Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck"

Transcriptie

1 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347

2 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische Notities 347 Amsterdam 2015 VUhbs Archeologie

3 De serie Zuidnederlandse Archeologische Notities is een uitgave van VUhbs archeologie, Amsterdam colofon Opdrachtgever: EDR Vastgoed B.V. Bevoegd gezag: GemeenteZeist Deskundige namens gemeente: Omgevingsdienst regio Utrecht, dhr. P. de Boer Project: Zeist, Utrechtseweg 82 Type onderzoek: Karterend Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen Uitvoerder: VUhbs archeologie Plaats documentatie: VUhbs archeologie, Archis, e-depot CIS-code: Projectcode: ZST-UTW-15 Coördinaten: / / / / Provincie, gemeente: Utrecht, Zeist Kaartblad: 32C Omvang plangebied: ca m 2 Status: Definitief Datum: Juni 2015 Auteur: drs. K.A. Hebinck Redactie: drs. G.L. Boreel Autorisatie: drs. G.L. Boreel ISBN: VUhbs archeologie, Amsterdam, juni 2015 De Boelelaan HV Amsterdam

4 inhoud samenvatting 1 inleiding Kader en motivatie Ligging en beschrijving van het plangebied Doel en vraagstelling van het onderzoek Opzet van het rapport 2 2 voorgaand onderzoek 3 3 methode 4 4 resultaten booronderzoek Bodemopbouw Archeologische indicatoren Landschappelijke en archeologische interpretatie 5 5 conclusie 7 6 aanbevelingen 8 literatuur 9 bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Zeist - Utrechtseweg 82. Topografische kaart met de ligging van het plangebied. (bron:topografische Dienst Nederland) Zeist - Utrechtseweg 82. Boorpuntenkaart. Zeist - Utrechtseweg 82. Mate van bodemverstoring met de top van de C-horizont in cm -mv. Zeist - Utrechtseweg 82. Boorstaten. Zeist - Utrechtseweg 82. Overzicht van de archeologische perioden.

5 samenvatting In opdracht van EDR Vastgoed BV heeft VUhbs archeologie een archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. Binnen het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren. Uit voorgaand bureauonderzoek komt naar voren dat er voor het plangebied een middelhoge verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten en/of sporen, die vooral betrekking heeft op archeologische resten uit de periode Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Daarnaast kunnen er door de ligging binnen een akkercomplex, onder het eerddek, nog archeologische resten en/of sporen uit voorgaande perioden worden verwacht. Gezien de voorgenomen werkzaamheden binnen het plangebied, worden deze mogelijk aanwezige resten bedreigd. Hierdoor is geadviseerd om een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek uit te voeren om de bodemopbouw in kaart te brengen en te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn. Het huidige onderzoek geeft invulling aan dit advies. Uit het verkennend en karterend booronderzoek is gebleken dat de bodem binnen het centrale en oostelijk deel van het plangebied vrijwel geheel intact is. De bodem bestaat hier uit een 70 tot 90 cm dik eerddek dat direct overgaat in de C-horizont. Een (restant van een) podzolbodem is niet aangetroffen, waaruit blijkt dat de top van het oorspronkelijke bodemprofiel is opgenomen in het eerddek. In het westelijke deel is de bodem 35 tot 80 cm onder de top van de C-horizont in het centrale en oostelijke deel verstoord. In de basis van het eerddek zijn bij het karterend booronderzoek in totaal vier fragmentjes aardewerk gevonden die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een (verploegde) vindplaats binnen het centrale en oostelijke deel van het plangebied. Op basis van het vondstmateriaal is de mogelijke vindplaats niet nader te dateren dan mogelijk prehistorisch tot middeleeuws. Sporen hiervan kunnen nog aanwezig zijn en zullen, door de aanwezigheid van het eerddek, goed beschermd zijn tegen latere (ondiepe) bodemverstoringen. In het westelijke deel van het terrein is de bodem echter in die mate verstoord dat hier alleen in die delen waar de bodem minder dan 50 cm onder de basis van het eerddek is verstoord nog dieper ingegraven sporen verwacht kunnen worden. In delen waar de bodem meer dan 50 cm onder de basis van het eerddek is verstoord worden geen intacte sporen meer verwacht. Gezien de huidige plannen worden de mogelijk aanwezige archeologische resten en/of sporen in het plangebied bedreigd, waardoor vervolgonderzoek noodzakelijk wordt geacht. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Indien de bodemverstorende werkzaamheden worden beperkt tot een diepte van 50 cm mv wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

6 1 inleiding 1.1 kader en motivatie In opdracht van EDR Vastgoed BV heeft VUhbs archeologie een archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. Binnen het plangebied is nieuwbouw gepland. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg 1 dient het plangebied daarom eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden. In een eerder stadium is een bureauonderzoek uitgevoerd, waarin een specifiek verwachtingsmodel is opgesteld. Hieruit is gebleken dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachting heeft. 2 Met het huidige onderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst door middel van een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). 3 Het veldwerk is uitgevoerd op 24 maart 2015 door drs. K.A. Hebinck. 1.2 ligging en beschrijving van het plagebied Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Zeist, ten westen van de oude dorpskern. De ligging van het plangebied is weergegeven in bijlage 1. Het plangebied ligt direct ten oosten van de 19 de eeuwse villa De Brink binnen het bijbehorende bospark. Het terrein is momenteel grotendeels ingericht als parkeerplaats, die verhard is met klinkers. De oppervlakte van het terrein bedraagd 1350 m 2 en ligt op een hoogte van 4,5 m +NAP. Binnen het plangebied is de initiatiefnemer voornemens om een uitbreiding van de bestaande villa te realiseren. In de huidge plannen bestaat de uitbreiding uit een pand met twee verdiepingen ten oosten van het bestaande pand. Onder het pand is een souterrain met gebruikersruimtes gepland. De diepte hiervan is bij het schrijven van dit rapport nog niet bekend. 1.3 doel en vraagstelling van het onderzoek Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureauonderzoek voorgestelde verwachtingsmodel ten aanzien van de archeologische waarden van het plangebied te verifiëren en met veldwaarnemingen te completeren. Hierbij dient zoveel mogelijk informatie verzameld te worden met betrekking tot de aard, omvang, datering, diepteligging, gaafheid en conservering van de eventuele vindplaatsen. Het huidige onderzoek is uitgevoerd als een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek. Het onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden. Daarnaast stelt het karterend onderzoek vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Uiteindelijk dient het onderzoek te resulteren in een advies ten aanzien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek. Ten behoeve van het onderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld dat vooraf is afgestemd met de deskundige namens het bevoegd gezag. De vraagstelling van het onderzoek is als volgt: 1) Hoe luidt de archeologische verwachting voor het plangebied? 1 In werking getreden op 1 september Wite/De Jong 2015, De inhoud van de KNA kan geraadpleegd worden op 1

7 2) Kan deze verwachting onderschreven en aangevuld worden op basis van veldwaarnemingen? Welke informatie leveren deze waarnemingen ten aanzien van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van de eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen? 3) Wat zijn de te nemen vervolgstappen om te komen tot een waardering van de eventueel aanwezige archeologische waarden, op basis waarvan uiteindelijk een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) genomen kan worden? 1.4 opzet van het rapport De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In het hieronder volgende hoofdstuk 2 zal een korte samenvatting gegeven worden van het eerder uitgevoerde onderzoek en daarmee de archeologische verwachting voor het plangebied. In hoofdstuk 3 zal de gehanteerde methode voor het inventariserend veldonderzoek worden beschreven. De resultaten van onderhavig booronderzoek zullen aan de orde komen in hoofdstuk 4. Na de conclusie in hoofdstuk 5 zullen de aanbevelingen voor vervolgstappen in hoofdstuk 6 worden geformuleerd. 2

8 2 voorgaand onderzoek In 2014 is door The Missing Link een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. 4 De resultaten van dit onderzoek vormen het uitgangspunt voor het huidige onderzoek. Uit dit bureauonderzoek komt naar voren dat er voor het plangebied een middelhoge verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten en/of sporen. Deze verwachting heeft volgens het bureauonderzoek vooral betrekking op archeologische resten uit de periode Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Daarnaast kunnen er, door de ligging binnen een akkercomplex, onder het eerddek nog archeologische resten en/of sporen uit voorgaande perioden worden verwacht. Gezien de voorgenomen werkzaamheden binnen het plangebied, worden deze mogelijk aanwezige resten bedreigd. Daarom is geadviseerd om een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek uit te laten voeren om de bodemopbouw in kaart te brengen en te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn. Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid. Het huidige onderzoek geeft invulling aan dit besluit. 4 Witte/De Jong

9 3 methode Het booronderzoek is uitgevoerd conform de specificatie VS03 uit de KNA 3.3. Verslaglegging vindt plaats volgens specificatie VS05. Het veldwerk is uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak dat vooraf is goedgekeurd door de deskundige namens het bevoegd gezag. 5 Voor het karterend booronderzoek zijn in totaal vijf boringen gezet. De boringen zijn, rekening houdend met de aanwezige verharding en begroeiing, zoveel mogelijk in een regelmatig grid geplaatst. De ligging van de boringen is weergegeven in bijlage 2. De boringen zijn gezet tot een maximale diepte van 190 cm mv. De positie van de boringen is ingemeten met behulp van GPS. De maaiveldhoogte is bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 6 Voor het boren is gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter van 15 cm. De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB). 7 De basis van het eerddek (onderste 20 cm) is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Het zeefresidue is doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot. De beschrijving van de boorgegevens is digitaal vastgelegd met gebruikmaking van het software pakket Deborah2 v2.7b. 8 5 Hebinck Bosch RAAP

10 4 resultaten booronderzoek Voor het gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek zijn vijf boringen gezet tot een diepte van 120 tot 190 cm mv. De ligging van de boringen is weergegeven bijlage 2. De boorstaten zijn weergegeven in bijlage bodemopbouw De bodem in het centrale en oostelijke deel van het plangebied (boring 2, 3 en 5), ter plaatse van de huidige parkeerplaats, bestaat aan de top uit een 70 tot 90 cm dikke laag donker bruingrijs tot donker grijsbruin, zwak siltig, zwak humeus, zeer fijn zand. Dit betreft het verwachtte eerddek. In de boringen 2 en 3 is in dit pakket nog onderscheid te maken op basis van de kleur tussen de bovenste 50 cm van dit pakket en de basis hiervan. In boring 5 is dit onderscheid niet te maken. Dit donkere, humeuze pakket gaat op een diepte van 70 tot 90 cm mv (3,5 tot 3,8 m +NAP) met een scherpe grens over in (donker)geel, zwak siltig, goed gesorteerd, zeer fijn zand. Vanaf een diepte van 90 tot 100 cm mv wordt het lichter van kleur. In het westelijke deel van het plangebied (boring 1 en 4), direct ten oosten van de huidige villa, bestaat de bodem uit een 125 tot 160 cm dik grijsbruin tot bruingeel rommelig, gevlekt pakket zwak siltig zand. Het betreft een verstoord pakket waarin, in boring 4, ook een geringe hoeveelheid recent bouwpuin is aangetroffen. Dit verstoorde pakket gaat met een scherpe grens over in het lichtgele tot geelwitte, zwak siltige, goed gesorteerde, zeer fijn zand dat ook aan de basis van de andere boringen is aangetroffen 4.2 archeologische indicatoren Naast het recente bouwpuin dat in boring 4 in het verstoorde pakket is aangetroffen, zijn er in de boringen 2, 3 en 5 aan de basis van het eerddek in totaal vier kleine fragmentjes aardewerk gevonden. Het betreffen in alle gevallen zeer kleine, afgesleten fragmentjes, waardoor het moeilijk is om ze te determineren. In boring 2 en 3 gaat het om respectievelijk 1 en 2 fragmentjes grijsbakkend, gedraaid of mogelijk handgevormd aardewerk dat niet nader gedateerd kan worden dan prehistorisch tot mogelijk middeleeuws. In boring 5 is in de basis van het eerddek een fragmentje gedraaid, mogelijk romeins of middeleeuws aardewerk gevonden. Andere indicatoren zoals vuursteen en bot zijn niet aangetroffen. 4.3 landschappelijke en archeologische interpretatie Uit de hierboven beschreven bodemopbouw blijkt dat de bodem in het westelijk deel van het plangebied, direct ten oosten van de huidige bebouwing, verstoord is tot een diepte van 35 tot 80 cm onder de basis van het eerddek (zie bijlage 3). Uit het recente bouwpuin dat in boring 4 in het verstoorde pakket is aangetroffen, is af te leiden dat de bodem hier recent, mogelijk bij de bouw van de villa De Brink, is verstoord. In het centrale en het oostelijke deel van het plangebied, ter plaatse van de parkeerplaats, is de bodem nog vrijwel geheel intact (zie bijlage 3). De bodem bestaat hier uit een 70 tot 90 cm dik eerddek, waardoor de bodem hier, overeenkomstig met de bodemkaart, geclassificeerd kan worden als hoge zwarte enkeerdgrond. Het eerddek gaat direct over in de C-horizont, die hier bestaat uit goed gesorteerd, zeer fijn eolisch dekzand dat behoort tot het Laagpakket van Wierden. In de top hiervan is, 5

11 net als bij de booronderzoeken in de directe omgeving van het plangebied 9, geen (restant van een) podzolbodem aangetroffen. Hieruit blijkt de top van het oorspronkelijke bodemprofiel waarschijnlijk bij de ontginning van het gebied is afgetopt en opgenomen in het eerddek. In de basis van het eerddek zijn bij het karterend booronderzoek in totaal vier fragmentjes aardewerk gevonden die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een (verploegde) vindplaats binnen het centrale en oostelijke deel van het plangebied. Op basis van het vondstmateriaal is de mogelijke vindplaats niet nader te dateren dan prehistorisch tot middeleeuws. Sporen hiervan kunnen, ondanks dat de top van het oorspronkelijk bodemprofiel onder het eerddek niet meer intact is, nog aanwezig zijn en zullen, door de aanwezigheid van het eerddek, goed beschermd zijn tegen latere (ondiepe) bodemverstoringen. In het westelijke deel van het terrein is de bodem echter in die mate verstoord dat hier alleen in die delen waar de bodem minder dan 50 cm onder de basis van het eerddek is verstoord nog dieper ingegraven sporen verwacht kunnen worden. In delen waar de bodem meer dan 50 cm onder de basis van het eerddek is verstoord worden geen intacte sporen meer verwacht. Alle indicatoren zijn echter aangetroffen in de basis van het eerddek. Het is daardoor niet uit te sluiten dat het materiaal van elders is aangevoerd en dat er binnen het plangebied geen archeologische resten en/of sporen (meer) in situ aanwezig zijn. 9 Witte/De Jong

12 5 conclusie In opdracht van EDR Vastgoed BV heeft VUhbs archeologie een archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. Binnen het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren. EDR Vastgoed BV heeft VUhbs archeologie verzocht voor het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren, zodat meer inzicht wordt verkregen in de archeologische verwachting ervan en of er aanvullend onderzoek noodzakelijk zal zijn. Hierbij is getracht antwoord te geven op de hieronder te behandelen vragen. Hoe luidt de archeologische verwachting voor het plangebied? Het plangebied ligt op de westelijk flank van het stuwwalcomplex van de Utrechse Heuvelrug, op gordeldekzanden (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). Daarnaast ligt het terrein binnen een akkercomplex direct ten westen van de oude dorpkern van Zeist. Hierdoor heeft de locatie een middelhoge archeologische verwachting. Deze verwachting heeft betrekking op archeologische sporen en/of resten uit de periode vanaf het Laat-Paleolithicum. Volgens het bureauonderzoek moet er vooral rekening gehouden worden met resten vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. De archeologische resten worden verwacht onder of in de basis van het eerddek. Het plangebied ligt binnen de buitenplaats de Brink die gebouwd is in Mogelijk is bij de bouw van de villa en de inrichting van het omliggende park de bodem verstoord. Ook bij de aanleg van de parkeerplaats kan de bodem binnen het plangebied (in geringe mate) zijn verstoord. Kan de uitgesproken verwachting onderschreven en aangevuld worden op basis van veldwaarnemingen? Welke informatie leveren deze waarnemingen ten aanzien van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van de eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen? De bodem is binnen het centrale en oostelijk deel van het plangebied vrijwel geheel intact (ca. 900 m 2 ). De bodem bestaat hier uit een 70 tot 90 cm dik eerddek dat direct overgaat in de C-horizont. Een (restant van een) podzolbodem is niet aangetroffen, waaruit blijkt dat de top van het oorspronkelijke bodemprofiel is opgenomen in het eerddek. In het westelijk deel is de bodem tot in de C-horizont verstoord. In de basis van het eerddek zijn bij het karterend booronderzoek in totaal vier fragmentjes aardewerk gevonden die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een (verploegde) vindplaats binnen het centrale en oostelijke deel van het plangebied. Op basis van het vondstmateriaal is de mogelijk vindplaats niet nader te dateren dan prehistorisch tot middeleeuws. Sporen hiervan kunnen nog aanwezig zijn en zullen, door de aanwezigheid van het eerddek, goed beschermd zijn tegen latere (ondiepe) bodemverstoringen. In het westelijke deel van het terrein is de bodem echter in die mate verstoord dat hier alleen in die delen waar de bodem minder dan 50 cm onder de basis van het eerddek is verstoord nog dieper ingegraven sporen verwacht kunnen worden. In delen waar de bodem meer dan 50 cm onder de basis van het eerddek is verstoord worden geen intacte sporen meer verwacht. Doordat alle indicatoren zijn aangetroffen in de basis van het eerddek, valt niet uit te sluiten dat het vondstmateriaal van elders is aangevoerd en dat er binnen het plangebied geen archeologische resten en/of sporen (meer) in situ aanwezig zijn. Wat zijn de te nemen vervolgstappen om te komen tot een waardering van de eventueel aanwezige archeologische waarden, op basis waarvan uiteindelijk een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) genomen kan worden? Ten behoeve van de overzichtelijkheid, zal op deze vraag antwoord worden gegeven in het hierop volgende hoofdstuk 6. 7

13 6 aanbevelingen Uit het gecombineerde verkennend en karterend booronderzoek is gebleken dat de bodem in het westelijke deel met een oppervlakte van ca. 450 m 2 verstoord is tot in de C-horizont (zie bijlage 3). Hier worden geen intacte archeologische resten en/of sporen meer verwacht, waardoor voor dit deel van het terrein geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd. In het centrale en oostelijke deel van het plangebied (zie bijlage 3) is de bodem vrijwel geheel intact is, waarbij er in de basis van het eerddek archeologische indicatoren zijn aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een (verploegde) vindplaats binnen het plangebied. Dit deel heeft een oppervlakte van ca. 900 m 2. De intacte resten en/of sporen worden verwacht onder het eerddek, vanaf een diepte van 70 cm mv. De exacte omvang van de geplande verstoringen is bij het schrijven van dit rapport nog niet bekend. Indien de bodemverstorende werkzaamheden, rekening houdend met een veiligheidsmarge van 20 cm, worden beperkt tot een diepte van 50 cm mv, wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. Bij bodemverstoringen dieper dan 50 cm mv wordt vervolgonderzoek wel noodzakelijk geacht. De huidige plannen voorzien in nieuwbouw met souterrain, waarbij de bodemverstoringen waarschijnlijk dieper zullen reiken dan 50 cm mv. Hierdoor wordt voor het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk geacht om te bepalen of er daadwerkelijk intacte archeologische sporen en/of resten binnen het plangebied aanwezig zijn. Aangezien de aanwezigheid van archeologische sporen niet met een booronderzoek kan worden aangetoond, wordt geadviseerd om dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Het doel van dit onderzoek is om de aan- of afwezigheid van een vindplaats vast te stellen en om deze te waarderen. Het proefsleuvenonderzoek dient zich in eerste instantie te richten op het intacte centrale en oostelijke deel van het terrein. Indien hier archeologische sporen worden aangetroffen, dient het onderzoek uitgebreid te worden naar het meer verstoorde westelijk deel van het terrein waar nog wel de dieper ingegraven sporen aanwezig kunnen zijn. Voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat voor aanvang van de werkzaamheden is goedgekeurd door de bevoegde overheid, de gemeente Zeist. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Zeist, om te bepalen of en in welke vorm vervolgonderzoek noodzakelijk is. De archeologische meldingsplicht blijft hoe dan ook van kracht. Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dan dient dit, conform art. 53 van de Monumentenwet 1988, direct te worden gemeld bij de bevoegde overheid. 8

14 literatuur Bosch, J.H.A., 2007: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode. Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 5.2, Utrecht (TNO-rapport NITG 2007-U-R0246/A). Hebinck, K.A. 2015: Plan van Aanpak Zeist, Utrechtseweg 82; karterend booronderzoek. Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. RAAP, 2006: Deborah2, v2.6, Amsterdam. Witte, N./J. de Jong, 2015: Archeologisch bureauonderzoek Utrechtseweg 82. Woerden (TML 306). 9

15 Plangebied m Bijlage 1. Zeist - Utrechtseweg 82. Topografische kaart met de ligging van het plangebied. Bron: Topografische Dienst Nederland

16 Legenda Grens plangebied 1 Wegen (bron: GBKN) Bebouwing (bron: GBKN) Water (bron: GBKN) Boring met nummer m Bijlage 2. Zeist - Utrechtseweg 82. Ligging van de boringen. schaal 1:750

17 Legenda Bodem intact: vervolgonderzoek d.m.v. IVO-P Verstoord tot onder basis eerddek: vervolgonderzoek bij aantreffen van sporen in intacte deel, anders geen vervolgonderzoek 90 Grens plangebied Wegen (bron: GBKN) Bebouwing (bron: GBKN) Water (bron: GBKN) Boring met top C-horizont in cm -mv 0 25 m Bijlage 3. Zeist - Utrechtseweg 82. Mate van bodemverstoring met de top van de C-horizont in cm -mv. en het advies voor vervolgtraject, schaal 1:

18 Bijlage 4: Zeist, Utrechtseweg 82. Boorstaten boring: beschrijver: KH, datum: , X: , Y: , precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32C, hoogte: 4,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Zeist, plaatsnaam: Zeist, opdrachtgever: EDR Vastgoed BV, uitvoerder: VUhbs 0 cm -Mv / 4,70 m +NAP Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord 40 cm -Mv / 4,30 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord 60 cm -Mv / 4,10 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord 80 cm -Mv / 3,90 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord 125 cm -Mv / 3,45 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont Einde boring op 170 cm -Mv / 3,00 m +NAP boring: beschrijver: KH, datum: , X: , Y: , precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32C, hoogte: 4,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Zeist, plaatsnaam: Zeist, opdrachtgever: EDR Vastgoed BV, uitvoerder: VUhbs 0 cm -Mv / 4,50 m +NAP Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: esdek 50 cm -Mv / 4,00 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 70 cm -Mv / 3,80 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont 90 cm -Mv / 3,60 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont Einde boring op 120 cm -Mv / 3,30 m +NAP

19 Bijlage 4: Zeist, Utrechtseweg 82. Boorstaten boring: beschrijver: KH, datum: , X: , Y: , precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32C, hoogte: 4,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Zeist, plaatsnaam: Zeist, opdrachtgever: EDR Vastgoed BV, uitvoerder: VUhbs 0 cm -Mv / 4,60 m +NAP Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 50 cm -Mv / 4,10 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 80 cm -Mv / 3,80 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont 90 cm -Mv / 3,70 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont Einde boring op 120 cm -Mv / 3,40 m +NAP boring: beschrijver: KH, datum: , X: , Y: , precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32C, hoogte: 4,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Zeist, plaatsnaam: Zeist, opdrachtgever: EDR Vastgoed BV, uitvoerder: VUhbs 0 cm -Mv / 4,60 m +NAP Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 70 cm -Mv / 3,90 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 110 cm -Mv / 3,50 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zeer fijn Bodemkundig: interpretatie: verstoord Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 160 cm -Mv / 3,00 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont Einde boring op 190 cm -Mv / 2,70 m +NAP

20 Bijlage 4: Zeist, Utrechtseweg 82. Boorstaten boring: beschrijver: KH, datum: , X: , Y: , precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32C, hoogte: 4,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Zeist, plaatsnaam: Zeist, opdrachtgever: EDR Vastgoed BV, uitvoerder: VUhbs 0 cm -Mv / 4,40 m +NAP Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zeer fijn Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 90 cm -Mv / 3,50 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont 100 cm -Mv / 3,40 m +NAP Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand Bodemkundig: C-horizont Einde boring op 120 cm -Mv / 3,20 m +NAP

21 BIJLAGE 5 OVERZICHT VAN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN begin einde periode 1750 na Chr. - heden Nieuwste Tijd 1500 na Chr na Chr. Nieuwe Tijd 1300 na Chr na Chr. Late Middeleeuwen 1000 na Chr na Chr. Volle Middeleeuwen 450 na Chr na Chr. Vroege Middeleeuwen 270 na Chr na Chr. Laat-Romeinse tijd 70 na Chr na Chr. Midden-Romeinse tijd 12 voor Chr na Chr. Vroeg-Romeinse tijd 250 voor Chr voor Chr. Late IJzertijd 500 voor Chr voor Chr. Midden IJzertijd 775 voor Chr voor Chr. Vroege IJzertijd 1050 voor Chr voor Chr. Late Bronstijd 1800 voor Chr voor Chr. Midden Bronstijd 2000 voor Chr voor Chr. Vroege Bronstijd 5300 voor Chr voor Chr. Neolithicum 8800 voor Chr voor Chr. Mesolithicum Tot 8800 voor Chr. Paleolithicum

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4488 (herziene eindversie) Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 3750 voor Chr. Gemeente Velsen Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 12. Stedenbouwkundig ontwerp. Archeologisch verkennend onderzoek. Archeologisch proefsleuvenonderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 12. Stedenbouwkundig ontwerp. Archeologisch verkennend onderzoek. Archeologisch proefsleuvenonderzoek Dunningen 3e fase, de Wijk(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Plangebied Zutphenseweg/ Schurinklaan te Eefde

Plangebied Zutphenseweg/ Schurinklaan te Eefde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4501 Plangebied Zutphenseweg/ Schurinklaan te Eefde 3750 voor Chr. Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en inventariserend veldonderzoek Gerjan Sophie Robert van Lil Colofon ADC Rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Plangebied Kloosterveen III

Plangebied Kloosterveen III RAAP-RAPPORT 2235 Plangebied Kloosterveen III Gemeente Assen Archeologisch vooronderzoek: inventariserend onderzoek vindplaatsen III en IV (sonderingen) Colofon Opdrachtgever: gemeente Assen Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plangebied De Wegwijzer te Dinxperlo

Plangebied De Wegwijzer te Dinxperlo 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4148 Plangebied De Wegwijzer te Dinxperlo 3750 voor Chr. Gemeente Aalten Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 2200 voor

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede)

Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede) Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek H.E. Bouter 2 Colofon ADC Rapport Plangebied Ons Landhuis,

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Bredeweg 96 te Breedeweg

Bredeweg 96 te Breedeweg RAAP-NOTITIE *nummer* Bredeweg 96 te Breedeweg Gemeente Groesbeek Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend Versie 6.6 Colofon Opdrachtgever: Jansen Bouwontwikkeling bv Titel: Bredeweg

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

II11IIII11 llll IIIII Ml II 8 SEP. 2009. Gemeente Epe T.a.v. de heer B. Bonkestoter Postbus 600 8160 AP EPE. Deventer, 17 September 2009

II11IIII11 llll IIIII Ml II 8 SEP. 2009. Gemeente Epe T.a.v. de heer B. Bonkestoter Postbus 600 8160 AP EPE. Deventer, 17 September 2009 8 SEP. 2009 Gemeente Epe T.a.v. de heer B. Bonkestoter Postbus 600 8160 AP EPE DHV B.V. Ruimte en Mobiliteit Verlengde Kazernestraat 7 7417ZADeventer Postbus 927 7400 AX Deventer T (0570) 63 93 00 F (0570)

Nadere informatie

Gemeente Wierden Plangebied Middenplein te Enter

Gemeente Wierden Plangebied Middenplein te Enter Gemeente Wierden Plangebied Middenplein te Enter Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0180 oktober 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: definitief Bureauonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5015 Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 3750 voor Chr. Gemeente Apeldoorn Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 2200

Nadere informatie

Plangebied Volkel West II

Plangebied Volkel West II 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4836 Plangebied Volkel West II 3750 voor Chr. 37. Gemeente Uden Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150

Nadere informatie

Aan het College van B&W

Aan het College van B&W T RAAP Archeologisch Adviesbureau datum: posütési^'^-' -.^ Ö ' '-' ons kenmerk: 080664.brf behandeld door: Secretariaat uw brief van: uw referentie: biilage(n): 1 betreft Toezending eindrapportage?nit

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek Het Bijvank te Enschede gemeente Enschede Opdrachtgever Status: Definitief Domijn Enschede Postbus 1345 Projectleider 75 BH Enschede drs. H. Kremer

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Plangebied Hogekampweg 63 te Apeldoorn

Plangebied Hogekampweg 63 te Apeldoorn 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE xxxx Plangebied Hogekampweg 63 te Apeldoorn 3750 voor Chr. conceptversie Gemeente Apeldoorn Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Plangebied Achterweg-Zuid 62 in Lisse

Plangebied Achterweg-Zuid 62 in Lisse 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4578 Plangebied Achterweg-Zuid 62 in Lisse 3750 voor Chr. Gemeente Lisse Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg) Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg) J. van der Leije & Y. Raczynski-Henk Colofon Archol Rapport 231 Archeologisch bureau- en booronderzoek

Nadere informatie

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1675 Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Wierden Plangebied De Klomphof

Wierden Plangebied De Klomphof Wierden Plangebied De Klomphof Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase) BAAC Rapport V-13.0120/V-13.0197 oktober 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: definitief Bureauonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Jacoba van Beierenweg 95c en Torenlaan 3 te Voorhout

Plangebied Jacoba van Beierenweg 95c en Torenlaan 3 te Voorhout RAAP-NOTITIE 4198 Plangebied Jacoba van Beierenweg 95c en Torenlaan 3 te Voorhout Gemeente Teylingen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) A r c h

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg 43 Bijlage 6 Archeologie Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg 44 0824.008206.00 Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg Archeologie Conclusie Conclusie Uit de resultaten van het veldonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Lobbendijk 16 in Houten

Plangebied Lobbendijk 16 in Houten 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4563 (herziene eindversie) Plangebied Lobbendijk 16 in Houten 3750 voor Chr. Gemeente Houten Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende

Nadere informatie

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

Archeologische begeleiding Alphen aan den Rijn-Bospark. met een bijdrage van: Koen Hebinck

Archeologische begeleiding Alphen aan den Rijn-Bospark. met een bijdrage van: Koen Hebinck Archeologische begeleiding Alphen aan den Rijn-Bospark met een bijdrage van: Koen Hebinck 357 Archeologische begeleiding Alphen aan den Rijn - Bospark MARTIJN VAN HAASTEREN met een bijdrage van: Koen Hebinck

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bestemmingsplan Hertogstraat 17, Sprundel, Gemeente Rucphen A. C. Mientjes Archeologisch Bureauonderzoek en

Nadere informatie

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gemeentecode KSL Sectie G Perceelnummer 167, 166 en 165 Locatieadres abij Keizersbaan 7 te Kessel Totale oppervlakte (ha.) 3 Onderzochte oppervlakte

Nadere informatie

Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond

Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4223 Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond 3750 voor Chr. Gemeente Borger-Odoorn Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

telefoon: 0294-491500 telefax: 0294-491519 E-mail: raap@raap.nl

telefoon: 0294-491500 telefax: 0294-491519 E-mail: raap@raap.nl RAAP-NOTITIE 2408 Plangebied oranjerie landgoed Mattemburgh Gemeente Woensdrecht Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Colofon Opdrachtgever: Brabants

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek Betonson fase 1 en 2 te Son naam Gemeente/bedrijf Datum Aanvrager René van de Gemeente Son en Breugel 8-8-2013 Brand

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek gemeente Hilvarenbeek Opdrachtgever Status: definitief Urban Jazz bv Speelhuislaan 68-b Projectleider 4815 CG Breda drs. H. Kremer (prospector) Projectnummer

Nadere informatie

GEMEENTE VEGHEL PLANGEBIED MOLENTIEND 39 TE ERP. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

GEMEENTE VEGHEL PLANGEBIED MOLENTIEND 39 TE ERP. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) GEMEENTE VEGHEL PLANGEBIED MOLENTIEND 39 TE ERP Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-10.0217 augustus 2010 GEMEENTE VEGHEL PLANGEBIED MOLENTIEND 39 TE ERP Bureauonderzoek

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Didam, Loilderhofweg 2a/b (Gemeente Montferland, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-10/12

Nadere informatie

Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0

Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0 Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0 Voor het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geldt dat er

Nadere informatie

Zwembad De Krommerijn te Utrecht

Zwembad De Krommerijn te Utrecht Zwembad De Krommerijn te Utrecht Een beperkt bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van verkennende en karterende boringen L. Haaring A. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 1945 Zwembad

Nadere informatie

Plangebied Luntersche Beek- Engelaar

Plangebied Luntersche Beek- Engelaar 6500 voor Chr. R A P P O R T RAAP-RAPPORT 2751 Plangebied Luntersche Beek- Engelaar Gemeente Renswoude Archeologisch vooronderzoek: een verkennend booronderzoek en een slagveldonderzoek 3750 voor Chr.

Nadere informatie

Ommen Oost (fase 1) Otmansweg Noord Een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van een oppervlaktekartering

Ommen Oost (fase 1) Otmansweg Noord Een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van een oppervlaktekartering Transect-rapport 416 Ommen Oost (fase 1) Otmansweg Noord Een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van een oppervlaktekartering Auteur Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Plangebied voormalige Hofstede MTS

Plangebied voormalige Hofstede MTS 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4303 Plangebied voormalige Hofstede MTS 3750 voor Chr. Gemeente Hengelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven)

Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven) Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.M. Blom 2 3 Colofon ADC Rapport 3252 Sint Janstraat te Oerle

Nadere informatie

Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)

Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) een bureauonderzoek I.S.J. Beckers Colofon IVO B Rapport 1404 Kruising van de Van Heuven-Goedhartlaan

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.18. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.18. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum: ISSN:. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek A.

Nadere informatie

Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-07/07

Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-07/07 Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-07/07 Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek VVV-kiosk op het terrein van De Donderberg te Leersum

Archeologisch onderzoek VVV-kiosk op het terrein van De Donderberg te Leersum Archeologisch onderzoek VVV-kiosk op het terrein van De Donderberg te Leersum Inventariserend veldonderzoek (IVO-B) GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 415 Definitief ISSN 1573-5710 Opdrachtgever: Bouwfonds

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : O n d e r z o e k s r a p p o r t a r c h e o l o g i e

B i j l a g e 1 : O n d e r z o e k s r a p p o r t a r c h e o l o g i e B i j l a g e 1 : O n d e r z o e k s r a p p o r t archeologie RAAP-NOTITIE 3935 Plangebied Grote Sloot 205 te Sint Maartensbrug Gemeente Zijpe Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend

Nadere informatie

Plangebied Welemanstraat

Plangebied Welemanstraat RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Welemanstraat Gemeente Borne Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend Versie 6.2 Colofon Opdrachtgever: Woonbeheer Borne Titel: Plangebied Welemanstraat,

Nadere informatie

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1243 Rapport E. Goossens, TNO-terrrein te, Gemeente. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

4 Conclusies en aanbevelingen

4 Conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een hoger gelegen rivierduin ten zuiden van de Maas ligt. Vanwege de aanwezigheid van gradiëntsituaties

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK HEIWEG (ONG.) TE NULAND GEMEENTE MAASDONK

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK HEIWEG (ONG.) TE NULAND GEMEENTE MAASDONK ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK HEIWEG (ONG.) TE NULAND GEMEENTE MAASDONK DIT RAPPORT BESTAAT UIT TWEE DELEN: ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK, UITGEVOERD DOOR ECONSULTANCY BV INVENTARISEREND

Nadere informatie

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-01/06Z

Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-01/06Z Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-01/06Z Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN)

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) 14 april 214 MUG-projectnummer 93114314 Opdrachtgever Rho adviseurs voor leefruimte MUG-publicatie 214-27 Bevoegde overheid Gemeente Groningen

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Woudenberg Plangebied Het Groene Woud

Woudenberg Plangebied Het Groene Woud Woudenberg Plangebied Het Groene Woud Auteur: D.F.A.E. Voeten, MSc. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0071 3 juni 2013 Status: definitief Bureauonderzoek

Nadere informatie

Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03

Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03 Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03 Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

GOIRLE PLANGEBIED LEIJZOOM / ABCOVENSEWEG

GOIRLE PLANGEBIED LEIJZOOM / ABCOVENSEWEG GOIRLE PLANGEBIED LEIJZOOM / ABCOVENSEWEG Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-07.0445 december 2007 GOIRLE PLANGEBIED LEIJZOOM / ABCOVENSEWEG Bureauonderzoek

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K Lopik Wielsekade, percelen ten oosten en zuiden van nr. 33a (Gemeente Lopik) Een bureauonderzoek en

Nadere informatie

Plangebied Bongerdskamp naast nr. 6

Plangebied Bongerdskamp naast nr. 6 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4567 Plangebied Bongerdskamp naast nr. 6 3750 voor Chr. Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Nadere informatie

Sanatoriumlaan te Zeist

Sanatoriumlaan te Zeist Sanatoriumlaan te Zeist Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek M. Hanemaaijer R.M. van der Zee 2 Colofon ADC Rapport 3229 Sanatoriumlaan te Zeist

Nadere informatie

Plangebied Exploratieboring in Lambertschaag

Plangebied Exploratieboring in Lambertschaag RAAP-NOTITIE 4044 Plangebied Exploratieboring in Lambertschaag Gemeente Medemblik Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Colofon Opdrachtgever: DHV

Nadere informatie

Archeologisch waarderend booronderzoek

Archeologisch waarderend booronderzoek Transect-rapport 223 Archeologisch waarderend booronderzoek Garderenseweg 158a, Speuld Gemeente Ermelo (prov. Gelderland) 1 Auteur Drs. A.A. Kerkhoven Versie Definitief Projectcode 13010018 Datum 18-06-2013

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

Colofon. Margrietstraat 4, Sint Willebrord. Gemeente Rucphen. B&G rapport 860

Colofon. Margrietstraat 4, Sint Willebrord. Gemeente Rucphen. B&G rapport 860 Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), d.m.v. boringen Margrietstraat 4, Sint Willebrord Gemeente Rucphen B&G rapport 860 Colofon Projectnummer 15570609/38466 Auteurs drs.

Nadere informatie