Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn"

Transcriptie

1 Document: Archeologische Quickscan (versie 3, n.a.v. wijziging bouwplan) Adviesnummer: Projectnaam: Aartswoud, Schoolstraat 58, gemeente Opmeer Opsteller: Jantien Verduin en Carla Soonius Datum: Archeologische Quickscan Inleiding Op verzoek van Agrifirm Exlan is gekeken naar het archeologisch aspect m.b.t. de geplande nieuwbouw op het perceel Schoolstraat 58 in Aartswoud (afb. 1). Op het erf zullen een nieuwe rundveestal en sleufsilo s aangelegd worden (afb. 2). De erfgoedverordening van de Gemeente Opmeer vermeldt dat Archeologie West-Friesland voorafgaand een Quickscan vervaardigt waarin de te realiseren ruimtelijke ontwikkeling wordt afgezet tegen de te verwachten of aanwezige archeologische waarden. Afbeelding 1. Plangebied Schoolstraat 58 (huidige situatie) op Google Maps.

2 Afbeelding 2. Tekening van de nieuwe situatie aan de Schoolstraat 58 na de bouw van de rundveestal en de sleufsilo s (noorden is boven). De gehele oostelijke helft van het plangebied bestaat uit nieuwbouw. Laatste wijziging situatietekening: Bestaande situatie en voorgenomen ingrepen Op de nieuwbouwlocatie binnen het erf aan de Schoolstraat 58 zullen een rundveestal en sleufsilo s gebouwd worden. De huidige sleufsilo s en mestsilo binnen het plangebied zullen gesloopt worden. Het huidige gebruik van de rest van het plangebied, naast de silo s, is grasland. De stal zal afmetingen krijgen van 39,70 m bij 86,40 m (= 3430 m 2 ). De onderkeldering met mestkelders zal over het gehele oppervlak van de stal komen. De kelders zullen een diepte van 2,20 m krijgen. De diepte van de verstoring die bij de aanleg van de stal zal plaatsvinden zal waarschijnlijk minimaal 2,50 m bedragen. De sleufsilo s worden gebouwd op een oppervlakte van ca. 72 m bij 85 m. De individuele silo s krijgen afmetingen van: 11,40 x 69 m (2 stuks) en 11,40 bij 62 m (2 stuks). Verder komen er drie kleinere kuil- en vaste mestsilo s. Voor de aanleg van een fundament van granulaat en zand zal waarschijnlijk 40 cm van de bodem worden afgegraven. De gehele oppervlakte van het bouwblok, dus inclusief de huidige bebouwing, zal ca. 1,5 ha worden.

3 Afbeelding 3.Tekening van de doorsnede van de nieuwe rundveestal (kopse kant) Hierop is te zien dat de gehele stal een onderkeldering met mestkelders van 2,20 m diepte krijgt. Erfgoedverordening en Gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart In 2010 is door de gemeenteraad van Opmeer de Erfgoedverordening en de gemeentelijke archeologische beleidskaart vastgesteld. Het plangebied Schoolstraat 58 bevindt zich deels in een zone waar rekening gehouden dient te worden met archeologie voor plannen met een omvang die groter is dan 500 m 2 en ingrepen die dieper gaan dan 40 cm (Waarde-Archeologie 3, oranje op afb. 4). Het andere deel van het plangebied ligt in een zone waar rekening gehouden dient te worden met archeologie voor plannen met een omvang die groter is dan 2500 m 2 en ingrepen die dieper gaan dan 40 cm (Waarde-Archeologie 4, licht-oranje op afb. 4). Voor de aanleg van de sleufsilo s gaat men niet dieper dan 40 cm de grond in. De grenzen die aan ingrepen in de bodem zijn gesteld voor de zone met Waarde-Archeologie 4 worden hiermee niet overschreden. De rundveestal komt te liggen in het gebied met Waarde-Archeologie 3. De ingrepen hier overschrijden wel de grenzen van een diepte die groter is dan 40 cm en een oppervlakte groter dan 500 m 2. Archeologische en historisch-geografische waarden in (de omgeving van) het plangebied In Aartswoud is een groot aantal terreinen met archeologische waarde en terreinen met hoge en zeer hoge archeologische waarde aanwezig. De terreinen die vlakbij het plangebied aan de Schoolstraat 58 liggen, worden hieronder beschreven. Het gehele bewoningslint (monumentnr ) is een terrein met hoge waarde, vanwege de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Een tweede terrein met hoge waarde, met toponiem Gouwe (monumentnr. 1807), ligt buiten het lint. Hier is een nederzettingsterrein uit het Laat-Neolithicum aanwezig (literatuur: Manning & Van der Gaauw 1987, Van Heeringen & Theunissen 2001). Deze terreinen zijn in bruin aangeduid op afbeelding 4. Het plangebied ligt in de weilanden langs het oude dorpslint van Aartswoud. Op de kadastrale minuutkaart uit 1826 is te zien dat het gebied toen ook al als weiland in gebruik

4 was (afb. 6). Uit de Nieuwe Tijd worden daarom binnen het plangebied geen archeologische sporen verwacht. Afbeelding 4. Contour van de nieuwbouw (zwarte stippellijn) geprojecteerd op de Archeologische beleidskaart van Opmeer. De huidige topografie is op deze kaart aanwezig: te zien zijn de huidige sleufsilo s en een mestsilo, die gesloopt zullen worden. Het nieuwe bouwvlak ligt deels in een gebied met Waarde-Archeologie 3 (oranje), en deels in een gebied met Waarde-Archeologie 4 (licht-oranje). Archeologische verwachting In 2005 is voor West-Friesland Midden een archeologische verwachtingskaart vervaardigd (Molenaar & De Boer, 2005). Deze kaart is niet gebruikt in de archeologische beleidskaart van de gemeente. Op basis van de gestapelde verwachtingskaart van West-Friesland Midden (gebaseerd op de bodemkaart van De Gouw, afb. 5) bevindt de noordelijke helft van het plangebied zich in een zone met een middelhoge archeologische verwachting. De zuidelijke helft van het plangebied bevindt zich in een zone met een hoge archeologische verwachting.

5 Afbeelding 5. Het nieuwe bouwvlak geprojecteerd op de Bodemkaart van De Gouw. Deze bodemkaart is gebruikt als onderlegger voor de archeologische verwachtingskaart van West-Friesland Midden (Molenaar & De Boer 2005). De verwachting voor het gehele plangebied is als volgt nader gespecificeerd: - Voor vindplaatsen uit het Neolithicum geldt een hoge en middelhoge archeologische verwachting op basis van de datering van de mariene afzettingen die zich in de ondergrond van het plangebied bevindt; - Voor vindplaatsen uit de Bronstijd geldt een lage archeologische verwachting. De mariene afzettingen zijn in de Bronstijd waarschijnlijk niet geschikt voor bewoning; - Voor vindplaatsen uit de IJzertijd t/m Vroege Middeleeuwen geldt een lage archeologische verwachting. Door veengroei was het plangebied geruime tijd ongeschikt voor bewoning; - Voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting op basis van de ligging van het plangebied buiten de historische kern van Aartswoud. - Voor vindplaatsen uit de Nieuwe tijd geldt eveneens een lage archeologische verwachting, mede op basis van de afwezigheid van bebouwing op historisch kaartmateriaal.

6 Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Afbeelding 6. Het nieuwe bouwvlak geprojecteerd op de huidige topografie en de Kadastrale Minuut e uit Het is duidelijk te zien dat het plangebied in de 19 eeuw ook uit weilanden bestond. Veldtoets Op woensdag 8 januari 2014 is binnen het plangebied een veldtoets uitgevoerd door Archeologie West-Friesland. Tijdens de veldtoets is het verwachtingsmodel (zie hierboven, onder het kopje Archeologische verwachting ) getoetst. De archeologische verwachting was hoog voor vindplaatsen uit het Neolithicum. Zulke vindplaatsen kenmerken zich veelal door de aanwezigheid van een vondstrijke, zwarte cultuurlaag, die direct onder de bouwvoor ligt. Er zijn drie boringen tot 2 meter onder maaiveld gezet (afb. 7), binnen het gebied waar de nieuwe rundveestal gebouwd zal worden. Binnen het plangebied bestaat de bovengrond deels uit sterk siltig zand en deels uit sterk siltige klei. Hieronder is een menglaag aanwezig, waarin door ploegen de top van de natuurlijke ondergrond is omgezet. Vanaf 70 cm onder maaiveld is de afgetopte, natuurlijke ondergrond aanwezig. Door egaliseringswerkzaamheden op het terrein is mogelijk een groot deel van de natuurlijke ondergrond afgegraven, vermengd en daarna weer opgebracht. Dit is uitgevoerd om het van oorsprong begreppelde land egaal te maken. In geen van de boringen is een cultuurlaag uit het Neolithicum aangetroffen.

7 Afbeelding 7. Boorpuntenkaart. Conclusie en advies De archeologische verwachting voor het plangebied aan de Schoolstraat 58 was hoog voor vindplaatsen uit het Neolithicum. Voor overige perioden was de verwachting laag. Uit de veldtoets van 8 januari blijkt dat een Neolithische cultuurlaag niet aanwezig is. Ter hoogte van de geplande nieuwbouw is geen nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorgcyclus vereist. Het plangebied bevat op geologisch vlak interessante informatie. Uit de veldtoets kon nog geen duidelijk beeld worden geschetst van het ontstaan van de ondergrond. Archeologie West-Friesland wil daarom graag één van de medewerkers het profiel van de ondergrond laten bekijken, tijdens het uitgraven van de bouwput voor de rundveestal. Voor deze waarneming worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal niet tot vertraging leiden. Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens 5 dagen van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (Carla Soonius: tel ).

8 Bronnen Archis2 ( Cultuurhistorische Waardenkaart West-Friesland, Provincie Noord-Holland (cd-rom) Gemeente Opmeer, 2010: Erfgoedverordening gemeente Opmeer Heeringen, R.M., & E.M. Theunissen 2001: Kwaliteitsbepalend onderzoek ten behoeve van duurzaam behoud van neolithische terreinen in West-Friesland en de Kop van Noord- Holland, Amersfoort (NAR 21). Kadastrale Minuutplan, Gemeente Hoogwoud, sectie A, genaamd Aarswoud, tweede blad ( Manning, R.A.G.F.M. & P.G. van der Gaauw, 1987: De Gouw: een archeologische kartering, inventarisatie en waardering, RAAP-rapport 10, Stichting R.A.A.P., Amsterdam Molenaar, S. & G.H. de Boer, 2005: West-Friesland Midden, provincie Noord-Holland: een archeologische verwachtingskaart, RAAP-rapport 1152, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam Bijlage 1: Boorstaten Schoolstraat 58, Aartswoud (volgende pagina)

9 boring: beschrijver: JV/CS, datum: , X: , Y: , coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,28, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Aartswoud, opdrachtgever: gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West-Friesland 0 cm -Mv / 1,28 m - Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 25 cm -Mv / 1,53 m - Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn Bodemkundig: interpretatie: menglaag 45 cm -Mv / 1,73 m - Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 70 cm -Mv / 1,98 m - Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 95 cm -Mv / 2,23 m - Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten Bodemkundig: veel Fe-vlekken 120 cm -Mv / 2,48 m - Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, slap Bodemkundig: volledig gereduceerd Einde boring op 200 cm -Mv / 3,28 m - boring: beschrijver: JV/CS, datum: , X: , Y: , coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,34, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Aartswoud, opdrachtgever: gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West-Friesland 0 cm -Mv / 1,34 m - Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 30 cm -Mv / 1,64 m - Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs Bodemkundig: interpretatie: menglaag 40 cm -Mv / 1,74 m - Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs 65 cm -Mv / 1,99 m - Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 105 cm -Mv / 2,39 m - Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn Bodemkundig: veel Fe-vlekken 120 cm -Mv / 2,54 m - Lithologie: klei, sterk siltig, grijs Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 125 cm -Mv / 2,59 m - Lithologie: klei, sterk siltig, grijs 135 cm -Mv / 2,69 m - Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn Bodemkundig: volledig gereduceerd Einde boring op 200 cm -Mv / 3,34 m - 1

10 boring: beschrijver: JV/CS, datum: , X: , Y: , coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,39, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Aartswoud, opdrachtgever: gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West-Friesland 0 cm -Mv / 1,39 m - Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 30 cm -Mv / 1,69 m - Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs Bodemkundig: interpretatie: menglaag 70 cm -Mv / 2,09 m - Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs 105 cm -Mv / 2,44 m - Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen 150 cm -Mv / 2,89 m - Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn Einde boring op 200 cm -Mv / 3,39 m - 2

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied Noordeinde 37 te Lambertschaag, binnen de rode rechthoek (bron: Google Earth)

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied Noordeinde 37 te Lambertschaag, binnen de rode rechthoek (bron: Google Earth) Document: Archeologische Quickscan Locatie: Noordeinde 37, Lambertschaag, gemeente Medemblik Adviesnummer: 13269 Opsteller: drs. Jantien Verduin & drs. Carla Soonius Datum: 15-01-2014 Archeologische Quickscan

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 8 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Meilag 8, Venhuizen, gemeente Drechterland Adviesnummer: 14133 Opsteller: J. Verduin en C. Soonius Datum: 22-05-2014 Archeologische Quickscan 1. Inleiding

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Document: Archeologische Quickscan Adviesnummer: 13165 Projectnaam: Winkelcentrum De Boogerd te Wognum, gemeente Medemblik

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, From: Leeuwen, van, Josje Sent: vrijdag 5 augustus 2016 15:40:23 To: Gemeente Opmeer Cc: Subject: Archeologische Quickscan voorgenomen ingrepen natuurijsbaan de Wijzend, Opmeer

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Locatie: Plangebied Veenakkers 37, Wervershoof, Gemeente Medemblik Adviesnummer: 14135 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) en C. Soonius (regio archeoloog)

Nadere informatie

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos)

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) Archeologie Texel.txl Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Planlocatie Pelgrim, Den Burg, gemeente Texel Adviesnummer: 16192 Opsteller: H. de Weerd (archeoloog) en M.H. Bartels (senior-archeoloog)

Nadere informatie

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel)

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel) Plangebied: Bobeldijk 1a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 12212 Opsteller: Carla Soonius Datum: 14-11-2012 Archeologische Quickscan Inleiding Ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Plangebied: Restaurant Koekenbier in het Koningin Emmapark, gemeente Medemblik Adviesnummer: 151 Opsteller: C. Schrickx, C. Soonius & M. H. Bartels Datum: 03-09-2012 Op verzoek van de gemeente Medemblik

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4488 (herziene eindversie) Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 3750 voor Chr. Gemeente Velsen Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

DEK-terrein, Medemblik, gemeente Medemblik

DEK-terrein, Medemblik, gemeente Medemblik West-Friese Archeologische Notities 10 DEK-terrein, Medemblik, gemeente Medemblik Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek F.C. Schinning J. van Leeuwen Pagina 1 van 24 Colofon West-Friese Archeologische

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Wegomlegging N355 Zuidhorn- Noordhorn

Wegomlegging N355 Zuidhorn- Noordhorn RAAP-NOTITIE 3139 Wegomlegging N355 Zuidhorn- Noordhorn Gemeente Zuidhorn Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Provincie Groningen Titel: Wegomlegging N355

Nadere informatie

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck 368 Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Plangebied Natuurspeeltuin de Weijver

Plangebied Natuurspeeltuin de Weijver B i j l a g e 5 : R A A P - n o t i t i e 3 3 4 7 P l a n g e b i e d N a t u u r s p e e l t u i n D e W e i j v e r RAAP-NOTITIE 3347 Plangebied Natuurspeeltuin de Weijver Gemeente Opmeer Archeologisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De heer J. Kaasjager Maasdijk JC Aalst Gld

De heer J. Kaasjager Maasdijk JC Aalst Gld datum: 9 januari 2013 ons kenmerk: 19487ZAMD 091860.doc behandeld door: E.J. Goossens uw brief van: uw referentie: bijlage(n): Adviesdocument 616 betreft: Adviesdocument ten behoeve van plangebied Maasdijk

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

Plangebied Rosinkweg noord

Plangebied Rosinkweg noord RAAP-NOTITIE 3204 Plangebied Rosinkweg noord Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied Rosinkweg

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0195 september 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: concept Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1658 Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Buro Vijn Titel: Plangebied De

Nadere informatie

Plangebied Exploratieboring in Lambertschaag

Plangebied Exploratieboring in Lambertschaag RAAP-NOTITIE 4044 Plangebied Exploratieboring in Lambertschaag Gemeente Medemblik Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Colofon Opdrachtgever: DHV

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Plangebied Mozartlaan te Doorwerth

Plangebied Mozartlaan te Doorwerth RAAP-NOTITIE 3737 Plangebied te Gemeente Renkum Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Geofox-Lexmond Titel: Plangebied te, gemeente Renkum; archeologisch

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Plangebied Eksterweg, IJsselstein

Plangebied Eksterweg, IJsselstein RAAP-NOTITIE 4016 Plangebied Eksterweg, IJsselstein Gemeente IJsselstein Archeologisch vooronderzoek: een beknopt bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) RAAP-NOTITIE 4016 Plangebied

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond

Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4223 Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond 3750 voor Chr. Gemeente Borger-Odoorn Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 12. Stedenbouwkundig ontwerp. Archeologisch verkennend onderzoek. Archeologisch proefsleuvenonderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 12. Stedenbouwkundig ontwerp. Archeologisch verkennend onderzoek. Archeologisch proefsleuvenonderzoek Dunningen 3e fase, de Wijk(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11.

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11. GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11.0031 februari 2011 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Plangebied Hemmelhorst

Plangebied Hemmelhorst RAAP-NOTITIE Plangebied Hemmelhorst Gemeente Borne Archeologisch vooronderzoek: een bureauen inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Borne Titel: Plangebied Hemmelhorst, gemeente

Nadere informatie

Plangebied Achterweg-Zuid 62 in Lisse

Plangebied Achterweg-Zuid 62 in Lisse 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4578 Plangebied Achterweg-Zuid 62 in Lisse 3750 voor Chr. Gemeente Lisse Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Plangebied Noorderstraat te Dongjum

Plangebied Noorderstraat te Dongjum RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Noorderstraat te Dongjum Gemeente Franekeradeel Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek Versie 6.7 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Franekeradeel Titel: Plangebied

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

Plangebied Windturbines Kabeljauwbeek

Plangebied Windturbines Kabeljauwbeek 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4632 (herziene eindversie) Plangebied Windturbines Kabeljauwbeek in Ossendrecht 3750 voor Chr. Gemeente Woensdrecht Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Toekomststraat, Hasselt

Toekomststraat, Hasselt Toekomststraat, Hasselt Programma van Maatregelen Auteur: T. Van Mierlo (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) Toekosmtstraat, Hasselt, Een programma van Maatregelen

Nadere informatie

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek aan de Bollaarsdijk te Brielle.

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek aan de Bollaarsdijk te Brielle. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek aan de Bollaarsdijk te Brielle. Remco Lotte Zuidnederlandse Archeologische Notities 194 Amsterdam 2009 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Plangebied Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein

Plangebied Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5106 Plangebied Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein 3750 voor Chr. Gemeente Tytsjerksteradiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en karterend veldonderzoek 2200 voor Chr. 700

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologisch Advies Plangebied: Witte Kool, Sint Maarten, gemeente Schagen Adviesnummer: 17024 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) Datum: 01-02-2017 Advies Vervolgtraject Geen.

Nadere informatie

Plangebied Jacoba van Beierenweg 95c en Torenlaan 3 te Voorhout

Plangebied Jacoba van Beierenweg 95c en Torenlaan 3 te Voorhout RAAP-NOTITIE 4198 Plangebied Jacoba van Beierenweg 95c en Torenlaan 3 te Voorhout Gemeente Teylingen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) A r c h

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg) Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg) J. van der Leije & Y. Raczynski-Henk Colofon Archol Rapport 231 Archeologisch bureau- en booronderzoek

Nadere informatie

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4998 Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 3750 voor Chr. Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend veldonderzoek) 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Brede School Baflo-Rasquert, gemeente Winsum Een Archeologisch Bureauonderzoek

Brede School Baflo-Rasquert, gemeente Winsum Een Archeologisch Bureauonderzoek Brede School Baflo-Rasquert, gemeente Winsum Een Archeologisch Bureauonderzoek Libau, 23 juli 2015 rapport 15-167 Administratieve gegevens provincie gemeente plaats toponiem bevoegd gezag opdrachtgever

Nadere informatie

Plangebied Lobbendijk 16 in Houten

Plangebied Lobbendijk 16 in Houten 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4563 (herziene eindversie) Plangebied Lobbendijk 16 in Houten 3750 voor Chr. Gemeente Houten Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende

Nadere informatie

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com 2 Contactpersonen

Nadere informatie

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5015 Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 3750 voor Chr. Gemeente Apeldoorn Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 2200

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo. KSP Archeologie

Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo. KSP Archeologie Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo KSP Archeologie Colofon Titel : Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen. Gemeente Venlo. Auteur : S.M. Koeman (senior KNA Prospector)

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 4626 Plangebied De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

RAAP-NOTITIE 4626 Plangebied De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE Plangebied De Cloese 50 voor Chr. Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 20 voor Chr. 700 voor Chr. 0 na Chr. 3 na

Nadere informatie

Plangebied De Omloop te Almkerk

Plangebied De Omloop te Almkerk 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4286 Plangebied De te Almkerk 3750 voor Chr. Gemeente Woudrichem Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Plangebied Koedood 4A in Barendrecht

Plangebied Koedood 4A in Barendrecht 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4295 Plangebied Koedood 4A in Barendrecht 3750 voor Chr. Gemeente Barendrecht Archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldonderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150 na Chr.

Nadere informatie

Archeologisch & cultuurhistorisch advies

Archeologisch & cultuurhistorisch advies Archeologisch & cultuurhistorisch advies Administratieve gegevens Adres plangebied Clarissenstraat 31-33 Initiatiefnemer Urban Jazz bv Omvang plangebied ca. 2.400 m² Aard plangebied Het plangebied is deels

Nadere informatie

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.)

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 46 Archeologische quickscan met veldtoetsing Grotestraat 55 te, gemeente (Ov.) januari, 2017 Versie 2.0 definitief In opdracht van: G.J. Boers Holding B.V. Archeologische quickscan

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

Waterberging Brak tussen Korte Belkmerweg en de Ooster Egalementsloot, t Zand

Waterberging Brak tussen Korte Belkmerweg en de Ooster Egalementsloot, t Zand RAAP-NOTITIE 3673 Waterberging Brak tussen Korte Belkmerweg en de Ooster Egalementsloot, t Zand Gemeente Zijpe Archeologisch vooronderzoek: Een bureau- en verkennend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Adviesdocument 708. Adviesdocument, Archeologische Quickscan Waterberging Valkenswaard-Zuid, gemeente Valkenswaard. Project: Projectcode: 21823VALWA

Adviesdocument 708. Adviesdocument, Archeologische Quickscan Waterberging Valkenswaard-Zuid, gemeente Valkenswaard. Project: Projectcode: 21823VALWA Adviesdocument 708 Project: Adviesdocument, Archeologische Quickscan Waterberging Valkenswaard-Zuid, gemeente Valkenswaard Projectcode: 21823VALWA Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV B.V. Datum: 9 juli 2014

Nadere informatie

Plangebied Volkel West II

Plangebied Volkel West II 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4836 Plangebied Volkel West II 3750 voor Chr. 37. Gemeente Uden Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K Ursem, Mijzendijk 4 (Gemeente Koggenland) Een bureauonderzoek Plangebied op een kaart uit 1899. (Bron: Bureau Militaire Verkenningen

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 31 Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: DHV B.V. Titel: Plangebied Kotmanpark-Oost,

Nadere informatie

Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde

Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5226 Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde 3750 voor Chr. Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Plangebied Kerkebogerd en Waalseweg in Tull en t Waal

Plangebied Kerkebogerd en Waalseweg in Tull en t Waal RAAP-NOTITIE 3658 Plangebied Kerkebogerd en Waalseweg in Tull en t Waal Gemeente Houten Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Houten

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

Plangebied Tolhuispark in Dokkum

Plangebied Tolhuispark in Dokkum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5427 Plangebied Tolhuispark in Dokkum 3750 voor Chr. Gemeente Dongeradeel Archeologisch vooronderzoek: een waarderend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150 na Chr.

Nadere informatie

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek ten zuiden van de plas Kalenberg te Meteren, gemeente Geldermalsen.

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek ten zuiden van de plas Kalenberg te Meteren, gemeente Geldermalsen. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek ten zuiden van de plas Kalenberg te Meteren, gemeente Geldermalsen. Eric Norde, Gerard Boreel en Remco Lotte Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Plangebied Belgiëlaan 1a in Hazerswoude-Dorp

Plangebied Belgiëlaan 1a in Hazerswoude-Dorp RAAP-NOTITIE 4024 Plangebied Belgiëlaan 1a in Hazerswoude-Dorp Gemeente Rijnwoude Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Colofon Opdrachtgever: Edo

Nadere informatie

Plangebied Stadsdennenweg 16

Plangebied Stadsdennenweg 16 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4607 Plangebied Stadsdennenweg 16 3750 voor Chr. Gemeente Harderwijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Plangebied recreatieplan Earnewâld

Plangebied recreatieplan Earnewâld 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4115 Plangebied recreatieplan Earnewâld 3750 voor Chr.. 37 Gemeente Tytsjerksteradiel archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en karterend veldonderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Pastoriepad 6 te Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Pastoriepad 6 te Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) Een Archeologisch Bureauonderzoek Pastoriepad 6 te Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) Een Archeologisch Bureauonderzoek Libau, 19 augustus 2013 rapport 13-164 Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Loppersum Westerwijtwerd

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie