Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag."

Transcriptie

1 M E M O R A A D Aan: Van: de gemeenteraad college van Heusden Datum: 31 juli 2012 Onderwerp: Milieujaarverslag 2011 Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (periodiek) Openbaar Geachte leden van de raad, Aanleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag moet uitbrengen aan de gemeenteraad over de uitvoering van diverse hoofdstukken uit de Wet milieubeheer inzake vergunningverlening en handhaving. Tevens dient het verslag toegezonden te worden aan de Inspecteur. Hierbij treft u het milieujaarverslag 2011 aan. Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag. * *

2 Milieujaarverslag 2011 Gemeente Heusden

3 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijven Externe veiligheid Bodem Geluid Luchtkwaliteit Honden Groen, natuur en landschap Afval Natuur- en milieucommunicatie en -educatie (NME) Milieuadviezen... 9 Milieujaarverslag van 9

4 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat jaarlijks verslag moet worden gedaan over de uitvoering van diverse hoofdstukken uit de Wet milieubeheer op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving. Met dit milieujaarverslag 2011 wordt aan deze verplichting voldaan. Tevens wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de lopende milieuuitvoeringsprogramma s van de gemeente Heusden en de natuur- en milieucommunicatie en -educatie. Het onderwerp duurzaamheid is losgekoppeld van de milieubeleidcyclus. Daarvoor is een separate voortgangsrapportage duurzaamheid opgesteld. In dit milieujaarverslag wordt daarom het onderwerp duurzaamheid niet behandeld. Mogelijk is dit het laatste zelfstandige milieujaarverslag. Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar het verslag wordt geïntegreerd in de jaarrekening. Milieujaarverslag van 9

5 1 Bedrijven Algemeen In de gemeente zijn 1474 actieve inrichtingen gevestigd die vallen onder de werkingssfeer van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voorheen Wet milieubeheer). Hiervan zijn 335 inrichtingen van het type C (vergunningplichtige bedrijven en bedrijven die vallen onder het Besluit landbouw en het Besluit glastuinbouw). Voor de overige bedrijven geldt sinds 1 januari 2008 een meldplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Omgevingsvergunningen activiteit milieu (milieuvergunningen) In 2011 zijn er 7 omgevingsvergunningen voor milieu (incl. milieuneutrale veranderingen) verleend. Daarnaast zijn er 4 milieuvergunningen ingetrokken. Dit betreft voormalige veehouderijen of veehouderijen die gedeeltelijk zijn gestopt. De ammoniakrechten die hierbij vrij zijn gekomen, zijn opgenomen in de provinciale ammoniakbank. Deze ammoniak wordt aangewend om andere bedrijven ammoniakneutraal te kunnen laten groeien. Begin 2011 is het overleg gestart met Koninklijke Sanders voor het aanpassen van de milieuvergunning. Op 6 juni 2011 heeft Sanders een aanvraag om een milieuvergunning ingediend. In de aanvraag is onder andere de opslagloods voor gevaarlijke stoffen opgenomen. Geurbeleid veehouderijen De Wet geurhinder en veehouderij geeft gemeenten de vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen ten aanzien van de afstand van veehouderijen tot aan omliggende woningen. In 2008 heeft de gemeente Heusden dit gedaan ten aanzien van bedrijven waarvoor vaste afstanden gelden; voor rundvee- en paardenhouderijen. Voor alle andere veehouderijen was de afstandsbepaling ongemoeid gelaten. Hiermee is het onderscheid dat bestond tussen de voormalige gemeente Drunen en de rest van de gemeente Heusden in aan te houden afstanden blijven bestaan. In 2011 is een begin gemaakt met het verder aanscherpen van het geurbeleid, met als doel om één geurnorm voor de hele gemeente Heusden op te stellen 1. 2 Externe veiligheid Risico-inventarisatie voor Risicokaart Het actueel houden van de risicokaart vormt een doorlopend aandachtspunt. Ontwikkelingen bij vergunningverlening en handhaving dienen verwerkt te worden in de risicokaart. 1 Begin 2012 is deze vastgesteld. Milieujaarverslag van 9

6 Transport Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is opgenomen in een geactualiseerde circulaire circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In 2011 is in ruimtelijke besluiten de geactualiseerde circulaire gebruikt als toetsingskader. Structuurvisie/ Beleidsvisie In 2011 is de beleidsnota externe veiligheid gemeente Heusden vastgesteld. Deze is kaderstellend voor het toetsen van omgevingsvergunningen voor milieu en ruimtelijke besluiten. Vergunningverlening en handhaving Ook in 2011 zijn de jaarlijkse inspecties op grond van het Besluit risico s zware ongevallen (BRZO 99) bij Koninklijke Sanders B.V. en Alliance B.V. uitgevoerd. Tijdens deze inspecties zijn geen opmerkelijke afwijkingen geconstateerd. Ruimtelijke ordening en Groepsrisico Advisering over externe veiligheid in de bestemmingsplannen heeft ook dit jaar doorlopend plaatsgevonden. De verantwoording van het groepsrisico maakt integraal onderdeel uit van de advisering in ruimtelijke planvorming. Veel aandacht is besteed aan de advisering bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de Dillenburglocatie en Metal Valley. 3 Bodem In 2011 zijn de jaarlijkse activiteiten uitgevoerd, waaronder het operationeel houden van het bodeminformatiesysteem en de kwaliteitscontrole van bodemonderzoeken. In 2011 is 75 keer door externen een verzoek gedaan om bodeminformatie. Deze informatie werd voornamelijk opgevraagd door makelaars/taxateurs. Daarnaast zijn in 2011 de volgende activiteiten uitgevoerd: De Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart zijn opgesteld en definitief vastgesteld. In de Nota Bodembeheer geeft de gemeente aan hoe wordt omgegaan met de bodem en wordt specifiek beschreven wanneer gebruik wordt gemaakt van de Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de bodemkwaliteit. In dat geval is een bodemonderzoek of partijkeuring niet verplicht. Met het vaststellen van deze stukken is het bodembeleidsplan vervallen. Het project synchronisatie is opgestart. Hierbij worden de bodemgegevens van de gemeente en de provincie uitgewisseld, zodat de gemeente en de provincie Noord-Brabant over dezelfde bodeminformatie beschikken. Implementatie besluit bodemkwaliteit / Ondersteuning ILB Vanuit Agentschap NL / Bodem+ hebben de Nederlandse gemeenten ook in 2011 de mogelijkheid gehad om zich te laten ondersteunen bij de implementatie van het bodembeleid, in het kader van de Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB). De gemeente Heusden heeft hier gebruik van gemaakt. De ondersteuning bestond uit 90 uur gratis inzet van een bodemspecialist, welke vooral zijn gebruikt voor het adviseren rondom de Nota bodembeheer. Milieujaarverslag van 9

7 4 Geluid In 2011 zijn op het gebied van geluid de volgende activiteiten uitgevoerd: In mei 2011 is het eerste geluidsscherm langs de A59 geplaatst. In juni 2011 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota gemeentelijk geluidsbeleid Heusden 2011 vastgesteld. De beleidsnota heeft twee hoofddoelstellingen: het vaststellen van de beleidsuitgangspunten ten aanzien van geluidsvraagstukken en het beschrijven en inzichtelijk maken van de knelpunten die spelen ten aanzien van geluid. In 2011 zijn enkele hogere-waardenprocedures doorlopen bij nieuwbouwplannen of wegreconstructies. Het beoordelen van diverse akoestische rapporten, en/of bestemmingsplanwijzigingen. Het adviseren ten bate van de verlening van evenementenvergunningen. 5 Luchtkwaliteit In 2011 zijn op het gebied van luchtkwaliteit de volgende activiteiten uitgevoerd: Voorbereiden van de daadwerkelijke plaatsing van de cleanstones op de geluidsschermen langs de A59. De juridische afwikkeling van het beroep met betrekking tot het Zuidwest-kwadrant. Tegen een uitspraak van de rechtbank was (zowel door een burger als door de gemeente) hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Luchtkwaliteit was een aspect van het hoger beroep 2. Uiteindelijk zijn beide hoger beroepen ingetrokken, waarna de bouwvergunning onherroepelijk is geworden. Het beoordelen van luchtkwaliteitsaspecten voor bestemmingsplannen. 6 Honden In het kader van het hondenbeleid zijn de jaarlijkse activiteiten uitgevoerd, zoals het bijplaatsen of verplaatsen van hondenpoepcontainers, het schoonmaken van de hondenuitrenvelden en diverse andere locaties met de hondenpoepzuiger en het tweewekelijks ledigen van hondenpoepcontainers. 7 Groen, natuur en landschap Onkruidbestrijding In 2011 is er in het beheer van de groenvoorzieningen en de verhardingen geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. 2 Het luchtkwaliteitsrapport zou niet juist zijn uitgevoerd. Milieujaarverslag van 9

8 Natuurwetgeving In 2011 zijn diverse plannen en ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan de Natuurwetgeving (Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet). Baggeren watergangen In 2010 is gestart met het opstellen van een gemeentelijk baggerplan. Dit is in 2011 verder uitgewerkt. Dit plan brengt in beeld wat de opgave is met betrekking tot het waterbodemonderhoud van de gemeentelijke watergangen/-partijen. In 2012 zal dit plan gereed zijn en zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Waterplan Ter invulling van de onderwerpen die zijn opgenomen in het Waterplan is de uitvoering van 14 projecten, die al waren opgestart in 2009, gecontinueerd. Deze projecten hebben qua uitvoering en financiering hun vertaling gekregen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2011 is dit plan inhoudelijk gereedgekomen. In 2012 vond bestuurlijke vaststelling plaats. 8 Afval Afvalbeheerplan Het Afvalbeheerplan is op 8 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Inzameling Oud papier en karton Het jaar 2011 is benut voor het uitvoeren van een Europese aanbesteding en het afsluiten van een nieuw contract met een inzamelaar. Om de wijken eerlijk te verdelen en om nieuwe verenigingen de kans te geven extra opbrengsten voor hun vereniging te genereren is in 2011 de wijkindeling aangepast (deze is in januari 2012 ingegaan). Er zijn 3 nieuwe verenigingen gestart. In 2011 is bij de verzending van de Afvalkalender 2012, een ja/nee-sticker toegevoegd. Communicatieplan afval In 2011 is een communicatieplanning afval gemaakt. Wekelijks worden op de gemeentelijke informatiepagina en op de website, ter verbetering van de afvalscheiding en ter bevordering van afvalpreventie, afvalpublicaties geplaatst. Vergroten verschil tussen het tarief voor GFT-afval en restafval In 2011 heeft de raad nieuwe tarieven vastgesteld voor GFT-afval en restafval. Hiermee is verschil tussen beide tarieven groter gemaakt, waarmee een betere afvalscheiding en afvalpreventie worden beoogd. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari Inzameling plastic verpakkingsafval Per 1 oktober 2011 is het contract met de Maton Groep voor een jaar verlengd. De speciale zakken voor plastic verpakkingsafval zijn per 1 mei 2011 ook gratis af te halen bij supermarkten. Inzameling textiel Milieujaarverslag van 9

9 Het contract met WML voor de inzameling van textiel middels containers is per 1 oktober 2011 met een jaar verlengd. Zwerfafval In 2011 is gestart met een proef om het openbaar gebied in de eigen woonomgeving/schoolomgeving schoon te houden. Hiertoe heeft de gemeente Heusden met drie verenigingen en drie scholen een zogenaamd schoon-convenant afgesloten. De periode waarin de eigen woonomgeving/schoolomgeving moest worden schoongemaakt liep van 1 mei tot 1 november Gedurende deze looptijd moest de vereniging/school minimaal 1 x per twee maanden de schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. 9 Natuur- en milieucommunicatie en -educatie (NME) Natuur- en Milieu Vereniging gemeente Heusden (NMV) In 2011 heeft 3 x overleg plaatsgevonden met de NMV. Tijdens het overleg zijn lopende zaken op het gebied van RO en Milieu, waarover de NMV vragen heeft, besproken. NME- coördinatoren In 2011 hebben NME overleggen plaats gevonden met Dunamis, (Duurzaamheid-, Natuur- en Milieu-onderwijs Scalascholen Heusden). Zaken die besproken zijn, zijn onder meer het Bewaarde Land, Groene Voetstappen en belevende tuinen. Boomfeestdag Ongeveer 123 kinderen hebben 23 maart 2011 op nationale boomfeestdag de gemeente weer wat groener gemaakt. Groepen 7 van de 4 verschillende basisscholen plantten samen met wethouder Mulder in totaal 31 bomen. Deze werden geplant op Bakkersdam in Heusden en bij de Caleidoscoop en in het Geerpark in Vlijmen. De Europese Mobiliteitsweek De Europese Mobiliteitsweek een actieweek die voorheen als Week van de Vooruitgang bekend stond vond plaats van 11 tot en met 22 september Gemeente Heusden heeft deelgenomen aan de activiteit Groene Voetstappen. Voor de actie Groene Voetstappen heeft zich in 2011 slechts 1 school (uit Vlijmen) aangemeld. Er is niet bekend hoeveel voetstappen er verzameld zijn. Bewaarde Land In 2011 hebben 5 klassen deelgenomen aan het Bewaarde Land ; een natuurbelevingsproject voor groep 5/6 van het basisonderwijs. De gemeente Heusden draagt financieel bij aan dit project. Kerstboominzameling Op 5 januari 2011 konden op verschillende locaties in de gemeente Heusden weer kerstbomen worden ingeleverd. Voor iedere ingeleverde kerstboom kreeg men 0,50. In totaal zijn 1543 bomen ingeleverd. Zwerfafvalfolder Milieujaarverslag van 9

10 In februari 2011 is een zwerfafvalfolder in de gemeente verspreid. Ook zijn op de gemeentelijke informatiepagina s en op de website diverse publicaties geplaatst over het ontstaan van en de ingezamelde hoeveelheden zwerfafval. 10 Milieuadviezen Bij het opstellen of actualiseren van bestemmingsplannen en bij vrijstellingsprocedures zijn in 2011 diverse milieuadviezen (inclusief adviezen met betrekking tot bedrijven) verstrekt, onder andere voor diverse bestemmingsplannen. Ook is geadviseerd voor diverse bouwplannen en projecten en zijn diverse aanvragen om een bouwvergunning voor bedrijven op milieuaspecten getoetst. Milieujaarverslag van 9

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014 Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GU) 2011-2014 Actualisatie 2012 Veiligheidsregio s Veiligheidsregioís Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid OLDEBROEK HATTEM WGR-regio

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie