Publicitair jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicitair jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Publicitair jaarverslag 2012 Sportfondsen Rotterdam

2 Een leven lang sport en bewegen Sportfondsen Rotterdam is en blijft in beweging. Wij brengen niet alleen anderen in beweging, maar ontwikkelingen in onze omgeving beïnvloeden ook onze koers. Onze plannen hebben daarom geen eeuwigheidswaarde. Wij staan open voor verandering. Op dit moment zien wij een steeds bredere maatschappelijke belangstelling voor sport, bewegen en gezondheid. Sportfondsen Rotterdam is een resultaatgerichte en maatschappelijk betrokken organisatie die samen met haar accommodaties een leven lang sport en bewegen biedt. Kernactiviteiten De kernactiviteiten van de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn zwemlessen voor scholen en particulieren, vrijzwemmen, groepslessen, bowling, het verhuren van zwembaden en sportzalen aan met name verenigingen en het beheren van horeca en vergaderzalen. Daarnaast ondersteunt en adviseert Sportfondsen Rotterdam bij het beheren en onderhouden van de accommodaties. Multifunctionele accommodaties Sportfondsen Rotterdam beheert onder meer vier binnenzwembaden, 1 buitenbad, 2 sporthallen, 1 gymzaal, 4 horecagelegenheden en een bowlingbaan. Deze faciliteiten zijn ondergebracht in 4 multifunctionele accommodaties. Dit zijn het Oostelijk Zwembad, Sportfondsen Rotterdam Noord, Recreatiecentrum Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring. Daarnaast is Zwembad de Zeehond uit Rozenburg in 2010 aangesloten bij Sportfondsen Rotterdam voor advisering en ondersteuning. Werken met enthousiasme Onze aandacht blijft gericht op onze bezoekers, verenigingen, de (deel)gemeente(n), leveranciers en medewerkers. Onze resultaten worden uiteindelijk bepaald door onze gezamenlijke inspanningen om zoveel mogelijk inwoners uit de (deel)gemeente(n) (van) Rotterdam in beweging te brengen en houden. Ons enthousiasme voor het werk dat wij mogen doen is daarbij bepalend. Belang van beweging Sportparticipatie in de meest brede zin van het woord staat hoog op de politieke agenda. Sport, spel en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Het bevordert de gezondheid, verbetert de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken en stimuleert integratie. Jaarlijks leveren de maatschappelijke waarden van sport in Rotterdam bijna 1 miljard aan positieve effecten op, zoals: - een betere gezondheid; een langere levensduur en vermindering van ziekteverzuim, - betere schoolprestaties, - een toename van de leefbaarheid, bedrijvigheid en consumptieve bestedingen, - waardestijging van vastgoed en - meer sociale binding tussen wijken en mensen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR). Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties sluiten zich aan bij deze tendens door nu en in de toekomst het aanbod zo goed mogelijk aan te passen op de sport- en beweegbehoefte in kwalitatief goede voorzieningen. Om nog verder in te spelen op het belang van beweging, wordt de komende jaren de plannen om de sportparticipatie te verhogen van het College B&W nauwlettend gevolgd en waar mogelijk mede gerealiseerd. Evenals het College B&W van Rotterdam onderstrepen ook Sportfondsen Rotterdam en haar ac-

3 commodaties de positieve bijdrage van sport aan maatschappelijke opgaven, zoals integratie, sociale participatie en betere schoolprestaties. Daarom juichen Sportfondsen Rotterdam en de accommodaties het besluit van het College B&W voor een hogere sportparticipatie van harte toe. De plannen van Rotterdam om de sportparticipatie te verhogen van 58% (eind 2009) naar 64% (eind 2013) en 70% (2016) worden dan ook door Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties actief opgepakt. Zo worden sport en bewegen in Rotterdam immers een vanzelfsprekendheid. In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten in 2012 door Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties ondernomen zijn om sport en bewegen in haar omgeving te bevorderen. Bron: Economic Development Board Rotterdam

4 Inhoudsopgave Voorwoord Beleid en strategie Personeel en organisatie Veiligheid en kwaliteit Onderhoud en milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen Recreatiecentrum Zevenkampse Ring in 2012 Recreatiecentrum Oostervant in 2012 Sportfondsen Rotterdam Noord in 2012 Het Oostelijk Zwembad in 2012 Enkele cijfers in beeld Geschiedenis van Sportfondsen Nederland Missie van de Sportfondsen Groep Sportfondsen als Exploitant Sportfondsen als Dienstverlener Sportfondsen Shared Services Kwaliteitmanagement Maatschappelijk betrokken Toekomstgericht

5 Voorwoord Voor u ligt het publicitair jaarverslag 2012 van Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties. Een jaarverslag dat door de nauwe samenwerking tussen bovengenoemde partijen tot stand is gekomen. In dit verslag geven wij inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar en informeren wij onze (deel)gemeente(n), verenigingen, bezoekers, relaties, media en natuurlijk onze medewerkers over de ontwikkelingen binnen Sportfondsen Rotterdam. Op deze wijze leggen wij verantwoording af over het maatschappelijk functioneren van onze organisatie. De financiële verantwoording wordt vastgelegd in de aparte jaarrekeningen. In 2011 hebben wij reeds onze visie op de toekomst herijkt op basis van de ontwikkelingen die wij om ons heen waarnemen. Ondanks de brede politieke steun voor sport, bewegen en gezondheid zal ook onze sector in de komende jaren invloed ondervinden van de bezuinigingen die het Rijk aan de gemeentes oplegt. Daarnaast zijn de slechte economische omstandigheden van invloed op de keuzes die onze bezoekers maken bij de besteding van hun vrije tijd. Deze en andere ontwikkelingen hebben wij verwerkt in ons jaarverslag van Bewegen en gezondheid zijn de laatste jaren steeds belangrijker, waarbij sport een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het tegengaan van maatschappelijke problemen. Lokaal is sport niet los te zien van ontwikkelingen op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en ruimtelijke ordening. Als exploitant van een binnenaccommodatie en aanbieder van vele bewegingsactiviteiten zien wij hier een belangrijke maatschappelijke taak voor ons weggelegd. Vanaf deze plaats willen wij namens de Raad van Commissarissen, directie en management alle medewerkers en betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet ten behoeve van het verzorgen van een plezierig en veilig verblijf van onze gasten. Hans Timmerman, directeur

6 Geschiedenis De Stichting Sportfondsen Rotterdam is opgericht in Sportfondsen Rotterdam is een samenwerkingsverband van vijf Sportfondsenaccommodaties te Rotterdam. De vijf aangesloten accommodaties zijn: - Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V.; - Sportfondsen Rotterdam Noord N.V.; - B.V. Recreatiecentrum Oostervant; - B.V. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring; - Stichting Zwembad de Zeehond. In 2010 heeft Zwembad de Zeehond uit Rozenburg zich bij Sportfondsen Rotterdam aangesloten voor advisering en ondersteuning van haar accommodatie. Deze accommodatie is nog niet officieel bij het samenwerkingsverband aangesloten. Naast het doel de samenwerking tussen de accommodaties op meerdere vlakken te versterken, ondersteunt en adviseert Sportfondsen Rotterdam haar accommodaties op meerdere gebieden, zoals personeelsbeleid, onderhoud en milieu, veiligheid en kwaliteit, marketing, communicatie en inkoop. Ruim 75 jaar is Sportfondsen Rotterdam actief bezig met het exploiteren, beheren en ontwikkelen van accommodaties, waarbij de accommodaties een constructieve bijdrage willen leveren aan gezondheid, welzijn, veiligheid, integratie en maatschappelijke betrokkenheid.

7 Beleid en strategie Het beleid en de strategie van de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn afgestemd op de eisen, verwachtingen en mogelijkheden van hun opdrachtgevers, bezoekers en leveranciers. Zij delen echter wel dezelfde missie en visie. Missie De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn voor een ieder toegankelijk en staan garant voor plezier en ontspanning in een veilige en schone omgeving met kwalitatief hoogwaardige faciliteiten, een breed aanbod en verantwoorde begeleiding. Visie Sportfondsen Rotterdam is een innovatieve, toonaangevende organisatie die zich positief onderscheidt als dienstverlener in de sport-, welzijns- en recreatiebranche met als uitgangspunt maatschappelijk ondernemen binnen de financiële kaders. Doelen Het bevorderen van sportieve recreatie en georganiseerde sport door een gevarieerd en dialoog gestuurd aanbod in het bijzonder voor bewoners die meer gebonden zijn aan de eigen buurt en wijk, - Het bevorderen van gemeenschapsvorming door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en het versterken van sociale netwerken tussen bewoners, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, - Het bevorderen van respectvolle omgang tussen bewoners, generaties en bevolkingsgroepen, - Een aanbod dat past in het kader van de functie voor de volksgezondheid die de accommodatie heeft. Jaarlijkse aandachtspunten Een aantal aandachtspunten keert jaarlijks terug en loopt als een rode draad door het bedrijf. Elk jaar zijn onderstaande items punten van aandacht en worden als zodanig uitgevoerd: - Het voldoen aan de streefwaarden, prestatie-indicatoren en de kengetallen vastgesteld door de (deel)gemeente(n). Hierbij staat de notitie van uitgangspunten van de (deel)gemeente(n) centraal. - Investeren conform de MOP. - Maatschappelijk ondernemen en het netwerk uitbreiden met andere belanghebbenden in de (deel) gemeente(n) met het doel de sportieve recreatie te bevorderen. - Behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon. Elke accommodatie stelt daarnaast in een jaarplan haar speerpunten op voor het komende jaar. In de specifieke hoofdstukken van de accommodaties zijn deze speerpunten genoemd. Daarnaast stelt ook Sportfondsen Rotterdam als overkoepelend orgaan haar eigen speerpunten op. Voor het jaar 2012 waren dit: - Pro-actief een rol spelen in de ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam met betrekking tot de mogelijke verzelfstandiging dan wel het komen tot één sportbedrijf van de (veertien) Rotterdamse zwembaden, teneinde de continuïteit van de Rotterdamse Sportfondsenaccommodaties te waarborgen; - Behouden van de Green Key van Zevenkampse Ring; - Structureel aandacht blijven besteden aan het INK-model; - Restauratieplannen Oostelijk Zwembad en Sportfondsen Rotterdam Noord bewaken.

8 Personeel en organisatie Organisatie In de vrijetijdsmarkt gaat het in eerste instantie om mensen. Gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam streven ernaar om de motivatie, groei en ontwikkeling van hun medewerkers te stimuleren. Zij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, een goed evenwicht tussen werk en privé alsmede mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loopbaanontwikkeling. Door te investeren in de medewerkers, investeren de accommodaties in het toekomstige succes van de organisatie. De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam worden bestuurd door een statutair directeur en een operationeel directeur en geadviseerd en gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. Elke accommodatie heeft een manager. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2012: P. Sies, voorzitter R.F. van Hoek, lid R. Gringhuis, lid Bestuur: J.C.H. Verkoelen (statutair directeur) J.J. Timmerman (operationeel directeur) De medewerkers zijn in dienst van de besloten en naamloze vennootschappen. Zij vallen onder de CAO voor Verblijfsrecreatie en Zweminrichtingen van de Recron. In 2012 waren er bij de accommodaties tezamen circa 150 medewerkers in dienst. Deze medewerkers hebben zich ook afgelopen jaar weer buitengewoon ingezet voor de organisatie. Personeelsreglement In 2012 is een nieuw personeelsreglement van kracht geworden in de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam. Het doel van het personeelsreglement is om de medewerkers te informeren over de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid van Sportfondsen Rotterdam. Tevens biedt het duidelijkheid over de rechten en plichten als medewerker, de geldende arbeidsvoorwaarden en regels en regelingen.

9 Opleiding en training Vanzelfsprekend beschikken alle medewerkers over de voor hun taakuitvoering vereiste vaardigheden en diploma s. Continue ontwikkeling, waaronder scholing en bijscholing, is nodig om op een verantwoorde manier in te spelen op de wensen van de bezoekersgroepen. Van elkaar leren door uitwisseling van kennis is onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie. In 2012 is het Beroepsopleidingplan (BOP), opgesteld in 2009 door Manage to Manage, aangepast aan de ontwikkelingen binnen de accommodaties en zijn er weer scholingen opgenomen voor uitvoerende, ondersteunende en management functies. Het merendeel van de opleidingen wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Recreatie. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol en hebben met de leidinggevende een zogenaamd startgesprek, waarin doelstellingen worden besproken. Minimaal één keer per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats met elke medewerker. Daarnaast biedt Sportfondsen Rotterdam studenten volop mogelijkheden om de diverse disciplines en de branche te leren kennen door het aanbieden van stages. Jubileumfeest In 2012 vierden alle accommodaties een jubileum. Zo bestond het Oostelijk Zwembad 80 jaar, Sportfonden Rotterdam Noord 75 jaar en Recreatiecentrum Oostervant en Zevenkampse Ring beiden 30 jaar. Sportfondsen Rotterdam bestond daarnaast ook 10 jaar. Om de jubilea van Sportfondsen Rotterdam en de accommodaties te vieren, de saamhorigheid van en samenwerking tussen de accommodaties te vergroten en het concept a great place to work uit te dragen, werd op 3 november 2012 een groots jubileumfeest gevierd. Ook de medewerkers van zwembad de Zeehond waren hiervoor uitgenodigd. Zij vieren in 2013 hun 40-jarig jubileum. Intranet In 2012 is begonnen met de realisatie van een intranet voor de organisatie. Een intranet voor en door medewerkers. Het intranet heeft als doel de samenwerking en saamhorigheid verder te vergroten binnen de Rotterdamse Sportfondsenaccommodaties. Het digitale netwerk ondersteunt de interne communicatie en informatievoorziening. In 2013 zal het intranet verder vorm gegeven worden.

10 Veiligheid en kwaliteit Keurmerk Veilig & Schoon De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat bij de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam hoog in het vaandel. De accommodaties zijn reeds sinds de uitvoering in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. Het Keurmerk wordt steeds afgegeven voor een termijn van drie jaar, waarbij de accommodaties elk jaar opnieuw herkeurd worden. De keuring wordt afwisselend uitgevoerd door 2 keuringsbureaus. Na drie jaar vindt een nulmeting plaats. Het Keurmerk Veilig & Schoon bevat harde criteria met het wettelijk kader als ondergrens en wordt aangevuld met normen die de kwaliteit waarborgen. Voorbeelden daarvan zijn concrete calamiteitenplannen en ontruimingsoefeningen, toezichtplannen en controle van horeca, brandveiligheid, plafondophanging, glijbanen, arbeidsomstandigheden, speeltoestellen en voorzieningen voor mindervaliden. De laatste jaren worden wettelijke eisen steeds strenger en de zwembadbezoeker heeft behoefte aan een veilig en schoon zwembad. Met het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon tonen onze accommodaties aan dat zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Systeemgericht toezicht Dit jaar heeft een eerste aftrap plaatsgevonden voor systeemgericht toezicht. Dit houdt in dat er op afstand toezicht gehouden wordt op de accommodaties op alles wat betrekking heeft op de veiligheid en kwaliteit van de accommodaties. Een onderdeel hiervan is het Keurmerk Veilig & Schoon. De monitoring vindt plaats door Sportfondsen Nederland in samenwerking met de Stichting Zwembadkeur, Lloyds en KIWA. Recreatiecentrum Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring waren de pilot accommodaties voor de eerste monitoring. Veiligheidsnormen Uiteraard beschikken onze accommodaties over een actueel ontruimingsplan en toezichtplan. Jaarlijks houden zij een ontruimingsoefening. De vaardigheid van medewerkers ten aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrillator) en bedrijfshulpverlening wordt in cursussen en trainingen jaarlijks tenminste één keer getoetst en onderhouden. Het toezicht bij het zwemmen is minimaal afgestemd op de eisen die de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) hieraan stelt. Naast de jaarlijkse audit van het Keurmerk Veilig & Schoon vinden er ook (on)aangekondigde controles plaats door: - Brandweer, - DCMR (Milieudienst Rijnmond), - GGD, - VWA (Voedsel- en Warenautoriteit), - KBBL (zwemwatercontrole, legionellacontrole en vloeroppervlakte controles), - Provincie Zuid-Holland (Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden). Legionellabestrijding Op gebied van legionellabestrijding zijn de afgelopen jaren vele maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de legionellabacterie nagenoeg niet meer wordt aangetroffen. Nieuwe website In 2012 zijn de websites van Sportfondsen Rotterdam en de accommodaties in een nieuw jasje gestoken. Alle websites kregen een gebruiksvriendelijkere indeling volgens de huisstijl van Sportfondsen Nederland. Dit vergrootte niet alleen de herkenbaarheid van de accommodaties, het zorgde tevens voor meer saamhorigheid en eenduidigheid richting de bezoekers.

11 Onderhoud en milieu Uit oogpunt van veiligheid en voortgang van de bedrijfsvoering is het van belang dat gebouwen en installaties in goede conditie zijn. Preventief vervangingsonderhoud speelt daarin een grote rol. De accommodaties dragen zorg voor het technisch- en bouwkundig groot onderhoud. Basis daarvoor is het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van het onderhoud. Onderhoud Recreatiecentrum Zevenkampse Ring In 2012 is voor een bedrag van ,-geïnvesteerd in groot onderhoud. Hiervoor werden onder meer de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: - Aanbrengen nieuwe vloeren in kleedruimtes sporthal, - Het plaatsen van ledverlichting op de zwemzaal, - Voorgevel vernieuwd met inbouw pv-panelen, - Het gedeeltelijk aanpassen van de horeca en bar aan de huidige tijd. Onderhoud Recreatiecentrum Oostervant In 2012 is een bedrag gereserveerd conform de MOP van ,-. Recreatiecentrum Oostervant voerde onder meer de volgende onderhoudswerkzaamheden uit: - Verbouwing c.q. renovatie van de horeca, waaronder de bar in het Grand Café en in het steengrillrestaurant, de plafonds, de keukenvloer, - Modernisering inbraakalarmsysteem, - Installatie nieuwe telefooncentrale, - Plaatsing van nieuwe puien in de zwemzaal, - Het uitvoeren van onderhoud aan de gymtoestellen en scheidingswanden in de sporthal, - Renovatie van de kleedruimtes van de sportzalen, waaronder wandtegelwerk, deuren, banken en haakjes, - Reparatie straattegels van de parkeergarage, - Vervanging puien van de zwemzaal, - Vervanging boeiborden voorterras, - Vervanging aluminium kozijnen sporthalgangen. Onderhoud Sportfondsen Rotterdam Noord Sportfondsen Rotterdam Noord is in afwachting van een grootscheepse restauratie. Zowel 2011 als 2012 stonden daarom in het teken van de voorbereidingen voor deze restauratie. Er vonden meerdere gesprekken plaats met Stadsontwikkeling, Arcadis, de architecten en Bureau Monumentenzorg om te zorgen dat de restauratie in de periode 2013 tot 2014 zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. In afwachting van deze restauratie is dan ook alleen het noodzakelijk en wettelijk onderhoud in de accommodatie uitgevoerd. Onderhoud Oostelijk Zwembad In juli 2012 is de grootscheepse restauratie van het Oostelijk Zwembad aangevangen. Tot die tijd is alleen het noodzakelijk en wettelijk onderhoud uitgevoerd. Om te zorgen dat de bezoekers van het Oostelijk Zwembad op hun geplande dagen en tijden konden blijven zwemmen, is het buitenbad van Sportfondsen Rotterdam Noord (het Van Maanenbad) tijdelijk overkapt. Deze overkapping zal zowel tijdens de restauratie van het Oostelijk Zwembad als de restauratie van Sportfondsen Rotterdam Noord blijven staan. Zo blijft er voldoende zwemwatercapaciteit in de gemeente en kunnen bezoekers hun sport continueren. Het tijdelijk onderkomen heeft een eigen ingang aan de Schieweg en faciliteiten als kleedruimtes, douches en toiletten. In augustus 2012 is het Oostelijk Zwembad verhuisd naar het tijdelijk onderkomen.

12 Milieu Door het toepassen van technologische ontwikkelingen en duurzaam ondernemen, willen de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zo monitoren de accommodaties hun energieverbruik, waardoor zij snel en adequaat kunnen reageren als er significante wijzigingen in het energieverbruik optreden. Daarnaast hebben Recreatiecentrum Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse inmiddels al vele acties ondernomen in het kader van duurzaamheid, zoals: het toepassen van koper/zilverionisatie en warmte-terug-winning, vervanging van de onderwaterverlichting door led-lampen, het gebruiken van een Gebouw Beheer Systeem etc. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring heeft door haar duurzaam ondernemen zelfs het Green Key certificaat behaald, waarover u verderop in dit verslag meer kunt lezen. Het Oostelijk Zwembad en Sportfondsen Rotterdam Noord zullen na de grootscheepse restauraties helemaal duurzaam zijn.

13 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam voelen zich mede verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkeling in de stad en hun directe omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De bedrijfscultuur is gebaseerd op maatschappelijk ondernemerschap en het leveren van optimale waarde voor alle partijen die bij de initiatieven van de Sportfondsenaccommodaties betrokken zijn. Goede voorbeelden van het maatschappelijk ondernemen in 2012 zijn: Recreatiecentrum Zevenkampse Ring - De organisatie van de schoolzwemwedstrijden in samenwerking met de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam. Er waren 110 deelnemers - Sponsoring van de sporthal voor Buddy for life - Deelname Wijkplatform (WOP) - In het kader van de seniorenmaand - De organisatie van een succesvolle fietstocht voor senioren in het Hitlandbos. Deze fietstocht vond plaats onder begeleiding van een Natuurgids. - Uitwerking van de mobiliteitsscan. Dit is een adviesrapport om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de organisatie en de mogelijkheden voor (duurzame) verbeteringen voor werknemers en bezoekers. - Deelname aan de Dag van de Duurzaamheid. Lees hier meer over verderop in dit verslag. - Uitreiking MVO-certificaat door Sportfondsen Nederland. Recreatiecentrum Oostervant - Bijdrage aan bijeenkomst c.q. debat Stichting Aljisr (bruggenbouwers) in bijzijn van deelgemeentevoorzitter Goncalves en burgemeester Aboutaleb. - Organisatie van de Seniorendagen. De senioren werden getrakteerd op Oosterse hapjes en drankjes. Daarnaast konden zij deelnemen aan bingo en buikdansactiviteiten. - Deelname aan het full engagement project van de deelgemeente Delfshaven. Vanuit dit project zijn twee vacatures voor vrijwilligers uitgezet voor een technisch medewerker en een sporthalmedewerker. Er is een vrijwilliger voor de sporthal gestart. - Uitwerking van de mobiliteitsscan; een adviesrapport om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de organisatie en de mogelijkheden voor (duurzame) verbeteringen voor werknemers en bezoekers. Als duurzaam alternatief maakte al 4 medewerkers gebruik van de fiets, maar mede door de mobiliteitsscan nemen nu 11 medewerkers deel aan het nationaal fietsplan. Oostervant is van plan door deze scan meer duurzame projecten voor medewerkers en/ of bezoekers te stimuleren in de toekomst. - Deelname aan en stimulering van de beweging Vrouwen Empowerment binnen Rotterdam Delfshaven. Het doel van het Vrouwen Empowerment is om vrouwenorganisaties vanuit één centraal punt te faciliteren en te ondersteunen. Zo worden zij in staat gesteld om op professionele wijze gezamenlijk of op zichzelf een activiteitaanbod te ontwikkelen en aan te bieden die kan bijdragen aan het verstevigen van de economische, maatschappelijke en sociale positie van de individuele vrouwen in Rotterdam. - Bijdrage aan jaarlijkse zwemactiviteit voor kinderen van het Sophia kinderziekenhuis. - Bijdrage aan basketbalvereniging in het aanschaffen van sponsorbasketballen. - De start van de werkgroep Oostervant in Beweging in december Deze werkgroep is in het leven geroepen om de buitenruimte rondom de accommodatie en straten in de wijk in de komende jaren te verbeteren. Deelnemende instanties zijn de deelgemeente Delfshaven, woningcorporatie Woonbron, de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en Oostervant.

14 Sportfondsen Rotterdam Noord - Zwemmen voor MS. Vanwege het 75-jarig jubileum van Sportfondsen Rotterdam werd een speciale actie voor het goede doel, onderzoek naar Multiple Sclerose, georganiseerd. Bijna schoolkinderen zwommen enthousiast gedreven de coopertest in het water. Voor alle banen die in 12 minuten waren gezwommen doneerde het zwembad 10 cent aan Move for MS. Op school kregen de meeste kinderen ook een stukje voorlichting over deze ziekte van het zenuwgestel. Sportfondsen Rotterdam Noord koos voor de samenwerking met Move for MS, omdat deze stichting dichtbij de doelen van het zwembad staat. Gezondheid en bewegen. Het bij elkaar gezwommen geld, bijna 1.500,- is via stichting MS Research naar het Erasmus MC gegaan waar onderzoek gedaan wordt naar MS bij kinderen. - Het faciliteren van het zwembad voor het Zwemevent. Met dit evenement krijgen de zwemverenigingen de mogelijkheid leden te werven voor hun activiteiten. Tegen het einde van het Zwemevent brak er een kleine brand uit aan de tijdelijke overkapping. Uit voorzorg is toen het zwembad ontruimd. - Het faciliteren van de vergaderruimte voor een stembureau. Voor de landelijke verkiezingen van 2012 stelde Sportfondsen Rotterdam Noord haar vergaderruimte ter beschikking als stemlokaal. Veel mensen uit de omringende wijken brachten hier hun stem uit op een politieke partij. Het Oostelijk Zwembad - Als voorbereiding op de restauratie van het Oostelijk Zwembad organiseerden zij een speciale actie voor het Sophia Kinderziekenhuis. Met speciale flesjes konden bezoekers voor 0,80 cent het zwembad beginnen met leegmaken. De opbrengst van de flesjes kwam ten goede aan de researchafdeling van het Sophia Kinderziekenhuis. De flesjes hebben later nog een doel. Bij de opening van het gerestaureerde bad mag iedere bezoeker met een flesje eenmalig gratis zwemmen. - Vanwege de restauratie zijn alle zwemmaterialen die niet meer volledig bruikbaar waren, geschonken aan een vrijwilligerszwembad in Suriname. Het betrof materialen als zwemlijnen, zwemplanken, zwemkurken en een lage duikplank. Daarnaast namen alle accommodaties deel aan de campagne zwem-abc in samenwerking met de Stichting Promotie Rotterdamse zwembaden. Deze campagne loopt nog en heeft als doel kinderen en hun ouders te overtuigen van de noodzaak van het behalen van het complete zwem-abc. Tot slot vond in 2012 in samenwerking met een lokale ondernemer voor het 4e achtereenvolgende jaar een verkoopweek plaats van kinderbadkleding. Deze verkoop wordt door de bezoekers van de accommodaties bijzonder gewaardeerd.

15 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring in 2012 Speerpunten 2012 In 2012 werkte Recreatiecentrum Zevenkampse Ring aan de volgende speerpunten: - De kwaliteit van het zwemonderwijs verbreden door opleidingstrajecten aan te bieden en de betrokkenheid van ouders te vergroten, - Verbeterpunten, welke in het plan van aanpak zijn opgenomen, realiseren naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2010, - Streven naar een Great Place To Work, - Het realiseren van de begroting door efficiënt activiteiten te beoordelen op kosten en baten, - Het streven naar milieubewustwording bij medewerkers en bezoekers. Duurzaam ondernemen Green Key Op 22 december 2011 ontving Recreatiecentrum Zevenkampse Ring als eerste zwembad in Nederland een Green Key. Daarmee was Zevenkampse Ring de eerste die voldeed aan de strenge criteria voor een milieuvriendelijk zwembad. De Green Key is het internationaal keurmerk voor bedrijven in onder meer de toerisme- en recreatiebranche die serieus bezig zijn met duurzaamheid, milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Recreatiecentrum Zevenkampse Ring behaalde de hoogst haalbare Green Key, namelijk goud. Met het Green Key certificaat laat Zevenkampse Ring aan haar bezoekers, relaties en overheid zien dat zij meer voor het milieu doet, dan de wet van haar vraagt. De Green Key is geen verplicht keurmerk, maar wordt behaald op vrijwillige inzet. Om voor de Green Key in aanmerking te komen moest de accommodatie diverse maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Enkele maatregelen waren: - Energiebesparende maatregelen, zoals waterbesparing, ledverlichting en pv-panelen, - Het in kaart brengen van de afvalstromen, - Het plaatsen van speciale afvalbakken voor plastic, - Inkopen van biologische en fairtrade producten, - Aanbieden van een fietsplan voor de medewerkers. - Het inzetten van milieubewuste schoonmaakmiddelen en technieken, zoals microvezel doeken. Daar Zevenkampse Ring in 2011 gekeurd was op de normen van de dagrecreatie zijn in 2012 normen voor een openbare indoor zwem- en sportcomplex opgesteld. Zevenkampse Ring was daarbij het landelijk voorbeeld en diende als pilot accommodatie. Dag van de duurzaamheid In 2012 streefde Zevenkampse Ring naar nog meer milieubewustwording bij haar medewerkers en bezoekers. Dit deden zij onder meer door het aanbieden van een fietsplan voor de medewerkers, het aanbieden van natuur- en milieuactiviteiten voor onze bezoekers en het duurzaam gebruik en aanschaf van producten. Daarnaast deed Zevenkampse Ring op 10 oktober 2012 mee aan de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseerde de accommodatie een aantal bijzondere activiteiten die met het milieu en duurzaamheid te maken hadden en werd de nieuwe ledverlichting in de zwemzaal en de zonnepanelen op de voorgevel van het gebouw officieel in gebruik genomen. Dit laatste gebeurde in samenwerking met basisschool de Tangram onder leiding van Wethouder Laan en portefeuillehouder Koedijk van de deelgemeente Prins Alexander.

16 Groenste Zwembad Alle inspanningen voor het behalen van de Green Key waren niet tevergeefs. In 2012 werd Zevenkampse Ring uitgeroepen tot Groenste Zwembad van Nederland! Zevenkampse Ring combineert meerdere duurzame technieken. Bovendien is dit het eerste zwembad in Nederland dat een Green Key bezit, aldus de jury. Voor Zevenkampse Ring voelt de prijs als een grote erkenning van alle inspanningen die zijn verricht. Daarnaast is het een aanmoediging om als voorbeeld te blijven dienen voor alle andere zwembaden in Nederland. Strategietraject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Tot slot kreeg Zevenkampse Ring in 2012 als klap op de vuurpijl ook nog het strategietraject MVO uitgereikt. Voor deelnemers aan de MVO-prijs Groot-Rotterdam en bedrijven die onderdeel uitmaken van de campagne Rotterdam Fairtrade werden drie strategietrajecten beschikbaar gesteld door W&I Consultants. De winnaars van deze trajecten werden geselecteerd op basis van de ingestuurde motivatie, persoonlijke pitch en hun MVO inspanningen. Samen met strategieconsultants gaan de winnaars aan de slag met de strategie van hun bedrijf. Zo ook Zevenkampse Ring. Zevenkampse Ring 30 jaar In december bestond Zevenkampse Ring 30 jaar. Om dit jubileum te vieren werd in het weekend van 8 en 9 december 2012 een sfeervolle Winterfair georganiseerd voor alle bezoekers. Naast kraampjes, blokhutten en een gezellig pleintje was er ook een schaatsbaan aanwezig waar de jeugd zijn vertier had. De fair was een groot succes, waar maar liefst bezoekers op afkwamen. Recreatief zwemmen, zwemlessen en groepsactiviteiten Recreatiecentrum Zevenkampse Ring heeft een wedstrijd- en een recreatiebad. In beide baden kan er dagelijks op verschillende tijden worden gezwommen. In 2012 was het zwembad uur geopend en waren er recreatieve bezoekers. Het bezoek is licht gestegen ten opzichte van Reden hiervoor is dat recreatief zwemmen in deze economische tijd een relatief goedkope activiteit is. In 2012 konden bezoekers terecht voor: Recreatief zwemmen Vrijzwemmen, banenzwemmen, discozwemmen, verjaardagfeestjes, thema vakantieweken (1001 nacht, griezelweek), evenementen. Zwemlessen Baby & peuter zwemmen, particuliere zwemlessen, privé lessen, schoolzwemmen, turbocursussen in de vakantie en waterwennen. Groepslessen ClubAquarobics, ClubAquafit, ClubAquavitaal, Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO), reactiveringszwemmen, Club Fit. Daarnaast bood Zevenkampse Ring een tweetal nieuwe activiteiten aan, waaronder Zwangerschapszwemmen en begeleid banenzwemmen. Tevens organiseerde de accommodatie leuke evenementen en activiteiten, zoals een Ladies Night en diverse themaweken. Ook vond in Zevenkampse Ring voor de eerste keer een waterski-actie plaats voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen in deze leeftijd, in het bezit van een A-diploma, konden in het zwembad waterskiën via een speciale kabelbaan. De activiteit was een groot succes en was dan ook helemaal uitverkocht.

17 Zwemlessen Het bezoek aan de zwemlessen bedroeg in , een toename van het aantal lesklanten met 9%. Om de huidige wachtlijsten in te korten werden er extra lessen ingepland. Dit leidde tot de toename van het aantal lesklanten. Tevens is geprobeerd om ouders meer te betrekken bij de zwemlessen door het organiseren van kijk- en meezwemweken en het laten meekijken op televisieschermen. Door ondersteuning met nieuwsbrieven en het leerlingvolgsysteem blijven ouders bovendien op de hoogte en bewust van het belang van zwemles. Verenigingen en groepen Binnen Recreatiecentrum Zevenkampse Ring is een aantal verenigingen en groepen die het zwembad (met of zonder medewerkers) of andere ruimten, huren. Het aantal bezoeken door de verenigingen bedroeg afgelopen jaar In 2012 waren deze groepen: - Zwemvereniging L.A.C., - Zwemvereniging Ommoord, - t Natte Uitje (vereniging gericht op mindervaliden), - Duikvereniging de Dolphins, - Kanovereniging de Zwalker, - Politie opleiding, - De Schalm. Zwemvereniging Ommoord verkeerde in 2012 in zwaar weer. In samenwerking met Zevenkampse Ring werd een plan van aanpak opgesteld voor ledenwerving. Daarnaast verlaagde Zevenkampse Ring de zwembadhuur met 15%, zodat de vereniging toch door kon gaan tot en met juni Horeca De omzet van de horeca is licht gestegen ten opzichte van 2011 en bedroeg ,- Na een dalende omzet de afgelopen jaren ziet Zevenkampse Ring nu weer een stijgende lijn. Dit heeft onder meer te maken met een actievere verkoop van de producten en een efficiënte inzet van de medewerkers. Naast feesten en partijen organiseerden zij dit jaar ook diverse eigen feesten, zoals een Glitter & Glamour Party. Daarnaast heeft er een uitbreiding van het assortiment Fairtrade producten plaatsgevonden.

18 Sporthal Voor de zaalsporter is de sporthal beschikbaar gedurende zeven dagen per week van tot uur. In 2012 was de sporthal uur geopend. Van maandag t/m vrijdag wordt de sporthal overdag voornamelijk gebruikt door scholen. Aan het einde van de dag en in de avonduren is de sporthal met name in gebruik door verenigingen en sportbonden. De verenigingen en bonden, die in 2012 gebruik maakten van de sporthal, zijn: - Basketbalvereniging Alexandria, - Badmintonvereniging BCS, - Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, - Karatevereniging Urvin, - Astmafonds, - Koninklijke Nederlandse Hockeybond, - Dagactiviteitencentrum De Schalm, - Stephen Gadd Sport, - Hockeyclub Rotterdam, - OMHC Hockeyvereniging Nesselande, - De Schalm. Deze verenigingen oefenen onder meer sporten uit als zaalvoetbal, basketbal, hockey, karate, badminton en judo. Naast de diverse sporten en toernooien werd de sporthal ook gebruikt voor diverse andere activiteiten, zoals: - Vlooienmarkten, - BCS Badminton Nachttoernooi, - Dag van de leerkracht. 400 onderwijzers in samenwerking met Olympia College Praktijkonderwijs, - Sport Experience door Sport en Recreatie in samenwerking met Zevenkampse Ring. Dit evenement vindt inmiddels al enkele jaren met succes plaats. Dit jaar namen 210 kinderen deel aan Sport Experience. Er was tevens een verenigingsmarkt om kinderen bekend te maken met de diverse verenigingssporten, - Game Valley door Sport en Recreatie in samenwerking met Zevenkampse Ring. Ook dit evenement vindt inmiddels al enkele jaren met succes plaats. Dit jaar namen ruim kinderen deel aan Game Valley, waarbij zij diverse workshops bijwoonden van waterpolo, snorkelen, basketbal, beachvoetbal, karate, etc., - Palieter Buddy for Life karatetoernooi, waarbij Zevenkampse Ring de sporthal faciliteerde voor het goede doel.

19 Spiegelzaal Recreatiecentrum Zevenkampse Ring heeft een spiegelzaal van ca. 100m2. Deze zaal werd onder meer verhuurd aan Black Eagle karatevereniging en andere verenigingen en was in gebruik voor diverse vergaderingen, workshops en cursussen. Medewerkers Zevenkampse Ring wil graag een great place to work zijn voor haar medewerkers. Daarom is als managementtool generatiemanagement ingezet. Generatiemanagement houdt rekening met de generaties waartoe de medewerkers behoren en speelt in op de verschillen tussen de generaties. Zo tracht Zevenkampse Ring een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren met oog voor generaties, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van elke levensfase én generatie. Zo streeft zij naar duurzame inzetbaarheid van het personeel. Een voorbeeld hiervan is de inzet van oudere medewerkers voor begeleiding van stagiaires en jongere medewerkers. Daarnaast werd de medewerkers meerdere cursussen aangeboden, waaronder: - Cursus klantvriendelijkheid en actieve verkoop, - Cursus meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarna er een aanstelling plaatsvond van een aandachtsfunctionaris, - Cursus Lifeguard, - Overvaltraining, - Teamdag interne opleiding Green Key.

20 Recreatiecentrum Oostervant in 2012 Recreatiecentrum Oostervant had voor 2012 de volgende speerpunten: - Zorgen voor meer herkenbaarheid van Recreatiecentrum Oostervant als bowlingcentrum, sportcentrum, ontmoetingscentrum en ontspanningscentrum in de deelgemeente Delfshaven en het centrum van Rotterdam, waardoor de accommodatie meer gaat leven hetgeen zal leiden tot meer bezoek en cross selling, - Investeren in duurzaamheid, - Verhogen van het horecabezoek, omzet aan de bar en keuken met als resultaat een totale omzetstijging van 5% ten opzichte van 2011, - Samenwerking met scholen en/of organisaties versterken met als doel de contacten te behouden, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut, - Samenwerkingsverbanden aangaan met Sport BSO de Hefgroep teneinde het bezoek van het zwembad en de omzet van de horeca te verbeteren. Recreatiecentrum Oostervant 30 jaar In september bestond Oostervant 30 jaar. Om dit jubileum te vieren werd in de week van 3 tot en met 9 september 2012 een bijzondere jubileumweek georganiseerd voor alle bezoekers. Naast diverse kortingsacties, waarbij men kon deelnemen aan activiteiten voor 30 cent of 30% korting, was er ook een 30 banen vierdaagse, een jubileum voetbaltoernooi, een activiteitenmiddag voor kinderen, speciale brunch voor senioren, een ladies aquafitnight, een kleurplatenwedstrijd en een facebook en twitteractie. Daarnaast werd een aantal gadgets weggegeven. De jubileumweek was een groot succes.

Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010

Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010 Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010 Inhoudopgave Voorwoord Beleid en strategie Personeel en organisatie Keurmerk veilig en schoon Onderhoud en milieu Maatschappelijk ondernemen Zwemlessen,

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie