Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Investeren, Doneren & Uitlenen INLEIDING De wetgeving voorziet in juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Dankzij de intellectuele eigendom kan men een nieuw, inventief product of idee daadwerkelijk tot eigendom maken. Intellectuele eigendom is het recht om als enige de vruchten te plukken van een intellectuele prestatie. Een ander mag niet zonder meer een idee of ontwerp overnemen. Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht. Het octrooirecht voorziet in bescherming van nieuwe producten en processen. De Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van het chipsrecht in Nederland. Het depot van een chip mag niet later dan twee jaar na de datum van de eerste exploitatie worden ingediend. Het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft kan worden beschermd als model. Het auteursrecht ziet op de prestatie van een werk van letterkunde, kunst en wetenschap. Oorspronkelijke software is een auteursrechtelijk beschermd werk. ONDERNEMERS, BEGUNSTIGDEN EN LENERS DIENEN ZICH VOORAFGAAND AAN DE OPENBAARMAKING VAN HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN TE LATEN ADVISEREN DOOR EEN OCTROOIGEMACHTIGDE, MERKENGEMACHTIGDE, ADVOCAAT OF EEN ANDER TER ZAKE DESKUNDIGE PERSOON OVER ADEQUATE BESCHERMING VAN AL HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN MIDDELS RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. IN DE MEESTE GEVALLEN ZIJN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN NIET LANGER BESCHERMBAAR WANNEER ZIJ OF DELEN DAARVAN VOORAFGAAND AAN DE VESTIGING VAN EEN RECHT VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OPENBAAR ZIJN GEMAAKT AAN HET PUBLIEK. DOOR DE OPENBAARMAKING VAN EEN WERK, IDEE, CONCEPT OF DE UITWERKING DAARVAN OP HET SYMBID-PLATFORM KAN DE VOOR BESCHERMING VEREISTE NIEUWHEID VERLOREN GAAN. HET IS UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONDERNEMERS, BEGUNSTIGDEN EN LENERS OM VOORAFGAAND AAN DE OPENBAARMAKING VAN HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN DE NOODZAKELIJKE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VESTIGEN.

2 HET IS TEVENS UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKERS VAN HET SYMBID-PLATFORM OM ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT HET GEBRUIK VAN HUN WERKEN, IDEEËN, CONCEPTEN EN/OF DE UITWERKING DAARVAN GEEN INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT VAN ENIGE DERDEN WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. 1 Definities 1.1 Administratiekosten: een percentage van 1% (exclusief BTW) bovenop de Investering, Donatie of Leningsbedrag welke aan Symbid UA toekomt. 1.2 Algemene Gebruiksvoorwaarden: algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Gebruiker en Symbid UA. 1.3 Begunstigde: (rechts)persoon die tot doel heeft een Project-plan middels Donaties te realiseren en tevens een E-lid van Symbid UA. 1.4 Beheerkosten: de kosten die Symbid UA maakt of in de toekomst zal maken ter zake de uitbesteding van het beheer van de Geldleningsovereenkomst, mits deze kosten redelijk zijn en in een redelijke verhouding staan tot het Leningsbedrag. 1.5 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.6 Content: alle op de website van Symbid UA en het Symbid-Platform door Deelnemers gepubliceerde informatie (in de ruimste zin van het woord). 1.7 Deelnemers: Gebruikers, Ondernemers, Investeerders, Begunstigden, Donateurs, Leners en Uitleners. 1.8 Doelkapitaal Doneren: het verwachte budget dat een Begunstigde heeft opgegeven en (minimaal) benodigd is om het Project te realiseren. 1.9 Doelkapitaal Investeren: het kapitaal dat de Ondernemer heeft opgegeven en minimaal benodigd is om het Idee-plan ten uitvoer te brengen Doelkapitaal Investeren Maximaal: het maximale kapitaal dat de Ondernemer heeft opgegeven in verband met het Idee-plan Doelkapitaal Uitlenen: het verwachte budget dat een Lener heeft opgegeven en (minimaal) benodigd is om het Project te realiseren Donateur: een (rechts)persoon die een Donatie doet en tevens een D-lid van Symbid UA Donatie: het bedrag dat een Donateur toekent aan een Project, welke Donatie onvoorwaardelijk en onomkeerbaar wordt indien en voor zover het voor dat Project 2

3 bepaalde Doelkapitaal Doneren is bereikt E-geld: het elektronisch geld dat Intersolve onder het merk Symbid uitgeeft en dat door Deelnemers kan worden gebruikt overeenkomstig de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden Intersolve: Intersolve EGI B.V., de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Woudenberg, 3931 WX, Fonteinkruid 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ; Intersolve EGI De letters EGI in de naam van Intersolve EGI staan voor Elektronisch GeldInstelling. Intersolve is bij deze Overeenkomst de financiële dienstverlener die het E-Geld uitgeeft en de betaaldiensten met betrekking tot het E-Geld verleent. Intersolve is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-entoezicht/registers/wfteg/index.jsp) Intersolve staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten Gebruiker: (rechts)persoon met een Symbid Dashboard die toegang heeft tot het Symbid-Platform Geldleningsovereenkomst: de overeenkomst die Uitlener(s) sluit(en) met een Lener op basis waarvan de desbetreffende Lener een geldbedrag leent van Uitlener overeenkomstig de standaard Geldleningsovereenkomst Houder: houder zoals gedefinieerd in de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden Incassoovereenkomst: De zakelijke europese incassoovereenkomst zoals overeengekomen tussen de Lener en Intersolve EGI Idee: een idee van Ondernemer dat commercieel exploitabel is en dat nieuw is, eigen karakter bezit, oorspronkelijk is en/of onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van reeds bekende producten, diensten en/of processen Idee-pagina: de persoonlijke webpagina van Ondernemer waarop Ondernemer zijn idee onthult, in grote lijnen toelicht, het onderscheidend vermogen toelicht, het Doelkapitaal Investeren en, indien van toepassing het Doelkapitaal Investeren Maximaal, wordt vermeld en onderbouwd en alle overige voor Investeerders relevante informatie wordt weergegeven Idee-plan: een gedetailleerde beschrijving van het Idee, voorzien van een ondernemingsplan, het verdienmodel en Doelkapitaal Investeren en, indien van toepassing het Doelkapitaal Investeren Maximaal, en het percentage van de aandelen dat de Investeringscoöperatie zal verkrijgen in de (nog op te richten) Vennootschap bij realisatie van het Doelkapitaal Investeren en, indien van toepassing bij het bereiken van het Doelkapitaal Investeren Maximaal, en voor zover Ondernemer een bestaande Vennootschap gebruikt een ingevulde self-assessment vragenlijst (antwoorden op 3

4 vragen over belastingschulden, personeel, jaarrekeningen, prognoses en debiteuren/crediteuren) Investeerder: een (rechts)persoon die investeert in een Idee-plan en tevens een A-lid van Symbid UA Investering: E-geld dat een Investeerder en een Ondernemer toekennen aan een Ideeplan Investeringscoöperatie: de coöperatie die opgericht wordt nadat het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd en waarvan Investeerders en Ondernemer lid zullen worden Lener: een rechtspersoon die tot doel heeft een Project-plan middels krediet te realiseren en tevens een B-lid van Symbid UA Lenersprofiel: het profiel dat wordt ingevuld en aangeleverd door een Lener overeenkomstig het model Lenersprofiel Leningsbedrag: het bedrag dat een Uitlener ten behoeve van een Project wenst uit te lenen aan een Lener Monitoringskosten: met betrekking tot (i) het equity based model (a) voor het startpakket monitoring (monitoring in het eerste jaar) een bedrag groot EUR 300,- voor drie monitoring feeds en (b) voor het pakket monitoring gedurende de gehele looptijd van het Project een bedrag groot EUR 10,00 per maand per monitoring feed na verloop van het eerste jaar; en (ii) het debt based model (a) voor het startpakket monitoring (monitoring in het eerste jaar) een bedrag groot EUR 300,- voor drie monitoring feeds en (b) voor het pakket monitoring gedurende de gehele looptijd van de Geldleningsovereenkomst een bedrag groot EUR 10,00 per maand per monitoring feed na verloop van het eerste jaar Stichting Symbid Loan Administration: de stichting Stichting Symbid Loan Administration, statutair gevestigd te Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam, Nederland Notaris: de notaris die een Investeringscoöperatie heeft opgericht Ondernemer: een (rechts)persoon die tot doel heeft een Idee-plan te realiseren en tevens een B-lid van Symbid UA Overeenkomst: een tussen Symbid UA en een Gebruiker gesloten overeenkomst zoals beschreven onder art. 2.4, 2.10, 2.16, 2.22, Plan: een Idee-plan of een Project-plan Project: een in de middelen begrensde activiteit om iets (denk aan een videogame) te creëren Project-pagina: de persoonlijke webpagina van Begunstigde dan wel Lener waarop zijn 4

5 Project-Plan onthult en in grote lijnen toelicht, het onderscheidend vermogen toelicht en alle overige voor Donateurs en Uitleners respectievelijk relevante informatie wordt weergegeven Project-plan: met betrekking tot (i) het donation based model een gedetailleerde beschrijving van het Project, voorzien van het doel van het Project, het Doelkapitaal Doneren en de Project-plan-periode en (ii) het debt based model een gedetailleerde beschrijving van het Project, voorzien van het doel van het Project, het Doelkapitaal Uitlenen, de looptijd van de gewenste Geldleningsovereenkomst en de Project-planperiode Project-plan-periode: de periode (in geval Donaties maximaal 120 dagen en in geval van Leningen maximaal 90 dagen) zoals aangegeven door Begunstigde en Lener respectievelijk bij het publiceren van het Project-Plan Rente: de rente waartegen een Lener een geldbedrag leent en wordt vastgesteld door Symbid UA op basis van de kredietgegevens en risicoprofiel van de Lener Saldo: het tegoed aan E-geld zoals weergegeven op het Symbid Dashboard en nog niet of niet meer is toegekend aan een Idee-plan en/of Project-plan Stichting Derdengelden Intersolve: stichting genaamd Stichting Derdengelden Intersolve, statutair gevestigd te Woudenberg met KvK nummer Success Fee: met betrekking tot (i) het equity based Model en het donation based Model een percentage van 5% exclusief BTW van het Doelkapitaal Investeren (dan wel, in geval meer dan het Doelkapitaal Investeren of het Doelkapitaal Investeren Maximaal wordt bereikt, het Doelkapitaal Investeren vermeerderd met dit meerdere of het Doelkapitaal Investeren Maximaal) of het Doelkapitaal Doneren dat toekomt aan Symbid UA, als vergoeding voor de verleende diensten en het bereiken van het Doelkapitaal Investeren (dan wel, in geval meer dan het Doelkapitaal Investeren of het Doelkapitaal Investeren Maximaal) of het Doelkapitaal Doneren en (ii) het debt based model 1% exclusief BTW (de Initiële Success Fee), als vergoeding voor de verleende diensten en het bereiken van het Doelkapitaal Uitlenen vermeerderd met 1% exclusief BTW per jaar looptijd van de Geldleningsovereenkomst (de Doorlopende Success Fee) als vergoeding voor verleende diensten verricht gedurende de looptijd van de Geldleningsovereenkomst Symbid Dashboard: persoonlijke pagina van Deelnemer waarop bij Ondernemers en Investeerders tevens het Saldo wordt weergegeven Symbid E-Geld Overeenkomst: de overeenkomst die een Gebruiker sluit met Intersolve ter zake E-geld. Een Symbid E-Geld Overeenkomst komt tot stand nadat: (i) Intersolve conform de wettelijke vereisten terzake van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme de Gebruiker nader heeft geïdentificeerd; en (ii) deze als Gebruiker heeft geaccepteerd. 5

6 1.45 Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Symbid E-Geld Overeenkomst Symbid-Platform: het door Symbid UA ter beschikking gestelde platform dat Deelnemers de gelegenheid biedt met elkaar en elkaars ideeën en/of investeringsbereidheid en/of donatiebereidheid kennis te maken en waar zij met elkaar afspraken omtrent een samenwerking en/of donatie en/of een financiering kunnen maken. Ter voorkoming van onduidelijkheden, Intersolve maakt geen onderdeel uit van het Symbid-Platform Symbid UA: de coöperatie genaamd: Symbid Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Utrecht met KvK nummer Symbid website: de startpagina van Symbid UA welke de basis vormt van de diensten en vanwaar door een bezoeker een Symbid Dashboard kan worden aangemaakt en waar door Deelnemers kan worden doorgeklikt naar (onder meer) het Symbid-Platform Transactiekosten: kosten die gemaakt worden voor de betalingstransacties die leiden tot de uitgifte van E-geld. De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van de betaalmethode Uitlener: een (rechts)persoon die een Leningsbedrag uitleent en tevens een A-lid van Symbid UA Vennootschap: de vennootschap naar het recht van het land waarin Symbid UA via de Symbid website haar diensten aanbiedt, die het Plan ten uitvoer brengt. 2 Totstandkoming van overeenkomst Ondernemer 2.1 Om een Idee-plan te publiceren moet de Gebruiker Ondernemer worden. 2.2 Enkel Gebruikers die in Nederland verblijven en woonachtig zijn en ouder zijn dan 18 jaar dan wel Gebruikers die in Nederland gevestigd zijn kunnen Ondernemer worden. 2.3 Om Ondernemer te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een B-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA. Hiertoe dient het registratieformulier te worden ingevuld, waarbij Gebruiker tevens in het kort zijn ideeën kenbaar maakt; - voor zover Gebruiker deze nog niet betaald had een toelatingsbedrag ad EUR 349 exclusief BTW aan Symbid UA te betalen; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan. 2.4 Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 2.3 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van 6

7 toepassing zijn. 2.5 Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Ondernemer, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en is hij/zij (iv) gerechtigd zijn/haar Idee-plan te publiceren op het Symbid-Platform en zal hij/zij (v) een Investering doen aan zijn of haar Idee-plan en is (vi) hetgeen wat op grond van deze algemene voorwaarden op een Investeerder van toepassing is van overeenkomstige toepassing. 2.6 Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.5 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Ondernemer. Investeerder 2.7 Om te investeren in een Idee-plan moet Gebruiker Investeerder worden. 2.8 Enkel Gebruikers die in Nederland verblijven en woonachtig zijn en ouder zijn dan 18 jaar dan wel Gebruikers die in Nederland gevestigd zijn kunnen Investeerder worden. 2.9 Om Investeerder te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een A-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden onder artikel 2.9 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Investeerder, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en dient (iv) de Houder na acceptatie door Intersolve de door Intersolve verstrekte instructies tot betaling van EUR 20,- op te volgen die leiden tot de uitgifte van EUR 20,- in E-Geld aan de Gebruiker en is hij/zij (v) gerechtigd Investeringen te doen onder de voorwaarde dat Intersolve de Houder heeft geautoriseerd Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.11 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Investeerder. Begunstigde 2.13 Om een Project ten behoeve van het verkrijgen van Donaties, te publiceren moet de Gebruiker Begunstigde worden. 7

8 2.14 Enkel Gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar of rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen Begunstigde worden Om Begunstigde te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een E-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA. Hiertoe dient het registratieformulier te worden ingevuld, waarbij Gebruiker tevens in het kort zijn ideeën kenbaar maakt; - voor zover Gebruiker deze nog niet betaald had een toelatingsbedrag ad EUR 349 exclusief BTW aan Symbid UA te betalen; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 2.15 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand is gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Begunstigde, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en is hij/zij (iv) gerechtigd zijn/haar Project-plan te publiceren op het Symbid-Platform en is (v) hetgeen wat op grond van deze algemene voorwaarden op een Donateur van toepassing is van overeenkomstige toepassing Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.17 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Begunstigde. Donateur 2.19 Om te doneren aan een Project-plan moet Gebruiker Donateur worden Enkel Gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar kunnen Donateur worden Om Donateur te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een D-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder 2.21 ontstaat een Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt)waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de 8

9 overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt (i) Gebruiker door Intersolve aangemerkt als Houder (ii) door Symbid UA aangemerkt als Donateur, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en dient (iv) de Houder na acceptatie door Intersolve de door Intersolve verstrekte instructies tot betaling van EUR 20,- op te volgen die leiden tot de uitgifte van EUR 20,- in E-Geld aan de Houder en is hij/zij (v) gerechtigd Donaties te doen Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.23 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Donateur. Lener 2.25 Om een Project ten behoeve van het verkrijgen van een geldlening te publiceren moet de Gebruiker Lener worden Enkel Gebruikers die rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen Lener worden Om Lener te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een B-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA. Hiertoe dient het registratieformulier te worden ingevuld, waarbij Gebruiker tevens in het kort zijn ideeën kenbaar maakt; - indien men dit nog niet heeft gedaan, een eenmalig toelatingsbedrag ad EUR 349 exclusief BTW aan Symbid UA te betalen; - een model Lenersprofiel in te vullen; - Symbid UA toestemming te geven om de kredietwaardigheid en risicoprofiel van de Gebruiker vast te stellen; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Symbid UA is bevoegd voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Gebruiker informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen Tenzij Symbid UA zulks onverantwoord acht op grond van de kredietbeoordeling van de Gebruiker ontstaat bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 2.27 een Overeenkomst tussen Symbid UA en Gebruiker (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA en de Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen: (i) wordt Gebruiker door Intersolve aangemerkt als Houder en Lener (ii) wordt Gebruiker door Symbid UA aangemerkt als Lener, (iii) wordt een Symbid Dashboard opengesteld en (iv) is Lener gerechtigd een Project-plan te publiceren op het Symbid-Platform. 9

10 2.31 Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.30 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Lener. Uitlener 2.32 Om een Leningsbedrag ter beschikking te stellen ten behoeve van een Project-plan moet Gebruiker Uitlener worden Enkel Gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar kunnen Uitlener worden Om Uitlener te worden dient Gebruiker: - schriftelijk een A-lidmaatschapsrecht aan te vragen conform artikel 6 van de statuten van Symbid UA; - akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden; en - een Symbid E-Geld Overeenkomst aan te gaan Bij vervulling van de voorwaarden zoals genoemd onder 2.34 treedt Gebruiker toe tot de Overeenkomst zoals genoemd onder 2.16 zodat een overeenkomst ontstaat tussen Symbid UA, Gebruiker en de Lener van het Project waaraan desbetreffende Gebruiker geld leent (welke overeenkomst door elektronische aanvaarding tot stand komt) waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Symbid UA, Lener en Gebruiker en de overeenkomst tussen Intersolve en de Gebruiker tot stand zijn gekomen, wordt Gebruiker (i) door Intersolve aangemerkt als Houder en Uitlener (ii) door Symbid UA aangemerkt als Uitlener, wordt (iii) zijn/haar Symbid Dashboard opengesteld en is hij/zij (iv) gerechtigd Leningsbedragen ter beschikking te stellen Van de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.36 wordt een bevestiging verzonden naar het adres van de Uitlener. ALGEMENE BEPALINGEN INVESTEREN, DONEREN & UITLENEN 3 Algemene bepalingen Investeren, Doneren & Uitlenen 3.1 Deelnemers zijn zich ervan bewust dat Symbid UA te allen tijde bevoegd is de functionaliteit(en) van het Symbid-Platform te wijzigen. 3.2 De reeds door Ondernemers, Investeerders, Begunstigden, Donateurs, Leners en Uitleners als Gebruiker aanvaarde Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort gelden, tenzij daar in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 3.3 Symbid UA mag de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen indien omstandigheden of wetswijzigingen dat verlangen. Zodra sprake is van een nieuwe versie zal deze beschikbaar zijn via het Symbid-Platform. Deze nieuwe versie zal ter aanvaarding aan Ondernemers, Investeerders, Begunstigden, Donateurs, Leners en Uitleners worden voorgelegd op de eerst volgende keer dat zij inloggen op het Symbid 10

11 Dashboard. Wenst Ondernemer, Investeerder, Begunstigde, Donateur, Lener of Uitlener zich niet aan deze wijziging(en) te binden, dan is het aan Symbid UA om te beoordelen of zij een beroep doet op artikel 31.2 onder b van de onderhavige algemene voorwaarden (opzegging). 3.4 Deelnemers zijn verplicht om het op de Symbid website gepubliceerde informatiememorandum aandachtig door te lezen. 3.5 Deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord beheren van de toegang en gebruikersnaam en wachtwoord tot het Symbid Dashboard. 3.6 Deelnemers gaan uiterst zorgvuldig om met hun wachtwoord en overige gegevens van hun Symbid Dashboard en zullen deze nimmer aan (een) derde(n) verstrekken, tenzij Symbid UA daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Deelnemers zullen de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd gebruik kunnen maken van hun Symbid Dashboard. 3.7 De rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom maar met uitzondering van rechten die voortvloeien uit een Geldleningsovereenkomst, van Deelnemers komen slechts aan hen persoonlijk toe en zijn niet overdraagbaar. 3.8 Deelnemers staan er voor in dat de door hen op het Symbid-Platform gepubliceerde informatie volledig juist en niet misleidend is. 3.9 Deelnemers verplichten zich ertoe zorg te dragen dat door hen geplaatste Content in geen geval inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatig en/of strafbaar is tegenover derden. Voor een rechtmatig gebruik van beschermd materiaal van derden kan in elk geval geen sprake zijn zonder schriftelijke toestemming van deze derde en bronvermelding. Daarnaast gelden onverkort de wettelijke vereisten Deelnemers zullen zich onthouden van iedere handeling die de belangen van Symbid UA, Intersolve, het Symbid-Platform en/of Deelnemers kan schaden Deelnemers zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun handelen op het Symbid-Platform Symbid UA sluit niet uit dat de toegang tot het Symbid-Platform en/of haar dienstverlening op sommige plaatsen illegaal en/of strafbaar kan zijn. Deelnemers die het Symbid-Platform betreden, worden daarom geacht de plaatselijke regelgeving te kennen en zijn volledig verantwoordelijk voor hun handelen Symbid UA is gerechtigd om haar verplichtingen ten aanzien van de Deelnemers over te dragen aan een derde in het kader van (al dan niet gehele) bedrijfsoverdracht. ALGEMENE BEPALINGEN E-GELD 11

12 4 Verkrijgen van E-geld 4.1 De Investeringen, Donaties en Leningsbedragen op het Symbid platform worden verstrekt door gebruik te maken van E-Geld. Intersolve is de financiële dienstverlener die het E-Geld uitgeeft en de betaaldiensten met betrekking tot het E-Geld verleent. Voor de uitgifte en het gebruik van het E-Geld sluiten Gebruikers rechtstreeks een separate Symbid E-Geld Overeenkomst met Intersolve. Op die overeenkomst zijn de Symbid E- Geld Gebruiksvoorwaarden van toepassing. 4.2 Deelnemers zijn de Transactiekosten en Administratiekosten verschuldigd voor het aan hen uitgegeven E-geld. De Transactiekosten en Administratiekosten zullen overeenkomstig de Symbid E-Geld Gebruiksvoorwaarden door de Deelnemers worden betaald. EQUITY BASED MODEL: INVESTEREN 5 Algemene bepalingen Investeren 5.1 Ondernemer zal zich in zijn handelen op het Symbid-Platform slechts laten leiden door het belang van het Idee-plan. In geen geval zal de Ondernemer zich door (commerciële) belangen van derden laten leiden en daartoe zijn Idee-pagina ter beschikking stellen. 5.2 Investeerder dient zich te realiseren dat aan het investeren in (een) Idee-plan(nen) risico s verbonden zijn. Investeerder is daarom verplicht om zich, alvorens tot Investering(en) in (een) Idee-plan(nen) over te gaan, goed op de hoogte te stellen van de inhoud van het Idee-plan en de inhoud van de samenwerking die partijen met elkaar aangaan zodra het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd. Ter verduidelijking, in dit artikel wordt onder de risico s die verbonden zijn aan het investeren niet mede verstaan de financiële diensten die worden aangeboden door Intersolve. 5.3 Ten behoeve van de beantwoording van vragen en het bieden van ondersteuning aan Ondernemers en Investeerders biedt Symbid UA een helpdesk aan. De wijze waarop deze bereikbaar is, wordt op de Symbid website en het Symbid-Platform weergegeven. 6 Publiceren, wijzigen, intrekken Idee-Plan 6.1 Alvorens de Ondernemer kan overgaan tot het daadwerkelijk publiceren van een Ideeplan dient een door Symbid UA verstrekt sjabloon met kerngegevens te worden ingevuld. Aan de hand hiervan verstrekt Symbid UA de sjablonen voor inrichting van de Idee-pagina. 6.2 De Ondernemer dient zich voorafgaand aan plaatsing van zijn Idee-plan volledig op de hoogte te stellen van alle relevante regionale, nationale en internationale regelgeving die invloed kunnen hebben op (de productie van) het product en/of de dienst, of die zien op de processen die met het product en/of de dienst omgeven worden. 12

13 6.3 De Ondernemer is gerechtigd onder de Overeenkomst zijn Idee-plan te uploaden, de informatie te wijzigen, gebruik te maken van de tools die het Symbid-Platform biedt ter zake communicatie met Investeerders en het eventueel verwijderen van het Idee-plan. Alle handelingen waartoe de Ondernemer bevoegd is in het kader van het Symbid- Platform mogen uitsluitend worden verricht voor de doeleinden waarvoor het Symbid- Platform beschikbaar is gesteld. 6.4 Ondernemer is gerechtigd gelijktijdig en vervolgtijdelijk meerdere Idee-plannen te publiceren. 6.5 Ondernemer is gerechtigd om naast het Doelkapitaal Investeren ook een Doelkapitaal Investeren Maximaal te publiceren. Als de Ondernemer ervoor kiest ook een Doelkapitaal Investeren Maximaal te publiceren dan dient de Ondernemer daarbij het percentage van de aandelen dat de Investeringscöoperatie zal verkrijgen naar rato omhoog bij te stellen. Mocht het kapitaal dat uiteindelijk door de Ondernemer wordt opgehaald uitkomen boven het Doelkapitaal Investeren maar onder het Doelkapitaal Investeren Maximaal dan zal het percentage van aandelen dat de Investeringscöoperatie zal verkrijgen op het opgehaalde kapitaal naar rato worden aangepast. 6.6 De Ondernemer kan vrijelijk beslissen om het Idee-plan in te trekken, zolang het Doelkapitaal Investeren voor het Idee-plan niet is gerealiseerd. Vanaf het moment dat het Doelkapitaal Investeren is bereikt, is de Ondernemer gebonden jegens Investeerders en jegens de nog op te richten Investeringscöoperatie om het Idee-plan naar beste kunnen ten uitvoer te brengen en gelden de bepalingen van artikel Indien de Ondernemer het Idee-plan intrekt, behoudt hij zijn Saldo aan E-geld. Ondernemer kan in dat geval een nieuw Idee-plan publiceren. 6.8 Bij intrekking van het Idee-plan door de Ondernemer is de Ondernemer een vergoeding ten bedrage van (een deel van) de Success Fee verschuldigd aan Symbid UA. Symbid UA zal bij intrekking van het Idee-plan, op grond van de werkzaamheden die door Symbid UA zijn verricht ten behoeve van het Idee-plan, de daadwerkelijke hoogte van de vergoeding die de Ondernemer aan Symbid UA verschuldigd is bepalen. 6.9 De Ondernemer kan wijzigingen doorvoeren in het Idee-plan, voor zover deze geen afbreuk doen aan het Idee-plan als geheel en de geest van het oorspronkelijke Idee-plan bewaard blijft. Is sprake van wijzigingen die verder gaan, dan dient een nieuw Idee-plan te worden ingediend. Het is aan Symbid UA om te bepalen of sprake is van (een) geoorloofde wijziging(en). Indien het percentage van de aandelen dat de Investeringscoöperatie zal verkrijgen in de (nog op te richten) BV bij realisatie van het Doelkapitaal Investeren naar beneden wordt bijgesteld dan dient in elk geval een nieuw Idee-plan te worden gepubliceerd Is het Doelkapitaal Investeren niet binnen 90 dagen gerealiseerd dan wordt de Ondernemer niet langer als Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden aangemerkt, maar als Investeerder in de zin van de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij de termijn van 90 dagen wordt verlengd met toestemming van 13

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1 Definities 1.1 Algemene Gebruiksvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Gebruiker(s) en Symbid UA. 1.2 Begunstigde: (rechts)persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de Website van de Licentienemer.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0)

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT voorwaarden, zijn de MoneyMonk Voorwaarden. De MoneyMonk Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting.

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Bank: de bank of de financiële instelling die online, krediet- en of betaalkaart betalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie