- Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland"

Transcriptie

1 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) ZK BEM gemeente Steenbergen Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen - Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland J. E. van den Bosch

2

3 - Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland J. E. van den Bosch

4 Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland J. E. van den Bosch SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek SOB Research Heinenoord, september 2014 ISBN/EAN: xxx-x Projectnummer:

5 Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland Inhoud 1. Inleiding 3 2. Resultaten aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Geologische, geomorfologische en bodemkundige gegevens Archeologische gegevens Historische gegevens Verstoringen Luchtfoto s Actueel Hoogtebestand Nederland Archeologisch Verwachtingsmodel Resultaten eerder uitgevoerd veldonderzoek Booronderzoek Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting en conclusies Aanbevelingen 18 Literatuur 19 Verklarende woordenlijst 21 Bijlage 1: Administratieve gegevens 23 Bijlage 2: Archeologische en geologische tijdschaal 25 Bijlage 3: Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de lithostratigrafie van De Mulder et al., Bijlage 4 Overzicht Boorgegevens oorspronkelijk onderzoeksgebied 29 Bijlage 5: SOB Research: Gegevens 35 1

6 2

7 1. Inleiding In februari 2014 heeft SOB Research een Archeologisch Bureauonderzoek en een booronderzoek (IVO-Overig) uitgevoerd. 1 Het onderzoek moest worden uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure voor de bouw van een nieuwe loods met een omvang van circa 15 x 30 meter, ter plaatse van de Molenstraat 131 te Kruisland (Gemeente Steenbergen). Daarnaast is een aangrenzend perceel ten noordoosten van het plangebied, met een omvang van 30 x 80 meter, meegenomen in het onderzoek. Dit omdat hier in de toekomst mogelijk ook bouwplannen zullen worden gerealiseerd. Het totale onderzoeksgebied besloeg een oppervlakte van circa 0.29 hectare. Het plangebied besloeg een oppervlakte van circa 450 m². Bij de realisatie van het bouwplan zou een fundering worden aangebracht met circa 38 spanten, met een tussenliggende afstand van 5 meter, gefundeerd op een laag beton. Per spant zal een ontgraving plaatsvinden met een omvang van circa 2 x 2 meter, tot een diepte van 1.5 meter beneden het maaiveld. Er worden geen heipalen aangebracht. 2 De totale oppervlakte van deze bodemverstoringen bedroeg naar verwachting circa 152 m². Afbeelding 1. De ligging van het onderzoeksgebied in Nederland (gemarkeerd met rode stip). In augustus 2014 bleek dat de bouwplannen waren uitgebreid en dat de nieuwe loods een omvang zal krijgen van 45 x 30 meter, i.p.v. 15 x 30 meter en dat de hier aanwezige oude stal zal worden afgebroken (zie Afbeelding 3). Op basis van de nieuwe uitbreidingsplannen moet rekening worden gehouden met een bodemverstoring van circa 450 m². Door de Gemeente Steenbergen is aangegeven dat er hiervoor een aanvullend rapport moest worden opgesteld, ter aanvulling van het in juni 2014 afgeronde definitieve rapport van het eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek. Dit om na te gaan of de planuitbreiding consequenties kan hebben voor mogelijk ter plaatse van de nieuwe uitbreidingszone aanwezige archeologisch waarden. Daartoe is door SOB Research alle bij het Archeologisch Bureauonderzoek en booronderzoek (IVO-Overig) verzamelde informatie nogmaals bestudeerd, is de relevantie van deze informatie voor de uitbreidingszone beoordeeld en is een aanvullend advies opgesteld. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de KNA 3.3 (2014) en de eisen van de Gemeente Steenbergen. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd door: J. E. van den Bosch aanvullend bureauonderzoek, gegevenscontrole en rapportage 1 Mientjes, juni Mondelinge mededeling opdrachtgever 3

8 Afbeelding 2. De ligging van het onderzoeksgebied (gemarkeerd met een rode stip), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart van Nederland. Bron: Topografische Dienst, Emmen [2014]. Schaal 1:

9 Afbeelding 3. De ligging van het onderzoeksgebied, geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het oorspronkelijke onderzoeksgebied is rood omkaderd. Het aanvullende onderzoeksgebied is blauw en geel omkaderd. De blauw omkaderde zone betreft de locatie van de nieuwe loods. De geel omkaderde zone betreft de locatie van de te slopen oude schuur. Bron GBKN: Topografische Dienst Kadaster, Emmen, Bron Boorpuntenkaart: Mientjes, Schaal 1:

10 6

11 2. Resultaten aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek 2.1 Geologische, geomorfologische en bodemkundige gegevens In het kader van het eerder uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek is voor het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw ter plaatse van het onderzoeksgebied en de directe omgeving daarvan, gebruik gemaakt van de Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1: , Blad 49 Bergen op Zoom, de Bodemkaart van Nederland, schaal 1: , Blad 49 Oost Bergen op Zoom (zie Afbeelding 4), de Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1: , Blad 49 Bergen op Zoom (zie Afbeelding 5), de gegevens van een zestal van de in het DINO-loket (NITG-TNO) gearchiveerde boringen 3 en - ter referentie - van de Geologische Kaart van Nederland 1: , Blad Willemstad. Afbeelding 4. De ligging van het onderzoeksgebied (gemarkeerd met een rode stip), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1: , Blad 49 Oost Bergen op Zoom. Bron: Staring Centrum/ Stichting voor Bodemkartering (Stiboka). Schaal 1: NITG-TNO, DINO-loket, 2014: Boring nr. B49E0103, B49E0150, B49E1093, B49E1094, B49E1178 en B49E1181 7

12 Afbeelding 5. De ligging van het onderzoeksgebied (gemarkeerd met een rode stip), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1: , Blad 49 Bergen op Zoom. Bron: Rijks Geologische Dienst. Schaal 1: De in het rapport van het eerder uitgevoerde onderzoek weergegeven bodemkundige en geologische informatie is, zoals ook kan worden opgemaakt uit Afbeelding 4 en 5, evenzeer relevant voor de uitbreidingszone, als voor het eerder onderzochte gebied. De voor het eerder onderzochte gebied getrokken conclusies ten aanzien van de te verwachten bodemopbouw gelden evenzeer voor de uitbreidingszone Archeologische gegevens In het kader van het eerder uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek is voor het verkrijgen van inzicht in de relevante archeologische informatie onder meer gebruik gemaakt van de bestemmingsplankaart van het vigerende Bestemmingsplan Kom Kruisland (20 juni 2013), de Provinciale Indicatieve Archeologische Waardenkaart en Archis2 geraadpleegd, de online archeologische databank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 4 zie Mientjes, juni 2014 en paragraaf 2.7 Archeologisch Verwachtingsmodel 8

13 Afbeelding 6. De ligging van in Archis2 geregistreerde onderzoeksmeldingen (blauw omkaderd) in de omgeving van het oorspronkelijke onderzoeksgebied (rood omkaderd) en de uitbreidingszone (groen omkaderd). Bron: Archis2, 2014/ Mientjes, juni Afbeelding 7. De ligging van in Archis2 geregistreerde archeologische waarnemingen (geel gemarkeerd, genummerd) in de omgeving van het oorspronkelijke onderzoeksgebied (rood omkaderd) en de uitbreidingszone (groen omkaderd). Bron: Archis2, 2014/ Mientjes, juni

14 De in het rapport van het eerder uitgevoerde onderzoek weergegeven archeologische informatie is, zoals ook kan worden opgemaakt uit Afbeelding 6 en 7, evenzeer relevant voor de uitbreidingszone, als voor het eerder onderzochte gebied. De eerder getrokken conclusies ten aanzien van de aanwezigheid van archeologische waarden in deze regio zijn evenzeer relevant voor de uitbreidingszone, als voor het eerder onderzochte gebied Historische gegevens In het kader van het eerder uitgevoerde historische onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de analyse van de kaart van Nicolaas Jansen Visscher uit 1656 (Ducatus Brabantiae), de Kadastrale Kaart (Minuutplan) uit en de Topografische kaarten uit , , 1870, 1895, 1901, 1910, 1937, 1950, 1968, 1980, 1988 en Afbeelding 8. De ligging van het oorspronkelijke onderzoeksgebied (rood omkaderd) en de uitbreidingzone (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de Kadastrale Kaart (Minuutplan) uit Bron: Mientjes, Schaal 1: zie Mientjes, juni 2014 en paragraaf 2.7 Archeologisch Verwachtingsmodel 10

15 Afbeelding 9. De ligging van het eerdere onderzoeksgebied (rood omkaderd) en de uitbreidingszone (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de Topografische Kaart uit Bron: / Mientjes, Schaal 1: De in het rapport van het eerder uitgevoerde onderzoek getrokken conclusie, dat er op geen van de geanalyseerde kaarten bebouwing wordt weergegeven ter plaatse van het onderzoeksgebied is, zoals ook kan worden opgemaakt uit Afbeelding 8 en 9, evenzeer van toepassing voor de uitbreidingszone. 6 Ter plaatse van de uitbreidingszone is wel tussen 1988 en 1995 de nu te slopen stal gebouwd. 2.4 Bodemverstoringen Volgens het kadaster (KLIC) waren ter plaatse van het eerder onderzochte onderzoeksgebied geen kabels en leidingen aanwezig. Er waren ook geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere bodemverstoringen ter plaatse van het oorspronkelijke onderzoeksgebied. 6 zie Mientjes, juni 2014 en paragraaf 2.7 Archeologisch Verwachtingsmodel 11

16 Ter plaatse van de uitbreidingszone is wel een omvangrijke en diepreikende bodemverstoring aanwezig. Dit betreft de mestkelder ter plaatse van de gehele te slopen oude stal, die hier zijn ingegraven tot een diepte van circa 2.5 meter beneden het maaiveld. 2.5 Luchtfoto s In het kader van het eerdere onderzoek is een luchtfoto geraadpleegd uit 1989 (ROBAS fotonummer ). Ten tijde van de opname was het toenmalige onderzoeksgebied als landbouwgrond in gebruik en was het deels bebouwd. Op deze luchtfoto waren ter plaatse van het onderzoeksgebied geen duidelijk als zodanig te herkennen archeologische fenomenen zichtbaar. Dezelfde conclusies zijn van toepassing ten aanzien van de uitbreidingszone. 2.6 Actueel Hoogtebestand Nederland In het kader van het eerder uitgevoerde onderzoek is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd (zie Afbeelding 10). Afbeelding 10. De ligging van het onderzoeksgebied (rode stip), geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand (AHN, 2014). Bron: Schaal 1:

17 De oranje en gele zones betreffen de hoger gelegen zones ( bebouwing en de dekzandruggen, waarop ook de bebouwde kom van Kruisland is gelegen). De groene en blauwe zones betreffen de lager gelegen zones. Het maaiveld ter plaatse van het eerder onderzochte onderzoeksgebied lag op een hoogte van circa meter +NAP. Dit komt overeen met de hoogteligging van het maaiveld ter plaatse van de uitbreidingszone, waar het maaiveld op een hoogte van circa meter +NAP is gelegen. Dit komt ook overeen met de maaiveldhoogtes in en net buiten de bebouwde kom van Kruisland. Ter plaatse van de hoogste delen van de dekzandrug, met name ten zuiden en ten oosten van Kruisland, ligt het maaiveld op een hoogte van meter +NAP. 2.7 Archeologisch Verwachtingsmodel Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek ten aanzien van het oorspronkelijke plangebied is het volgende Archeologisch verwachtingsmodel opgesteld: Ter plaatse van het onderzoeksgebied kan een bodemopbouw worden verwacht met dekzand, mogelijk afgedekt door een dunne horizont met kleiige Afzettingen van Duinkerke IIIb. Tevens is het waarschijnlijk dat de natuurlijke afzettingen hier zijn afgedekt door een recent opgebrachte ophooglaag. Op en in de top van de Afzettingen van Duinkerke IIIb (indien aanwezig) kunnen archeologische resten worden aangetroffen uit de Nieuwe Tijd. In relatie hiermee dient ook met het historische gegeven rekening te worden gehouden dat de polder rondom Kruisland in 1487 is drooggelegd. Op en in de top van de Afzettingen van de Formatie van Twente (het dekzand) kunnen archeologische resten worden aangetroffen uit de periode van het Laat Paleolithicum t/m de Nieuwe Tijd, indien het dekzand dagzomend aanwezig is. Indien de Pleistocene afzettingen worden afgedekt door de Afzettingen van Duinkerke IIIb kunnen in de top van het dekzand archeologische resten worden aangetroffen uit de periode van het Laat Paleolithicum t/m de Late Middeleeuwen. Uitgaande van de beschikbare historische gegevens (oude kaarten) bestaat er een lage verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten uit de Nieuwe Tijd. Voor archeologische vindplaatsen geldt dat vrijwel alle complextypen uit voornoemde perioden zouden kunnen worden verwacht. Het zou hier immers kunnen gaan om nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafvelden, maar ook om akker- en/ of weidegebieden, infrastructuur, enz. De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische resten is op dit moment nog niet bekend. In hoeverre het bodemprofiel (en daarmee mogelijk archeologische resten) nog intact aanwezig is, is niet bekend. Dit geldt ook voor de invloed van post-depositionele processen op het aanwezige bodemarchief. (Mientjes, juni 2014) Het Archeologisch Verwachtingsmodel voor het oorspronkelijke onderzoeksgebied is evenzeer van toepassing voor de uitbreidingszone. Het enige verschil is dat ter plaatse van de uitbreidingszone in ieder geval sprake is van een omvangrijke, diepe bodemverstoring, die de oostelijke helft van deze zone beslaat. Dit betreft de mestkelder van de hier tussen 1988 en 1995 gebouwde - en in het kader van de planontwikkeling te slopen - stal die ter plaatse van de gehele stal is ingegraven tot een diepte van circa 2.5 meter beneden het maaiveld. 13

18 14

19 3. Resultaten eerder uitgevoerd veldonderzoek 3.1 Booronderzoek In het kader van het veldonderzoek binnen het oorspronkelijke plangebied zijn in totaal 8 boringen uitgevoerd in een boorgrid met een zo regelmatig mogelijke spreiding binnen het onderzoeksgebied (zie Afbeelding 11). Met name Boring nr. 1 t/m 4 en 7 zijn ook zeer indicatief voor de bodemopbouw ter plaatse van het relatief minder verstoorde, westelijke deel van de uitbreidingszone. Zelfs het ten opzichte van de boringen meest veraf gelegen noordwestelijke deel van de uitbreidingszone ligt op een afstand van slechts 30 meter ten noorden van Boring nr. 3 en 35 meter ten westen van Boring nr. 7. Afbeelding 11. De locatie van de boorpunten van het ter plaatse van het oorspronkelijke onderzoeksgebied uitgevoerde IVO-Overig (in blauw), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het oorspronkelijke onderzoeksgebied is rood omkaderd. Het aanvullende onderzoeksgebied is blauw en geel omkaderd. De blauw omkaderde zone betreft de locatie van de nieuwe loods. De geel omkaderde zone betreft de locatie van de te slopen oude schuur. Bron GBKN: Topografische Dienst Kadaster, Emmen, Bron Boorpuntenkaart: Mientjes, juni Schaal 1:

20 Afbeelding 12. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 8. Bron: Mientjes, juni Legenda: groen: zwart: donkergrijs: lichtgrijs: rood: geel: Graszode Klinkers/ bestrating klei, Opgebracht, (sub-)recent zand, Opgebracht, (sub-)recent zand, sterk/ matig lemig, Afzettingen van de Formatie van Twente zand met leemlaagjes, Afzettingen van de Formatie van Twente 16

21 4. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 4.1 Samenvatting en conclusies In februari 2014 heeft SOB Research een Archeologisch Bureauonderzoek en een booronderzoek (IVO-Overig) uitgevoerd. 7 Het onderzoek moest worden uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure voor de bouw van een nieuwe loods met een omvang van circa 15 x 30 meter, ter plaatse van de Molenstraat 131 te Kruisland (Gemeente Steenbergen). Daarnaast is een aangrenzend perceel ten noordoosten van het plangebied, met een omvang van 30 x 80 meter, meegenomen in het onderzoek. Dit omdat hier in de toekomst mogelijk ook bouwplannen zullen worden gerealiseerd. Het totale onderzoeksgebied besloeg een oppervlakte van circa 0.29 hectare. Het plangebied besloeg een oppervlakte van circa 450 m². Bij de realisatie van het bouwplan zou een fundering worden aangebracht met circa 38 spanten, met een tussenliggende afstand van 5 meter, gefundeerd op een laag beton. Per spant zal een ontgraving plaatsvinden met een omvang van circa 2 x 2 meter, tot een diepte van 1.5 meter beneden het maaiveld. Er worden geen heipalen aangebracht. 8 De totale oppervlakte van deze bodemverstoringen bedroeg naar verwachting circa 152 m². In augustus 2014 bleek dat de bouwplannen waren uitgebreid en dat de nieuwe loods een omvang zal krijgen van 45 x 30 meter, i.p.v. 15 x 30 meter en dat de hier aanwezige oude stal zal worden afgebroken (zie Afbeelding 3). Op basis van de nieuwe uitbreidingsplannen moet rekening worden gehouden met een bodemverstoring van circa 450 m². Door de Gemeente Steenbergen is aangegeven dat er hiervoor een aanvullend rapport moest worden opgesteld, ter aanvulling van het in juni 2014 afgeronde definitieve rapport van het eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek. Dit om na te gaan of de planuitbreiding consequenties kan hebben voor mogelijk ter plaatse van de nieuwe uitbreidingszone aanwezige archeologisch waarden. Daartoe is door SOB Research alle bij het Archeologisch Bureauonderzoek en booronderzoek (IVO-Overig) verzamelde informatie nogmaals bestudeerd, is de relevantie van deze informatie voor de uitbreidingszone beoordeeld en is een aanvullend advies opgesteld. Op basis van het aanvullende Archeologisch Bureauonderzoek moet worden geconcludeerd dat op basis van zowel het eerder uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek, alsook op basis van het eerder uitgevoerde booronderzoek (IVO-Overig), voldoende informatie beschikbaar is om ook een verantwoorde inschatting te kunnen maken voor wat betreft de archeologische potentie ter plaatse van de uitbreidingszone: - Ter plaatse van de oostelijke helft van de uitbreidingszone is de boden al diepgaand verstoord als gevolg van de hier tussen 1985 en 1882 aangelegde mestkelder onder de toen gebouwde stal. Gezien de diepte van de hier aanwezige bodemverstoringen, tot een diepte van circa 2.5 meter beneden het maaiveld, wordt de kans op de aanwezigheid van archeologische resten binnen deze zone nihil geacht. - Ter plaatse van de westelijke helft van de uitbreidingszone kan een bodemopbouw worden verwacht met een verstoorde en/ of (sub-)recent opgebrachte laag, op een grotendeels verstoorde top van de Afzettingen van de Formatie van Twente (het dekzand). Volgens de opdrachtgever (persoonlijke communicatie) is de bodem in deze zone reeds geroerd bij de aanleg van de bestaande loods en stal, ter plaatse van en direct ten zuiden en ten noorden van het plangebied. 7 Mientjes, juni Mondelinge mededeling opdrachtgever 17

22 - Tijdens het eerder uitgevoerde booronderzoek zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Het enige vondstmateriaal betrof puinspikkels en puinbrokjes (rode en oranje baksteen) in de bovenste (sub-) recent opgebrachte en verstoorde lagen. - Op basis van de onderzoeksresultaten van het aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek moet worden geconcludeerd dat er ter plaatse van de uitbreidingszone sprake is van een lage verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van intacte archeologische vindplaatsen uit de periode van het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. - Alleen ter plaatse van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, waar mogelijk in de toekomst bouwplannen zullen worden gerealiseerd, is sprake van een middelhoge tot hoge kans voor wat betreft de aanwezigheid van intacte archeologische vindplaatsen uit de periode van het Laat Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. Dit betreft de zone rondom Boring nr. 5 t/m 8, waar nog (een restant van een B-horizont aanwezig is vanaf een diepte van 0.65 meter beneden het maaiveld en waar de top van het dekzand minder is verstoord dan ter plaatse van het grootste deel van het onderzoeksgebied. 4.2 Aanbevelingen Ter plaatse van het westelijke deel van het onderzoeksgebied zal een nieuwe loods worden gebouwd, met een omvang van circa 45 x 30 meter. Tevens zal de daar aanwezige oude stal worden afgebroken. Daarbij worden bodemverstoringen voorzien met een oppervlakte van circa 450 m², tot een diepte van 1.5 meter beneden het maaiveld. Gezien de diepte en de omvang van de hier al aanwezige bodemverstoringen wordt geadviseerd om geen archeologisch vervolgonderzoek te doen uitvoeren. Dit advies betreft zowel het westelijke deel van het oorspronkelijke onderzoeksgebied, alsook de uitbreidingszone. Voor de zone ter plaatse van de mogelijke toekomstige uitbreiding van bebouwing, ter plaatse van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied blijft het advies van kracht dat wanneer daar bodemverstoringen worden voorzien tot en diepte van meer dan 0.5 meter beneden het maaiveld, er een archeologisch vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd. 18

23 Literatuur - Mientjes, A. C.: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Molenstraat 131, Kruisland; SOB Research, Heinenoord: juni 2014 Geraadpleegde internetsites:

24 20

25 Verklarende woordenlijst Afzettingen van Duinkerke antropogeen archeologische Indicator artefact C-horizont dagzomen dekzand eolisch erosie glaciaal Hollandveen Holoceen horizont in situ interstadiaal Laat-Glaciaal pakketten klei en zand die zijn afgezet door de zee binnen een krekenlandschap in de periode lopende tussen circa 1500 voor Chr. tot in de Nieuwe Tijd. De Afzettingen van Duinkerke IIIb betreffen met name de catastrofale stormvloeden en overstromingen sinds de Late Middeleeuwen (vanaf circa 1200 na Chr.) van de reeds aangelegde polders in West- Nederland. Een beroemd voorbeeld is de Sint-Elisabethsvloed uit 1421 veroorzaakt door menselijk handelen aanwijzing voor de aanwezigheid in het verleden van de aanwezigheid van menselijke activiteiten. alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen moerige of minerale laag die weinig of niet is veranderd door bodemvormende processen het (nagenoeg) aan het oppervlak komen van een gesteente of sediment fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn onder invloed van de wind verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water ijstijd: koude periode uit het Pleistoceen Alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering van het basisveen. De definitie van Hollandveen betreft dus in feite bijna alle veenpakketten die gedurende de afgelopen 8000 jaar zijn ontstaan jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 9000 jaar voor Chr. tot heden) kenmerkende laag binnen de bodemvorming bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten relatief warme periode binnen een glaciaal laatste periode van het Weichselien (IJstijd), circa jaar geleden. 21

26 periglaciaal Pleistoceen - gebied dat grenst aan de ijskap tijdens een IJstijd - klimaatzone in grensgebied ijsbedekking tijdens een IJstijd - kenmerkende verschijnselen van grensgebied ijsbedekking geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de ijstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt met het begin van het Holoceen Pleniglaciaal koudste periode van de laatste IJstijd, het Weichselien, circa jaar geleden Pleniglaciaal podzol sediment stadiaal Weichselien een geologisch tijdperk, dat het koudste deel van het laatste ijstijd, het Weichselien, omvat. Tijdens deze periode bereikte het landijs Nederland niet, maar werd veel dekzand afgezet binnen een klimaat waarbij een poolwoestijn overheerste bodem waarin de humus door uitspoeling uit de bovengrond (A1-horizont) verdwenen is en op enige diepte weer neergeslagen is als een donkere band (B-horizont). Tussen de A1-horizont en de B-horizont ontstaat een grijze, humus en ijzer arme laag: de A2-horizont. Podzolisering vindt vooral plaats in zure, mineraal en lutum arme zandgronden afzetting gevormd door bezinksel of neerslag (extreem) koude periode binnen een glaciaal laatste glaciaal, circa tot jaar geleden. De ijskap reikte toen niet tot Nederland 22

27 Bijlage 1 Administratieve gegevens Projectnaam: Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 13, Kruisland SOB Research Project nr.: Opdrachtgever: Uitvoerder: Bevoegde overheid: Archeologisch adviseur van de bevoegde overheid: Datum opdracht: 25 augustus 2014 Datum conceptrapport: 25 september 2014 Datum definitief rapport: De heer W. L. M. Testers Molenstraat 131, 4756 BD Kruisland Tel.: SOB Research Hofweg 13, Heinenoord Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord Tel.: Fax: Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenbergen Contactpersoon: de heer P. Kop Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Tel.: De heer M. J. A. Vermunt, Gemeentelijk archeoloog van de Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35, 4600 AA Bergen Op Zoom Tel.: Mob.: Provincie: Noord-Brabant Gemeente: Steenbergen Plaats: Kruisland Toponiem: Molenstraat 131 Huidig grondgebruik: Erf en weidegrond en een stal. Kadastrale gegevens: Kadastrale Gemeente Steenbergen, Sectie K, nr.: Toekomstige situatie: Loods met een afmeting van 45 x 30 meter en onbepaalde bouwplannen binnen een perceel met een omvang van circa 30 x 80 meter. Kaartblad: Geologie: Geomorfologie: Bodemtype: Grondwatertrap: NAP-hoogte maaiveld: Coördinaten onderzoeksgebied: 49E Afzettingen van de Formatie van Twente (dekzand). Dekzandruggen (+/ - oud bouwlanddek) (code 3L5). Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code khn2) [toevoeging k: meter dik zavel- of kleidek]. VI Circa meter +NAP. Zuidwest: / Zuidoost: / Noordwest: / Noordoost: /

28 Oppervlakte onderzoeksgebied: Circa 0.09 hectare. Kaart onderzoeksgebied: Zie Afbeelding 2 en 3. CMA/ AMK-status: N.v.t. CAA -nr.: N.v.t. CMA -nr.: N.v.t. ARCHIS-Monument nr.: N.v.t. ARCHIS-Vondstmelding nr.: N.v.t. ARCHIS-Waarneming nr.: N.v.t. ARCHIS-Onderzoeksmelding nr.: Deponering documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Noord-Brabant Directie SCO, Bureau Cultuur Postbus 90151, 5200 MC s-hertogenbosch Depotbeheerder: R.P.M. Louer Tel: Deponering digitale documentatie: e-depot ( 24

29 Bijlage 2 Archeologische en geologische tijdschaal In het hierbij geboden overzicht worden de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de linkerkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en bieden de betrouwbaarste dateringen. Bron: ROB,

30 26

31 Bijlage 3 Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de lithostratigrafie van De Mulder et al., 2003 Gebruikelijke terminologie Terminologie van De Mulder et al., 2003 Afzettingen van Duinkerke III (A, B) Afzettingen van Duinkerke II Afzettingen van Duinkerke I (A, B) Afzettingen van Duinkerke O Hollandveen Basisveen Afzettingen van Calais IV Afzettingen van Calais III Afzettingen van Calais II Afzettingen van Calais I Jonge Duin- en Strandafzettingen Oude Duin- en Strandafzettingen Afzettingen van de Formatie van Twente (dekzand) Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (rivierduinen) Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (Afzettingen van Wijchen) Afzettingen van Tiel III Afzettingen van Tiel II Afzettingen van Tiel I (A, B) Afzettingen van Tiel O Afzettingen van Gorkum IV Afzettingen van Gorkum III Afzettingen van Gorkum II Afzettingen van Gorkum I Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld 27

32 28

33 Bijlage 4 Overzicht Boorgegevens oorspronkelijk onderzoeksgebied Boring: 1 Coördinaten: X: ,14 NAP: 0.6 Beschrijver: AC Y: ,24 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: matig fijn zand, matig donker grijs Opgebracht, (sub-)recent lemig Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: sterk geroerd, puinbrokjes [rode baksteen], bovenin kleilaag; geroerd vanwege stelconplaten Boortype: Edelman matig fijn zand, matig wit grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp, top sterk geroerd, leemlaagjes Boortype: Guts 3 Boring: 2 Coördinaten: X: ,75 NAP: 0.6 Beschrijver: AC Y: ,68 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: bestrating Bestrating Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: Klinkers tussen twee bestaande loodsen Boortype: matig fijn zand geel bruin Bouwzand Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: bouwzand, sterk geroerd Boortype: Edelman matig fijn zand, matig wit grijs Opgebracht, (sub-)recent lemig Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: dekzand sterk geroerd met lemige/ zandige donkerbruine brokken met rood baksteenpuin Boortype: Edelman matig fijn zand bruin grijs Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: grijswit zand geroerd met donkerbruin zand Boortype: Guts 3 29

34 matig fijn zand, matig wit grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp Boortype: Guts 3 Boring: 3 Coördinaten: X: ,84 NAP: 0.6 Beschrijver: AC Y: ,63 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: matig fijn zand, zwak donker bruin grijs Bouwvoor lemig Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: top sterk geroerd, puinbrokjes [rode baksteen], geroerd vanwege stelconplaten Boortype: Edelman matig fijn zand, zwak licht bruin grijs Dekzand lemig Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: geroerde top, op 0.8 meter beneden maaiveld ondoordringbaar Boortype: Guts 3 Boring: 4 Coördinaten: X: ,56 NAP: 0.6 Beschrijver: AC Y: ,34 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: matig fijn zand, matig bruin grijs Bouwvoor lemig Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: puinbrokjes [rode baksteen], kiezeltjes, geroerd Boortype: Edelman matig fijn zand, matig grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: met leemlaagjes, beetje humeuze bandjes bovenin, top geroerd Boortype: Guts matig fijn zand, matig licht grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp, leemlaagjes Boortype: Guts 3 30

35 Boring: 5 Coördinaten: X: ,00 NAP: 0.4 Beschrijver: AC Y: ,97 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: matig fijn zand, matig grijs bruin Bouwvoor lemig Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: puinbrokjes [rode baksteen], beetje kiezel Boortype: Edelman matig fijn zand, sterk grijs lemig, matig kleiig Dekzand Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: top geroerd Boortype: Guts matig fijn zand, matig wit grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp, leemlaagjes, bovenin roestig Boortype: Guts 3 Boring: 6 Coördinaten: X: ,70 NAP: 0.5 Beschrijver: AC Y: ,54 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: graszode Graszode Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: Boortype: Edelman klei, matig zandig donker grijs Bouwvoor Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: heterogeen Consistentie: Sterk-matig gerijpt Organische Inhoud: Opmerking: Boortype: Edelman matig fijn zand, matig lemig grijs bruin Bouwvoor Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: met roestvlekken Opmerking: puinbrokjes [rode en oranje baksteen], kiezel Boortype: Edelman 10 31

36 matig fijn zand, sterk licht grijs bruin lemig Dekzand Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: top geroerd Boortype: Guts matig fijn zand, matig wit grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp, in top roestvlekken, leemlaagjes Boortype: Guts 3 Boring: 7 Coördinaten: X: ,30 NAP: 0.6 Beschrijver: AC Y: ,49 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: graszode Graszode Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: Boortype: Edelman klei, matig zandig donker grijs Bouwvoor Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: Consistentie: Sterk-matig gerijpt Organische Inhoud: Opmerking: Boortype: Edelman matig fijn zand, matig grijs bruin Opgebracht, (sub-)recent lemig Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: puinbrokjes [rode baksteen], sterk geroerd Boortype: Edelman matig fijn zand, sterk grijs lemig Dekzand Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: top geroerd Boortype: Guts matig fijn zand, matig wit grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp, leemlaagjes Boortype: Guts 3 32

37 Boring: 8 Coördinaten: X: ,94 NAP: 0.4 Beschrijver: AC Y: ,99 Oxi/red: 0 Boorder: AC Datum: Opmerking: matig fijn zand, zwak grijs bruin Bouwvoor lemig Opgebracht, (sub-)recent Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: met roestvlekken Opmerking: puinspikkels, kiezel Boortype: Edelman matig fijn zand, matig bruin grijs lemig Dekzand Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: Boortype: Guts matig fijn zand, matig wit grijs C Dekzand lemig Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: Opmerking: overgang scherp, in top beetje roestvlekken en bioturbatie, leemlaagjes Boortype: Guts 3 33

38 34

39 Bijlage 5 SOB Research: Gegevens SOB Research Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek B.V. Bezoekadres Hoofdvestiging: Bezoekadres Regio Oost: Hofweg 13, Heinenoord Voorsterweg 166, Empe Postadres: Postbus ZK Heinenoord Telefoon: Hoofdvestiging Heinenoord Regio Oost Fax: Internet: Directeur: Raad van Advies: Jhr. J. E. van den Bosch J. van de Erve (Voorzitter) Prof. dr. ir. J. T. Fokkema (Vicevoorzitter) J. van Kerchove (Secretaris) Rabobank Graafschap-Noord BIC RABONL2U IBAN NL22 RABO KvK Rotterdam BTW nr. NL B01 35

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Molenstraat 131, Kruisland

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Molenstraat 131, Kruisland Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-12-2014 ZK14000919 BEM1404859 gemeente Steenbergen Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren

Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren J. Ras J. E. van den Bosch Inventariserend Veldonderzoek door middel van

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2009 ISBN/EAN: 978-90-5801-818-2

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2009 ISBN/EAN: 978-90-5801-818-2 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Uitbreiding Recreatiecentrum De Schatberg, Sevenum, Gemeente Sevenum J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en

Nadere informatie

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2010 ISBN/EAN: 978-90-5801-816-8

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2010 ISBN/EAN: 978-90-5801-816-8 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Florastraat, Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal G. M. H. Benerink Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Crommentuynstraat, Meterik, Gemeente Horst aan de Maas

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Crommentuynstraat, Meterik, Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Crommentuynstraat, Meterik, Gemeente Horst aan de Maas J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Agrarisch Bedrijventerrein, Ysselsteyn, Gemeente Venray

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Agrarisch Bedrijventerrein, Ysselsteyn, Gemeente Venray - CONCEPT - Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Agrarisch Bedrijventerrein, Ysselsteyn, Gemeente Venray J. Ras - CONCEPT - Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard. J. E. van den Bosch

Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard. J. E. van den Bosch Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard J. E. van den Bosch Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard

Nadere informatie

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bestemmingsplan Hertogstraat 17, Sprundel, Gemeente Rucphen A. C. Mientjes Archeologisch Bureauonderzoek en

Nadere informatie

-concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal

-concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal -concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal J. Ras -concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Reeweg Zuid 54, Dordrecht, Gemeente Dordrecht

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Reeweg Zuid 54, Dordrecht, Gemeente Dordrecht Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Reeweg Zuid 54, Dordrecht, Gemeente Dordrecht J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen J. Ras

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek F. A. van Meurs J. Ras L. R. van Wilgen Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek,

Nadere informatie

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2015 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2015 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Den Aanwas, naast nr. 9, Schijf, Gemeente Rucphen A. C. Mientjes -Concept- Archeologisch

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, september 2009 ISBN/EAN:

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, september 2009 ISBN/EAN: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bestemmingsplan Kaaistraat, Sint Willebrord, Gemeente Rucphen J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. E.

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. E. -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen J. E. van den Bosch -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat

Nadere informatie

Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats 10: een geactualiseerd overzicht. J. Ras

Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats 10: een geactualiseerd overzicht. J. Ras Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats 10: een geactualiseerd overzicht J. Ras Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats

Nadere informatie

Bouwbedrijf Gebroeders Nouws T.a.v. de heer B. Nouws Ettenseweg 1 4714 SZ Sprundel. Geachte heer Nouws,

Bouwbedrijf Gebroeders Nouws T.a.v. de heer B. Nouws Ettenseweg 1 4714 SZ Sprundel. Geachte heer Nouws, Bouwbedrijf Gebroeders Nouws T.a.v. de heer B. Nouws Ettenseweg 1 4714 SZ Sprundel Onze referentie : RvdW/HJB/23156006-C1 s-heerenhoek, 23 november 2015 Betreft : Archeologisch Vooronderzoek Contactpersoon

Nadere informatie

J. E. van den Bosch. A. C. Mientjes

J. E. van den Bosch. A. C. Mientjes Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Gasthof, Gasthof, Bocholtz, Gemeente Simpelveld J. E. van den Bosch A. C. Mientjes Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat, Veen, Gemeente Aalburg en Gemeente Woudrichem. G. M. H.

Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat, Veen, Gemeente Aalburg en Gemeente Woudrichem. G. M. H. Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat, Veen, Gemeente Aalburg en Gemeente Woudrichem G. M. H. Benerink Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat,

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

- Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland, Gemeente Korendijk. J. Ras

- Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland, Gemeente Korendijk. J. Ras - Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland, Gemeente Korendijk J. Ras - Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland,

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2008 ISBN/EAN:

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2008 ISBN/EAN: -concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied s Heer Hendrikskinderendijk 98, Goes, Gemeente Goes J. Ras -concept- Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg

Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg J. Ras L. R. van Wilgen Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg J.

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Hieronder worden de resultaten van de archeologische toets per deelgebied weergegeven. Drieschouwen Binnen de grenzen van het deelgebied Drieschouwen

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

J. Ras. L. R. van Wilgen

J. Ras. L. R. van Wilgen -concept- Actualisatie Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennend) Plangebied De Rooye Asch, Handel, Gemeente Gemert-Bakel J. Ras L. R. van

Nadere informatie

J. Ras. L. R. van Wilgen

J. Ras. L. R. van Wilgen Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Kortsteekterweg t.o. 11, Alphen aan den Rijn, Gemeente Alphen aan den Rijn J. Ras L. R. van Wilgen

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies Q U I C K S C A N B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K A D V I E S Zevenhuizen Dwarshaspel 12 Gemeente Leek Een bureauonderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat T.D. Hamburg Archol briefrapport 15 Inleiding In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologische Onderzoek Leiden (Archol bv) op maandag 26 augustus een

Nadere informatie

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk. J. E. van den Bosch

Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk. J. E. van den Bosch Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk J. E. van den Bosch Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk J. E. van den Bosch

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 3, n.a.v. wijziging bouwplan) Adviesnummer: 13268 Projectnaam: Aartswoud, Schoolstraat 58, gemeente Opmeer Opsteller: Jantien Verduin en Carla Soonius Datum:

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K Ursem, Mijzendijk 4 (Gemeente Koggenland) Een bureauonderzoek Plangebied op een kaart uit 1899. (Bron: Bureau Militaire Verkenningen

Nadere informatie

-concept- Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven, Plan Tureluur, Deelgebied 12, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland

-concept- Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven, Plan Tureluur, Deelgebied 12, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland -concept- Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven, Plan Tureluur, Deelgebied 12, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland H. H. J. Uleners -concept- Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Bijlage 4. Quickscan archeologie

Bijlage 4. Quickscan archeologie Bijlage 4 Quickscan archeologie Quickscan Archeologie Reuselhof 1-29, Moergestel Gemeente Oisterwijk In opdracht van : AGEL Adviseurs Auteur : drs. M. Horn Redactie : dr. A.W.E. Wilbers Projectnummer :

Nadere informatie

J. E. van den Bosch. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2014

J. E. van den Bosch. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2014 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Gemeente Gorinchem J. E. van den Bosch Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, juni 2009 ISBN/EAN:

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, juni 2009 ISBN/EAN: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Capelleweg 13, Kruiningen, Gemeente Reimerswaal J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.)

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 46 Archeologische quickscan met veldtoetsing Grotestraat 55 te, gemeente (Ov.) januari, 2017 Versie 2.0 definitief In opdracht van: G.J. Boers Holding B.V. Archeologische quickscan

Nadere informatie

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck 368 Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

OB RESEARCH. GemSch-AgvV/ 110906. Heinenoord, 6 september 2011. Geacht College,

OB RESEARCH. GemSch-AgvV/ 110906. Heinenoord, 6 september 2011. Geacht College, OB RESEARCH Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam t.a.v. de heer A. G. van Vliet Afdeling Ruimtelijk Gebruik Onderwerp: Definitief rapport

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek

Bureau voor Archeologie Rapport De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek Bureau voor Archeologie Rapport 2013.12 De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek 2 Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 2013.12. De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een

Nadere informatie

Colofon. Margrietstraat 4, Sint Willebrord. Gemeente Rucphen. B&G rapport 860

Colofon. Margrietstraat 4, Sint Willebrord. Gemeente Rucphen. B&G rapport 860 Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), d.m.v. boringen Margrietstraat 4, Sint Willebrord Gemeente Rucphen B&G rapport 860 Colofon Projectnummer 15570609/38466 Auteurs drs.

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K A R C H E O L O G I E Geesbrug, Geeserraai 4a (Coevorden), bouw werktuigenberging Een Bureauonderzoek Het plangebied op een

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht, Gemeente Papendrecht. F. M. J. Delporte

Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht, Gemeente Papendrecht. F. M. J. Delporte Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht, Gemeente Papendrecht F. M. J. Delporte Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht,

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss A.J. Tol Colofon Archol Rapport 107 Titel: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Uitvoering: Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, juni 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-092-8

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, juni 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-092-8 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennend, Hoofdkantoor Fokker, Slobbengors, Papendrecht, Gemeente Papendrecht G. M. H. Benerink Archeologisch

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Broekermeerdijk 30 te Watergang, gemeente Waterland (NH) ARC-Rapporten 2012-19

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Broekermeerdijk 30 te Watergang, gemeente Waterland (NH) ARC-Rapporten 2012-19 Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Broekermeerdijk 30 te Watergang, gemeente Waterland (NH) -Rapporten M. Verboom-Jansen & A.J. Wullink ARC-Rapporten 2012-19 Geldermalsen 2012 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek.

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. M.C. Dorst Afbeelding: De Schrijversstraat in 1960 (RAD archiefnr. 552_302207). 2014 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)

Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) een bureauonderzoek I.S.J. Beckers Colofon IVO B Rapport 1404 Kruising van de Van Heuven-Goedhartlaan

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek. Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum:. Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek A.

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek 59 Bijlage 6 Archeologisch onderzoek Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven Uitbreidingsplan Goudswaard Oost, Goudswaard, Gemeente Korendijk

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA Colofon SCENH-rapport cultuurhistorie 62 Opdrachtgever: Bügel Hajema Adviseurs Titel: Bureauonderzoek

Nadere informatie