Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007"

Transcriptie

1 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in De Krant van RV

2 Inleiding... 3 Het programma Gemeentelijk milieuplan Milieuprogramma Milieujaarverslag Milieuadviesraad Monitoring Milieubeleid algemeen Milieucommunicatie Energiebeleid Gemeentelijke interne milieuzorg Duurzaam bouwen Afvalbeleid (Afval-)waterbeleid : Gemeentelijk Riolerings Plan Landbouw Overige milieutaken Milieuvergunningen Meldingen Wet milieubeheer Geluidbeleid Uitvoering geluidstaken Bouwstoffenbesluit Actief bodembeheer Bodemsaneringen Bodemonderzoeken Totaaloverzicht Colofon Milieuprogramma

3 Inleiding De Wet Milieubeheer verplicht gemeenten tot het opstellen van een milieuprogramma. De vaststelling dient door de raad te geschieden. Het programma bevat tenminste: a. een programma van de door het gemeentebestuur in de betrokken periode te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken; b. een overzicht van de financiële gevolgen van de onder a. bedoelde activiteiten. Het ontwerp van het gemeentelijk programma, waarvan de voorbereiding bij het College van Burgemeester en Wethouders berust, dient bij het ontwerp van de begroting aan de raad te worden voorgelegd. Het Milieuprogramma 2007 is afgestemd op de Begroting Verder is bepaald dat indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, de gemeenteraad met dat plan rekening houdt bij de vaststelling van een gemeentelijk milieuprogramma. Milieuprogramma

4 Het programma 2007 In het milieujaarprogramma zijn de taken aangegeven die in 2007 zullen worden uitgevoerd. Het betreft in eerste instantie de wettelijk taken. Verder geeft de Wet milieubeheer aan dat indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, de gemeenteraad met dat plan rekening houdt bij de vaststelling van een gemeentelijk milieuprogramma. Uit het Jaarverslag 2005 is gebleken dat de uitvoering van het Milieubeleidsplan op onderdelen grote vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging zal in 2006 niet meer ingehaald kunnen worden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de personele bezetting bij de vakgroep Milieu. Sinds 1 november 2005 is het aantal formatieplaatsen teruggebracht van 6 naar 5 en sinds 1 oktober 2005 maakt één van de medewerkers gebruik van de ouderschapsregeling (9 uur per week). Nadien heeft betrokkene verzocht part-time te mogen werken, welk verzoek is gehonoreerd. Dit betekent dat de bezetting sinds 1 juni 2006 bestaat uit 4,5 formatieplaatsen. Verder heeft de technisch medewerker milieu sinds 1 september 2006 de vakgroep verlaten vanwege benoeming elders. De invulling van de vacature zal enige maanden in beslag nemen en verwacht wordt dat met ingang van 1 januari of 1 februari 2007 de vacature vervuld zal worden. Tot die tijd is tijdelijke ondersteuning ingehuurd. Verder zal er in het kader van NOOT (Noordenvelds Organisatie Onderhouds Traject) worden getracht een junior medewerker te werven, waarmee de bezetting in januari/februari 2007 op 5,5 formatieplaatsen zal worden gebracht. De inwerkperiode van de twee nieuwe medewerkers zal ook de nodige tijd vergen. Het voorgaande is de reden waarom het college in 2006 heeft besloten het Milieubeleidsplan aan te passen en af te stemmen op het Bestuursakkoord De aanpassing zal in het vierde kwartaal van 2006 worden voorbereid en in 2007 ter vaststelling worden aangeboden. Vanwege begrotingstechnische redenen is vooralsnog uitgegaan van een bezetting van 5 formatieplaatsen. Het thema handhaving is niet meer in het Milieuprogramma opgenomen, doch in een apart integraal Handhavingsprogramma. Milieuprogramma

5 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Gemeentelijk milieuplan - De bewaking van de uitvoering en het actueel houden van het milieubeleidsplan. Milieubeleidsplan: - De zorg, de coördinatie en eventueel de bijstelling van de uitvoering van het milieubeleidsplan - Het actualiseren van het milieubeleidsplan. Meerjarenuitvoeringsprogramma: - De zorg, de coördinatie en eventueel de bijstelling van de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma. - Het actualiseren van het uit het milieubeleidsplan voortvloeiende meerjarenuitvoeringsprogramma. - Uitvoering conform vastgesteld plan. - Actualiteit 1 maal per 4 jaar. Bewaking en eventueel jaarlijks bijstellen van de uitvoering. Uitvoering van de activiteiten uit het milieubeleidsplan. Mensuren beleid en uitvoering 275 Kosten mensuren beleid en uitvoering Toelichting: Het Milieubeleidsplan en het Meerjarenprogramma zijn in mei 2004 door de raad vastgesteld. Uit het Jaarverslag 2005 is gebleken dat er ten aanzien van enkele thema's aanzienlijke vertragingen zijn opgelopen en enkele activiteiten niet zullen worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële en personele middelen. In verband hiermee zal het huidige Milieubeleidsplan worden aangepast, rekening houdend met financiële en personele middelen. Verder zal het plan worden afgestemd op het Bestuursprogramma Milieuprogramma

6 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieuprogramma Het milieuprogramma. - Het opstellen van het milieujaarprogramma 2008 Voldoen aan de eisen als vermeld in artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer: - in het programma de te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken aangeven; - een overzicht van de financiële gevolgen van de hiervoor aangegeven activiteiten. Het Milieujaarprogramma Mensuren 155 Kosten mensuren Toelichting: Het betreft hier een wettelijk verplichte taak welke ingevolge de Wet milieubeheer. Het ontwerp-programma dient bij het ontwerp van de begroting aan de raad te worden voorgelegd en door de raad te worden vastgesteld. Indien er een milieubeleidsplan geldt, dient de gemeenteraad bij de vaststelling van het programma hiermee rekening te houden. Aan het hiervoor vermelde is voldaan. Milieuprogramma

7 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieujaarverslag Het jaarverslag. - Het opstellen van het jaarverslag Voldoen aan het bepaalde in artikel 21.1 van de Wet milieubeheer: - het aantal malen dat de aangegeven termijnen als vermeld in de Awb worden overschreden, de oorzaken daarvan en de maatregelen die zijn getroffen of zullen worden getroffen om het overschrijden van de termijnen zoveel mogelijk te voorkomen; - de wijze waarop het beleid met betrekking tot de hoofdstukken 8 (inrichtingen), 13 (procedures), 18 (handhaving) en paragraaf 14.1 (coördinatie) hebben uitgevoerd). Het jaarverslag Mensuren 170 Kosten mensuren Toelichting: Het opstellen van het milieujaarverslag betreft een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer. In verband met het instellen van een vakgroep Handhaving zal ten aanzien van hoofdstuk 18 verslag worden gedaan in het jaarverslag Handhaving. Aangezien de raad heeft aangegeven dat monitoring van het milieubeleidsplan dient plaats te vinden, zal het jaarverslag worden gecombineerd met het jaarlijkse monitoringsverslag (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel monitoring). Milieuprogramma

8 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieuadviesraad Secretariaat Milieuadviesraad Noordenveld. - Het uitvoeren van het secretariaat van de Milieuadviesraad. - Het opstellen van het jaarverslag. Voldoen aan het bepaalde in de bijlage bij het besluit tot het instellen van de Milieuadviesraad (o.a. taken en werkwijzen). - Het houden van zes vergaderingen, inclusief voorbereiding en verslaglegging - Het opstellen van het jaarverslag Levering derden 306 Kosten MARN Mensuren 150 Kosten personeel: Toelichting: De Milieuadviesraad is in het kader van het duale stelsel op 20 augustus 2002 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld als vaste commissie van advies aan het college als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet. Het secretariaat van de Milieuadviesraad is ondergebracht bij de vakgroep milieu. De secretaris is belast met de dagelijkse werkzaamheden. Milieuprogramma

9 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Monitoring Het bijhouden van een monitoringssysteem. - Het invoeren en bijhouden van monitoringsgegevens. Voldoen aan het vastgestelde monitorplan. Invoeren en bijhouden gegevens. Jaarlijkse verslaglegging. Eventuele aanpassing van de indicatoren. Mensuren 125 Kosten mensuren Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente inhoud zal geven aan monitoring om te kunnen beoordelen of de in het plan gestelde doelen worden gehaald. In 2004 is hiervoor een monitorplan opgesteld waarin aandacht is besteed aan de volgende zaken: de functie van de monitor, het formuleren van indicatoren en benodigde gegevens, de werkwijze, de organisatie en de inbedding. Bij het formuleren van de indicatoren is het Milieubeleidsplan het uitgangspunt geweest. Verder is gekeken welke indicatoren daarnaast moesten worden opgenomen om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken. In het milieubeleidsplan is aangegeven dat beleidsmonitoring een groeiproces is en dat Noordenveld kiest voor een pragmatische aanpak. Gewaakt moet worden voor een overdaad aan informatie. Milieuprogramma

10 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieubeleid algemeen Het uitbrengen van adviezen. - Het uitbrengen van adviezen aan College, Raad en andere afdelingen met betrekking tot onderwerpen welke niet apart in de begroting zijn opgenomen, zoals Europese richtlijnen, de Flora- en faunawet, advisering inzake milieuaspecten m.b.t. de ruimtelijke ordening en plannen van aangrenzende gemeenten. Voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen met betrekking tot het opstellen van adviezen. Diverse adviezen. Levering derden Mensuren 230 Kosten mensuren Toelichting: Het betreft hier met de name de advisering over onderwerpen welke afkomstig zijn van andere bestuursorganen of instanties en welke niet van tevoren bekend zijn en derhalve niet gepland kunnen worden. Gedacht moet worden aan besluiten in het kader van bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. Verder betreft het plannen ten aanzien waarvan het college in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen en nieuwe wetgeving die geïmplementeerd moet worden. Milieuprogramma

11 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Milieucommunicatie Milieuvoorlichting, Milieu-informatie en Natuur- en Milieu-educatie - Het inzetten van het instrument voorlichting. - Het uitvoeren van het Verdrag van Aarhus - Het verstrekken van milieu-informatie op basis van het Verdrag van Aarhus - Het financieel ondersteunen van het scholennetwerk NME. - Het faciliteren van projecten op het gebied van NME. - Het voeren van periodiek overleg met de onderwijsconsulent NME inzake de projecten inzake het scholen-netwerk. - Het houden van overleg met de IVN's. - Het uitvoeren van projecten in het kader van duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld een autoloze zondag op wijk- of straatniveau. Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan, het Verdrag van Aarhus en de Overeenkomst Scholennetwerk. - Het beantwoorden van verzoeken om informatie. - Projecten in het kader van het scholennetwerk. - Projecten in het kader van duurzame ontwikkeling. - Diverse publicaties. Levering derden Kosten scholennetwerk NME Mensuren 240 Kosten mensuren Toelichting: Onder milieucommunicatie wordt verstaan: milieuvoorlichting en milieueducatie. Milieuvoorlichting betreft kortdurende activiteiten, toegespitst op een onderwerp, die vooral tot kennisvermeerdering leiden. Milieueducatie betreft activiteiten die langduriger van aard zijn waarbij sprake is van een vormingsproces en tweerichtingsverkeer dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering. In het milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente geen initiërende rol wil vervullen op het gebied van NME, doch in overleg met de betrokken partijen projecten zal uitvoeren, waarbij de rol van de gemeente in hoofdzaak een facilitaire is. Verdrag van Aarhus In 1998 is het Verdrag van Aarhus tot stand gekomen. Nederland is één van de ondertekenaars van dit verdrag. Het Verdrag van Aarhus heeft tot doel de rechten op toegang tot milieu-informatie (1 e pijler), inspraak in de milieubesluitvorming (2 e pijler) en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (3 e pijler) voor de burger te waarborgen. Vanaf 14 februari 2005 diende de gemeente invulling te geven aan de eerste pijler, te weten toegang te geven tot milieu-informatie. Hieraan is voldaan. Via de website van de gemeente kan de digitaal beschikbare informatie worden bekeken. Voor degene die niet beschikt over een computer, is er in de hal van het gemeentehuis de gelegenheid om deze informatie te bekijken. Verder zijn hier de stukken te bekijken welke niet digitaal beschikbaar zijn. Het uitvoeren van het Verdrag van Aarhus is een continue proces. Alle milieu-informatie dient te worden verzameld en zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te worden gesteld. Deze taak Milieuprogramma

12 wordt door de vakgroep milieu uitgevoerd. Verder dienen de verzoeken om informatie te worden beantwoord. Alle verzoeken komen bij de vakgroep milieu binnen, waar vervolgens wordt gekeken wie het verzoek moet beantwoorden. "Gemeentelijk scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie" Op 13 juni 2000 hebben Burgemeester en Wethouders besloten om zich gezamenlijk met het IVN Consulentschap Drenthe in te zetten tot het opzetten en onderhouden van een scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME) in deze gemeente. In verband hiermee heeft de gemeente Noordenveld zich verplicht tot het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het scholennetwerk. Dit bedrag is structureel in de begroting opgenomen. Het scholennetwerk is een groot succes gebleken door de deelname van alle scholen in de gemeente en de zeer positieve reacties. NME-project 2007 In het Afvalstoffenplan is onder ander de doelstelling opgenomen dat in 2007 ten aanzien van fietspaden de schoonheidsgraad "schoon" zal worden bereikt. Om dit te bereiken zal via het scholennetwerk het thema "zwerfvuil" worden uitgevoerd. Ten behoeve hiervan is inmiddels een werkgroep opgericht, waarin de gemeente, de drie IVN-afdelingen in Noordenveld, de natuur- en milieu-educatieconsulent van Drenthe en de scholen zijn vertegenwoordigd. In het kader van dit project zal in 2007 wederom educatie worden gegeven op alle basisscholen in Noordenveld. De bedoeling is dat de kinderen meedenken over mogelijke maatregelen en hieromtrent adviezen aan het college geven. Het college zal dan bekijken of zij deze maatregelen kan en wil uitvoeren. Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling Het landelijk programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling is de opvolger van het programma Leren voor Duurzaamheid Dit programma richt zich op de wijze waarop keuzes en gedrag van mensen en organisaties tot stand komen. Via leerprocessen stimuleert het programma kennis en vaardigheden die mensen in staat stellen om een meer duurzame afweging te maken. Als vervolg op de drie afzonderlijke programma's Leren voor Duurzaamheid ( ) hebben de drie noordelijke provincies de handen ineengeslagen en gezamenlijk het Noordelijk ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling ( ) opgesteld. In het kader van het Noordelijk ambitieniveau wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten die in 2006 en 2007 zullen worden uitgevoerd. Het was de bedoeling dat de projectvoorstellen begin 2006 ter besluitvorming aan de colleges van Gedeputeerde Staten, en indien nodig aan Provinciale Staten zouden worden voorgelegd. Daarna zou de gemeente moeten besluiten of en aan welke projecten zou willen deelnemen. Hiervoor is een bedrag van ,-- beschikbaar gesteld. Tot op heden (september 2006) is geen enkel verzoek van de zijde van de provincie ontvangen. Wel zijn verzoeken van diverse andere partijen ontvangen om deel te nemen aan andere duurzaamheidsacties, bijvoorbeeld van Milieudefensie en de Milieufederatie. De bedoeling is om in 2007 te kijken aan welke projecten deelgenomen zou kunnen worden en de beschikbare financiële middelen ook hiervoor aan te wenden. In 2007 zal onder andere, indien er initiatieven van burgers worden ontvangen, in het kader van de zogenaamde "Week van de Vooruitgang" op wijk- of straatniveau een autoloze zondag worden georganiseerd. Milieuprogramma

13 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Energiebeleid Een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot door de uitvoering van het hoofdstuk Energie als vermeld in het Milieubeleidsplan en de uitvoering van de Raamovereenkomst LED-project (Liberalisering Energiemarkt Drenthe). - Stapsgewijs in de periode invoeren van energiebeheer bij alle gemeentelijke gebouwen (inclusief organisatie). - Het uitvoeren van de acties met betrekking tot energiebeheer, motivatiecampagnes en monitoring. - Op basis van onderzoek energiebesparende maatregelen binnen de gemeente uitvoeren met een terugverdientijd van kleiner of gelijk aan vijf jaar. - Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen, met een terugverdientijd van kleiner of gelijk aan vijf jaar. - Verhoging efficiency in de periode door middel van: vaststellen energietaken en verantwoordelijkheden, opstellen procesbeschrijvingen en verbetering samenwerking tussen verschillende vakgebieden. - Verdere uitvoering van het LED-project: 100% van de kostenreductie zal de gemeente inzetten voor energiebesparing en toepassing duurzame energie. - Uitvoering van concrete LED-projecten, te weten: TELI (Tender Energiebesparing bij huishoudens met Lagere Inkomens), Energiebesparing gemeentelijke gebouwen, Plan van Aanpak voor Openbare Verlichting. - Verhoging energie-efficiency en terugbrengen CO2-uitstoot. - Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan Voldoen aan de Raamovereenkomst Liberalisering Energiemarkt Drenthe (Levering van electriciteit: in 2008 minimaal 10% besparing bij tenminste 25% van de gebouwen/objecten realiseren). - Energiebeheer en jaarlijkse weergave resultaten. - Analyses energieverbruik en uitvoering technische maatregelen - Motivatiecampagnes. - Procesbeschrijvingen. - Projecten in het kader van het LEDproject. Levering derden Mensuren milieu: 280 uren Kosten mensuren: Toelichting: Milieubeleidsplan: In mei 2004 is door de raad het Milieubeleidsplan vastgesteld. Met name vanuit financiële overwegingen is er niet voor gekozen om aan te sluiten bij het Klimaatbeleid, hetgeen niet wil zeggen dat er niets zal gebeuren. De gemeente zal, indien dit past binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden, kiezen voor pragmatische projecten en activiteiten. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente zichzelf ten aanzien van dit thema beschouwt als een lerende organisatie. Dit betekent dat de gemeente kleinschalig begint en haar activiteiten elk jaar uitbouwt op basis van de resultaten en projecten van het voorgaande jaar. Milieuprogramma

14 LED-project (Levering van electriciteit): De gemeente Noordenveld heeft gezamenlijk met de andere Drentse gemeenten en de provincie in het kader van het LED-project (Liberalisering Energie Drenthe) via Europese aanbesteding 100% duurzame stroom ingekocht voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli Doel van het LED-project is het gezamenlijk inkopen van energie op de vrije markt met aandacht voor het afnemen van duurzame energie of andere duurzaamheidsproducten en - diensten. Uit het LED-project vloeien (zowel voor de stroomleverancier als de gemeente) een aantal contractueel vastgelegde projecten voort om prestaties te leveren. Het college heeft besloten om 100% van de kostenreductie, die met de gezamenlijke inkoop wordt bereikt, te besteden aan duurzaamheid. Onder voorbehoud van het verkrijgen van financiële dekking zullen in 2007 de volgende projecten worden uitgevoerd: - TELI (Energiebesparing bij huishoudens met Lagere Inkomens. Doel van het project is om huishoudens met lagere inkomens in Drenthe advies en hulp te geven bij het besparen van energie. Naast advies en hulp zullen ze een zogenaamde energiebox ontvangen, waarmee energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld spaarlampen. - Energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen. Doel van het project is te werken en te komen tot een structurele energiebesparing bij de eigen gebouwen. Einddoel is dat het bestand gebouwen en objecten is doorgelicht, voorzien van een energiecertificaat, de besparende maatregelen zijn doorgevoerd, een energieadministratie is opgezet en ingevoerd en dat structureel energiebeheer en - management wordt uitgevoerd. - Plan van Aanpak voor Openbare Verlichting. De bedoeling is om een beleidsplan 'openbare verlichting' op te stellen, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak. Het beleidsplan heeft tot doel om de doelmatigheid en de functionaliteit van de openbare verlichting te verbeteren. LED-project (Levering van gas): In maart 2005 heeft de gemeente besloten om deel te nemen aan het project Liberalisering Energiemarkt Drenthe: Gasinkoop, waarbij de voorwaarde is gesteld dat het contract voor gas gelijktijdig met het contract voor electriciteit eindigt (30 juni 2008). De algemene doelstelling van het project is: het inkopen van gas tegen de economisch meest gunstige voorwaarden met inachtneming van een schaalvoordeel en waarbij de gerealiseerde (of een deel ervan) besparingen wordt bestemd voor het investeren in energiebesparing en in het opwekken van duurzame energie. Na de besluitvorming is het traject voor de gezamenlijke inkoop gestart. In 2006 is de aanbestedingsprocedure gestart. In het kader hiervan heeft slechts één aanbieder gereageerd. Deze voldeed echter niet aan de eisen van het beschrijvend document en besloten is om de aanbesteding terug te trekken. Vervolgens is gestart met het definiëren van een kansrijker traject en op basis hiervan zal een nieuw/aangepast beschrijvend document worden opgesteld en zal de aanbestedingsprocedure opnieuw worden gestart. Waterzijdig inregelen: Dit project vloeit voort uit het activiteitenprogramma van het Energiekompas en zal in de jaren 2005, 2006 en 2007 bij de scholen en de overige gemeentelijke gebouwen worden uitgevoerd. Het Energiekompas is een visie ten aanzien van een duurzame energiehuishouding en opgesteld door de drie noordelijke provincies, de milieufederaties, de Gasunie, de NAM, de NOVEM en de IVEM. Indien het project binnen de begroting van onze gemeente budgettair neutraal kan worden uitgevoerd, zal de gemeente hieraan deelnemen. Milieuprogramma

15 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Gemeentelijke interne milieuzorg Het implementeren en het operationeel maken van milieuzorg binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. 2007: Prioriteiten: - Het in werking hebben van een operationeel systeem op het vastgestelde niveau voor het gemeentehuis, het brengstation, de gemeentelijke werkplaatsen en de brandweerkazernes (Roden, Norg, Peize en Veenhuizen - Het uitvoeren van een proef-audit. - Het opzetten van een procedure duurzaam inkopen. - Een rapportage over GIM aan het Managementteam. Reguliere activiteiten: - Het herformuleren van GIM-doelstellingen. - Het actualiseren van het GIM-handboek. - Het actualiseren van werkhandboeken. - Het volgen van een cursus auditing GIM. - Het auditen/doorlichten van GIM-procedures. - Het opstellen van een instructieboekje GIM. - Het opstellen van een directiebeoordeling GIM. - Het bijwonen van overlegstructuren GIM. - Het geven van voorlichting over GIM. - In 2007 operationeel systeem op het vastgestelde niveau. - Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. - Intern is er personeel aanwezig die de interne audits kunnen uitvoeren (opleiding tot auditor). - Operationeel en certificeerbaar systeem. - Uitgevoerde proef-audit. - Een jaarlijkse rapportage aan het management. - Een vastgestelde procedure voor het duurzaam inkopen. - Schriftelijke instructies. - Milieulogboeken. - Een grondstoffenregistratiesysteem. - Een afvalstoffenregistratiesysteem. - Een GIM handboek. - Een register milieuaspecten. - Een register wet- en regelgeving. - Voorlichtingsmateriaal. Levering derden Mensuren: Bouwen en Wonen : 400 uur Kosten mensuren: Toelichting: De gemeente heeft in het milieubeleidsplan aangegeven dat ze ten aanzien van het thema milieuzorg het goede voorbeeld wil geven aan het bedrijfsleven. De gemeente wil zeker stellen dat haar bedrijfsvoering voldoet aan alle (milieu-) wet- en regelgeving die van toepassing is bij het uitvoeren van haar taken. Milieuprogramma

16 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Duurzaam bouwen Het leveren van een bijdrage aan het halen van de landelijke doelstellingen met betrekking tot duurzaam bouwen door middel van het uitvoeren van het bepaalde in het Milieubeleidsplan. - Het verhogen van het kennisniveau en draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. - Met de woningbouwcorporaties in de prestatiecontracten afspraken maken over duurzaam bouwen. - Een besluit nemen ten aanzien van de deelname aan de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". - Een rapportage van de realisering van de vaste en kostenneutrale DuBo-maatregelen bij de bouw van scholen. - Een voorbeeldproject volgens niveau 'actief' opstarten (laagste niveau Klimaat- en DuBobeleid). - Het bijwonen van de vergaderingen van het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe. - Het geven van voorlichting. Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan. - Afspraken met de woningbouwcorporaties over duurzaam bouwen. - Een rapportage van de uitgevoerde DuBo-maatregelen bij de scholen. - Een besluit ten aanzien van de deelname aan de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". Levering derden Mensuren (milieu: 220, bwt: 30) Kosten mensuren: Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente Noordenveld er, met name vanwege financiële overwegingen, er voor heeft gekozen om duurzaam bouwen op een realistisch (relatief laag) ambitieniveau uit te voeren. In verband hiermee is besloten om niet aan te sluiten bij het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 en het Klimaatbeleid. Wel is aangegeven dat de gemeente via concrete voorbeeldprojecten wil bijdragen aan de landelijke doelstellingen en de toegevoegde waarde voor burgers inzichtelijk maken. Verklaring "Bouwen met Kwaliteit" Uit de evaluatie van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 is gebleken dat met het convenant niet alle doelen zijn bereikt vanwege het hoge ambitieniveau. Daarom is gekeken op welke manier een vervolg aan het convenant kon worden gegegeven. Gekozen is voor de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". De bedoeling is dat gemeenten de algemene verklaring ondersteunen en hieraan een eigen verklaring opstellen, waarin naar eigen vermogen de inzet en ambitie wordt geformuleerd. De eigen ambitie dient in elk geval uit te stijgen boven het gangbare niveau van het Bouwbesluit. In 2007 zal de gemeente worden verzocht een besluit te nemen ten aanzien van de ondersteuning van de algemene verklaring en het opstellen van de individuele verklaring. Milieuprogramma

17 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Afvalbeleid Afvalbeleid: beleid en uitvoering met betrekking tot het inzamelen en verwijderen van afvalstoffen en de uitvoering van het thema afval uit het milieubeleidsplan De uitvoering van de activiteiten uit het Afvalstoffenbeleidsplan, te weten: - De uitvoering van het communicatieplan afvalstoffen. - De controle op de naleving van de afvalstoffen procedures van de vakgroep Reiniging. - Restafval: Scheiden van andere deelstromen (naast de fracties uit het LAP). - Promoten aanschaf compostvaten. - Beschikbaarstellen antidrukwerkstickers. - Het uitvoeren van sorteeranalyses huishoudelijk restafval. - Het uitvoeren van analyses gft-afval. - De registratie en verwerking van inzamelresultaten. - Het opstellen van jaarrapportages. - Het voorbereiden en aanleveren van productinformatie over afval op de gemeentelijke website. - Het verzamelen van gegevens m.b.t. ingezameld afval en het leveren van deze gegevens aan het CBS. - Het voeren van extern overleg in het kader van regionaal afvalbeleid binnen de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering regio Assen met de regiogemeenten. - Het voeren van intern overleg in het kader van gemeentelijk afvalbeleid met overige vakgroepen waaronder de vakgroep Reiniging (OW). Andere activiteiten: - Evaluatie van de introductie m.b.t. het containermanagementsysteem. - Ontbinding Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering regio Assen. - Voortzetting composteercursus. - Voortzetting zwerfafvaldag "Noordenveld Schoon". - Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (75/442/EEG, gewijzigd door Richtlijn 91/156/EG, 91/91/652/EG en beschikking 96/350//EG) - Wet Milieubeheer - Ladder van Lansink - Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) - Bestuursakkoord gemeente Noordenveld Milieubeleidsplan gemeente Noordenveld Afvalstoffenbeleidsplan gemeente Noordenveld Een overzicht met betrekking tot de ingezamelde hoeveelheden afval in de gemeente Noordenveld. - Publicaties over afval(beleid) in de lokale/regionale bladen. - Productinformatie over afval(beleid) op de gemeentelijke website. - Adviezen met betrekking tot vraagstukken op het gebied van afvalbeleid (afvalbeleid in ruime zin). - Evaluatierapport introductie containermanagementsysteem. - Cursus composteren. - Zwerfafvaldag. Levering derden: Mensuren: 700 uren Kosten mensuren: Milieuprogramma

18 Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente Noordenveld op een kostenbewuste manier goed voor de dag wil komen en dat de verschillende activiteiten planmatiger zullen worden uitgevoerd door middel van het opzetten van gemeentelijk afvalbeleid voor huishoudelijk afval. Dit beleid is in 2005 vastgelegd in het Afvalstoffenplan Het ambitieniveau hierin is als volgt geformuleerd: Een maximale scheiding (van de in het Landelijk Afvalbeheersplan onderscheiden fracties) tegen minimale kosten bij een gelijkblijvend niveau van de dienstverlening en klanttevredenheid. In het Milieubeleidsplan zijn de volgende concrete doelstellingen geformuleerd: - De hoeveelheid illegaal gestort afval is in % minder dan in Ten aanzien van verwaaibaar zwerfvuil is de schoonheidsgraad (op basis van de indeling Stichting Nederland Schoon) vanaf 2004 'matig schoon' en 'schoon' in 2007 in de gehele gemeente. - In het kader van het tevredenheidsonderzoek ten aanzien van de voorzieningen en de inspanningen van de gemeente op het gebied van afval treedt geen verslechtering op ten opzichte van In 2006 geeft minimaal 80%van de geënquêteerden aan tevreden te zijn over de inspanningen en voorzieningen van de gemeente Noordenveld. - Ten aanzien van de afvalstoffenheffing blijft de gemeente Noordenveld gedurende de looptijd van het milieubeleidsplan ( ) onder het landelijk gemiddelde en één van de goedkoopste van Drenthe. - In 2007 composteert 33% van de huishoudens zelf. Met de uitvoering van het Afvalstoffenplan zullen de in het Milieubeleidsplan geformuleerde doelstellingen moeten worden gehaald. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing kan nog worden vermeld dat ten aanzien hiervan de doelstelling in 2007 hoger is gelegd dan in het milieubeleidsplan. In 2007 wil Noordenveld namelijk de goedkoopste gemeente in Drenthe zijn. Milieuprogramma

19 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Afdeling: Beheer en Uitvoering Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Vakgroep: (Afval-)waterbeleid Budgethouder: H.Feiken Het voeren van een integraal en duurzaam (afval)waterbeleid. - Het uitvoeren van projecten volgens het projectenplan van het Waterplan Noordenveld. - Het adviseren en informeren over de invulling van de watertoetsen i.o.m. het Waterschap. - Implementeren van (rijks-)beleid inzake aspecten water (Waterbeheer 21 e eeuw, Kaderrichtlijn Water). - Het opstellen en uitvoeren van een rioleringsplan (inzameling en transport van afvalwater: zie rioleringsplan). - Het opnemen van voorschriften in milieuvergunningen m.b.t. het lozen van afvalwater. - In het kader van de verruimde reikwijdte aandacht besteden aan waterbesparingsmogelijkheden. Voldoen aan de relevante regelgeving en het bepaalde in het Milieubeleidsplan en het Waterplan. - Projecten Waterplan Noordenveld. - Een intensieve afstemming tussen onder andere de taakvelden ruimtelijke ordening en milieu met het huidige rioleringsbeleid. Mensuren: Openbare Werken: 250 (waterplan BCF ) Kosten mensuren Toelichting: Het doel van het Waterplan is het verkrijgen van een gezamenlijke visie op het stedelijk en landelijk waterbeheer, het afstemmen van waterbeleid tussen de gemeente, het waterschap en andere partijen en het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen en de bekostiging daarvan. Door een duurzame en integrale benadering van water wordt een optimale situatie geschapen voor een hoogwaardige, leefbare en economisch gezonde gemeente, nu en in de toekomst. Het Waterplan: Door middel van het Waterplan zal invulling worden gegeven aan een integraal en duurzaam waterbeheer. In het Waterplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen: - Water verankeren in ruimtelijke plannen. - Voorkomen en opheffen van wateroverlast. - Voorkomen verdroging. - Verbeteren waterkwaliteit. - Vergroten en specificeren functionaliteit van het water. - Vergroten landschappelijke en ecologische waarde. - Maatschappelijke draagkracht voor duurzaam omgaan met water. - Duidelijkheid over verantwoordelijkheden. In het Projectenplan is aangegeven op welke wijze getracht zal worden bovenstaande doelstellingen te halen. Milieuprogramma

20 Beheersproduct: Gemeentelijk Riolerings Plan Afdeling: Beheer en Uitvoering Vakgroep:? : Gemeentelijk Riolerings Plan Budgethouder: H. Feiken Behalen doelen als vermeld in het Gemeentelijk Rioleringsplan Het opstellen en actueel houden van: - Actuele basisrioleringsplannen. - Operationele plannen voor aanleg, beheer en onderhoud. - Bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting, afhankelijk van de financieringsmogelijkheden: - Zo min mogelijk schoon hemelwater op het gemeentelijk rioolstelsel, gescheiden rioolstelsel bij nieuwbouw en zo veel mogelijk water in het gebied houden. - Afkoppelen schoon hemelwater bij renovatie en herinrichting. - Sanering overstortlocaties, reductie vuiluitworp en stopzetten ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. - Voldoen aan de wettelijke eisen. - Actualiteit 1 maal per 4 jaar. - Instandhouding langdurige periode (min. 60 jaar). - Actualiteit (revisiegegevens). - Een doelmatig beheer en onderhoud en goed gebruik van de riolering. - Minimale belasting van het vuile rioolstelsel. - Schone overstortlocaties, geen vuiluitworp en schone oppervlaktewateren. Levering derden excl. BTW Mensuren 2400 (begroting OW) Kosten mensuren Toelichting: De Wet milieubeheer verplicht de gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP omvat de toestand en het beheer van de riolering, de noodzakelijke maatregelen, de milieu-effecten van de riolering en de financiële gevolgen. In juni 2006 is het GRP door de Raad vastgesteld. Acties/prioriteiten 2007: 1. Sanering van overstort aan de Oosterzoom in Peize. 2. Het opstellen van plannen voor het afkoppelen van regenwater in Roden, Norg en Nietap. 3. Het afkoppelen van de invoer van het gebied Schipmeer te Norg van de riolering. 4. Het in samenwerking met het Waterschap Noorderzijlvest optimaliseren van het hoofdgemalen-systeem waarvan het gemaal aan de Slotlaan in Roden onderdeel uitmaakt. 5. Het realiseren van het nieuwe hoofdgemaal Nietap/Leek-De Dam in samenwerking met het Waterschap en eventueel de gemeente Leek. 6. Het actualiseren van het Basis Riolerings Plan (BRP) van de kern Roden. Verder resteren in 2007 nog een aantal percelen op het terrein van Natuurvrienden, welke in het kader van het project "PRONA" (project natuurvrienden) aangesloten zullen worden op de riolering. Milieuprogramma

OVERZICHT WETTELIJKE EN AUTONOME TAKEN MILIEUPROGRAMMA 2011

OVERZICHT WETTELIJKE EN AUTONOME TAKEN MILIEUPROGRAMMA 2011 OVERZICHT WETTELIJKE EN AUTONOME TAKEN MILIEUPROGRAMMA 2011 Milieubeheer algemeen Milieubeleidsplan Niet wettelijk Naar aanleiding van de onderzoeken door de VROM-inspectie (2000) heeft de toenmalige Raad

Nadere informatie

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem

Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem Uitvoering gemeentelijke milieutaken 2010 1. Inleiding Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2011

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2011 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2011 Roden, Afdeling Ruimte & Samenleving Het Milieuprogramma 2011 is op vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld. De vaststelling is bekendgemaakt

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van behandeling Gemeentelijk Milieubeleidsplan Woudrichem en het bijbehorende jaarprogramma.

Notitie ten behoeve van behandeling Gemeentelijk Milieubeleidsplan Woudrichem en het bijbehorende jaarprogramma. Notitie ten behoeve van behandeling Gemeentelijk Milieubeleidsplan Woudrichem en het bijbehorende jaarprogramma. Inleiding In september is opdracht verleend voor het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag.

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag. M E M O R A A D Aan: Van: de gemeenteraad college van Heusden Datum: 31 juli 2012 Onderwerp: Milieujaarverslag 2011 Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (periodiek)

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Midden-Delfland, september

Milieubeleidsplan gemeente Midden-Delfland, september 1 2 Milieubeleidsplan 2011 2014 gemeente Midden-Delfland, september 2010 3 ï Milieubeleidsplan 2011 2014 gemeente Midden-Delfland, september 2010 4 ë Milieubeleidsplan 2011 2014 gemeente Midden-Delfland,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen Datum : 17 september 2013 Onderwerp : Vormvrije Mer beoordeling Opsteller : Arie Johannes Vormvrije Mer beoordeling Inleiding Op 2 september 2013 is een aanvraag

Nadere informatie

*15.0012085* 15.0012085

*15.0012085* 15.0012085 ADVIESNOTA AAN COMMISSIE RUIMTE Onderwerp en inhoud Adviesnota Postregistratienummer *15.0012085* 15.0012085 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er/tel Nee Grondgebiedzaken M. Smit 333 MS Gezien

Nadere informatie

Milieuwerkprogramma 2013-2016. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Milieuwerkprogramma 2013-2016. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Milieuwerkprogramma 2013-2016 Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Inhoud van het milieuwerkprogramma... 3 1.4

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Ontwerp-Milieubeleidsplan 2008-2012. Gemeente Noordenveld. Inhoudsopgave

Ontwerp-Milieubeleidsplan 2008-2012. Gemeente Noordenveld. Inhoudsopgave Ontwerp-Milieubeleidsplan 2008-2012 Gemeente Noordenveld Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 De milieuambities van Noordenveld 3 Milieuvergunningverlening 4 Milieuhandhaving 5 Energiebeleid 6 Externe Veiligheid

Nadere informatie

Deze terreinen zijn als beheersproducten in de begroting genoemd.

Deze terreinen zijn als beheersproducten in de begroting genoemd. 1. Inleiding Op grond van artikel 12.1 van de Wet milieubeheer moet er jaarlijks een milieujaarverslag worden vastgesteld. Dit jaarverslag heeft een directe relatie met het milieuprogramma 2008 en het

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Voorstel: De "Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden" in te trekken met ingang van 1 januari 2008.

Voorstel: De Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden in te trekken met ingang van 1 januari 2008. Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer : Intrekking "Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden" : RVB07-0146

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen S R L G S A H R R U T Y O U A E E D R A F O R A S Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Eolus Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Het programma Eolus beantwoordt

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Programma 8. Grien en beheer

Programma 8. Grien en beheer Trojka: Programmahouder : G. Wiersma Donormanager : R. Heeringa Programmaregisseur : P. Westra 8.1 Hoofddoelstelling Samen met de burgers zorgen voor een kwalitatief goede fysieke leefomgeving (bodem,

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen. januari 2008 Provincie Zuid-Holland

Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen. januari 2008 Provincie Zuid-Holland Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen januari 2008 Provincie Zuid-Holland 1 Inleiding en aanleiding In het Zuid-Hollandse uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010 wordt saneren van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 341 Wet van 23 juni 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Gebr. Hummel Recycling B.V. (Locatie: Mulderspark 17 te Leek) Groningen, 3 augustus 2010 Zaaknr.: 236873 Nr. 2010-45.108/31, MV

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie