Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007"

Transcriptie

1 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in De Krant van RV

2 Inleiding... 3 Het programma Gemeentelijk milieuplan Milieuprogramma Milieujaarverslag Milieuadviesraad Monitoring Milieubeleid algemeen Milieucommunicatie Energiebeleid Gemeentelijke interne milieuzorg Duurzaam bouwen Afvalbeleid (Afval-)waterbeleid : Gemeentelijk Riolerings Plan Landbouw Overige milieutaken Milieuvergunningen Meldingen Wet milieubeheer Geluidbeleid Uitvoering geluidstaken Bouwstoffenbesluit Actief bodembeheer Bodemsaneringen Bodemonderzoeken Totaaloverzicht Colofon Milieuprogramma

3 Inleiding De Wet Milieubeheer verplicht gemeenten tot het opstellen van een milieuprogramma. De vaststelling dient door de raad te geschieden. Het programma bevat tenminste: a. een programma van de door het gemeentebestuur in de betrokken periode te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken; b. een overzicht van de financiële gevolgen van de onder a. bedoelde activiteiten. Het ontwerp van het gemeentelijk programma, waarvan de voorbereiding bij het College van Burgemeester en Wethouders berust, dient bij het ontwerp van de begroting aan de raad te worden voorgelegd. Het Milieuprogramma 2007 is afgestemd op de Begroting Verder is bepaald dat indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, de gemeenteraad met dat plan rekening houdt bij de vaststelling van een gemeentelijk milieuprogramma. Milieuprogramma

4 Het programma 2007 In het milieujaarprogramma zijn de taken aangegeven die in 2007 zullen worden uitgevoerd. Het betreft in eerste instantie de wettelijk taken. Verder geeft de Wet milieubeheer aan dat indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, de gemeenteraad met dat plan rekening houdt bij de vaststelling van een gemeentelijk milieuprogramma. Uit het Jaarverslag 2005 is gebleken dat de uitvoering van het Milieubeleidsplan op onderdelen grote vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging zal in 2006 niet meer ingehaald kunnen worden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de personele bezetting bij de vakgroep Milieu. Sinds 1 november 2005 is het aantal formatieplaatsen teruggebracht van 6 naar 5 en sinds 1 oktober 2005 maakt één van de medewerkers gebruik van de ouderschapsregeling (9 uur per week). Nadien heeft betrokkene verzocht part-time te mogen werken, welk verzoek is gehonoreerd. Dit betekent dat de bezetting sinds 1 juni 2006 bestaat uit 4,5 formatieplaatsen. Verder heeft de technisch medewerker milieu sinds 1 september 2006 de vakgroep verlaten vanwege benoeming elders. De invulling van de vacature zal enige maanden in beslag nemen en verwacht wordt dat met ingang van 1 januari of 1 februari 2007 de vacature vervuld zal worden. Tot die tijd is tijdelijke ondersteuning ingehuurd. Verder zal er in het kader van NOOT (Noordenvelds Organisatie Onderhouds Traject) worden getracht een junior medewerker te werven, waarmee de bezetting in januari/februari 2007 op 5,5 formatieplaatsen zal worden gebracht. De inwerkperiode van de twee nieuwe medewerkers zal ook de nodige tijd vergen. Het voorgaande is de reden waarom het college in 2006 heeft besloten het Milieubeleidsplan aan te passen en af te stemmen op het Bestuursakkoord De aanpassing zal in het vierde kwartaal van 2006 worden voorbereid en in 2007 ter vaststelling worden aangeboden. Vanwege begrotingstechnische redenen is vooralsnog uitgegaan van een bezetting van 5 formatieplaatsen. Het thema handhaving is niet meer in het Milieuprogramma opgenomen, doch in een apart integraal Handhavingsprogramma. Milieuprogramma

5 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Gemeentelijk milieuplan - De bewaking van de uitvoering en het actueel houden van het milieubeleidsplan. Milieubeleidsplan: - De zorg, de coördinatie en eventueel de bijstelling van de uitvoering van het milieubeleidsplan - Het actualiseren van het milieubeleidsplan. Meerjarenuitvoeringsprogramma: - De zorg, de coördinatie en eventueel de bijstelling van de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma. - Het actualiseren van het uit het milieubeleidsplan voortvloeiende meerjarenuitvoeringsprogramma. - Uitvoering conform vastgesteld plan. - Actualiteit 1 maal per 4 jaar. Bewaking en eventueel jaarlijks bijstellen van de uitvoering. Uitvoering van de activiteiten uit het milieubeleidsplan. Mensuren beleid en uitvoering 275 Kosten mensuren beleid en uitvoering Toelichting: Het Milieubeleidsplan en het Meerjarenprogramma zijn in mei 2004 door de raad vastgesteld. Uit het Jaarverslag 2005 is gebleken dat er ten aanzien van enkele thema's aanzienlijke vertragingen zijn opgelopen en enkele activiteiten niet zullen worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële en personele middelen. In verband hiermee zal het huidige Milieubeleidsplan worden aangepast, rekening houdend met financiële en personele middelen. Verder zal het plan worden afgestemd op het Bestuursprogramma Milieuprogramma

6 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieuprogramma Het milieuprogramma. - Het opstellen van het milieujaarprogramma 2008 Voldoen aan de eisen als vermeld in artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer: - in het programma de te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken aangeven; - een overzicht van de financiële gevolgen van de hiervoor aangegeven activiteiten. Het Milieujaarprogramma Mensuren 155 Kosten mensuren Toelichting: Het betreft hier een wettelijk verplichte taak welke ingevolge de Wet milieubeheer. Het ontwerp-programma dient bij het ontwerp van de begroting aan de raad te worden voorgelegd en door de raad te worden vastgesteld. Indien er een milieubeleidsplan geldt, dient de gemeenteraad bij de vaststelling van het programma hiermee rekening te houden. Aan het hiervoor vermelde is voldaan. Milieuprogramma

7 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieujaarverslag Het jaarverslag. - Het opstellen van het jaarverslag Voldoen aan het bepaalde in artikel 21.1 van de Wet milieubeheer: - het aantal malen dat de aangegeven termijnen als vermeld in de Awb worden overschreden, de oorzaken daarvan en de maatregelen die zijn getroffen of zullen worden getroffen om het overschrijden van de termijnen zoveel mogelijk te voorkomen; - de wijze waarop het beleid met betrekking tot de hoofdstukken 8 (inrichtingen), 13 (procedures), 18 (handhaving) en paragraaf 14.1 (coördinatie) hebben uitgevoerd). Het jaarverslag Mensuren 170 Kosten mensuren Toelichting: Het opstellen van het milieujaarverslag betreft een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer. In verband met het instellen van een vakgroep Handhaving zal ten aanzien van hoofdstuk 18 verslag worden gedaan in het jaarverslag Handhaving. Aangezien de raad heeft aangegeven dat monitoring van het milieubeleidsplan dient plaats te vinden, zal het jaarverslag worden gecombineerd met het jaarlijkse monitoringsverslag (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel monitoring). Milieuprogramma

8 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieuadviesraad Secretariaat Milieuadviesraad Noordenveld. - Het uitvoeren van het secretariaat van de Milieuadviesraad. - Het opstellen van het jaarverslag. Voldoen aan het bepaalde in de bijlage bij het besluit tot het instellen van de Milieuadviesraad (o.a. taken en werkwijzen). - Het houden van zes vergaderingen, inclusief voorbereiding en verslaglegging - Het opstellen van het jaarverslag Levering derden 306 Kosten MARN Mensuren 150 Kosten personeel: Toelichting: De Milieuadviesraad is in het kader van het duale stelsel op 20 augustus 2002 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld als vaste commissie van advies aan het college als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet. Het secretariaat van de Milieuadviesraad is ondergebracht bij de vakgroep milieu. De secretaris is belast met de dagelijkse werkzaamheden. Milieuprogramma

9 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Monitoring Het bijhouden van een monitoringssysteem. - Het invoeren en bijhouden van monitoringsgegevens. Voldoen aan het vastgestelde monitorplan. Invoeren en bijhouden gegevens. Jaarlijkse verslaglegging. Eventuele aanpassing van de indicatoren. Mensuren 125 Kosten mensuren Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente inhoud zal geven aan monitoring om te kunnen beoordelen of de in het plan gestelde doelen worden gehaald. In 2004 is hiervoor een monitorplan opgesteld waarin aandacht is besteed aan de volgende zaken: de functie van de monitor, het formuleren van indicatoren en benodigde gegevens, de werkwijze, de organisatie en de inbedding. Bij het formuleren van de indicatoren is het Milieubeleidsplan het uitgangspunt geweest. Verder is gekeken welke indicatoren daarnaast moesten worden opgenomen om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken. In het milieubeleidsplan is aangegeven dat beleidsmonitoring een groeiproces is en dat Noordenveld kiest voor een pragmatische aanpak. Gewaakt moet worden voor een overdaad aan informatie. Milieuprogramma

10 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieubeleid algemeen Het uitbrengen van adviezen. - Het uitbrengen van adviezen aan College, Raad en andere afdelingen met betrekking tot onderwerpen welke niet apart in de begroting zijn opgenomen, zoals Europese richtlijnen, de Flora- en faunawet, advisering inzake milieuaspecten m.b.t. de ruimtelijke ordening en plannen van aangrenzende gemeenten. Voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen met betrekking tot het opstellen van adviezen. Diverse adviezen. Levering derden Mensuren 230 Kosten mensuren Toelichting: Het betreft hier met de name de advisering over onderwerpen welke afkomstig zijn van andere bestuursorganen of instanties en welke niet van tevoren bekend zijn en derhalve niet gepland kunnen worden. Gedacht moet worden aan besluiten in het kader van bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. Verder betreft het plannen ten aanzien waarvan het college in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen en nieuwe wetgeving die geïmplementeerd moet worden. Milieuprogramma

11 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Milieucommunicatie Milieuvoorlichting, Milieu-informatie en Natuur- en Milieu-educatie - Het inzetten van het instrument voorlichting. - Het uitvoeren van het Verdrag van Aarhus - Het verstrekken van milieu-informatie op basis van het Verdrag van Aarhus - Het financieel ondersteunen van het scholennetwerk NME. - Het faciliteren van projecten op het gebied van NME. - Het voeren van periodiek overleg met de onderwijsconsulent NME inzake de projecten inzake het scholen-netwerk. - Het houden van overleg met de IVN's. - Het uitvoeren van projecten in het kader van duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld een autoloze zondag op wijk- of straatniveau. Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan, het Verdrag van Aarhus en de Overeenkomst Scholennetwerk. - Het beantwoorden van verzoeken om informatie. - Projecten in het kader van het scholennetwerk. - Projecten in het kader van duurzame ontwikkeling. - Diverse publicaties. Levering derden Kosten scholennetwerk NME Mensuren 240 Kosten mensuren Toelichting: Onder milieucommunicatie wordt verstaan: milieuvoorlichting en milieueducatie. Milieuvoorlichting betreft kortdurende activiteiten, toegespitst op een onderwerp, die vooral tot kennisvermeerdering leiden. Milieueducatie betreft activiteiten die langduriger van aard zijn waarbij sprake is van een vormingsproces en tweerichtingsverkeer dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering. In het milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente geen initiërende rol wil vervullen op het gebied van NME, doch in overleg met de betrokken partijen projecten zal uitvoeren, waarbij de rol van de gemeente in hoofdzaak een facilitaire is. Verdrag van Aarhus In 1998 is het Verdrag van Aarhus tot stand gekomen. Nederland is één van de ondertekenaars van dit verdrag. Het Verdrag van Aarhus heeft tot doel de rechten op toegang tot milieu-informatie (1 e pijler), inspraak in de milieubesluitvorming (2 e pijler) en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (3 e pijler) voor de burger te waarborgen. Vanaf 14 februari 2005 diende de gemeente invulling te geven aan de eerste pijler, te weten toegang te geven tot milieu-informatie. Hieraan is voldaan. Via de website van de gemeente kan de digitaal beschikbare informatie worden bekeken. Voor degene die niet beschikt over een computer, is er in de hal van het gemeentehuis de gelegenheid om deze informatie te bekijken. Verder zijn hier de stukken te bekijken welke niet digitaal beschikbaar zijn. Het uitvoeren van het Verdrag van Aarhus is een continue proces. Alle milieu-informatie dient te worden verzameld en zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te worden gesteld. Deze taak Milieuprogramma

12 wordt door de vakgroep milieu uitgevoerd. Verder dienen de verzoeken om informatie te worden beantwoord. Alle verzoeken komen bij de vakgroep milieu binnen, waar vervolgens wordt gekeken wie het verzoek moet beantwoorden. "Gemeentelijk scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie" Op 13 juni 2000 hebben Burgemeester en Wethouders besloten om zich gezamenlijk met het IVN Consulentschap Drenthe in te zetten tot het opzetten en onderhouden van een scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME) in deze gemeente. In verband hiermee heeft de gemeente Noordenveld zich verplicht tot het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het scholennetwerk. Dit bedrag is structureel in de begroting opgenomen. Het scholennetwerk is een groot succes gebleken door de deelname van alle scholen in de gemeente en de zeer positieve reacties. NME-project 2007 In het Afvalstoffenplan is onder ander de doelstelling opgenomen dat in 2007 ten aanzien van fietspaden de schoonheidsgraad "schoon" zal worden bereikt. Om dit te bereiken zal via het scholennetwerk het thema "zwerfvuil" worden uitgevoerd. Ten behoeve hiervan is inmiddels een werkgroep opgericht, waarin de gemeente, de drie IVN-afdelingen in Noordenveld, de natuur- en milieu-educatieconsulent van Drenthe en de scholen zijn vertegenwoordigd. In het kader van dit project zal in 2007 wederom educatie worden gegeven op alle basisscholen in Noordenveld. De bedoeling is dat de kinderen meedenken over mogelijke maatregelen en hieromtrent adviezen aan het college geven. Het college zal dan bekijken of zij deze maatregelen kan en wil uitvoeren. Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling Het landelijk programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling is de opvolger van het programma Leren voor Duurzaamheid Dit programma richt zich op de wijze waarop keuzes en gedrag van mensen en organisaties tot stand komen. Via leerprocessen stimuleert het programma kennis en vaardigheden die mensen in staat stellen om een meer duurzame afweging te maken. Als vervolg op de drie afzonderlijke programma's Leren voor Duurzaamheid ( ) hebben de drie noordelijke provincies de handen ineengeslagen en gezamenlijk het Noordelijk ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling ( ) opgesteld. In het kader van het Noordelijk ambitieniveau wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten die in 2006 en 2007 zullen worden uitgevoerd. Het was de bedoeling dat de projectvoorstellen begin 2006 ter besluitvorming aan de colleges van Gedeputeerde Staten, en indien nodig aan Provinciale Staten zouden worden voorgelegd. Daarna zou de gemeente moeten besluiten of en aan welke projecten zou willen deelnemen. Hiervoor is een bedrag van ,-- beschikbaar gesteld. Tot op heden (september 2006) is geen enkel verzoek van de zijde van de provincie ontvangen. Wel zijn verzoeken van diverse andere partijen ontvangen om deel te nemen aan andere duurzaamheidsacties, bijvoorbeeld van Milieudefensie en de Milieufederatie. De bedoeling is om in 2007 te kijken aan welke projecten deelgenomen zou kunnen worden en de beschikbare financiële middelen ook hiervoor aan te wenden. In 2007 zal onder andere, indien er initiatieven van burgers worden ontvangen, in het kader van de zogenaamde "Week van de Vooruitgang" op wijk- of straatniveau een autoloze zondag worden georganiseerd. Milieuprogramma

13 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Energiebeleid Een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot door de uitvoering van het hoofdstuk Energie als vermeld in het Milieubeleidsplan en de uitvoering van de Raamovereenkomst LED-project (Liberalisering Energiemarkt Drenthe). - Stapsgewijs in de periode invoeren van energiebeheer bij alle gemeentelijke gebouwen (inclusief organisatie). - Het uitvoeren van de acties met betrekking tot energiebeheer, motivatiecampagnes en monitoring. - Op basis van onderzoek energiebesparende maatregelen binnen de gemeente uitvoeren met een terugverdientijd van kleiner of gelijk aan vijf jaar. - Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen, met een terugverdientijd van kleiner of gelijk aan vijf jaar. - Verhoging efficiency in de periode door middel van: vaststellen energietaken en verantwoordelijkheden, opstellen procesbeschrijvingen en verbetering samenwerking tussen verschillende vakgebieden. - Verdere uitvoering van het LED-project: 100% van de kostenreductie zal de gemeente inzetten voor energiebesparing en toepassing duurzame energie. - Uitvoering van concrete LED-projecten, te weten: TELI (Tender Energiebesparing bij huishoudens met Lagere Inkomens), Energiebesparing gemeentelijke gebouwen, Plan van Aanpak voor Openbare Verlichting. - Verhoging energie-efficiency en terugbrengen CO2-uitstoot. - Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan Voldoen aan de Raamovereenkomst Liberalisering Energiemarkt Drenthe (Levering van electriciteit: in 2008 minimaal 10% besparing bij tenminste 25% van de gebouwen/objecten realiseren). - Energiebeheer en jaarlijkse weergave resultaten. - Analyses energieverbruik en uitvoering technische maatregelen - Motivatiecampagnes. - Procesbeschrijvingen. - Projecten in het kader van het LEDproject. Levering derden Mensuren milieu: 280 uren Kosten mensuren: Toelichting: Milieubeleidsplan: In mei 2004 is door de raad het Milieubeleidsplan vastgesteld. Met name vanuit financiële overwegingen is er niet voor gekozen om aan te sluiten bij het Klimaatbeleid, hetgeen niet wil zeggen dat er niets zal gebeuren. De gemeente zal, indien dit past binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden, kiezen voor pragmatische projecten en activiteiten. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente zichzelf ten aanzien van dit thema beschouwt als een lerende organisatie. Dit betekent dat de gemeente kleinschalig begint en haar activiteiten elk jaar uitbouwt op basis van de resultaten en projecten van het voorgaande jaar. Milieuprogramma

14 LED-project (Levering van electriciteit): De gemeente Noordenveld heeft gezamenlijk met de andere Drentse gemeenten en de provincie in het kader van het LED-project (Liberalisering Energie Drenthe) via Europese aanbesteding 100% duurzame stroom ingekocht voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli Doel van het LED-project is het gezamenlijk inkopen van energie op de vrije markt met aandacht voor het afnemen van duurzame energie of andere duurzaamheidsproducten en - diensten. Uit het LED-project vloeien (zowel voor de stroomleverancier als de gemeente) een aantal contractueel vastgelegde projecten voort om prestaties te leveren. Het college heeft besloten om 100% van de kostenreductie, die met de gezamenlijke inkoop wordt bereikt, te besteden aan duurzaamheid. Onder voorbehoud van het verkrijgen van financiële dekking zullen in 2007 de volgende projecten worden uitgevoerd: - TELI (Energiebesparing bij huishoudens met Lagere Inkomens. Doel van het project is om huishoudens met lagere inkomens in Drenthe advies en hulp te geven bij het besparen van energie. Naast advies en hulp zullen ze een zogenaamde energiebox ontvangen, waarmee energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld spaarlampen. - Energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen. Doel van het project is te werken en te komen tot een structurele energiebesparing bij de eigen gebouwen. Einddoel is dat het bestand gebouwen en objecten is doorgelicht, voorzien van een energiecertificaat, de besparende maatregelen zijn doorgevoerd, een energieadministratie is opgezet en ingevoerd en dat structureel energiebeheer en - management wordt uitgevoerd. - Plan van Aanpak voor Openbare Verlichting. De bedoeling is om een beleidsplan 'openbare verlichting' op te stellen, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak. Het beleidsplan heeft tot doel om de doelmatigheid en de functionaliteit van de openbare verlichting te verbeteren. LED-project (Levering van gas): In maart 2005 heeft de gemeente besloten om deel te nemen aan het project Liberalisering Energiemarkt Drenthe: Gasinkoop, waarbij de voorwaarde is gesteld dat het contract voor gas gelijktijdig met het contract voor electriciteit eindigt (30 juni 2008). De algemene doelstelling van het project is: het inkopen van gas tegen de economisch meest gunstige voorwaarden met inachtneming van een schaalvoordeel en waarbij de gerealiseerde (of een deel ervan) besparingen wordt bestemd voor het investeren in energiebesparing en in het opwekken van duurzame energie. Na de besluitvorming is het traject voor de gezamenlijke inkoop gestart. In 2006 is de aanbestedingsprocedure gestart. In het kader hiervan heeft slechts één aanbieder gereageerd. Deze voldeed echter niet aan de eisen van het beschrijvend document en besloten is om de aanbesteding terug te trekken. Vervolgens is gestart met het definiëren van een kansrijker traject en op basis hiervan zal een nieuw/aangepast beschrijvend document worden opgesteld en zal de aanbestedingsprocedure opnieuw worden gestart. Waterzijdig inregelen: Dit project vloeit voort uit het activiteitenprogramma van het Energiekompas en zal in de jaren 2005, 2006 en 2007 bij de scholen en de overige gemeentelijke gebouwen worden uitgevoerd. Het Energiekompas is een visie ten aanzien van een duurzame energiehuishouding en opgesteld door de drie noordelijke provincies, de milieufederaties, de Gasunie, de NAM, de NOVEM en de IVEM. Indien het project binnen de begroting van onze gemeente budgettair neutraal kan worden uitgevoerd, zal de gemeente hieraan deelnemen. Milieuprogramma

15 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Gemeentelijke interne milieuzorg Het implementeren en het operationeel maken van milieuzorg binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. 2007: Prioriteiten: - Het in werking hebben van een operationeel systeem op het vastgestelde niveau voor het gemeentehuis, het brengstation, de gemeentelijke werkplaatsen en de brandweerkazernes (Roden, Norg, Peize en Veenhuizen - Het uitvoeren van een proef-audit. - Het opzetten van een procedure duurzaam inkopen. - Een rapportage over GIM aan het Managementteam. Reguliere activiteiten: - Het herformuleren van GIM-doelstellingen. - Het actualiseren van het GIM-handboek. - Het actualiseren van werkhandboeken. - Het volgen van een cursus auditing GIM. - Het auditen/doorlichten van GIM-procedures. - Het opstellen van een instructieboekje GIM. - Het opstellen van een directiebeoordeling GIM. - Het bijwonen van overlegstructuren GIM. - Het geven van voorlichting over GIM. - In 2007 operationeel systeem op het vastgestelde niveau. - Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. - Intern is er personeel aanwezig die de interne audits kunnen uitvoeren (opleiding tot auditor). - Operationeel en certificeerbaar systeem. - Uitgevoerde proef-audit. - Een jaarlijkse rapportage aan het management. - Een vastgestelde procedure voor het duurzaam inkopen. - Schriftelijke instructies. - Milieulogboeken. - Een grondstoffenregistratiesysteem. - Een afvalstoffenregistratiesysteem. - Een GIM handboek. - Een register milieuaspecten. - Een register wet- en regelgeving. - Voorlichtingsmateriaal. Levering derden Mensuren: Bouwen en Wonen : 400 uur Kosten mensuren: Toelichting: De gemeente heeft in het milieubeleidsplan aangegeven dat ze ten aanzien van het thema milieuzorg het goede voorbeeld wil geven aan het bedrijfsleven. De gemeente wil zeker stellen dat haar bedrijfsvoering voldoet aan alle (milieu-) wet- en regelgeving die van toepassing is bij het uitvoeren van haar taken. Milieuprogramma

16 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Duurzaam bouwen Het leveren van een bijdrage aan het halen van de landelijke doelstellingen met betrekking tot duurzaam bouwen door middel van het uitvoeren van het bepaalde in het Milieubeleidsplan. - Het verhogen van het kennisniveau en draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. - Met de woningbouwcorporaties in de prestatiecontracten afspraken maken over duurzaam bouwen. - Een besluit nemen ten aanzien van de deelname aan de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". - Een rapportage van de realisering van de vaste en kostenneutrale DuBo-maatregelen bij de bouw van scholen. - Een voorbeeldproject volgens niveau 'actief' opstarten (laagste niveau Klimaat- en DuBobeleid). - Het bijwonen van de vergaderingen van het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe. - Het geven van voorlichting. Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan. - Afspraken met de woningbouwcorporaties over duurzaam bouwen. - Een rapportage van de uitgevoerde DuBo-maatregelen bij de scholen. - Een besluit ten aanzien van de deelname aan de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". Levering derden Mensuren (milieu: 220, bwt: 30) Kosten mensuren: Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente Noordenveld er, met name vanwege financiële overwegingen, er voor heeft gekozen om duurzaam bouwen op een realistisch (relatief laag) ambitieniveau uit te voeren. In verband hiermee is besloten om niet aan te sluiten bij het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 en het Klimaatbeleid. Wel is aangegeven dat de gemeente via concrete voorbeeldprojecten wil bijdragen aan de landelijke doelstellingen en de toegevoegde waarde voor burgers inzichtelijk maken. Verklaring "Bouwen met Kwaliteit" Uit de evaluatie van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 is gebleken dat met het convenant niet alle doelen zijn bereikt vanwege het hoge ambitieniveau. Daarom is gekeken op welke manier een vervolg aan het convenant kon worden gegegeven. Gekozen is voor de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". De bedoeling is dat gemeenten de algemene verklaring ondersteunen en hieraan een eigen verklaring opstellen, waarin naar eigen vermogen de inzet en ambitie wordt geformuleerd. De eigen ambitie dient in elk geval uit te stijgen boven het gangbare niveau van het Bouwbesluit. In 2007 zal de gemeente worden verzocht een besluit te nemen ten aanzien van de ondersteuning van de algemene verklaring en het opstellen van de individuele verklaring. Milieuprogramma

17 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Afvalbeleid Afvalbeleid: beleid en uitvoering met betrekking tot het inzamelen en verwijderen van afvalstoffen en de uitvoering van het thema afval uit het milieubeleidsplan De uitvoering van de activiteiten uit het Afvalstoffenbeleidsplan, te weten: - De uitvoering van het communicatieplan afvalstoffen. - De controle op de naleving van de afvalstoffen procedures van de vakgroep Reiniging. - Restafval: Scheiden van andere deelstromen (naast de fracties uit het LAP). - Promoten aanschaf compostvaten. - Beschikbaarstellen antidrukwerkstickers. - Het uitvoeren van sorteeranalyses huishoudelijk restafval. - Het uitvoeren van analyses gft-afval. - De registratie en verwerking van inzamelresultaten. - Het opstellen van jaarrapportages. - Het voorbereiden en aanleveren van productinformatie over afval op de gemeentelijke website. - Het verzamelen van gegevens m.b.t. ingezameld afval en het leveren van deze gegevens aan het CBS. - Het voeren van extern overleg in het kader van regionaal afvalbeleid binnen de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering regio Assen met de regiogemeenten. - Het voeren van intern overleg in het kader van gemeentelijk afvalbeleid met overige vakgroepen waaronder de vakgroep Reiniging (OW). Andere activiteiten: - Evaluatie van de introductie m.b.t. het containermanagementsysteem. - Ontbinding Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering regio Assen. - Voortzetting composteercursus. - Voortzetting zwerfafvaldag "Noordenveld Schoon". - Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (75/442/EEG, gewijzigd door Richtlijn 91/156/EG, 91/91/652/EG en beschikking 96/350//EG) - Wet Milieubeheer - Ladder van Lansink - Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) - Bestuursakkoord gemeente Noordenveld Milieubeleidsplan gemeente Noordenveld Afvalstoffenbeleidsplan gemeente Noordenveld Een overzicht met betrekking tot de ingezamelde hoeveelheden afval in de gemeente Noordenveld. - Publicaties over afval(beleid) in de lokale/regionale bladen. - Productinformatie over afval(beleid) op de gemeentelijke website. - Adviezen met betrekking tot vraagstukken op het gebied van afvalbeleid (afvalbeleid in ruime zin). - Evaluatierapport introductie containermanagementsysteem. - Cursus composteren. - Zwerfafvaldag. Levering derden: Mensuren: 700 uren Kosten mensuren: Milieuprogramma

18 Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente Noordenveld op een kostenbewuste manier goed voor de dag wil komen en dat de verschillende activiteiten planmatiger zullen worden uitgevoerd door middel van het opzetten van gemeentelijk afvalbeleid voor huishoudelijk afval. Dit beleid is in 2005 vastgelegd in het Afvalstoffenplan Het ambitieniveau hierin is als volgt geformuleerd: Een maximale scheiding (van de in het Landelijk Afvalbeheersplan onderscheiden fracties) tegen minimale kosten bij een gelijkblijvend niveau van de dienstverlening en klanttevredenheid. In het Milieubeleidsplan zijn de volgende concrete doelstellingen geformuleerd: - De hoeveelheid illegaal gestort afval is in % minder dan in Ten aanzien van verwaaibaar zwerfvuil is de schoonheidsgraad (op basis van de indeling Stichting Nederland Schoon) vanaf 2004 'matig schoon' en 'schoon' in 2007 in de gehele gemeente. - In het kader van het tevredenheidsonderzoek ten aanzien van de voorzieningen en de inspanningen van de gemeente op het gebied van afval treedt geen verslechtering op ten opzichte van In 2006 geeft minimaal 80%van de geënquêteerden aan tevreden te zijn over de inspanningen en voorzieningen van de gemeente Noordenveld. - Ten aanzien van de afvalstoffenheffing blijft de gemeente Noordenveld gedurende de looptijd van het milieubeleidsplan ( ) onder het landelijk gemiddelde en één van de goedkoopste van Drenthe. - In 2007 composteert 33% van de huishoudens zelf. Met de uitvoering van het Afvalstoffenplan zullen de in het Milieubeleidsplan geformuleerde doelstellingen moeten worden gehaald. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing kan nog worden vermeld dat ten aanzien hiervan de doelstelling in 2007 hoger is gelegd dan in het milieubeleidsplan. In 2007 wil Noordenveld namelijk de goedkoopste gemeente in Drenthe zijn. Milieuprogramma

19 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Afdeling: Beheer en Uitvoering Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Vakgroep: (Afval-)waterbeleid Budgethouder: H.Feiken Het voeren van een integraal en duurzaam (afval)waterbeleid. - Het uitvoeren van projecten volgens het projectenplan van het Waterplan Noordenveld. - Het adviseren en informeren over de invulling van de watertoetsen i.o.m. het Waterschap. - Implementeren van (rijks-)beleid inzake aspecten water (Waterbeheer 21 e eeuw, Kaderrichtlijn Water). - Het opstellen en uitvoeren van een rioleringsplan (inzameling en transport van afvalwater: zie rioleringsplan). - Het opnemen van voorschriften in milieuvergunningen m.b.t. het lozen van afvalwater. - In het kader van de verruimde reikwijdte aandacht besteden aan waterbesparingsmogelijkheden. Voldoen aan de relevante regelgeving en het bepaalde in het Milieubeleidsplan en het Waterplan. - Projecten Waterplan Noordenveld. - Een intensieve afstemming tussen onder andere de taakvelden ruimtelijke ordening en milieu met het huidige rioleringsbeleid. Mensuren: Openbare Werken: 250 (waterplan BCF ) Kosten mensuren Toelichting: Het doel van het Waterplan is het verkrijgen van een gezamenlijke visie op het stedelijk en landelijk waterbeheer, het afstemmen van waterbeleid tussen de gemeente, het waterschap en andere partijen en het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen en de bekostiging daarvan. Door een duurzame en integrale benadering van water wordt een optimale situatie geschapen voor een hoogwaardige, leefbare en economisch gezonde gemeente, nu en in de toekomst. Het Waterplan: Door middel van het Waterplan zal invulling worden gegeven aan een integraal en duurzaam waterbeheer. In het Waterplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen: - Water verankeren in ruimtelijke plannen. - Voorkomen en opheffen van wateroverlast. - Voorkomen verdroging. - Verbeteren waterkwaliteit. - Vergroten en specificeren functionaliteit van het water. - Vergroten landschappelijke en ecologische waarde. - Maatschappelijke draagkracht voor duurzaam omgaan met water. - Duidelijkheid over verantwoordelijkheden. In het Projectenplan is aangegeven op welke wijze getracht zal worden bovenstaande doelstellingen te halen. Milieuprogramma

20 Beheersproduct: Gemeentelijk Riolerings Plan Afdeling: Beheer en Uitvoering Vakgroep:? : Gemeentelijk Riolerings Plan Budgethouder: H. Feiken Behalen doelen als vermeld in het Gemeentelijk Rioleringsplan Het opstellen en actueel houden van: - Actuele basisrioleringsplannen. - Operationele plannen voor aanleg, beheer en onderhoud. - Bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting, afhankelijk van de financieringsmogelijkheden: - Zo min mogelijk schoon hemelwater op het gemeentelijk rioolstelsel, gescheiden rioolstelsel bij nieuwbouw en zo veel mogelijk water in het gebied houden. - Afkoppelen schoon hemelwater bij renovatie en herinrichting. - Sanering overstortlocaties, reductie vuiluitworp en stopzetten ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. - Voldoen aan de wettelijke eisen. - Actualiteit 1 maal per 4 jaar. - Instandhouding langdurige periode (min. 60 jaar). - Actualiteit (revisiegegevens). - Een doelmatig beheer en onderhoud en goed gebruik van de riolering. - Minimale belasting van het vuile rioolstelsel. - Schone overstortlocaties, geen vuiluitworp en schone oppervlaktewateren. Levering derden excl. BTW Mensuren 2400 (begroting OW) Kosten mensuren Toelichting: De Wet milieubeheer verplicht de gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP omvat de toestand en het beheer van de riolering, de noodzakelijke maatregelen, de milieu-effecten van de riolering en de financiële gevolgen. In juni 2006 is het GRP door de Raad vastgesteld. Acties/prioriteiten 2007: 1. Sanering van overstort aan de Oosterzoom in Peize. 2. Het opstellen van plannen voor het afkoppelen van regenwater in Roden, Norg en Nietap. 3. Het afkoppelen van de invoer van het gebied Schipmeer te Norg van de riolering. 4. Het in samenwerking met het Waterschap Noorderzijlvest optimaliseren van het hoofdgemalen-systeem waarvan het gemaal aan de Slotlaan in Roden onderdeel uitmaakt. 5. Het realiseren van het nieuwe hoofdgemaal Nietap/Leek-De Dam in samenwerking met het Waterschap en eventueel de gemeente Leek. 6. Het actualiseren van het Basis Riolerings Plan (BRP) van de kern Roden. Verder resteren in 2007 nog een aantal percelen op het terrein van Natuurvrienden, welke in het kader van het project "PRONA" (project natuurvrienden) aangesloten zullen worden op de riolering. Milieuprogramma

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen MILIEUJAARVERSLAG 2013

Gemeente Steenbergen MILIEUJAARVERSLAG 2013 Gemeente MILIEUJAARVERSLAG 2013 MILIEUJAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLADZIJDE 1. Algemeen 2 2. Inrichtingen milieubeheer 2 Omgevingsvergunningen, activiteit Milieu/Meldingen BARIM 2 Procedures

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr. 236678.23 revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie