Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)"

Transcriptie

1 Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer status definitief ISSN-nummer MUG-publicatie

2 projectnummer maart 2009 MUG-projectnummer Opdrachtgever Gemeente Delfzijl MUG-publicatie Bevoegd gezag Gemeente Delfzijl Beheer en plaats documentatie MUG Ingenieursbureau b.v. Onderzoek meldingsnummer bureauonderzoek n.v.t. Onderzoek meldingsnummer booronderzoek Tekst de heer drs. ing. G.J. de Roller Afbeeldingen de heer S. van der Meer Redactie mevrouw H. Stollenga Status definitief Autorisatie de heer drs. B. Bijl Uitgegeven door MUG Ingenieursbureau b.v. Postbus AC Leek Datum 3 maart 2009 ISSN

3 projectnummer maart 2009 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 1 Inleiding Algemeen Ligging van het onderzoeksgebied Doel van het onderzoek Werkwijze 3 2 Resultaten Booronderzoek Megaboringen 5 3 Conclusie en aanbeveling Conclusie Aanbeveling 6 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Boorstaten Groot Bronswijk Overzicht van de onderzoekslocatie

4 projectnummer maart 2009 pagina 1 van 6 Samenvatting In verband met de herontwikkeling van het terrein Groot Bronswijk te Wagenborgen, zullen in de toekomst bodemverstorende ingrepen gaan plaatsvinden. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg is een inventariserend archeologisch onderzoek (IVO) noodzakelijk. Gemeente Delfzijl heeft de afdeling archeologie van MUG Ingenieursbureau opdracht gegeven dit IVO uit te voeren. Libau Steunpunt uit Groningen heeft op 26 januari 2009 een archeologische bureaustudie uitgevoerd. Uit dit bureauonderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van intact pleistoceen dekzand op minder dan 3 m-mv in het plangebied. In de top van dit intacte dekzand is de kans op de aanwezigheid van steentijdvindplaatsen groot. Tijdens het veldonderzoek op 16 en 17 februari is de archeologische verwachting uit dit bureauonderzoek getoetst. Het booronderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de top van de bodem in het gehele plangebied niet meer intact is. In het westelijk deel van het plangebied ligt het pleistocene dekzand vrijwel aan het maaiveld. Hierdoor is in dit deel van het plangebied de top van het dekzandpakket ook verstoord. In het oostelijk deel van het plangebied is de holocene bodemopbouw intact. Echter de overgang tussen de holocene afzettingen en het pleistocene dekzand is. In het dekzand is ook geen bodem (podzol) aanwezig. Alleen in het centrale deel van het plangebied is de top van het dekzand intact (zie bijlage 2). In overleg met gemeente Delfzijl is besloten in het centrale deel van de onderzoekslocatie direct over te gaan op een megabooronderzoek. Hierbij zijn een aantal megaboringen gezet (edelmanboor met een diameter van 15 cm), waarbij het sediment van de top van het pleistocene dekzand is bemonsterd. Deze monsters zijn binnen (nat) gezeefd. De zeefresiduen zijn na drogen bestudeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Uit de zeefresiduen blijkt dat er alleen sprake is van de aanwezigheid van enig houtskool. Dit is echter een secundaire archeologische indicator op basis waarvan niet geconcludeerd kan worden dat hier sprake is van een vindplaats. Alleen in het centrale deel van de onderzoekslocatie is sprake van een intacte top van het pleistocene dekzand; in het overige deel is het pleistocene dekzand verstoord. Aangezien in het intacte dekzand alleen de secundaire archeologische indicator houtskool aanwezig is, wordt aanbevolen geen verder archeologisch onderzoek in het gehele plangebied uit te voeren. Mochten er tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog archeologische resten worden aangetroffen, dan dient de bevoegde overheid, gemeente Delfzijl 1, hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht. 1 Gemeente Delfzijl, afd. VROM, t.a.v. mevrouw E. van Joolen, Postbus 20000, 9930 PA, Delfzijl, tel: (0596)

5 projectnummer maart 2009 pagina 2 van 6 1 Inleiding 1.1 Algemeen De aanleiding voor het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de plannen voor de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting voor werknemers in de Eemshaven, en toekomstige permanente bebouwing. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit is conform de wet op de archeologische monumentenzorg. De gemeente Delfzijl heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie de opdracht gegeven het IVO uit te voeren. Voorafgaand aan het veldwerk is op 26 januari 2009 een bureaustudie verricht door Libau steunpunt (Rooke 2009). Het archeologisch booronderzoek heeft plaats gevonden op 16 en 17 februari 2009 en stond onder leiding van de heer G.J. de Roller met ondersteuning van de heer P. Visser. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. Tabel 1.1 Overzicht van de objectgegevens Objectgegevens Provincie Gemeente Plaats Toponiem Kaartblad Coördinaten Grondsoort Geomorfologie Grondwatertrap Groningen Delfzijl Wagenborgen Groot Bronswijk 7H / NW / NO / ZW / ZO klei Vlakte van getijafzettingen V 1.2 Ligging van het onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied ligt aan de Fam Bronsweg te Wagenborgen en bestaat uit het terrein van de voormalige psychiatrische inrichting Groot Bronswijk (zie afbeelding 1). De meeste gebouwen van de inrichting zijn reeds gesloopt; het terrein is nu te omschrijven als park. De onderzochte oppervlakte is beperkt tot die gedeelten waar werkelijk nieuwe huisvesting gebouwd gaat worden en waar geen gebouwen van Groot Bronswijk hebben gestaan. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 10 ha. 1.3 Doel van het onderzoek Het veldonderzoek heeft als doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen. Daarnaast dienen de volgende vragen te worden beantwoord. Vraag 1: Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit? (met speciale aandacht voor de top van de pleistocene afzetting); Vraag 2: Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en verticale spreiding hiervan? Vraag 3: Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens? Aan de hand van de gegevens kan worden nagegaan of er in het onderzoeksgebied archeologische waarden te verwachten zijn en of de voorgenomen ingrepen een bedreiging vormen voor het

6 projectnummer maart 2009 pagina 3 van 6 archeologische bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd hoe hier mee omgegaan dient te worden. 260/ /586 Afbeelding 1: Topografische kaart waarbij de verschillende onderzoeksgebieden met dikke rode lijnen zijn aangegeven (Bron: Topografische Dienst Nederland). 1.4 Werkwijze Om de doelstelling te verwezenlijken is een inventariserend booronderzoek uitgevoerd, dat bestaat uit een boorgrid van zes boringen per ha. Om een juiste indruk van de bodemopbouw te kunnen krijgen, zijn deze boringen verspreid over het terrein gezet (zie bijlage 2). De boringen zijn, voor zover de vorm van de percelen en de gesloopte bebouwing dat toeliet, in raaien gezet waarbij de afstand tussen de boringen 50 m bedraagt en de afstand tussen de raaien 45 m. In de naast elkaar liggende raaien verspringen de boorpunten, zodat er een ideale verdeling van de boorpunten over het terrein ontstaat. Voor het boren is er gebruikgemaakt van een verlengbare edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm om door de slappere bodemlagen te boren. De boorkernen zijn uitgelegd, waarbij de verschillende bodemlagen nauwkeurig zijn beschreven en opgemeten. Bij een guts is de boorkern opengesneden waarna de bodemlagen zijn beschreven en opgemeten. Hierbij is gelet op de aanwezigheid van een podzolbodem en op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkscherven, vuursteen, bot, houtskool, fosfaat, verbrand leem en natuursteen. Waar de boringen met een podzolbodem een aaneengesloten gebied vormden, is meteen een megabooronderzoek uitgevoerd waarbij de top van het dekzand is bemonsterd met een boor met een diameter van 15 cm. De bodemmonsters zijn binnen gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. De zeefresiduen zijn bestudeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren.

7 projectnummer maart 2009 pagina 4 van Resultaten Booronderzoek Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem van onder naar boven globaal bestaat uit dekzand dat plaatselijk overgaat in veen waarop blauwe klei ligt; die naar boven toe overgaat in grijze klei (Dollard afzettingen). Afbeelding 2: Beeld van boring 2 waarbij de e bovengrond via een geroerde laag (lichte vlekken) overgaat in het gele dekzand. De bovengrond van het gebied bestaat voor het overgrote deel uit een verstoorde bodemlaag, waarin klei en zandlagen elkaar afwisselen. Deze bodemlaag is het gevolg van het in cultuur brengen van het terrein en de inrichting van het terrein als park. Afbeelding 3: Podzolbodem onder veendek. Links van de rode lijn is veen te zien en rechts van de lijn een podzolbodem (E- en B-horizont) in het dekzand.

8 projectnummer maart 2009 pagina 5 van 6 In het westen, tegenaan de bebouwing van het dorp Wagenborgen, bestaat de bodem uit opgebrachte grond, deels gevlekt. De opgebrachte grond bestaat uit zand of klei. Rond de 100 cm diepte gaat deze opgebrachte grond over in het gele dekzand; hier is de bodemopbouw verstoord. Verder naar het oosten, rond boring 18, verandert het beeld. Hier is de top laag vergraven en bestaat uit zand of klei. Van boven naar onder gaat deze e klei over in blauwgrijze klei die overgaat in veen dat via een e grens overgaat in het dekzand. De blauwgrijze klei begint rond de 100 cm-mv en loopt door tot ongeveer 120 cm-mv.; het dekzand begint hier rond de 280 cm-mv. De blauwgrijze klei is niet in alle boringen aanwezig. In het dekzand is op een aantal plaatsen nog een podzolbodem aanwezig. Deze bestaat in de meeste gevallen uit een B-horizont. In een paar boringen is ook nog een E-horizont aanwezig (boring 27, 28). Bij boring 29 en 30 is sprake van een dekzandopduiking. Het dekzand bevindt zich hier al op 70 cm-mv Megaboringen Rond de boringen 26 en 29 zijn tien megaboringen gezet en bemonsterd (zie tabel 2.1). De monsters zijn binnen gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4mm. De zeefresiduen zijn gedroogd en bestudeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Tabel 2.1 Overzicht van de bemonsterde boringen en de inhoud van de zeefresiduen. boring diepte horizont inhoud E, B leeg A, E, B paar stukje houtskool 63 geen bodemhorizont, niet bemonsterd E, BC 2 stukjes houtskool A, E, B vele stukjes houtskool, fragment van kies? E, B paar stukjes houtskool A, C veel houtskool E, B leeg E, B twee stukjes houtskool 70 geen bodemhorizont, niet bemonsterd Uit de megaboringen blijkt dat er alleen houtskool aanwezig is. Opvallend is dat in de diepe boring zonder duidelijk B-horizont (boring 67) veel houtskool aanwezig is. Houtskool is echter een secundaire indicator, aangezien het van natuurlijke oorsprong (bosbrand) aanwezig kan zijn en niet per definitie een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een vindplaats. In de boringen ontbreken primaire archeologische indicatoren waarmee een vindplaats vastgesteld kan worden.

9 projectnummer maart 2009 pagina 6 van 6 3 Conclusie en aanbeveling 3.1 Conclusie Uit het booronderzoek kan geconcludeerd worden dat de bovengrond van het onderzoeksgebied niet meer intact is. Vooral in het westelijke deel gaat de verstoorde bodemlaag direct over in het dekzand. In het centrale deel van het plangebied is het dekzand (deels) intact en is een podzolprofiel aanwezig. In het oostelijke deel van het plangebied zijn geen podzolbodems in het dekzand aanwezig. In de boringen die bemonsterd zijn, is alleen houtskool aanwezig. In één boring is een fragment van een kies aanwezig (dierlijk). Bovenop het dekzand is een in dikte variërend pakket veen aanwezig. Op een aantal plaatsen ligt op het veen blauwgrijze doorwortelde klei die overgaat in grijze klei, de afzettingen van de Dollard. De vragen behorende bij de doelstellingen van het onderzoek kunnen als volgt worden beantwoord. 1: Wat is de mate van intactheid van de bodemopbouw, met speciale aandacht voor de top van de pleistocene afzetting? De top van de bodem is verstoord als gevolg van de ontwikkeling van het terrein in het verleden. In het westelijk deel van het plangebied ligt de top van het pleistocene dekzand direct onder het maaiveld waardoor dit dekzand ook verstoord is. Oostelijker in het plangebeid is de bodemopbouw grotendeels intact. Echter, de top van het dekzand is alleen in het centrale deel (boringen 26-30) intact. In het dekzand is hier een (deel van een) podzolprofiel aanwezig. 2: Zijn er archeologische resten aanwezig binnen het plangebied? Omdat de bovengrond vergraven/opgebracht is, zijn hier geen `in- situ archeologische indicatoren uit de middeleeuwen aanwezig. In de top van het intacte dekzand bevindt zich alleen houtskool en één fragment van een kies van een rund. 3: Wat is de begrenzing van (eventueel) aanwezige vindplaatsen? Er zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig. 3.2 Aanbeveling Alleen in het centrale deel van de onderzoekslocatie is sprake van een intacte top van het pleistocene dekzand. Aangezien hierin alleen de secundaire archeologische indicator houtskool aanwezig is, wordt aanbevolen geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. Mochten er tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog archeologische resten worden aangetroffen, dan dient de bevoegde overheid, gemeente Delfzijl 2, hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht. 2 Gemeente Delfzijl, afd. VROM, t.a.v. mevrouw E. van Joolen, Postbus 20000, 9930 PA, Delfzijl, tel: (0596)

10 Bijlage 1 Boorstaten Groot Bronswijk

11 boring 01, Boorapparaat: Edelman 50 ZAND, matig fijn,, matig 70 KLEI, zwak 120 ZAND, matig fijn, zwart bodemkundige interpretatie: bouwvoor boring 02, Boorapparaat: Edelman 20 ZAND, matig fijn,, matig zwart bodemkundige interpretatie: bouwvoor 70 ZAND, matig fijn, 100 ZAND, matig fijn, wit geel boring 03, Boorapparaat: Edelman 50 ZAND, matig fijn, 70 ZAND, matig fijn, 100 ZAND, matig fijn, vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: geel, bodemkundige interpretatie: vergraven geel boring 04, Boorapparaat: Edelman 160 ZAND, matig fijn, 180 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, opmerking: zand, puin geel, roest

12 boring 05, Boorapparaat: Edelman 80 ZAND, matig fijn,, zwak 100 ZAND, matig fijn, zwart bodemkundige interpretatie: bouwvoor wit geel boring 06, Boorapparaat: Edelman 70 ZAND, matig fijn,, licht 100 ZAND, matig fijn, wit geel bodemkundige interpretatie: vergraven, puin op 50 cm boring 07, Boorapparaat: Edelman / guts 170 ZAND, matig fijn, 190 ZAND, matig fijn, zwart bodemkundige interpretatie: vergraven, op 130 cm PUR Schuim geel boring 08, Boorapparaat: Edelman 80 ZAND, matig fijn,, zwak bodemkundige interpretatie: bouwvoor 110 ZAND, matig fijn, 130 ZAND, matig fijn, geel boring 09, Boorapparaat: Edelman 60 ZAND, matig fijn,, licht 90 ZAND, matig fijn, geel bodemkundige interpretatie: vergraven

13 boring 10, Boorapparaat: Edelman 60 ZAND, matig fijn,, licht, gestuit, te veel wortels boring 11, Boorapparaat: Edelman 100 ZAND, matig grof, bodemkundige interpretatie: vergraven,, gestuit, rood puin boring 12, Boorapparaat: Edelman 50 ZAND, matig fijn,, licht bodemkundige interpretatie: vergraven 80 ZAND, matig fijn, geel boring 13, Boorapparaat: Edelman 70 KLEI, matig, siltig, zwak bodemkundige interpretatie: bouwvoor 90 VEEN, sterk mix veen klei verslagen 120 VEEN, 150 ZAND, matig fijn, geel boring 14, Boorapparaat: Edelman / guts 70 ZAND, matig fijn,, zwak 180 KLEI, matig siltig 220 VEEN, 230 ZAND, matig fijn, (licht) geel bodemkundige interpretatie: vergraven

14 boring 15, Boorapparaat: Edelman / guts 80 KLEI, matig, siltig, zwak 100 KLEI, matig siltig, matig 190 VEEN, 220 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, puin zwart verslagen veen geel boring 16, Boorapparaat: Edelman / guts 70 KLEI, matig siltig, matig bodemkundige interpretatie: bouwvoor 180 KLEI, matig siltig blauw 200 ZAND, matig fijn, geel boring 17, Boorapparaat: Edelman / guts 70 ZAND, matig fijn, 120 KLEI, matig siltig blauw 300 VEEN, geel bodemkundige interpretatie: vergraven, opmerking: klei, zand banden, boor loopt leeg, klei laagjes, zand stroomt in boorgat boring 18, Boorapparaat: Edelman / guts 80 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, zwak 120 KLEI, matig siltig blauw 280 VEEN, 300 ZAND, matig fijn, geel

15 boring 19, Boorapparaat: Edelman / guts 80 KLEI, matig, 120 KLEI, matig siltig blauw 280 VEEN, 300 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, sedimentaire structuur: zandlagen, puin, inspoeling vanuit veen, wisseling donkere, lichtere lagen boring 20, Boorapparaat: Edelman / guts 70 KLEI, matig, 110 KLEI, matig siltig blauw 280 VEEN, 300 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, sedimentaire structuur: zandlagen zandsortering: goed, B-horizont, boring 21, Boorapparaat: Edelman / guts 80 KLEI, matig, 220 VEEN, 250 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, sedimentaire structuur: zandlagen zandsortering: goed, EB-horizont,, boor loopt leeg boring 22, Boorapparaat: Edelman / guts 100 ZAND, matig fijn, 120 KLEI, matig, 290 VEEN, geel bodemkundige interpretatie: opgebracht

16 310 ZAND, matig fijn, geel boring 23, Boorapparaat: Edelman / guts 100 KLEI, matig, 220 VEEN, 250 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, sedimentaire structuur: zandlagen, puin, geel boring 24, Boorapparaat: Edelman / guts 50 ZAND, matig fijn, 100 KLEI, matig siltig blauw 220 VEEN, 250 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, puin zwart boring 25, Boorapparaat: Edelman / guts 50 KLEI, matig, 80 KLEI, matig, 150 KLEI, matig siltig 160 ZAND, matig fijn, 180 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: vergraven, puin zwart zandsortering: goed, E-horizont, geologische interpretatie: dekzand B-horizont, boring 26, Boorapparaat: Edelman / guts 70 KLEI, matig siltig bodemkundige interpretatie: bouwvoor 220 VEEN,

17 230 ZAND, matig fijn, 240 ZAND, matig fijn, zwart zandsortering: goed, A-horizont, geologische interpretatie: dekzand E-horizont, boring 27, Boorapparaat: Edelman 60 KLEI, matig, 170 VEEN, 175 ZAND, matig fijn, 180 ZAND, matig fijn, zwart zandsortering: goed, A-horizont, geologische interpretatie: dekzand E-horizont, boring 28, Boorapparaat: Edelman 50 KLEI, matig, 80 VEEN, 90 ZAND, matig fijn, 100 ZAND, matig fijn, 120 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: bouwvoor zwart zandsortering: goed, A-horizont, geologische interpretatie: dekzand E-horizont B-horizont, boring 29, Boorapparaat: Edelman 50 KLEI, matig, zwak 70 ZAND, matig fijn, 90 ZAND, matig fijn, 110 ZAND, matig fijn, 120 ZAND, matig fijn, bodemkundige interpretatie: bouwvoor zandsortering: goed, E-horizont, geologische interpretatie: dekzand EB-horizont B-horizont geel C-horizont

18 boring 30, Boorapparaat: Edelman / guts 30 KLEI, matig, 80 KLEI, zwak 100 VEEN, sterk 120 VEEN mineraal arm 140 ZAND, matig fijn,, zwak 160 ZAND, matig fijn,, zwak 200 ZAND, matig fijn, zwart (zeer donker) wit geel bodemkundige interpretatie: bouwvoor spoor schelpen veraard veen E-horizont B-horizont C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring 31, Boorapparaat: Edelman 60 ZAND, matig fijn, aangebracht, kalkresten, puinsporen matig siltig, matig 80 ZAND, matig grof, 140 KLEI, matig, zwak 180 ZAND, matig fijn, (licht) aangebracht profiel verstoord bodemprofiel C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring 32, Boorapparaat: Edelman / guts 40 KLEI, sterk, zwak 80 KLEI, matig siltig 90 VEEN, sterk 120 VEEN, sterk sedimentaire structuur: zandlagen, verstoord profiel, zwak roesthoudend roestlaagjes 140 ZAND, matig fijn, AC-horizont, geologische

19 matig siltig interpretatie: dekzand 180 ZAND, matig fijn, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring 34, Boorapparaat: Edelman / guts 20 ZAND, matig fijn, opgebracht matig siltig, matig 80 ZAND, matig fijn, 140 ZAND, matig fijn, 180 ZAND, matig fijn, sterk siltig 220 LEEM, sterk (licht) blauw (licht) opgebracht C-horizont C-horizont, zwak leemhoudend boring 35, Boorapparaat: Edelman / guts 20 KLEI, sterk siltig, zwak plantenresten: weinig 80 KLEI, zwak, zwak 90 KLEI, zwak 140 VEEN, zwak 180 VEEN, 200 LEEM, sterk blauw zwart blauw (licht) boring 36, Boorapparaat: Edelman / guts 20 KLEI, sterk siltig, matig 80 ZAND, matig grof, 130 KLEI, matig 170 VEEN, zwak blauw zwart 180 ZAND, matig plantenresten: weinig opgebracht

20 grof, matig siltig 200 LEEM, sterk blauw (licht) boring 37, Boorapparaat: Edelman / guts 15 KLEI, sterk siltig, zwak 70 ZAND, matig grof, 190 KLEI, matig nieuwvorming: weinig roest geroerd opgebracht boring gestaakt boring 38, Boorapparaat: Edelman / guts 25 KLEI, matig siltig, matig 50 KLEI, matig, 65 KLEI, zwak, zwak 80 KLEI, matig, 110 KLEI, zwak 130 VEEN, sterk 150 ZAND, matig fijn, matig 180 LEEM, sterk blauw bouwvoor geroerd nieuwvorming: matig roest, geroerd geroerd boring 39, Boorapparaat: Edelman / guts 80 KLEI,, zwak 110 KLEI,, zwak 130 VEEN, zwak 180 Edelman / gutsineraalarm blauw 190 VEEN, sterk meerbodem nieuwvorming: weinig roest

21 220 LEEM, sterk blauw boring 40, Boorapparaat: Edelman / guts 10 ZAND, matig fijn, matig 40 ZAND, matig grof, 90 KLEI, zwak 130 VEEN, zwak 150 VEEN, zwak 180 ZAND, matig grof, matig siltig blauw zwart zwart (licht) plantenresten: weinig, zwak, geroerd geroerd met kleibrokken boring 41, Boorapparaat: Edelman / guts 10 ZAND, matig fijn,, licht 70 ZAND, matig grof, 90 KLEI, zwak 140 VEEN, zwak 160 VEEN, zwak 200 ZAND, matig grof, matig siltig blauw zwart wit plantenresten: weinig opgebracht boring 42, Boorapparaat: Edelman / guts 10 ZAND, matig fijn,, licht 50 ZAND, matig grof, 100 KLEI, zwak 120 VEEN, sterk blauw opgebracht

22 170 Edelman / gutsineraalarm 190 VEEN, sterk 220 LEEM, sterk zwart blauw (licht) Keileem boring 43, Boorapparaat: Edelman / guts 70 KLEI,, zwak 130 KLEI, matig siltig blauw 160 VEEN, 170 ZAND, matig fijn, 200 ZAND, matig fijn, zwart bodemkundige interpretatie: vergraven boring 44, Boorapparaat: Edelman / guts 70 KLEI,, bodemkundige interpretatie: zwak vergraven 130 KLEI, matig siltig blauw 160 VEEN, 200 ZAND, matig fijn, zwart boring 45, Boorapparaat: Edelman / guts 30 KLEI, matig, bodemkundige interpretatie: vergraven, puin spikkels, veen brokken 90 ZAND, matig fijn, 130 KLEI, sterk 190 VEEN, 220 LEEM, sterk blauw bodemkundige interpretatie: vergraven, leem brokken sedimentaire structuur: zandlagen geologische interpretatie: keileem,

23 boring 46, Boorapparaat: Edelman / guts 30 KLEI, matig siltig 50 ZAND, matig fijn, 150 KLEI, matig siltig 200 VEEN, 230 ZAND, matig fijn, blauw bodemkundige interpretatie: bouwvoor sedimentaire structuur: zandlagen sedimentaire structuur: leemlagen, boring 47, Boorapparaat: Edelman / guts 60 KLEI, zwak 80 KLEI, zwak 130 VEEN, zwak 170 VEEN, 200 ZAND, matig fijn, blauw nieuwvorming: weinig roest geologische interpretatie: dekzand,, humus uitspoeling boring 48, Boorapparaat: Edelman / guts 15 ZAND, matig fijn,, zwak 70 ZAND, matig fijn, 110 KLEI, matig, zwak 170 VEEN, 190 VEEN, zwak 220 LEEM, sterk bodemkundige interpretatie: bouwvoor blauw bodemkundige interpretatie: vergraven bodemkundige interpretatie: vergraven geologische interpretatie: keileem,

24 boring 49, Boorapparaat: Edelman / guts 40 KLEI, sterk siltig, matig 60 VEEN, zwak 80 KLEI, zwak siltig 110 KLEI, matig siltig 130 VEEN, zwak 240 VEEN, 280 LEEM, sterk blauw blauw bodemkundige interpretatie: bouwvoor nieuwvorming: weinig roest geologische interpretatie: keileem, boring 50, Boorapparaat: Edelman / guts 40 KLEI, sterk bodemkundige interpretatie: siltig, matig bouwvoor 60 VEEN, zwak 80 KLEI, zwak siltig 110 KLEI, matig siltig 240 VEEN, 270 LEEM, sterk blauw blauw nieuwvorming: weinig roest geologische interpretatie: keileem boring 51, Boorapparaat: Edelman / guts 120 KLEI, matig siltig 210 VEEN, 220 ZAND, matig fijn, 230 ZAND, matig grof, zwart wit geologische interpretatie: dekzand

25 boring 52, Boorapparaat: Edelman / guts 50 KLEI, matig, 200 VEEN, 210 ZAND, matig grof, wit boring 53, Boorapparaat: Edelman / guts 50 KLEI, matig, 200 VEEN, 220 ZAND, matig fijn, geologische interpretatie: dekzand, boring 54, Boorapparaat: Edelman / guts 40 KLEI, matig, 200 VEEN, 250 ZAND, matig fijn,, boor loopt leeg boring 55, Boorapparaat: Edelman / guts 40 KLEI, matig, 200 VEEN 220 ZAND, matig fijn, geologische interpretatie: dekzand,

26 boring 56, Boorapparaat: Edelman / guts 50 KLEI, matig, 200 VEEN, 230 ZAND, matig fijn, zwart geologische interpretatie: dekzand, boring 57, Boorapparaat: Edelman / guts 80 KLEI, matig siltig 220 VEEN, 250 ZAND, matig fijn,, zwak zwart geologische interpretatie: dekzand,, inspoeling vanuit veen boring 58, Boorapparaat: Edelman / guts 50 KLEI, matig, 160 VEEN, 180 ZAND, matig fijn, 200 LEEM, sterk C-horizont blauw boring 59, Boorapparaat: Edelman / guts 50 KLEI, matig, 80 VEEN, sterk 280 VEEN, 300 ZAND, matig fijn, zwart C-horizont,

27 boring 60, Boorapparaat: Edelman 50 KLEI, matig, 190 VEEN, 200 ZAND, matig fijn,

28 Bijlage 2 Overzicht van de onderzoekslocatie

29

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Groene Dijk te Assen, gemeente Assen (DR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Groene Dijk te Assen, gemeente Assen (DR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Groene Dijk te Assen, gemeente Assen (DR) opdrachtgever Buro Vijn datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93129410 status concept ISSN-nummer 1875-5313

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek ter plaatse van RCN De Potten te Sneek, gemeente Sneek (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek ter plaatse van RCN De Potten te Sneek, gemeente Sneek (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek ter plaatse van RCN De Potten te Sneek, gemeente Sneek (FR) opdrachtgever Architectenbureau ir. Fokke de Boer bv datum 14 maart 2011 projectleider mevrouw T.N. Krol

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Voorsterbos te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder (FL)

Archeologisch booronderzoek Voorsterbos te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder (FL) Archeologisch booronderzoek Voorsterbos te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder (FL) projectnummer 92214813 15 januari 2014 MUG-projectnummer 92214813 Opdrachtgever DLG MUG-publicatie 2014-01 Bevoegd

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE)

Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE) Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE) opdrachtgever Hamaland Advies datum projectleider mevrouw drs. A. Spoelstra projectnummer 92081311 status

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat T.D. Hamburg Archol briefrapport 15 Inleiding In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologische Onderzoek Leiden (Archol bv) op maandag 26 augustus een

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR)

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR) Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR) opdrachtgever Vakantiepark Boomhiemke datum projectleider mevrouw T. Krol

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND BOORONDERZOEK Kerkweg, Pesse (Gemeente Hoogeveen) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1: locatie van het plangebied op een topografische kaart

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN)

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) 14 april 214 MUG-projectnummer 93114314 Opdrachtgever Rho adviseurs voor leefruimte MUG-publicatie 214-27 Bevoegde overheid Gemeente Groningen

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Archeologisch karterend booronderzoek Nieuwveense Landen (eerste 10 jaar) te Meppel (DR)

Archeologisch karterend booronderzoek Nieuwveense Landen (eerste 10 jaar) te Meppel (DR) Archeologisch karterend booronderzoek Nieuwveense Landen (eerste 10 jaar) te Meppel (DR) opdrachtgever gemeente Meppel datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 91036810 status definitief

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Bodemkundig onderzoek Meierend, Retie (B) J. Wijnen

Bodemkundig onderzoek Meierend, Retie (B) J. Wijnen Bodemkundig onderzoek Meierend, Retie (B) J. Wijnen 2017 1. Administratieve gegevens Laagland Archeologie VOF werd door LSG bvba aangesteld om een landschappelijk booronderzoek uit te voeren op een terrein

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR)

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) opdrachtgever de heer E.H.J. Zuidema datum projectleider de heer B. Bijl projectnummer 93103510 status concept ISSN-nummer

Nadere informatie

Plan van Aanpak ten behoeve van het verkennend inventariserend booronderzoek tussen de Vennenweg en N362 te Farmsum, gemeente Delfzijl (GR)

Plan van Aanpak ten behoeve van het verkennend inventariserend booronderzoek tussen de Vennenweg en N362 te Farmsum, gemeente Delfzijl (GR) Plan van Aanpak ten behoeve van het verkennend inventariserend booronderzoek tussen de Vennenweg en N362 te Farmsum, gemeente Delfzijl (GR) MUG-projectnummer 51195515 Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0195 september 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: concept Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Leek, Midwolderweg 23 (gemeente Leek ) Een verkennend booronderzoek ArGeoBoor rapport 1307 auteur: L.C. Nijdam

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied 'ProRail kavel' aan de Ganzenweg te Zeewolde, gemeente Zeewolde (FL)

Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied 'ProRail kavel' aan de Ganzenweg te Zeewolde, gemeente Zeewolde (FL) Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied 'ProRail kavel' aan de Ganzenweg te Zeewolde, gemeente Zeewolde (FL) Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied 'ProRail kavel'

Nadere informatie

boring: 2016J187_ Lier Ygo

boring: 2016J187_ Lier Ygo boring: 2016J187_8 Kop_algemeen: Projectcode: 2016J187, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CK, Datum: 30-11-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1675 Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel

Nadere informatie

HS Facilitair T.a.v. de heer H. Smits Pegbroekenlaan MP Veldhoven Utrecht, 11 februari 2016

HS Facilitair T.a.v. de heer H. Smits Pegbroekenlaan MP Veldhoven Utrecht, 11 februari 2016 Australiëlaan 5a tel 0307620705 3526 AB Utrecht fax. 0307620706 informatie@transect.nl HS Facilitair T.a.v. de heer H. Smits Pegbroekenlaan 71 5504MP Veldhoven Utrecht, 11 februari 2016 Kenmerk: Contactpersoon:

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologische inventariserend veldonderzoek van het Bentinckspark te Hoogeveen (Dr.) ARC-Rapporten H.

-Rapporten. Een archeologische inventariserend veldonderzoek van het Bentinckspark te Hoogeveen (Dr.) ARC-Rapporten H. Een archeologische inventariserend veldonderzoek van het Bentinckspark te Hoogeveen (Dr.) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2008-55 Groningen 24 april 2008 ISSN 1574-6887 Colofon Een archeologisch

Nadere informatie

Schoten Afkoppeling RWA Bloemendaal-DWA Jozef Jennesstraat (23.126) Programma van Maatregelen. Amsterdam 2017 VUhbs archeologie

Schoten Afkoppeling RWA Bloemendaal-DWA Jozef Jennesstraat (23.126) Programma van Maatregelen. Amsterdam 2017 VUhbs archeologie Schoten Afkoppeling RWA Bloemendaal-DWA Jozef Jennesstraat (23.126) Programma van Maatregelen Amsterdam 2017 VUhbs archeologie 1 gemotiveerd advies Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van

Nadere informatie

Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef

Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische Notities 482 Amsterdam 2017 VUhbs archeologie De serie Zuidnederlandse Archeologische Notities is een uitgave

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2007/267

Colofon. ARC-Rapporten ARC-Projectcode 2007/267 Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen aan de Siepelsdijk te Nieuw-Amsterdam, gemeente Emmen (Dr.) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1 Plan van Aanpak Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) Projectnr. A16-085-I, september 2016, versie: 1 Auteur: dr. P.T.A. de Rijk Verkennend booronderzoek Veldwerk Inleiding: Onderzoeksvragen:

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Lindenstraat te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo (DR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Lindenstraat te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo (DR) Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Lindenstraat te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo (DR) opdrachtgever Schonenburg Buitengewoon datum projectleider de heer drs. B. Bijl projectnummer 93071511 status

Nadere informatie

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.)

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 46 Archeologische quickscan met veldtoetsing Grotestraat 55 te, gemeente (Ov.) januari, 2017 Versie 2.0 definitief In opdracht van: G.J. Boers Holding B.V. Archeologische quickscan

Nadere informatie

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en inventariserend veldonderzoek Gerjan Sophie Robert van Lil Colofon ADC Rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL)

Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL) Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL) projectnummer 93177715 26 januari 216 MUG-projectnummer 93177715 Opdrachtgever Familie B.R. Barkema Klokbekerweg

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek Het Bijvank te Enschede gemeente Enschede Opdrachtgever Status: Definitief Domijn Enschede Postbus 1345 Projectleider 75 BH Enschede drs. H. Kremer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek VVV-kiosk op het terrein van De Donderberg te Leersum

Archeologisch onderzoek VVV-kiosk op het terrein van De Donderberg te Leersum Archeologisch onderzoek VVV-kiosk op het terrein van De Donderberg te Leersum Inventariserend veldonderzoek (IVO-B) GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 415 Definitief ISSN 1573-5710 Opdrachtgever: Bouwfonds

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo

Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 148 Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo Inventariserend Veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE

Nadere informatie

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2494 Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

xxx Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel.

xxx Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel. jeroen wijnen Zuidnederlandse Archeologische Notities

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied Groeneweg 3 te Kollumerpomp, gemeente Kollumerland (FR)

Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied Groeneweg 3 te Kollumerpomp, gemeente Kollumerland (FR) Archeologisch booronderzoek ten behoeve van het plangebied Groeneweg 3 te Kollumerpomp, gemeente Kollumerland (FR) 23 mei 213 MUG-projectnummer 92115613 Opdrachtgever Hamaland Advies MUG-publicatie 213-12

Nadere informatie

-Rapporten. Een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor kavel L389 aan de Dorpstraat te Asenray, gemeente Roermond (L)

-Rapporten. Een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor kavel L389 aan de Dorpstraat te Asenray, gemeente Roermond (L) Een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor kavel L389 aan de Dorpstraat te Asenray, gemeente Roermond (L) -Rapporten M. Verboom-Jansen ARC-Rapporten 2012-68 Geldermalsen

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11.

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11. GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11.0031 februari 2011 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG

Nadere informatie

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck 368 Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen, gemeente Apeldoorn Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC Rapport

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM Ten behoeve van ontwikkeling van de locatie H023, gelegen aan de Boerhaavelaan in Haarlem (figuur 1, lichtgroen), is archeologisch

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan De Terp te Scharnegoutum, gemeente Súdwest-Fryslân (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan De Terp te Scharnegoutum, gemeente Súdwest-Fryslân (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek aan De Terp te Scharnegoutum, gemeente Súdwest-Fryslân (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek aan De Terp te Scharnegoutum, gemeente Súdwest-Fryslân (FR) opdrachtgever

Nadere informatie

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L)

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2010-215 Geldermalsen 2010

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 205. Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek

Bureau voor Archeologie Rapport 205. Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek W 2015 0030/ U16.09354 Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek 2 Colofon titel:. Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek auteur: A. de Boer (KNA senior prospector)

Nadere informatie

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand)

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon ADC Rapport 2381 De Moer, plangebied De Hooivork

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HOPPE BOUW- EN ONTWIKKELING BV 6 januari 211 B155/BD/9/76/1 Rapportage 1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK In

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

RAPPORT Archeologisch karterend veldonderzoek, door middel van boringen Rijksweg (ong.) te Nuland

RAPPORT Archeologisch karterend veldonderzoek, door middel van boringen Rijksweg (ong.) te Nuland RAPPORT Archeologisch karterend veldonderzoek, door middel van boringen Rijksweg (ong.) te Nuland AM12224 Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM12224

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K E N V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Westerbork, Hoofdstraat 30 (Gemeente Midden-Drenthe) Bureauonderzoek en Verkennend

Nadere informatie

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Hertenkamp Ommen, gemeente Ommen (OV)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Hertenkamp Ommen, gemeente Ommen (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Hertenkamp Ommen, gemeente Ommen (OV) MUG-projectnummer 93162614 Opdrachtgever Bureau Ruimtewerk MUG-publicatie 2014-76 Bevoegd gezag gemeente Ommen Beheer en plaats

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie