Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren"

Transcriptie

1 Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren J. Ras J. E. van den Bosch

2

3 Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren J. Ras J. E. van den Bosch

4 Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren J. Ras J. E. Van den Bosch SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek SOB Research Heinenoord, januari 2013 ISBN/EAN: Projectnummer:

5 Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren Inhoud 1. Inleiding Planontwikkeling Archeologisch onderzoek Opdrachtverlening Doel van het onderzoek Fasering Onderzoeksteam 5 2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek Veldonderzoek Rapportage 8 3. Resultaten eerder uitgevoerd onderzoek 9 4. Resultaten veldonderzoek Inleiding Booronderzoek Geologische opbouw Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting en conclusies Aanbevelingen 14 Literatuur 15 Verklarende woordenlijst 17 Bijlage 1: Administratieve gegevens 19 Bijlage 2: Archeologische en geologische tijdschaal 21 Bijlage 3: Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de lithostratigrafie naar De Mulder et. al, Bijlage 4: Overzicht Boorgegevens 25 Bijlage 5: SOB Research: Gegevens 27 1

6 2

7 1. Inleiding 1.1. Planontwikkeling Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouw van een varkensstal ter plaatse van Kovelsweg 5 in Haaren (Gemeente Haaren). Hier zal, direct grenzend aan en ten noorden van de bestaande stal, een nieuwe stal worden gebouwd met een oppervlakte van 120 bij 15 meter. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 1800 vierkante meter. Afbeelding 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rode stip) in Nederland. 1.2 Archeologisch onderzoek In 2008 was er sprake van de uitbreiding van een agrarisch bouwblok ter plaatse van de Kovelsweg 5. De oppervlakte van het nieuwe bouwblok bedroeg circa 2.4 hectare. Het huidige onderzoeksgebied maakt deel uit van dit bouwblok (zie Afbeeldingen 2 en 3). Het bouwblok was gelegen binnen een zone die op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant wordt weergegeven als een zone met een hoge tot middelhoge archeologische verwachting. Op basis van het vigerende landelijke (Monumentenwet 1988 en de KNA 3.1), het provinciale (Streekplan Noord-Brabant 2002 en Cultuurhistorische waardenkaart, september 2006) en het gemeentelijke archeologiebeleid, moest daarom een verantwoorde inschatting en afweging worden gemaakt van de in het geding zijnde archeologische belangen. Voor wat betreft het gemeentelijke beleid was hier artikel 29, lid 2a (Waarde - archeologie 3), van de Regels Bestemmingsplan Buitengebied Haaren (2009) van toepassing. Omdat voor de uitbreiding van het bouwblok een wijziging van het bestemmingsplan vereist was, is in 2008 ten behoeve van de uitbreiding van het bouwblok een Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd (van Wilgen, 2010). Op basis van de onderzoeksresultaten werd de uitvoering van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven aanbevolen. Vervolgens is, zonder dat er aanvullend archeologisch onderzoek was uitgevoerd, ter plaatse van het meest zuidelijke deel van het plangebied een nieuwe stal gebouwd met een oppervlakte van circa 0.47 hectare, met aan de noordzijde een met puin verharde weg net een oppervlakte van 0.12 hectare. De nieuwe stal is gebouwd binnen het al bestaande bouwblok. Deze bouw is daarom door de Gemeente Haaren vrijgesteld van de verplichting tot aanvullend archeologisch onderzoek. Dit gold niet voor de zone van de verharde weg ten noorden van deze stal, die geheel binnen de uitbreidingszone van het bouwblok is gelegen. In 2010 is besloten om ook ten noorden van de nieuwe stal nog een nieuwe stal, met een oppervlakte van circa 0.18 hectare, aan te bouwen (zie Afbeelding 3). 3

8 Ter plaatse van het zuidelijke deel van deze nieuwe bebouwingszone is de eerder vermelde met puin verharde weg gelegen. Aangenomen kon worden dat de bodem ter plaatse van deze weg verstoord zou zijn. Daarom is door de opdrachtgever besloten om niet direct een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uit te laten voeren, maar om hier eerst een waarderend booronderzoek (IVO-Overig) uit te laten voeren. 1.3 Opdrachtverlening Door Van Dun Advies B. V. is op 6 januari 2012 aan SOB Research opdracht verleend om een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, uit te voeren. De afbakening van het onderzoeksgebied was gelijk aan de afbakening van het plangebied, zoals dit is aangegeven door de opdrachtgever (zie Afbeelding 2 en Afbeelding 3). Afbeelding 2. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. Het in 2008 onderzochte bouwblok is blauw omkaderd. Schaal 1: Bron: Topografische Dienst; Emmen: Doel van het onderzoek Het Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, had tot doel Het doel van het booronderzoek (IVO-Overig), waarderende fase, was om de in het Archeologisch Bureauonderzoek gespecificeerde archeologische verwachting nader te toetsen. 4

9 Het booronderzoek was gericht op het in kaart brengen van mogelijke bodemverstoringen, het geologisch profiel, de landschapsgeschiedenis, de daarmee samenhangende bewoningsmogelijkheden in het verleden, de diepteligging van mogelijk aanwezige archeologische horizonten, de kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen en de kans dat mogelijk aanwezige archeologische resten als gevolg van de met de planrealisatie samenhangende bodemverstoringen verloren kunnen gaan. 1.5 Fasering Op 9 januari 2012 is het veldonderzoek uitgevoerd. Hierna is, op basis van de verkregen gegevens, een overzicht samengesteld van de verkregen informatie. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies, alsook de op basis hiervan tot stand gekomen adviezen zijn uitgewerkt in het nu voorliggende eindrapport. Afbeelding 3. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het onderzoeksgebied was ten tijde van het veldonderzoek braakliggend en in gebruik als met puin verharde weg en als akker. De ligging van de na 2008 gebouwde stal is grijs gemarkeerd. Schaal 1: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2012]. 5

10 1.6 Onderzoeksteam Het onderzoeksteam van SOB Research bestond uit: C. A. Prins veldonderzoek, uitwerking veldgegevens J. Ras bureauonderzoek, rapportage J. E. van den Bosch rapportage, eindredactie en interne toetsing 6

11 2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken 2.1 Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek In 2008 is door SOB Research een Archeologisch Bureauonderzoek en een verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd ten behoeve van een plangebied waarbinnen het huidige onderzoeksgebied was gelegen. Het toen opgestelde Archeologische Verwachtingsmodel en de toetsing daarvan zijn bestudeerd en dienden als uitgangspunt voor het uitgevoerde veldonderzoek. 2.2 Veldonderzoek Booronderzoek Binnen het onderzoeksgebied is een waarderend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd. Ten grondslag aan deze keuze ligt het gegeven dat relevante archeologische niveaus mogelijk door sediment zijn afgedekt, waardoor het opsporen van archeologische vindplaatsen door middel van een oppervlaktekartering niet mogelijk was. De uitvoering van grondboringen was daarom in dit geval de minst destructieve methode, waarmee met voldoende betrouwbaarheid de kans op de aan- of afwezigheid van archeologische waarden kon worden aangetoond. Door middel van boringen kan de mate van intactheid van het geologisch profiel worden bepaald en kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van een gebied. Dit is vooral van belang omdat de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse tijd volledig afhankelijk waren van de landschappelijke situatie. Ook voor wat betreft de Romeinse tijd en de Middeleeuwen is er, ondanks de toegenomen mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het landschap vorm te geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en de mogelijkheden tot bewoning. Soms kan de stratigrafie, de aard, de dikte, de omvang en de ouderdom van de archeologisch interessante grondlagen aan de hand van de boringen globaal worden bepaald en verder in kaart worden gebracht. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren worden getraceerd. Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder meer de aanwezigheid van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin of verstoorde grondlagen Oppervlaktekartering Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten aan het oppervlak. In gebieden waar archeologisch belangrijke lagen relatief dicht aan het oppervlak liggen (er is dan geen sprake van omvangrijke sedimentvorming op deze lagen) kan het uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral vers geploegde akkers lenen zich voor deze onderzoeksmethodiek. Binnen het onderzoeksgebied is geen oppervlaktekartering uitgevoerd. Het onderzoeksgebied was ten tijde van het veldonderzoek grotendeels in gebruik als verharde weg. Door deze omstandigheden was de vondstzichtbaarheid minimaal. Het Inventariserend Veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2, protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek. 7

12 2.3 Rapportage Na het onderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Ter afronding van het Inventariserend Veldonderzoek is het nu voorliggende eindrapport samengesteld. De rapportage is opgesteld in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2, protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek. 8

13 3. Resultaten eerder uitgevoerd onderzoek Op basis van het in 2008 uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en IVO-Overig werd geconcludeerd dat er binnen het bouwblok sprake was van een geologische opbouw met een esdek op Afzettingen van de Formatie van Twente (dekzand, naar Mulder et al., 2003: Laagpakket van Wierden van Formatie van Boxtel). Op basis van archeologische vondsten en/of vindplaatsen in de wijdere omgeving van het bouwblok kon worden verwacht dat er binnen het plangebied archeologische sporen en/of resten uit de periode Laat-Paleolithicum t/m de Middeleeuwen konden worden aangetroffen. De kans op de aanwezigheid van (bewonings)sporen uit de Nieuwe Tijd werd laag ingeschat. Het Archeologisch Verwachtingsmodel is in 2008 getoetst door middel van een verkennend booronderzoek (IVO-Overig). Daarbij werden dertien boringen gezet (zie Afbeelding 4). De in het Archeologisch Verwachtingsmodel opgestelde verwachting met betrekking tot de te verwachten bodemopbouw, werd door de resultaten van het booronderzoek bevestigd. Er is een esdek (met een dikte van meter), op dekzand aangetroffen. In de meeste boringen ontbrak een ontwikkeld podzolprofiel. Slechts in twee boringen (Boring nr.: 3 en 11) werd een (restant van een) B-horizont aangetroffen. Een podzolprofiel is het resultaat van een langdurig, bodemvormend proces en vormt ten dele een sterke indicatie voor de aanwezigheid van een intacte top van de Formatie van Twente. Waarschijnlijk was het bovenste deel van de oorspronkelijke oude bodem (A1/A2- en B-horizont), als gevolg van landbewerking, in de op het dekzand voorkomende humeuze bovenlaag (esdek) opgenomen. In de boringen werd geen (ernstig) verstoord bodemprofiel aangetroffen. In de boringen werden geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen, op basis waarvan wellicht een nadere datering van de mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen had kunnen worden vastgesteld. Bij de oppervlaktekartering werden een vijftal kleine fragmentjes van roodbakkend, geglazuurd aardewerk uit de Nieuwe Tijd aangetroffen (van Wilgen, 2010). Er werd geconcludeerd dat vanwege de vastgestelde aanwezigheid van een esdek op dekzandbodem en de aanwezigheid - binnen delen van het terrein - van een (restant) B-horizont, de archeologische verwachtingswaarde van het onderzoeksgebied hoog was. Dit ook omdat op de zandgronden diverse typen vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld nederzettingen zonder een archeologische laag of met een geringe vondstdichtheid, door middel van boringen niet - of niet goed - zijn op te sporen. Er werd dan ook geadviseerd om, gezien de grote omvang van de voorziene bouwwerken en de diepte van de voorziene graafwerkzaamheden, voor het gehele plangebied een archeologisch vervolgonderzoek (proefsleuvenonderzoek, IVO-P) uit te laten voeren. 9

14 Afbeelding 4. De boorpunten van het in 2008 uitgevoerde booronderzoek, geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale kaart. Het toenmalige bouwblok is rood omkaderd. Het huidige onderzoeksgebied is groen gemarkeerd. Schaal 1:

15 4. Resultaten veldonderzoek 4.1 Inleiding Het onderzoeksgebied is gelegen in het buitengebied, ten noordwesten van de bebouwde kom van Haaren (Gemeente Haaren) en wordt aan de noordoostelijke zijde begrensd door de Kovelsweg en aan het noordwestelijke zijde door de Hollenhoekweg. Ten tijde van het veldonderzoek was het onderzoeksgebied braakliggend en grotendeels in gebruik als een met puin verharde weg. Dit betrof de na 2008 aangelegde weg, direct ten noorden van de na 2008 nieuw gebouwde stal. Het maaiveld lag op een hoogte van meter +NAP. Afbeelding 5. De boorpunten van het IVO-Overig (in blauw), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het onderzoeksgebied is rood omkaderd. Schaal 1: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2011]. 11

16 4.2 Booronderzoek Binnen het onderzoeksgebied zijn de boringen uitgevoerd in een grid waarbij de maximale afstand tussen de boringen 15 meter bedroeg. In totaal werden tijdens het IVO 10 boringen uitgevoerd tot een diepte van minimaal 0.75 en maximaal 1.2 meter beneden het maaiveld. Eén geplande boring, Boring nr. 8, kon vanwege de aanwezigheid van drijfzand niet worden uitgevoerd. Per boorpunt is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 12 centimeter. Bij iedere afzonderlijke boring werden de in de boring te onderscheiden geologische afzettingen ingemeten ten opzichte van het maaiveld. De locatie van de boringen is bepaald met gebruikmaking van een meetlint. De bijbehorende hoogteliggingen van het maaiveld ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) zijn bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De AHN kent een onnauwkeurigheid van 6 tot 10 centimeter (zie Bijlage 4). 4.3 Geologische opbouw Op basis van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat de zone direct ten noorden van de bestaande schuur (het onderzoeksgebied) over de gehele lengte van circa 120 meter en over een breedte van circa 10 meter was verstoord tot een diepte van circa 0.60/ 0.65 meter beneden het maaiveld. Dit betreft een subrecente verstoring, die na 2008 is ontstaan bij het aanbrengen van de daar aanwezige verharding met gebroken puin, die tot in de top van het dekzand was ingegraven. Rekening houdend met de ter plaatse van de verharde weg aanwezige ophoging van het maaiveld met circa 0.3 meter, moet worden geconstateerd dat de diepte van de verstoring van de top van het dekzand hier beperkt lijkt te zijn (zie Afbeelding 6). Ter plaatse van de circa vijf meter brede strook ten noorden van deze verhardingszone is een intacte bodemopbouw aangetroffen met een esdek op het dekzand (Boring nr. 1b, 4b en 7b). De top van het dekzand werd hier aangetroffen op een diepte van circa 0.3 meter beneden het maaiveld. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de top van het dekzand ter plaatse van de verhardingszone ten dele, maar niet tot op al te grote diepte, is verstoord. In geen van de boringen werden archeologische indicatoren aangetroffen. Afbeelding 6. Grafische weergave van de boringen. Interpretatie: groen: zand, beton, kiezels, heterogeen, subrecent verstoord bruin: zand, donkerbruingrijs, lemig, esdek geel: zand, lichtgrijs, fijn, dekzand 12

17 5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 5.1 Samenvatting en conclusies Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouw van een varkensstal ter plaatse van Kovelsweg 5 in Haaren (Gemeente Haaren). Hier zal, direct grenzend aan en ten noorden van de bestaande stal, een nieuwe stal worden gebouwd met een oppervlakte van 120 bij 15 meter. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 1800 vierkante meter. In 2008 was er sprake van de uitbreiding van een agrarisch bouwblok ter plaatse van de Kovelsweg 5. De oppervlakte van het nieuwe bouwblok bedroeg circa 2.4 hectare. Het huidige onderzoeksgebied maakt deel uit van dit bouwblok (zie Afbeeldingen 2 en 3). Het bouwblok was gelegen binnen een zone die op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant wordt weergegeven als een zone met een hoge tot middelhoge archeologische verwachting. Op basis van het vigerende landelijke (Monumentenwet 1988 en de KNA 3.1), het provinciale (Streekplan Noord-Brabant 2002 en Cultuurhistorische waardenkaart, september 2006) en het gemeentelijke archeologiebeleid, moest daarom een verantwoorde inschatting en afweging worden gemaakt van de in het geding zijnde archeologische belangen. Voor wat betreft het gemeentelijke beleid was hier artikel 29, lid 2a (Waarde - archeologie 3), van de Regels Bestemmingsplan Buitengebied Haaren (2009) van toepassing. Omdat voor de uitbreiding van het bouwblok een wijziging van het bestemmingsplan vereist was, is in 2008 ten behoeve van de uitbreiding van het bouwblok een Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd (van Wilgen, 2010). Op basis van de onderzoeksresultaten werd de uitvoering van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) aanbevolen. Vervolgens is, zonder dat er aanvullend archeologisch onderzoek was uitgevoerd, ter plaatse van het meest zuidelijke deel van het plangebied een nieuwe stal gebouwd met een oppervlakte van circa 0.47 hectare, met aan de noordzijde een met puin verharde weg net een oppervlakte van 0.12 hectare. De nieuwe stal is gebouwd binnen het al bestaande bouwblok. Deze bouw is daarom door de Gemeente Haaren vrijgesteld van de verplichting tot aanvullend archeologisch onderzoek. Dit gold niet voor de zone van de verharde weg ten noorden van deze stal, die geheel binnen de uitbreidingszone van het bouwblok is gelegen. In 2010 is besloten om ook ten noorden van de nieuwe stal nog een nieuwe stal, met een oppervlakte van circa 0.18 hectare, aan te bouwen (zie Afbeelding 3). Ter plaatse van het zuidelijke deel van deze nieuwe bebouwingszone is de eerder vermelde met puin verharde weg gelegen. Aangenomen kon worden dat de bodem ter plaatse van deze weg verstoord zou zijn. Daarom is door de opdrachtgever besloten om niet direct een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uit te laten voeren, maar om hier eerst een waarderend booronderzoek (IVO-Overig) uit te laten voeren. Hiertoe is door SOB Research, in opdracht van Van Dun Advies B. V., een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase uitgevoerd. In totaal werden 10 boringen uitgevoerd tot een diepte van minimaal 0.75 en maximaal 1.2 meter beneden het maaiveld. Op basis van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat de zone direct ten noorden van de bestaande schuur (het onderzoeksgebied) over de gehele lengte van circa 120 meter en over een breedte van circa 10 meter was verstoord tot een diepte van circa 0.60/ 0.65 meter beneden het maaiveld. Dit betreft een subrecente verstoring, die na 2008 is ontstaan bij het aanbrengen van de daar aanwezige verharding met gebroken puin, die tot in de top van het dekzand was ingegraven. Rekening houdend met de ter plaatse van de verharde weg aanwezige ophoging van het maaiveld met circa 0.3 meter, moet worden geconstateerd dat de diepte van de verstoring van de top van het dekzand hier beperkt lijkt te zijn (zie Afbeelding 6). 13

18 Ter plaatse van de circa vijf meter brede strook ten noorden van deze verhardingszone is een intacte bodemopbouw aangetroffen met een esdek op het dekzand (Boring nr. 1b, 4b en 7b). De top van het dekzand werd hier aangetroffen op een diepte van circa 0.3 meter beneden het maaiveld. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de top van het dekzand ter plaatse van de verhardingszone ten dele, maar niet tot op al te grote diepte, is verstoord. In geen van de boringen werden archeologische indicatoren aangetroffen. 5.2 Aanbevelingen Op basis van de resultaten van het waarderend booronderzoek kan worden gesteld dat de kans bestaat dat ter plaatse van de puinverhardingszone, met een lengte van 120 meter en een breedte van circa 10 meter, mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen in meer of in mindere mate kunnen zijn aangetast. Dit vanwege de hier mogelijk aanwezige verstoring van de top van het dekzand. Daarom wordt de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten binnen deze zone beperkt - doch zeker niet afwezig - geacht. Ter plaatse van de zone ten noorden van de verhardingszone, met een lengte van 120 meter en een breedte van circa 5 meter, is sprake van een relatief onverstoorde bodemopbouw (esdek op dekzand). Voor deze zone blijft de eerder voor de gehele uitbreidingszone van het bouwblok vastgestelde archeologische verwachting (van Wilgen, 2010) onverminderd van toepassing. Dit geld ook voor het ten noorden van het huidige onderzoeksgebied gelegen resterende deel van het voor uitbreiding van het bouwblok bestemde deel van het bestemmingsplangebied. Op basis van het voorgaande - en op basis van het overleg met de Gemeente Haaren en de archeologisch adviseur van de Gemeente Haaren (november 2012) - is geconcludeerd dat het uitgraven van de bouwput ter plaatse van het meest noordelijke deel van de nieuwe stal, de strook waar de bodemopbouw met een esdek op dekzand aanwezig is, onder Archeologische Begeleiding moet worden uitgevoerd. Deze zone heeft een omvang van 120 x 5 meter. Op basis van de resultaten hiervan zal de Gemeente Haaren besluiten of - direct aansluitend - ook de overige graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe stal onder Archeologische Begeleiding ook moet worden uitgevoerd. Dit betreft de zone, met een omvang van 120 x 10 meter, waar de met puin verharde weg aanwezig is. Voorafgaand aan de Archeologische Begeleiding dient een Programma van Eisen te worden opgesteld, waarin de eisen en randvoorwaarden voor het onderzoek zijn vastgelegd. Dit PvE moet voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek worden goedgekeurd door de Gemeente Haaren. 14

19 Literatuur - Gemeente Haaren: Selectieadvies Archeologische Monumentenzorg Haaren, Kovelsweg, Inventariserend veldonderzoek_aangepast; Haaren: 29 november Mulder, E. F. J. de, M.C. Geluk, I. L. Ritsema, W. E. Westerhof en T. E. Wong: De ondergrond van Nederland; Groningen: Tol, A.J., et al.: Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek; Amsterdam: RCE: Website Archis2; RCE, Amersfoort, Wilgen, L. R., van: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Kovelsweg 5 te Haaren, Gemeente Haaren; Heinenoord:

20 16

21 Verklarende woordenlijst antropogeen archeologische indicator artefact C-horizont dekzand esdek Holoceen horizont in situ Pleistoceen podzol sediment veen door menselijk handelen aanwijzing voor de aanwezigheid in het verleden van mensen. alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen moerige of minerale laag die weinig of niet is veranderd door bodemvormende processen fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn. verhoogd bouwland ontstaan door ophoging door bemesting. Voor de bemesting werd potstalmest vermengd met zand, plaggen of bosstrooisel gebruikt. Ontstaan in de Late Middeleeuwen. Een esdek is tenminste 0.5 meter dik jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste ijstijd: circa 9000 jaar voor Chr. tot heden) kenmerkende laag binnen de bodemvorming bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten, maar ook met betrekking tot bodemlagen geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de ijstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt met het begin van het Holoceen bodem waarin de humus door uitspoeling uit de bovengrond (A1-horizont) verdwenen is en op enige diepte weer neergeslagen is als een donkere band (B-horizont). Tussen de A1-horizont en de B-horizont ontstaat een grijze, humus en ijzer arme laag: de A2-horizont. Podzolisering vindt vooral plaats in zure, mineraal en lutum arme zandgronden afzetting gevormd door bezinksel of neerslag natte zuurstofarme en sponsachtige grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. 17

22 18

23 Bijlage 1 Administratieve gegevens Projectnaam: Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, waarderende fase, Plangebied Kovelsweg 5, Haaren, Gemeente Haaren Opdrachtgever: Van Dun Advies BV Contactpersoon: de heer C. van der Heijden Dorpsstraat 54, 5113 TE Ulicoten Tel.: Fax: Tel: Uitvoerder: SOB Research Hofweg 13, Heinenoord Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord Tel.: Fax: Bevoegde overheid: Datum opdracht: 6 januari 2012 Datum conceptrapport: 12 januari 2012 Datum definitief rapport: 26 januari 2013 College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haaren Contactpersoon: mevrouw L. Verduijn Postbus 44, 5076 ZG Haaren Tel.: Fax: Plaats: Haaren Gemeente: Haaren Provincie: Noord-Brabant Toponiem: Kovelsweg 5 Huidig grondgebruik: Braakliggend, weg Toekomstige situatie: Bebouwing Kaartblad: 45C Geologie: Afzettingen van de Formatie van Twente, afgedekt door esdek. Geomorfologie: Dekzandrug al dan niet met oud-bouwlanddek (code 3L5). Bodemtype: Hoge zwarte enkeerdgronden (code zez23). Grondwatertrap: VI NAP-hoogte maaiveld: Circa meter +NAP. Coördinaten: West: / Oost: / Oppervlakte onderzoeksgebied: Circa 1800 vierkante meter. Kaart plangebied: Zie Afbeelding 2 en Afbeelding 3. CMA/ AMK-status: N.v.t. CAA -nr.: N.v.t. CMA -nr.: N.v.t. ARCHIS -monument nr.: N.v.t. ARCHIS -vondstmeldingsnummer: N.v.t. Datering(en) van de nieuw N.v.t. 19

24 aangetroffen vindplaatsen: Complextype(n) van de nieuw aangetroffen vindplaatsen: ARCHIS -waarneming nr.: N.v.t. N.v.t. Onderzoeksmeldingsnummer: Deponering documentatie: Deponering digitale documentatie: Provinciaal Depot Noord-Brabant Directie SCO, Bureau Cultuur Documentalist: de heer R. Louer Postbus 90151, 5200 MC s-hertogenbosch Tel: e-depot ( 20

25 Bijlage 2 Archeologische en geologische tijdschaal Op het hierbij geboden overzicht worden de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de linkerkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en geven de betrouwbaarste dateringen. Bron: ROB,

26 22

27 Bijlage 3 Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de lithostratigrafie naar De Mulder et al., 2003 gebruikelijke terminologie terminologie (naar De Mulder et al., 2003) Afzettingen van Duinkerke 3(A, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren Afzettingen van Duinkerke 2 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren Afzettingen van Duinkerke 1 (A, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren Hollandveen Formatie van Nieuwkoop; Hollandveen Laagpakket Basisveen Formatie van Nieuwkoop: Basisveen Laag Afzettingen van Calais 4 Afzettingen van Calais 3 Afzettingen van Calais 2 Afzettingen van Calais 1 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Schoorl Oude Duin- en Standafzettingen Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Zandvoort Formatie van Twente: dekzand Formatie van Kreftenheye: rivierduinen Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye: Afzettingen van Wijchen Afzettingen van Tiel 3 Afzettingen van Tiel 2 Afzettingen van Tiel 1 (A, B) Afzettingen van Tiel O Afzettingen van Gorkum 4 Afzettingen van Gorkum 3 Afzettingen van Gorkum 2 Afzettingen van Gorkum 1 Formatie van Boxtel: Laagpakket van Wierden Formatie van Boxtel: Laagpakket van Delwijnen Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye: Laag van Wijchen Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld Formatie van Echteld 23

28 24

29 Bijlage 4 Overzicht Boorgegevens Boring nr.: NAP Aanp - zand, geel, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen grind, puinbrokjes, betonbrok C - zand, geelwit, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 1.00 einde boring Boring nr.: 1b NAP Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus C - zand, geelwit, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 0.80 einde boring Boring nr.: NAP Aanp - zand, geel, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen C - zand, geelwit, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 1.20 einde boring Boring nr.: NAP Aanp - zand, geel, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen kiezel, puinbrokjes C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 1.05 einde boring Boring nr.: NAP Aanp - zand, geel, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen kiezels, puinbrokjes, betonbrok C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 1.05 einde boring Boring nr.: 4b NAP Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 0.80 einde boring 25

30 Boring nr.: NAP Aanp - zand, geel, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen roestbrokken C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 1.00 einde boring Boring nr.: NAP Aanp - zand, lichtbruin, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen AC - zand, bruin, uiterst fijn, lemig, scherpe overgang C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken 1.10 einde boring Boring nr.: NAP Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus, heterogeen AC - zand, bruin, uiterst fijn, lemig, scherpe overgang C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken 1.20 einde boring Boring nr.: 7b NAP Aanp - zand, donkerbruingrijs, uiterst fijn, licht lemig, humeus C - zand, lichtgrijs, uiterst fijn, uiterst lemig, roestvlekken, scherpe overgang 0.75 einde boring Boring nr.: NAP Niet uitgevoerd vanwege onbegaanbaarheid van deze locatie; drijfzand. 26

31 Bijlage 5 SOB Research: Gegevens Naam: Bezoekadres: SOB Research Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek B.V. Hofweg 13, Heinenoord Postadres: Postbus ZK Heinenoord Telefoon: (hoofdvestiging Heinenoord; tel. Regio Oost: ) Fax: Directeur: Raad van Advies: Jhr. J. E. van den Bosch J. van de Erve (Voorzitter) Prof. dr. ir. J. T. Fokkema (Vice-Voorzitter) J. van Kerchove (Secretaris) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam Inschrijvingsnummer Register: BTW nummer: NL B.01 Bankrelatie: Rabobank Graafschap-Noord Rekeningcourant: Nr.:

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2009 ISBN/EAN: 978-90-5801-818-2

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2009 ISBN/EAN: 978-90-5801-818-2 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Uitbreiding Recreatiecentrum De Schatberg, Sevenum, Gemeente Sevenum J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en

Nadere informatie

- Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland

- Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied Molenstraat 131, Kruisland Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-12-2014 ZK14000919 BEM1404860 gemeente Steenbergen Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen - Concept - Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek Onderzoeksgebied

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Crommentuynstraat, Meterik, Gemeente Horst aan de Maas

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Crommentuynstraat, Meterik, Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Crommentuynstraat, Meterik, Gemeente Horst aan de Maas J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, december 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bestemmingsplan Hertogstraat 17, Sprundel, Gemeente Rucphen A. C. Mientjes Archeologisch Bureauonderzoek en

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Agrarisch Bedrijventerrein, Ysselsteyn, Gemeente Venray

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Agrarisch Bedrijventerrein, Ysselsteyn, Gemeente Venray - CONCEPT - Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Agrarisch Bedrijventerrein, Ysselsteyn, Gemeente Venray J. Ras - CONCEPT - Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2010 ISBN/EAN: 978-90-5801-816-8

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2010 ISBN/EAN: 978-90-5801-816-8 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Florastraat, Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal G. M. H. Benerink Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats 10: een geactualiseerd overzicht. J. Ras

Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats 10: een geactualiseerd overzicht. J. Ras Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats 10: een geactualiseerd overzicht J. Ras Archeologisch Onderzoek Uitbreiding Bestemmingsplan De Poel II, Goes, Vindplaats

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, september 2009 ISBN/EAN:

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, september 2009 ISBN/EAN: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bestemmingsplan Kaaistraat, Sint Willebrord, Gemeente Rucphen J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek F. A. van Meurs J. Ras L. R. van Wilgen Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Beekse Bergen, Hilvarenbeek,

Nadere informatie

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2015 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X

A. C. Mientjes. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2015 ISBN/EAN: 978-94-6192-XXX-X -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Den Aanwas, naast nr. 9, Schijf, Gemeente Rucphen A. C. Mientjes -Concept- Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen J. Ras

Nadere informatie

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-karterend Algemene vragen 1. Het IVO-karterend (voorzover booronderzoek en proefsleuven) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Molenstraat 131, Kruisland

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Molenstraat 131, Kruisland Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-12-2014 ZK14000919 BEM1404859 gemeente Steenbergen Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. E.

-Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen. J. E. -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen J. E. van den Bosch -Concept- Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard. J. E. van den Bosch

Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard. J. E. van den Bosch Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard J. E. van den Bosch Archeologisch Advies Fietsverbinding Ottoland - Groot-Ammers, Locatie A, Gemeente Molenwaard

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

-concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal

-concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal -concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal J. Ras -concept- Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

J. E. van den Bosch. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2014

J. E. van den Bosch. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, maart 2014 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Gemeente Gorinchem J. E. van den Bosch Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Hieronder worden de resultaten van de archeologische toets per deelgebied weergegeven. Drieschouwen Binnen de grenzen van het deelgebied Drieschouwen

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND BOORONDERZOEK Kerkweg, Pesse (Gemeente Hoogeveen) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1: locatie van het plangebied op een topografische kaart

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Reeweg Zuid 54, Dordrecht, Gemeente Dordrecht

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Reeweg Zuid 54, Dordrecht, Gemeente Dordrecht Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Bouwlocatie Reeweg Zuid 54, Dordrecht, Gemeente Dordrecht J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat, Veen, Gemeente Aalburg en Gemeente Woudrichem. G. M. H.

Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat, Veen, Gemeente Aalburg en Gemeente Woudrichem. G. M. H. Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat, Veen, Gemeente Aalburg en Gemeente Woudrichem G. M. H. Benerink Archeologisch Bureauonderzoek Industrieterrein Veensesteeg Wielstraat,

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat T.D. Hamburg Archol briefrapport 15 Inleiding In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologische Onderzoek Leiden (Archol bv) op maandag 26 augustus een

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg

Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg J. Ras L. R. van Wilgen Archeologisch Bureauonderzoek Bouwlocatie Oranjeplaat, Arnemuiden, Gemeente Middelburg J.

Nadere informatie

OB RESEARCH. GemSch-AgvV/ 110906. Heinenoord, 6 september 2011. Geacht College,

OB RESEARCH. GemSch-AgvV/ 110906. Heinenoord, 6 september 2011. Geacht College, OB RESEARCH Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam t.a.v. de heer A. G. van Vliet Afdeling Ruimtelijk Gebruik Onderwerp: Definitief rapport

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2621 16 oktober 2014 Provincie Zeeland - Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014 Besluit

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Woningbouwplan De Steeg, Leunen, Gemeente Venray J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

-concept- Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven, Plan Tureluur, Deelgebied 12, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland

-concept- Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven, Plan Tureluur, Deelgebied 12, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland -concept- Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven, Plan Tureluur, Deelgebied 12, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland H. H. J. Uleners -concept- Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk. J. E. van den Bosch

Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk. J. E. van den Bosch Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk J. E. van den Bosch Geactualiseerd Archeologisch Bureauonderzoek Randweg Haps, Haps, Gemeente Cuijk J. E. van den Bosch

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand)

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon ADC Rapport 2381 De Moer, plangebied De Hooivork

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gerrit Rietveld College GRC: Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht Basisrapportage Archeologie 110 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K A R C H E O L O G I E Geesbrug, Geeserraai 4a (Coevorden), bouw werktuigenberging Een Bureauonderzoek Het plangebied op een

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek nieuwbouw RAD Hollands Midden, Gouderaksedijk, Gouda, Gemeente Gouda

Nadere informatie

- Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland, Gemeente Korendijk. J. Ras

- Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland, Gemeente Korendijk. J. Ras - Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland, Gemeente Korendijk J. Ras - Concept - Archeologisch Bureauonderzoek Bestemmingsplan Koninginneweg, Zuid-Beijerland,

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2008 ISBN/EAN:

J. Ras. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, februari 2008 ISBN/EAN: -concept- Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied s Heer Hendrikskinderendijk 98, Goes, Gemeente Goes J. Ras -concept- Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen locatie Nederweert-Noord, Nederweert, Gemeente Nederweert

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen locatie Nederweert-Noord, Nederweert, Gemeente Nederweert Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen locatie Nederweert-Noord, Nederweert, Gemeente Nederweert J. Ras L.R. van Wilgen Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck 368 Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Zaaipad 1 en 2, Moerkapelle, Gemeente Zuidplas. J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Zaaipad 1 en 2, Moerkapelle, Gemeente Zuidplas. J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Zaaipad 1 en 2, Moerkapelle, Gemeente Zuidplas J. Ras Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Zaaipad 1 en 2, Moerkapelle, Gemeente Zuidplas J. Ras Archeologisch

Nadere informatie

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2494 Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht, Gemeente Papendrecht. F. M. J. Delporte

Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht, Gemeente Papendrecht. F. M. J. Delporte Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht, Gemeente Papendrecht F. M. J. Delporte Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven AZC-locatie, Papendrecht,

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

xxx Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel.

xxx Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel. jeroen wijnen Zuidnederlandse Archeologische Notities

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Plangebied: Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Datum: Opsteller PvA: Autorisatie

Nadere informatie

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, juni 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-092-8

G. M. H. Benerink. SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek. SOB Research Heinenoord, juni 2012 ISBN/EAN: 978-94-6192-092-8 Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennend, Hoofdkantoor Fokker, Slobbengors, Papendrecht, Gemeente Papendrecht G. M. H. Benerink Archeologisch

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: Groningen gemeente: Grootegast plaats: Doezum toponiem: Eesterweg 48 bevoegd gezag: gemeente

Nadere informatie

BILAN. RAPPORT 2009/56 Best (NB), Noordwest. Archeologisch booronderzoek (verkennende fase) in opdracht van ARCADIS Nederland BV

BILAN. RAPPORT 2009/56 Best (NB), Noordwest. Archeologisch booronderzoek (verkennende fase) in opdracht van ARCADIS Nederland BV BILAN RAPPORT 2009/56 Best (NB), Noordwest Archeologisch booronderzoek (verkennende fase) in opdracht van ARCADIS Nederland BV Rapport-ID Titel Best (NB), Noordwest. Archeologisch booronderzoek (verkennende

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologisch Advies Plangebied: Witte Kool, Sint Maarten, gemeente Schagen Adviesnummer: 17024 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) Datum: 01-02-2017 Advies Vervolgtraject Geen.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN NIET- GRAVEND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK IN DE GEMEENTEN:

RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN NIET- GRAVEND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK IN DE GEMEENTEN: RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN NIET- GRAVEND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK IN DE GEMEENTEN: - ALBRANDSWAARD - BARENDRECHT - BERNISSE - CAPELLE AAN DEN IJSSEL - HELLEVOETSLUIS

Nadere informatie