p.8; Rb. Luik 7 november 2002, Fisk., 26 februari 2003, nr. 880, p.11.). Het forfait geldt enkel voor personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen. Vanaf inkomstenjaar 2006 zullen ook voertuigen bestemd voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten massa van kg die niet voldoen aan de technische vereisten die op fiscaal vlak worden gesteld voor lichte vrachtauto s,worden aangemerkt als personenauto s, auto s voor dubbel gebruik of minibussen. Bijgevolg kunnen deze voertuigen ook een beroep doen op onderstaande aftrekken inzake beroepskosten. Het forfait wordt enkel toegekend aan die belastingplichtige die kan aantonen dat het voertuig zijn eigendom is, of dat het voertuig op zijn naam ingeschreven is bij de Directie voor inschrijvingen van de voertuigen, of dat het voertuig bestendig of gewoonlijk ter zijner beschikking is krachtens een leasing of huurovereenkomst, of dat het voertuig van de werkgever is en dat het voordeel van alle aard dat er uit voortvloeit op zijn naam wordt belast. Ook wanneer u de wagen van uw echtgenoot of van uw ouders gebruikt, mag u de EUR 0,15 per kilometer toepassen. Het forfait mag niet worden toegepast door de persoon die de wagen van zijn kind, zijn samenwonende partner, zijn schoonouders of zijn grootouders gebruikt (Ci. RH 243/ , 1 februari 1995, Fisk., 15 februari 1995, nr. 506, p. 4) 51 Vanaf aanslagjaar 2005 worden wettelijk van het inschrijvingsbewijs van de wagen en van een attest waaruit blijkt dat de belastingplichtige op zijn werkplaats kan beschikken over een parkeerplaats. 48 Rb Namen, 10 november 2004, Fisc., 8 december 2004, nr. 961, p. 9. Een militair, lid van de militaire muziekkapel, legt twee attesten van zijn korpsoverste voor: in het eerste attest stelt de korpsoverste dat de concerten veelal s avonds plaatsvinden en in het tweede attest stelt hij dat vermits de muzikanten niet in Brussel wonen (alwaar de repetities doorgaan), zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, zodat zij hun eigen wagen moeten gebruiken. De rechtbank van eerste aanleg vindt deze attesten te vaag en onvoldoende bij gebrek aan enig ander objectief element dat het gebruik van de eigen wagen voor woon-werk verkeer bevestigt, zoals attesten van technische controle, facturen van aankoop brandstof, wisselstukken en olie. 49 Rb Luik, 7 februari 2002, Fisk., 24 april 2002, nr. 843, p. 10. Zo besliste de Rechtbank van eerste aanleg te Luik dat de kosten van de huur van een garage in dit forfait zijn begrepen. In dezelfde zin: Namen 19 maart 2003, Fisc., 27 augustus 2003, nr. 901, p Contra: Rb Bergen, Fisc., 7 januari 2004, nr. 918, p. 6. Jaren geleden liet de toenmalig Minister van Financiën verstaan dat minderwaarden niet in het forfait begrepen zouden zijn (Fisc. Nr. 450, p7). In de administratieve commentaren (Comm.I.B. 1992, nr. 66/64) leest men echter dat zowel minderwaarden als waardeverminderingen in het forfait van EUR 0,15 begrepen zijn. In dit geval gaat het om een ambtenaar wiens wagen gestolen was. Toen de wagen werd teruggevonden, bleek het nog slechts een wrak te zijn. De ambtenaar wou de minderwaarde aftrekken bovenop het forfait, terecht volgens de Rechtbank te Bergen. Deze minderwaarden zijn aftrekbaar overeenkomstig de algemene regels (ten belope van 75%). 51 Arbitragehof, 4 december 2001, arrest nr. 155/2001, Fisc. Act., 18 december 2001, nr 44/2. De fiscus weigert de forfaitaire aftrek van EUR 0,15 per km toe te staan indien de belastingplichtige voor zijn woon werkverkeer een auto gebruikt waarvan de samenwonende partner eigenaar is, dit in tegenstelling tot gehuwden. Volgens het Arbitragehof is er geen sprake van strijdigheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Deze rechtspraak blijft onverkort van toepassing indien er geen

11 11 samenwonenden echter met gehuwden gelijkgesteld, zodat de belastingplichtige die gebruik maakt van de wagen van zijn wettelijk samenwonende partner ook EUR 0,15/km kan aftrekken in het kader van woon werk verkeer. Bovendien mag de belastingplichtige die de auto van zijn (niet wettelijk) samenwonende partner gebruikt vanaf 1 januari 2004 het beperkte forfait (maximaal 200 km per dag voor aanslagjaar 2007) van EUR 0,15/km aftrekken als beroepskost (Circulaire van 8 april 2004). Het forfait van EUR 0,15 per kilometer is enkel van toepassing op het traject tussen uw woonplaats en uw L7{vaste plaats van tewerkstelling} 52, 53. Het traject tussen de woonplaats en de vaste plaats waar het beroep wordt uitgeoefend is niet noodzakelijk het kortste traject, maar wel datgene dat gelet op de afstand, de verkeersdrukte en de aard van de weg als normaal kan worden beschouwd 54. Een omweg die gedaan wordt om privé redenen (boodschappen, kinderen naar school doen e.d.) kan voor fiscale doeleinden niet als woon werkverkeer worden aangemerkt (V.&A., Senaat, 30 juni 1986, Bull. Bel., nr. 657, p. 175), dit in tegenstelling tot de wetgeving op de arbeidsongevallen. Het is mogelijk dat u het traject tussen uw woonplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling meermaals per dag aflegt, bijvoorbeeld om s middags thuis te gaan lunchen. Het spreekt voor zich dat u de echtheid van die verplaatsingen moet kunnen aantonen en dat de controleur vooral zal letten op de praktische mogelijkheid van deze verplaatsing tijdens de L8{middagpauze}, gelet op de normale duur van de rit en de toegelaten werkonderbreking 55, 56. Verplaatsingen gedaan om persoonlijke redenen missen de vereiste band met de beroepswerkzaamheid en zijn derhalve niet aftrekbaar 57, 58. Indien u meerdere werkplaatsen heeft (een leraar die in verschillende scholen les geeft), mag u het forfait enkel toepassen op de heen en terugtrajecten. Voor de andere verplaatsingen (tussen de sprake is van een wettelijk samenwoningscontract. Mochten beide partners daarentegen wettelijk samenwonen dan is dit arrest niet meer toepasselijk vanaf inkomstenjaar L7{Antwerpen, 4 april 2000, Fisk., 10 mei 2000, nr. 753, p. 9. Een beroepsmilitair in Duitsland mag de kosten in verband met verplaatsing tussen zijn dienstwoning in Duitsland en zijn woonplaats in België aftrekken als beroepskost met betrekking tot woon werkverkeer. } 53 Cass., 21 november 2002, Fisc. Act., nr , p. 11. Het Hof van Cassatie bevestigt het administratief standpunt dat de verplaatsing tussen twee plaatsen van tewerkstelling, waarvan één gelegen is op de woonplaats van de belastingplichtige, als verplaatsing in het kader van woonwerkverkeer beschouwd moet worden. 54 Antwerpen, 2 mei 2000, Fisk., 17 mei 2000, nr.754, p.3. Het hof legt de kilometertelling van het woon werk verkeer weerhouden door de fiscus op basis van een computerprogramma ( route planner ) naast zich neer omdat de fiscus de accuraatheid van het programma niet heeft bewezen. 55 L8{Luik, 22 december 1993, Fisk., 24 februari 1994, nr. 460, p. 8. Het Hof stelt vooreerst dat het de belastingplichtige is die de werkelijkheid van de beroepskosten dient te bewijzen en dus ook of men al dan niet bepaalde verplaatsingen heeft gedaan. Het Hof gelooft in casu niet dat een koppel er dagelijks een rit van 40 minuten voor over heeft om s middags thuis een lichte maaltijd te nemen, terwijl er in de onmiddellijke nabijheid van het werk talloze mogelijkheden voorhanden waren. 56 Gent, 20 december 2000, Fisc. Act., 17 januari 2001, nr. 3/9. Volgens het hof zijn de verplaatsingen over de middag naar huis van een belastingplichtige die een leidinggevende functie heeft, niet met een vast uurrooster werkt en avondonderwijs volgt, aftrekbaar als woon werkverkeer. 57 Bergen, 17 december 1999, Fisk., 19 januari 2000, nr. 737, p. 10. Een werknemer begeeft zich tijdens de middagpauze naar huis wegens de gezondheidstoestand van zijn echtgenote. De kosten zijn niet aftrekbaar aangezien ze enkel gedaan werden om persoonlijke redenen.} 58 Antwerpen, 4 februari 2003, Fisc. Act., 15 mei 2003, nr. 19, p Het hof heeft de aftrek van verplaatsingskosten van een piloot van de plaats van tewerkstelling naar huis om daar s middags een maaltijd te nuttigen wegens medische redenen verworpen. Dit ondanks het feit dat de piloot een attest van de korpsoverste had dat hij wel degelijk naar huis reed over de middag en bovendien een medisch attest kon voorleggen waaruit bleek dat hij dieetmaaltijden moest gebruiken

12 12 verschillende scholen) geldt in beginsel het stelsel van de werkelijk te bewijzen kosten (zie infra). Indien één van deze werkplaatsen ook uw woonplaats is (bvb. arts met praktijk thuis en in het ziekenhuis), is het niet eenduidig te bepalen of de verplaatsingen tussen de woonplaats en werkplaats behoren tot het woon werkverkeer (zodat het forfait van EUR 0,15 per km van toepassing is) of tot het werk werkverkeer (zodat de 75% beperking van toepassing is). 59, 60, 61, 62, 63, 64 Indien u samen met uw echtgenote naar het werk rijdt kan slechts één van beide het onbeperkte forfait van EUR 0,15 toepassen (Ci. RH 243/ , 1 februari 1995, Fisk., 15 februari 1995, nr. 506, p. 4). De andere echtgenoot behoudt natuurlijk zijn recht op het gewone forfait inzake beroepskosten (zie onder I.) of kan hij zich beroepen op de Circulaire van 8 april 2004 die in zo n geval wel het beperkte forfait van EUR 0,15/km toelaat (zie onder punt C). Wanneer u aan carpooling doet, kunnen de samenrijders in totaal soms meer dan EUR 0,15 per kilometer aftrekken 65 : de chauffeur mag altijd de EUR 0,15 per kilometer aftrekken. De eventuele bijdragen van de medereizigers in de kosten van het traject hoeven niet in mindering te worden gebracht van het forfait. de meerijder die occasioneel (bvb. af en toe de tankbeurt betalen) of regelmatig (bvb. EUR 0,05 per kilometer betalen) bepaalde kosten draagt, kan deze ook aftrekken als werkelijke beroepskosten (zie echter ook punt c). Dit zal uiteraard alleen maar effect hebben wanneer zijn 59 Rb. Brugge, 7 mei 2001, Fisc., 20 juni 2001, nr Een tandarts die thuis over een kabinet beschikt, heeft tevens een kabinet op een andere plaats van tewerkstelling. De Rechtbank oordeelde dat het forfait van EUR 0,15 per kilometer van toepassing is op de verplaatsingen tussen zijn hoofdverblijf (woonhuis) en de plaats waar het andere kabinet gelegen is. 60 Rb. Bergen, 27 maart 2002, Fisc., 17 april 2002, nr Een geneesheer heeft op het adres van zijn woonplaats een kabinet en tevens werkt hij op een andere vaste plaats van tewerkstelling. De rechtbank oordeelde hier dat de verplaatsingen vanuit het kabinet naar een andere vaste plaats van tewerkstelling behoren tot het werk werkverkeer, zodat de 75% beperking van toepassing is (en niet de EUR 0,15 per kilometer). 61 Luik, 13 september 2001, Fisc., 20 februari 2002, nr. 834, p. 12. Een dokter heeft zowel thuis als in een ziekenhuis een praktijk. Het hof oordeelt ook hier dat de regel voor werk werkverkeer (75% beperking) hier van toepassing is. 62 Luik, 11 mei 2001, Fisc., 20 februari 2002, nr. 834, p. 12. Het hof oordeelde over de beroepskosten in het kader van het woon werkverkeer van een belastingplichtige die een rusthuis uitbaat, maar het beheer en de administratie ervan thuis verricht. Aangezien de verplaatsingen tussen zijn woning en het rusthuis plaastvinden in het kader van een reeds begonnen beroepsactiviteit, zijn deze kosten te beschouwen als kosten van het werk werkverkeer zodat de algemene regel van 75% geldt. Dit arrest werd inmiddels verbroken door het Hof van Cassatie: Cassatie 21 november 2002, T.F.R. maart 2003, p Uit de economie van de wet volgt volgens het Hof van Cassatie dat zulke verplaatsingen niet kunnen worden beschouwd als werk werkverkeer. Bijgevolg is niet de algemene regel van de 75% aftrekbaarheid van toepassing, maar dient het forfait van EUR 0,15 te worden toegepast. 63 Namen, 30 juni 2004, Fisc. Act., week 42, nr. 35, p Een dokter rijdt van zijn kabinet thuis naar het ziekenhuis, volgens het Hof van Cassatie is dit een woon-werkverplaatsing en is dus de aftrekbeperking van EUR 0,15/km van toepassing (zie voetnoot hierboven). De rechtbank van Namen is het daar niet mee eens en staat de aftrek van de werkelijke kosten toe. Zoals blijkt uit deze rechtspraak is hieromtrent nog geen overeenstemming bereikt. 64 Gent 25 april 2006, Fisc., 6 september 2006, nr. 1038, p Een tandarts heeft twee vaste plaatsen van tewerkstelling, één waar hij woont en één op een andere plaats. Voor de verplaatsingen van de ene plaats van tewerkstelling naar de andere brengt hij werkelijk bewezen kosten in aftrek (beperkt tot 75%). Dit is niet aanvaard door het Hof aangezien het forfait van EUR 0,15/km hier van toepassing is. 65 Parl. vraag nr. 27 van Leterme, 9 september 1999.

13 13 werkelijke beroepskosten hoger zijn dan het wettelijk forfait. Op basis van een parlementaire vraag (Vr. Nr. 499 Yves Leterme, 8 november 2000) heeft de minister het standpunt ingenomen dat de vergoeding die de carpooler aan de chauffeur betaalt, slechts voor 75% aftrekbaar is, vermits het gaat om autokosten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat indien de vergoeding die de meerijder aan de chauffeur betaalt een dergelijke omvang zou aannemen dat men van bezoldigd personenvervoer kan spreken, die vergoeding een belastbaar inkomen voor de chauffeur uitmaakt. Waar de grens exact ligt en hoe die vergoeding dan belast zou worden laat de Minister van Financiën in het midden. Gelieve te noteren dat het ook voor personen met een bedrijfswagen mogelijk is de afstand woonwerkverkeer in aftrek te nemen als beroepskosten rekening houdend met het forfait van EUR 0,15 per kilometer. Het belastbaar voordeel voor de bedrijfswagen van een belastingplichtige die zijn beroepskosten met betrekking tot zijn woon/werkverkeer bewijst, dient dan echter wel berekend te worden op basis van het aantal kilometers die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de betreffende beroepskosten (absoluut minimum). In dit verband dient opgemerkt te worden dat het aftrekbaar bedrag per kilometer (EUR 0,15) steeds lager zal zijn dan het bedrag per afgelegde kilometer (hetgeen afhankelijk is van de fiscale paardenkracht van de wagen) dat in aanmerking wordt genomen om het belastbaar voordeel te berekenen. Met andere woorden, per extra kilometer woon werkverkeer komt er meer belastbaar voordeel bij dan u kan aftrekken. Wij verwijzen in dit opzicht ook naar de circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 8/2004) van 5 februari 2004 in verband met het voordeel alle aard van de bedrijfswagen. Deze circulaire die van toepassing is vanaf 1 januari 2004 zorgt voor meer zekerheid wat de bepaling van het voordeel betreft. Het aantal in aanmerking te nemen kilometers wordt immers forfaitair vastgelegd op of kilometer. Ook met deze circulaire blijft het nog steeds mogelijk om de afstand woon werkverkeer in aftrek te brengen als beroepskost. Maar deze circulaire stelt wel uitdrukkelijk dat in deze situatie afgeweken wordt van de forfaitaire waardering van het aantal kilometers en dat het voordeel alle aard voor de bedrijfswagen moet bepaald worden rekening houdend met minimum (geen privé gebruik) het aantal kilometers dat gebruikt wordt om de beroepskosten te bepalen. 2. Andere beroepsverplaatsingen Voor andere beroepsverplaatsingen die niet terugbetaald worden door uw werkgever/vennootschap (bezoek van potentiële klanten, avondlessen e.d.) geldt de volgende regeling: De brandstofkosten, de financieringskosten en de mobilofoonkosten met betrekking tot deze andere beroepsverplaatsingen zijn volledig aftrekbaar. De gemiddelde brandstofprijs per liter voor aanslagjaar 2007 bedraagt: diesel EUR 1,0790/l LPG EUR 0,4891/l super loodvrij 98 octaan EUR 1,3766/l super loodvrij 95 octaan EUR 1,3535/l Om het brandstofverbruik van een wagen te kennen, moet men er van uitgaan dat de normen die de autoconstructeurs opgeven steeds te maken hebben met een ideaal minimumverbruik. Het is echter noodzakelijk om de werkelijkheid te respecteren en na te gaan op welke manier er met de wagen wordt gereden (Gent, 13 mei 1996, Fisk., 28 augustus 1996, nr. 579, p. 9 en Brussel, 26 mei 2000, Fisk., 30 augustus 2000, nr. 765, p. 10).

14 14 Zoals u ziet mag u dus de financieringskosten en de mobilofoonkosten aftrekken bovenop het forfait van EUR 0,15 per km wat het woon werkverkeer betreft en tevens voor 100% wat de andere beroepsverplaatsingen betreft. De andere autokosten zijn slechts voor 75% aftrekbaar. Tot deze andere kosten behoren onder andere de afschrijvingen op de aanschaffingsprijs, de belasting op de inverkeerstelling, de verzekeringspremies, het onderhoud en de herstellingen, parkingkosten 66, tolgelden, schouwingskosten, carwash, bijdragen voor pechverhelping, taxikosten of de huur van een wagen tijdens de herstelling van uw eigen wagen, expertise en gerechtskosten, de huur van een garage. Tot nu toe ging de Administratie er van uit dat herstellingskosten aan het voertuig nooit aftrekbaar waren indien het ongeval gebeurde in het kader van het privé gebruik van de auto. De Administratie heeft nu echter haar standpunt gewijzigd, aangezien elke beschadiging aan de wagen ook gevolgen heeft op het beroepsgebruik er van. Voortaan zijn dus ook herstellingskosten naar aanleiding van een ongeval in het privé leven aftrekbaar (75%) in verhouding tot het beroepsmatig gebruik van de auto. Uit een parlementaire vraag enige tijd geleden bleek dat de beperking van 75% niet zou gelden voor autokosten in het buitenland (naar analogie met restaurantkosten in het buitenland die ook voor 100% aftrekbaar zijn ; V.&A., Kamer, , nr. 22, p. 2400). Voorwaarde was echter wel dat u met bewijskrachtige gegevens kon aantonen dat de buitenlandse reis een duidelijk belang inhield voor uw beroep. Blijkbaar hielden veel controleurs geen rekening met deze ministeriële toegeving omdat de commentaar op het Wetboek Inkomstenbelasting niet in die zin aangepast was. De Minister van Financiën had verklaard dat hij zijn administratie verzocht had de problematiek met betrekking tot de verplaatsingskosten in het buitenland opnieuw te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zouden dan in de vorm van een circulaire aan alle betrokken diensten worden meegedeeld (Vr. nr. 257 Hatry, 23 mei 1997, V.&A., Senaat, , nr. 1 49, p. 2464). Een circulaire is het niet geworden. Wel een nieuwe parlementaire vraag (Vr. nr. 895 Hatry, 3 maart 1998, V.&A., Senaat, , nr. 1 74, p. 3867) waarin de minister terugkomt op zijn vorige standpunt. Autokosten in verband met verplaatsingen in het buitenland blijken nu toch aan de 75% aftrekbeperking onderworpen te zijn, gelet op de uitdrukkelijke bewoordingen van de wet. Een voorbeeld zal misschien duidelijk maken welke autokosten nu precies aftrekbaar zijn: Gegevens: Woon werkverkeer km Andere beroepsverplaatsingen km Privé verplaatsingen km TOTAAL AANTAL GEREDEN KM km Lening aankoop wagen EUR 6.000,00 Terugbetaling in 48 maanden; per maand: EUR 175,00 Aantal terugbetalingen in Mobilofoonkosten EUR 450,00 Afschrijving (*) EUR 3.750,00 66 Parlementaire vraag nr. 190 van 22 december 2003 aan de minister van Financiën. Gemeenten innen tegenwoordig geen geldboetes meer voor het niet-betalen van parkeergeld, maar vragen een parkeervergoeding per halve dag of dag. Volgens de minister zijn deze retributies aftrekbaar als ze vallen onder het begrip betalend parkeren en als ze verband houden met de beroepsverplaatsingen. De retributies zijn onderworpen aan een beperking tot 75% (beroepsverplaatsingen) of worden geacht begrepen te zijn in het forfaitaire bedrag van EUR 0,15 per afgelegde kilometer (woon-werkverkeer).

15 15 Andere autokosten EUR 3.750,00 Gemiddelde brandstofprijs/liter diesel EUR 1,0790/l Gemiddeld verbruik wagen (per 100 km) 7,2 liter (*) Wat de afschrijving betreft, verwijzen we naar A. Afschrijvingen Aftrekbare autokosten : Woon werkverkeer : km x EUR 0,15 EUR 3.000,00 Mobilofoonkosten : EUR 450 x (( km km)/ km) EUR 353,57 Financieringskosten : ((EUR 175 x 48) EUR 6.000) x 12/48 x (( km km)/ km) EUR 471,43 Brandstofkosten : km x EUR 1,0790/l x 7,2 liter/100 km EUR 582,66 Afschrijving : EUR x km/ km x 75% EUR 602,68 Andere autokosten : EUR x km/ km x 75% EUR 602,68 TOTAAL EUR 5.613,02 C. Kosten woon werkverkeer met ander transportmiddel 1. Algemeen Indien men het woon werktrajekt met een ander transportmiddel aflegt kon men tot voor kort enkel gebruik maken van de aftrek van de werkelijke kosten. Daar waar dit voor trein, tram of busgebruikers geen probleem was, stelde zich vaak de vraag hoe men deze kosten kon vaststellen voor personen die te voet naar het werk gingen of ook voor fietsers. Vanaf aanslagjaar 2002 werd in het kader van de hervorming van de personenbelasting een aanvulling gecreëerd op de regeling voor de forfaitaire kosten van het woon werkverkeer voor de wagen. Deze regeling geldt voor zij die de verplaatsingen tussen de woonplaats en werkplaats anders doen dan met een voertuig dat voor de reeds bestaande forfaitaire aftrek in aanmerking komt (vb. te voet, met de fiets, trein...). De nieuwe regeling bestaat erin dat de werkelijke beroepskosten in het kader van het woon werkverkeer forfaitair worden vastgesteld op EUR 0,15 per kilometer rekening houdende met een beperkte afstand van 100 kilometer enkele rit (voor inkomstenjaar 2006). De toepassing van het kostenforfait leidt dus maximaal tot EUR 30 per dag (EUR 0,15 x 200 km) 67. Gelieve nog te noteren dat, in tegenstelling tot de regeling voor de wagen, deze nieuwe bepaling niet dwingend is zodat men nog steeds de werkelijk kost kan bewijzen mocht dit voordeliger zijn (vb. treinabonnement of afschrijving fiets). 2. Motorrijders 67 Merk op dat de Minister van Financiën in een antwoord op een parlementaire vraag heeft gesteld dat dit forfait ook van toepassing is indien de werkelijke kosten van de verplaatsing in werkelijkheid lager zouden zijn (V. & A. Kamer, , nr , p ).

16 16 In tegenstelling tot autogebruikers moeten motorrijders geen beroep doen op een forfaitair bedrag voor hun kosten van woon werkverkeer die ze hebben afgelegd met hun moto, maar mogen ze ook voor hun woon werkverkeer gebruik maken van de werkelijke kostenaftrek. Bovendien geldt voor motorrijders niet de beperking van 75% die wel van toepassing is voor o.a. autobestuurders. Motorrijders moeten m.a.w. onderscheidt maken tussen kosten voor beroepsdoeleinden (zowel woon werkverkeer als werkwerkverkeer) en kosten voor privé gebruik van hun moto. De kosten die betrekking hebben op hun woon werk en werk werkverkeer zijn voor 100% aftrekbaar als beroepskosten. Zoals hieronder verder verduidelijkt wordt zijn ook de kosten met betrekking tot specifieke motorrijderskledij aftrekbaar als beroepskosten. In de circulaire van 9 juli 2004 schreef de administratie dat de kledijkosten van motorrijders (motorpak, handschoenen, laarzen, ) niet aftrekbaar (uitgezonderd helm) zijn als beroepskosten. Het gaat immers om kledijkosten (behoudens voor specifieke beroepskledij) waarvan de aftrek in de regel uitgesloten is (art. 53, 7 WIB). Inmiddels heeft de Minister van Financiën evenwel beslist dat dit standpunt wordt herzien (Ci.RH.241/ van 22 oktober 2004). Wanneer men ervan uitgaat dat de specifieke motorrijderskledij beschermend pak, helm, schoenen relevant is voor de veiligheid van de drager ervan, heeft het veiligheidsaspect volgens de minister voorrang op het kledingaspect. De circulaire voegt daar evenwel aan toe, dat kledij die men strikt om comfortredenen draagt, zelfs in leder of om in de mode te zijn, geen aanleiding kan geven tot een aftrek van de beroepskosten. Bovenstaand standpunt is door de belastingadministratie vastgelegd in een nieuwe circulaire van 23 november 2005 (Ci.RH.241/ ). Beschermende motorkledij zoals helm, motorbroek, laarzen, onderhoudsproducten voor motor en motorkledij, enz. (voor een gedetailleerde lijst kan u volgende website van de Belgische fiscus raadplegen zijn aftrekbaar indien volgende bijkomende voorwaarden zijn verdaan: de beschermende motoruitrusting is in een motorspeciaalzaak aangekocht het betreft specifieke en beschermende motoruitrusting (de eigenlijke bovenkledij) of thermische onderkledij (T shirts, pulls, kousen, zijn uitgesloten) er is een factuur uitgereikt op de factuur is het merk, het model én een omschrijving van de aangekochte motoruitrusting vermeld. Bovendien werd er in deze nieuwe circulaire meer duidelijkheid gecreëerd omtrent de afschrijvingstermijn (degressief afschrijven is toegelaten) van een motor en bijhorende veiligheidsuitrusting. De afschrijvingsperiode is uiteraard afhankelijk van duurzaamheid van de motor en de gebruiksintensiteit. Over het algemeen mag echter worden aangenomen dat een afschrijvingsperiode van 5 jaar voor een motor en 3 jaar voor veiligheidsuitrusting redelijk is. Gelieve te noteren dat een motorrijder overeenkomsitg de bepalingen van artikel 66bis, WIB 92 ook beroep kan doen op een forfaitiare aftrek van EUR 0,15 per afgelegde kilometer voor het traject woonwerk. Het in aanmerking genomen aantal kilometers voor een enkele rit woon werk mag voor inkomstenjaar 2006 niet meer bedragen dan 100 km (zie punt C.1 hierboven). Uiteraard is dit forfaire bedrag van EUR 0,15 per afgelegde kilometer inclusief eventuele kosten voor beschermende motoruitrusting. D. Studie en documentatiekosten Het L9{inschrijvingsgeld, examengeld, handboeken en syllabi voor cursussen en lessen}, zijn als beroepskost aftrekbaar voor zover ze in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid. De kosten van studies die toegang verlenen tot een nieuw beroep zijn niet

17 17 aftrekbaar 68, 69, 70, 71, 72 De rechtspraak interpreteert het rechtstreeks verband met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid in ruime zin 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, L9 {Luik, 13 februari 1998, Fisk., 20 mei 1998, nr. 662, p Een pas afgestudeerd dokter/algemene geneeskunde wordt aangeworven als aspirant specialist neuroloog en wil haar collegegeld als beroepskosten aftrekken. Dit wordt door de Administratie en het Hof geweigerd omdat de voortgezette opleiding bedoeld is om toegang te krijgen tot het specifieke beroep van neuroloog, dat duidelijk onderscheiden is van dat van dokter/algemene geneeskunde. Gent, 4 juni 1998, Fisc. Act., 11 augustus 1998, nr. 26, p. 26/6. Een universiteitsassistent daarentegen die kosten maakt voor zijn proefschrift, kan deze kosten wel aftrekken omdat het proefschrift een onontbeerlijke voorwaarde is om de academische carrière, die begint als assistent, te kunnen voortzetten. Zelfs de kosten van het drukwerk en van de receptie of het diner (bij de voorstelling van het proefschrift) zijn aftrekbaar. Brussel, 22 februari 2000, Fisk., 7 maart 2001, nr.790, p.10. Het hof weigert de aftrek van de kosten van rechtenstudies aan een ambtenaar van het ministerie van financiën omdat deze studies geen verband houden met de belastbare inkomsten van de betrokkenen. Een ventilator en wegenatlas zijn wel aftrekbaar. 71 Contra Gent, 22 januari 2002, Fisc. Act., 3 april 2002, nr. 14/9. De onkosten met betrekking tot een cursus in Amerika in de domeinen van het internationaal recht en de rechten van intellectuele eigendom die een belastingplichtige maakt, zijn volgens het hof aftrekbaar als beroepskost aangezien de studies een bijna dwingende vereiste waren om aan de slag te kunnen gaan bij het advocatenkantoor waar hij dadelijk na de cursus ging werken. 72 Gent, 8 mei 2003, Fiscale Koerier, 10 oktober 2003, nr. 15, p De belastingplichtige kon niet aantonen dat hij, alhoewel hij houder was van een brevet van vrachtpiloot, voorafgaand aan zijn opleiding ooit het beroep van piloot had uitgeoefend. Het volgen van een opleiding tot lijnpiloot was een persoonlijke beslissing van de belastingplichtige. Het feit dat hij werd aangeworven met een anciënniteit van één jaar bewijst volgens de rechtbank nog niet dat de belastingplichtige tevoren beroepshalve piloot was geweest. 73 Antwerpen, 30 mei 1994, Fisk., 29 september 1994, nr. 487, p. 5. Een gemeenteambtenaar volgt een opleiding Bestuurswetenschappen en een opleiding MBA waardoor hij uiteindelijk promoveert tot ontvanger bij het OCMW. Daar waar de fiscus in eerste instantie de aftrekbaarheid verwerpt op basis van de redenering dat die opleidingen niet nodig waren voor de uitoefening van zijn oorspronkelijke functies, stelt het Hof dat de kosten van bijscholing niet gezien moeten worden in het enge kader van een bepaald stadium, maar in de ruimere zin van de sector waarin iemand werkzaam is Brussel, 3 oktober 1997, F.J.F., 98/163 en Brussel, 10 april 1998, Fisc. Act., 12 mei 1998, nr. 19, p. 19/4. De kosten die gemaakt worden om cursussen te volgen om te kunnen doorgroeien in dienst van de vennootschap of van de multinationale groep, zijn te beschouwen als aftrekbare beroepskosten. Brussel, 15 januari 1998, Fisk., 4 maart 1998, nr. 651, p. 9. Een violiste mag de onderhoudskosten van haar muziekinstrument, de aankoopkosten van muziekpartituren en tijdschriften, alsook de kosten van muzieklessen als beroepskost aftrekken omdat deze rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep. Ook de kosten van deelname aan internationale wedstrijden zijn voor haar aftrekbare beroepskosten aangezien dergelijke deelname onlosmakelijk verbonden is met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid. Het is bovendien onmisbaar met het oog op het opdoen van ervaring. Luik, 11 oktober 2000, Fisk., 26 maart 2003, nr. 884, p. 10. Een orthopedisch chirurg volgt een cursus voor het behalen van het diploma van licentiaat in de medische expertise. Volgens het Hof van Beroep te Luik laat dit de belastingplichtige toe zijn beroep op betere wijze uit te oefenen en zijn de kosten dus aftrekbaar. 77 Brussel, 24 januari 2001, Fisc. Act., 28 maart 2001, nr. 13/10. Een kinesist die een bijkomende opleiding osteopathie volgt, mag de kosten van deze opleiding in aftrek nemen als beroepskost, aangezien deze opleiding complementair is met deze van kinesitherapie. 78 Contra Brussel, 13 januari 2001, Fisc. Act., 28 maart 2001, p. 13/9. Een ingenieur gaat in Amerika een MBA opleiding volgen met de garantie van zijn werkgever dat hij nadien tewerkgesteld blijft. Het

18 18 hof verwerpt de aftrek van de kosten van de opleiding, aangezien er geen band tussen de kosten en de beroepsinkomsten bestaat. 79 Gent 18 december 2001, Fisk., 20 februari 2002, nr. 834, p.12. Volgens het Hof van Beroep te Gent behoort de bijscholing gedurende de werkelijke tewerkstelling tot de taak van een universitair stagiair. Bijgevolg zijn de kosten gemaakt voor een MBA opleiding aftrekbare beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92. De omstandigheid dat de belastingplichtige gedurende deze studies geen inkomsten heeft genoten doet daaraan geen afbreuk, nu de studieperiode in dienstverband werd uitgevoerd en aldus in feite moet beschouwd worden als een beroepswerkzaamheid die erin bestaat de nodige kennis op te doen om in de toekomst beter te kunnen functioneren. In dezelfde zin: Gent, 22 januari 2002, Fisk., 13 maart 2002, nr. 837, p. 10 en Gent, 3 juni 2003, Fisc., 1 oktober 2003, nr. 906, p. 10. Wanneer een advocaat stagiair bij de aanvang van zijn loopbaan, op aansporing van het kantoor waarbij hij zich aansluit, in de Verenigde Staten een LLM-diploma behaalt, dan kunnen de kosten daarvan als beroepskosten worden ingebracht. 80 Brussel 8 november 2001, Fisc. Koer., 28 februari 2002, p Aangezien er een duidelijk verband bestaat tussen een opleiding inzake boekhouding, revisoraat en fiscaliteit kan niet worden aanvaard dat de Administratie een rechtstreeks verband vereist tussen de inhoud van de gevolgde opleiding en de beroepstaken van de belastingplichtige tijdens de studieperiode. Het verband tussen de opleiding en de beroepsactiviteit mag ook in een ruimere context worden beoordeeld. Er mag rekening gehouden worden met de vereisten van permanente vorming en met het feit dat bijkomende studies een belastingplichtige kunnen toelaten naar andere functies door te stromen. Bijgevolg zijn de kosten van de studie toegepaste economische wetenschappen gemaakt door een boekhouder te beschouwen als beroepskosten. 81 Contra Luik, 16 januari 2002, Fisc. Act., 3 april 2002, nr. 14/9. De kosten van een universitaire opleiding die geen noodzakelijk verband vertoont met het beroep, zijn niet aftrekbaar als beroepskost, zelfs al zijn er verbanden tussen enkele vakken van de opleiding en de beroepsbetrekking. 82 Brussel, 21 juni 2002, F.J.F., 2003/42. De vormingskosten van een kandidaat-chirurg en kandidaatgynaecoloog zijn verbonden aan de beroepsmatige activiteit. Om deze functie te behouden is de vorming immers verplicht en zijn de kosten alzo aftrekbaar als beroepskosten. 83 Bergen, 3 september 2004, Fisc., 13 oktober 2004, nr. 953, p. 9. De kosten die een boekhouder en een vastgoedmakelaar maken voor het volgen van een licentie in de toegepaste economische wetenschappen zijn aftrekbaar als beroepskosten vermits blijkt dat een dergelijke licentie, als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe beroepsreglementering, één van de diploma s is die toegang geeft tot de actueel uitgeoefende beroepen van boekhouder en vastgoedmakelaar. 84 Rechtbank te Brussel, 6 januari 2006, Fisc., 25 oktober 2006, nr. 1045, p Een belastingplichtige werkzaam op de boekhoudafdeling van het Ministerie van het Brussels Gewest brengt de kosten van een graduaatopleiding boekhouding en van een speciale kandidatuur in de economische wetenschappen in aftrek. Hoewel deze opleidingen niet verplicht werden door zijn werkgever, werd de aftrek toch aanvaard vermits deze opleidingen zijn administraie ten goede komen en de belastingplichtige immers toe laten sneller en efficiënter de verschillende rangen binnen de administratie te kunnen doorlopen. 85 Rechtbank te Brussel, 10 februari 2006, Fisc., 18 oktober 2006, nr. 1044, p. 10. Een luchtverkeersleider volgt een opleiding tot piloot en brengt de gemaakte kosten in aftrek. Deze aftrek is aanvaard ondermeer omdat de (vrijblijvende) richtlijnen van de beroepsvereniging van luchtverkeersleiders wijzen op het belang van een eigen vliegervaring. Bovendien heeft zijn werkgever de opleiding goedgekeurd en deels terugbetaald. Het feit dat de belastingplichtige het rendement van de opleiding heeft geoptimaliseerd door nadien een zelfstandig bijberoep als piloot te beginnen, doet hieraan geen afbreuk. 86 Rehctbank te Hasselt 29 november 2006, Fisc., 4 april 2007, nr. 1065, p. 11. Een notaris-klerk wil de kosten van een post-graduaat bedrijfskunde in aftrek nemen als beroepskost. Hij verantwoordt deze aftrek door erop te wijzen dat hij veel contacten heeft met cliënten uit het bedrijfsleven en veel meewerkt aan vennootschapsakten. De Rechtbank oordeelt echter dat deze opleiding uitgesproken economisch is terwijl het werk als notaris-klerk een juridische inhoud heeft en staat de aftrek derhalve niet toe.

19 19 De kosten moeten volgens de Administratie bovendien nodig zijn voor de uitoefening van uw beroep. Het stellen van deze noodzakelijkheidsvoorwaarde door de Administratie wordt door de rechtspraak niet steeds aanvaard 87, 88. De studiekosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen en buitenlandse studiereizen die eigenlijk verborgen vakantietrips zijn, zijn niet aftrekbaar 89. Wat L10{documentatiekosten} betreft zijn de rechtbanken blijkbaar iets restrictiever in hun interpretatie met betrekking tot de noodzakelijkheidsvereiste 90, 91. Dat het bedrijf waar men werkt, op dezelfde bladen geabonneerd is, speelt geen rol. Het is voldoende dat er een noodzakelijk verband met het beroep bestaat (Antwerpen, 3 december 1996, Fisc. Act., 1997, nr. 39, p. 39/3). E. L11{Bureaukosten} Wanneer u een gedeelte van het onroerend goed dat u bewoont voor uw beroep gebruikt (bvb. een leraar die thuis taken moet verbeteren), mag u een bepaald percentage van de hieraan verbonden kosten Luik, 26 oktober 1988, A.F.T., 1990, p. 51 en Antwerpen, 30 april 1984, F.J.F., nr. 85/6. In beide gevallen oordeelde de rechter dat het volstaat dat de gevolgde studie of opleiding de belastingplichtige in staat stelt zijn beroep met een nog grotere bekwaamheid uit te oefenen. Luik, 27 april 1994, F.J.F., nr. 95/152. Een psycholoog die verbonden is met de directie van een medisch pedagogisch instituut en zich bezighoudt met het personeelsbeheer, mag de kosten voor het volgen van lessen voor het behalen van een diploma van licentiaat in de arbeidswetenschappen aftrekken.} Er weze opgemerkt dat er in verband met de fiscale behandeling van uitgaven voor cursussen, stages, seminaries en wetenschappelijke congressen sinds 19 februari 2002 een circulaire bestaat die de aftrek van dergelijke kosten behandelt (Circulaire nr. Ci.RH.243/ ). Deze circulaire verplicht vooreerst de betrokken ambtenaren om dergelijke ingebrachte kosten aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. Daarnaast wordt er nogmaals benadrukt dat dergelijke kosten niet als beroepskosten kunnen worden afgetrokken in de mate dat zij: 1) niet gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden; 2) op onredelijke wijze de beroepskosten overtreffen. Hoe deze begrippen echter dienen ingevuld te worden laat de circulaire in het midden. Wel is er een lijst opgenomen van kosten die inzonderheid integraal uit de aftrekbare beroepskosten moeten worden geweerd. Het gaat namelijk over: alle kosten die betrekking hebben op de reis en verblijf van de echtgenoot van de belastingplichtige; alle kosten die verband houden met ontspanning, toeristische en gastronomische gebeurtenissen die met de vormende activiteiten worden gecombineerd; alle buitensporige reis- en verblijfskosten en overdadige hotel- en restaurantkosten van de belastingplichtige. L10{Brussel, 3 oktober 1997, Fisk., 29 oktober 1997, nr. 635, p. 10 en F.J.F., 97/251. Een advocaat die een abonnement op de krant De Standaard neemt, kan dit niet als beroepskost aftrekken aangezien het moeilijk volgehouden kan worden dat het lezen van een krant noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep van advocaat. De gespecialiseerde rubrieken die zich in deze krant bevinden en die gewijd zijn aan juridische en fiscale zaken, richten zich immers tot een ruimer publiek en zijn in essentie vulgariserend. Antwerpen, 30 september 1997, Fisc. Act., 1997, nr. 39, p. 39/3. Een abonnement van een directeur van een firma in auto onderdelen op De Tijd en Trends is niet als beroepskost aftrekbaar aangezien deze uitgaven een louter privé karakter hebben en geen hechte band vertonen met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid. Een boekhouder of een fiscalist daarentegen kan een abonnement op De Tijd of Trends wel als beroepskost aftrekken aangezien het immers nodig is voor de uitoefening van zijn beroep dat hij de beursberichten volgt.}

20 20 aftrekken als beroepskost, namelijk in de verhouding van de ruimte die voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt 92, 93, 94, 95, 96 tot de totale ruimte (meestal gebaseerd op de oppervlakte). Zijn onder andere in deze verhouding als beroepskost aftrekbaar: de huurprijs (in geval de belastingplichtige het onroerend goed huurt), de onroerende voorheffing, de afschrijvingen 97 op de aanschaffingsprijs van de woning, verzekeringspremies, gas, water, elektriciteit, verwarming, interesten van leningen 98, 99, 100. In een parlementaire vraag (Vr. nr. 982 Hatry, 27 maart 1998, V.&A., Senaat, L11{Luik, 28 mei 1997, J.D.F., 1997, p. 356, Luik, 4 juni 1997, F.J.F., 97/278 en Brussel, 20 maart 1998, Fisc. Act., 14 april 1998, nr. 15, p. 15/2. Men moet niet enkel rekening houden met de oppervlakte van de kamers die voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruikt worden. Ook bepaalde ruimten die voor gemengd gebruik aangewend worden (inkomhal, traphal) en zonder dewelke de kamers die voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruikt worden onbereikbaar zouden zijn, komen ook (gedeeltelijk) als beroepskost in aanmerking. Brussel, 24 april 1994, Fisk., 1 juli 1998, nr. 668, p. 10. Vervanging van het raamwerk en het rolluik van de bureau kamer past in de herstelling van het gebouw en niet louter in de inrichting van het bureau. De aftrek van de betreffende kosten wordt beperkt in verhouding van de oppervlakte van de bureau kamer tot de oppervlakte van het ganse gebouw. Luik, 5 februari 1997, Ced. Samson, en Luik, 11 december 1997, Ced. Samson, Een privé leraar die regelmatig thuis studenten ontvangt, kan de kosten van gemeenschappelijke delen in rekening brengen. Het is bovendien niet noodzakelijk dat de bureauruimte volledig afgescheiden is. Ook een deel van de woonkamer kan als beroepskost worden afgetrokken indien een deel van deze ruimte gebruikt wordt voor de uitoefening van beroepswerkzaamheden. Gent, 22 oktober 1998, F.J.F., 99/4. Wanneer een geregistreerde huurovereenkomst bepaalt dat de helft van de huurprijs betrekking heeft op de beroepsactiviteit van de huurder en wanneer uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat slechts een derde van het gebouw voor professionele doeleinden gebruikt wordt, dan is de Administratie niet gebonden door de verdeelsleutel zoals voorzien in de huurovereenkomst. 96 Gent, 21 januari 2004, Fisc., 10 maart 2004, nr. 927, p De bewering van de administratie dat een legerofficier nooit thuis dient te werken, komt de Rechtbank van Eerste aanleg te Gent als niet ernstig over. Uit een attest van de korpsoverste van de officier blijkt duidelijk dat thuiswerk vaak onontbeerlijk is voor de job die hij als kaderlid uitoefent (cf. lezen van orders en inlichtingen, het voorbereiden van nota s, het opmaken van allerhande dossiers, enz.). De kosten van een bureau thuis zijn dus wel aftrekbaar. 97 Brussel, 22 december 2004, Fisc., 4 februari 2004, nr. 922 p Een vertegenwoordiger, eigenaar van zijn wonnig, wil de kosten van een bureau fiscaal als beroepskosten in aftrek brengen. In plaats van een proportionele afschrijving van de aanschaffingswaarde van het gebouw in aanmerking te nemen, berekent hij de beroepskost op basis van de huurwaarde van de woning. Deze aftrek werd eerst verworpen door de administratie, vervolgens toegestaan door het Hof van Beroep te Brussel en tenslotte verworpen door het Hof van Cassatie. 98 Gent, 20 december 2000, Fisc. Act., 17 januari 2001, nr. 3/9. Een belastingplichtige wiens woning door de Administratie geacht wordt voor 38% beroepsmatig te worden gebruikt en voor 62% voor privédoeleinden, heeft in verhouding meer intrest afgetrokken dan het percentage beroepsgebruik. Het hof oordeelde dat als aangetoond kan worden dat een groter deel van het geleende bedrag betrekking heeft op het beroepsgedeelte van de woning, dat de intresten op dat ontleende bedrag als beroepskosten in aftrek mogen worden gebracht. Een akkoordbrief van de kredietinstelling werd in dit geval voorgelegd. 99 Eenzelfde positie werd later ook ingenomen door de minister van Financiën op een parlementaire vraag (Parl. Vr., nr 1346, 14 juni 2001, Thissen) 100 Gent, 26 juni 2002, Fisk., 18 september 2002, nr. 860, p. 9. Met betrekking tot de aftrekbaarheid van intresten op een lening die werd aangegaan om een onroerend goed te kopen of te bouwen, waarbij dat onroerend goed gedeeltelijk voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt (zgn. gemengde gebouwen), bevestigt het Hof nogmaals dat de lening geacht wordt bij voorrang te zijn aangegaan voor de kosten te financieren van de verbouwingen met betrekking tot het

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummer 5091 Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 53, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Positieve rechtspraak

Positieve rechtspraak Positieve rechtspraak Rb. Gent 26 feb 2002 : Bestuurdersvergoedingen sowieso aftrekbaar Situatieschets Een vennootschap M dient haar aangifte in de vennootschapsbelasting te laat in. Onder de kosten komt

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost.

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost. B10. Beroepslokalen Beroepslokalen zijn door de aard zelf van de lokalen voor 100% beroepsmatig en ze kunnen dan ook volledig afgeschreven worden. Een kantoor of een atelier gebruikt u voor uw beroep,

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector 1 Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector De kosten die door farmaceutische bedrijven worden gedragen voor de deelname van zelfstandige zorgverstrekkers (natuurlijke personen

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Une indemnité de non concurrence est-elle une indemnité de préavis déguisée? Arrêt Advocaten:

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: December 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten?

6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten? 6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten? Over restaurantkosten (sowieso slechts voor 69% aftrekbaar) doet elke controleur lastig. Waarom bent u gaan eten als bloemist? Het was met uw vrouw

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Rolnummer 1618. Arrest nr. 75/2000 van 21 juni 2000 A R R E S T

Rolnummer 1618. Arrest nr. 75/2000 van 21 juni 2000 A R R E S T Rolnummer 1618 Arrest nr. 75/2000 van 21 juni 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 23, 1, 3, 28, 49 en 53, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

2. De Stopzettingsmeerwaarden

2. De Stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 17 2. De Stopzettingsmeerwaarden 2.1. Definitie Stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de volledige en definitieve

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding Moeront Motorkosten

Handleiding Moeront Motorkosten Handleiding Moeront Motorkosten Deze tekst werd grotendeels overgenomen van motornet.be Hier en daar werden teksten aangepast. De tekst richt zich vooral op motorrijders, die ofwel enkel een motor ofwel

Nadere informatie

Beroepskosten: fiscale aftrek

Beroepskosten: fiscale aftrek Beroepskosten: fiscale aftrek Erwin Vercammen Ere-Accountant Ere-Belastingconsulent Past Voorzitter B.A.B.-Antwerpen Past Vicevoorzitter IAB Winstberekening Omzet Minus kostprijs aankopen = Brutowinst

Nadere informatie

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus aangeboden door www.boekhouder.be Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus Ook voor jou van toepassing? Begin vorige week

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. tot wijziging van art. 36 W.I.B.92. (ingediend door de Heer Dirk Van der Maelen) SAMENVATTING

WETSVOORSTEL. tot wijziging van art. 36 W.I.B.92. (ingediend door de Heer Dirk Van der Maelen) SAMENVATTING WETSVOORSTEL tot wijziging van art. 36 W.I.B.92 (ingediend door de Heer Dirk Van der Maelen) SAMENVATTING Dit wetsvoorstel heeft tot doel de gelijke fiscale behandeling te bewerkstelligen van belastingplichtigen

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Taxatieprocedure en Verplichtingen Ci.RH.842/629.821 ONDERWERP: Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie