De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra. Een ruime adviesronde bij onder meer de VRWB, de SERV en de Raad van Bestuur van het IWT ging hieraan vooraf. Het was duidelijk dat dit beleidskader er absoluut moest komen. De voorbije jaren kregen een aantal Excellentiepolen en Excellentiecentra steun toegewezen, maar dit gebeurde op een ad-hoc basis. Een open en transparant evaluatie- en selectiekader was nog niet voorhanden. Het is een goede zaak dat dit er nu is gekomen. Open innovatie staat centraal in dit nieuwe kader. Dat wil zeggen dat innovatie er steeds meer baat bij heeft als innovatie-actoren de handen in elkaar slaan. Dat geldt niet alleen voor bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar zelfs ook voor concurrerende bedrijven. Ook op het terrein van innovatie wordt de competitie alsmaar globaler, zodat innovatieactoren alle belang hebben bij gezamenlijke kennissokkels. De competenties maximaal poolen is de kerngedachte van dit operationele beleidskader. In deze Innovatiekrant vindt u extra informatie over dit onderwerp. Het verheugt mij dat de Waalse collega s in hun zogeheten Marshall Plan ook de modaliteit van de 'Pôles de Compétitivité' centraal stellen, volgens vergelijkbare beleidslijnen. Onderlinge samenwerking met onze Competentiepolen zou wederzijds versterkend kunnen werken. In Wallonië heeft men ervoor geopteerd om de middelen te richten naar vijf vooraf geselecteerde domeinen. Ik verkies deze werkwijze niet. Daarvoor is de Vlaamse economie te divers en dat is net een troef. Initiatieven moeten vraaggedreven tot stand komen en de voorstellen zullen op hun verdiensten worden geëvalueerd en tegen elkaar afgewogen. Zolang de budgettaire voorraden strekken dat spreekt voor zich. Degelijke creativiteit kan altijd op mijn steun rekenen. Fientje MOERMAN Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel >>

2 > IN DIT NUMMER Op 22 juli van dit jaar keurde de Vlaamse Regering een nieuw beleidskader goed voor COMPETENTIE- POLEN EN STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA. Het volledige verhaal kan u lezen op pagina 3 >> 03 > lees verder pagina 3 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER FLANDERS MECHATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) slaagt erin om een brug te slaan tussen academische research en industriële knowhow in mechatronica. Jos Pinte, directeur van Agoria Mechanica & Mechatronica, geeft tekst en uitleg. 3 > ACTUEEL Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra >> 04 >> 05 > lees verder pagina 4 Hoewel FLANDERS' MATERIALS CENTRE (FLAMAC) nog werd opgericht onder het oude régime, is dit centrum voor materiaalonderzoek een mooi voorbeeld van een initiatief waar het nieuwe beleidskader van de Vlaamse Regering op van toepassing is. De Innovatiekrant praat hierover met An Van de Vel, bestuurder van FLAMAC. > lees verder pagina 5 4 > CASE STUDIES FMTC - Jarenlange samenwerking werpt vruchten af FLAMAC - Materiaalonderzoek op het scherp van de snede MIP, het Milieu Innovatie- Platform 7 > IWT-NIEUWS 8 > AGENDA >> 08 Hoe kan u geleidelijk aan een innovatiecultuur in uw onderneming ontwikkelen? Hoe maakt u uw bedrijf innovatief genoeg om uw concurrenten een stapje voor te blijven? KOM OP 18 OKTOBER NAAR HET INNOVATIEFORUM EN LEER ALLE KNEEPJES VAN HET INNOVATIEVAK! Kijk snel op de achterflap voor alle details! > lees verder pagina 8 2

3 > ACTUEEL Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra Het IWT gidst u doorheen het nieuwe beleidskader Hoe zit het nu precies met het nieuwe beleidskader dat de Vlaamse Regering op 22 juli van dit jaar goedkeurde? Wat is er precies veranderd en wat voor implicaties heeft dit? We nemen even samen met u de belangrijkste punten door en geven u praktische info. De volledige tekst kan u erop naslaan via Collectieve kennissokkels Het uitgangspunt is als volgt: Vlaamse bedrijfssegmenten hebben nood aan gezamenlijke kennissokkels, en dat geldt niet alleen voor de klassieke sectoren. Dat kan gaan van zeer geavanceerd basisonderzoek tot vertaalonderzoek en de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. Om dit te bereiken, is er samenwerking nodig tussen competente actoren in Vlaanderen en ook daarbuiten. Netwerking alleen is niet genoeg: er moet ook een geest van open innovatie ontstaan en de bereidheid om samen te werken. Als bedrijven hun kennis in dit verband willen bundelen, kunnen ze op een stevige ondersteuning rekenen. Het verschil Competentiepolen richten zich in de eerste plaats op collectief onderzoek, vertaalonderzoek en op de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. 'State-of-theart' dus, maar met vrij directe en nuttige resultaten op eerder korte termijn. Strategische Onderzoekscentra richten het belangrijkste deel van hun inspanningen op de ontwikkeling van strategisch basisonderzoek met internationale betekenis, met valoriseerbare resultaten op langere termijn. Valorisatie-activiteiten maken ook deel uit van hun opdracht. Voor dit alles moeten zij over een groter budget kunnen beschikken dan de competentiepolen. Dit betekent niet dat er een Chinese muur bestaat tussen beide types kenniscentra, noch in hun ambitie, noch in de noodzaak tot onderlinge samenwerking. Vraaggedreven Initiatieven op dit vlak moeten vraaggedreven tot stand komen: hiermee bedoelen we dat een belangrijk bedrijfssegment in gans Vlaanderen echt vragende partij moet zijn. Onderzoeksinstellingen kunnen een initiatief eventueel wel in gang trekken, maar ze moeten vooral bedrijven vinden om eraan mee te werken. Het vraaggedreven karakter moet zich dan ook vertalen in de beheersstructuren. Over het algemeen zullen de onderzoeksinstellingen wel het leeuwendeel van het onderzoek uitvoeren: prioriteit is immers het bundelen en versterken van de aanwezige kennis. Steun Voor strategisch basisonderzoek kan men rekenen op een volledige toelage van 100%; voor collectief onderzoek en kennisdiffusie bedraagt de toelage 80%. Om ook de Competentiepolen te kunnen steunen, zal het zogeheten VIS-Besluit, kort voor steun aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden, worden bijgestuurd. We verwachten dat de Vlaamse Regering het aangepaste VIS-Besluit begin 2006 goedkeurt. Zodra dat het geval is, komt er een specifieke handleiding voor het indienen van voorstellen. We houden u zeker op de hoogte! Evaluatie en selectie Het beleidskader voorziet in een evaluatie- en selectierooster voor alle initiatieven. Het IWT zal instaan voor de evaluatie. Tot eind 2005 beslist de voltallige Vlaamse Regering. Vanaf 2006, zodra het nieuwe VIS-Besluit van kracht is, neemt de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid de beslissingen, na gunstig advies van het IWT. Hiervoor zal het IWT de verschillende initiatieven onderling afwegen, in functie van de budgettaire ruimte. Voor Strategische Onderzoekscentra beslist de Vlaamse Regering, omwille van het strategisch karakter van substantiële onderzoeksinvesteringen (denk maar aan voorbeelden als IMEC, VITO, VIB, IBBT). Meerwaarde Elk initiatief moet zijn meerwaarde overtuigend aantonen: welke added value kan het creëren in vergelijking met de bestaande centra? Loont het op deze manier de moeite, meer dan als men het als een project indient en de reguliere steunkanalen aanspreekt? Deze meerwaarde is zelfs een ontvankelijkheidsvoorwaarde, die ook blijft gelden bij mogelijke steunverlenging. Een eerste overeenkomst is 4 jaar geldig (voor een Competentiepool) of 5 jaar (voor een Strategisch Onderzoekscentrum). Na deze periode evalueren we het initiatief. Hierna kunnen we beslissen om de steun te verlengen, of het initiatief doorverwijzen naar de gewone steunkanalen, als het tot volle wasdom is gekomen. Projectvoorstellen in de gewone kanalen zijn overigens ook al mogelijk binnen de eerste steunperiode. Haalbaarheidsstudie Het spreekt voor zich dat aan ieder nieuw initiatief een grondige voorbereiding of innovatieverkenning vooraf moet gaan, en dat men hierna een overtuigend bedrijfsplan op tafel moet leggen. Ook hiervoor kan u de hulp inroepen van het IWT: op basis van het VIS-Besluit heeft u recht op een mogelijke steun van 80% voor een haalbaarheidsstudie. Meer weten? Surf naar om de volledige tekst te downloaden. 3

4 > CASESTUDIES FMTC - Jarenlange samenwerking werpt vruchten af In oktober 2003 werd het FMTC, kort voor Flanders Mechatronics Technology Centre vzw, opgericht. Dit onderzoekscentrum spitst zich toe op de machinebouw en is een initiatief van Agoria en 14 toonaangevende bedrijven uit de mechatronica in Vlaanderen: Atlas Copco, Barco, Bekaert, CNH, Daikin, EADS S&DE, Gilbos, Hansen Transmissions, LVD, Michel Van De Wiele, Packo Inox, Pattyn Packing Lines, Picanol en Spicer Off-Highway. Jos Pinte, directeur van Agoria Mechanica & Mechatronica, legt uit hoe dit centrum een brug slaat tussen academische research en industriële knowhow in mechatronica. Het FTMC is een initiatief van een indrukwekkend aantal bedrijven. Hoe hebben zij de handen in elkaar geslagen? besloten we om een technologiecentrum op te richten. Onze voornaamste missie is het slaan van een brug tussen industriële en academische knowhow. Het FMTC is nu twee jaar bezig. Bent u tevreden? JP: Zonder enige twijfel. We wilden groeien tot een 40-tal medewerkers na vijf jaar, en zijn nu reeds met 15. We krijgen 11 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid, de andere middelen komen van de bedrijven. Het FMTC werkt op dit ogenblik rond een 15-tal projecten, die zijn gedefinieerd door de bedrijven zelf, in samenspraak met de KULeuven. We evalueren deze projecten samen met gebruikersgroepen, en hieruit blijkt dat het enthousiasme erg groot is. We denken ook altijd meer na over andere manieren om concreet samen te werken (via het aankopen van gemeenschappelijke testapparatuur, bijvoorbeeld). Ja, na 2 jaar FMTC kan ik met overtuiging zeggen dat we héél goed bezig zijn. Meer info over FMTC vindt u op JP: Het is allemaal klein begonnen. Een aantal bedrijven kwam samen om de zoveel maanden en dat leidde tot kleine initiatieven: gezamenlijke wisselstukken, gedeelde stock... Zo groeide langzaam maar zeker het vertrouwen en het besef Jos Pinte dat de bedrijven konden groeien door kennis te delen. En dat is in Vlaanderen erg belangrijk, want samenwerken zit niet in de Vlaamse genen. Het was ook een voordeel dat deze bedrijven geen concurrenten van elkaar zijn, terwijl ze wél dezelfde noden hebben, bijvoorbeeld op het vlak van productiemiddelen en technieken. Deze pre-fmtc-fase heeft een aantal jaren geduurd. Wat heeft dan uiteindelijk geleid tot de oprichting van het FMTC? JP: Je kan wel veel samenkomen en ervaringen uitwisselen, maar dat betekent nog niet dat je effectief samenwerkt aan iets nieuws. Tijdens een aantal seminaries, waarop gerenomeerde Europese experten over toekomstige evoluties in de mechatronica kwamen spreken, begonnen de bedrijven meer en meer met elkaar te praten rond hun toekomstige noden in dit domein. Zo beseften we dat het nuttig zou zijn om op een gestructureerde manier samen te werken en onze krachten effectief te bundelen. Dus, in plaats van met een aantal losse projecten naar het IWT te stappen, 4

5 FLAMAC - Materiaalonderzoek op het scherp van de snede FLAnders MAterials Centre vzw of FLAMAC werd begin 2005 opgericht door Agfa, Umicore en Arcelor, drie toonaangevende bedrijven met belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Vlaanderen, samen met Agoria. Het centrum beschikt over een budget van 14 miljoen euro voor een periode van 3 jaar. De helft van dat bedrag komt van de Vlaamse Regering, de andere helft van de bedrijven. En hoewel FLAMAC nog werd opgericht onder het oude régime, is het centrum een mooi voorbeeld van een initiatief waar het nieuwe beleidskader van de Vlaamse Regering op van toepassing is. De Innovatiekrant ging voor een interview aankloppen bij An Van de Vel, Adjunct-directeur van Agoria Vlaanderen en bestuurder van FLAMAC. Waarom werd FLAMAC in het leven geroepen? AVDV: Op verschillende plaatsen ter wereld ontstaan op dit ogenblik nieuwe initiatieven rond nieuwe methodes om aan materiaalonderzoek te doen, waardoor men heel wat sneller kan werken. Nu heeft Vlaanderen op het vlak van materiaalonderzoek altijd een sterke positie ingenomen op wereldvlak. An Van de Vel Via dit centrum willen we mee op deze nieuwe trein springen en onze positie ook in de toekomst bestendigen. Blijft de vraag: waarom is hier een centrum voor nodig? AVDV: Deze methodes gaan gepaard met grote investeringen. Het is een heel goede zaak als we niet alleen op het vlak van kennis, maar ook op materieel vlak onze krachten bundelen en onze apparatuur ter beschikking stellen van bedrijven en onderzoekscentra die zich met materiaalonderzoek bezighouden. We zullen beschikken over de nodige infrastructuur om een heel gamma materialen te onderzoeken. Dat dit op één plaats wordt gecentraliseerd is ook onze sterkte: zo vermijd je versnippering. Het gaat dus niet louter om een virtuele samenwerking. Dit is wat mij betreft ook een belangrijk aspect van het nieuwe beleidskader dat de Vlaamse Regering heeft gecreëerd. Ik herhaal: FLAMAC staat open voor iedereen, bedrijven én onderzoekscentra. Een deel van onze opdracht bestaat er trouwens ook in om het gebruik van de methoden te stimuleren en er opleidingen rond te geven. Ik twijfel er geen moment aan dat FLAMAC op deze manier zal uitgroeien tot een heus kenniscentrum voor high throughput methodologies. Meer info over FLAMAC vindt u op Over welke methodes gaat het precies? AVDV: Men noemt dit high throughput methodologies. De inspiratie hiervoor komt van het farmaceutisch onderzoek, meer bepaald van het screenen van moleculen die potentieel tot geneesmiddelen kunnen leiden. Deze techniek past men nu ook toe op materiaalonderzoek. Deze methodes maken het mogelijk om snel te kijken of materialen bepaalde eigenschappen vertonen. Zo kan je erg veel pistes kort onderzoeken en dus bij de verdere ontwikkeling van deze materialen ook gerichter werken. En zo win je uiteraard heel wat tijd. 5

6 IWT beter benutten. Het IWT geeft al enkele jaren extra voordelen en steunkansen aan energie- en milieuprojecten die een bijdrage leveren tot Duurzame Technologische Ontwikkeling, via de DTO-regeling. Ten tweede willen we een Competentiepool oprichten, die budgettair verankerd is bij VITO. En tenslotte willen we ook 'vraaggerichte' innovatie-instrumenten ontwikkelen. 6 MIP, het Milieu InnovatiePlatform De Vlaamse Regering keurde op 22 juli 2005 ook de operationele modaliteiten goed voor het Milieu Innovatie Platform of MIP. Dit platform heeft heel wat meer om het lijf dan een Competentiepool voor Energie- en Milieutechnologie. Paul Zeeuwts, directievoorzitter van het IWT, is aangesteld als voorzitter van de Stuurgroep van het MIP. Hij legt uit waarom. IK: Wat moeten we onder Platform verstaan? PZ: De essentie van het MIP is het idee dat innovatie er baat bij heeft als alle betrokken actoren samenwerken, de zogenaamde open innovatie -gedachte. Maar het gaat niet alleen om netwerking tussen de betrokken bedrijven en onderzoeksinstellingen. Echt nieuw is dat we er ook naar streven dat de verschillende beleidsdomeinen samenwerken. Dit is een eerste voorbeeld van horizontaal innovatiebeleid. IK: Wat bedoelt u precies met horizontaal innovatiebeleid? PZ: Tot nu toe werd het innovatiebeleid gezien als exclusief werkterrein voor de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid. Maar andere beleidsdomeinen hebben ook een sterke invloed op de innovatiekansen, zowel in positieve als in negatieve zin: denk maar aan allerhande reglementeringen, overheidsaanbestedingen, enz.. Het Innovatiebeleid zou dus op de agenda moeten komen van de voltallige Vlaamse Regering. Het Vlaams Regeerakkoord onderschreef dit, maar tot nu toe bleef het bij woorden. Het MIP is een eerste praktisch voorbeeld waarbij beleidsdomeinen op het terrein zullen samenwerken aan innovaties in energieen milieutechnologie. IK: Waarom blijft het beperkt tot energie- en milieutechnologie? PZ: Dat is op zich al een omvangrijk en belangrijk terrein. De principiële beslissing van het MIP viel op het einde van de vorige Vlaamse Regering. En alles moet ter zake nog bewezen worden. Het MIP is een soort proeftuin voor een horizontaal, geïntegreerd innovatiebeleid. Het is niet evident om beleidsdomeinen, met inbegrip van hun administraties en agentschappen, concreet te doen samenwerken. Dat vergt een leerproces. Wel is het zo dat een ruimer (horizontaal) Innovatiebeleidsplan voorbereid wordt, dat een kader moet vormen voor andere initiatieven van beleidsafstemming. IK: Wat is de betekenis van een Competentiepool in dit geval? PZ: Het MIP stelt zich tot doel om drie basispijlers als beleidsinstrumenten te hanteren. Ten eerste willen we de reguliere steunkanalen van het IK: Is deze Competentiepool dan exclusief op VITO gestoeld? PZ: Neen. Om budgettaire redenen hebben we ervoor gekozen om de middelen voor deze Competentiepool te mobiliseren via een kapitaalsverhoging van zeven miljoen euro bij VITO via PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen). Zoals voor alle andere Competentiepolen is het de bedoeling om alle relevante competenties in Vlaanderen bij de onderzoeksprogrammering te betrekken, onder meer uit universiteiten en hogescholen. Die programmering moet ook 'vraaggedreven' ingevuld worden en dus vertrekken vanuit de innovatienoden van de Vlaamse bedrijven. Dat vergt keuzes. De Stuurgroep van het MIP zal deze moeten maken, na consultatie. IK: U had het daarnet over vraaggerichte innovatie-instrumenten. Kan u dit nader uitleggen? PZ: De innovatiekansen worden niet alleen bepaald door onderzoek. Even belangrijk zijn de marktopportuniteiten. Of nog preciezer, de kansen om innovaties op een reële markt te demonstreren. De overheid bepaalt belangrijke markten voor energie- en milieutechnologie, onder meer via haar overheidsaanbestedingen en als launching customer. Wij willen daarom operationele formules uitwerken voor het zogenoemde Innovatief Aanbesteden. IK: Innovatief Aanbesteden? PZ: Dat is een nieuw concept dat overal in Europa opduikt. Het is nieuw voor de niet-militaire sector. In de militaire sector gebruikt men het al lang. Het gaat erom dat een overheid nieuwe oplossingen bestelt voor bepaalde problemen, zonder dat er is aangetoond dat ze daadwerkelijk toepasbaar zijn. Er is nog nood aan een ontwikkelings- en demonstratiefase. Het project kan dus falen (technologisch of kostengewijs). Die formule is niet bedoeld voor grote bestellingen en zeker niet voor reeds bestaande, zelfs geavanceerde technologie. De uitdaging bestaat er dus in om werkbare formules te creëren waar iedereen bij wint, zowel het innoverende bedrijf als de aanbestedende overheid. Zeker omdat de formules compatibel moeten zijn met de Concurrentiewetgeving van de Europese Commissie. We willen hieraan meewerken door externe expertise in te schakelen en nauw samen te werken met de werkgroepen uit andere Europese landen en bij de Europese Commissie, die zich hiermee bezighouden. In de loop van 2006 zou één en ander moeten duidelijk worden. IK: Een mooie uitdaging. Veel succes ermee!

7 > IWT-NIEUWS In 2005 steunde het IWT tot nu toe 236 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 56 miljoen euro (en 1 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 724 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaal bedrag van 45 miljoen euro O&O Aantal Subsidie Lening bedrijfsprojecten (keur) (keur) O&O-algemeen KMO-Programma Het werd een uitgebreid document dat de verschillende producten en diensten in detail beschrijft. Door de letters I, W en T om te vormen tot papieren mannetjes, kan de lezer zelf spelen met het logo. De'pijlers' van het IWT kregen ook een eigen figuurtje op basis van dat logo, waardoor het verhaal van het IWT een stuk levendiger wordt. Deze nieuwe documentatie werd voor het eerst gebruikt op de beurs 175 jaar België - 25 jaar Federalisme. U kan de brochure bekijken via volgende hyperlink: TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Subsidie Innovatie-actoren (keur) Post-doc (OZM) VIS TETRA Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen TOTAAL In dienst sinds februari 2005 Kristof Bogaerts, informaticus Lieven De Clercq, adviseur Olivier De Cock, adviseur Hilde De Witte, adviseur Ben Kloeck, adviseur Corien Struijk, adviseur Grietje Van Nijlen, medewerkster Nieuwe oproepen VIS-Technologische Dienstverlening (TD) en VIS-Thematische InnovatieStimulering (TIS), uiterste indiendatum: 14 oktober 2005 om 12 uur. VIS-Collectief Onderzoek (CO), uiterste indiendatum: 25 november 2005 om 12 uur. LandbouwOnderzoek (LO) , uiterste indiendatum: 28 oktober 2005 om 12 uur. Brochure op mensenmaat voor het IWT Het IWT vroeg haar opmaakbureau om een nieuwe brochure te ontwerpen, die de vrij abstracte activiteiten en diensten van het IWT zo concreet mogelijk moest voorstellen. Deze nieuwe publicatie moest een compleet overzicht geven van het aanbod aan IWTproducten en -diensten, en duidelijk zijn voor alle mogelijke lezers: klanten, potentiële klanten, partners in binnen- en buitenland, andere overheidsinstanties, de media,... 7

8 > INNOVATIE-AGENDA AGENDA REDACTIE U wordt vriendelijk uitgenodigd op het INNOVATIEFORUM met als thema Effectief en efficiënt innoveren in KMO s Internationaal CongresCentrum Gent, 18 oktober 2005, van 13u00 tot 19u30 Hoe kan u geleidelijk aan een innovatiecultuur in uw onderneming ontwikkelen? Hoe maakt u uw bedrijf innovatief genoeg om uw concurrenten een stapje voor te blijven? Kom naar het innovatieforum en leer alle kneepjes van het innovatievak! In één namiddag tijd kan u Uw innovatielicht opsteken tijdens 16 parallelle infosessies Luisteren naar real-life getuigenissen van ondernemers over innovatiesubsidies en projectondersteuning Doorlopend uw vragen stellen aan innovatie-adviseurs Van gedachten wisselen met collega-ondernemers Treed het innovatietijdperk nog dit jaar binnen en zorg dat u erbij bent op 18 oktober! Inschrijvingen en informatie: Deelnameprijs 60 EUR (excl. BTW). U kan betalen met opleidingscheques (authorisatie ID Innotek: ) Routebeschrijving: IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL Het innovatieforum is een initiatief van de zes Regionale Innovatie Samenwerkingsverbanden (RIS) en de Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers (VLOOT) met de steun van het IWT. 18 oktober, Internationaal CongresCentrum, Gent T. +32 (0) F. +32 (0) Ondernemerscafé De partners van de ondernemer startersseminaries 2005 op 11 oktober 2005 aan de VUB te Etterbeek Meer info: Innovatieforum een co-organisatie van het IWT, de zes provinciale RIS'n (sub-regionale InnovatieStimulering) en VLOOT (VLaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers) op 18 oktober 2005 in het ICC te Gent Meer info: IWT-vooruitzichten, de IWT-vormingsreeks met als eerste thema: Hoe productief is innovatie? Over de impact van innovatie op groei, in de kantoren van IWT op 26 oktober 2005 van 15u tot 18u (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel: Octrooitrainingen Data-mining van gratis consulteerbare octrooidatabanken voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 27 oktober, 24 november en 22 december 2005 Meer info: Kristel Allewijn (Tel: Opendeurdag Administratie Economie op 8 november 2005 in het Markiesgebouw te Brussel Colloquium Kennis als kracht: een hefboom naar meer jobs? op 17 november 2005, in de Schelp van het Vlaams Parlement Meer info: Ontmoetingsplatform Taal in Bedrijf op 22 november 2005 te Eindhoven Meer info: VIS-jaarvergadering op 6 december 2005 in de Montil te Affligem (op uitnodiging) IWT-vooruitzichten, Wat is een goede policy mix voor innovatie? Over O&O-fiscaliteit, O&O-personeel en Young Innovative Companies, in de kantoren van het IWT op 15 december 2005 van 15 tot 18 uur (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel IWT-vooruitzichten, Is innovatie een remedie tegen delocalisering of slechts een doekje voor het bloeden? op 15 februari 2006 van 15 tot 18 uur in de kantoren van het IWT (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen Ga kijken op: >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 05

De Innovatiekrant >> 05 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie De Innovatiekrant > Editoriaal >> 16 April 2007 Transparantie In de loop van 2006 lieten we Deloitte onze organisatie doorlichten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar objectiviteit en transparantie:

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator Innovatief Aanbesteden De overheid als actieve innovatiestimulator FOD Economie 30 maart 2011 Christophe Veys Procurement Legal Advisor & Programme Coordinator PoI Flanders Innovatie stimuleren door subsidies

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

05activiteitenverslag 2005

05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 wat is het IWT? 2 deel 0 voorwoord: Naar 15 jaar IWT! 5 deel 1 hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 8 deel 2 globaal overzicht van de toegekende

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT IWT en VLAIO - Bedrijfssteun voor innovatie Op 30 april

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Prog. BA 1995 1996 1997

Prog. BA 1995 1996 1997 Vraag nr. 146 van 21 april 1998 van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS Wetenschapsbeleid Evaluatie middelenverhogingen Sedert 1996 geeft de Vlaamse regering jaarlijks voor twee miljard frank extra middelen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012 24/02/2012 VITO ICT-strategie MOVI studieavond 16 februari 2012 Onderzoeksorganisatie Onafhankelijk Klantgericht RTO cf. IMEC, VIB, IBBT, TNO, Fraunhofer, VTT, Complementair aan universiteiten en industrie

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 03 MAART 2003 Onderzoek in Europees verband Europa heeft zich als ambitie gesteld om de meest competitieve, kennisgedreven regio ter wereld te worden tegen 2010. Om deze

Nadere informatie

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk Wie zijn wij? 1. Omgeving Vlaams Innovatienetwerk Onze rol en verankering daarin Doelgroep Onze partners 2. Innovatie 3. Onze diensten 4. Enkele voorbeelden 1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk 1 1 Omgeving;

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006 De Innovatiekrant > Editoriaal >> 15 NOVEMBER 2006 Het IWT elitair? Er wordt wel eens gefluisterd dat het IWT zich vooral richt op de trendy hoogtechnologische bedrijven, in de biotechnologie bijvoorbeeld.

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT Agenda: Onthaal 13u30 14u00 Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie Freya Van den Bossche 14u00 14u10 Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT 14u10 14u30 Complementaire munten : concept en 14u30

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Renovatiepact Werkgroep communicatie Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven

Nadere informatie

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB Prestatiegerichte betonsoorten in hybride toepassingen Innovatie stimuleren op basis van betonkennis Uitvoering: Hoofdthema s: Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

GIGA IDEEËN VIN VON Nieuwjaarsevent, 02-02-2015 Opera Gent

GIGA IDEEËN VIN VON Nieuwjaarsevent, 02-02-2015 Opera Gent GIGA IDEEËN VIN VON Nieuwjaarsevent, 02-02-2015 Opera Gent VION is ook door de ondernemer Ultieme betrachting: VION is niet meer nodig Persoonlijk begeleiding/coaching bij alles wat innoverend ondernemen

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

Een Slimme Specialisatie Strategie Lessen uit het OESO project + Vlaamse inbreng

Een Slimme Specialisatie Strategie Lessen uit het OESO project + Vlaamse inbreng Een Slimme Specialisatie Strategie Lessen uit het OESO project + Vlaamse inbreng Patries Boekholt & Jon van Til EWI Focus Bijeenkomst 25 februari 2013 In deze presentatie Voor de pauze: Internationale

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI 2005 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

efl@nders - Digitaal Actieplan Vlaanderen Management samenvatting

efl@nders - Digitaal Actieplan Vlaanderen Management samenvatting efl@nders - Management samenvatting 1 Situering van efl@nders De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) spelen een hoofdrol bij de vorming van de maatschappij van de 21e eeuw. Hun diepgaande

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

VVP - STANDPUNT GROENBOEK TERRITORIALE COHESIE

VVP - STANDPUNT GROENBOEK TERRITORIALE COHESIE VVP - STANDPUNT GROENBOEK TERRITORIALE COHESIE Raad Van Bestuur 09.02.2009 1. Situering Oktober 2008 presenteerde Danuta HUBNER (Europees Commissaris voor het regionale beleid) het Groenboek over 'Territoriale

Nadere informatie

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39 1 2 Wat is het IWT? 6 deel 0 Voorwoord: Een verruimde 'policy mix' voor het Innovatiebeleid 9 deel 1 Hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 13 deel 2 Globaal overzicht van de toegekende steun

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT-programma s en inbreuken op de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek KVAB,

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden Waarom en waartoe?

Innovatief Aanbesteden Waarom en waartoe? De Innovatiekrant > Editoriaal >> 20 OKTOber 2008 Innovatief Aanbesteden Waarom en waartoe? Net voor het zomerreces besliste de Vlaamse Regering over de modaliteiten van het Actieplan Innovatief Aanbesteden

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006

PERSBERICHT. Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006 PERSBERICHT Grobbendonk, 06 november 2006 Ref.nr. pers20061106 Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006 Enterprize, de jaarlijkse nationale ondernemingsplanwedstrijd,

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

HANDELINGEN C305 BUI22. Zitting 2005-2006. 4 juli 2006 COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN C305 BUI22. Zitting 2005-2006. 4 juli 2006 COMMISSIEVERGADERING C305 BUI22 Zitting 2005-2006 4 juli 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING EN TOERISME C305BUI224 juli Commissievergadering

Nadere informatie

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Beleidskader Lissabon doelstelling Doelstelling Vlaanderen i2010 Stimuleren van onderzoek & innovatie was al ingezet in 2002 Samenwerking

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN VERSIE _ JULI 2009 HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be web : www.iwt.be

Nadere informatie

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun Inhoud 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Wie komt in aanmerking? 3. Voorwaarden? 4. Periode? 5. Maximum budget 6. Steunpercentage 7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling? 8. Drie processen: 1. Proces ondernemen

Nadere informatie

e-commerce stimuleert vraag naar drukwerk Unieke e-commerce opleiding voor succesvolle web-to-print door VIGC in samenwerking met SafeShops.

e-commerce stimuleert vraag naar drukwerk Unieke e-commerce opleiding voor succesvolle web-to-print door VIGC in samenwerking met SafeShops. e-commerce stimuleert vraag naar drukwerk Unieke e-commerce opleiding voor succesvolle web-to-print door VIGC in samenwerking met SafeShops.be Turnhout, 7 maart 2016. Net als vele andere sectoren moeten

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C54 LAN3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 6 november 2013 2 Commissievergadering nr. C54 LAN3 (2013-2014) 6

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen De KMO-portfeuille: het

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie