-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116"

Transcriptie

1 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten Groningen 2010 ISSN

2

3 Colofon Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2010/238 Tekst H. Buitenhuis Afbeeldingen B. Schomaker Redactie N. van Malssen Versie 1.1 (Concept), 17 mei 2010 Autorisatie C.G. Koopstra Uitgegeven door Postbus CA Groningen ISSN Groningen, 2010 Een recente lijst van de ARC-Rapporten is te vinden op

4 Projectgegevens Projectnaam Glanerbruggeweg Projectcode 2010/238 Archisnummer Beheer en plaats van documentatie Archaeological Research & Consultancy Projectleider Contact Opdrachtgever Bevoegd gezag dr. H. Buitenhuis ; Hamaland Advies, drs. E.E.A. van der Kuijl Gemeente Enschede, drs. M. Marinelli Locatiegegevens Toponiem Plaats Gemeente Provincie Glanerbruggeweg Lonneker Enschede Overijssel Kaartblad 34F RD-coördinaten NW: / NO: / ZO: / ZW: / Oppervlakte m 2 Beschrijving onderzoekslocatie Geologie Geomorfologie Bodem Historische situatie Archeologische verwachting Oostelijk zandgebied Dekzand met ondiep keileem Enkeergrond of veldpodzol op dekzand Agrarisch grondgebruik Middelhoge archeologische trefkans 1

5 Lonneker Legenda Onderzoekslocatie Afbeelding 1 Topografische kaart van de onderzoekslocatie (omcirkeld) en omgeving, voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot het onderzoek In opdracht van Hamaland Advies heeft Archaeological Research & Consultancy () een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd aan de Glanerbruggeweg 75 bij Lonneker. Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een woning en de sloop van de huidige bebouwing. Door deze werkzaamheden worden mogelijk archeologische resten bedreigd. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg 1 dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het bureau-onderzoek is verricht in april 2010 door Hamaland Advies. 2 Het veldwerk vond plaats op 6 mei 2010 en is uitgevoerd door M.C.M. Komen MA. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1) Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied Het onderzoekgebied is gelegen aan de Glanerbruggeweg 75 aan de noordoostkant van Enschede tussen Lonneker en Losser. Het is een bebost terrein met een woning, die zal worden gesloopt. Het onderzoeksterrein is ca m 2 groot. 1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden De huidige woning en garage zullen worden gesloopt. De nieuw geplande woning met garage zal deels op de slooplocatie en deels daarnaast worden aangelegd. De grondwerkzaamheden bestaan uit het graven van een bouwput voor de fundering van de nieuwbouw en het graven van sleuven voor de aanleg van kabels, leidingen en een rioolaansluiting. 1.4 Onderzoeksgeschiedenis Het bureau-onderzoek is in april 2010 uitgevoerd door Hamaland Advies. In het kort kan worden gesteld, dat het gebied deel uitmaakt van een dekzandlandschap. De bodem zou bestaan uit enkeergrond met fijn lemig zand en keileem beginnend tussen 40 en 120 cm mv. Voor het dekzandlandschap geldt dat dekzandwelvingen een middelhoge tot hoge archeologische verwachting hebben. Historisch gezien heeft het gebied rondom Lonneker altijd een agrarisch karakter gehad. Op de gemeentelijk archeologische verwachtingskaart staat het terrein aangegeven als hebbende een middelhoge verwachting. In de directe omgeving zijn geen vondstmeldingen of waarnemingen bekend. Op grond van de bodemkundige en cultuurhistorische kenmerken wordt gesteld dat in het Paleolithicum en Mesolithicum het gebied mogelijk is bezocht door nomadische jagers/verzamelaars. Zij woonden in tijdelijke jacht- en seizoenskampen op relatief hogere delen in het landschap. 1 In werking getreden op 1 september Kuijl, E.E.A. van der, 2010: Bureauonderzoek Archeologie, Plangebied Glanerbruggeweg 75 te Enschede, Zelhem. 3 De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op 3

7 Archeologische indicatoren bestaan vooral uit (vuur)stenen artefacten, houtskool, (verkoolde) zaden en pitten en sporen van haarden. In het Neolithicum ontstonden landbouwende gemeenschappen. Op open plekken werden erven en akkers aangelegd. Vanaf de Late Middeleeuwen werden veel woeste gronden ontgonnen en nieuwe erven ingericht. Archeologische indicatoren voor de perioden vanaf het Neolithicum kunnen bestaan uit huisplattegronden, sporen van bijgebouwen, smeedplaatsen, waterputten, spiekers, greppels, afvalkuilen et cetera. Indicatoren die bij het boren kunnen worden aangetroffen bestaan vooral uit aardewerkfragmenten, verbrand leem en houtskool. In het bureau-onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen, die het booronderzoek moet beantwoorden: 1 Wat is de bodemopbouw en vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel in het onderzoeksgebied? 2 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn? 1.5 Doel van het onderzoek Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te completeren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend. Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden. Het karterend onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Het waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten. 1.6 Werkwijze Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. Hiertoe zijn op het onderzoeksterrein zes boringen gezet met een edelmanboor met een diameter van 7 cm tot minimaal cm mv. Deze boringen zijn verspreid over het terrein gezet om een juiste, algehele indruk van de bodemopbouw te kunnen krijgen. De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd, waarbij de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden beschreven en opgemeten. Het opgeboorde materiaal is doorzocht op de aanwezigheid van archeologische resten. Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschreven en is er gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot. De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaardbeschrijvingsmethode (ASB). Naast het boren is, voor zover mogelijk, een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren van allerlei ontsluitingen waaronder molshopen. 2 Resultaten inventariserend veldonderzoek 2.1 Booronderzoek Op het onderzoeksterrein zijn zes boringen uitgevoerd (afb. 2 en bijlage 1). Tot een diepte variërend van 75 tot 120 cm mv is keileem gevonden. Daarop bevindt 4

8 zich zand. Dit zand is vaak zwak grindig en doet rommelig aan. In meerdere boringen zijn in dit zand brokjes keileem aangetroffen. Er wordt veel roest in het zand aangetroffen, maar er is geen herkenbare roest- of ijzeroerlaag aangetroffen. Bij boring 1 is op een diepte van cm mv een mogelijk restant van de enkeerdgrond gevonden. Bij boringen 3 en 4 zijn restanten van een donkerbruine laag, een mogelijk B horizont, herkend. De bovenste cm van de bodem bestaan uit een recente bouwvoor. In geen van de boringen en ook niet aan het oppervlak zijn archeologische indicatoren aangetroffen. 3 Samenvatting, conclusie en aanbeveling Op het onderzoeksterrein is de bodemopbouw onderzocht en is bepaalt in welke mate deze intact is. De resultaten wijzen uit dat de bodem veelal is verstoord. Zelfs onder de resten van de enkeerdgrond of waar resten van een B-horizont aanwezig zijn, lijkt het dekzand te zijn gemengd met brokjes keileem. Dit wijst er op dat ook dit zand is verstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De vragen zoals gesteld in het bureauonderzoek kunnen als volgt worden beantwoordt: 1 Wat is de bodemopbouw en vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel in het onderzoeksgebied? De bodem bestaat uit keileem, waarop dekzand is gelegen Het dekzand lijkt overwegend te zijn verstoord. 2 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn? Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zich nog archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied bevinden. Er lijkt daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen bodemverstorende bouwactiviteiten. Wanneer bij de uitvoering onverhoopt grondsporen en/of vondsten worden aangetroffen, dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij drs. M. Marinelli, die het het bevoegd gezag vertegenwoordigd. 5

9 Literatuur Berendsen, H.J.A., De vorming van het land. Assen (Fysische geografie van Nederland). Vierde, geheel herziene druk. Brandt, R.W. et al. (red.), ARCHIS. Archeologisch Basis Register, versie 1.0. Amersfoort. Mulder, E.F.J. de et al., De ondergrond van Nederland. Groningen/Houten. 6

10 Legenda onderzoeksgebied boorpunt Meters Afbeelding 2 Lokatie van de boorpunten op het onderzoeksterrein

11 Bijlage 1 Boorstaten Locatiebepaling Referentievlak Maaiveldhoogtebepaling Nauwkeurigheid maaiveldhoogte gemeten, GPS Normaal Amsterdams Peil geschat, overige methoden 100 cm De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt. grondsoort (onderdeel lithologie) L leem Z zand bijmengsel (onderdeel lithologie) s1 zwak siltig z1 zwak zandig grind (onderdeel van lithologie) g1 zwak grindig g2 matig grindig humus (onderdeel lithologie) h1 zwak humeus boring 1 RD-X: RD-Y: Boormethode: edelmanboring. diepte lithologie kleur grens 25 Zs1g2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 35 Zs1g1 zwart scherp 85 Zs1g2 bruingrijs beëindigd Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: rommelig. boring 2 RD-X: RD-Y: Boormethode: edelmanboring. diepte lithologie kleur grens 25 Zs1h1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 40 Zs1g1 licht grijsbruin scherp Vlekken: licht gevlekt, geel. 80 Lz1h1 donker geel scherp Vlekken: matig gevlekt, grijs. Nieuwvormingen: roestvlekken, spoor. Bodemkundige interpretaties: rommelig. Opmerkingen: rommelig. 150 Lz1h1 blauwgrijs beëindigd Bodemkundige interpretaties: rommelig. Opmerkingen: doorworteling. boring 3 RD-X: RD-Y: Boormethode: edelmanboring. diepte lithologie kleur grens 30 Zs1 bruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 65 Zs1g1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: rommelig,resten metaal. 70 Zs1h1g1 bruingrijs scherp Opmerkingen: rommelig,doorworteling. 80 Zs1 donker bruin scherp Opmerkingen: oud oppervlak. 120 Zs1 witgrijs beëindigd boring 4 RD-X: RD-Y: Boormethode: edelmanboring. diepte lithologie kleur grens 20 Zs1g1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 40 Zs1g2 licht bruingrijs scherp Opmerkingen: rommelig. 50 Zs1h1 donker grijsbruin scherp Nieuwvormingen: roestvlekken, spoor. 75 Zs1g1 grijsbruin scherp Vlekken: licht gevlekt, geel. Opmerkingen: rommelig. 120 Lz1 geelbruin beëindigd Vlekken: matig gevlekt, blauw. Nieuwvormingen: roestvlekken, weinig. Geologische interpretaties: keileem. Opmerkingen: rommelig. 8

12 boring 5 RD-X: RD-Y: Boormethode: edelmanboring. diepte lithologie kleur grens 30 Zs1g1 donker grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: puin. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 80 Zs1g1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, donker bruin. Opmerkingen: rommelig. 100 Lz1 licht bruingrijs beëindigd Nieuwvormingen: roestvlekken, veel. Geologische interpretaties: keileem. boring 6 RD-X: RD-Y: Boormethode: edelmanboring. diepte lithologie kleur grens 30 Zs1h1 donker grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: puin. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 120 Zs1g2 grijs beëindigd Vlekken: sterk gevlekt, licht bruin. Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: rommelig. 9

13 Chronostratigrafische eenheden Holoceen Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal) 0 Jaren geleden Chronostratigrafische eenheden Subatlanticum Subboreaal 14 C-jaren geleden Archeologische periode Nieuwe Tijd Late Middeleeuwen Eemien Saalien-complex n. Chr n. Chr. 450 n. Chr. 12 v. Chr. 800 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr. Ca jaar geleden Pleistoceen Midden-Pleistoceen Laat-Pleistoceen Weichselien (Glaciaal) Laat- Holoceen Vroege Middeleeuwen Holsteinien Elsterien Midden-Weichselien (Pleniglaciaal) Vroeg-Weichselien (Vroeg-Glaciaal) Atlanticum Midden- Holoceen Boreaal Preboreaal Vroeg- Holoceen Holoceen Late Dryas Allerød-interstadiaal Vroege Dryas Bølling-interstadiaal Laat-Pleniglaciaal Midden-Pleniglaciaal Vroeg-Pleniglaciaal Romeinse Tijd IJzertijd Bronstijd Neolithicum Mesolithicum Laat-Paleolithicum Tijd Pleniglaciaal Glaciaal Laat-Glaciaal Bijlage 2 Een overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes. Door: A.J. Wullink. Gebaseerd op: Brandt et al. 1992; De Mulder et al. 2003; Berendsen 2004.

-Rapporten. Een verkennend inventariserend veldonderzoek voor een herontwikkelingslocatie tussen de Van Randerodestraat en Het Schild in Boxtel (NB)

-Rapporten. Een verkennend inventariserend veldonderzoek voor een herontwikkelingslocatie tussen de Van Randerodestraat en Het Schild in Boxtel (NB) Een verkennend inventariserend veldonderzoek voor een herontwikkelingslocatie tussen de Van Randerodestraat en Het Schild in Boxtel (NB) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten 2012-113 Geldermalsen

Nadere informatie

-Rapporten. Een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor kavel L389 aan de Dorpstraat te Asenray, gemeente Roermond (L)

-Rapporten. Een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor kavel L389 aan de Dorpstraat te Asenray, gemeente Roermond (L) Een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor kavel L389 aan de Dorpstraat te Asenray, gemeente Roermond (L) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten 2012-68 Geldermalsen

Nadere informatie

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L)

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2010-215 Geldermalsen 2010

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten 2012-70 ARC-Projectcode 2012/148. Tekst M. Verboom-Jansen Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie H.

Colofon. ARC-Rapporten 2012-70 ARC-Projectcode 2012/148. Tekst M. Verboom-Jansen Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie H. Een archeologisch bureau-onderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Beusichemseweg 30 t Goy, gemeente Houten (U) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten 2012-70

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek Bijlage 6: Archeologisch onderzoek Bijlagen Wijzigingsplan Veldhuizenweg 5a Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Veldhuizenweg te Hoogersmilde,

Nadere informatie

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Groenestraat 8 te Lienden, gemeente Buren (Gld)

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Groenestraat 8 te Lienden, gemeente Buren (Gld) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Groenestraat 8 te Lienden, gemeente Buren (Gld) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2009-136 Geldermalsen

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2007/267

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2007/267 Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen aan de Siepelsdijk te Nieuw-Amsterdam, gemeente Emmen (Dr.) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Broekermeerdijk 30 te Watergang, gemeente Waterland (NH) ARC-Rapporten 2012-19

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Broekermeerdijk 30 te Watergang, gemeente Waterland (NH) ARC-Rapporten 2012-19 Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Broekermeerdijk 30 te Watergang, gemeente Waterland (NH) -Rapporten M. Verboom-Jansen & A.J. Wullink ARC-Rapporten 2012-19 Geldermalsen 2012 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologische inventariserend veldonderzoek van het Bentinckspark te Hoogeveen (Dr.) ARC-Rapporten H.

-Rapporten. Een archeologische inventariserend veldonderzoek van het Bentinckspark te Hoogeveen (Dr.) ARC-Rapporten H. Een archeologische inventariserend veldonderzoek van het Bentinckspark te Hoogeveen (Dr.) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2008-55 Groningen 24 april 2008 ISSN 1574-6887 Colofon Een archeologisch

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten 2011-3 ARC-Projectcode 2010/664. Tekst W.J.F. Thijs Afbeeldingen W.J.F. Thijs Redactie N. van Malssen

Colofon. ARC-Rapporten 2011-3 ARC-Projectcode 2010/664. Tekst W.J.F. Thijs Afbeeldingen W.J.F. Thijs Redactie N. van Malssen Een karterend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor drie percelen aan de Pastoor Vullinghsstraat en Kerkstraat te Sevenum, gemeente Horst aan de Maas (L) -Rapporten

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Stadhouderslaan te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U.

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Stadhouderslaan te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Stadhouderslaan te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U.) concept versie -Rapporten W.J.F. Thijs & A.J. Wullink ARC-Rapporten 2008-61 Geldermalsen

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2009/418. Tekst W.J.F. Thijs Afbeeldingen W.J.F. Thijs & N. van Malssen Redactie N.

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2009/418. Tekst W.J.F. Thijs Afbeeldingen W.J.F. Thijs & N. van Malssen Redactie N. Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen in het gebied Munnikenland, deelgebied Wakkere Dijk te Brakel, gemeente Zaltbommel (Gld) -Rapporten W.J.F. Thijs ARC-Rapporten

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de Middelweg 14C in Asperen, gemeente Lingewaal (Gld)

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de Middelweg 14C in Asperen, gemeente Lingewaal (Gld) Een archeologisch bureau-onderzoek voor de Middelweg 14C in Asperen, gemeente Lingewaal (Gld) ARCHEOsupport bv Advies en onderzoek A.J. Wullink AcheoSupport-Rapport 2013-3 Groningen 2013 ISSN 1574-6887

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten 2012-008 ARC-Projectcode 2012/004. Tekst K.A. Hebinck Afbeeldingen K.A. Hebinck Redactie K. Otten

Colofon. ARC-Rapporten 2012-008 ARC-Projectcode 2012/004. Tekst K.A. Hebinck Afbeeldingen K.A. Hebinck Redactie K. Otten Een archeologisch bureau-onderzoek en een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor plangebied volkstuinen Remmerdel te Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel (NH) -Rapporten

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek in het centrum van Emmer-Compascuum, gemeente Emmen (D)

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek in het centrum van Emmer-Compascuum, gemeente Emmen (D) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek in het centrum van Emmer-Compascuum, gemeente Emmen (D) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2009-249 Groningen 2009 ISSN 1574-6887

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek aan het Kerkepad in Volendam, gemeente Edam-Volendam (NH)

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek aan het Kerkepad in Volendam, gemeente Edam-Volendam (NH) Een archeologisch bureau-onderzoek aan het Kerkepad in Volendam, gemeente Edam-Volendam (NH) ARCHEOsupport bv Advies en onderzoek A.J. Wullink AcheoSupport Publicatie 2014-17 Amsterdam/Groningen 2014 ISSN

Nadere informatie

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Eiland 31 te Stevensweert, gemeente Maasgouw (L)

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Eiland 31 te Stevensweert, gemeente Maasgouw (L) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Eiland 31 te Stevensweert, gemeente Maasgouw (L) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2010-107 Geldermalsen

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK HEIWEG (ONG.) TE NULAND GEMEENTE MAASDONK

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK HEIWEG (ONG.) TE NULAND GEMEENTE MAASDONK ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK HEIWEG (ONG.) TE NULAND GEMEENTE MAASDONK DIT RAPPORT BESTAAT UIT TWEE DELEN: ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK, UITGEVOERD DOOR ECONSULTANCY BV INVENTARISEREND

Nadere informatie

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Kadijk 24 te Terwolde, gemeente Voorst (Gld)

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Kadijk 24 te Terwolde, gemeente Voorst (Gld) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Kadijk 24 te Terwolde, gemeente Voorst (Gld) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten 2012-21 Geldermalsen

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Nijkerkerweg te Barneveld (Gld)

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Nijkerkerweg te Barneveld (Gld) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Nijkerkerweg te Barneveld (Gld) -Rapporten W.J.F. Thijs & K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2009-166 Geldermalsen

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor het sportpark Overmeer-zuid te Overmeer, gemeente Wijdemeren (NH) ARC-Rapporten 2009-183

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor het sportpark Overmeer-zuid te Overmeer, gemeente Wijdemeren (NH) ARC-Rapporten 2009-183 Een archeologisch bureau-onderzoek voor het sportpark Overmeer-zuid te Overmeer, gemeente Wijdemeren (NH) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2009-183 Geldermalsen 2009 ISSN 1574-6887 Colofon Een archeologisch

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1 Plan van Aanpak Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) Projectnr. A16-085-I, september 2016, versie: 1 Auteur: dr. P.T.A. de Rijk Verkennend booronderzoek Veldwerk Inleiding: Onderzoeksvragen:

Nadere informatie

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend booronderzoek aan de Schreuderstraat in Schoonhoven (ZH)

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend booronderzoek aan de Schreuderstraat in Schoonhoven (ZH) Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend booronderzoek aan de Schreuderstraat in Schoonhoven (ZH) ARCHEOsupport bv Advies en onderzoek A.J. Wullink AcheoSupport-Rapport 2013-2 Groningen 2013 ISSN

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Spanbroekerweg te Spanbroek, gemeente Opmeer (NH) ARC-Rapporten 2010-268

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Spanbroekerweg te Spanbroek, gemeente Opmeer (NH) ARC-Rapporten 2010-268 Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Spanbroekerweg te Spanbroek, gemeente Opmeer (NH) -Rapporten M. Verboom-Jansen & A.J. Wullink ARC-Rapporten 2010-268 Geldermalsen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2010/090

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2010/090 Een archeologische bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor plangebied Groendijck-oost te Driebruggen, gemeente Reeuwijk (ZH) -Rapporten K.A. Hebinck & M. Verboom-Jansen

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2007/299

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2007/299 Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, op de locatie Olyhorststraat 13 te Gendt, gemeente Lingewaard (Gld.) -Rapporten W.J.F. Thijs & A.J. Wullink

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2009/580. Tekst K.A. Hebinck Afbeeldingen K.A. Hebinck Redactie N. van Malssen

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2009/580. Tekst K.A. Hebinck Afbeeldingen K.A. Hebinck Redactie N. van Malssen Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Hogenhofstraat 10b te Maasbommel, gemeente West Maas en Waal (Gld) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Zuiderwouderdorpsstraat 11A te Zuiderwoude, gemeente Waterland (NH)

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Zuiderwouderdorpsstraat 11A te Zuiderwoude, gemeente Waterland (NH) Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Zuiderwouderdorpsstraat 11A te Zuiderwoude, gemeente Waterland (NH) -Rapporten N. van Malssen ARC-Rapporten 2011-106 Groningen 2011 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek Het Bijvank te Enschede gemeente Enschede Opdrachtgever Status: Definitief Domijn Enschede Postbus 1345 Projectleider 75 BH Enschede drs. H. Kremer

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HOPPE BOUW- EN ONTWIKKELING BV 6 januari 211 B155/BD/9/76/1 Rapportage 1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK In

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend en karterend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend en karterend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend en karterend booronderzoek gemeente Maasdriel Opdrachtgever Status: definitief Gemeente Maasdriel Postbus 1 Projectleider 533 GA Kerkdriel drs. J.H.F. Leuvering

Nadere informatie

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck 368 Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Drielseweg 21 te Hedel, gemeente Maasdriel (Gld)

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Drielseweg 21 te Hedel, gemeente Maasdriel (Gld) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Drielseweg 21 te Hedel, gemeente Maasdriel (Gld) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2009-114 Geldermalsen

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2012/028. Tekst M. Verboom-Jansen Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie H.

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2012/028. Tekst M. Verboom-Jansen Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie H. Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Aalderwijksestraat 57 te Kerkwijk, gemeente Zaltbommel (Gld) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek gemeente Hilvarenbeek Opdrachtgever Status: definitief Urban Jazz bv Speelhuislaan 68-b Projectleider 4815 CG Breda drs. H. Kremer (prospector) Projectnummer

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2010/184. Tekst K.A. Hebinck Afbeeldingen K.A. Hebinck Redactie N. van Malssen. definitieve versie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2010/184. Tekst K.A. Hebinck Afbeeldingen K.A. Hebinck Redactie N. van Malssen. definitieve versie Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de locatie Van Heemstraweg 1 te Zuilichem, gemeente Zaltbommel (Gld) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend veldonderzoek door middel van boringen aan de Eltenseweg te Beek, gemeente Montferland (Gld)

Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend veldonderzoek door middel van boringen aan de Eltenseweg te Beek, gemeente Montferland (Gld) Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend veldonderzoek door middel van boringen aan de Eltenseweg te Beek, gemeente Montferland (Gld) -Rapporten M. Verboom-Jansen & A.J.Wullink ARC-Rapporten 2010-68

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK DE HEER H. VAN PANHUIS 28 mei 29 74151717:.2 E241.2.13 Inhoud 1 Inleiding en onderzoekskader 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Onderzoekslocatie

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2008/105

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2008/105 Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de ontwikkelingslocatie Loovehof te Someren, gemeente Someren (N.-Br.) -Rapporten W.J.F. Thijs & A.J. Wullink

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen, gemeente Apeldoorn Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC Rapport

Nadere informatie

Rapportage Karterend Booronderzoek Archeologie

Rapportage Karterend Booronderzoek Archeologie Rapportage Karterend Booronderzoek Archeologie Bungalowpark Hoge Esch te Enter, gemeente Wierden Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. W. Bekke Twentepoort oost 16a 7609 RG ALMELO Projectnummer

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Leek, Midwolderweg 23 (gemeente Leek ) Een verkennend booronderzoek ArGeoBoor rapport 1307 auteur: L.C. Nijdam

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

DEFINITIEVE RAPPORTAGE ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK SCHEIWEG 6A TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

DEFINITIEVE RAPPORTAGE ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK SCHEIWEG 6A TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY DEFINITIEVE RAPPORTAGE ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN VERKENNEND BOORONDERZOEK SCHEIWEG 6A TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY DIT RAPPORT BESTAAT UIT TWEE DELEN: ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK, UITGEVOERD DOOR

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND BOORONDERZOEK Kerkweg, Pesse (Gemeente Hoogeveen) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1: locatie van het plangebied op een topografische kaart

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieten, Gieterveldweg 6 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (rode cirkel) op een

Nadere informatie

Plangebied Rosinkweg noord

Plangebied Rosinkweg noord RAAP-NOTITIE 3204 Plangebied Rosinkweg noord Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied Rosinkweg

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten 2008-86 ARC-Projectcode 2008/159

Colofon. ARC-Rapporten 2008-86 ARC-Projectcode 2008/159 Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op het terrein aan de Oude Haven-Zeisterweg te Odijk, gemeente Bunnik (U.) concept versie -Rapporten W.J.F.

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en inventariserend veldonderzoek Gerjan Sophie Robert van Lil Colofon ADC Rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en

Nadere informatie

Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef

Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische Notities 482 Amsterdam 2017 VUhbs archeologie De serie Zuidnederlandse Archeologische Notities is een uitgave

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Voortsweg Lonneker

Archeologisch onderzoek Voortsweg Lonneker Archeologisch onderzoek Voortsweg Lonneker Inventariserend Veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 845 Archeologisch onderzoek Voortsweg Lonneker Inventariserend Veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE

Nadere informatie

Heuvelstraat 3 te Stokkum (gemeente Montferland)

Heuvelstraat 3 te Stokkum (gemeente Montferland) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij J. Huizer 2 Colofon ADC Rapport 1838 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR)

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR) Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR) opdrachtgever Vakantiepark Boomhiemke datum projectleider mevrouw T. Krol

Nadere informatie

Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE)

Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE) Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE) opdrachtgever Hamaland Advies datum projectleider mevrouw drs. A. Spoelstra projectnummer 92081311 status

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN)

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) 14 april 214 MUG-projectnummer 93114314 Opdrachtgever Rho adviseurs voor leefruimte MUG-publicatie 214-27 Bevoegde overheid Gemeente Groningen

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Definitief

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten 2010-95 ARC-Projectcode 2010/120. Tekst M. Verboom-Jansen & A.J. Wullink Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie K.

Colofon. ARC-Rapporten 2010-95 ARC-Projectcode 2010/120. Tekst M. Verboom-Jansen & A.J. Wullink Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie K. Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen in het plangebied Overloonseweg ong. te Venray, gemeente Venray (L) -Rapporten M. Verboom-Jansen & A.J. Wullink

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2012/065. Tekst M. Verboom-Jansen Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie H.

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2012/065. Tekst M. Verboom-Jansen Afbeeldingen M. Verboom-Jansen Redactie H. Een archeologisch bureau-onderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Warmenhuizerweg te Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel (NH) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten

Nadere informatie

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5937 Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 3750 voor Chr.. Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch onderzoek: een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering 2200 voor

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2011/447. Tekst M.Verboom-Jansen Afbeeldingen M.Verboom-Jansen Redactie A.J.

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2011/447. Tekst M.Verboom-Jansen Afbeeldingen M.Verboom-Jansen Redactie A.J. Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Rheezerweg 84a te Diffelen, gemeente Hardenberg (O) -Rapporten M.Verboom-Jansen ARC-Rapporten

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL)

Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL) Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL) projectnummer 93177715 26 januari 216 MUG-projectnummer 93177715 Opdrachtgever Familie B.R. Barkema Klokbekerweg

Nadere informatie

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand)

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon ADC Rapport 2381 De Moer, plangebied De Hooivork

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 31 Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: DHV B.V. Titel: Plangebied Kotmanpark-Oost,

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5015 Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 3750 voor Chr. Gemeente Apeldoorn Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 2200

Nadere informatie

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologische begeleiding aan de Schoolstraat 37 te Vlagtwedde (Gr.) ARC-Rapporten 2009-170. H. Buitenhuis & N.

-Rapporten. Een archeologische begeleiding aan de Schoolstraat 37 te Vlagtwedde (Gr.) ARC-Rapporten 2009-170. H. Buitenhuis & N. Een archeologische begeleiding aan de Schoolstraat 37 te Vlagtwedde (Gr.) -Rapporten H. Buitenhuis & N. van Malssen ARC-Rapporten 2009-170 Groningen 8 oktober 2009 ISSN 1574-6887 Colofon Een archeologische

Nadere informatie

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0195 september 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: concept Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4998 Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 3750 voor Chr. Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend veldonderzoek) 2200 voor Chr.

Nadere informatie