Publicitair jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicitair jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Publicitair jaarverslag 2012 Sportfondsen Rotterdam

2 Een leven lang sport en bewegen Sportfondsen Rotterdam is en blijft in beweging. Wij brengen niet alleen anderen in beweging, maar ontwikkelingen in onze omgeving beïnvloeden ook onze koers. Onze plannen hebben daarom geen eeuwigheidswaarde. Wij staan open voor verandering. Op dit moment zien wij een steeds bredere maatschappelijke belangstelling voor sport, bewegen en gezondheid. Sportfondsen Rotterdam is een resultaatgerichte en maatschappelijk betrokken organisatie die samen met haar accommodaties een leven lang sport en bewegen biedt. Kernactiviteiten De kernactiviteiten van de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn zwemlessen voor scholen en particulieren, vrijzwemmen, groepslessen, bowling, het verhuren van zwembaden en sportzalen aan met name verenigingen en het beheren van horeca en vergaderzalen. Daarnaast ondersteunt en adviseert Sportfondsen Rotterdam bij het beheren en onderhouden van de accommodaties. Multifunctionele accommodaties Sportfondsen Rotterdam beheert onder meer vier binnenzwembaden, 1 buitenbad, 2 sporthallen, 1 gymzaal, 4 horecagelegenheden en een bowlingbaan. Deze faciliteiten zijn ondergebracht in 4 multifunctionele accommodaties. Dit zijn het Oostelijk Zwembad, Sportfondsen Rotterdam Noord, Recreatiecentrum Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring. Daarnaast is Zwembad de Zeehond uit Rozenburg in 2010 aangesloten bij Sportfondsen Rotterdam voor advisering en ondersteuning. Werken met enthousiasme Onze aandacht blijft gericht op onze bezoekers, verenigingen, de (deel)gemeente(n), leveranciers en medewerkers. Onze resultaten worden uiteindelijk bepaald door onze gezamenlijke inspanningen om zoveel mogelijk inwoners uit de (deel)gemeente(n) (van) Rotterdam in beweging te brengen en houden. Ons enthousiasme voor het werk dat wij mogen doen is daarbij bepalend. Belang van beweging Sportparticipatie in de meest brede zin van het woord staat hoog op de politieke agenda. Sport, spel en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Het bevordert de gezondheid, verbetert de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken en stimuleert integratie. Jaarlijks leveren de maatschappelijke waarden van sport in Rotterdam bijna 1 miljard aan positieve effecten op, zoals: - een betere gezondheid; een langere levensduur en vermindering van ziekteverzuim, - betere schoolprestaties, - een toename van de leefbaarheid, bedrijvigheid en consumptieve bestedingen, - waardestijging van vastgoed en - meer sociale binding tussen wijken en mensen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR). Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties sluiten zich aan bij deze tendens door nu en in de toekomst het aanbod zo goed mogelijk aan te passen op de sport- en beweegbehoefte in kwalitatief goede voorzieningen. Om nog verder in te spelen op het belang van beweging, wordt de komende jaren de plannen om de sportparticipatie te verhogen van het College B&W nauwlettend gevolgd en waar mogelijk mede gerealiseerd. Evenals het College B&W van Rotterdam onderstrepen ook Sportfondsen Rotterdam en haar ac-

3 commodaties de positieve bijdrage van sport aan maatschappelijke opgaven, zoals integratie, sociale participatie en betere schoolprestaties. Daarom juichen Sportfondsen Rotterdam en de accommodaties het besluit van het College B&W voor een hogere sportparticipatie van harte toe. De plannen van Rotterdam om de sportparticipatie te verhogen van 58% (eind 2009) naar 64% (eind 2013) en 70% (2016) worden dan ook door Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties actief opgepakt. Zo worden sport en bewegen in Rotterdam immers een vanzelfsprekendheid. In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten in 2012 door Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties ondernomen zijn om sport en bewegen in haar omgeving te bevorderen. Bron: Economic Development Board Rotterdam

4 Inhoudsopgave Voorwoord Beleid en strategie Personeel en organisatie Veiligheid en kwaliteit Onderhoud en milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen Recreatiecentrum Zevenkampse Ring in 2012 Recreatiecentrum Oostervant in 2012 Sportfondsen Rotterdam Noord in 2012 Het Oostelijk Zwembad in 2012 Enkele cijfers in beeld Geschiedenis van Sportfondsen Nederland Missie van de Sportfondsen Groep Sportfondsen als Exploitant Sportfondsen als Dienstverlener Sportfondsen Shared Services Kwaliteitmanagement Maatschappelijk betrokken Toekomstgericht

5 Voorwoord Voor u ligt het publicitair jaarverslag 2012 van Sportfondsen Rotterdam en haar accommodaties. Een jaarverslag dat door de nauwe samenwerking tussen bovengenoemde partijen tot stand is gekomen. In dit verslag geven wij inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar en informeren wij onze (deel)gemeente(n), verenigingen, bezoekers, relaties, media en natuurlijk onze medewerkers over de ontwikkelingen binnen Sportfondsen Rotterdam. Op deze wijze leggen wij verantwoording af over het maatschappelijk functioneren van onze organisatie. De financiële verantwoording wordt vastgelegd in de aparte jaarrekeningen. In 2011 hebben wij reeds onze visie op de toekomst herijkt op basis van de ontwikkelingen die wij om ons heen waarnemen. Ondanks de brede politieke steun voor sport, bewegen en gezondheid zal ook onze sector in de komende jaren invloed ondervinden van de bezuinigingen die het Rijk aan de gemeentes oplegt. Daarnaast zijn de slechte economische omstandigheden van invloed op de keuzes die onze bezoekers maken bij de besteding van hun vrije tijd. Deze en andere ontwikkelingen hebben wij verwerkt in ons jaarverslag van Bewegen en gezondheid zijn de laatste jaren steeds belangrijker, waarbij sport een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het tegengaan van maatschappelijke problemen. Lokaal is sport niet los te zien van ontwikkelingen op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en ruimtelijke ordening. Als exploitant van een binnenaccommodatie en aanbieder van vele bewegingsactiviteiten zien wij hier een belangrijke maatschappelijke taak voor ons weggelegd. Vanaf deze plaats willen wij namens de Raad van Commissarissen, directie en management alle medewerkers en betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet ten behoeve van het verzorgen van een plezierig en veilig verblijf van onze gasten. Hans Timmerman, directeur

6 Geschiedenis De Stichting Sportfondsen Rotterdam is opgericht in Sportfondsen Rotterdam is een samenwerkingsverband van vijf Sportfondsenaccommodaties te Rotterdam. De vijf aangesloten accommodaties zijn: - Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V.; - Sportfondsen Rotterdam Noord N.V.; - B.V. Recreatiecentrum Oostervant; - B.V. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring; - Stichting Zwembad de Zeehond. In 2010 heeft Zwembad de Zeehond uit Rozenburg zich bij Sportfondsen Rotterdam aangesloten voor advisering en ondersteuning van haar accommodatie. Deze accommodatie is nog niet officieel bij het samenwerkingsverband aangesloten. Naast het doel de samenwerking tussen de accommodaties op meerdere vlakken te versterken, ondersteunt en adviseert Sportfondsen Rotterdam haar accommodaties op meerdere gebieden, zoals personeelsbeleid, onderhoud en milieu, veiligheid en kwaliteit, marketing, communicatie en inkoop. Ruim 75 jaar is Sportfondsen Rotterdam actief bezig met het exploiteren, beheren en ontwikkelen van accommodaties, waarbij de accommodaties een constructieve bijdrage willen leveren aan gezondheid, welzijn, veiligheid, integratie en maatschappelijke betrokkenheid.

7 Beleid en strategie Het beleid en de strategie van de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn afgestemd op de eisen, verwachtingen en mogelijkheden van hun opdrachtgevers, bezoekers en leveranciers. Zij delen echter wel dezelfde missie en visie. Missie De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn voor een ieder toegankelijk en staan garant voor plezier en ontspanning in een veilige en schone omgeving met kwalitatief hoogwaardige faciliteiten, een breed aanbod en verantwoorde begeleiding. Visie Sportfondsen Rotterdam is een innovatieve, toonaangevende organisatie die zich positief onderscheidt als dienstverlener in de sport-, welzijns- en recreatiebranche met als uitgangspunt maatschappelijk ondernemen binnen de financiële kaders. Doelen Het bevorderen van sportieve recreatie en georganiseerde sport door een gevarieerd en dialoog gestuurd aanbod in het bijzonder voor bewoners die meer gebonden zijn aan de eigen buurt en wijk, - Het bevorderen van gemeenschapsvorming door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en het versterken van sociale netwerken tussen bewoners, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, - Het bevorderen van respectvolle omgang tussen bewoners, generaties en bevolkingsgroepen, - Een aanbod dat past in het kader van de functie voor de volksgezondheid die de accommodatie heeft. Jaarlijkse aandachtspunten Een aantal aandachtspunten keert jaarlijks terug en loopt als een rode draad door het bedrijf. Elk jaar zijn onderstaande items punten van aandacht en worden als zodanig uitgevoerd: - Het voldoen aan de streefwaarden, prestatie-indicatoren en de kengetallen vastgesteld door de (deel)gemeente(n). Hierbij staat de notitie van uitgangspunten van de (deel)gemeente(n) centraal. - Investeren conform de MOP. - Maatschappelijk ondernemen en het netwerk uitbreiden met andere belanghebbenden in de (deel) gemeente(n) met het doel de sportieve recreatie te bevorderen. - Behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon. Elke accommodatie stelt daarnaast in een jaarplan haar speerpunten op voor het komende jaar. In de specifieke hoofdstukken van de accommodaties zijn deze speerpunten genoemd. Daarnaast stelt ook Sportfondsen Rotterdam als overkoepelend orgaan haar eigen speerpunten op. Voor het jaar 2012 waren dit: - Pro-actief een rol spelen in de ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam met betrekking tot de mogelijke verzelfstandiging dan wel het komen tot één sportbedrijf van de (veertien) Rotterdamse zwembaden, teneinde de continuïteit van de Rotterdamse Sportfondsenaccommodaties te waarborgen; - Behouden van de Green Key van Zevenkampse Ring; - Structureel aandacht blijven besteden aan het INK-model; - Restauratieplannen Oostelijk Zwembad en Sportfondsen Rotterdam Noord bewaken.

8 Personeel en organisatie Organisatie In de vrijetijdsmarkt gaat het in eerste instantie om mensen. Gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam streven ernaar om de motivatie, groei en ontwikkeling van hun medewerkers te stimuleren. Zij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, een goed evenwicht tussen werk en privé alsmede mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loopbaanontwikkeling. Door te investeren in de medewerkers, investeren de accommodaties in het toekomstige succes van de organisatie. De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam worden bestuurd door een statutair directeur en een operationeel directeur en geadviseerd en gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. Elke accommodatie heeft een manager. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2012: P. Sies, voorzitter R.F. van Hoek, lid R. Gringhuis, lid Bestuur: J.C.H. Verkoelen (statutair directeur) J.J. Timmerman (operationeel directeur) De medewerkers zijn in dienst van de besloten en naamloze vennootschappen. Zij vallen onder de CAO voor Verblijfsrecreatie en Zweminrichtingen van de Recron. In 2012 waren er bij de accommodaties tezamen circa 150 medewerkers in dienst. Deze medewerkers hebben zich ook afgelopen jaar weer buitengewoon ingezet voor de organisatie. Personeelsreglement In 2012 is een nieuw personeelsreglement van kracht geworden in de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam. Het doel van het personeelsreglement is om de medewerkers te informeren over de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid van Sportfondsen Rotterdam. Tevens biedt het duidelijkheid over de rechten en plichten als medewerker, de geldende arbeidsvoorwaarden en regels en regelingen.

9 Opleiding en training Vanzelfsprekend beschikken alle medewerkers over de voor hun taakuitvoering vereiste vaardigheden en diploma s. Continue ontwikkeling, waaronder scholing en bijscholing, is nodig om op een verantwoorde manier in te spelen op de wensen van de bezoekersgroepen. Van elkaar leren door uitwisseling van kennis is onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie. In 2012 is het Beroepsopleidingplan (BOP), opgesteld in 2009 door Manage to Manage, aangepast aan de ontwikkelingen binnen de accommodaties en zijn er weer scholingen opgenomen voor uitvoerende, ondersteunende en management functies. Het merendeel van de opleidingen wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Recreatie. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol en hebben met de leidinggevende een zogenaamd startgesprek, waarin doelstellingen worden besproken. Minimaal één keer per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats met elke medewerker. Daarnaast biedt Sportfondsen Rotterdam studenten volop mogelijkheden om de diverse disciplines en de branche te leren kennen door het aanbieden van stages. Jubileumfeest In 2012 vierden alle accommodaties een jubileum. Zo bestond het Oostelijk Zwembad 80 jaar, Sportfonden Rotterdam Noord 75 jaar en Recreatiecentrum Oostervant en Zevenkampse Ring beiden 30 jaar. Sportfondsen Rotterdam bestond daarnaast ook 10 jaar. Om de jubilea van Sportfondsen Rotterdam en de accommodaties te vieren, de saamhorigheid van en samenwerking tussen de accommodaties te vergroten en het concept a great place to work uit te dragen, werd op 3 november 2012 een groots jubileumfeest gevierd. Ook de medewerkers van zwembad de Zeehond waren hiervoor uitgenodigd. Zij vieren in 2013 hun 40-jarig jubileum. Intranet In 2012 is begonnen met de realisatie van een intranet voor de organisatie. Een intranet voor en door medewerkers. Het intranet heeft als doel de samenwerking en saamhorigheid verder te vergroten binnen de Rotterdamse Sportfondsenaccommodaties. Het digitale netwerk ondersteunt de interne communicatie en informatievoorziening. In 2013 zal het intranet verder vorm gegeven worden.

10 Veiligheid en kwaliteit Keurmerk Veilig & Schoon De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat bij de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam hoog in het vaandel. De accommodaties zijn reeds sinds de uitvoering in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. Het Keurmerk wordt steeds afgegeven voor een termijn van drie jaar, waarbij de accommodaties elk jaar opnieuw herkeurd worden. De keuring wordt afwisselend uitgevoerd door 2 keuringsbureaus. Na drie jaar vindt een nulmeting plaats. Het Keurmerk Veilig & Schoon bevat harde criteria met het wettelijk kader als ondergrens en wordt aangevuld met normen die de kwaliteit waarborgen. Voorbeelden daarvan zijn concrete calamiteitenplannen en ontruimingsoefeningen, toezichtplannen en controle van horeca, brandveiligheid, plafondophanging, glijbanen, arbeidsomstandigheden, speeltoestellen en voorzieningen voor mindervaliden. De laatste jaren worden wettelijke eisen steeds strenger en de zwembadbezoeker heeft behoefte aan een veilig en schoon zwembad. Met het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon tonen onze accommodaties aan dat zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Systeemgericht toezicht Dit jaar heeft een eerste aftrap plaatsgevonden voor systeemgericht toezicht. Dit houdt in dat er op afstand toezicht gehouden wordt op de accommodaties op alles wat betrekking heeft op de veiligheid en kwaliteit van de accommodaties. Een onderdeel hiervan is het Keurmerk Veilig & Schoon. De monitoring vindt plaats door Sportfondsen Nederland in samenwerking met de Stichting Zwembadkeur, Lloyds en KIWA. Recreatiecentrum Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring waren de pilot accommodaties voor de eerste monitoring. Veiligheidsnormen Uiteraard beschikken onze accommodaties over een actueel ontruimingsplan en toezichtplan. Jaarlijks houden zij een ontruimingsoefening. De vaardigheid van medewerkers ten aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrillator) en bedrijfshulpverlening wordt in cursussen en trainingen jaarlijks tenminste één keer getoetst en onderhouden. Het toezicht bij het zwemmen is minimaal afgestemd op de eisen die de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) hieraan stelt. Naast de jaarlijkse audit van het Keurmerk Veilig & Schoon vinden er ook (on)aangekondigde controles plaats door: - Brandweer, - DCMR (Milieudienst Rijnmond), - GGD, - VWA (Voedsel- en Warenautoriteit), - KBBL (zwemwatercontrole, legionellacontrole en vloeroppervlakte controles), - Provincie Zuid-Holland (Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden). Legionellabestrijding Op gebied van legionellabestrijding zijn de afgelopen jaren vele maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de legionellabacterie nagenoeg niet meer wordt aangetroffen. Nieuwe website In 2012 zijn de websites van Sportfondsen Rotterdam en de accommodaties in een nieuw jasje gestoken. Alle websites kregen een gebruiksvriendelijkere indeling volgens de huisstijl van Sportfondsen Nederland. Dit vergrootte niet alleen de herkenbaarheid van de accommodaties, het zorgde tevens voor meer saamhorigheid en eenduidigheid richting de bezoekers.

11 Onderhoud en milieu Uit oogpunt van veiligheid en voortgang van de bedrijfsvoering is het van belang dat gebouwen en installaties in goede conditie zijn. Preventief vervangingsonderhoud speelt daarin een grote rol. De accommodaties dragen zorg voor het technisch- en bouwkundig groot onderhoud. Basis daarvoor is het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van het onderhoud. Onderhoud Recreatiecentrum Zevenkampse Ring In 2012 is voor een bedrag van ,-geïnvesteerd in groot onderhoud. Hiervoor werden onder meer de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: - Aanbrengen nieuwe vloeren in kleedruimtes sporthal, - Het plaatsen van ledverlichting op de zwemzaal, - Voorgevel vernieuwd met inbouw pv-panelen, - Het gedeeltelijk aanpassen van de horeca en bar aan de huidige tijd. Onderhoud Recreatiecentrum Oostervant In 2012 is een bedrag gereserveerd conform de MOP van ,-. Recreatiecentrum Oostervant voerde onder meer de volgende onderhoudswerkzaamheden uit: - Verbouwing c.q. renovatie van de horeca, waaronder de bar in het Grand Café en in het steengrillrestaurant, de plafonds, de keukenvloer, - Modernisering inbraakalarmsysteem, - Installatie nieuwe telefooncentrale, - Plaatsing van nieuwe puien in de zwemzaal, - Het uitvoeren van onderhoud aan de gymtoestellen en scheidingswanden in de sporthal, - Renovatie van de kleedruimtes van de sportzalen, waaronder wandtegelwerk, deuren, banken en haakjes, - Reparatie straattegels van de parkeergarage, - Vervanging puien van de zwemzaal, - Vervanging boeiborden voorterras, - Vervanging aluminium kozijnen sporthalgangen. Onderhoud Sportfondsen Rotterdam Noord Sportfondsen Rotterdam Noord is in afwachting van een grootscheepse restauratie. Zowel 2011 als 2012 stonden daarom in het teken van de voorbereidingen voor deze restauratie. Er vonden meerdere gesprekken plaats met Stadsontwikkeling, Arcadis, de architecten en Bureau Monumentenzorg om te zorgen dat de restauratie in de periode 2013 tot 2014 zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. In afwachting van deze restauratie is dan ook alleen het noodzakelijk en wettelijk onderhoud in de accommodatie uitgevoerd. Onderhoud Oostelijk Zwembad In juli 2012 is de grootscheepse restauratie van het Oostelijk Zwembad aangevangen. Tot die tijd is alleen het noodzakelijk en wettelijk onderhoud uitgevoerd. Om te zorgen dat de bezoekers van het Oostelijk Zwembad op hun geplande dagen en tijden konden blijven zwemmen, is het buitenbad van Sportfondsen Rotterdam Noord (het Van Maanenbad) tijdelijk overkapt. Deze overkapping zal zowel tijdens de restauratie van het Oostelijk Zwembad als de restauratie van Sportfondsen Rotterdam Noord blijven staan. Zo blijft er voldoende zwemwatercapaciteit in de gemeente en kunnen bezoekers hun sport continueren. Het tijdelijk onderkomen heeft een eigen ingang aan de Schieweg en faciliteiten als kleedruimtes, douches en toiletten. In augustus 2012 is het Oostelijk Zwembad verhuisd naar het tijdelijk onderkomen.

12 Milieu Door het toepassen van technologische ontwikkelingen en duurzaam ondernemen, willen de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zo monitoren de accommodaties hun energieverbruik, waardoor zij snel en adequaat kunnen reageren als er significante wijzigingen in het energieverbruik optreden. Daarnaast hebben Recreatiecentrum Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse inmiddels al vele acties ondernomen in het kader van duurzaamheid, zoals: het toepassen van koper/zilverionisatie en warmte-terug-winning, vervanging van de onderwaterverlichting door led-lampen, het gebruiken van een Gebouw Beheer Systeem etc. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring heeft door haar duurzaam ondernemen zelfs het Green Key certificaat behaald, waarover u verderop in dit verslag meer kunt lezen. Het Oostelijk Zwembad en Sportfondsen Rotterdam Noord zullen na de grootscheepse restauraties helemaal duurzaam zijn.

13 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam voelen zich mede verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkeling in de stad en hun directe omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De bedrijfscultuur is gebaseerd op maatschappelijk ondernemerschap en het leveren van optimale waarde voor alle partijen die bij de initiatieven van de Sportfondsenaccommodaties betrokken zijn. Goede voorbeelden van het maatschappelijk ondernemen in 2012 zijn: Recreatiecentrum Zevenkampse Ring - De organisatie van de schoolzwemwedstrijden in samenwerking met de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam. Er waren 110 deelnemers - Sponsoring van de sporthal voor Buddy for life - Deelname Wijkplatform (WOP) - In het kader van de seniorenmaand - De organisatie van een succesvolle fietstocht voor senioren in het Hitlandbos. Deze fietstocht vond plaats onder begeleiding van een Natuurgids. - Uitwerking van de mobiliteitsscan. Dit is een adviesrapport om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de organisatie en de mogelijkheden voor (duurzame) verbeteringen voor werknemers en bezoekers. - Deelname aan de Dag van de Duurzaamheid. Lees hier meer over verderop in dit verslag. - Uitreiking MVO-certificaat door Sportfondsen Nederland. Recreatiecentrum Oostervant - Bijdrage aan bijeenkomst c.q. debat Stichting Aljisr (bruggenbouwers) in bijzijn van deelgemeentevoorzitter Goncalves en burgemeester Aboutaleb. - Organisatie van de Seniorendagen. De senioren werden getrakteerd op Oosterse hapjes en drankjes. Daarnaast konden zij deelnemen aan bingo en buikdansactiviteiten. - Deelname aan het full engagement project van de deelgemeente Delfshaven. Vanuit dit project zijn twee vacatures voor vrijwilligers uitgezet voor een technisch medewerker en een sporthalmedewerker. Er is een vrijwilliger voor de sporthal gestart. - Uitwerking van de mobiliteitsscan; een adviesrapport om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de organisatie en de mogelijkheden voor (duurzame) verbeteringen voor werknemers en bezoekers. Als duurzaam alternatief maakte al 4 medewerkers gebruik van de fiets, maar mede door de mobiliteitsscan nemen nu 11 medewerkers deel aan het nationaal fietsplan. Oostervant is van plan door deze scan meer duurzame projecten voor medewerkers en/ of bezoekers te stimuleren in de toekomst. - Deelname aan en stimulering van de beweging Vrouwen Empowerment binnen Rotterdam Delfshaven. Het doel van het Vrouwen Empowerment is om vrouwenorganisaties vanuit één centraal punt te faciliteren en te ondersteunen. Zo worden zij in staat gesteld om op professionele wijze gezamenlijk of op zichzelf een activiteitaanbod te ontwikkelen en aan te bieden die kan bijdragen aan het verstevigen van de economische, maatschappelijke en sociale positie van de individuele vrouwen in Rotterdam. - Bijdrage aan jaarlijkse zwemactiviteit voor kinderen van het Sophia kinderziekenhuis. - Bijdrage aan basketbalvereniging in het aanschaffen van sponsorbasketballen. - De start van de werkgroep Oostervant in Beweging in december Deze werkgroep is in het leven geroepen om de buitenruimte rondom de accommodatie en straten in de wijk in de komende jaren te verbeteren. Deelnemende instanties zijn de deelgemeente Delfshaven, woningcorporatie Woonbron, de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en Oostervant.

14 Sportfondsen Rotterdam Noord - Zwemmen voor MS. Vanwege het 75-jarig jubileum van Sportfondsen Rotterdam werd een speciale actie voor het goede doel, onderzoek naar Multiple Sclerose, georganiseerd. Bijna schoolkinderen zwommen enthousiast gedreven de coopertest in het water. Voor alle banen die in 12 minuten waren gezwommen doneerde het zwembad 10 cent aan Move for MS. Op school kregen de meeste kinderen ook een stukje voorlichting over deze ziekte van het zenuwgestel. Sportfondsen Rotterdam Noord koos voor de samenwerking met Move for MS, omdat deze stichting dichtbij de doelen van het zwembad staat. Gezondheid en bewegen. Het bij elkaar gezwommen geld, bijna 1.500,- is via stichting MS Research naar het Erasmus MC gegaan waar onderzoek gedaan wordt naar MS bij kinderen. - Het faciliteren van het zwembad voor het Zwemevent. Met dit evenement krijgen de zwemverenigingen de mogelijkheid leden te werven voor hun activiteiten. Tegen het einde van het Zwemevent brak er een kleine brand uit aan de tijdelijke overkapping. Uit voorzorg is toen het zwembad ontruimd. - Het faciliteren van de vergaderruimte voor een stembureau. Voor de landelijke verkiezingen van 2012 stelde Sportfondsen Rotterdam Noord haar vergaderruimte ter beschikking als stemlokaal. Veel mensen uit de omringende wijken brachten hier hun stem uit op een politieke partij. Het Oostelijk Zwembad - Als voorbereiding op de restauratie van het Oostelijk Zwembad organiseerden zij een speciale actie voor het Sophia Kinderziekenhuis. Met speciale flesjes konden bezoekers voor 0,80 cent het zwembad beginnen met leegmaken. De opbrengst van de flesjes kwam ten goede aan de researchafdeling van het Sophia Kinderziekenhuis. De flesjes hebben later nog een doel. Bij de opening van het gerestaureerde bad mag iedere bezoeker met een flesje eenmalig gratis zwemmen. - Vanwege de restauratie zijn alle zwemmaterialen die niet meer volledig bruikbaar waren, geschonken aan een vrijwilligerszwembad in Suriname. Het betrof materialen als zwemlijnen, zwemplanken, zwemkurken en een lage duikplank. Daarnaast namen alle accommodaties deel aan de campagne zwem-abc in samenwerking met de Stichting Promotie Rotterdamse zwembaden. Deze campagne loopt nog en heeft als doel kinderen en hun ouders te overtuigen van de noodzaak van het behalen van het complete zwem-abc. Tot slot vond in 2012 in samenwerking met een lokale ondernemer voor het 4e achtereenvolgende jaar een verkoopweek plaats van kinderbadkleding. Deze verkoop wordt door de bezoekers van de accommodaties bijzonder gewaardeerd.

15 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring in 2012 Speerpunten 2012 In 2012 werkte Recreatiecentrum Zevenkampse Ring aan de volgende speerpunten: - De kwaliteit van het zwemonderwijs verbreden door opleidingstrajecten aan te bieden en de betrokkenheid van ouders te vergroten, - Verbeterpunten, welke in het plan van aanpak zijn opgenomen, realiseren naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2010, - Streven naar een Great Place To Work, - Het realiseren van de begroting door efficiënt activiteiten te beoordelen op kosten en baten, - Het streven naar milieubewustwording bij medewerkers en bezoekers. Duurzaam ondernemen Green Key Op 22 december 2011 ontving Recreatiecentrum Zevenkampse Ring als eerste zwembad in Nederland een Green Key. Daarmee was Zevenkampse Ring de eerste die voldeed aan de strenge criteria voor een milieuvriendelijk zwembad. De Green Key is het internationaal keurmerk voor bedrijven in onder meer de toerisme- en recreatiebranche die serieus bezig zijn met duurzaamheid, milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Recreatiecentrum Zevenkampse Ring behaalde de hoogst haalbare Green Key, namelijk goud. Met het Green Key certificaat laat Zevenkampse Ring aan haar bezoekers, relaties en overheid zien dat zij meer voor het milieu doet, dan de wet van haar vraagt. De Green Key is geen verplicht keurmerk, maar wordt behaald op vrijwillige inzet. Om voor de Green Key in aanmerking te komen moest de accommodatie diverse maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Enkele maatregelen waren: - Energiebesparende maatregelen, zoals waterbesparing, ledverlichting en pv-panelen, - Het in kaart brengen van de afvalstromen, - Het plaatsen van speciale afvalbakken voor plastic, - Inkopen van biologische en fairtrade producten, - Aanbieden van een fietsplan voor de medewerkers. - Het inzetten van milieubewuste schoonmaakmiddelen en technieken, zoals microvezel doeken. Daar Zevenkampse Ring in 2011 gekeurd was op de normen van de dagrecreatie zijn in 2012 normen voor een openbare indoor zwem- en sportcomplex opgesteld. Zevenkampse Ring was daarbij het landelijk voorbeeld en diende als pilot accommodatie. Dag van de duurzaamheid In 2012 streefde Zevenkampse Ring naar nog meer milieubewustwording bij haar medewerkers en bezoekers. Dit deden zij onder meer door het aanbieden van een fietsplan voor de medewerkers, het aanbieden van natuur- en milieuactiviteiten voor onze bezoekers en het duurzaam gebruik en aanschaf van producten. Daarnaast deed Zevenkampse Ring op 10 oktober 2012 mee aan de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseerde de accommodatie een aantal bijzondere activiteiten die met het milieu en duurzaamheid te maken hadden en werd de nieuwe ledverlichting in de zwemzaal en de zonnepanelen op de voorgevel van het gebouw officieel in gebruik genomen. Dit laatste gebeurde in samenwerking met basisschool de Tangram onder leiding van Wethouder Laan en portefeuillehouder Koedijk van de deelgemeente Prins Alexander.

16 Groenste Zwembad Alle inspanningen voor het behalen van de Green Key waren niet tevergeefs. In 2012 werd Zevenkampse Ring uitgeroepen tot Groenste Zwembad van Nederland! Zevenkampse Ring combineert meerdere duurzame technieken. Bovendien is dit het eerste zwembad in Nederland dat een Green Key bezit, aldus de jury. Voor Zevenkampse Ring voelt de prijs als een grote erkenning van alle inspanningen die zijn verricht. Daarnaast is het een aanmoediging om als voorbeeld te blijven dienen voor alle andere zwembaden in Nederland. Strategietraject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Tot slot kreeg Zevenkampse Ring in 2012 als klap op de vuurpijl ook nog het strategietraject MVO uitgereikt. Voor deelnemers aan de MVO-prijs Groot-Rotterdam en bedrijven die onderdeel uitmaken van de campagne Rotterdam Fairtrade werden drie strategietrajecten beschikbaar gesteld door W&I Consultants. De winnaars van deze trajecten werden geselecteerd op basis van de ingestuurde motivatie, persoonlijke pitch en hun MVO inspanningen. Samen met strategieconsultants gaan de winnaars aan de slag met de strategie van hun bedrijf. Zo ook Zevenkampse Ring. Zevenkampse Ring 30 jaar In december bestond Zevenkampse Ring 30 jaar. Om dit jubileum te vieren werd in het weekend van 8 en 9 december 2012 een sfeervolle Winterfair georganiseerd voor alle bezoekers. Naast kraampjes, blokhutten en een gezellig pleintje was er ook een schaatsbaan aanwezig waar de jeugd zijn vertier had. De fair was een groot succes, waar maar liefst bezoekers op afkwamen. Recreatief zwemmen, zwemlessen en groepsactiviteiten Recreatiecentrum Zevenkampse Ring heeft een wedstrijd- en een recreatiebad. In beide baden kan er dagelijks op verschillende tijden worden gezwommen. In 2012 was het zwembad uur geopend en waren er recreatieve bezoekers. Het bezoek is licht gestegen ten opzichte van Reden hiervoor is dat recreatief zwemmen in deze economische tijd een relatief goedkope activiteit is. In 2012 konden bezoekers terecht voor: Recreatief zwemmen Vrijzwemmen, banenzwemmen, discozwemmen, verjaardagfeestjes, thema vakantieweken (1001 nacht, griezelweek), evenementen. Zwemlessen Baby & peuter zwemmen, particuliere zwemlessen, privé lessen, schoolzwemmen, turbocursussen in de vakantie en waterwennen. Groepslessen ClubAquarobics, ClubAquafit, ClubAquavitaal, Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO), reactiveringszwemmen, Club Fit. Daarnaast bood Zevenkampse Ring een tweetal nieuwe activiteiten aan, waaronder Zwangerschapszwemmen en begeleid banenzwemmen. Tevens organiseerde de accommodatie leuke evenementen en activiteiten, zoals een Ladies Night en diverse themaweken. Ook vond in Zevenkampse Ring voor de eerste keer een waterski-actie plaats voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen in deze leeftijd, in het bezit van een A-diploma, konden in het zwembad waterskiën via een speciale kabelbaan. De activiteit was een groot succes en was dan ook helemaal uitverkocht.

17 Zwemlessen Het bezoek aan de zwemlessen bedroeg in , een toename van het aantal lesklanten met 9%. Om de huidige wachtlijsten in te korten werden er extra lessen ingepland. Dit leidde tot de toename van het aantal lesklanten. Tevens is geprobeerd om ouders meer te betrekken bij de zwemlessen door het organiseren van kijk- en meezwemweken en het laten meekijken op televisieschermen. Door ondersteuning met nieuwsbrieven en het leerlingvolgsysteem blijven ouders bovendien op de hoogte en bewust van het belang van zwemles. Verenigingen en groepen Binnen Recreatiecentrum Zevenkampse Ring is een aantal verenigingen en groepen die het zwembad (met of zonder medewerkers) of andere ruimten, huren. Het aantal bezoeken door de verenigingen bedroeg afgelopen jaar In 2012 waren deze groepen: - Zwemvereniging L.A.C., - Zwemvereniging Ommoord, - t Natte Uitje (vereniging gericht op mindervaliden), - Duikvereniging de Dolphins, - Kanovereniging de Zwalker, - Politie opleiding, - De Schalm. Zwemvereniging Ommoord verkeerde in 2012 in zwaar weer. In samenwerking met Zevenkampse Ring werd een plan van aanpak opgesteld voor ledenwerving. Daarnaast verlaagde Zevenkampse Ring de zwembadhuur met 15%, zodat de vereniging toch door kon gaan tot en met juni Horeca De omzet van de horeca is licht gestegen ten opzichte van 2011 en bedroeg ,- Na een dalende omzet de afgelopen jaren ziet Zevenkampse Ring nu weer een stijgende lijn. Dit heeft onder meer te maken met een actievere verkoop van de producten en een efficiënte inzet van de medewerkers. Naast feesten en partijen organiseerden zij dit jaar ook diverse eigen feesten, zoals een Glitter & Glamour Party. Daarnaast heeft er een uitbreiding van het assortiment Fairtrade producten plaatsgevonden.

18 Sporthal Voor de zaalsporter is de sporthal beschikbaar gedurende zeven dagen per week van tot uur. In 2012 was de sporthal uur geopend. Van maandag t/m vrijdag wordt de sporthal overdag voornamelijk gebruikt door scholen. Aan het einde van de dag en in de avonduren is de sporthal met name in gebruik door verenigingen en sportbonden. De verenigingen en bonden, die in 2012 gebruik maakten van de sporthal, zijn: - Basketbalvereniging Alexandria, - Badmintonvereniging BCS, - Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, - Karatevereniging Urvin, - Astmafonds, - Koninklijke Nederlandse Hockeybond, - Dagactiviteitencentrum De Schalm, - Stephen Gadd Sport, - Hockeyclub Rotterdam, - OMHC Hockeyvereniging Nesselande, - De Schalm. Deze verenigingen oefenen onder meer sporten uit als zaalvoetbal, basketbal, hockey, karate, badminton en judo. Naast de diverse sporten en toernooien werd de sporthal ook gebruikt voor diverse andere activiteiten, zoals: - Vlooienmarkten, - BCS Badminton Nachttoernooi, - Dag van de leerkracht. 400 onderwijzers in samenwerking met Olympia College Praktijkonderwijs, - Sport Experience door Sport en Recreatie in samenwerking met Zevenkampse Ring. Dit evenement vindt inmiddels al enkele jaren met succes plaats. Dit jaar namen 210 kinderen deel aan Sport Experience. Er was tevens een verenigingsmarkt om kinderen bekend te maken met de diverse verenigingssporten, - Game Valley door Sport en Recreatie in samenwerking met Zevenkampse Ring. Ook dit evenement vindt inmiddels al enkele jaren met succes plaats. Dit jaar namen ruim kinderen deel aan Game Valley, waarbij zij diverse workshops bijwoonden van waterpolo, snorkelen, basketbal, beachvoetbal, karate, etc., - Palieter Buddy for Life karatetoernooi, waarbij Zevenkampse Ring de sporthal faciliteerde voor het goede doel.

19 Spiegelzaal Recreatiecentrum Zevenkampse Ring heeft een spiegelzaal van ca. 100m2. Deze zaal werd onder meer verhuurd aan Black Eagle karatevereniging en andere verenigingen en was in gebruik voor diverse vergaderingen, workshops en cursussen. Medewerkers Zevenkampse Ring wil graag een great place to work zijn voor haar medewerkers. Daarom is als managementtool generatiemanagement ingezet. Generatiemanagement houdt rekening met de generaties waartoe de medewerkers behoren en speelt in op de verschillen tussen de generaties. Zo tracht Zevenkampse Ring een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren met oog voor generaties, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van elke levensfase én generatie. Zo streeft zij naar duurzame inzetbaarheid van het personeel. Een voorbeeld hiervan is de inzet van oudere medewerkers voor begeleiding van stagiaires en jongere medewerkers. Daarnaast werd de medewerkers meerdere cursussen aangeboden, waaronder: - Cursus klantvriendelijkheid en actieve verkoop, - Cursus meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarna er een aanstelling plaatsvond van een aandachtsfunctionaris, - Cursus Lifeguard, - Overvaltraining, - Teamdag interne opleiding Green Key.

20 Recreatiecentrum Oostervant in 2012 Recreatiecentrum Oostervant had voor 2012 de volgende speerpunten: - Zorgen voor meer herkenbaarheid van Recreatiecentrum Oostervant als bowlingcentrum, sportcentrum, ontmoetingscentrum en ontspanningscentrum in de deelgemeente Delfshaven en het centrum van Rotterdam, waardoor de accommodatie meer gaat leven hetgeen zal leiden tot meer bezoek en cross selling, - Investeren in duurzaamheid, - Verhogen van het horecabezoek, omzet aan de bar en keuken met als resultaat een totale omzetstijging van 5% ten opzichte van 2011, - Samenwerking met scholen en/of organisaties versterken met als doel de contacten te behouden, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut, - Samenwerkingsverbanden aangaan met Sport BSO de Hefgroep teneinde het bezoek van het zwembad en de omzet van de horeca te verbeteren. Recreatiecentrum Oostervant 30 jaar In september bestond Oostervant 30 jaar. Om dit jubileum te vieren werd in de week van 3 tot en met 9 september 2012 een bijzondere jubileumweek georganiseerd voor alle bezoekers. Naast diverse kortingsacties, waarbij men kon deelnemen aan activiteiten voor 30 cent of 30% korting, was er ook een 30 banen vierdaagse, een jubileum voetbaltoernooi, een activiteitenmiddag voor kinderen, speciale brunch voor senioren, een ladies aquafitnight, een kleurplatenwedstrijd en een facebook en twitteractie. Daarnaast werd een aantal gadgets weggegeven. De jubileumweek was een groot succes.

Publicitair jaarverslag 2011 Sportfondsen Rotterdam

Publicitair jaarverslag 2011 Sportfondsen Rotterdam Publicitair jaarverslag 2011 Sportfondsen Rotterdam Een leven lang sport en bewegen Sportfondsen Rotterdam is een resultaatgerichte en maatschappelijk betrokken organisatie die samen met haar accommodaties

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2010 Sportfondsen Rotterdam Noord

Publicitair jaarverslag 2010 Sportfondsen Rotterdam Noord Publicitair jaarverslag 2010 Sportfondsen Rotterdam Noord ROTTERDAM ROTTERDAM altijdeen belevenis Inhoudopgave Voorwoord Geschiedenis van Sportfondsen Rotterdam Noord Beleid en strategie Personeel en organisatie

Nadere informatie

Publicitair Jaarverslag 2009 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Publicitair Jaarverslag 2009 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Publicitair Jaarverslag 2009 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Inhoudopgave Voorwoord pag 03 Geschiedenis van Recreatiecentrum Zevenkampse Ring pag 04 Beleid en strategie pag 05 Personeel en organisatie

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2010 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Publicitair jaarverslag 2010 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Publicitair jaarverslag 2010 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring ROTTERDAM ROTTERDAM altijdeen belevenis Inhoudopgave Voorwoord Geschiedenis van Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Beleid en strategie Personeel

Nadere informatie

Publicitair Jaarverslag 2009 Oostelijk Zwembad

Publicitair Jaarverslag 2009 Oostelijk Zwembad Publicitair Jaarverslag 2009 Oostelijk Zwembad Inhoudopgave Voorwoord pag 03 Geschiedenis van het Oostelijk Zwembad pag 04 Beleid en strategie pag 05 Personeel en organisatie pag 07 Onderhoud, milieu &

Nadere informatie

Publicitair Jaarverslag 2009 Sportfondsen Rotterdam Noord

Publicitair Jaarverslag 2009 Sportfondsen Rotterdam Noord Publicitair Jaarverslag 2009 Sportfondsen Rotterdam Noord Inhoudopgave Voorwoord pag 03 Geschiedenis van Sportfondsen Rotterdam Noord pag 04 Beleid en strategie pag 06 Personeel en organisatie pag 08 Onderhoud,

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen 1 Baby s en peuters Warm water (een kind koelt snel af door andere verhouding volume/huidoppervlak) Intieme,

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening 2015... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening 2015... 6 Begroting 2016... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Tarievenregeling Sport 2017

Tarievenregeling Sport 2017 Tarievenregeling Sport 2017 Het college van Waalwijk B E S L U I T: de Tarievenregeling Sport met de tarieven voor het gebruik maken van het gemeentelijk overdekt zwembad "Olympia"" met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Programma. Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september. RECREATIE

Programma. Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september.  RECREATIE RECREATIE ontspanning & plezier Programma Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september ens de zomervakantie 2016 geldt een aangepast doelgroepenprogramma in de diverse baden voor o.a. vrijzwemmen, banenzwemmen

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* Woensdag 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) Donderdag 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende

Nadere informatie

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl Wagnerplein Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht 1 www tilburg nl In april 2012 opent het gloednieuwe Sportcomplex Drieburcht haar deuren aan het Wagnerplein. Hiermee krijgt Tilburg Noord

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016 Raadsbesluit 2016 Nr. 143564/143644 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016 B E S L U I T:. vast te stellen de volgende verordening:.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014 B E S L U I T:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014 B E S L U I T: Raadsbesluit 2014 Nr. 100427/100459 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014 B E S L U I T: vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2015 Sportfondsen Rotterdam

Publicitair jaarverslag 2015 Sportfondsen Rotterdam Publicitair jaarverslag 2015 Sportfondsen Rotterdam Voorwoord Sportfondsen Rotterdam heeft een enerverend 2015 doorgemaakt. Wij vinden het dan ook erg leuk om met jullie onze belevenissen te delen. Na

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

Protocol veilig schoolzwemmen

Protocol veilig schoolzwemmen Protocol veilig schoolzwemmen 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken partijen bij schoolzwemmen in één van de Utrechtse zwembaden.

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

VOORWOORD. Zweeloo, februari 2014. Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo: Henk Ruis Jan Seubring Gerry Kelder Ruud Janse Olfred Nijenbanning

VOORWOORD. Zweeloo, februari 2014. Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo: Henk Ruis Jan Seubring Gerry Kelder Ruud Janse Olfred Nijenbanning VOORWOORD Het zwembad in Zweeloo verkeerd in zwaar financieel weer. De subsidiekraan wordt langzaam maar zeker dichtgedraaid, terwijl de onkosten in de afgelopen jaren zeker niet zijn gedaald. Deze verandering

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN.

VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN. Verordening tarieven sportaccommodaties Pag. 2 VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN. 102. Algemeen Alle

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

STICHTING ONEBIGSMILE.NL

STICHTING ONEBIGSMILE.NL STICHTING ONEBIGSMILE.NL JAARVERSLAG 2016 1 Stichting Onebigsmile.nl Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Onebigsmile.nl is opgericht op 29 augustus 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen

Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen Visie: Een actieve levensstijl maakt mensen gezonder en gelukkiger. Daar draagt Optisport door middel van haar diensten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding sport -en multifunctionele accommodaties van de gemeente Noordenveld.

Gebruiksvergoeding sport -en multifunctionele accommodaties van de gemeente Noordenveld. Gebruiksvergoeding sport -en multifunctionele accommodaties van de gemeente Noordenveld. Gebruiksvergoedingen sporthallen ingaande 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 de navolgende vergoedingen voor

Nadere informatie

Plan van aanpak Zwemvaardigheid. 1. Inleiding

Plan van aanpak Zwemvaardigheid. 1. Inleiding Plan van aanpak Zwemvaardigheid 1. Inleiding De notitie Schoolzwemmen, vaardigheid en veiligheid werd op 28 juni 2001 besproken tijdens een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol Schoolzwemmen Veiligheid

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Happy Sports & Holiday Foundation

Happy Sports & Holiday Foundation Pagina 1 van 7 Pagina 2 van 7 Introductie Er wordt al van alles ondernomen om kinderen en volwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen. Wat echter nog veel te weinig gebeurt, is dat men wat

Nadere informatie

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Tekst: Twan Epe SPECIAL SPORTGEBOUWEN 57 SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Sportend Nederland krijgt het steeds drukker met als gevolg een toename van de tijdsflexibele en individuele

Nadere informatie

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl Optisport Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst Wij Brengen Je In Beweging! www.optisport.nl Wij brengen je in beweging! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Een actieve leefstijl die

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof!

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Basisschool De Brug staat aan de vooravond van de twee grootste veranderingen sinds haar bestaan. Een continurooster en het nieuwe schoolgebouw

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Nieuwsflits Juli 2015

Nieuwsflits Juli 2015 Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Juli 2015 Beste Lezers, Het is alweer een jaar geleden dat

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport Rekenmodel Binnensportvoorzieningen VSG-Kennisdag 16-02-2017 Rekenmodel binnensportvoorzieningen Aanleiding Aanleiding Strategische uitgangspunten sportvoorzieningen/

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam.

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Geopend vanaf 22 januari. De laatste zwemdag in Zwembad Charlois is op 24 december. Alle actuele informatie vindt u op rotterdamzwemt.nl/charlois Het nieuwe Zwemcentrum

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Proostdijschool (BSO) Proostdijstraat 35 3641AT MIJDRECHT Registratienummer 117853318

Inspectierapport BSO Proostdijschool (BSO) Proostdijstraat 35 3641AT MIJDRECHT Registratienummer 117853318 Inspectierapport BSO Proostdijschool (BSO) Proostdijstraat 35 3641AT MIJDRECHT Registratienummer 117853318 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: De Ronde Venen Datum inspectie: 26-01-2015

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Rotterdam ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Rotterdam ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 32430 15 april 2015 Beleidsregel gesubsidieerde zwembaden Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Rotterdam ieder voor

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Sportvereniging Balans Position Paper

Sportvereniging Balans Position Paper Sportvereniging Balans Position Paper Inleiding SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO. Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten.

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten. Jaarverslag 2013 Bosbad Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. De openingsactiviteiten op 27 april waren spectaculair: een startcursus duiken, leuke activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, aantrekkelijke

Nadere informatie

1. De UnionCard februari 2014

1. De UnionCard februari 2014 1. De UnionCard februari 2014 Door de Student Union en de Eenheid Campus. De Campus van de Universiteit Twente is dé plek waar studenten en medewerkers kunnen wonen, leven, werken, studeren en ontspannen.

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Protocol veiligheid schoolzwemmen

Protocol veiligheid schoolzwemmen Protocol veiligheid schoolzwemmen 1 Voorwoord Net als bij andere schoolse activiteiten is het van belang dat tijdens het project red jezelf, red je vriendje toezicht op de kinderen wordt gehouden en dat

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de bezettingsgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: openingsweken per jaar

In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de bezettingsgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: openingsweken per jaar Bijlage 1 sgraad 1.1 Normering / kengetallen In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de sgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: Normering / kengetallen gebruik binnensport

Nadere informatie

Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering

Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering Openbaar Beslispunten 1. De uitgangspunten voor de aanbesteding van het beheer en de exploitatie van het zwembad De Wetering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong

Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong zet je met plezier in beweging! 18 januari 2017 Inleiding en samenvatting De Tweesprong hecht veel waarde aan tevreden bezoekers. Daarvoor is het

Nadere informatie

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg Robin Geritan Grontmij Marktplan Opdracht Mogelijke scenario s voor de toekomst maatschappelijke consequenties financiële consequenties risico s

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie