Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector"

Transcriptie

1 1 Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector De kosten die door farmaceutische bedrijven worden gedragen voor de deelname van zelfstandige zorgverstrekkers (natuurlijke personen of rechtspersonen die werkzaam zijn in de geneeskunde, de tandheelkunde, de artsenijbereidkunde, de verpleegkunde, de paramedische wetenschappers en de diergeneeskunde) aan congressen, seminaries en studiedagen zijn in principe in hoofde van de zorgverstrekkers belastbare voordelen van alle aard en vormen in hoofde van de farmabedrijven aftrekbare kosten voor zover ze gerapporteerd worden op individuele fiches De belastbare voordelen van alle aard die aan het brutoinkomen (winsten of baten) van de zorgverstrekkers toegevoegd moeten worden mogen ook onder de aftrekbare beroepskosten worden opgenomen in de mate dat het betrekking heeft op uitgaven die, waren ze door de genieter van het voordeel zelf gedaan, de aard van beroepskosten zouden gehad hebben (Com.IB nr. 36/19). Ten aanzien van zulke meerdaagse wetenschappelijke manifestaties waarvoor een visumnummer werd verkregen, geldt sinds 1 januari 2007 een zekere versoepeling wat het bewijs betreft inzake de aftrekbare beroepskosten in hoofde van de zorgverstrekker. Men moet een onderscheid maken naargelang het farmabedrijf rechtstreeks en volledig, dan wel rechtstreeks en gedeeltelijk of nog onrechtstreeks tussenkomt in de kosten (Ci.RH. 243/ (AOIF 19/2008) van 29 mei 2008). Eerste hypothese: het farmabedrijf komt rechtstreeks tussen in de bekostiging van de deelname aan een meerdaagse wetenschappelijke manifestatie waarvoor een visum werd verkregen en draagt alle kosten (inzonderheid de inschrijvingskosten, het studiemateriaal, de verplaatsingskosten, de maaltijdkosten en de verblijfkosten). In dat geval moet het volledige bedrag van de tussenkomst dat in hoofde van de zorgverstrekker als een belastbaar voordeel van alle aard wordt aangemerkt, zonder verdere bewijsvoering, als een in beginsel aftrekbare beroepskost worden aangemerkt. Dit bedrag stemt dus in feite overeen met het bedrag dat op de fiche (tegenover het visumnummer) als voordeel is vermeld. Aangezien in dit bedrag evenwel ook restaurantkosten (ontbijtkosten, lunchkosten, andere maaltijdkosten ) begrepen zijn, is het gedeelte dat met die kosten overeenstemt uiteraard slechts aftrekbaar ten belope van 69 % (toepassing van art. 53, 8 bis, WIB92). Dit gedeelte mag forfaitair worden bepaald op 8 % van het bedrag van het voordeel (dat in dit geval gelijk is aan de totale kostprijs van het seminarie). Aangezien het farmabedrijf in dit geval volledig tussenkomt in de bekostiging van de deelname aan de wetenschappelijke manifestatie, moet men ervan uitgaan dat de zorgverstrekker in het kader van deze wetenschappelijke manifestatie zelf geen bijkomende beroepskosten meer kan inbrengen, tenzij hij alsnog het beroepsmatig karakter bewijst. In dit verband zal de administratie de volgende vermelde kosten alleszins niet als aftrekbare beroepskosten aanmerken: alle kosten voor de reis en het verblijf (met inbegrip van hotel- en restaurantkosten) van de echtgenoot, partner (van de zorgverstrekker); alle kosten voor ontspannende, toeristische en gastronomische gebeurtenissen die ter gelegenheid van congressen, seminaries... werden georganiseerd; alle buitensporige reis- en verblijfkosten, alsmede overdadige hotel- en restaurantkosten. Tweede hypothese: het farmabedrijf komt rechtstreeks, maar slechts gedeeltelijk tussen in de bekostiging van de deelname aan een wetenschappelijke manifestatie (bijvoorbeeld de inschrijvingskosten en de verblijfkosten).

2 2 Het farmabedrijf moet aan elke zorgverstrekker een lijst bezorgen met de omschrijving en het bedrag van de kosten waarvoor het is tussengekomen. Het bedrag dat op de fiche (tegenover het visumnummer) als voordeel is vermeld, mag tezelfdertijd, zonder verdere bewijsvoering, bij de zorgverstrekker als een in beginsel aftrekbare beroepskost worden aangemerkt. Als in de gedeeltelijke tussenkomst echter restaurantkosten (ontbijtkosten, lunchkosten, andere maaltijdkosten ) begrepen zijn, moet het bedrag van die kosten worden afgezonderd om het aftrekbare bedrag van de beroepskosten te bepalen (toepassing van art. 53, 8 bis, WIB92). Het saldo van de tussenkomst is integraal aftrekbaar als beroepskost. Als het eigenlijke bedrag van de restaurantkosten niet kan vastgesteld worden, mag ook hier worden aangenomen dat 8 % van het totale bedrag van de kosten voor het seminarie (kosten ten laste genomen door het bedrijf + kosten gedragen door de zorgverstrekker) betrekking heeft op restaurantkosten. Voor het gedeelte van de kosten die de zorgverstrekker in deze hypothese zelf heeft gedragen, moet hij volgens de gewone regels aantonen of, en in welke mate ze als beroepskosten aftrekbaar zijn. Derde hypothese: het farmabedrijf komt onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, tussen in de bekostiging van de deelname aan een wetenschappelijke manifestatie. In dit geval komt een farmabedrijf, op vraag van de zorgverstrekker, geheel of gedeeltelijk tussen in de kosten die de zorgverstrekker heeft voor het bijwonen van een meerdaagse wetenschappelijke manifestatie. De tussenkomst door het farmabedrijf wordt op de fiche samen met het visumnummer als een te belasten voordeel van alle aard vermeld. In deze hypothese gelden dezelfde versoepelingen als in de twee vorige hypothesen. Maar aangezien de kosten in eerste instantie door de zorgverstrekker zelf gemaakt werden en naderhand, aan de hand van de voorgelegde bewijsmiddelen, geheel of gedeeltelijk terugbetaald werden door het farmabedrijf, beschikt de zorgverstrekker zelf over de nodige informatie en bewijsmiddelen voor de kosten die verbonden zijn aan die wetenschappelijke manifestatie. Merk op dat voor wetenschappelijke manifestaties van één dag (zonder overnachting) er geen administratieve versoepeling geldt. Verlenging van het verblijf Het komt voor dat een zorgverstrekker zijn verblijf in verband met de wetenschappelijke manifestatie voor privédoeleinden (toerisme) met één of meer dagen wil verlengen. Het farmabedrijf mag de daarmee gepaard gaande kosten niet ten laste nemen. De zorgverstrekker moet met andere woorden steeds alle kosten die verbonden zijn aan een verlenging van zijn verblijf (bijkomende verplaatsingskosten, hotel- en ontbijtkosten, maaltijdkosten, sociale en culturele activiteiten enz.) zelf dragen. Die kosten zijn in geen geval als beroepskosten aftrekbaar. De kosten van de verplaatsing naar de locatie waar de manifestatie doorgaat en terug, mogen, in geval van verlenging van het verblijf, evenwel toch integraal door het farmabedrijf ten laste worden genomen als: die kosten niet meer bedragen dan de kosten die betaald zouden moeten worden mocht de zorgverstrekker zijn verblijf niet verlengd hebben én op voorwaarde dat de duur van de verlenging accessoir blijft ten opzichte van de duur van de wetenschappelijke manifestatie.

3 3 Om uit te maken of een verlenging van het verblijf al dan niet accessoir blijft ten opzichte van de eigenlijke wetenschappelijke manifestatie, heeft de vzw Mdeon (die belast is met het uitreiken van de visums) de hiernavolgende tabel ter beschikking gesteld. Duur van de manifestatie (in dagen) De verlenging is accessoir als deze maximum (in dagen) duurt 1, ,5 2, ,5 2, ,5 3, , ,5 6, ,5 Deze tabel mag op fiscaal vlak als een ernstige norm worden beschouwd. Als de verlenging van het verblijf niet als accessoir kan worden beschouwd, moet de tussenkomst van het farmabedrijf in de verplaatsingskosten als volgt worden beperkt: de totale verplaatsingskost (heen en terug) moet worden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan de officiële duur (in dagen) van de manifestatie, en waarvan de noemer gelijk is aan de totale duur (eveneens in dagen) van het (verlengde) verblijf. Die beperking heeft evenwel geen invloed op de berekening van het aandeel van de restaurantkosten. Dat bedraagt nog steeds 8 % van de volledige kosten van de wetenschappelijke manifestatie (inbegrepen de integrale reiskosten, heen en terug, naar de locatie waar de manifestatie plaatsvindt). Inbreuken Als achteraf blijkt dat de tussenkomst voor een wetenschappelijke manifestatie waarvoor een visumnummer werd verkregen, uiteindelijk niet aan de gestelde voorwaarden voldeed, of plaatsvond zonder visumnummer, blijft de tussenkomst in hoofde van de zorgverstrekker een belastbaar voordeel. Op het vlak van de beroepskosten kleeft aan het toegekende voordeel evenwel een feitelijk vermoeden dat het om privé- of overdreven uitgaven gaat, die in hoofde van de zorgverstrekker niet als beroepskosten aftrekbaar zijn, tenzij de zorgverstrekker het tegendeel bewijst. In hoofde van het farmabedrijf heeft de tussenkomst dan een ongeoorloofd karakter dat in strijd is met de openbare orde en kan die tussenkomst dus niet als aftrekbare beroepskosten ten name van dat bedrijf aangemerkt worden.

4 4 VOORBEELD Een chirurg wordt door een farmaceutisch bedrijf uitgenodigd om gedurende drie dagen deel te nemen aan een wetenschappelijk congres in Rome. Het farmabedrijf zal rechtstreeks en volledig alle kosten dragen voor de deelname van de chirurg aan het congres, inzonderheid betreft het de inschrijvingskosten, de verplaatsingskosten, de verblijfkosten en de maaltijdkosten, waarvan de totale kostprijs 3 000,00 EUR per deelnemer bedraagt (inclusief 500,00 EUR voor het vliegtuigticket inclusief transfers). Vooraleer zijn deelname te bevestigen, richtte de chirurg een uitdrukkelijk verzoek tot het farmabedrijf om vergezeld te worden van zijn echtgenote. Ook verzocht hij om zijn verblijf ten private titel en op eigen kosten met drie dagen te verlengen voor een privébezoek aan de stad. Geraamde kostprijs: 2 000,00 EUR. De tussenkomst van het farmabedrijf in de verplaatsingskosten moet worden beperkt tot 3/6 van de totale kostprijs, zijnde 250 EUR (500 3/6). De overige verplaatsingskosten (250 EUR) zijn voor rekening van de chirurg. Voor de deelname van de chirurg aan het wetenschappelijk congres mag het farmabedrijf dus slechts 2 750,00 EUR (3 000,00 250,00) ten laste nemen. Het farmabedrijf stelt op naam van de chirurg een individuele fiche op met vermelding van het visumnummer en het voordeel van alle aard ten bedrage van 2 750,00 EUR. De chirurg moet het bedrag van 2 750,00 EUR in zijn ontvangsten opnemen. Het bedrag dat effectief als beroepskost mag worden afgetrokken, wordt als volgt bepaald: restaurantkosten: 3 000,00 EUR (zijnde de totale prijs voor deelname aan het wetenschappelijk congres) 8 % = 240,00 EUR, waarvan aftrekbaar 69 % (toepassing art. 53, 8 bis, WIB92), hetzij %= 165,60 EUR; andere kosten: 2 750,00 EUR (totale tussenkomst van het farmabedrijf) EUR (zijnde de restaurantkosten) = 2 510,00 EUR, integraal aftrekbaar; bedrag van de aftrekbare beroepskosten: 165, ,00 = 2 675,60 EUR. De reis- en verblijfkosten van zijn echtgenote en de verlenging van zijn eigen verblijf (in totaal 2 000,00 EUR) verhoogd met de niet door het farmabedrijf ten laste genomen verplaatsingskosten (250,00 EUR) worden als persoonlijke uitgaven aangemerkt die niet aftrekbaar zijn. Specifiek voor de baten vermelden we nog de volgende bedenkingen: Veel behalers van baten zijn geen btw-belastingplichtigen of zijn vrijgesteld. Aangezien zij de betaalde btw niet kunnen recupereren, moet de btw bij hen als beroepskost worden aanvaard, in de mate dat de btw betrekking heeft op beroepsuitgaven. VOORBEELD Onderhoudsfactuur personenwagen: 200,00 EUR + 42,00 EUR btw Recht op aftrek btw: 0,00 Bij de directe belasting in beroepskosten: 242,00 EUR beroepsmatig percentage (in de veronderstelling dat alle verplaatsingen zuivere beroepsverplaatsingen zijn, en dus geen woon-werkverplaatsingen).

5 5 Oefening Jan (geneesheer) werd door een farmaceutisch bedrijf uitgenodigd om gedurende twee dagen deel te nemen aan een wetenschappelijk congres in Parijs. Het farmabedrijf ontvangt een visumnummer voor deze wetenschappelijke manifestatie. Vooraleer zijn deelname te bevestigen, richtte Jan een uitdrukkelijk verzoek tot het farmabedrijf om zijn verblijf ten private titel en op eigen kosten met drie dagen te verlengen voor een privébezoek aan de stad. Geraamde kostprijs voor de verlenging: 750,00 EUR. Het farmabedrijf heeft rechtstreeks en volledig alle toegelaten kosten gedragen inzake de deelname van Jan aan het congres. De totale kostprijs per deelnemer bedraagt 2 500,00 EUR en omvat de inschrijvingskosten, de verplaatsingskosten (vliegtuigticket inclusief transfers = 400,00 EUR), de verblijfkosten en de maaltijdkosten. Gevraagd: wat is de weerslag op Jans ontvangsten en op zijn werkelijke kosten van zijn deelname aan het congres?

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie