De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra. Een ruime adviesronde bij onder meer de VRWB, de SERV en de Raad van Bestuur van het IWT ging hieraan vooraf. Het was duidelijk dat dit beleidskader er absoluut moest komen. De voorbije jaren kregen een aantal Excellentiepolen en Excellentiecentra steun toegewezen, maar dit gebeurde op een ad-hoc basis. Een open en transparant evaluatie- en selectiekader was nog niet voorhanden. Het is een goede zaak dat dit er nu is gekomen. Open innovatie staat centraal in dit nieuwe kader. Dat wil zeggen dat innovatie er steeds meer baat bij heeft als innovatie-actoren de handen in elkaar slaan. Dat geldt niet alleen voor bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar zelfs ook voor concurrerende bedrijven. Ook op het terrein van innovatie wordt de competitie alsmaar globaler, zodat innovatieactoren alle belang hebben bij gezamenlijke kennissokkels. De competenties maximaal poolen is de kerngedachte van dit operationele beleidskader. In deze Innovatiekrant vindt u extra informatie over dit onderwerp. Het verheugt mij dat de Waalse collega s in hun zogeheten Marshall Plan ook de modaliteit van de 'Pôles de Compétitivité' centraal stellen, volgens vergelijkbare beleidslijnen. Onderlinge samenwerking met onze Competentiepolen zou wederzijds versterkend kunnen werken. In Wallonië heeft men ervoor geopteerd om de middelen te richten naar vijf vooraf geselecteerde domeinen. Ik verkies deze werkwijze niet. Daarvoor is de Vlaamse economie te divers en dat is net een troef. Initiatieven moeten vraaggedreven tot stand komen en de voorstellen zullen op hun verdiensten worden geëvalueerd en tegen elkaar afgewogen. Zolang de budgettaire voorraden strekken dat spreekt voor zich. Degelijke creativiteit kan altijd op mijn steun rekenen. Fientje MOERMAN Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel >>

2 > IN DIT NUMMER Op 22 juli van dit jaar keurde de Vlaamse Regering een nieuw beleidskader goed voor COMPETENTIE- POLEN EN STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA. Het volledige verhaal kan u lezen op pagina 3 >> 03 > lees verder pagina 3 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER FLANDERS MECHATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) slaagt erin om een brug te slaan tussen academische research en industriële knowhow in mechatronica. Jos Pinte, directeur van Agoria Mechanica & Mechatronica, geeft tekst en uitleg. 3 > ACTUEEL Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra >> 04 >> 05 > lees verder pagina 4 Hoewel FLANDERS' MATERIALS CENTRE (FLAMAC) nog werd opgericht onder het oude régime, is dit centrum voor materiaalonderzoek een mooi voorbeeld van een initiatief waar het nieuwe beleidskader van de Vlaamse Regering op van toepassing is. De Innovatiekrant praat hierover met An Van de Vel, bestuurder van FLAMAC. > lees verder pagina 5 4 > CASE STUDIES FMTC - Jarenlange samenwerking werpt vruchten af FLAMAC - Materiaalonderzoek op het scherp van de snede MIP, het Milieu Innovatie- Platform 7 > IWT-NIEUWS 8 > AGENDA >> 08 Hoe kan u geleidelijk aan een innovatiecultuur in uw onderneming ontwikkelen? Hoe maakt u uw bedrijf innovatief genoeg om uw concurrenten een stapje voor te blijven? KOM OP 18 OKTOBER NAAR HET INNOVATIEFORUM EN LEER ALLE KNEEPJES VAN HET INNOVATIEVAK! Kijk snel op de achterflap voor alle details! > lees verder pagina 8 2

3 > ACTUEEL Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra Het IWT gidst u doorheen het nieuwe beleidskader Hoe zit het nu precies met het nieuwe beleidskader dat de Vlaamse Regering op 22 juli van dit jaar goedkeurde? Wat is er precies veranderd en wat voor implicaties heeft dit? We nemen even samen met u de belangrijkste punten door en geven u praktische info. De volledige tekst kan u erop naslaan via Collectieve kennissokkels Het uitgangspunt is als volgt: Vlaamse bedrijfssegmenten hebben nood aan gezamenlijke kennissokkels, en dat geldt niet alleen voor de klassieke sectoren. Dat kan gaan van zeer geavanceerd basisonderzoek tot vertaalonderzoek en de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. Om dit te bereiken, is er samenwerking nodig tussen competente actoren in Vlaanderen en ook daarbuiten. Netwerking alleen is niet genoeg: er moet ook een geest van open innovatie ontstaan en de bereidheid om samen te werken. Als bedrijven hun kennis in dit verband willen bundelen, kunnen ze op een stevige ondersteuning rekenen. Het verschil Competentiepolen richten zich in de eerste plaats op collectief onderzoek, vertaalonderzoek en op de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. 'State-of-theart' dus, maar met vrij directe en nuttige resultaten op eerder korte termijn. Strategische Onderzoekscentra richten het belangrijkste deel van hun inspanningen op de ontwikkeling van strategisch basisonderzoek met internationale betekenis, met valoriseerbare resultaten op langere termijn. Valorisatie-activiteiten maken ook deel uit van hun opdracht. Voor dit alles moeten zij over een groter budget kunnen beschikken dan de competentiepolen. Dit betekent niet dat er een Chinese muur bestaat tussen beide types kenniscentra, noch in hun ambitie, noch in de noodzaak tot onderlinge samenwerking. Vraaggedreven Initiatieven op dit vlak moeten vraaggedreven tot stand komen: hiermee bedoelen we dat een belangrijk bedrijfssegment in gans Vlaanderen echt vragende partij moet zijn. Onderzoeksinstellingen kunnen een initiatief eventueel wel in gang trekken, maar ze moeten vooral bedrijven vinden om eraan mee te werken. Het vraaggedreven karakter moet zich dan ook vertalen in de beheersstructuren. Over het algemeen zullen de onderzoeksinstellingen wel het leeuwendeel van het onderzoek uitvoeren: prioriteit is immers het bundelen en versterken van de aanwezige kennis. Steun Voor strategisch basisonderzoek kan men rekenen op een volledige toelage van 100%; voor collectief onderzoek en kennisdiffusie bedraagt de toelage 80%. Om ook de Competentiepolen te kunnen steunen, zal het zogeheten VIS-Besluit, kort voor steun aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden, worden bijgestuurd. We verwachten dat de Vlaamse Regering het aangepaste VIS-Besluit begin 2006 goedkeurt. Zodra dat het geval is, komt er een specifieke handleiding voor het indienen van voorstellen. We houden u zeker op de hoogte! Evaluatie en selectie Het beleidskader voorziet in een evaluatie- en selectierooster voor alle initiatieven. Het IWT zal instaan voor de evaluatie. Tot eind 2005 beslist de voltallige Vlaamse Regering. Vanaf 2006, zodra het nieuwe VIS-Besluit van kracht is, neemt de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid de beslissingen, na gunstig advies van het IWT. Hiervoor zal het IWT de verschillende initiatieven onderling afwegen, in functie van de budgettaire ruimte. Voor Strategische Onderzoekscentra beslist de Vlaamse Regering, omwille van het strategisch karakter van substantiële onderzoeksinvesteringen (denk maar aan voorbeelden als IMEC, VITO, VIB, IBBT). Meerwaarde Elk initiatief moet zijn meerwaarde overtuigend aantonen: welke added value kan het creëren in vergelijking met de bestaande centra? Loont het op deze manier de moeite, meer dan als men het als een project indient en de reguliere steunkanalen aanspreekt? Deze meerwaarde is zelfs een ontvankelijkheidsvoorwaarde, die ook blijft gelden bij mogelijke steunverlenging. Een eerste overeenkomst is 4 jaar geldig (voor een Competentiepool) of 5 jaar (voor een Strategisch Onderzoekscentrum). Na deze periode evalueren we het initiatief. Hierna kunnen we beslissen om de steun te verlengen, of het initiatief doorverwijzen naar de gewone steunkanalen, als het tot volle wasdom is gekomen. Projectvoorstellen in de gewone kanalen zijn overigens ook al mogelijk binnen de eerste steunperiode. Haalbaarheidsstudie Het spreekt voor zich dat aan ieder nieuw initiatief een grondige voorbereiding of innovatieverkenning vooraf moet gaan, en dat men hierna een overtuigend bedrijfsplan op tafel moet leggen. Ook hiervoor kan u de hulp inroepen van het IWT: op basis van het VIS-Besluit heeft u recht op een mogelijke steun van 80% voor een haalbaarheidsstudie. Meer weten? Surf naar om de volledige tekst te downloaden. 3

4 > CASESTUDIES FMTC - Jarenlange samenwerking werpt vruchten af In oktober 2003 werd het FMTC, kort voor Flanders Mechatronics Technology Centre vzw, opgericht. Dit onderzoekscentrum spitst zich toe op de machinebouw en is een initiatief van Agoria en 14 toonaangevende bedrijven uit de mechatronica in Vlaanderen: Atlas Copco, Barco, Bekaert, CNH, Daikin, EADS S&DE, Gilbos, Hansen Transmissions, LVD, Michel Van De Wiele, Packo Inox, Pattyn Packing Lines, Picanol en Spicer Off-Highway. Jos Pinte, directeur van Agoria Mechanica & Mechatronica, legt uit hoe dit centrum een brug slaat tussen academische research en industriële knowhow in mechatronica. Het FTMC is een initiatief van een indrukwekkend aantal bedrijven. Hoe hebben zij de handen in elkaar geslagen? besloten we om een technologiecentrum op te richten. Onze voornaamste missie is het slaan van een brug tussen industriële en academische knowhow. Het FMTC is nu twee jaar bezig. Bent u tevreden? JP: Zonder enige twijfel. We wilden groeien tot een 40-tal medewerkers na vijf jaar, en zijn nu reeds met 15. We krijgen 11 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid, de andere middelen komen van de bedrijven. Het FMTC werkt op dit ogenblik rond een 15-tal projecten, die zijn gedefinieerd door de bedrijven zelf, in samenspraak met de KULeuven. We evalueren deze projecten samen met gebruikersgroepen, en hieruit blijkt dat het enthousiasme erg groot is. We denken ook altijd meer na over andere manieren om concreet samen te werken (via het aankopen van gemeenschappelijke testapparatuur, bijvoorbeeld). Ja, na 2 jaar FMTC kan ik met overtuiging zeggen dat we héél goed bezig zijn. Meer info over FMTC vindt u op JP: Het is allemaal klein begonnen. Een aantal bedrijven kwam samen om de zoveel maanden en dat leidde tot kleine initiatieven: gezamenlijke wisselstukken, gedeelde stock... Zo groeide langzaam maar zeker het vertrouwen en het besef Jos Pinte dat de bedrijven konden groeien door kennis te delen. En dat is in Vlaanderen erg belangrijk, want samenwerken zit niet in de Vlaamse genen. Het was ook een voordeel dat deze bedrijven geen concurrenten van elkaar zijn, terwijl ze wél dezelfde noden hebben, bijvoorbeeld op het vlak van productiemiddelen en technieken. Deze pre-fmtc-fase heeft een aantal jaren geduurd. Wat heeft dan uiteindelijk geleid tot de oprichting van het FMTC? JP: Je kan wel veel samenkomen en ervaringen uitwisselen, maar dat betekent nog niet dat je effectief samenwerkt aan iets nieuws. Tijdens een aantal seminaries, waarop gerenomeerde Europese experten over toekomstige evoluties in de mechatronica kwamen spreken, begonnen de bedrijven meer en meer met elkaar te praten rond hun toekomstige noden in dit domein. Zo beseften we dat het nuttig zou zijn om op een gestructureerde manier samen te werken en onze krachten effectief te bundelen. Dus, in plaats van met een aantal losse projecten naar het IWT te stappen, 4

5 FLAMAC - Materiaalonderzoek op het scherp van de snede FLAnders MAterials Centre vzw of FLAMAC werd begin 2005 opgericht door Agfa, Umicore en Arcelor, drie toonaangevende bedrijven met belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Vlaanderen, samen met Agoria. Het centrum beschikt over een budget van 14 miljoen euro voor een periode van 3 jaar. De helft van dat bedrag komt van de Vlaamse Regering, de andere helft van de bedrijven. En hoewel FLAMAC nog werd opgericht onder het oude régime, is het centrum een mooi voorbeeld van een initiatief waar het nieuwe beleidskader van de Vlaamse Regering op van toepassing is. De Innovatiekrant ging voor een interview aankloppen bij An Van de Vel, Adjunct-directeur van Agoria Vlaanderen en bestuurder van FLAMAC. Waarom werd FLAMAC in het leven geroepen? AVDV: Op verschillende plaatsen ter wereld ontstaan op dit ogenblik nieuwe initiatieven rond nieuwe methodes om aan materiaalonderzoek te doen, waardoor men heel wat sneller kan werken. Nu heeft Vlaanderen op het vlak van materiaalonderzoek altijd een sterke positie ingenomen op wereldvlak. An Van de Vel Via dit centrum willen we mee op deze nieuwe trein springen en onze positie ook in de toekomst bestendigen. Blijft de vraag: waarom is hier een centrum voor nodig? AVDV: Deze methodes gaan gepaard met grote investeringen. Het is een heel goede zaak als we niet alleen op het vlak van kennis, maar ook op materieel vlak onze krachten bundelen en onze apparatuur ter beschikking stellen van bedrijven en onderzoekscentra die zich met materiaalonderzoek bezighouden. We zullen beschikken over de nodige infrastructuur om een heel gamma materialen te onderzoeken. Dat dit op één plaats wordt gecentraliseerd is ook onze sterkte: zo vermijd je versnippering. Het gaat dus niet louter om een virtuele samenwerking. Dit is wat mij betreft ook een belangrijk aspect van het nieuwe beleidskader dat de Vlaamse Regering heeft gecreëerd. Ik herhaal: FLAMAC staat open voor iedereen, bedrijven én onderzoekscentra. Een deel van onze opdracht bestaat er trouwens ook in om het gebruik van de methoden te stimuleren en er opleidingen rond te geven. Ik twijfel er geen moment aan dat FLAMAC op deze manier zal uitgroeien tot een heus kenniscentrum voor high throughput methodologies. Meer info over FLAMAC vindt u op Over welke methodes gaat het precies? AVDV: Men noemt dit high throughput methodologies. De inspiratie hiervoor komt van het farmaceutisch onderzoek, meer bepaald van het screenen van moleculen die potentieel tot geneesmiddelen kunnen leiden. Deze techniek past men nu ook toe op materiaalonderzoek. Deze methodes maken het mogelijk om snel te kijken of materialen bepaalde eigenschappen vertonen. Zo kan je erg veel pistes kort onderzoeken en dus bij de verdere ontwikkeling van deze materialen ook gerichter werken. En zo win je uiteraard heel wat tijd. 5

6 IWT beter benutten. Het IWT geeft al enkele jaren extra voordelen en steunkansen aan energie- en milieuprojecten die een bijdrage leveren tot Duurzame Technologische Ontwikkeling, via de DTO-regeling. Ten tweede willen we een Competentiepool oprichten, die budgettair verankerd is bij VITO. En tenslotte willen we ook 'vraaggerichte' innovatie-instrumenten ontwikkelen. 6 MIP, het Milieu InnovatiePlatform De Vlaamse Regering keurde op 22 juli 2005 ook de operationele modaliteiten goed voor het Milieu Innovatie Platform of MIP. Dit platform heeft heel wat meer om het lijf dan een Competentiepool voor Energie- en Milieutechnologie. Paul Zeeuwts, directievoorzitter van het IWT, is aangesteld als voorzitter van de Stuurgroep van het MIP. Hij legt uit waarom. IK: Wat moeten we onder Platform verstaan? PZ: De essentie van het MIP is het idee dat innovatie er baat bij heeft als alle betrokken actoren samenwerken, de zogenaamde open innovatie -gedachte. Maar het gaat niet alleen om netwerking tussen de betrokken bedrijven en onderzoeksinstellingen. Echt nieuw is dat we er ook naar streven dat de verschillende beleidsdomeinen samenwerken. Dit is een eerste voorbeeld van horizontaal innovatiebeleid. IK: Wat bedoelt u precies met horizontaal innovatiebeleid? PZ: Tot nu toe werd het innovatiebeleid gezien als exclusief werkterrein voor de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid. Maar andere beleidsdomeinen hebben ook een sterke invloed op de innovatiekansen, zowel in positieve als in negatieve zin: denk maar aan allerhande reglementeringen, overheidsaanbestedingen, enz.. Het Innovatiebeleid zou dus op de agenda moeten komen van de voltallige Vlaamse Regering. Het Vlaams Regeerakkoord onderschreef dit, maar tot nu toe bleef het bij woorden. Het MIP is een eerste praktisch voorbeeld waarbij beleidsdomeinen op het terrein zullen samenwerken aan innovaties in energieen milieutechnologie. IK: Waarom blijft het beperkt tot energie- en milieutechnologie? PZ: Dat is op zich al een omvangrijk en belangrijk terrein. De principiële beslissing van het MIP viel op het einde van de vorige Vlaamse Regering. En alles moet ter zake nog bewezen worden. Het MIP is een soort proeftuin voor een horizontaal, geïntegreerd innovatiebeleid. Het is niet evident om beleidsdomeinen, met inbegrip van hun administraties en agentschappen, concreet te doen samenwerken. Dat vergt een leerproces. Wel is het zo dat een ruimer (horizontaal) Innovatiebeleidsplan voorbereid wordt, dat een kader moet vormen voor andere initiatieven van beleidsafstemming. IK: Wat is de betekenis van een Competentiepool in dit geval? PZ: Het MIP stelt zich tot doel om drie basispijlers als beleidsinstrumenten te hanteren. Ten eerste willen we de reguliere steunkanalen van het IK: Is deze Competentiepool dan exclusief op VITO gestoeld? PZ: Neen. Om budgettaire redenen hebben we ervoor gekozen om de middelen voor deze Competentiepool te mobiliseren via een kapitaalsverhoging van zeven miljoen euro bij VITO via PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen). Zoals voor alle andere Competentiepolen is het de bedoeling om alle relevante competenties in Vlaanderen bij de onderzoeksprogrammering te betrekken, onder meer uit universiteiten en hogescholen. Die programmering moet ook 'vraaggedreven' ingevuld worden en dus vertrekken vanuit de innovatienoden van de Vlaamse bedrijven. Dat vergt keuzes. De Stuurgroep van het MIP zal deze moeten maken, na consultatie. IK: U had het daarnet over vraaggerichte innovatie-instrumenten. Kan u dit nader uitleggen? PZ: De innovatiekansen worden niet alleen bepaald door onderzoek. Even belangrijk zijn de marktopportuniteiten. Of nog preciezer, de kansen om innovaties op een reële markt te demonstreren. De overheid bepaalt belangrijke markten voor energie- en milieutechnologie, onder meer via haar overheidsaanbestedingen en als launching customer. Wij willen daarom operationele formules uitwerken voor het zogenoemde Innovatief Aanbesteden. IK: Innovatief Aanbesteden? PZ: Dat is een nieuw concept dat overal in Europa opduikt. Het is nieuw voor de niet-militaire sector. In de militaire sector gebruikt men het al lang. Het gaat erom dat een overheid nieuwe oplossingen bestelt voor bepaalde problemen, zonder dat er is aangetoond dat ze daadwerkelijk toepasbaar zijn. Er is nog nood aan een ontwikkelings- en demonstratiefase. Het project kan dus falen (technologisch of kostengewijs). Die formule is niet bedoeld voor grote bestellingen en zeker niet voor reeds bestaande, zelfs geavanceerde technologie. De uitdaging bestaat er dus in om werkbare formules te creëren waar iedereen bij wint, zowel het innoverende bedrijf als de aanbestedende overheid. Zeker omdat de formules compatibel moeten zijn met de Concurrentiewetgeving van de Europese Commissie. We willen hieraan meewerken door externe expertise in te schakelen en nauw samen te werken met de werkgroepen uit andere Europese landen en bij de Europese Commissie, die zich hiermee bezighouden. In de loop van 2006 zou één en ander moeten duidelijk worden. IK: Een mooie uitdaging. Veel succes ermee!

7 > IWT-NIEUWS In 2005 steunde het IWT tot nu toe 236 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 56 miljoen euro (en 1 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 724 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaal bedrag van 45 miljoen euro O&O Aantal Subsidie Lening bedrijfsprojecten (keur) (keur) O&O-algemeen KMO-Programma Het werd een uitgebreid document dat de verschillende producten en diensten in detail beschrijft. Door de letters I, W en T om te vormen tot papieren mannetjes, kan de lezer zelf spelen met het logo. De'pijlers' van het IWT kregen ook een eigen figuurtje op basis van dat logo, waardoor het verhaal van het IWT een stuk levendiger wordt. Deze nieuwe documentatie werd voor het eerst gebruikt op de beurs 175 jaar België - 25 jaar Federalisme. U kan de brochure bekijken via volgende hyperlink: TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Subsidie Innovatie-actoren (keur) Post-doc (OZM) VIS TETRA Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen TOTAAL In dienst sinds februari 2005 Kristof Bogaerts, informaticus Lieven De Clercq, adviseur Olivier De Cock, adviseur Hilde De Witte, adviseur Ben Kloeck, adviseur Corien Struijk, adviseur Grietje Van Nijlen, medewerkster Nieuwe oproepen VIS-Technologische Dienstverlening (TD) en VIS-Thematische InnovatieStimulering (TIS), uiterste indiendatum: 14 oktober 2005 om 12 uur. VIS-Collectief Onderzoek (CO), uiterste indiendatum: 25 november 2005 om 12 uur. LandbouwOnderzoek (LO) , uiterste indiendatum: 28 oktober 2005 om 12 uur. Brochure op mensenmaat voor het IWT Het IWT vroeg haar opmaakbureau om een nieuwe brochure te ontwerpen, die de vrij abstracte activiteiten en diensten van het IWT zo concreet mogelijk moest voorstellen. Deze nieuwe publicatie moest een compleet overzicht geven van het aanbod aan IWTproducten en -diensten, en duidelijk zijn voor alle mogelijke lezers: klanten, potentiële klanten, partners in binnen- en buitenland, andere overheidsinstanties, de media,... 7

8 > INNOVATIE-AGENDA AGENDA REDACTIE U wordt vriendelijk uitgenodigd op het INNOVATIEFORUM met als thema Effectief en efficiënt innoveren in KMO s Internationaal CongresCentrum Gent, 18 oktober 2005, van 13u00 tot 19u30 Hoe kan u geleidelijk aan een innovatiecultuur in uw onderneming ontwikkelen? Hoe maakt u uw bedrijf innovatief genoeg om uw concurrenten een stapje voor te blijven? Kom naar het innovatieforum en leer alle kneepjes van het innovatievak! In één namiddag tijd kan u Uw innovatielicht opsteken tijdens 16 parallelle infosessies Luisteren naar real-life getuigenissen van ondernemers over innovatiesubsidies en projectondersteuning Doorlopend uw vragen stellen aan innovatie-adviseurs Van gedachten wisselen met collega-ondernemers Treed het innovatietijdperk nog dit jaar binnen en zorg dat u erbij bent op 18 oktober! Inschrijvingen en informatie: Deelnameprijs 60 EUR (excl. BTW). U kan betalen met opleidingscheques (authorisatie ID Innotek: ) Routebeschrijving: IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL Het innovatieforum is een initiatief van de zes Regionale Innovatie Samenwerkingsverbanden (RIS) en de Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers (VLOOT) met de steun van het IWT. 18 oktober, Internationaal CongresCentrum, Gent T. +32 (0) F. +32 (0) Ondernemerscafé De partners van de ondernemer startersseminaries 2005 op 11 oktober 2005 aan de VUB te Etterbeek Meer info: Innovatieforum een co-organisatie van het IWT, de zes provinciale RIS'n (sub-regionale InnovatieStimulering) en VLOOT (VLaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers) op 18 oktober 2005 in het ICC te Gent Meer info: IWT-vooruitzichten, de IWT-vormingsreeks met als eerste thema: Hoe productief is innovatie? Over de impact van innovatie op groei, in de kantoren van IWT op 26 oktober 2005 van 15u tot 18u (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel: Octrooitrainingen Data-mining van gratis consulteerbare octrooidatabanken voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 27 oktober, 24 november en 22 december 2005 Meer info: Kristel Allewijn (Tel: Opendeurdag Administratie Economie op 8 november 2005 in het Markiesgebouw te Brussel Colloquium Kennis als kracht: een hefboom naar meer jobs? op 17 november 2005, in de Schelp van het Vlaams Parlement Meer info: Ontmoetingsplatform Taal in Bedrijf op 22 november 2005 te Eindhoven Meer info: VIS-jaarvergadering op 6 december 2005 in de Montil te Affligem (op uitnodiging) IWT-vooruitzichten, Wat is een goede policy mix voor innovatie? Over O&O-fiscaliteit, O&O-personeel en Young Innovative Companies, in de kantoren van het IWT op 15 december 2005 van 15 tot 18 uur (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel IWT-vooruitzichten, Is innovatie een remedie tegen delocalisering of slechts een doekje voor het bloeden? op 15 februari 2006 van 15 tot 18 uur in de kantoren van het IWT (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen Ga kijken op: >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI 2005 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie