Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007"

Transcriptie

1 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in De Krant van RV

2 Inleiding... 3 Het programma Gemeentelijk milieuplan Milieuprogramma Milieujaarverslag Milieuadviesraad Monitoring Milieubeleid algemeen Milieucommunicatie Energiebeleid Gemeentelijke interne milieuzorg Duurzaam bouwen Afvalbeleid (Afval-)waterbeleid : Gemeentelijk Riolerings Plan Landbouw Overige milieutaken Milieuvergunningen Meldingen Wet milieubeheer Geluidbeleid Uitvoering geluidstaken Bouwstoffenbesluit Actief bodembeheer Bodemsaneringen Bodemonderzoeken Totaaloverzicht Colofon Milieuprogramma

3 Inleiding De Wet Milieubeheer verplicht gemeenten tot het opstellen van een milieuprogramma. De vaststelling dient door de raad te geschieden. Het programma bevat tenminste: a. een programma van de door het gemeentebestuur in de betrokken periode te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken; b. een overzicht van de financiële gevolgen van de onder a. bedoelde activiteiten. Het ontwerp van het gemeentelijk programma, waarvan de voorbereiding bij het College van Burgemeester en Wethouders berust, dient bij het ontwerp van de begroting aan de raad te worden voorgelegd. Het Milieuprogramma 2007 is afgestemd op de Begroting Verder is bepaald dat indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, de gemeenteraad met dat plan rekening houdt bij de vaststelling van een gemeentelijk milieuprogramma. Milieuprogramma

4 Het programma 2007 In het milieujaarprogramma zijn de taken aangegeven die in 2007 zullen worden uitgevoerd. Het betreft in eerste instantie de wettelijk taken. Verder geeft de Wet milieubeheer aan dat indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, de gemeenteraad met dat plan rekening houdt bij de vaststelling van een gemeentelijk milieuprogramma. Uit het Jaarverslag 2005 is gebleken dat de uitvoering van het Milieubeleidsplan op onderdelen grote vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging zal in 2006 niet meer ingehaald kunnen worden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de personele bezetting bij de vakgroep Milieu. Sinds 1 november 2005 is het aantal formatieplaatsen teruggebracht van 6 naar 5 en sinds 1 oktober 2005 maakt één van de medewerkers gebruik van de ouderschapsregeling (9 uur per week). Nadien heeft betrokkene verzocht part-time te mogen werken, welk verzoek is gehonoreerd. Dit betekent dat de bezetting sinds 1 juni 2006 bestaat uit 4,5 formatieplaatsen. Verder heeft de technisch medewerker milieu sinds 1 september 2006 de vakgroep verlaten vanwege benoeming elders. De invulling van de vacature zal enige maanden in beslag nemen en verwacht wordt dat met ingang van 1 januari of 1 februari 2007 de vacature vervuld zal worden. Tot die tijd is tijdelijke ondersteuning ingehuurd. Verder zal er in het kader van NOOT (Noordenvelds Organisatie Onderhouds Traject) worden getracht een junior medewerker te werven, waarmee de bezetting in januari/februari 2007 op 5,5 formatieplaatsen zal worden gebracht. De inwerkperiode van de twee nieuwe medewerkers zal ook de nodige tijd vergen. Het voorgaande is de reden waarom het college in 2006 heeft besloten het Milieubeleidsplan aan te passen en af te stemmen op het Bestuursakkoord De aanpassing zal in het vierde kwartaal van 2006 worden voorbereid en in 2007 ter vaststelling worden aangeboden. Vanwege begrotingstechnische redenen is vooralsnog uitgegaan van een bezetting van 5 formatieplaatsen. Het thema handhaving is niet meer in het Milieuprogramma opgenomen, doch in een apart integraal Handhavingsprogramma. Milieuprogramma

5 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Gemeentelijk milieuplan - De bewaking van de uitvoering en het actueel houden van het milieubeleidsplan. Milieubeleidsplan: - De zorg, de coördinatie en eventueel de bijstelling van de uitvoering van het milieubeleidsplan - Het actualiseren van het milieubeleidsplan. Meerjarenuitvoeringsprogramma: - De zorg, de coördinatie en eventueel de bijstelling van de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma. - Het actualiseren van het uit het milieubeleidsplan voortvloeiende meerjarenuitvoeringsprogramma. - Uitvoering conform vastgesteld plan. - Actualiteit 1 maal per 4 jaar. Bewaking en eventueel jaarlijks bijstellen van de uitvoering. Uitvoering van de activiteiten uit het milieubeleidsplan. Mensuren beleid en uitvoering 275 Kosten mensuren beleid en uitvoering Toelichting: Het Milieubeleidsplan en het Meerjarenprogramma zijn in mei 2004 door de raad vastgesteld. Uit het Jaarverslag 2005 is gebleken dat er ten aanzien van enkele thema's aanzienlijke vertragingen zijn opgelopen en enkele activiteiten niet zullen worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële en personele middelen. In verband hiermee zal het huidige Milieubeleidsplan worden aangepast, rekening houdend met financiële en personele middelen. Verder zal het plan worden afgestemd op het Bestuursprogramma Milieuprogramma

6 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieuprogramma Het milieuprogramma. - Het opstellen van het milieujaarprogramma 2008 Voldoen aan de eisen als vermeld in artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer: - in het programma de te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken aangeven; - een overzicht van de financiële gevolgen van de hiervoor aangegeven activiteiten. Het Milieujaarprogramma Mensuren 155 Kosten mensuren Toelichting: Het betreft hier een wettelijk verplichte taak welke ingevolge de Wet milieubeheer. Het ontwerp-programma dient bij het ontwerp van de begroting aan de raad te worden voorgelegd en door de raad te worden vastgesteld. Indien er een milieubeleidsplan geldt, dient de gemeenteraad bij de vaststelling van het programma hiermee rekening te houden. Aan het hiervoor vermelde is voldaan. Milieuprogramma

7 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieujaarverslag Het jaarverslag. - Het opstellen van het jaarverslag Voldoen aan het bepaalde in artikel 21.1 van de Wet milieubeheer: - het aantal malen dat de aangegeven termijnen als vermeld in de Awb worden overschreden, de oorzaken daarvan en de maatregelen die zijn getroffen of zullen worden getroffen om het overschrijden van de termijnen zoveel mogelijk te voorkomen; - de wijze waarop het beleid met betrekking tot de hoofdstukken 8 (inrichtingen), 13 (procedures), 18 (handhaving) en paragraaf 14.1 (coördinatie) hebben uitgevoerd). Het jaarverslag Mensuren 170 Kosten mensuren Toelichting: Het opstellen van het milieujaarverslag betreft een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer. In verband met het instellen van een vakgroep Handhaving zal ten aanzien van hoofdstuk 18 verslag worden gedaan in het jaarverslag Handhaving. Aangezien de raad heeft aangegeven dat monitoring van het milieubeleidsplan dient plaats te vinden, zal het jaarverslag worden gecombineerd met het jaarlijkse monitoringsverslag (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel monitoring). Milieuprogramma

8 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieuadviesraad Secretariaat Milieuadviesraad Noordenveld. - Het uitvoeren van het secretariaat van de Milieuadviesraad. - Het opstellen van het jaarverslag. Voldoen aan het bepaalde in de bijlage bij het besluit tot het instellen van de Milieuadviesraad (o.a. taken en werkwijzen). - Het houden van zes vergaderingen, inclusief voorbereiding en verslaglegging - Het opstellen van het jaarverslag Levering derden 306 Kosten MARN Mensuren 150 Kosten personeel: Toelichting: De Milieuadviesraad is in het kader van het duale stelsel op 20 augustus 2002 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld als vaste commissie van advies aan het college als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet. Het secretariaat van de Milieuadviesraad is ondergebracht bij de vakgroep milieu. De secretaris is belast met de dagelijkse werkzaamheden. Milieuprogramma

9 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Monitoring Het bijhouden van een monitoringssysteem. - Het invoeren en bijhouden van monitoringsgegevens. Voldoen aan het vastgestelde monitorplan. Invoeren en bijhouden gegevens. Jaarlijkse verslaglegging. Eventuele aanpassing van de indicatoren. Mensuren 125 Kosten mensuren Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente inhoud zal geven aan monitoring om te kunnen beoordelen of de in het plan gestelde doelen worden gehaald. In 2004 is hiervoor een monitorplan opgesteld waarin aandacht is besteed aan de volgende zaken: de functie van de monitor, het formuleren van indicatoren en benodigde gegevens, de werkwijze, de organisatie en de inbedding. Bij het formuleren van de indicatoren is het Milieubeleidsplan het uitgangspunt geweest. Verder is gekeken welke indicatoren daarnaast moesten worden opgenomen om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken. In het milieubeleidsplan is aangegeven dat beleidsmonitoring een groeiproces is en dat Noordenveld kiest voor een pragmatische aanpak. Gewaakt moet worden voor een overdaad aan informatie. Milieuprogramma

10 Beheersproduct: 450 Milieubeheer algemeen Milieubeleid algemeen Het uitbrengen van adviezen. - Het uitbrengen van adviezen aan College, Raad en andere afdelingen met betrekking tot onderwerpen welke niet apart in de begroting zijn opgenomen, zoals Europese richtlijnen, de Flora- en faunawet, advisering inzake milieuaspecten m.b.t. de ruimtelijke ordening en plannen van aangrenzende gemeenten. Voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen met betrekking tot het opstellen van adviezen. Diverse adviezen. Levering derden Mensuren 230 Kosten mensuren Toelichting: Het betreft hier met de name de advisering over onderwerpen welke afkomstig zijn van andere bestuursorganen of instanties en welke niet van tevoren bekend zijn en derhalve niet gepland kunnen worden. Gedacht moet worden aan besluiten in het kader van bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. Verder betreft het plannen ten aanzien waarvan het college in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen en nieuwe wetgeving die geïmplementeerd moet worden. Milieuprogramma

11 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Milieucommunicatie Milieuvoorlichting, Milieu-informatie en Natuur- en Milieu-educatie - Het inzetten van het instrument voorlichting. - Het uitvoeren van het Verdrag van Aarhus - Het verstrekken van milieu-informatie op basis van het Verdrag van Aarhus - Het financieel ondersteunen van het scholennetwerk NME. - Het faciliteren van projecten op het gebied van NME. - Het voeren van periodiek overleg met de onderwijsconsulent NME inzake de projecten inzake het scholen-netwerk. - Het houden van overleg met de IVN's. - Het uitvoeren van projecten in het kader van duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld een autoloze zondag op wijk- of straatniveau. Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan, het Verdrag van Aarhus en de Overeenkomst Scholennetwerk. - Het beantwoorden van verzoeken om informatie. - Projecten in het kader van het scholennetwerk. - Projecten in het kader van duurzame ontwikkeling. - Diverse publicaties. Levering derden Kosten scholennetwerk NME Mensuren 240 Kosten mensuren Toelichting: Onder milieucommunicatie wordt verstaan: milieuvoorlichting en milieueducatie. Milieuvoorlichting betreft kortdurende activiteiten, toegespitst op een onderwerp, die vooral tot kennisvermeerdering leiden. Milieueducatie betreft activiteiten die langduriger van aard zijn waarbij sprake is van een vormingsproces en tweerichtingsverkeer dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering. In het milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente geen initiërende rol wil vervullen op het gebied van NME, doch in overleg met de betrokken partijen projecten zal uitvoeren, waarbij de rol van de gemeente in hoofdzaak een facilitaire is. Verdrag van Aarhus In 1998 is het Verdrag van Aarhus tot stand gekomen. Nederland is één van de ondertekenaars van dit verdrag. Het Verdrag van Aarhus heeft tot doel de rechten op toegang tot milieu-informatie (1 e pijler), inspraak in de milieubesluitvorming (2 e pijler) en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (3 e pijler) voor de burger te waarborgen. Vanaf 14 februari 2005 diende de gemeente invulling te geven aan de eerste pijler, te weten toegang te geven tot milieu-informatie. Hieraan is voldaan. Via de website van de gemeente kan de digitaal beschikbare informatie worden bekeken. Voor degene die niet beschikt over een computer, is er in de hal van het gemeentehuis de gelegenheid om deze informatie te bekijken. Verder zijn hier de stukken te bekijken welke niet digitaal beschikbaar zijn. Het uitvoeren van het Verdrag van Aarhus is een continue proces. Alle milieu-informatie dient te worden verzameld en zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te worden gesteld. Deze taak Milieuprogramma

12 wordt door de vakgroep milieu uitgevoerd. Verder dienen de verzoeken om informatie te worden beantwoord. Alle verzoeken komen bij de vakgroep milieu binnen, waar vervolgens wordt gekeken wie het verzoek moet beantwoorden. "Gemeentelijk scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie" Op 13 juni 2000 hebben Burgemeester en Wethouders besloten om zich gezamenlijk met het IVN Consulentschap Drenthe in te zetten tot het opzetten en onderhouden van een scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME) in deze gemeente. In verband hiermee heeft de gemeente Noordenveld zich verplicht tot het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het scholennetwerk. Dit bedrag is structureel in de begroting opgenomen. Het scholennetwerk is een groot succes gebleken door de deelname van alle scholen in de gemeente en de zeer positieve reacties. NME-project 2007 In het Afvalstoffenplan is onder ander de doelstelling opgenomen dat in 2007 ten aanzien van fietspaden de schoonheidsgraad "schoon" zal worden bereikt. Om dit te bereiken zal via het scholennetwerk het thema "zwerfvuil" worden uitgevoerd. Ten behoeve hiervan is inmiddels een werkgroep opgericht, waarin de gemeente, de drie IVN-afdelingen in Noordenveld, de natuur- en milieu-educatieconsulent van Drenthe en de scholen zijn vertegenwoordigd. In het kader van dit project zal in 2007 wederom educatie worden gegeven op alle basisscholen in Noordenveld. De bedoeling is dat de kinderen meedenken over mogelijke maatregelen en hieromtrent adviezen aan het college geven. Het college zal dan bekijken of zij deze maatregelen kan en wil uitvoeren. Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling Het landelijk programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling is de opvolger van het programma Leren voor Duurzaamheid Dit programma richt zich op de wijze waarop keuzes en gedrag van mensen en organisaties tot stand komen. Via leerprocessen stimuleert het programma kennis en vaardigheden die mensen in staat stellen om een meer duurzame afweging te maken. Als vervolg op de drie afzonderlijke programma's Leren voor Duurzaamheid ( ) hebben de drie noordelijke provincies de handen ineengeslagen en gezamenlijk het Noordelijk ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling ( ) opgesteld. In het kader van het Noordelijk ambitieniveau wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten die in 2006 en 2007 zullen worden uitgevoerd. Het was de bedoeling dat de projectvoorstellen begin 2006 ter besluitvorming aan de colleges van Gedeputeerde Staten, en indien nodig aan Provinciale Staten zouden worden voorgelegd. Daarna zou de gemeente moeten besluiten of en aan welke projecten zou willen deelnemen. Hiervoor is een bedrag van ,-- beschikbaar gesteld. Tot op heden (september 2006) is geen enkel verzoek van de zijde van de provincie ontvangen. Wel zijn verzoeken van diverse andere partijen ontvangen om deel te nemen aan andere duurzaamheidsacties, bijvoorbeeld van Milieudefensie en de Milieufederatie. De bedoeling is om in 2007 te kijken aan welke projecten deelgenomen zou kunnen worden en de beschikbare financiële middelen ook hiervoor aan te wenden. In 2007 zal onder andere, indien er initiatieven van burgers worden ontvangen, in het kader van de zogenaamde "Week van de Vooruitgang" op wijk- of straatniveau een autoloze zondag worden georganiseerd. Milieuprogramma

13 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Energiebeleid Een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot door de uitvoering van het hoofdstuk Energie als vermeld in het Milieubeleidsplan en de uitvoering van de Raamovereenkomst LED-project (Liberalisering Energiemarkt Drenthe). - Stapsgewijs in de periode invoeren van energiebeheer bij alle gemeentelijke gebouwen (inclusief organisatie). - Het uitvoeren van de acties met betrekking tot energiebeheer, motivatiecampagnes en monitoring. - Op basis van onderzoek energiebesparende maatregelen binnen de gemeente uitvoeren met een terugverdientijd van kleiner of gelijk aan vijf jaar. - Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen, met een terugverdientijd van kleiner of gelijk aan vijf jaar. - Verhoging efficiency in de periode door middel van: vaststellen energietaken en verantwoordelijkheden, opstellen procesbeschrijvingen en verbetering samenwerking tussen verschillende vakgebieden. - Verdere uitvoering van het LED-project: 100% van de kostenreductie zal de gemeente inzetten voor energiebesparing en toepassing duurzame energie. - Uitvoering van concrete LED-projecten, te weten: TELI (Tender Energiebesparing bij huishoudens met Lagere Inkomens), Energiebesparing gemeentelijke gebouwen, Plan van Aanpak voor Openbare Verlichting. - Verhoging energie-efficiency en terugbrengen CO2-uitstoot. - Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan Voldoen aan de Raamovereenkomst Liberalisering Energiemarkt Drenthe (Levering van electriciteit: in 2008 minimaal 10% besparing bij tenminste 25% van de gebouwen/objecten realiseren). - Energiebeheer en jaarlijkse weergave resultaten. - Analyses energieverbruik en uitvoering technische maatregelen - Motivatiecampagnes. - Procesbeschrijvingen. - Projecten in het kader van het LEDproject. Levering derden Mensuren milieu: 280 uren Kosten mensuren: Toelichting: Milieubeleidsplan: In mei 2004 is door de raad het Milieubeleidsplan vastgesteld. Met name vanuit financiële overwegingen is er niet voor gekozen om aan te sluiten bij het Klimaatbeleid, hetgeen niet wil zeggen dat er niets zal gebeuren. De gemeente zal, indien dit past binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden, kiezen voor pragmatische projecten en activiteiten. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente zichzelf ten aanzien van dit thema beschouwt als een lerende organisatie. Dit betekent dat de gemeente kleinschalig begint en haar activiteiten elk jaar uitbouwt op basis van de resultaten en projecten van het voorgaande jaar. Milieuprogramma

14 LED-project (Levering van electriciteit): De gemeente Noordenveld heeft gezamenlijk met de andere Drentse gemeenten en de provincie in het kader van het LED-project (Liberalisering Energie Drenthe) via Europese aanbesteding 100% duurzame stroom ingekocht voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli Doel van het LED-project is het gezamenlijk inkopen van energie op de vrije markt met aandacht voor het afnemen van duurzame energie of andere duurzaamheidsproducten en - diensten. Uit het LED-project vloeien (zowel voor de stroomleverancier als de gemeente) een aantal contractueel vastgelegde projecten voort om prestaties te leveren. Het college heeft besloten om 100% van de kostenreductie, die met de gezamenlijke inkoop wordt bereikt, te besteden aan duurzaamheid. Onder voorbehoud van het verkrijgen van financiële dekking zullen in 2007 de volgende projecten worden uitgevoerd: - TELI (Energiebesparing bij huishoudens met Lagere Inkomens. Doel van het project is om huishoudens met lagere inkomens in Drenthe advies en hulp te geven bij het besparen van energie. Naast advies en hulp zullen ze een zogenaamde energiebox ontvangen, waarmee energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld spaarlampen. - Energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen. Doel van het project is te werken en te komen tot een structurele energiebesparing bij de eigen gebouwen. Einddoel is dat het bestand gebouwen en objecten is doorgelicht, voorzien van een energiecertificaat, de besparende maatregelen zijn doorgevoerd, een energieadministratie is opgezet en ingevoerd en dat structureel energiebeheer en - management wordt uitgevoerd. - Plan van Aanpak voor Openbare Verlichting. De bedoeling is om een beleidsplan 'openbare verlichting' op te stellen, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak. Het beleidsplan heeft tot doel om de doelmatigheid en de functionaliteit van de openbare verlichting te verbeteren. LED-project (Levering van gas): In maart 2005 heeft de gemeente besloten om deel te nemen aan het project Liberalisering Energiemarkt Drenthe: Gasinkoop, waarbij de voorwaarde is gesteld dat het contract voor gas gelijktijdig met het contract voor electriciteit eindigt (30 juni 2008). De algemene doelstelling van het project is: het inkopen van gas tegen de economisch meest gunstige voorwaarden met inachtneming van een schaalvoordeel en waarbij de gerealiseerde (of een deel ervan) besparingen wordt bestemd voor het investeren in energiebesparing en in het opwekken van duurzame energie. Na de besluitvorming is het traject voor de gezamenlijke inkoop gestart. In 2006 is de aanbestedingsprocedure gestart. In het kader hiervan heeft slechts één aanbieder gereageerd. Deze voldeed echter niet aan de eisen van het beschrijvend document en besloten is om de aanbesteding terug te trekken. Vervolgens is gestart met het definiëren van een kansrijker traject en op basis hiervan zal een nieuw/aangepast beschrijvend document worden opgesteld en zal de aanbestedingsprocedure opnieuw worden gestart. Waterzijdig inregelen: Dit project vloeit voort uit het activiteitenprogramma van het Energiekompas en zal in de jaren 2005, 2006 en 2007 bij de scholen en de overige gemeentelijke gebouwen worden uitgevoerd. Het Energiekompas is een visie ten aanzien van een duurzame energiehuishouding en opgesteld door de drie noordelijke provincies, de milieufederaties, de Gasunie, de NAM, de NOVEM en de IVEM. Indien het project binnen de begroting van onze gemeente budgettair neutraal kan worden uitgevoerd, zal de gemeente hieraan deelnemen. Milieuprogramma

15 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Gemeentelijke interne milieuzorg Het implementeren en het operationeel maken van milieuzorg binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. 2007: Prioriteiten: - Het in werking hebben van een operationeel systeem op het vastgestelde niveau voor het gemeentehuis, het brengstation, de gemeentelijke werkplaatsen en de brandweerkazernes (Roden, Norg, Peize en Veenhuizen - Het uitvoeren van een proef-audit. - Het opzetten van een procedure duurzaam inkopen. - Een rapportage over GIM aan het Managementteam. Reguliere activiteiten: - Het herformuleren van GIM-doelstellingen. - Het actualiseren van het GIM-handboek. - Het actualiseren van werkhandboeken. - Het volgen van een cursus auditing GIM. - Het auditen/doorlichten van GIM-procedures. - Het opstellen van een instructieboekje GIM. - Het opstellen van een directiebeoordeling GIM. - Het bijwonen van overlegstructuren GIM. - Het geven van voorlichting over GIM. - In 2007 operationeel systeem op het vastgestelde niveau. - Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. - Intern is er personeel aanwezig die de interne audits kunnen uitvoeren (opleiding tot auditor). - Operationeel en certificeerbaar systeem. - Uitgevoerde proef-audit. - Een jaarlijkse rapportage aan het management. - Een vastgestelde procedure voor het duurzaam inkopen. - Schriftelijke instructies. - Milieulogboeken. - Een grondstoffenregistratiesysteem. - Een afvalstoffenregistratiesysteem. - Een GIM handboek. - Een register milieuaspecten. - Een register wet- en regelgeving. - Voorlichtingsmateriaal. Levering derden Mensuren: Bouwen en Wonen : 400 uur Kosten mensuren: Toelichting: De gemeente heeft in het milieubeleidsplan aangegeven dat ze ten aanzien van het thema milieuzorg het goede voorbeeld wil geven aan het bedrijfsleven. De gemeente wil zeker stellen dat haar bedrijfsvoering voldoet aan alle (milieu-) wet- en regelgeving die van toepassing is bij het uitvoeren van haar taken. Milieuprogramma

16 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Duurzaam bouwen Het leveren van een bijdrage aan het halen van de landelijke doelstellingen met betrekking tot duurzaam bouwen door middel van het uitvoeren van het bepaalde in het Milieubeleidsplan. - Het verhogen van het kennisniveau en draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. - Met de woningbouwcorporaties in de prestatiecontracten afspraken maken over duurzaam bouwen. - Een besluit nemen ten aanzien van de deelname aan de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". - Een rapportage van de realisering van de vaste en kostenneutrale DuBo-maatregelen bij de bouw van scholen. - Een voorbeeldproject volgens niveau 'actief' opstarten (laagste niveau Klimaat- en DuBobeleid). - Het bijwonen van de vergaderingen van het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe. - Het geven van voorlichting. Voldoen aan het bepaalde in het Milieubeleidsplan. - Afspraken met de woningbouwcorporaties over duurzaam bouwen. - Een rapportage van de uitgevoerde DuBo-maatregelen bij de scholen. - Een besluit ten aanzien van de deelname aan de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". Levering derden Mensuren (milieu: 220, bwt: 30) Kosten mensuren: Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente Noordenveld er, met name vanwege financiële overwegingen, er voor heeft gekozen om duurzaam bouwen op een realistisch (relatief laag) ambitieniveau uit te voeren. In verband hiermee is besloten om niet aan te sluiten bij het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 en het Klimaatbeleid. Wel is aangegeven dat de gemeente via concrete voorbeeldprojecten wil bijdragen aan de landelijke doelstellingen en de toegevoegde waarde voor burgers inzichtelijk maken. Verklaring "Bouwen met Kwaliteit" Uit de evaluatie van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 is gebleken dat met het convenant niet alle doelen zijn bereikt vanwege het hoge ambitieniveau. Daarom is gekeken op welke manier een vervolg aan het convenant kon worden gegegeven. Gekozen is voor de Verklaring "Bouwen met Kwaliteit". De bedoeling is dat gemeenten de algemene verklaring ondersteunen en hieraan een eigen verklaring opstellen, waarin naar eigen vermogen de inzet en ambitie wordt geformuleerd. De eigen ambitie dient in elk geval uit te stijgen boven het gangbare niveau van het Bouwbesluit. In 2007 zal de gemeente worden verzocht een besluit te nemen ten aanzien van de ondersteuning van de algemene verklaring en het opstellen van de individuele verklaring. Milieuprogramma

17 Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Afvalbeleid Afvalbeleid: beleid en uitvoering met betrekking tot het inzamelen en verwijderen van afvalstoffen en de uitvoering van het thema afval uit het milieubeleidsplan De uitvoering van de activiteiten uit het Afvalstoffenbeleidsplan, te weten: - De uitvoering van het communicatieplan afvalstoffen. - De controle op de naleving van de afvalstoffen procedures van de vakgroep Reiniging. - Restafval: Scheiden van andere deelstromen (naast de fracties uit het LAP). - Promoten aanschaf compostvaten. - Beschikbaarstellen antidrukwerkstickers. - Het uitvoeren van sorteeranalyses huishoudelijk restafval. - Het uitvoeren van analyses gft-afval. - De registratie en verwerking van inzamelresultaten. - Het opstellen van jaarrapportages. - Het voorbereiden en aanleveren van productinformatie over afval op de gemeentelijke website. - Het verzamelen van gegevens m.b.t. ingezameld afval en het leveren van deze gegevens aan het CBS. - Het voeren van extern overleg in het kader van regionaal afvalbeleid binnen de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering regio Assen met de regiogemeenten. - Het voeren van intern overleg in het kader van gemeentelijk afvalbeleid met overige vakgroepen waaronder de vakgroep Reiniging (OW). Andere activiteiten: - Evaluatie van de introductie m.b.t. het containermanagementsysteem. - Ontbinding Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering regio Assen. - Voortzetting composteercursus. - Voortzetting zwerfafvaldag "Noordenveld Schoon". - Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (75/442/EEG, gewijzigd door Richtlijn 91/156/EG, 91/91/652/EG en beschikking 96/350//EG) - Wet Milieubeheer - Ladder van Lansink - Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) - Bestuursakkoord gemeente Noordenveld Milieubeleidsplan gemeente Noordenveld Afvalstoffenbeleidsplan gemeente Noordenveld Een overzicht met betrekking tot de ingezamelde hoeveelheden afval in de gemeente Noordenveld. - Publicaties over afval(beleid) in de lokale/regionale bladen. - Productinformatie over afval(beleid) op de gemeentelijke website. - Adviezen met betrekking tot vraagstukken op het gebied van afvalbeleid (afvalbeleid in ruime zin). - Evaluatierapport introductie containermanagementsysteem. - Cursus composteren. - Zwerfafvaldag. Levering derden: Mensuren: 700 uren Kosten mensuren: Milieuprogramma

18 Toelichting: In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat de gemeente Noordenveld op een kostenbewuste manier goed voor de dag wil komen en dat de verschillende activiteiten planmatiger zullen worden uitgevoerd door middel van het opzetten van gemeentelijk afvalbeleid voor huishoudelijk afval. Dit beleid is in 2005 vastgelegd in het Afvalstoffenplan Het ambitieniveau hierin is als volgt geformuleerd: Een maximale scheiding (van de in het Landelijk Afvalbeheersplan onderscheiden fracties) tegen minimale kosten bij een gelijkblijvend niveau van de dienstverlening en klanttevredenheid. In het Milieubeleidsplan zijn de volgende concrete doelstellingen geformuleerd: - De hoeveelheid illegaal gestort afval is in % minder dan in Ten aanzien van verwaaibaar zwerfvuil is de schoonheidsgraad (op basis van de indeling Stichting Nederland Schoon) vanaf 2004 'matig schoon' en 'schoon' in 2007 in de gehele gemeente. - In het kader van het tevredenheidsonderzoek ten aanzien van de voorzieningen en de inspanningen van de gemeente op het gebied van afval treedt geen verslechtering op ten opzichte van In 2006 geeft minimaal 80%van de geënquêteerden aan tevreden te zijn over de inspanningen en voorzieningen van de gemeente Noordenveld. - Ten aanzien van de afvalstoffenheffing blijft de gemeente Noordenveld gedurende de looptijd van het milieubeleidsplan ( ) onder het landelijk gemiddelde en één van de goedkoopste van Drenthe. - In 2007 composteert 33% van de huishoudens zelf. Met de uitvoering van het Afvalstoffenplan zullen de in het Milieubeleidsplan geformuleerde doelstellingen moeten worden gehaald. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing kan nog worden vermeld dat ten aanzien hiervan de doelstelling in 2007 hoger is gelegd dan in het milieubeleidsplan. In 2007 wil Noordenveld namelijk de goedkoopste gemeente in Drenthe zijn. Milieuprogramma

19 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Afdeling: Beheer en Uitvoering Beheersproduct: 451 Milieubeheer specifiek Vakgroep: (Afval-)waterbeleid Budgethouder: H.Feiken Het voeren van een integraal en duurzaam (afval)waterbeleid. - Het uitvoeren van projecten volgens het projectenplan van het Waterplan Noordenveld. - Het adviseren en informeren over de invulling van de watertoetsen i.o.m. het Waterschap. - Implementeren van (rijks-)beleid inzake aspecten water (Waterbeheer 21 e eeuw, Kaderrichtlijn Water). - Het opstellen en uitvoeren van een rioleringsplan (inzameling en transport van afvalwater: zie rioleringsplan). - Het opnemen van voorschriften in milieuvergunningen m.b.t. het lozen van afvalwater. - In het kader van de verruimde reikwijdte aandacht besteden aan waterbesparingsmogelijkheden. Voldoen aan de relevante regelgeving en het bepaalde in het Milieubeleidsplan en het Waterplan. - Projecten Waterplan Noordenveld. - Een intensieve afstemming tussen onder andere de taakvelden ruimtelijke ordening en milieu met het huidige rioleringsbeleid. Mensuren: Openbare Werken: 250 (waterplan BCF ) Kosten mensuren Toelichting: Het doel van het Waterplan is het verkrijgen van een gezamenlijke visie op het stedelijk en landelijk waterbeheer, het afstemmen van waterbeleid tussen de gemeente, het waterschap en andere partijen en het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen en de bekostiging daarvan. Door een duurzame en integrale benadering van water wordt een optimale situatie geschapen voor een hoogwaardige, leefbare en economisch gezonde gemeente, nu en in de toekomst. Het Waterplan: Door middel van het Waterplan zal invulling worden gegeven aan een integraal en duurzaam waterbeheer. In het Waterplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen: - Water verankeren in ruimtelijke plannen. - Voorkomen en opheffen van wateroverlast. - Voorkomen verdroging. - Verbeteren waterkwaliteit. - Vergroten en specificeren functionaliteit van het water. - Vergroten landschappelijke en ecologische waarde. - Maatschappelijke draagkracht voor duurzaam omgaan met water. - Duidelijkheid over verantwoordelijkheden. In het Projectenplan is aangegeven op welke wijze getracht zal worden bovenstaande doelstellingen te halen. Milieuprogramma

20 Beheersproduct: Gemeentelijk Riolerings Plan Afdeling: Beheer en Uitvoering Vakgroep:? : Gemeentelijk Riolerings Plan Budgethouder: H. Feiken Behalen doelen als vermeld in het Gemeentelijk Rioleringsplan Het opstellen en actueel houden van: - Actuele basisrioleringsplannen. - Operationele plannen voor aanleg, beheer en onderhoud. - Bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting, afhankelijk van de financieringsmogelijkheden: - Zo min mogelijk schoon hemelwater op het gemeentelijk rioolstelsel, gescheiden rioolstelsel bij nieuwbouw en zo veel mogelijk water in het gebied houden. - Afkoppelen schoon hemelwater bij renovatie en herinrichting. - Sanering overstortlocaties, reductie vuiluitworp en stopzetten ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. - Voldoen aan de wettelijke eisen. - Actualiteit 1 maal per 4 jaar. - Instandhouding langdurige periode (min. 60 jaar). - Actualiteit (revisiegegevens). - Een doelmatig beheer en onderhoud en goed gebruik van de riolering. - Minimale belasting van het vuile rioolstelsel. - Schone overstortlocaties, geen vuiluitworp en schone oppervlaktewateren. Levering derden excl. BTW Mensuren 2400 (begroting OW) Kosten mensuren Toelichting: De Wet milieubeheer verplicht de gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP omvat de toestand en het beheer van de riolering, de noodzakelijke maatregelen, de milieu-effecten van de riolering en de financiële gevolgen. In juni 2006 is het GRP door de Raad vastgesteld. Acties/prioriteiten 2007: 1. Sanering van overstort aan de Oosterzoom in Peize. 2. Het opstellen van plannen voor het afkoppelen van regenwater in Roden, Norg en Nietap. 3. Het afkoppelen van de invoer van het gebied Schipmeer te Norg van de riolering. 4. Het in samenwerking met het Waterschap Noorderzijlvest optimaliseren van het hoofdgemalen-systeem waarvan het gemaal aan de Slotlaan in Roden onderdeel uitmaakt. 5. Het realiseren van het nieuwe hoofdgemaal Nietap/Leek-De Dam in samenwerking met het Waterschap en eventueel de gemeente Leek. 6. Het actualiseren van het Basis Riolerings Plan (BRP) van de kern Roden. Verder resteren in 2007 nog een aantal percelen op het terrein van Natuurvrienden, welke in het kader van het project "PRONA" (project natuurvrienden) aangesloten zullen worden op de riolering. Milieuprogramma

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2011

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2011 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2011 Roden, Afdeling Ruimte & Samenleving Het Milieuprogramma 2011 is op vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld. De vaststelling is bekendgemaakt

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag.

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag. M E M O R A A D Aan: Van: de gemeenteraad college van Heusden Datum: 31 juli 2012 Onderwerp: Milieujaarverslag 2011 Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (periodiek)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Milieuwerkprogramma 2013-2016. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Milieuwerkprogramma 2013-2016. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Milieuwerkprogramma 2013-2016 Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Inhoud van het milieuwerkprogramma... 3 1.4

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Deze terreinen zijn als beheersproducten in de begroting genoemd.

Deze terreinen zijn als beheersproducten in de begroting genoemd. 1. Inleiding Op grond van artikel 12.1 van de Wet milieubeheer moet er jaarlijks een milieujaarverslag worden vastgesteld. Dit jaarverslag heeft een directe relatie met het milieuprogramma 2008 en het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Ontwerp-Milieubeleidsplan 2008-2012. Gemeente Noordenveld. Inhoudsopgave

Ontwerp-Milieubeleidsplan 2008-2012. Gemeente Noordenveld. Inhoudsopgave Ontwerp-Milieubeleidsplan 2008-2012 Gemeente Noordenveld Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 De milieuambities van Noordenveld 3 Milieuvergunningverlening 4 Milieuhandhaving 5 Energiebeleid 6 Externe Veiligheid

Nadere informatie

*15.0012085* 15.0012085

*15.0012085* 15.0012085 ADVIESNOTA AAN COMMISSIE RUIMTE Onderwerp en inhoud Adviesnota Postregistratienummer *15.0012085* 15.0012085 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er/tel Nee Grondgebiedzaken M. Smit 333 MS Gezien

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen S R L G S A H R R U T Y O U A E E D R A F O R A S Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Eolus Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Het programma Eolus beantwoordt

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda nr. 1.4.1 g. indien het belang van inspraak of participatie niet opweegt tegen het belang van handhaving van

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Hoofdstuk 18HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE EN OPENBAARHEID

Hoofdstuk 18HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE EN OPENBAARHEID Compare Hoofdstuk 18 Toetsversie Hoofdstuk 20 Wetsvoorstel Compare Hoofdstuk 18 Toetsversie Hoofdstuk 20 Wetsvoorstel Hoofdstuk 18HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE EN OPENBAARHEID Afdeling 18.1 Informatie

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 17 december 2009. Raad. : Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen. Opiniërend. Status. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. 17 december 2009. Raad. : Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen. Opiniërend. Status. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status 17 december 2009 Opiniërend Onderwerp Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen Punt no. 22 Korte toelichting In deze beleidsvisie willen wij u een beeld schetsen van de mogelijkheden

Nadere informatie