Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Investeren, Doneren & Uitlenen INLEIDING De wetgeving voorziet in juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Dankzij de intellectuele eigendom kan men een nieuw, inventief product of idee daadwerkelijk tot eigendom maken. Intellectuele eigendom is het recht om als enige de vruchten te plukken van een intellectuele prestatie. Een ander mag niet zonder meer een idee of ontwerp overnemen. Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht. Het octrooirecht voorziet in bescherming van nieuwe producten en processen. De Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van het chipsrecht in Nederland. Het depot van een chip mag niet later dan twee jaar na de datum van de eerste exploitatie worden ingediend. Het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft kan worden beschermd als model. Het auteursrecht ziet op de prestatie van een werk van letterkunde, kunst en wetenschap. Oorspronkelijke software is een auteursrechtelijk beschermd werk. ONDERNEMERS, BEGUNSTIGDEN EN LENERS DIENEN ZICH VOORAFGAAND AAN DE OPENBAARMAKING VAN HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN TE LATEN ADVISEREN DOOR EEN OCTROOIGEMACHTIGDE, MERKENGEMACHTIGDE, ADVOCAAT OF EEN ANDER TER ZAKE DESKUNDIGE PERSOON OVER ADEQUATE BESCHERMING VAN AL HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN MIDDELS RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. IN DE MEESTE GEVALLEN ZIJN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN NIET LANGER BESCHERMBAAR WANNEER ZIJ OF DELEN DAARVAN VOORAFGAAND AAN DE VESTIGING VAN EEN RECHT VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OPENBAAR ZIJN GEMAAKT AAN HET PUBLIEK. DOOR DE OPENBAARMAKING VAN EEN WERK, IDEE, CONCEPT OF DE UITWERKING DAARVAN OP HET SYMBID-PLATFORM KAN DE VOOR BESCHERMING VEREISTE NIEUWHEID VERLOREN GAAN. HET IS UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONDERNEMERS, BEGUNSTIGDEN EN LENERS OM VOORAFGAAND AAN DE OPENBAARMAKING VAN HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN DE NOODZAKELIJKE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VESTIGEN.

2 HET IS TEVENS UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKERS VAN HET SYMBID-PLATFORM OM ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT HET GEBRUIK VAN HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN GEEN INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT VAN ENIGE DERDEN WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. 1 Definities 1.1 Administratiekosten: een percentage van 1% (exclusief BTW) bovenop de Investering, Donatie of Leningsbedrag welke aan Symbid UA toekomt. 1.2 Algemene Gebruiksvoorwaarden: algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Gebruiker en Symbid UA. 1.3 Begunstigde: (rechts)persoon die tot doel heeft een Project-plan middels Donaties te realiseren en tevens een E-lid van Symbid UA. 1.4 Beheerkosten: de kosten die Symbid UA maakt of in de toekomst zal maken ter zake de uitbesteding van het beheer van de Geldleningsovereenkomst, mits deze kosten redelijk zijn en in een redelijke verhouding staan tot het Leningsbedrag. 1.5 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.6 Content: alle op de website van Symbid UA en het Symbid-Platform door Deelnemers gepubliceerde informatie (in de ruimste zin van het woord). 1.7 Deelnemers: Gebruikers, Ondernemers, Investeerders, Begunstigden, Donateurs, Leners en Uitleners. 1.8 Doelkapitaal Doneren: het verwachte budget dat een Begunstigde heeft opgegeven en (minimaal) benodigd is om het Project te realiseren. 1.9 Doelkapitaal Investeren: het kapitaal dat de Ondernemer heeft opgegeven en minimaal benodigd is om het Idee-plan ten uitvoer te brengen Doelkapitaal Investeren Maximaal: het maximale kapitaal dat de Ondernemer heeft opgegeven in verband met het Idee-plan Doelkapitaal Uitlenen: het verwachte budget dat een Lener heeft opgegeven en (minimaal) benodigd is om het Project te realiseren Donateur: een (rechts)persoon die een Donatie doet en tevens een D-lid van Symbid UA Donatie: het bedrag dat een Donateur toekent aan een Project, welke Donatie onvoorwaardelijk en onomkeerbaar wordt indien en voor zover het voor dat Project 2

3 bepaalde Doelkapitaal Doneren is bereikt E-geld: het elektronisch geld dat Intersolve onder het merk Symbid uitgeeft en dat door Deelnemers kan worden gebruikt overeenkomstig de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden Intersolve: Intersolve EGI B.V., de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Woudenberg, 3931 WX, Fonteinkruid 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ; Intersolve EGI De letters EGI in de naam van Intersolve EGI staan voor Elektronisch GeldInstelling. Intersolve is bij deze Overeenkomst de financiële dienstverlener die het E-Geld uitgeeft en de betaaldiensten met betrekking tot het E-Geld verleent. Intersolve is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-entoezicht/registers/wfteg/index.jsp) Intersolve staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten Gebruiker: (rechts)persoon met een Symbid Dashboard die toegang heeft tot het Symbid-Platform Geldleningsovereenkomst: de overeenkomst die Uitlener(s) sluit(en) met een Lener op basis waarvan de desbetreffende Lener een geldbedrag leent van Uitlener overeenkomstig de standaard Geldleningsovereenkomst Houder: houder zoals gedefinieerd in de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden Incassoovereenkomst: De zakelijke europese incassoovereenkomst zoals overeengekomen tussen de Lener en Intersolve EGI Idee: een idee van Ondernemer dat commercieel exploitabel is en dat nieuw is, eigen karakter bezit, oorspronkelijk is en/of onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van reeds bekende producten, diensten en/of processen Idee-pagina: de persoonlijke webpagina van Ondernemer waarop Ondernemer zijn idee onthult, in grote lijnen toelicht, het onderscheidend vermogen toelicht, het Doelkapitaal Investeren en, indien van toepassing het Doelkapitaal Investeren Maximaal, wordt vermeld en onderbouwd en alle overige voor Investeerders relevante informatie wordt weergegeven Idee-plan: een gedetailleerde beschrijving van het Idee, voorzien van een ondernemingsplan, het verdienmodel en Doelkapitaal Investeren en, indien van toepassing het Doelkapitaal Investeren Maximaal, en het percentage van de aandelen dat de Investeringscoöperatie zal verkrijgen in de (nog op te richten) Vennootschap bij realisatie van het Doelkapitaal Investeren en, indien van toepassing bij het bereiken van het Doelkapitaal Investeren Maximaal, en voor zover Ondernemer een bestaande Vennootschap gebruikt een ingevulde self-assessment vragenlijst (antwoorden op 3

4 vragen over belastingschulden, personeel, jaarrekeningen, prognoses en debiteuren/crediteuren) Investeerder: een (rechts)persoon die investeert in een Idee-plan en tevens een A-lid van Symbid UA Investering: E-geld dat een Investeerder en een Ondernemer toekennen aan een Ideeplan Investeringscoöperatie: de coöperatie die opgericht wordt nadat het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd en waarvan Investeerders en Ondernemer lid zullen worden Lener: een rechtspersoon die tot doel heeft een Project-plan middels krediet te realiseren en tevens een B-lid van Symbid UA Lenersprofiel: het profiel dat wordt ingevuld en aangeleverd door een Lener overeenkomstig het model Lenersprofiel Leningsbedrag: het bedrag dat een Uitlener ten behoeve van een Project wenst uit te lenen aan een Lener Monitoringskosten: met betrekking tot (i) het equity based model (a) voor het startpakket monitoring (monitoring in het eerste jaar) een bedrag groot EUR 300,- voor drie monitoring feeds en (b) voor het pakket monitoring gedurende de gehele looptijd van het Project een bedrag groot EUR 10,00 per maand per monitoring feed na verloop van het eerste jaar; en (ii) het debt based model (a) voor het startpakket monitoring (monitoring in het eerste jaar) een bedrag groot EUR 300,- voor drie monitoring feeds en (b) voor het pakket monitoring gedurende de gehele looptijd van de Geldleningsovereenkomst een bedrag groot EUR 10,00 per maand per monitoring feed na verloop van het eerste jaar Stichting Symbid Loan Administration: de stichting Stichting Symbid Loan Administration, statutair gevestigd te Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam, Nederland Notaris: de notaris die een Investeringscoöperatie heeft opgericht Ondernemer: een (rechts)persoon die tot doel heeft een Idee-plan te realiseren en tevens een B-lid van Symbid UA Overeenkomst: een tussen Symbid UA en een Gebruiker gesloten overeenkomst zoals beschreven onder art. 2.4, 2.10, 2.16, 2.22, Plan: een Idee-plan of een Project-plan Project: een in de middelen begrensde activiteit om iets (denk aan een videogame) te creëren Project-pagina: de persoonlijke webpagina van Begunstigde dan wel Lener waarop zijn 4

5 Project-Plan onthult en in grote lijnen toelicht, het onderscheidend vermogen toelicht en alle overige voor Donateurs en Uitleners respectievelijk relevante informatie wordt weergegeven Project-plan: met betrekking tot (i) het donation based model een gedetailleerde beschrijving van het Project, voorzien van het doel van het Project, het Doelkapitaal Doneren en de Project-plan-periode en (ii) het debt based model een gedetailleerde beschrijving van het Project, voorzien van het doel van het Project, het Doelkapitaal Uitlenen, de looptijd van de gewenste Geldleningsovereenkomst en de Project-planperiode Project-plan-periode: de periode (in geval Donaties maximaal 120 dagen en in geval van Leningen maximaal 90 dagen) zoals aangegeven door Begunstigde en Lener respectievelijk bij het publiceren van het Project-Plan Rente: de rente waartegen een Lener een geldbedrag leent en wordt vastgesteld door Symbid UA op basis van de kredietgegevens en risicoprofiel van de Lener Saldo: het tegoed aan E-geld zoals weergegeven op het Symbid Dashboard en nog niet of niet meer is toegekend aan een Idee-plan en/of Project-plan Stichting Derdengelden Intersolve: stichting genaamd Stichting Derdengelden Intersolve, statutair gevestigd te Woudenberg met KvK nummer Success Fee: met betrekking tot (i) het equity based Model en het donation based Model een percentage van 5% exclusief BTW van het Doelkapitaal Investeren (dan wel, in geval meer dan het Doelkapitaal Investeren of het Doelkapitaal Investeren Maximaal wordt bereikt, het Doelkapitaal Investeren vermeerderd met dit meerdere of het Doelkapitaal Investeren Maximaal) of het Doelkapitaal Doneren dat toekomt aan Symbid UA, als vergoeding voor de verleende diensten en het bereiken van het Doelkapitaal Investeren (dan wel, in geval meer dan het Doelkapitaal Investeren of het Doelkapitaal Investeren Maximaal) of het Doelkapitaal Doneren en (ii) het debt based model 1% exclusief BTW (de Initiële Success Fee), als vergoeding voor de verleende diensten en het bereiken van het Doelkapitaal Uitlenen vermeerderd met 1% exclusief BTW per jaar looptijd van de Geldleningsovereenkomst (de Doorlopende Success Fee) als vergoeding voor verleende diensten verricht gedurende de looptijd van de Geldleningsovereenkomst Symbid Dashboard: persoonlijke pagina van Deelnemer waarop bij Ondernemers en Investeerders tevens het Saldo wordt weergegeven Symbid E-Geld Overeenkomst: de overeenkomst die een Gebruiker sluit met Intersolve ter zake E-geld. Een Symbid E-Geld Overeenkomst komt tot stand nadat: (i) Intersolve conform de wettelijke vereisten terzake van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme de Gebruiker nader heeft geïdentificeerd; en (ii) deze als Gebruiker heeft geaccepteerd. 5

6 1.45 Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Symbid E-Geld Overeenkomst Symbid-Platform: het door Symbid UA ter beschikking gestelde platform dat Deelnemers de gelegenheid biedt met elkaar en elkaars ideeën en/of investeringsbereidheid en/of donatiebereidheid kennis te maken en waar zij met elkaar afspraken omtrent een samenwerking en/of donatie en/of een financiering kunnen maken. Ter voorkoming van onduidelijkheden, Intersolve maakt geen onderdeel uit van het Symbid-Platform Symbid UA: de coöperatie genaamd: Symbid Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Utrecht met KvK nummer Symbid website: de startpagina van Symbid UA welke de basis vormt van de diensten en vanwaar door een bezoeker een Symbid Dashboard kan worden aangemaakt en waar door Deelnemers kan worden doorgeklikt naar (onder meer) het Symbid-Platform Transactiekosten: kosten die gemaakt worden voor de betalingstransacties die leiden tot de uitgifte van E-geld. De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van de betaalmethode Uitlener: een (rechts)persoon die een Leningsbedrag uitleent en tevens een A-lid van Symbid UA Vennootschap: de vennootschap naar het recht van het land waarin Symbid UA via de Symbid website haar diensten aanbiedt, die het Plan ten uitvoer brengt. 2 Totstandkoming van overeenkomst Ondernemer 2.1 Om een Idee-plan te publiceren moet de Gebruiker Ondernemer worden. 2.2 Enkel Gebruikers die in Nederland verblijven en woonachtig zijn en ouder zijn dan 18 jaar dan wel Gebruikers die in Nederland gevestigd zijn kunnen Ondernemer worden. 2.3 Om Ondernemer te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een B-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA. Hiertoe dient het registratieformulier te worden ingevuld, waarbij Gebruiker tevens in het kort zijn ideeën kenbaar maakt; - voor zover Gebruiker deze nog niet betaald had een toelatingsbedrag ad EUR 349 exclusief BTW aan Symbid UA te betalen; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan. 2.4 Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 2.3 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van 6

7 toepassing zijn. 2.5 Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Ondernemer, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en is hij/zij (iv) gerechtigd zijn/haar Idee-plan te publiceren op het Symbid-Platform en zal hij/zij (v) een Investering doen aan zijn of haar Idee-plan en is (vi) hetgeen wat op grond van deze algemene voorwaarden op een Investeerder van toepassing is van overeenkomstige toepassing. 2.6 Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.5 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Ondernemer. Investeerder 2.7 Om te investeren in een Idee-plan moet Gebruiker Investeerder worden. 2.8 Enkel Gebruikers die in Nederland verblijven en woonachtig zijn en ouder zijn dan 18 jaar dan wel Gebruikers die in Nederland gevestigd zijn kunnen Investeerder worden. 2.9 Om Investeerder te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een A-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden onder artikel 2.9 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Investeerder, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en dient (iv) de Houder na acceptatie door Intersolve de door Intersolve verstrekte instructies tot betaling van EUR 20,- op te volgen die leiden tot de uitgifte van EUR 20,- in E-Geld aan de Gebruiker en is hij/zij (v) gerechtigd Investeringen te doen onder de voorwaarde dat Intersolve de Houder heeft geautoriseerd Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.11 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Investeerder. Begunstigde 2.13 Om een Project ten behoeve van het verkrijgen van Donaties, te publiceren moet de Gebruiker Begunstigde worden. 7

8 2.14 Enkel Gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar of rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen Begunstigde worden Om Begunstigde te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een E-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA. Hiertoe dient het registratieformulier te worden ingevuld, waarbij Gebruiker tevens in het kort zijn ideeën kenbaar maakt; - voor zover Gebruiker deze nog niet betaald had een toelatingsbedrag ad EUR 349 exclusief BTW aan Symbid UA te betalen; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 2.15 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand is gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Begunstigde, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en is hij/zij (iv) gerechtigd zijn/haar Project-plan te publiceren op het Symbid-Platform en is (v) hetgeen wat op grond van deze algemene voorwaarden op een Donateur van toepassing is van overeenkomstige toepassing Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.17 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Begunstigde. Donateur 2.19 Om te doneren aan een Project-plan moet Gebruiker Donateur worden Enkel Gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar kunnen Donateur worden Om Donateur te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een D-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder 2.21 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt)waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de 8

9 overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt (i) Gebruiker door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Donateur, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en dient (iv) de Houder na acceptatie door Intersolve de door Intersolve verstrekte instructies tot betaling van EUR 20,- op te volgen die leiden tot de uitgifte van EUR 20,- in E-Geld aan de Houder en is hij/zij (v) gerechtigd Donaties te doen Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.23 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Donateur. Lener 2.25 Om een Project ten behoeve van het verkrijgen van een geldlening te publiceren moet de Gebruiker Lener worden Enkel Gebruikers die rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen Lener worden Om Lener te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een B-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA. Hiertoe dient het registratieformulier te worden ingevuld, waarbij Gebruiker tevens in het kort zijn ideeën kenbaar maakt; - indien men dit nog niet heeft gedaan, een eenmalig toelatingsbedrag ad EUR 349 exclusief BTW aan Symbid UA te betalen; - een model Lenersprofiel in te vullen; - Symbid UA toestemming te geven om de kredietwaardigheid en risicoprofiel van de Gebruiker vast te stellen; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Symbid UA is bevoegd voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Gebruiker informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen Tenzij Symbid UA zulks onverantwoord acht op grond van de kredietbeoordeling van de Gebruiker ontstaat bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 2.27 een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen: (i) wordt Gebruiker door Intersolve aangemerkt als Houder en Lener (ii) wordt Gebruiker door Symbid UA aangemerkt als Lener, (iii) wordt een Symbid Dashboard opengesteld en (iv) is Lener gerechtigd een Project-plan te publiceren op het Symbid-Platform. 9

10 2.31 Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.30 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Lener. Uitlener 2.32 Om een Leningsbedrag ter beschikking te stellen ten behoeve van een Project-plan moet Gebruiker Uitlener worden Enkel Gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar kunnen Uitlener worden Om Uitlener te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een A-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder 2.34 treedt Gebruiker toe tot de Overeenkomst zoals genoemd onder 2.16 zodat een overeenkomst ontstaat tussen Symbid UA, Gebruiker en de Lener van het Project waaraan desbetreffende Gebruiker geld leent (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA, Lener en Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder en Uitlener (ii) door Symbid UA aangemerkt als Uitlener, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en is hij/zij (iv) gerechtigd Leningsbedragen ter beschikking te stellen Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.36 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Uitlener. ALGEMENE BEPALINGEN INVESTEREN, DONEREN & UITLENEN 3 Algemene bepalingen Investeren, Doneren & Uitlenen 3.1 Deelnemers zijn zich ervan bewust dat Symbid UA te allen tijde bevoegd is de functionaliteit(en) van het Symbid-Platform te wijzigen. 3.2 De reeds door Ondernemers, Investeerders, Begunstigden, Donateurs, Leners en Uitleners als Gebruiker aanvaarde Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort gelden, tenzij daar in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 3.3 Symbid UA mag de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen indien omstandigheden of wetswijzigingen dat verlangen. Zodra sprake is van een nieuwe versie zal deze beschikbaar zijn via het Symbid-Platform. Deze nieuwe versie zal ter aanvaarding aan Ondernemers, Investeerders, Begunstigden, Donateurs, Leners en Uitleners worden voorgelegd op de eerst volgende keer dat zij inloggen op het Symbid 10

11 Dashboard. Wenst Ondernemer, Investeerder, Begunstigde, Donateur, Lener of Uitlener zich niet aan deze wijziging(en) te binden, dan is het aan Symbid UA om te beoordelen of zij een beroep doet op artikel 31.2 onder b van de onderhavige algemene voorwaarden (opzegging). 3.4 Deelnemers zijn verplicht om het op de Symbid website gepubliceerde informatiememorandum aandachtig door te lezen. 3.5 Deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord beheren van de toegang en gebruikersnaam en wachtwoord tot het Symbid Dashboard. 3.6 Deelnemers gaan uiterst zorgvuldig om met hun wachtwoord en overige gegevens van hun Symbid Dashboard en zullen deze nimmer aan (een) derde(n) verstrekken, tenzij Symbid UA daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Deelnemers zullen de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd gebruik kunnen maken van hun Symbid Dashboard. 3.7 De rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom maar met uitzondering van rechten die voortvloeien uit een Geldleningsovereenkomst, van Deelnemers komen slechts aan hen persoonlijk toe en zijn niet overdraagbaar. 3.8 Deelnemers staan er voor in dat de door hen op het Symbid-Platform gepubliceerde informatie volledig juist en niet misleidend is. 3.9 Deelnemers verplichten zich ertoe zorg te dragen dat door hen geplaatste Content in geen geval inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatig en/of strafbaar is tegenover derden. Voor een rechtmatig gebruik van beschermd materiaal van derden kan in elk geval geen sprake zijn zonder schriftelijke toestemming van deze derde en bronvermelding. Daarnaast gelden onverkort de wettelijke vereisten Deelnemers zullen zich onthouden van iedere handeling die de belangen van Symbid UA, Intersolve, het Symbid-Platform en/of Deelnemers kan schaden Deelnemers zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun handelen op het Symbid-Platform Symbid UA sluit niet uit dat de toegang tot het Symbid-Platform en/of haar dienstverlening op sommige plaatsen illegaal en/of strafbaar kan zijn. Deelnemers die het Symbid-Platform betreden, worden daarom geacht de plaatselijke regelgeving te kennen en zijn volledig verantwoordelijk voor hun handelen Symbid UA is gerechtigd om haar verplichtingen ten aanzien van de Deelnemers over te dragen aan een derde in het kader van (al dan niet gehele) bedrijfsoverdracht. ALGEMENE BEPALINGEN E-GELD 11

12 4 Verkrijgen van E-geld 4.1 De Investeringen, Donaties en Leningsbedragen op het Symbid platform worden verstrekt door gebruik te maken van E-Geld. Intersolve is de financiële dienstverlener die het E-Geld uitgeeft en de betaaldiensten met betrekking tot het E-Geld verleent. Voor de uitgifte en het gebruik van het E-Geld sluiten Gebruikers rechtstreeks een separate Symbid E-Geld Overeenkomst met Intersolve. Op die overeenkomst zijn de Symbid E- Geld Gebruiksvoorwaarden van toepassing. 4.2 Deelnemers zijn de Transactiekosten en Administratiekosten verschuldigd voor het aan hen uitgegeven E-geld. De Transactiekosten en Administratiekosten zullen overeenkomstig de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden door de Deelnemers worden betaald. EQUITY BASED MODEL: INVESTEREN 5 Algemene bepalingen Investeren 5.1 Ondernemer zal zich in zijn handelen op het Symbid-Platform slechts laten leiden door het belang van het Idee-plan. In geen geval zal de Ondernemer zich door (commerciële) belangen van derden laten leiden en daartoe zijn Idee-pagina ter beschikking stellen. 5.2 Investeerder dient zich te realiseren dat aan het investeren in (een) Idee-plan(nen) risico s verbonden zijn. Investeerder is daarom verplicht om zich, alvorens tot Investering(en) in (een) Idee-plan(nen) over te gaan, goed op de hoogte te stellen van de inhoud van het Idee-plan en de inhoud van de samenwerking die partijen met elkaar aangaan zodra het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd. Ter verduidelijking, in dit artikel wordt onder de risico s die verbonden zijn aan het investeren niet mede verstaan de financiële diensten die worden aangeboden door Intersolve. 5.3 Ten behoeve van de beantwoording van vragen en het bieden van ondersteuning aan Ondernemers en Investeerders biedt Symbid UA een helpdesk aan. De wijze waarop deze bereikbaar is, wordt op de Symbid website en het Symbid-Platform weergegeven. 6 Publiceren, wijzigen, intrekken Idee-Plan 6.1 Alvorens de Ondernemer kan overgaan tot het daadwerkelijk publiceren van een Ideeplan dient een door Symbid UA verstrekt sjabloon met kerngegevens te worden ingevuld. Aan de hand hiervan verstrekt Symbid UA de sjablonen voor inrichting van de Idee-pagina. 6.2 De Ondernemer dient zich voorafgaand aan plaatsing van zijn Idee-plan volledig op de hoogte te stellen van alle relevante regionale, nationale en internationale regelgeving die invloed kunnen hebben op (de productie van) het product en/of de dienst, of die zien op de processen die met het product en/of de dienst omgeven worden. 12

13 6.3 De Ondernemer is gerechtigd onder de Overeenkomst zijn Idee-plan te uploaden, de informatie te wijzigen, gebruik te maken van de tools die het Symbid-Platform biedt ter zake communicatie met Investeerders en het eventueel verwijderen van het Idee-plan. Alle handelingen waartoe de Ondernemer bevoegd is in het kader van het Symbid- Platform mogen uitsluitend worden verricht voor de doeleinden waarvoor het Symbid- Platform beschikbaar is gesteld. 6.4 Ondernemer is gerechtigd gelijktijdig en vervolgtijdelijk meerdere Idee-plannen te publiceren. 6.5 Ondernemer is gerechtigd om naast het Doelkapitaal Investeren ook een Doelkapitaal Investeren Maximaal te publiceren. Als de Ondernemer ervoor kiest ook een Doelkapitaal Investeren Maximaal te publiceren dan dient de Ondernemer daarbij het percentage van de aandelen dat de Investeringscöoperatie zal verkrijgen naar rato omhoog bij te stellen. Mocht het kapitaal dat uiteindelijk door de Ondernemer wordt opgehaald uitkomen boven het Doelkapitaal Investeren maar onder het Doelkapitaal Investeren Maximaal dan zal het percentage van aandelen dat de Investeringscöoperatie zal verkrijgen op het opgehaalde kapitaal naar rato worden aangepast. 6.6 De Ondernemer kan vrijelijk beslissen om het Idee-plan in te trekken, zolang het Doelkapitaal Investeren voor het Idee-plan niet is gerealiseerd. Vanaf het moment dat het Doelkapitaal Investeren is bereikt, is de Ondernemer gebonden jegens Investeerders en jegens de nog op te richten Investeringscöoperatie om het Idee-plan naar beste kunnen ten uitvoer te brengen en gelden de bepalingen van artikel Indien de Ondernemer het Idee-plan intrekt, behoudt hij zijn Saldo aan E-geld. Ondernemer kan in dat geval een nieuw Idee-plan publiceren. 6.8 Bij intrekking van het Idee-plan door de Ondernemer is de Ondernemer een vergoeding ten bedrage van (een deel van) de Success Fee verschuldigd aan Symbid UA. Symbid UA zal bij intrekking van het Idee-plan, op grond van de werkzaamheden die door Symbid UA zijn verricht ten behoeve van het Idee-plan, de daadwerkelijke hoogte van de vergoeding die de Ondernemer aan Symbid UA verschuldigd is bepalen. 6.9 De Ondernemer kan wijzigingen doorvoeren in het Idee-plan, voor zover deze geen afbreuk doen aan het Idee-plan als geheel en de geest van het oorspronkelijke Idee-plan bewaard blijft. Is sprake van wijzigingen die verder gaan, dan dient een nieuw Idee-plan te worden ingediend. Het is aan Symbid UA om te bepalen of sprake is van (een) geoorloofde wijziging(en). Indien het percentage van de aandelen dat de Investeringscoöperatie zal verkrijgen in de (nog op te richten) BV bij realisatie van het Doelkapitaal Investeren naar beneden wordt bijgesteld dan dient in elk geval een nieuw Idee-plan te worden gepubliceerd Is het Doelkapitaal Investeren niet binnen 90 dagen gerealiseerd dan wordt de Ondernemer niet langer als Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden aangemerkt, maar als Investeerder in de zin van de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij de termijn van 90 dagen wordt verlengd met toestemming van 13

14 Symbid UA. Een dergelijk verlengingsverzoek dient 5 dagen voorafgaand aan het einde van de 90-dagen termijn te worden gedaan Na verloop van de 90 dagen vervalt het Idee-plan, tenzij de termijn van 90 dagen met toestemming van Symbid UA is verlengd. Het aan het Idee-plan toegekende E-geld zal worden toegevoegd aan het Saldo van de Investeerders De Ondernemer kan er evenwel ook voor kiezen een nieuw Idee-plan te publiceren. In de periode tot aan publicatie van het nieuwe Idee-plan wordt de Ondernemer aangemerkt als Investeerder. 7 E-geld toekennen aan een Idee-plan 7.1 Ondernemer is verplicht om minimaal 20,00 EUR aan E-geld toe te kennen aan zijn eigen Idee-plan. 7.2 Investeerders kunnen (minimaal EUR 20,00 aan) E-geld toekennen aan een Idee-plan onder de voorwaarde dat Ondernemer EUR 20,00 aan E-geld heeft toegekend aan desbetreffend Idee-plan. 7.3 Er kan maximaal EUR ,00 aan E-geld worden toegekend aan een Idee-plan. 8 Disallocatie van aan een Idee-plan toegekend E-geld 8.1 Investeerder is gerechtigd de toekenning van E-geld aan een Idee-plan ongedaan te maken zolang het Doelkapitaal Investeren van het betreffende Idee-plan niet is bereikt. Het E-geld zoals voorlopig toegekend aan desbetreffend Idee-plan zal alsdan worden vrijgegeven en worden toegevoegd aan het Saldo van de Investeerder. 8.2 Investeerder is zich er van bewust dat een Ondernemer een Idee-plan kan intrekken en wijzigen conform artikel 6.5, artikel 6.8 en 6.10 zolang het Doelkapitaal Investeren van het betreffende Idee-plan niet is bereikt of dat een Idee-plan kan komen te vervallen conform artikel Indien een Ondernemer een Idee-plan intrekt zal het E-geld toegekend door een Investeerder aan desbetreffend Idee-plan worden teruggeplaatst naar het Saldo. 8.3 Als door de dood van een lid van Symbid UA of door het ophouden te bestaan van een lid het lidmaatschap van een lid eindigt zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub a en b in de statuten van Symbid UA, en het bestuur van Symbid UA heeft hiervan bericht ontvangen, wordt het E-geld dat door het voormalige lid (Ondernemer dan wel Investeerder) voorlopig is toegekend aan een Idee-plan vrijgegeven en toegevoegd aan het Saldo. 8.4 Als het lidmaatschap van een lid van Symbid UA eindigt zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub c, d en e in de statuten van Symbid UA wordt het E-geld dat door het voormalige lid (Ondernemer dan wel Investeerder) voorlopig is toegekend aan een Ideeplan vrijgegeven en teruggeplaatst naar het Saldo. In geval het voormalige lid een 14

15 Ondernemer betreft zal tevens het aan zijn Idee-Plan door Investeerders toegekende E- geld teruggeplaatst worden naar het Saldo van de Investeerders. 9 Idee-plan bereikt Doelkapitaal Investeren 9.1 Zodra het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd, zijn alle daarin verzamelde Investeerders en Ondernemer jegens elkaar en de nog op te richten Investeringscoöperatie gebonden om het Idee-plan ten uitvoer te brengen. Ondernemer wordt na verkrijging van het Doelkapitaal Investeren uitvoerder van het Idee-plan. 9.2 Voorts worden Ondernemer en Investeerders door Symbid UA voorzien van een stappenplan en concept statuten van de Investeringscoöperatie om de uitvoering van het Idee-plan te formaliseren. 9.3 De desbetreffende Ondernemer en Investeerders verplichten zich conform dit door Symbid UA vastgestelde stappenplan en de concept statuten van de Investeringscoöperatie met elkaar tot uitvoering van het Idee-plan over te gaan. 9.4 Aan de hand van dit stappenplan en deze concept statuten zal een Investeringscoöperatie en voor zover noodzakelijk een Vennootschap worden opgericht. 9.5 De desbetreffende Ondernemer en de Investeerders worden lid van de Investeringscoöperatie. Aan een lidmaatschapsrecht is stemrecht verbonden. 9.6 Binnen twee maanden nadat het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd, dient de Investeringscoöperatie en voor zover noodzakelijk een Vennootschap daadwerkelijk te zijn opgericht. Overschrijding van deze termijn van twee maanden is slechts met schriftelijke toestemming van Symbid UA toegestaan, 9.7 De desbetreffende Ondernemer wordt (al dan niet enig) bestuurder van de Investeringscoöperatie. De Investeringscoöperatie houdt vervolgens een percentage van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap conform het Idee-plan. De desbetreffende Ondernemer wordt/blijft tevens (al dan niet enig) bestuurder van de Vennootschap. 9.8 De desbetreffende Ondernemer verplicht zich zijn aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet te vervreemden, tenzij de Investeringscoöperatie daar schriftelijk toestemming voor geeft. 9.9 De desbetreffende Ondernemer of Investeerder is verplicht een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de desbetreffende Ondernemer of Investeerder heeft toegekend aan het Idee-plan minus de Success Fee in het ledenkapitaal van de Investeringscoöperatie in te brengen. Dit betreft de inbrengverplichting te voldoen door Ondernemer en Investeerders De desbetreffende Ondernemer verplicht zich om ten minste eens per maand een substantiële update over de voortgang van het Idee toe te zenden aan de 15

16 desbetreffende Investeerders, bij gebreke waarvan de Ondernemer, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling vereist is, een boete verbeurt aan Symbid UA van EUR (zegge: duizend euro) voor elke overtreding, te vermeerderen met een boete van EUR 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat de overtreding heeft geduurd c.q. voortduurt. Het betalen van de boete laat onverlet de overige rechten die Symbid UA heeft, zoals het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade Door het van toepassing verklaren van de onderhavige algemene voorwaarden en de Symbid E-geld Voorwaarden hebben de relevante Ondernemer en Investeerders een onherroepelijke betalingsopdracht gegeven aan Intersolve onder de opschortende voorwaarde van het bereiken van het Doelkapitaal Investeren, om het bedrag dat zij hebben toegekend aan het relevante Idee-plan terstond te betalen aan de Investeringcoöperatie i.o., teneinde aan de in artikel 9.9 genoemde inbrengverplichting te voldoen Symbid UA zal nadat het Doelkapitaal Investeren of indien van toepassing het Doelkapitaal Investeren Maximaal is bereikt er voor zorgdragen dat het aan het relevante Idee Plan toegekende E-Geld terstond nadat de Investeringscoöperatie is opgericht, via de notaris die de Investeringscoöperatie heeft opgericht, verminderd met de aan Symbid UA toekomende Success Fee te vermeerderen met BTW ter beschikking wordt gesteld aan de Investeringcoöperatie. De uitbetaling van het aan het relevante Idee-plan toegekende E-geld aan de Notaris zal worden uitgevoerd door Intersolve conform de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden De desbetreffende Ondernemer verplicht zich om op het marketing- en communicatiemateriaal, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de website van de desbetreffende Ondernemer, het Symbid The Funding Network logo te plaatsen. Symbid UA zal voornoemd logo, eventueel voorzien van extra instructies ter zake de plaatsing, aanleveren aan de desbetreffende Ondernemer. 10 Monitoring 10.1 Symbid UA en gelieerde entiteiten zullen indien en zodra het Project gerealiseerd is de prestaties van Ondernemer periodiek monitoren. Ondernemer zal hiertoe alle medewerking verlenen aan deze partijen Ondernemer en/of Investeerder zijn voor het monitoren van de prestaties van Ondernemer Monitoringskosten verschuldigd. DONATION BASED MODEL: DONEREN 11 Publiceren, wijzigen, intrekken Project-plan 16

17 11.1 Alvorens de Begunstigde kan overgaan tot het daadwerkelijk publiceren van een Projectplan dient een door Symbid UA verstrekt sjabloon met kerngegevens te worden ingevuld. Aan de hand hiervan verstrekt Symbid UA de sjablonen voor inrichting van de Project-pagina De Begunstigde dient zich voorafgaand aan plaatsing van zijn Project-plan volledig op de hoogte te stellen van alle relevante regionale, nationale en internationale regelgeving die invloed kunnen hebben op (de productie van) het product en/of de dienst, of die zien op de processen die met het product en/of de dienst omgeven worden De Begunstigde is gerechtigd onder de Overeenkomst zijn Project-plan te uploaden, de informatie te wijzigen, gebruik te maken van de tools die het Symbid-Platform biedt ter zake communicatie met Donateurs en het eventueel verwijderen van het Project-plan. Alle handelingen waartoe de Begunstigde bevoegd is in het kader van het Symbid- Platform mogen uitsluitend worden verricht voor de doeleinden waarvoor het Symbid- Platform beschikbaar is gesteld Begunstigde is gerechtigd gelijktijdig en vervolgtijdelijk meerdere Project-plannen te publiceren De Begunstigde kan vrijelijk beslissen om het Project-plan in te trekken, zolang het Doelkapitaal Doneren voor het Project-plan niet is gerealiseerd. Indien het Project-plan wordt ingetrokken zal het E-geld toegekend door een Donateur aan het debetreffende Project-plan worden teruggeplaatst naar het Saldo van de desbetreffende Donateur De Begunstigde kan wijzigingen doorvoeren in het Project-plan, voor zover deze geen afbreuk doen aan het Project-plan als geheel en de geest van het oorspronkelijke Project-plan bewaard blijft. Is sprake van wijzigingen die verder gaan, dan dient een nieuw Project-plan te worden ingediend. Het is aan Symbid UA om te bepalen of sprake is van (een) geoorloofde wijziging(en) Is het Doelkapitaal Doneren niet binnen de Project-plan-periode gerealiseerd dan wordt de Begunstigde niet langer als Begunstigde in de zin van deze algemene voorwaarden aangemerkt, maar als Donateur in de zin van de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij de termijn van de Project-plan-periode wordt verlengd met toestemming van Symbid UA. Een dergelijk verlengingsverzoek dient 5 dagen voorafgaand aan het einde van de Project-plan-periode te worden gedaan Na verloop van de Project-plan-periode vervalt het Project-plan, tenzij de termijn van de Project-plan-periode met toestemming van Symbid UA is verlengd. De aan het Projectplan toegekende Donaties worden bij het vervallen van het Project-plan teruggeplaatst naar het Saldo van de desbetreffende Donateur(s) De Begunstigde kan er evenwel ook voor kiezen een nieuw Project-plan te publiceren. In de periode tot aan publicatie van het nieuwe Project-plan wordt de Begunstigde aangemerkt als Donateur. 17

18 12 Donatie De Donatie geschiedt op vrijwillige basis en onder de opschortende voorwaarde dat het Doelkapitaal Doneren wordt bereikt De Donatie wordt onvoorwaardelijk en onomkeerbaar indien en zodra het Doelkapitaal Doneren voor het Project waaraan is gedoneerd wordt bereikt. Indien het Doelkapitaal Doneren voor het Project waaraan is gedoneerd niet wordt bereikt, gaat de opschortende voorwaarde waaronder de Donatie is gedaan niet in vervulling en wordt het aan het Project-plan toegekende E-geld toegevoegd aan het Saldo van de Donateurs De onvoorwaardelijke en onomkeerbare Donatie komt, na aftrek van de fiscale verplichtingen hieromtrent, volledig ten goede aan het Project Door het van toepassing verklaren van de onderhavige algemene voorwaarden en de Symbid E-geld Voorwaarden hebben de relevante Donateurs een onherroepelijke betalingsopdracht gegeven aan Intersolve onder de opschortende voorwaarde van het bereiken van het Doelkapitaal Doneren, om het bedrag dat zij hebben toegekend aan het relevante Project-plan terstond te betalen aan de Begunstigde Symbid UA zal nadat het Doelkapitaal Doneren is bereikt er voor zorgdragen dat het aan het relevante Project Plan toegekende E-Geld terstond, verminderd met de aan Symbid UA toekomende Success Fee te vermeerderen met BTW ter beschikking wordt gesteld aan de Begunstigde. De uitbetaling van het aan het relevante Project-plan toegekende E-geld aan de Begunstigde zal worden uitgevoerd door Intersolve conform de Symbid E- Geld Gebruiksvoorwaarden De Begunstigde verplicht zich de inkomsten voortvloeiend uit Donaties te gebruiken ten behoeve van (de financiering en continuering van) het Project De Donatie leidt niet tot enige zeggenschap, betrokkenheid en/of eigenaarschap van Donateur met betrekking tot het Project en/of jegens de Begunstigde. De Begunstigde zal ten hoogste zich inspannen de Donateur te voorzien van een vrucht van het Project als bedoeld in artikel Symbid U.A. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze inspanningsverplichting van de Begunstigde De Donatie is, onder de opschortende voorwaarde dat het Doelkapitaal Doneren wordt bereikt, een schenking in de zin van artikel 7:175 van het Burgerlijk Wetboek. Indien en voor zover om welke reden dan ook de Donateur niet wordt voorzien van een vrucht van het Project, is artikel 7:184 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. 13 Disallocatie van aan een Project-plan toegekend E-geld 13.1 Donateur is gerechtigd de toekenning van E-geld aan een Project-plan ongedaan te maken zolang het Doelkapitaal Doneren van het betreffende Project-plan niet is bereikt. Het E-geld zoals voorlopig en onder de opschortende voorwaarde van het bereiken van 18

19 het Doelkapitaal Doneren is toegekend aan desbetreffende Project-plan zal alsdan worden toegevoegd aan het Saldo van de Donateur Donateur is zich er van bewust dat een Begunstigde een Project-plan kan intrekken en wijzigen conform artikel 11.3 en artikel 11.5 zolang het Doelkapitaal Doneren van het betreffende Project-plan niet is bereikt. Indien een Begunstigde een Project-plan intrekt zal het E-geld dat voorlopig en voorwaardelijk is toegekend door een Donateur aan desbetreffend Project-plan worden toegevoegd aan het Saldo van de Donateur Als door de dood van een lid of door het ophouden te bestaan van een lid het lidmaatschap van een lid eindigt zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub a en b in de statuten van Symbid UA, en het bestuur van Symbid UA heeft hiervan bericht ontvangen, wordt het E-geld dat door het voormalige lid (Donateur) voorlopig en voorwaardelijk is toegekend aan een Project-plan toegevoegd aan het Saldo van de Donateur Als het lidmaatschap van een lid eindigt zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub c, d en e in de statuten van Symbid UA wordt het E-geld dat door het voormalige lid (Donateur) voorlopig en voorwaardelijk is toegekend aan een Project-plan toegevoegd aan het Saldo van de Donateur. In geval het voormalig lid een Begunstigde betreft zal tevens het aan zijn Project-plan door Donateurs toegekende E-geld teruggeplaatst worden naar het Saldo van de Donateurs. 14 Project-plan bereikt Doelkapitaal Doneren 14.1 Zodra de Project-plan-periode termijn is verstreken en het Doelkapitaal Doneren is gerealiseerd, gaat de opschortende voorwaarde in vervulling waardoor de Donatie onvoorwaardelijk en onomkeerbaar is geworden en is de Begunstigde gebonden alles in het werk te stellen om het Project te realiseren Begunstigde spant zich in om indien en zodra het Project gerealiseerd is, de Donateur te voorzien van een vrucht van het Project. HYBRIDE MODEL: DONEREN & INVESTEREN 15 Algemene bepalingen Doneren & Investeren 15.1 Een Gebruiker kan ervoor kiezen de totale financieringsbehoefte op te halen door allereerst als Begunstigde een Project-plan te publiceren en vervolgens, als het Doelkapitaal Doneren met de Donaties niet is behaald, als Ondernemer een Idee-plan te publiceren Op het Project-plan zijn, naast de algemene bepalingen, de bepalingen omtrent Doneren van toepassing, tenzij daarvan in de onderhavige bepalingen met betrekking tot het Hybride model uitdrukkelijk wordt afgeweken Op het Idee-plan zijn, naast de algemene bepalingen, de bepalingen omtrent Investeren 19

20 van toepassing, tenzij daarvan in de onderhavige bepalingen met betrekking tot het Hybride model uitdrukkelijk wordt afgeweken. 16 Doneren 16.1 Aan het Project-plan kan gedurende een periode van de Project-plan-periode worden gedoneerd. 17 Project-plan bereikt Doelkapitaal Doneren niet 17.1 Indien na de periode van de Project-plan-periode het Doelkapitaal Doneren niet is bereikt kan de Begunstigde (i) het Project-plan intrekken overeenkomstig artikel 11.5 of (ii) het Project-plan bevriezen (Donatie aan het Project-plan is derhalve niet langer mogelijk) en de overige financieringsbehoefte voor de totale financieringsbehoefte zoals omschreven in artikel 15.1 trachten op te halen middels het publiceren van een Ideeplan overeenkomstig artikel Indien de Begunstigde het Project-plan bevriest overeenkomstig artikel 17.1, wordt de Donatie door Intersolve voor 90 dagen vastgehouden in de Stichting Derdengelden Intersolve totdat Symbid UA Intersolve opdracht geeft de Donatie door- of terug te betalen De totale financieringsbehoefte zoals omschreven in artikel 15.1 moet binnen de Project-plan-periode plus een extra periode van 90 dagen worden gerealiseerd. 18 Project-plan bereikt Doelkapitaal Doneren 18.1 Indien het Doelkapitaal Doneren is bereikt wordt de Donatie onomkeerbaar, tenzij het uiteindelijke Doelkapitaal Investeren niet wordt bereikt, en geldt hetgeen bepaald is in artikel Investeren 19.1 Een Gebruiker die na 90 dagen de overige financieringsbehoefte wenst op te halen middels een Idee-plan dient een Nederlandse (rechts)persoon te zijn of hiertoe een Nederlandse rechtspersoon op te richten zodat de Gebruiker kan worden aangemerkt als Ondernemer overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel In het Idee-plan kan gedurende een periode van 90 dagen (negentig dagen) worden geïnvesteerd. Het Idee-plan dient direct na verloop van de periode van 90 dagen als bedoeld in artikel 16.1 te worden gepubliceerd. 20 Idee-plan bereikt Doelkapitaal Investeren niet 20.1 Indien na het verloop van de 90 (extra) dagen het Doelkapitaal Investeren niet bereikt is, worden de Donaties overeenkomstig artikel 12.2 toegevoegd aan het Saldo van de Donateur(s). Het aan het Idee-plan toegekend E-geld wordt conform artikel

Algemene Voorwaarden Investeren & Doneren

Algemene Voorwaarden Investeren & Doneren Algemene Voorwaarden Investeren & Doneren INLEIDING De wetgeving voorziet in juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Dankzij de intellectuele eigendom kan men een nieuw, inventief product

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1 Definities 1.1 Algemene Gebruiksvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Gebruiker(s) en Symbid UA. 1.2 Begunstigde: (rechts)persoon

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie Definities 1. AFM: de Autoriteit Financiële Markten 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 3. De onderneming: V.O.F. De Ertepeller, ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Algemene. voorwaarden

Algemene. voorwaarden Algemene voorwaarden C u l t u u r f o n d s T i l b u r g Algemene Voorwaarden Cultuurfonds Tilburg Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Cultuurfonds Tilburg en de door Cultuurfonds Tilburg

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE)

STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE) STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden SAFE: de voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden. Campagne: dit is crowdfundingcampagne die een student

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG)

Algemene Voorwaarden Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG) Algemene Voorwaarden Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG) 1. Definities STAG: Stichting Artikelbeheer Gebra. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door het bestuur van brancheorganisatie Gebra. De

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Overeenkomst Journalisten

Overeenkomst Journalisten Overeenkomst Journalisten De ondergetekende. 1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC, Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV 2. de journalist/ freelancer schrijver,

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V.

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V. Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V. Versie 3.2 1. Definities 1. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zoals op de Website gepubliceerd en bij de Kamer van Koophandel zijn

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie