De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005"

Transcriptie

1 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister voor het IWT. De Raad van Bestuur van het IWT leverde op 22 januari 2004 een substantiële bijdrage aan de beleidsverklaring van een nieuwe Vlaamse regering. De aangesneden thema s en aanbevelingen van het IWT zijn zo goed als integraal terug te vinden in het Vlaams Regeerakkoord en ook verder onderbouwd in de Beleidsnota van minister MOERMAN. De ambities voor het Vlaams Innovatiebeleid tijdens de huidige legislatuur zijn dan ook niet min. Het is immers de bedoeling om het overheidsinstrumentarium voor innovatie drastisch te verruimen. Er moet een nieuwe policy mix tot stand komen, eerder dan het subsidie-instrument alleen. Er komt een reeks nieuwe of verbeterde instrumenten voor betere toegang tot risico-kapitaal voor innovatieve KMO s: de verbeterde waarborgregeling voor bankleningen, de Vriendenleningen, de ARKIMEDES-regeling, en tot slot de oprichting van een Vlaams INNOvatieFonds (VINNOF). Het VIN- NOF zal opgericht worden in de schoot van PMV (de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), maar het IWT zal actief betrokken worden in de evaluatie van dossiers. Deze Innovatiekrant geeft u een voorsmaakje van ons activiteitenverslag De volledige versie van het verslag kan u opvragen vanaf de tweede helft van juni: - in pdf-formaat, via - in papiervorm, via een mailtje naar met als titel activiteitenverslag 2004 Daar blijft het niet bij. Er zal werk worden gemaakt van het systeem van innovatief uitbesteden, om te beginnen in het kader van het MIP (Milieu Innovatie Platform). De steun aan kennisontwikkeling en -diffusie voor technologische innovatie zal in alle programma s verruimd worden tot steun aan innovatie in het algemeen, met inbegrip van de niet-technologische aspecten. En in overleg met de federale overheid dient werk gemaakt te worden van afdoende fiscale maatregelen voor O&O, vooral op het vlak van de loonkost van O&O-personeel bij bedrijven. U merkt het: de ambities zijn hoog. Maar het leidt geen twijfel: als we erin slagen deze zaken te implementeren, zal Vlaanderen beschikken over het meest performante beleidsinstrumentarium in Europa. Paul Zeeuwts Directievoorzitter Paul Lagasse Voorzitter van de Raad van Bestuur PS. Benieuwd naar details over de cijfers en wetenswaardigheden van 2004? Dan nodig ik u graag uit om verder te lezen in deze speciale editie!

2 > IN DIT NUMMER TRENDS IN 2004 Wat zijn de kernpunten geweest voor het IWT in 2004? Welke hervormingen, adviezen en nieuwe opdrachten sprongen in het oog? 1 > EDITORIAAL 03 > lees verder op pagina 3 2 > IN DIT NUMMER 3 > TRENDS IN ER ZIT BEWEGING IN INNOVATIE Innovatie staat nooit stil. Op pagina 4 praat de Innovatiekrant met Paul Zeeuwts over de trends en de rol van het IWT in > lees verder op pagina 4 4 > ER ZIT BEWEGING IN INNOVATIE Gesprek met Paul Zeeuwts over > IWT-SUBSIDIES IN 2004 Helft totale steun naar projecten met strategisch of collectief karakter 05 DE IWT-SUBSIDIES IN 2004 In 2004 ging de helft van de totale steun naar projecten met een strategisch of collectief karakter. Een gesprek met Leo van de Loock, Directeur Evaluatie en Opvolging. > lees verder op pagina 5 6 > INNOVATIESTIMULERING IN 2004 Het VIN of het Vlaams InnovatieNetwerk, goed nieuws voor de KMO 7 > HET IWT HEEFT 1140 JAREN NUTTIGE ERVARING IN HUIS! 8 > AGENDA INNOVATIESTIMULERING IN 2004 Het Vlaamse InnovatieNetwerk VIN is in 2004 volledig uitgebouwd. Een woordje uitleg hierover krijgt u van Bernard De Potter, Directeur Innovatiestimulering. 06 > lees verder op pagina 6 2

3 > TRENDS IN 2004 Hier volgt een beknopt overzicht van het eerste deel van het IWT-jaarverslag 2004: Hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten. 1. Bijdrage tot de beleidsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering Het IWT was verheugd dat haar beleidsaanbevelingen werden opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord en nog uitgebreider in de Beleidsnota van minister Fientje Moerman (zie editoriaal ). 2. Het IWT in de BBB-hervorming Op 7 mei 2004 werd het nieuwe IWT-decreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Hiermee is het IWT omgevormd tot een IVArp, kort voor Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit decreet wordt in principe pas in werking gesteld vanaf 1 januari De steun aan Landbouwonderzoek op Vlaamse leest De Vlaamse regering gaf haar principiële goedkeuring aan een reglementair besluit over het steunbeleid aan Landbouwonderzoek op 7 mei Definitieve goedkeuring volgde op 18 februari Hiermee werd het Landbouwonderzoek op Vlaamse leest geschoeid. De belangrijkste elementen: het IWT geeft steun aan projecten van toegepast collectief onderzoek uit de land- en tuinbouwsector; de Landbouwadministratie is actief betrokken in het evaluatieproces; geïnteresseerde actoren uit de sector dienen zelf een bijdrage te leveren (7,5% in 2005; maximum 92,5% steun). 4. SB: herziening van de indienings- en selectieprocedure De afgelopen jaren bleef het aantal aanvragen voor specialisatiebeurzen stijgen; in 2003 kon het IWT hierdoor slechts 22% van de aanvragen honoreren. Om hier een oplossing voor te vinden besliste de Raad van Bestuur op 27 mei 2004 om een aantal ingrepen uit te voeren. Dit gaf echter aanleiding tot een groot aantal onontvankelijke dossiers. Uiteindelijk kon dit toch beperkt worden tot 6%. De Raad van Bestuur besliste daarom om over te gaan tot een grondige administratieve vereenvoudiging van het reglement voor de indiening van een aanvraag, in nauw overleg met de universitaire onderzoekscoördinaties. 5. Evaluatie en bijsturing van het SBO-Programma De Raad van Bestuur besliste op 16 december 2004 een aantal bijsturingen door te voeren in de evaluatie- en selectieprocedure van het SBO-Programma. Deze zullen worden toegepast vanaf De operationalisering van het IBBT Op 19 maart 2004 keurde de Vlaamse regering het Convenant, de Statuten en de samenstelling van de Raad van Bestuur van het IBBT of Interdisciplinair Instituut voor BreedBand Technologie goed; zij voorzag ook in een eerste toewijzing van middelen voor het jaar Het IBBT beschikt over een dotatie van 17 miljoen euro per jaar. Het IWT is belast met de financiële en administratieve opvolging van het IBBT en beschikt over een waarnemer in de Raad van Bestuur. 7. De uitvoering van de Ondernemingsconferentie inzake nieuwe excellentiepolen Eind 2003 stelde de Vlaamse regering een aantal nieuwe acties voor, als gevolg van de Ondernemingsconferentie. In de loop van 2004 moest de steun aan enkele nieuwe Excellentiepolen worden geëvalueerd en beslist: Flanders Materials Center (FLAMAC): gesteund als Excellentiepool; Milieu Innovatie Platform (MIP): principieel goedgekeurd; het STAAL-initiatief: goedgekeurd door de Europese Commissie in 2004; het initiatief Flanders Food: gesteund als voortraject, steunbeslissing volgt in de loop van 2005; het initiatief Productontwikkeling en Design: gesteund als voortraject, steunbeslissing volgt in de loop van 2005; Flanders District of Creativity (FDC): gesteund als Excellentiepool. Eind 2004 kreeg het IWT de opdracht van minister MOERMAN om een globaler beleidskader uit te werken voor de steun aan grote kenniscentra. 8. Uitwerking van de Ondernemingsconferentie m.b.t. het KMO-Programma en een studie rond fiscale O&O-steun De Ondernemingsconferentie van 2003 gaf het IWT ook de opdracht om haar KMO-Programma te verruimen. We introduceerden 2 nieuwe projecttypes: KMO-Innovatiestudie type 4: de aanvrager kan een studie uitvoeren als voorbereiding van een project in een Europees Programma (O&O-Kaderprogramma, EUREKA,...). KMO-Innovatiestudie type 5: een KMO kan een hooggeschoolde werknemer aanwerven om een eigen innovatieplan uit te werken. De steun bedraagt 60% met een maximum van euro of euro als de KMO een beroep doet op externe begeleiding. Een eerste verkennende studie rond fiscale steun aan O&O-personeel van bedrijven werd in mei 2004 afgerond. 9. Deelname aan ERA-Net Het IWT was betrokken in verschillende projecten van het ERA-Net van de Europese Commissie. Het gaat om samenwerkingsprojecten tussen regionale instanties, die de mogelijkheden van samenwerking in de steun 3

4 > TRENDS IN 2004 Globale evolutie van het steunvolume ( ) 300 aan onderzoek en innovatie bekijken. Enkele namen zijn ERA-SME, MATERA, CORNET, COMPERA, COSINE, CISTRANA,... Voor een volledig overzicht van deze projecten verwijzen we u graag naar ons jaarverslag Globaal steunvolume stijgende trend wordt voortgezet in miljoen euro > ER ZIT BEWEGING IN INNOVATIE Gesprek met Paul Zeeuwts over De wereld is voortdurend in beweging, en een efficiënt innovatiebeleid moet hierop inspelen door zichzelf voortdurend in vraag te stellen en te innoveren, waar en wanneer nodig. Directievoorzitter Paul Zeeuwts praat met de Innovatiekrant over de trends en de veranderende rol van het IWT in Het IWT steunt tegenwoordig heel wat meer dan bedrijfsprojecten alleen. Is dat nochtans niet de hoofdtaak van het IWT? In 2004 is de rechtstreekse steun aan O&O-bedrijfsprojecten, met inbegrip van het KMO-Programma, slechts goed voor 36% van onze totale steunmiddelen. Nochtans steunen we meer dan 80% van alle bedrijfsprojecten ook daadwerkelijk! Dit betekent dat we over voldoende budgetten beschikken. Dat aandeel was jaren geleden inderdaad groter. Maar het Vlaams Innovatiebeleid is zich steeds meer gaan richten op steunvormen en programma s met een eerder collectief karakter: projecten die voor een heel bedrijfssegment van belang zijn, en waarbij de inbreng van kennisinstellingen essentieel is. Dat is een goede evolutie, want het zijn vooral die projecten die zonder IWT-steun nooit of zelden tot stand zouden komen. Natuurlijk waken we erover dat deze projecten uiteindelijk ten goede komen aan bedrijven die ook concreet innoveren in Vlaanderen. Krijgt het IWT niet teveel macht, zoals door sommigen wordt gefluisterd? Dat is erg relatief. Onze budgettaire middelen zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije regeringslegislatuur, van 143 miljoen euro in 2000 naar 230 miljoen euro in Maar onze zusterorganisatie TEKES in Finland, met ongeveer evenveel inwoners als Vlaanderen, beschikt over een budget van meer dan 350 miljoen euro, nota bene met dubbel zoveel personeel. Bovendien geeft de Finse overheid TEKES veel meer vrijheid in het opzetten van programma s en initiatieven. Ik zou de vraag dus liever herformuleren. Is er sprake van systematisch of occasioneel machtsmisbruik of van willekeurige steunverlening? Helemaal niet! Geen enkel Europees innovatieagentschap werkt zo transparant als het IWT! De sociale controle vanwege onze onderzoeksgemeenschap is ook zeer groot. Sceptici nodig ik uit om te wachten op de resultaten van de externe evaluatie over de werking van het IWT, die minister MOER- MAN in 2005 zal laten uitvoeren. Waarom was er in 2004 sprake van een nieuw steunagentschap, naast het IWT en het FWO? Met de hervorming van de Vlaamse administratie (BBB) stelde men voor om een nieuw agentschap op te richten, het ISBO (Instituut voor Strategisch en Beleidsgericht Onderzoek) dat zich zou situeren tussen het IWT en het FWO (verantwoordelijk voor de steun aan het fundamenteel universitair onderzoek). De Raad van Bestuur van het IWT heeft er meermaals op gewezen dat dit geen goed idee was, een mening die ook de VRWB en de SERV bijtraden. Een hedendaags innovatiebeleid is immers sterk gericht op nog meer interactie tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen. Het strategisch basisonderzoek is bij uitstek gebaseerd op deze nood aan meer interactie. Het steunbeheer opsplitsen in verschillende agentschappen leidt echt niet tot een coherent beleid. Dit wordt ook internationaal erkend, zoals in Oostenrijk, waar men tot een fusie van de agentschappen overging. Een ISBO gaat in tegen deze inzichten en zou bovendien sub-kritisch zijn, gezien de omvang van de te beheren steunprogramma s, wat de kwaliteit van het beheer sterk zou schaden. Gelukkig werd de ISBO-optie op het einde van de vorige legislatuur afgevoerd. In 2004 kwamen ook een aantal Excellentiepolen en het IBBT tot stand. Was hier sprake van wildgroei? De noodzaak bestaat om gemeenschappelijke kennissokkels uit te bouwen, van nut voor belangrijke Vlaamse bedrijfssegmenten. Dit vertaalde zich in 2003 en 2004 in de opstart en steun aan een reeks nieuwe Excellentiepolen en aan het IBBT, kort voor het Interdisciplinair Instituut voor BreedBand Technologie. Deze zaken kwamen eerder ad hoc tot stand via beslissingen van de Vlaamse regering, na evaluatie door het IWT. Er was echter geen strategisch beleidskader met een open karakter voor de indiening, zoals minister Dirk VAN MECHELEN op het einde van de vorige regeringslegislatuur erkende. Minister Fientje MOERMAN heeft nu werk gemaakt van een ontwerp van beleidskader. Dit

5 wordt voor advies aan een reeks instanties voorgelegd, waarna de Vlaamse regering tot een beslissing zal overgaan. Dit kader zal het IWT en de vele betrokken onderzoeks- en innovatie-actoren meer houvast geven, zowel bij nieuwe initiatieven als voor de steunverlenging van bestaande initiatieven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra. De Competentiepolen zijn voornamelijk gericht op collectief onderzoek en op kennisdiffusie. Strategische Onderzoekscentra richten zich vooral op strategisch basisonderzoek van internationaal uitmuntend niveau. Ze hebben dan ook een substantieel grotere omvang. Voorbeelden zijn IMEC, VITO, VIB en sinds verleden jaar het IBBT. Het IWT kreeg in 2004 ook heel wat kritiek voor haar aanpak rond de doctorale Specialisatiebeurzen. Een blijk van bureaucratie? We worden sinds enkele jaren geconfronteerd met een sterke toename van kandidaten voor deze Specialisatiebeurzen. Aangezien we jaarlijks slechts 150 beurzen konden toekennen, zakte het slaagpercentage van ca. 40% tot 22% in Dat was niet alleen frustrerend voor de kandidaten zelf, maar ook voor de talrijke externe juryleden. De Raad van Bestuur ging daarom over tot een aantal ingrepen in de procedures, zoals het strikter toepassen van de correcte indieningsvereisten. We communiceerden hierover duidelijk én lang op voorhand, maar deze maatregel leidde er toe dat er initieel meer dan 10% van de dossiers onontvankelijk werden verklaard. Dit veroorzaakte een begrijpelijke tumult binnen de universitaire gemeenschappen. De Raad van Bestuur verklaarde dan ook alle dossiers die vormelijk niet correct waren ingediend, maar toch de nodige informatie bevatten, ook ontvankelijk. Hierdoor kon het aantal onontvankelijkheden beperkt worden tot 6%. Bovendien besliste minister Fientje MOERMAN in het optrekken van het budget (2005) van de Specialisatiebeurzen. In december 2004 konden we hierdoor 200 beurzen toekennen in plaats van 150. Het slaagpercentage steeg zo tot ongeveer 34%, wat al veel redelijker is. De kritiek van overdadige administratieve regels was niet helemaal onterecht. Voor de meeste steunprogramma s hebben we gedurende de voorbije jaren actief werk gemaakt van een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Dat hadden we nog niet gedaan voor de Specialisatiebeurzen. Daarom engageren we ons om de administratieve vereenvoudiging in 2005 door te voeren. Een gedegen innovatiebeleid heeft zelf immers permanent nood aan verbeteringen en innovatie. > IWT-SUBSIDIES IN 2004 Helft totale steun naar projecten met strategisch of collectief karakter Wat in 2004 vooral opvalt, is de toename van programma s met een collectief karakter. Andere belangrijke zaken zijn de verruiming van de SBO-regeling en de lancering van 2 nieuwe types KMO-projecten. De Innovatiekrant sprak hierover met Leo Van de Loock, Directeur Evaluatie en Opvolging bij het IWT. Het aandeel van de programma s met een eerder collectief karakter neemt toe. Hoe evolueert dit verder? In 2004 kende het IWT inderdaad de helft van de totale steun toe aan strategisch basisonderzoek en collectief onderzoek. Binnen het strategisch basisonderzoek gaat 37,5 miljoen euro naar het SBO-programma, een bedrag dat ook in 2005 gelijk blijft. Ook de kredieten voor de specialisatiebeurzen worden structureel verhoogd tot 20 miljoen euro in 2005 om het jaarlijks aantal nieuwe bursalen van 150 naar 200 te brengen. Het landbouwonderzoek, het collectief onderzoek binnen de VIS en het TETRA-fonds kregen in 2004 samen ongeveer 20 miljoen euro; voor 2005 worden gelijkaardige bedragen voorzien. In 2004 kreeg het IBBT 12 miljoen euro, te verhogen tot 17 miljoen euro in Ongeveer 15% van de steun ging naar projecten van kennisdiffusie door intermediairen en diverse initiatieven van de Vlaamse regering. Ruim een derde van de steun ging naar de projecten ingediend door bedrijven. Voor 2005 verwachten we een ongeveer gelijkaardige verdeling. Wat zijn, naast deze budgettaire aspecten, de belangrijkste wijzigingen? De SBO-regeling werd in 2004 vooral verruimd tot menswetenschappelijk onderzoek met een economische of maatschappelijke finaliteit, zoals voorzien in het reglementair besluit van Een derde van de middelen werd hiervoor gereserveerd. Er kwamen gelukkig één derde minder SBO-aanvragen binnen, maar toch bleef de selectiedruk hoog. De procedure in verschillende stappen, die in 2003 werd geïntroduceerd, wordt in 2005 verder verfijnd. Voor SBO-projecten blijft het essentieel om wetenschappelijke excellentie en valorisatieperspectieven voor Vlaanderen gelijke aandacht te schenken. Meer informatie over de doctorale specialisatiebeurzen vindt u in het voorgaande interview. Voor het landbouwonderzoek werd begin 2005 een reglementair kader uitgewerkt. Voor 2005 verwachten we geen grote wijzigingen. Natuurlijk blijven we onze procedures verder verbeteren, zeker voor SBO en de specialisatiebeurzen. Hoe zit het met de bedrijfsprojecten? 2004 was een vrij stabiel jaar voor bedrijfsprojecten. Er werden twee nieuwe types van KMO-projecten ingevoerd: de steun aan projectaanvragen voor internationale programma s en de steun voor de aanwerving van een eerste hoger geschoolde met een hoofdtaak in innovatie. Het totaal aantal aanvragen was hetzelfde als in 2003 maar de toegekende steun liep lichtjes terug. Dit was voornamelijk te wijten aan de vrij hoge 5

6 > IWT-SUBSIDIES IN 2004 drempel voor het bereiken van basisonderzoek met een hoog steunpercentage bij de grote bedrijfsprojecten. Na een analyse werd het beoordelingskader eind 2004 daarom licht bijgesteld. Tegelijk werd er ook strenger toegezien op de economische opbrengsten voor Vlaanderen. In 2004 ging ook heel wat aandacht naar de bijsturing van de procedures voor opvolging van de lopende projecten, een proces dat we in 2005 willen afronden. Het IWT bevroeg in 2004 ook systematisch de aanvragers van nieuwe bedrijfsprojecten. Wat zijn daarvan de resultaten? Sinds oktober 2003 vroegen we aan alle aanvragers van grote O&O-bedrijfsprojecten om een schriftelijke enquête in te vullen. Sinds januari 2004 geldt dit ook voor de KMO-projecten. De respons is erg goed: eind 2004 beschikten we over 250 antwoorden. Uit de antwoorden blijkt dat aanvragers over het algemeen erg tevreden zijn. Het levert ons ook heel wat informatie over de manieren waarop we de verschillende processen kunnen verbeteren. We zullen deze resultaten dan ook gebruiken in 2005 om de behandeling van de KMO-projecten grondig door te lichten. Steunverdeling naar aard van de projectactiviteiten 16% 33% 6% 9% 36% bedrijfsprojecten (BO/GO/PO) strategisch basisonderzoek (SBO + SB + OZM + IBBT) collectief onderzoek (VIS-CO + TETRA + LO + Excellentiepolen) kennisdiffusie (VIS-TD + VIS-TIS + Interfaces) overige (e-vrt e.a.) Evolutie van het globale steunvolume (miljoen euro) Programma O&O-bedrijfsprojecten (incl. KMO-Programma) 72,554 87,542 78,006 InnovatieSamenwerkingsverbanden (VIS) en universitaire interfacediensten 34,772 13,491 21,640 TETRA-Fonds 5,949 5,949 5,949 doctorale SpecialisatieBeurzen (SB) 19,910 18,569 20,336 postdoctorale OnderZoeksMandaten (OZM) 1,500 1,794 2,166 Strategisch BasisOnderzoek (SBO) 25,888 34,999 37,488 LandbouwOnderzoek (LO) 9,250 10,524 9,602 Subtotaal 168, , ,187 IBBT --- 1,594 12,224 Excellentiepolen ,000 14,477 Mediaprojecten (e-vrt) --- 7,982 13,457 Overige initiatieven Vlaamse regering 10,535 18,322 3,068 Subtotaal 179, , ,413 Werkingsmiddelen IWT 10,561 11,480 11,734 ALGEMEEN TOTAAL 189, , ,147 STAAL-initiatief (OCAS - PMV - SV) (30.000) > INNOVATIESTIMULERING IN 2004 Het VIN of het Vlaams InnovatieNetwerk, goed nieuws voor de KMO In 2004 werd de vierde oproep gelanceerd in het kader van de steun aan de Vlaamse Innovatie- Samenwerkingsverbanden. Met de selectie van de projecten Technologische Dienstverlening (TD) en Thematische InnovatieStimuering (TIS) in 2004 is het Vlaamse InnovatieNetwerk VIN nu quasi volledig uitgebouwd. Bernard De Potter, Directeur Innovatiestimulering bij het IWT, geeft de nodige toelichtingen. 6 Gratis innovatiediensten voor de KMO Eind 2004 stonden 30 adviseurs in het netwerk sub- Regionale InnovatieStimulering (RIS), verdeeld over de vijf provincies, klaar om de KMO te helpen met eerstelijnsadvies bij hun innovatieplannen. Zij beschikken ook over een op maat ontwikkelde innovatie-audit, een uitstekende tool om latente innovatoren wakker te schudden!

7 Daarnaast ondersteunen zo n 100 (59 VTE) technologische experts bedrijven met gefundeerd technologisch advies en zijn er zo n 150 (94 VTE) clusteranimatoren beschikbaar om bedrijven thematisch te ondersteunen en in contact te brengen. En dan zijn er nog tal van personen actief in innovatiestimulering in de academische interfacediensten, excellentiepolen, specifieke regionale initiatieven, enz. Als we ze allemaal samentellen, komen we op een totaal van om en bij de 300 personen, die hun innovatiediensten quasi gratis aanbieden aan KMO s. Een indrukwekkend aantal! Groot aanbod én toch eenduidigheid De KMO moet zijn weg zoeken tussen een groot aantal verschillende initiatieven. Het IWT onderneemt verschillende stappen om het aanbod te stroomlijnen en het netwerk transparant te maken voor de KMO s. Adviseurs moeten samenwerken en doorverwijzen in het belang van de KMO; concreet wil dit zeggen dat iedere KMO hetzelfde dienstenaanbod moet aangeboden krijgen, ongeacht welke adviseur hij contacteert. Om dit te bereiken, organiseert het IWT kennismakingssessies in variabele geometrie. Om goed te kunnen samenwerken, moet je immers ook over wederzijdse kennis beschikken. Daarnaast ondersteunt het IWT concrete samenwerkingsprojecten tussen de innovatie-intermediairen. Concrete voorbeelden zijn het virtueel loket voor oppervlaktekarakterisatie, de ontwikkeling van een innovatieaudit, een proces-audit met het oog op IT-optimalisering,... Al deze informatie wordt tenslotte gebundeld in het innovatienetwerk. Een maandelijkse e-nieuwsbrief staat nu ter beschikking van het volledige netwerk van innovatie-intermediairen. Het IWT en het VIN, samen sterk De dienstverlening van het IWT focust op volgende processen: informatieverspreiding en oriëntatie (met inbegrip van de voorbespreking); ondersteuning van technologietransfer via het IRCnetwerk; hulp bij bescherming en valorisatie van intellectuele eigendom. Het IWT wil deze processen samen met het innovatienetwerk ontplooien en vooral een ondersteunende rol spelen. De front-office verschuift dus naar het VIN; het IWT ondersteunt het VIN met gespecialiseerde dienstverlening. Ook in de NCP-werking van Europese programma s werkt het IWT zoveel mogelijk samen met intermediairen. De nieuwe uitdagingen van de globalisering In 2004 was het IWT opnieuw erg succesvol in het verwerven van internationale projecten. Twee ervan verdienen bijzondere aandacht, omdat het IWT zelf het initiatief nam: COMPERA, een ERA-Net project: heeft als doel om programma s rond excellentiepolen, die doorheen Europa werden ontwikkeld door organisaties vergelijkbaar met het IWT, met elkaar in contact te brengen en op elkaar af te stemmen. De ambitie ligt in het ontwikkelen van een aantal gemeenschappelijke initiatieven: het stimuleren van de uitwisseling van onderzoekers, het oprichten van gemeenschappelijke wetenschappelijke raden, het uittekenen van gemeenschappelijke roadmaps,... IMPACTSCAN: centraal thema hier is het model van innovatie-intermediatie. In Vlaanderen heeft men geopteerd voor een gecentraliseerd model met lichte coördinatie. In andere Europese regio s zijn andere structuren actief. Bedoeling is de effectiviteit en de impact van de verschillende modellen met elkaar te vergelijken en hieruit de nodige beleidsconclusies voor de aansturing van het VIN te trekken. Het succes van het TETRA-Fonds In 2004 werd de eerste oproep voor het TETRA-Fonds georganiseerd. Ondanks het feit dat we de bedrijven nu om een bijdrage in de kosten van 7,5 % vragen, is de instroom van aanvragen niet gedaald. De universiteiten hebben de hogescholen ook niet verdrongen, zoals soms werd gevreesd. De verschillende kennisactoren werken alsmaar meer samen in de verschillende TETRA-projecten, wat als positief wordt ervaren. De betrokkenheid van de bedrijven, en dan vooral van de KMO s, stijgt. Dit zal de kennistransfer zeker ten goede komen. > HET IWT HEEFT 1140 JAREN NUTTIGE ERVARING IN HUIS! Het heeft veel voorbereiding gevraagd, maar het is er uiteindelijk toch gekomen: het nieuwe personeelsstatuut van het IWT. Een goede gelegenheid voor de Innovatiekrant om te polsen naar een reactie bij Michel Vandermeulen, Directeur Personeel en Juridische zaken. 7

8 > HET IWT HEEFT 1140 JAREN NUTTIGE ERVARING IN HUIS! Wat betekent dit nieuw statuut concreet? De meeste IWT-personeelsleden krijgen hierdoor een ambtenarenstatuut. Toch is het opmerkelijk dat het IWT met zijn personeelsbestand een buitenbeentje blijft binnen de administratie. Het IWT, een buitenbeentje? Absoluut. Op twee vlakken: onze personeelsleden hebben een hogere opleiding én een erg gedifferentieerde ervaring. Bekijken we ter illustratie de 60 adviseurs en directieleden, die samen de helft van het personeelsbestand vormen. 36 personeelsleden zijn ingenieur (waarvan 1/3 met een doctoraat), 14 zijn licentiaat in de wetenschappen (12 met een doctoraat er bovenop) en 10 hebben een ander licentiaatsdiploma zoals rechten of economie. Van de ingenieurs en licentiaten in de wetenschappen heeft de helft een bijkomende opleiding in economie of management op universitair niveau. Cijfers die voor zich spreken! En de ervaring? Ook dat kan tellen. Binnen dezelfde groep is de gemiddelde termijn van tewerkstelling in het IWT 7 jaar. De gemiddelde ervaring buiten het IWT is in totaal 12 jaar. Samen goed voor een gemiddelde van 19 jaar ervaring dus! Qua aard is de verdeling als volgt: Ervaring van IWT-adviseurs buiten het IWT 2,5 jaar 4 jaar 5,5 jaar bedrijven onderzoekscentra op universitair niveau overheid en non profit Kortom: de kennis, ervaring en knowhow die in het IWT aanwezig is, is moeilijk in cijfers uit te drukken. En zonder enige twijfel van onschatbare waarde! AGENDA > IWT-NIEUWS Aankondiging: nieuwe website De website van het IWT is grondig herbekeken en heeft nu een eerste facelift ondergaan. Bedoeling is om de site zo volledig en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor onze bezoekers. Wordt vervolgd! Spring eens binnen: Knowledge for Growth, annual flemish biotech convention op 3 juni 2005 in Flanders Expo te Gent Meer info: bedrijven in de kijker voor 175 jaar België en 25 jaar federalisme, van 22 tot 26 juni 2005 op de Heizel (Paleis 5) te Brussel Meer info: Financiering op maat van innovatieve start-ups, op 29 juni 2005 op het IWT (op uitnodiging) From regional innovation to international competitiveness - 9th Annual Meeting IRC-Network, Public days, op 29 juni 2005 in het Sheraton Hotel te Brussel Meer info: 'Technology Partnering Meetings' op Flanders Textile Valley, op 29 en 30 september 2005 in Kortrijk Xpo Meer info: Innovatieforum een co-organisatie van het IWT en de zes provinciale RIS'n (sub-regionale InnovatieStimulering) op 18 oktober 2005 in het ICC te Gent Octrooitrainingen Data-mining van gratis consulteerbare octrooidatabanken voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 27 oktober, 24 november en 22 december 2005 Meer info: Kristel Allewijn (Tel: 02/ Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen Ga kijken op: REDACTIE IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL T. +32 (0) F. +32 (0) E. WEB VORMGEVING EN OPMAAK N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39 1 2 Wat is het IWT? 6 deel 0 Voorwoord: Een verruimde 'policy mix' voor het Innovatiebeleid 9 deel 1 Hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 13 deel 2 Globaal overzicht van de toegekende steun

Nadere informatie

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

05activiteitenverslag 2005

05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 wat is het IWT? 2 deel 0 voorwoord: Naar 15 jaar IWT! 5 deel 1 hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 8 deel 2 globaal overzicht van de toegekende

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

voledigeversiemetbijlagen

voledigeversiemetbijlagen voledigeversiemetbijlagen Inhoudstafel Deel 0 Voorwoord: Open Innovatie 2 Deel 1 Hervormingen, beleidsadviezen en nieuwe opdrachten 5 Deel 2 Globaal overzicht van de toegekende steun 10 Deel 3 O&O-projecten

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische

Nadere informatie

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT IWT en VLAIO - Bedrijfssteun voor innovatie Op 30 april

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7. V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n

A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7. V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7 V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 3 Deel 0 Voorwoord: Het instrumentarium onder de loep genomen

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel IWT - agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 4 Voogdijminister 6 Raad van bestuur 6 Directiecomité

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2009 Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 3 Deel 0 Voorwoord 5 Deel 1 Hervormingen, beleidsadviezen en nieuwe opdrachten

Nadere informatie

SAMEN. Samen maken we van Vlaanderen een innovatieve regio. agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

SAMEN. Samen maken we van Vlaanderen een innovatieve regio. agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie SAMEN Samen maken we van Vlaanderen een innovatieve regio agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 1 Activiteitenverslag 2008 Vuurkracht 2 Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 4

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2012

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2012 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2012 2 Inhoudstafel IWT - agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 5 Wat is het IWT?... 5 IWT-producten en -diensten...

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie De Innovatiekrant > Editoriaal >> 16 April 2007 Transparantie In de loop van 2006 lieten we Deloitte onze organisatie doorlichten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar objectiviteit en transparantie:

Nadere informatie

Wie innoveert, die wint.

Wie innoveert, die wint. Wie innoveert, die wint. Activiteitenverslag 2003 Wie innoveert, die wint. Activiteitenverslag 2003 Inhoudstafel WAT IS HET IWT? 4 DEEL 0 VOORWOORD: HET INNOVATIEBELEID 6 DEEL 1 ADVIEZEN, BELEIDSOPTIES

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2011 Inhoudstafel IWT - agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 5 Wat is het IWT?... 5 IWT-producten en -diensten...

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

IWT8794/l 5/27/02 9:41 AM Page 1 A c t i v i t e i t e n v e r s l a g

IWT8794/l 5/27/02 9:41 AM Page 1 A c t i v i t e i t e n v e r s l a g Activiteitenverslag Activiteitenverslag WAT IS HET IWT? IWT-VLAANDEREN INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN WAT IS IWT-VLAANDEREN? Het instituut voor

Nadere informatie

ADVIES 70 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN REGLEMENTAIR BESLUIT

ADVIES 70 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN REGLEMENTAIR BESLUIT ADVIES 70 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN REGLEMENTAIR BESLUIT 9 november 2000 ADVIES BIJ HET REGLEMENTAIR BESLUIT VOOR VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN Ontwerp van reglementair besluit

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Vlaanderen is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Innoveren & Ondernemen Innoveren is ondernemen en ondernemen is innoveren. Wie onderneemt moet elke dag een beetje innoveren

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI 2005 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN VERSIE _ JULI 2009 HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be web : www.iwt.be

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006 De Innovatiekrant > Editoriaal >> 15 NOVEMBER 2006 Het IWT elitair? Er wordt wel eens gefluisterd dat het IWT zich vooral richt op de trendy hoogtechnologische bedrijven, in de biotechnologie bijvoorbeeld.

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

FINANCIERING FASE VI INTERUNIVERSITAIRE ATTRACTIEPOLEN

FINANCIERING FASE VI INTERUNIVERSITAIRE ATTRACTIEPOLEN ADVIES VAN DE FRWB FINANCIERING FASE VI INTERUNIVERSITAIRE ATTRACTIEPOLEN In toepassing van het oprichtingsbesluit van 8 augustus 1997, is het ondermeer de opdracht van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT-programma s en inbreuken op de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek KVAB,

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 05

De Innovatiekrant >> 05 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Economie & Innovatiebeleid

Economie & Innovatiebeleid Economie & Innovatiebeleid ERIC SLEECKX - RAADGEVER ECONOMIE & INNOVATIE KABINET MUYTERS Topics Kernpunten uit beleidsnota minister Muyters mbt E-W-I Fusie AIO & FWO+ KT nieuwigheden Clusterbeleid Kmo-portefeuille

Nadere informatie

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk Wie zijn wij? 1. Omgeving Vlaams Innovatienetwerk Onze rol en verankering daarin Doelgroep Onze partners 2. Innovatie 3. Onze diensten 4. Enkele voorbeelden 1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk 1 1 Omgeving;

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

HANDELINGEN C305 BUI22. Zitting 2005-2006. 4 juli 2006 COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN C305 BUI22. Zitting 2005-2006. 4 juli 2006 COMMISSIEVERGADERING C305 BUI22 Zitting 2005-2006 4 juli 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING EN TOERISME C305BUI224 juli Commissievergadering

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun Inhoud 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Wie komt in aanmerking? 3. Voorwaarden? 4. Periode? 5. Maximum budget 6. Steunpercentage 7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling? 8. Drie processen: 1. Proces ondernemen

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB Prestatiegerichte betonsoorten in hybride toepassingen Innovatie stimuleren op basis van betonkennis Uitvoering: Hoofdthema s: Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT Activiteitenverslag 2014 2 Inhoudstafel IWT - agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 5 Wat is het IWT?... 5 IWT-producten

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Handleiding. VIS-Haalbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten

Handleiding. VIS-Haalbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten Handleiding VIS-Haalbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten versie maart 2009 Opmaak en indiening van een projectvoorstel: aanvraag-template op http://www.iwt.be/subsidies/vis-hbstudies/documenten PROJECTFICHE

Nadere informatie

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Context Uitgangspunten Vlaams regeerakkoord Fusie AO en IWT Transparant Administratief eenvoudig Maatwerk

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe PROFESSIONALISERING KENNISPSRONG TRANSFORMATIE Front office van Agentschap Innoveren en Ondernemen Sensibiliseren/ondersteuning van het instrumentarium Subsidiebegeleiding

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Advies bij het omvormingsdecreet sport

Advies bij het omvormingsdecreet sport D-SP-364-11 Advies Vlaamse Sportraad Advies bij het omvormingsdecreet sport Op 22 juli 2015 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 03 MAART 2003 Onderzoek in Europees verband Europa heeft zich als ambitie gesteld om de meest competitieve, kennisgedreven regio ter wereld te worden tegen 2010. Om deze

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Economie, Wetenschap en Innovatie

VLAAMSE OVERHEID. Economie, Wetenschap en Innovatie VLAAMSE OVERHEID Economie, Wetenschap en Innovatie 1. Algemeen kader Oproep tot het indienen van aanvragen voor de erkenning en subsidiëring van inrichter van een VLAO-aanspreekpunt en van een VLAO-aanspreekpunt

Nadere informatie

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Beleidskader Lissabon doelstelling Doelstelling Vlaanderen i2010 Stimuleren van onderzoek & innovatie was al ingezet in 2002 Samenwerking

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

IWT IWT-bedrijfssteun januari 2013 Filip Van Isacker

IWT IWT-bedrijfssteun januari 2013 Filip Van Isacker IWT IWT-bedrijfssteun 2013 15 januari 2013 Filip Van Isacker agenda inleiding : IWT algemeen directe subsidies aan bedrijven andere IWT-steun van rechtstreeks belang voor bedrijven andere initiatieven

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

Welkom Departement EWI

Welkom Departement EWI Welkom Departement EWI Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Vlaams Parlement 12 december 2014 Welkom en inleiding Dirk Van Melkebeke, Secretaris-generaal Departement

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie