Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) Jaarverslag 2014 Algemeen In het jaar 2014 diende zich het vertrek aan van de voorzitter van het NIN, drs. Rein van Gooswilligen MBA, die de vereniging tien jaar lang op uitmuntende wijze had geleid. Het NIN is hem hiervoor veel dank verschuldigd. Tijdens de jaarvergadering werd Bart Banning (ondergetekende) verkozen tot het bestuur, die zich prompt beschikbaar stelde als interim voorzitter, wat werd aanvaard door de leden. Vervolgens heeft het een aantal maanden geduurd voordat er een bestuur was gevormd waarbij alle belangrijke taken waren ingevuld. Bestuurslid Edward Breeuwer nam de rol van secretaris op zich. Het NIN lid Tom Willems werd bereid gevonden om de taken van penningmeester te vervullen. Dit interim bestuur richtte zich vervolgens op het verder op orde krijgen van de interne organisatie en de financiën. De bestuursleden menen hierin ondertussen een goede richting te hebben gevonden. Zij zullen de NIN leden tijdens de jaarvergadering verzoeken om hun instemming om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het Bestuur wil in 2015 onder andere op zich nemen om de website te vernieuwen en te onderzoeken hoe het tijdschrift verbeterd kan worden. Overigens blijft het organiseren van aansprekende bijeenkomsten voor de NIN leden in onze visie de belangrijkste taak. European Navigation Conference 2014 Rotterdam Het hoogtepunt van het jaar werd gevormd door de ENC, die in 2014 jaar werd gehouden in het World Trade Centre te Rotterdam. Bij toebeurt organiseren de navigatie-instituten van Europa deze conferentie. De ENC werd goed bezocht en toonde een zeer gevarieerd programma. Er waren goede keynote speeches, onder andere van Brad Parkinson, een van de grondleggers van GPS. Ook het avondprogramma was van hoog niveau en werd goed bezocht, met onder andere een galadiner op de Nieuwe Waterweg. De conferentie werd gehouden onder verantwoordelijkheid van onze oudvoorzitter prof. em. J. Spaans, waarvoor het NIN hem zeer erkentelijk is. De ENC werd afgesloten met een klein positief financieel resultaat, waardoor wij ook over een aantal jaren weer in staat zouden moeten zijn om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Voor een uitgebreid verslag van de ENC 2014 wordt verwezen naar de separaat opgestelde verslaglegging. NIN Symposia, workshops en lezingen NAVGENAV Workshop General Aviation Op 14 november 2014 werd de jaarlijkse NIN workshop voor de kleine luchtvaart gehouden, met als thema Nieuwe regelingen: vangnet of dwangbuis. Er waren sprekers van EASA, ILT, LVNL en van diverse luchthavens. De workshop werd georganiseerd in samenwerking met de vliegersverenigingen KNVvL (Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart) en AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) en vond plaats te Lelystad. Er waren rond de tachtig deelnemers en er was sprake van af en toe zeer levendige discussies. In 2015 zal waarschijnlijk op dezelfde locatie weer een workshop worden gehouden, ditmaal geheel gewijd aan het vliegen met GPS. Ons lid Vincent Ligthart verzet nog steeds veel werk in de organisatie van deze workshops, waarvoor uiteraard onze dank op zijn plaats is.

2 NAV-Recreatievaart Het NIN symposium voor de recreatievaart vindt eens in de twee jaar plaats. Er is een goed begin gemaakt met de voorbereidingen voor de bijeenkomst in 2015, waarbij samenwerking tot stand is gebracht met de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers (NVvK), de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) en de examencommissie van het Watersportverbond. Als werkthema is gekozen Van data naar veilige navigatie. De voorzitter van het organisatiecomité is ons lid Fred Bouter die daarvoor alle lof verdient. Workshop GNSS: nieuwe ontwikkelingen Op vrijdag 12 december 2014 is er een workshop gegeven over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van GPS, Glonass, BeiDou en Galileo. Er waren 150 mensen naar het historische Teylersmuseum in Haarlem gekomen. Onder hen waren hydrografen van de HSB (Hydrographic Society Benelux), navigators van het NIN en landmeters en kartografen van de GIN (Ver. Geo- Informatie Nederland). Dit alles onder leiding van de dagvoorzitter LtZ John Loog. Een aantal (bestuurs)leden van het NIN verzorgde een presentatie, elk op zijn eigen vakgebied. Aansluitend was er gelegenheid om het museum te bezoeken. De meer dan uitstekende organisatie was mede in handen van ons lid Hans Visser. Excursie Scheepvaarthuis In Amsterdam verzamelde zich op 19 maart 2015 een klein select gezelschap NIN leden en introducés voor een rondleiding door het Scheepvaarthuis. Dit is een Rijksmonument waarin tegenwoordig het Amrath vijfsterrenhotel gevestigd is. De gids/architect van het Amsterdamse Schoolmuseum wist zowel binnen als buiten alle details te belichten. DIt gebouw was in zijn tijd het modernste en meest exotische toonbeeld van de Nederlandse heerschappij op de wereldzeeën. Na de rondleiding volgde een lezing door oceaanzeiler Josh van Eijndhoven. Pas na afloop van zijn presentatie kwam die er tijdens de vragenronde achter, dat de meeste toehoorders loods, kapitein of zelf zeezeiler (geweest) waren. Dit leidde tijdens de borrel tot geanimeerde gesprekken. Zie ook Internationaal International Association of Institutes of Navigation (IAIN) Voorafgaand aan de ENC 2014 hield IAIN haar jaarlijkse officers meeting. De voorzitter en secretarisgeneraal zijn afkomstig van het RIN (Royal Institute of Navigation UK), terwijl de financiële zaken en de website vanuit Nederland worden gemanaged. IAIN is vertegenwoordigd in een groot aantal internationale organisaties. De vertegenwoordiging bij ICAO (International Civil Aviation Organization) is dit jaar aangepast en wordt nu ingevuld door het Arab IoN en het NIN. Het IAIN World Congress vindt om de drie jaar plaats. In 2015 zal dit congres gehouden worden in Praag (in oktober) en de keer erna in Japan (2018). European Group of Institutes of Navigation (EUGIN) Ook EUGIN houdt jaarlijks haar vergaderingen voorafgaand aan de ENC. Een belangrijke taak van EUGIN is het toekennen van de European Navigation Conference aan de verschillende leden. De planning is als volgt: Bordeaux 2015, Helsinki 2016, Lausanne De voorzitter van EUGIN is afkomstig uit Polen. In 2015 wordt deze taak overgedragen aan prof. Bertrand Merminod (ION-CH). De ENC te Helsinki zal worden gehouden van 30 mei tot 2 juni Dat gebeurt in samenwerking met het IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), waardoor een volledige wetenschappelijke peer review kan worden geboden. Meer informatie is te vinden op

3 European Journal of Navigation (EJN) Het EJN wordt driemaal per jaar uitgegeven en gratis verstrekt aan leden van de deelnemende Instituten. De redactie wordt verzorgd door het Polish Navigation Forum (PNF). Het blijkt niet altijd even eenvoudig om voldoende artikelen van het juiste niveau te vinden. De communicatie tussen het NIN en de redactie en uitgever van het EJN liep de afgelopen periode af en toe moeizaam. Het bestuur heeft afspraken gemaakt met het PNF om hierin verbetering te brengen. Resilient PNT Forum In de marge van de internationale bijeenkomsten wordt de laatste jaren aandacht gevraagd voor Resilient PNT en Alternate/Alternative PNT. Zowel in Europa als in Noord Amerika en Azië zijn organisaties actief om het publiek en met name overheden bewust te maken van de kwetsbaarheid van GNSS en van de noodzaak voor alternatieven. Een van de alternatieven die vaak wordt genoemd is eloran. Diverse leden van het NIN zetten zich waar mogelijk actief in om deze zaak te behartigen. Bezoek aan Royal Institute of Navigation Al snel werd het nieuwe interim bestuur uitgenodigd door het RIN om zich te melden in Londen. Het NIN is ooit ontstaan als Branch van het Royal Institute en de directie daarvan wilde graag kennismaken. Aldus begaven de interim voorzitter en penningmeester van het NIN zich naar de burelen van RIN, gevestigd bij de Royal Geographic Society. Er vond een vruchtbaar gesprek plaats waarbij door het NIN onder andere geïnformeerd werd naar eventuele deelname in het tijdschrift Navigation News. Vooralsnog leek dit vanwege de aanzienlijke kosten niet haalbaar. Tevens werd de situatie besproken van de veelheid aan navigatiecongressen, met name in Europa, die elkaar soms bijna lijken te beconcurreren. Er is afgesproken om samenwerking na te streven waar dit in het belang is van beide verenigingen. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch bij de Royal Thames Yacht Club. Deelname aan nationale werkgroepen Inventarisatie Kwetsbaarheden Uitval Satellietnavigatie (IKUS) IKUS heeft tot doel: het verhogen van het bewustzijn van kwetsbaarheden in vitale sectoren die afhankelijk zijn van GNSS voor positiebepaling, navigatie en/of tijdsbepaling (PNT). IKUS brengt de kwetsbaarheden met betrekking tot GNSS bij vitale sectoren in kaart evenals bestaande of nieuw te ontwikkelen preventieve maatregelen en terugvalopties. Het project wordt geleid door de Directie Veiligheid en Risico s van Min.IenM en uitgevoerd door CapGemini. Het project IKUS richt zich op twee clusters van vitale sectoren. Cluster één bestaat uit de sectoren energie, telecom, maritiem, drinkwater, financiën, openbare orde en veiligheid, openbaar bestuur en keren en beheren oppervlaktewater. Dit cluster wordt op korte termijn afgerond met een workshop. Het NIN is daarvoor aangemeld. In 2015 wordt van start gegaan met cluster twee, bestaande uit de sectoren luchtvaart, olie, chemie, nucleair en ICT. Op basis van de uitkomsten van cluster één is er een aantal tussentijdse bevindingen. De afhankelijkheid van GNSS bij kritieke processen wisselt sterk per vitale sector. Daar waar afhankelijkheid zeer groot is, is de sector zich echter ook bewust van GNSS risico s. Deze variëren van atmosferische omstandigheden tot gevoeligheid van ontvangers voor misleiding. Een enkele expert binnen de vitale organisatie kent het dossier, maar aan de kant van business en continuïteitsmanagement ontbreekt deze kennis in de meeste gevallen. Kennis van alternatieven voor GNSS verwatert in een aantal sectoren. Dit is niet alleen belangrijk voor sectoren waar al intensief gebruik wordt gemaakt van GNSS, maar ook voor sectoren waar dit gebruik bij adoptie van nieuwe technologie juist zal toenemen. Verder valt op dat veel vitale sectoren voor GNSS-afhankelijke toepassingen (b.v. tijdsynchronisatie van ICT-netwerken) vertrouwen op telecom providers. Organisaties die afhankelijk zijn van een derde partij zijn geïnteresseerd in de

4 ketenafhankelijkheid en willen de ketenrisico s beter begrijpen. Het ketenvraagstuk wordt in de slotfase van IKUS geadresseerd. Galileo en PRS Bij het Min.IenM vond op 15 mei 2014 een bijeenkomst plaats in het kader van EGMER (European GNSS Mission Evolution Roadmap) waarin informatie vanuit Europa werd gedeeld. Door het Spaceoffice (agentschap van Min.EZ) worden af en toe bijeenkomsten gehouden teneinde informatie te verschaffen en discussie te voeren over het (toekomstig) gebruik van Galileo en EGNOS. Vanuit Europa zijn er subsidies beschikbaar om de marktontwikkeling m.b.t. het gebruik van Europese satellietnavigatiediensten te ondersteunen. Ook wordt gediscussieerd over het mogelijke gebruik van de Galileo PRS (Public Regulated Service), een signaal met encryptie met name gericht op gebruik door overheidsdiensten. Door het Spaceoffice is tijdens een bijeenkomst op 14 april 2015 aangeboden om een informatiesessie te organiseren over PRS speciaal voor de leden van het NIN. Werkgroep Verkenning Plaatsbepaling en Navigatie (VPN) Op 23 september 2014 vond de 61 e vergadering plaats van de werkgroep VPN, een initiatief van GIN en NIN. Deze groep van ongeveer dertig professionals, werkzaam in alle geledingen van het genoemde vakgebied, kwam bijeen in het hoofdgebouw van het NLR te Amsterdam om informatie uit te wisselen. Het was duidelijk te zien dat de gebouwen van NLR aan een grondige transformatie onderhevig zijn. De groep wordt op voortreffelijke wijze voorgezeten door Jean-Paul Henry van 06- GPS. De volgende bijeenkomst is voorzien in april Accseas Op 17 februari 2015 startte de ACCSEAS conferentie in Rotterdam. De eindverantwoordelijke voor deze conferentie was Kees Polderman, erelid van het NIN. Deze internationale en goedbezochte conferentie was bedoeld om de veiligheid en efficiency op de Noordzee te bevorderen door het implementeren van e-navigatie. Een veelheid van projecten heeft op dit gebied plaatsgevonden en de resultaten ervan werden gepresenteerd. Zie ook Website De NIN website werd ook dit jaar weer adequaat beheerd door webmaster Siebrand de Meijer, lid van de Raad van Advies van het NIN. Het bestuur is van mening dat de website gemoderniseerd dient te worden. Er moet meer actuele informatie en nieuws op worden gepubliceerd. De informatie van en over het NIN moet beter toegankelijk zijn. Het zou mogelijk moeten worden om via de website in te schrijven en te betalen voor NIN evenementen. Naar deze aspecten zal de komende periode onderzoek worden gedaan. Zie Tenslotte Het NIN verloor in de persoon van Kees de Jong een zeer gewaardeerd bestuurslid en exvicevoorzitter. Kees was het hoofd van de programmacommissie die de inhoudelijke bijdragen van de ENC 2014 organiseerde. Dat hij enkele maanden later plotseling overleed was een schok voor zijn familie, vrienden en collega s van Fugro. Veel leden van het NIN hebben de uitvaart op 6 november 2014 bijgewoond en zullen Kees nog lang missen. In het verenigingsjaar hebben enkele personen afscheid genomen als lid, maar er zijn ook enkele nieuwe aanmeldingen ontvangen, waardoor het ledenbestand redelijk op peil bleef. Het NIN is mevrouw Van Rhee dank verschuldigd voor hetgeen gedurende het verslagjaar in de beschikbare tijd werd verricht. Tevens dank in dezen aan de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. Daarnaast is er dank aan NLR, ESA/ESTEC en KNVvL voor het beschikbaar stellen van vergaderruimte. En bovenal wordt dank gezegd aan de vele vrijwilligers die zich gedurende het jaar belangeloos voor de organisatie hebben ingezet.

5 Bestuur en Raad van Advies De Raad van Advies was in 2014 als volgt samengesteld: Prof. em. D. van Willigen Drs. W. Ploeg Ir. S. de Meijer Mr. K. Polderman (t/m 14 april) Ir. J. van Hees Ir. P. Dieleman Gedurende 2014 bestond het Bestuur uit de volgende personen: Drs. R. van Gooswilligen MBA (voorzitter, t/m 14 april) B. Banning (voorzitter a.i., m.i.v. 14 april) Ir. R. van de Leijgraaf (vice voorzitter) C.A. Scheele MSc (secretaris, t/m 14 april) Dr. ir. E. Breeuwer P. van Koningsbruggen Dr. T. Willems (penningmeester a.i., m.i.v. 3 oktober) Directeur: J.A.C. Rutten MSc Secretaresse: Mevr. R. van Rhee Meer informatie is te vinden op April 2015 Namens het bestuur en de Raad van Advies Bart Banning, Voorzitter a.i.

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet,

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet, Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2011-2012. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG FENEX 2002

JAARVERSLAG FENEX 2002 JAARVERSLAG FENEX 2002 Resultaten expeditiesector in 2002 onder druk De afnemende economische groei die in 2001 inzette heeft zich in 2002 voortgezet. Ook voor de omzet in de expeditiesector had dat negatieve

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus pagina 4 pagina 14 pagina 17

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

vhp2 Journaal vhp2.nl Moving in technology We advise on VHP2 Ruusbroeclaan 21 6 e jaargang - nr. 1 - januari 2015

vhp2 Journaal vhp2.nl Moving in technology We advise on VHP2 Ruusbroeclaan 21 6 e jaargang - nr. 1 - januari 2015 vhp2 6 e jaargang - nr. 1 - januari 2015 Journaal We advise on - Employment contracts, job evaluation and salary. - Career- or job changes, promotion and demotion, relocation and pension. - Mergers, acquisitions,

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Clingendael Jaarverslag 2007

Clingendael Jaarverslag 2007 Clingendael Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Inleiding Prof. Dr Jaap. W. de Zwaan, directeur 4 Wat is Clingendael 6 Leden van het Algemeen Bestuur 8 Leden van de CAROO 9 De Directie 11 De Programma s Clingendael

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl Stichting Hersentumor.nl JAARVERSLAG 2012 Mei 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Algemene informatie 3 Over de Stichting 3.1 Doel van de Stichting 3.2 Visie, beleid en strategieën 3.3 Kerntaken 3.4 Juridische

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie