Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek"

Transcriptie

1 RAAP-NOTITIE 1675 Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

2 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel Titel: Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard, gemeente Ferwerderadiel; Status: eindversie Datum: *datum_maand* Auteur: drs. J.E.A. Jans Projectcode: FRBU Bestandsnaam: NO1675-FRBU.doc Projectleider: drs. J.E.A. Jans Projectmedewerker: E.J.M. van der Zwet ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer/CIS-code: 16815, & Autorisatie: drs. J.L van Beek ISSN: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. Zeeburgerdijk AE Amsterdam telefoon: telefax: Postbus BH Amsterdam RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2006 RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

3 1 Inleiding Algemeen - opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel - aanleiding onderzoek: nieuwbouw en herstructurering - datum uitvoering veldwerk: 20, 21, 24, 25 april en 10, 11, 12, 15 mei 2006 Locatiegegevens - plangebied: het plangebied bestaat uit drie delen een deel in het noordoosten van Burdaard, ten westen van de Hikkaarderdyk, ten oosten van de Jislumerdyk en ten noorden van de Dokkumer Ee, totale omvang ca. 7 ha een deel in het noordwesten van Burdaard, ten westen van de Jislumerdyk en ten noorden van de Wanswerterdyk, totale omvang ca. 10,5 ha een deel in het centrum van Burdaard, ten westen van de Steenendamsterweg, ten noorden van de Wytsmastraat en ten zuiden van de Hoofdweg, totale omvang ca m2 - plaats: Burdaard - gemeente: Ferwerderadiel - provincie: Fryslân - kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 6A - plangebied in gebruik als: het plangebied bestaat grotendeels uit grasland, delen van alledrie de deelgebieden zijn bebouwd en/of verhard. In het noordwestelijke deelgebied bevinden zich sportvelden. - oppervlakte plan-/onderzoeksgebied: de drie deelgebieden samen hebben een totale omvang van ca. 17,75 ha - centrumcoördinaten (X/Y): noordoostelijke deelgebied : / noordwestelijke deelgebied : / deelgebied in het centrum : / Onderzoeksvragen - Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied bekend? - Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? - Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? - Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet? RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [3 ]

4 Het onderzoek is uitgevoerd volgens de hiervoor geldende normen en richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek ROB-specificaties (Brinkkemper e.a., 1998). RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), de instelling die het beheer heeft over de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en die valt onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden. 2 Bureauonderzoek Archeologische gegevens - archeologisch advies: volgens de Friese Archeologische Monumentenkaaart Extra (FAMKE; is voor de periode Steentijd Bronstijd een karterend onderzoek 2 (6 boringen per hectare) en een waarderend onderzoek dekzandkopjes noodzakelijk. Ten behoeve van het waarderend onderzoek dekzandkopjes zijn in eerste instantie 6 boringen per hectare gezet om aanwezige kopjes in kaart te brengen. Dit onderzoek maakte echter duidelijk dat sprake is van één grote dekzandrug en niet van meerdere individuele kopjes. In overleg met de provincie is vervolgens besloten om het boorgrid te verdichten naar 12 boringen per hectare op die delen waar een podzolbodem aanwezig is. Doel van dit onderzoek is om eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen op de dekzandrug op te sporen. Voor de periode IJzertijd Middeleeuwen is een karterend onderzoek 1 en 2 (6 boringen per hectare) en een waarderend onderzoek terpen noodzakelijk. - ARCHIS-waarnemingen en -vondstmeldingen (nationaal Archeologisch Informatie Systeem): in het plangebied: een AMK terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer , CMA-nummer 06A-134). Het betreft de dorpskern van het dorp Burdaard gedateerd in de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd C. Het deelgebied in het centrum van Burdaard bevindt zich in deze dorpskern. in de directe nabijheid (< 300 m): een beschermd AMK terrein van zeer hoge archeologische waarde ten oosten van het deelgebied in het centrum (monumentnummer 7540, CMA-nummer 06A-060). Het betreft de grotendeels afgegraven dorpsterp van Burdaard gedateerd in de Midden-IJzertijd tot de Late Middeleeuwen (Marinelli & Rosenbrand, 2002). een beschermd AMK terrein van zeer hoge archeologische waarde ten westen van het noordwestelijke deelgebied RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [4 ]

5 (monumentnummer 527, CMA-nummer 06A-059). Het betreft een grotendeels afgegraven terp gedateerd in de Midden-IJzertijd tot de Late Middeleeuwen. Historische gegevens - historische kaarten: in de noordoostelijke en noordwestelijke deelgebieden is geen bebouwing waar te nemen op de kaarten uit 1718 (Schotanus à Sterringa, 1718), 1853 (Eekhoff, 1859) en op de topografische kaarten van 1854/1855 (Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 1992) en 1926 (ROBAS Producties, 1990). Ook het deelgebied in het centrum van het dorp is onbebouwd op deze kaarten. Bodemkundige en/of geologische gegevens - bodem volgens bodemkaart (Stiboka, 1981): knippige poldervaaggronden bestaande uit zware klei (code kmn48c en kmn43c); en oude bewoningsgronden, terp (code T) 3 Veldonderzoek Booronderzoek: methode - positie boringen: in het noordoostelijke en noordwestelijke deelgebied zijn de boringen in een driehoeksgrid van 40 bij 50 m gezet (boordichtheid van 6 boringen per ha). In een tweede fase van het onderzoek is op de locaties met een podzolbodem, het boorgrid verdicht naar 12 boringen per ha. In het deelgebied in het centrum van het dorp zijn twee raaien haaks op elkaar gezet. In elke raai zijn de boringen om de 10 m gezet. - gebruikt boormateriaal: gutsboor met een diameter van 3 cm - totaal aantal boringen: 216 (200 in het noordoostelijke en noordwestelijke deel van het plangebied en 16 in het deelgebied in het centrum) - minimaal geboorde diepte: 0,95 m -Mv - maximaal geboorde diepte: 3,0 m -Mv - boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) - X-/Y-coördinaten boringen gemeten met: meetlinten Booronderzoek: resultaten - beschrijving laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch): bij de beschrijving van de bodemopbouw in het plangebied is een onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden ten noorden van het dorp en het deelgebied in het centrum van het dorp. De bodemopbouw wordt van boven naar beneden beschreven. noordoostelijke en noordwestelijke deelgebieden (boornummers 13 t/m 212): de toplaag in deze beide deelgebieden bestaat uit een RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [5 ]

6 bouwvoor/verstoorde laag (bruingrijs, zwak zandig, zwak humeus, matig fijn zand vaak met kleibrokken, of bruingrijze tot (blauw)grijze, sterk zandige tot matig siltige, matig tot sterk humeuze, matig stevige klei vaak met zandbrokken) met een dikte van 0,1 2,5 m. Onder deze bouwvoor/verstoorde laag bevinden zich in vrijwel alle boringen wadafzettingen (lichtgrijze tot bruingrijze tot (blauw)grijze, sterk zandige tot zwak tot matig siltige, matig slappe tot stevige klei, vaak met zand- en/of klei- en/of detrituslagen en soms met veenbrokken en/of plantenresten; en/of (licht)grijs, zwak tot matig siltig, matig fijn tot matig grof zand, soms met kleilagen). De wadafzettingen hebben een dikte van 0,2 2,05 m. Onder de wadafzettingen bevindt zich in 119 van de 200 boringen een veenlaag ((donker)bruin tot zwart, mineraalarm, meestal veraard veen (soms zegge-/mosveen), soms met zand-/kleilagen of kleibrokken) met een dikte van 0,05 1,55 m. Onder het veen of direct onder de wadafzettingen bevindt zich in het grootste deel van de boringen (172 van de 200) dekzand (humusarm tot matig humeus, zwak tot matig siltig, matig fijn zand). De top van dit dekzand bevindt zich tussen 0,6 en 1,95 m Mv. In het dekzand is in het grootste deel van de boringen een podzol waargenomen (kaartbijlage 1). Deze podzolbodem bestaat van boven naar beneden uit: een A-horizont, een E-horizont, een B-horizont, een BC-horizont en een C-horizont. In 159 van de 172 boringen waarin dekzand is aangetroffen, is een podzol waargenomen. Incidenteel is de top van het dekzand verstoord tot in de C-horizont (bovenliggende laag gevlekt, met podzolbrokken) of is geen bodemvorming waargenomen. In 19 boringen zijn tot een diepte van 2,0 2,7 m Mv onder de bouwvoor/verstoorde laag enkel wadafzettingen en/of veen aangetroffen. Vijf extra boringen zijn niet dieper gezet dan 1 m Mv (zie pagina 7). De boringen 26, 32 en 108 zijn verstoord tot 1,8 2,5 m Mv en in boring 143 bevond zich op 0,6 m Mv ondoordringbaar puin. deelgebied in het centrum (boornummers 1 t/m 12 en 213 t/m 216): de toplaag in dit deel van het plangebied bestaat uit een verstoorde laag (donkergrijsbruin tot oranje-/grijsgeel zand soms met kleibrokken en/of donker(bruin)grijze tot grijsbruine, klei, soms met veenbrokken). De dikte van deze verstoorde laag is 0,6-1,8 m en in boring 12 zelfs 2,3 m. Vermoedelijk is de bodem ter hoogte van boringen 6 en 10 tot 1,6 1,8 m Mv verstoord door de aanwezigheid van een gedempte sloot. In de boringen 1 t/m 4, 8, 9, 11 en 213 t/m 215 is onder de verstoorde laag een archeologische laag (bruingrijze tot grijze, zwak tot matig zandige, matig stevige klei) waargenomen, met daarin een enkele spikkel houtskool en fragmenten puin. Deze laag is 0,2-0,35 m en incidenteel 0,6 m dik. Naast het houtskool en het puin (zowel rood- als geelbakkend) zijn in deze laag geen RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [6 ]

7 archeologische indicatoren aangetroffen. Het plangebied bevindt zich direct naast de dorpsterp van Burdaard. De mogelijkheid bestaat dat deze archeologische laag een voortzetting betreft van de dorpsterp. In vrijwel alle boringen zijn onder de archeologische laag of direct onder de verstoorde laag wadafzettingen aangetroffen (grijze tot (licht)blauwgrijze, zwak tot matig siltige, matig slappe tot stevige klei en/of geelgrijs, zwak siltig, matig grof zand). Onder de wadafzettingen of direct onder de verstoorde laag bevindt zich dekzand, waarvan de top zich tussen 1,25 en 2,3 m Mv bevindt. De top van het dekzand is in de boringen 2, 3, 7, 8 en 11 verspoeld. In de boringen 2, 3, 7, 11 is onder de verspoelde laag bodemvorming waargenomen. In het dekzand zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. - Archeologische indicatoren in boringen: noordoostelijke en noordwestelijke deelgebieden: in boring 66 is onder de bouwvoor/verstoorde laag een schone kleilaag aangetroffen met daaronder opnieuw een laag met enkele houtskoolspikkels en puinfragmenten (recent roodbakkend hard baksteen). Hier zijn extra boringen gezet waaruit is gebleken dat er sprake is van een homogene verstoorde laag. De bodem blijkt dieper verstoord dan elders in het plangebied. De schone klei in boring 66 moet een brok zijn geweest, het betreft geen overslibte archeologische vindplaats. In geen van de overige boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. deelgebied in het centrum: in de boringen 1 t/m 4, 8, 9, 11 en 213 t/m 215 zijn in de archeologische laag op de wadafzettingen houtskoolspikkels en puinfragmenten (zowel rood- als geelbakkend) aangetroffen. De archeologische laag en het feit dat het plangebied zich direct ten westen van de terp bevindt, vormden de aanleiding tot een sonderingsonderzoek (zie hieronder). In het dekzand onder de wadafzettingen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Sonderingsonderzoek: methode Op basis van de resultaten van het booronderzoek zijn in het deelgebied in het centrum zeven aanvullende sonderingen gegraven (figuur 1). Doel van het sonderingsonderzoek is de aard en datering van de archeologische laag, die in de boringen is aangetroffen, te bepalen. Sonderingen zijn kleine putjes van 1 bij 1 m die met een graafmachine worden gegraven tot net boven het archeologisch relevante niveau. Vervolgens wordt het archeologisch relevante traject machinaal uitgegraven en met een troffel onderzocht op vondsten. In het deelgebied zijn drie sonderingen gegraven op de plek van bestaande boringen (2, 9 en 11). Vier andere sonderingen zijn verdeeld over het terrein RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [7 ]

8 om een regelmatige spreiding te verkrijgen. Voorafgaand aan deze vier sonderingen zijn boringen gezet (213 t/m 216). Sonderingsonderzoek: resultaten De archeologische laag bevindt zich in de sonderingen op de volgende dieptes: sondering I: 0,65-0,9 m Mv; sondering II: 1,1-1,3 m Mv; sondering III: 1,4-1,65 m Mv; sondering IV: 0,6-1,0 m Mv; sondering V: 0,65-1,0 m Mv; sondering VI: 1,35-1,6 m Mv. In sondering VII is de archeologische laag niet aangetroffen. De vondsten uit de archeologische laag bestaan uit houtskool, een fragment verbrand bot, archeologisch puin (fragmenten zacht baksteen), fragmenten geglazuurd aardewerk en uit recent materiaal (fragmenten rood- en geelbakkend hard baksteen, fragmenten dakpan, recent glas en porselein). Op basis van deze vondsten kan geconcludeerd worden dat de laag van recente datum is en vanuit archeologisch oogpunt niet relevant is. Het betreft zeker geen terplaag. Volgens buurtbewoners is het plangebied in de jaren 50 opgehoogd (de verstoorde laag). Vermoedelijk betreft de archeologische laag de oude bouwvoor van vóór de ophoging van het terrein. 4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies noordoostelijke en noordwestelijke deelgebieden: de bodem in deze deelgebieden bestaat uit een bouwvoor/verstoorde laag op wadafzettingen, dikwijls op veen, op dekzand. In het dekzand is in het grootste deel van de boringen (in 158 van 172 boringen met dekzand) een podzolbodem aangetroffen. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. plangebied in het centrum van Burdaard: de bodem in dit deelgebied bestaat uit een bouwvoor/verstoorde laag (ophogingspakket) op een archeologische laag op wadafzettingen op dekzand. In het dekzand is bodemvorming waargenomen. In het dekzand zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In de archeologische laag zijn wel indicatoren aangetroffen. Om de aard en datering van deze laag te bepalen zijn aanvullend sonderingen gegraven. Hieruit blijkt dat zich hier geen archeologisch relevante vindplaats bevindt. Hoogstwaarschijnlijk betreft de archeologische laag de voormalige bouwvoor van vóór de ophoging van het plangebied. Aanbevelingen Op basis van het bureauonderzoek, booronderzoek en sonderingsonderzoek wordt voor zowel de noordoostelijke en noordwestelijke deelgebieden ten RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [8 ]

9 noorden van het dorp als voor het deelgebied in het centrum van Burdaard geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Contactpersonen - contactpersoon overheid: dr. G.J. de Langen (provinciaal archeoloog provincie Fryslân), tel contactpersoon RAAP: drs. J.E.A. Jans (projectleider RAAP), tel RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [9 ]

10 Literatuur Brinkkemper, O., e.a. (redactie), Handboek ROB-specificaties. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort. Eekhoff, W., Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland. Leeuwarden. Nederlands Normalisatie-instituut, Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. Marinelli, M.G. & N.M. Rosenbrand, Provincie Fryslân : Project Archeologie van het kleigebied ; gemeente Ferwederadiel: archeologisch onderzoek langs de kuststrook van Oostergo tussen Goutum en Holwerd (groep 23) en het knipkleigebied van het (zuid-)oostelijk deel van de gemeente Ferwederadiel (groep 24). RAAP-rapport 788, conceptversie. Raap Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam. ROBAS Producties, Historische Atlas Friesland. Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 1: ROBAS Producties, Den Ilp. Schotanus à Sterringa, D.B., Uitbeelding der Heerlijckheit Friesland; zoo in t algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen. François Halma, Ljouwert. Stiboka, Bodemkaart van Nederland 1:50000, kaartblad 2 West (gedeeltelijk) Schiermonnikoog 6 West Leeuwarden. Stiboka, Wageningen. Wolters-Noordhoff Atlasproducties, Grote Historische Provincie Atlas Friesland , schaal 1: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, Groningen. Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen Kaartbijlage 1. Resultaten onderzoek RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [1 0 ]

11 Figuur 1. Boorpunten- en sonderingskaart Tabel 1. Archeologische tijdschaal Bijlage 1. Boorbeschrijvingen Periode Datering Nieuwe tijd heden Late Middeleeuwen na Chr. Vroege Middeleeuwen na Chr. Romeinse tijd 12 voor na Chr. IJzertijd voor Chr. Bronstijd voor Chr. Neolithicum (nieuwe steentijd) voor Chr. Mesolithicum (midden steentijd) voor Chr. Paleolithicum (oude steentijd) voor Chr. Tabel 1. Archeologische tijdschaal. RAAP-notitie 1675 / eindversie *datum* [1 1 ]

12 III I II 215 V IV Steenendamsterweg 9 VI VII m 1: Frbu.wor TP/ legenda boring sondering 5 boornummer V sonderingsnummer Wytsmastraat grens plangebied 2006 Figuur 1. Boorpunten- en sonderingenkaart

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1658 Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Buro Vijn Titel: Plangebied De

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Aanvullend archeologisch onderzoek plangebied Canneveltstraat te Vollenhove

Aanvullend archeologisch onderzoek plangebied Canneveltstraat te Vollenhove RAAP-NOTITIE 3584 - HERZIEN Aanvullend archeologisch onderzoek plangebied Canneveltstraat te Vollenhove Gemeente Steenwijkerland Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2494 Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plangebied Ielke Boonstraloane te Garyp

Plangebied Ielke Boonstraloane te Garyp 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4422 Plangebied Ielke Boonstraloane te Garyp 3750 voor Chr. Gemeente Tytsjerksteradiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Kadeverbetering It Heidenskip

Kadeverbetering It Heidenskip RAAP-NOTITIE 3631 Kadeverbetering It Heidenskip Gemeente Nijefurd Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: W etterskip Fryslân Titel: Kadeverbetering

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen. Archeologisch Adviesbureau ons kenmerk: behandeld door: uw brief van: uw referentie: bijlage(n): betreft: datum: 6 oktober 2010 15518TYZE 068227.doc drs. J.C. Pouwels archeologisch vooronderzoek t.b.v.

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

Wegomlegging N355 Zuidhorn- Noordhorn

Wegomlegging N355 Zuidhorn- Noordhorn RAAP-NOTITIE 3139 Wegomlegging N355 Zuidhorn- Noordhorn Gemeente Zuidhorn Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Provincie Groningen Titel: Wegomlegging N355

Nadere informatie

Plangebied recreatieplan Earnewâld

Plangebied recreatieplan Earnewâld 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4115 Plangebied recreatieplan Earnewâld 3750 voor Chr.. 37 Gemeente Tytsjerksteradiel archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en karterend veldonderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4488 (herziene eindversie) Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 3750 voor Chr. Gemeente Velsen Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend

Nadere informatie

Plangebied Groeneweg/Homaat te Westerbork

Plangebied Groeneweg/Homaat te Westerbork 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4243 Plangebied Groeneweg/Homaat te Westerbork 3750 voor Chr. Gemeente Midden-Drenthe Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor

Nadere informatie

Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond

Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4223 Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond 3750 voor Chr. Gemeente Borger-Odoorn Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5937 Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 3750 voor Chr.. Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch onderzoek: een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering 2200 voor

Nadere informatie

Plangebied Noorderstraat te Dongjum

Plangebied Noorderstraat te Dongjum RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Noorderstraat te Dongjum Gemeente Franekeradeel Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek Versie 6.7 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Franekeradeel Titel: Plangebied

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Plangebied Tolhuispark in Dokkum

Plangebied Tolhuispark in Dokkum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5427 Plangebied Tolhuispark in Dokkum 3750 voor Chr. Gemeente Dongeradeel Archeologisch vooronderzoek: een waarderend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150 na Chr.

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Hurdagaryp Ottemaweg 8 (Gemeente Tytsjerksteradiel) Een karterend booronderzoek. Plangebied op de kaart van Schotanus

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Plangebied Wyns Gemeente Tytsjerksteradiel

Plangebied Wyns Gemeente Tytsjerksteradiel RAAP-NOTITIE 3313 Plangebied Gemeente Tytsjerksteradiel Archeologisch Colofon Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel Titel: Plangebied, gemeente Tytsjerksteradiel; archeologisch Status: eindversie Datum:

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 31 Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: DHV B.V. Titel: Plangebied Kotmanpark-Oost,

Nadere informatie

Plangebied Kloosterveen III

Plangebied Kloosterveen III RAAP-RAPPORT 2235 Plangebied Kloosterveen III Gemeente Assen Archeologisch vooronderzoek: inventariserend onderzoek vindplaatsen III en IV (sonderingen) Colofon Opdrachtgever: gemeente Assen Titel: Plangebied

Nadere informatie

4 Conclusies en aanbevelingen

4 Conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een hoger gelegen rivierduin ten zuiden van de Maas ligt. Vanwege de aanwezigheid van gradiëntsituaties

Nadere informatie

Plangebied Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein

Plangebied Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5106 Plangebied Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein 3750 voor Chr. Gemeente Tytsjerksteradiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en karterend veldonderzoek 2200 voor Chr. 700

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Plangebied Welemanstraat

Plangebied Welemanstraat RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Welemanstraat Gemeente Borne Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend Versie 6.2 Colofon Opdrachtgever: Woonbeheer Borne Titel: Plangebied Welemanstraat,

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Plangebied Medisch Kwartier

Plangebied Medisch Kwartier RAAP-NOTITIE 3162 Plangebied Medisch Kwartier Gemeente Doetinchem Archeologisch vooronderzoek: een bureauen Colofon Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem Titel: Plangebied Medisch Kwartier, gemeente Doetinchem;

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Plangebied Sinnegreide in Buitenpost

Plangebied Sinnegreide in Buitenpost RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Sinnegreide in Buitenpost Gemeente Achtkarspelen Archeologisch vooronderzoek: Versie 7.0 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen Titel: Plangebied Sinnegreide te

Nadere informatie

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Plangebied Noorderbolwerk te Franeker

Plangebied Noorderbolwerk te Franeker RAAP-NOTITIE 4262 Plangebied Noorderbolwerk te Franeker Gemeente Franeker Archeologisch vooronderzoek: een bureauen inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Van der Werf s Bouwbedrijf Titel:

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeenten: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Zuidhorn en Groningen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Plangebied Rosinkweg noord

Plangebied Rosinkweg noord RAAP-NOTITIE 3204 Plangebied Rosinkweg noord Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied Rosinkweg

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Plangebied De Wegwijzer te Dinxperlo

Plangebied De Wegwijzer te Dinxperlo 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4148 Plangebied De Wegwijzer te Dinxperlo 3750 voor Chr. Gemeente Aalten Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 2200 voor

Nadere informatie

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4998 Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 3750 voor Chr. Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend veldonderzoek) 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Plangebied Zutphenseweg/ Schurinklaan te Eefde

Plangebied Zutphenseweg/ Schurinklaan te Eefde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4501 Plangebied Zutphenseweg/ Schurinklaan te Eefde 3750 voor Chr. Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Nadere informatie

telefoon: telefax:

telefoon: telefax: RAAP-NOTITIE 2418 Plangebied F.D. Roosevelthuis te Doorn Gemeente Utrechtse Heuvelrug Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plangebied Lammermarkt in Leiden

Plangebied Lammermarkt in Leiden RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Lammermarkt in Leiden Gemeente Leiden Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden Titel: Plangebied Lammermarkt in

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Aan het College van B&W

Aan het College van B&W T RAAP Archeologisch Adviesbureau datum: posütési^'^-' -.^ Ö ' '-' ons kenmerk: 080664.brf behandeld door: Secretariaat uw brief van: uw referentie: biilage(n): 1 betreft Toezending eindrapportage?nit

Nadere informatie

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5015 Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 3750 voor Chr. Gemeente Apeldoorn Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 2200

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 12. Stedenbouwkundig ontwerp. Archeologisch verkennend onderzoek. Archeologisch proefsleuvenonderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 12. Stedenbouwkundig ontwerp. Archeologisch verkennend onderzoek. Archeologisch proefsleuvenonderzoek Dunningen 3e fase, de Wijk(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied t Vaneker. Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied t Vaneker. Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 3192 Plangebied t Vaneker Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied t Vaneker,

Nadere informatie

Plangebied Volkel West II

Plangebied Volkel West II 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4836 Plangebied Volkel West II 3750 voor Chr. 37. Gemeente Uden Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gerrit Rietveld College GRC: Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht Basisrapportage Archeologie 110 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Plangebied Dorpsstraat 96, Aarlanderveen

Plangebied Dorpsstraat 96, Aarlanderveen RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Dorpsstraat 96, Aarlanderveen Gemeente Alphen aan den Rijn Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Versie 6.3 Colofon Opdrachtgever: Kraan

Nadere informatie

Plangebied Lobbendijk 16 in Houten

Plangebied Lobbendijk 16 in Houten 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4563 (herziene eindversie) Plangebied Lobbendijk 16 in Houten 3750 voor Chr. Gemeente Houten Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende

Nadere informatie

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

Plangebied Hemmelhorst

Plangebied Hemmelhorst RAAP-NOTITIE Plangebied Hemmelhorst Gemeente Borne Archeologisch vooronderzoek: een bureauen inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Borne Titel: Plangebied Hemmelhorst, gemeente

Nadere informatie

Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde

Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5226 Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde 3750 voor Chr. Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Plangebied IJsselbos-west te IJsselstein

Plangebied IJsselbos-west te IJsselstein 60 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4892 Plangebied IJsselbos-west te IJsselstein 37 voor Chr. Gemeente IJsselstein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende

Nadere informatie

Ballumerweg 23 in Nes

Ballumerweg 23 in Nes RAAP-NOTITIE 5328 (herzien) Ballumerweg 23 in Nes Gemeente Ameland Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend Ar ch eo l o g i sch Ad vi esb u r eau Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Plangebied Zuidwendigeweg te Oosterwolde

Plangebied Zuidwendigeweg te Oosterwolde RAAP-NOTITIE 3809 Plangebied Zuidwendigeweg te Oosterwolde Gemeente Oldebroek Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek - karterende fase Colofon Opdrachtgever: Van Westreenen

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Plangebied Koekendaal te Doetinchem

Plangebied Koekendaal te Doetinchem RAAP-NOTITIE Plangebied Koekendaal te Doetinchem Gemeente Doetinchem Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Archeologisch Adviesbureau Colofon Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Hiaure, Hantumerwei 16 (gemeente Dongeradeel) Een bureauonderzoek en karterend

Nadere informatie

Bijlage 1; verwijzingen

Bijlage 1; verwijzingen Bijlage 1; verwijzingen [Agentschap NL, 2011] [Arcadis, 2011] Agentschap NL, NIBM-tool mei 2010. Verkregen op 9 maart 2011 van http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaatlucht/luchtkwaliteit/rekenen-meten/nibm-tool/.

Nadere informatie

xxx Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel.

xxx Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de locatie Oogenlust aan de Hees te Eersel, gemeente Eersel. jeroen wijnen Zuidnederlandse Archeologische Notities

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K Harlingen, Kanaalweg 88 (gemeente Harlingen) Een bureauonderzoek Plangebied op de kaart van Schotanus 1718 (Bron: http:www.digicollectietresoar.nl)

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 4626 Plangebied De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

RAAP-NOTITIE 4626 Plangebied De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE Plangebied De Cloese 50 voor Chr. Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 20 voor Chr. 700 voor Chr. 0 na Chr. 3 na

Nadere informatie

telefoon: 0294-491500 telefax: 0294-491519 E-mail: raap@raap.nl

telefoon: 0294-491500 telefax: 0294-491519 E-mail: raap@raap.nl RAAP-NOTITIE 2408 Plangebied oranjerie landgoed Mattemburgh Gemeente Woensdrecht Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Colofon Opdrachtgever: Brabants

Nadere informatie

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen, gemeente Apeldoorn Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC Rapport

Nadere informatie

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.)

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 46 Archeologische quickscan met veldtoetsing Grotestraat 55 te, gemeente (Ov.) januari, 2017 Versie 2.0 definitief In opdracht van: G.J. Boers Holding B.V. Archeologische quickscan

Nadere informatie