OVEREENKOMST VAN GELDLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN GELDLENING"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR ,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal benodigd bedrag van EUR ,- d.d. 1 juni 2015

2 Deze overeenkomst van geldlening (hierna: de "Overeenkomst") wordt aangegaan op 1 juni 2015 tussen: 1. Phoen x Investments B.V. (hierna: "Phoen x"), en 2. [GEGEVENS INVESTEERDER] (hierna: de "Investeerder"), IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. Phoen x voornemens is om het project Duurzaam wonen aan de Vosdijk in Arnhem te realiseren bestaande uit drie nieuw te bouwen woningen (hierna: het "Project"); b. Phoen x het Project wenst te financieren door middel van een Crowdfunding campagne via CrowdAboutNow B.V. (hierna: CAN ) bestaande uit het aangaan van geldleningen voor een bedrag van EUR ,- : c. Phoen x geld wenst te lenen van de Investeerder en de Investeerder geld wenst uit te lenen aan de Phoen x conform de voorwaarden van deze Overeenkomst teneinde het Project te financieren voor zover de Opschortende Voorwaarde (zoals gedefinieerd in artikel 8) is vervuld; d. de Investeerder de Geldlening (zoals gedefinieerd in artikel 4) zal overboeken naar de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow (hierna: de "Stichting") conform de bepalingen in deze Overeenkomst; e. CAN bevoegd zal zijn, als onherroepelijk gevolmachtigde van de Investeerder, namens de Investeerder jegens de Phoen x en de Stichting op te treden, KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 1. Hoofdsom De Investeerder verstrekt mits de Opschortende Voorwaarde als omschreven in artikel 8 hierna is vervuld - op 15 juni 2015 een geldbedrag ter lening aan Phoen x van EUR [,- ] (hierna: de Hoofdsom ), met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst. Dit geldbedrag wordt door Phoen x ter lening aanvaard. 2. Terbeschikkingstelling van de Hoofdsom Terbeschikkingstelling van de Hoofdsom door de Investeerder vindt plaats binnen vijf Werkdagen na de datum van deze Overeenkomst door geautomatiseerde overboeking van de Hoofdsom van de rekening van de Investeerder naar de bankrekening van de Stichting met nummer NL05SNSB onder vermelding van de naam van Phoen x. De lening zal pas aan Phoen x ter beschikking worden gesteld indien is voldaan aan de Opschortende Voorwaarde als omschreven in artikel 8 hierna. Onder "Werkdag" wordt verstaan een dag die niet een zaterdag, een zondag of een in Nederland algemeen erkende feestdag is. 3. Doel Phoen x is verplicht de lening te gebruiken voor de financiering van het Project.

3 4. Looptijd De geldlening heeft een looptijd (hierna: de "Looptijd") welke eindigt op 15 maart 2016 (24:00 uur MET) of zoveel eerder als de opleveringstermijn (de voorlaatste termijn) door de kopers betaald moet zijn (hierna: de "Vervaldatum"). 5. Rente Phoen x is aan de Investeerder een rentepercentage verschuldigd van 6,0 % per jaar over de Hoofdsom gedurende de gehele Looptijd, zijnde in totaal EUR [...,- ] (hierna: de "Rente"). De datum/data waarop de Rente betaald moet worden is/zijn gelijk aan de datum/data voor aflossing van de Hoofdsom zoals weergegeven in artikel 6 hieronder. 6. Aflossing Hoofdsom en betaling Rente Aflossing van de Hoofdsom en betaling van de Rente dient uiterlijk op de Vervaldatum te zijn verricht. 7. Betalingsspecificaties 7.1 Betaling door Phoen x van de Rente en aflossing aan de Investeerder geschiedt conform artikel 6 door overboeking door Phoen x van het bedrag van aflossing en Rente naar de rekening van de Stichting met nummer NL05SNSB en daaropvolgende betaling door de Stichting op een rekening aangehouden bij een bank in Nederland die daartoe door de Investeerder is aangegeven. 7.2 De Investeerder is verplicht aan Phoen x en de Stichting de gegevens van de desbetreffende bankrekening op te geven. De gegevens van de bankrekening waarop de betalingen moeten worden verricht, worden opgenomen in de administratie van de Stichting en CAN. Betaling van de aflossing en Rente zal plaatsvinden met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bepalingen. 8. Opschortende Voorwaarde 8.1 De totstandkoming van deze Overeenkomst van Geldlening vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat Phoen x door middel van de Crowdfunding- campagne via CAN op 1 juni 2015 een minimumbedrag van EUR ,- heeft bijeengebracht zoals omschreven in de considerans van deze Overeenkomst onder sub (b) alsmede de zekerheden (zoals weergegeven in art. 9.5) zijn gevestigd (hierna: de "Opschortende Voorwaarde"), 8.2 Indien de Opschortende Voorwaarde is vervuld, zal CAN opdracht geven aan de Stichting tot overboeking van de Hoofdsom naar Phoen x. Indien de Opschortende Voorwaarde niet wordt vervuld zal de Hoofdsom binnen vijf Werkdagen na 15 juni 2015 in opdracht van CAN door de Stichting worden teruggestort op de rekening van de Investeerder. 9. Beheer, zekerheden en Parallel Debt 9.1 CAN zal in overeenstemming met deze Overeenkomst en in overeenstemming met de parallel debt overeenkomst zoals gesloten tussen Phoen x en Bouwaandeel 1 B.V. (hierna: de Parallel Debt ) de gelstromen verbonden aan de Geldlening uitvoeren, waarbij CAN rekening zal houden met de belangen van de Investeerder.

4 9.2 Investeerder verleent hierbij aan CAN en aan de Stichting een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om (ieder afzonderlijk) namens Investeerder de geldstromen verbonden aan deze Overeenkomst van Geldlening te verzorgen en daartoe alle handelingen te verrichten die nodig dan wel gewenst zijn, en Investeerder daarbij te vertegenwoordigen. 9.3 Het is de Investeerder niet toegestaan om zelf een handeling met betrekking tot het beheer van deze Overeenkomst van Geldlening te verrichten, tenzij de Investeerder hiervoor schriftelijke toestemming heeft verkregen van CAN. Mocht een Investeerder, zonder schriftelijke toestemming van CAN, zelf een handeling met betrekking tot het beheer van deze Overeenkomst van Geldlening verrichten dan verbeurt de Investeerder, zonder dat daarvoor een mededeling of ingebrekestelling vereist is, een boete van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor elke overtreding te vermeerderen met een boete van EUR 1.000,- voor elke dag dat de overtreding heeft geduurd en/of voortduurt. Deze boete laat de overige rechten die CAN en/of de Stichting richting de Investeerder mochten hebben onverlet. 9.4 Ten behoeve van alle investeerders in het Project gezamenlijk zullen door Phoen x zekerheden worden verstrekt. Phoen x zal deze zekerheden verstrekken aan Bouwaandeel 1 B.V. in hoedanigheid van waarborgbeheerder op grond van de Parallel Debt. De Investeerder is zich ervan bewust en erkent onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat (i) de Parallel Debt een eigen zelfstandige verplichting van Phoen x jegens Bouwaandeel 1 B.V. vormt en naar inhoud en omvang gelijk is (en steeds gelijk zal zijn) aan hetgeen Phoen x aan alle investeerders in het Project gezamenlijk verschuldigd is, (ii) een betaling door Phoen x onder de Parallel Debt in mindering strekt op hetgeen Phoen x aan alle investeerders in het Project gezamenlijk verschuldigd is, (iii) de verstrekte of te verstrekken zekerheden slechts kunnen en zullen worden uitgewonnen ten behoeve van alle investeerders in het Project gezamenlijk overeenkomstig de Parallel Debt, (iv) de bevoegdheid om deze zekerheden uit te winnen alleen toekomt aan Bouwaandeel 1 B.V., (v) van betalingen onder de Parallel Debt en/of van de opbrengst van de uitwinning van deze zekerheden eerst eventuele kosten van Bouwaandeel 1 B.V. en/of CAN zullen worden voldaan en vervolgens de investeerders in het Project naar rato (deels) zullen worden voldaan en (vi) de zekerheden alleen worden verstrekt tot zekerheid van de terugbetaling van de vordering uit hoofde van de Parallel Debt. 9.5 Ten behoeve van alle investeerders in het Project gezamenlijk zullen door Phoen x de volgende zekerheden worden verstrekt: - een concerngarantie afgegeven door Phoen x Holding B.V.; - een eerste recht van hypotheek van EUR ,- op het af te splitsen perceel grond minimaal 300 m2 groot (zie bijlage 2 voor plattegrond), thans nog onderdeel uitmakend van het perceel grond kadastraal bekend Gemeente Arnhem, sectie Q nummer 8843, welk eerste recht van hypotheek bij verkoop van de percelen zal worden vervangen door een eerste pandrecht te vestigen op de huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten behorende bij het perceel als bedoelt in artikel 9.5 (a) met betrekking tot de woningen die worden gerealiseerd door het Project. Het bovengenoemde perceel wordt gesplitst in vier percelen waarvan er drie bestemd zijn voor de bouw van woningen en de vierde voor de realisatie van

5 parkeerplaatsen. Het recht van hypotheek wordt gevestigd op de twee percelen gelegen aan de kant van de Velperweg, waarvan het ene perceel bestemd is voor de realisatie van een woning er het andere voor de realisatie van de parkeerplaatsen. Zodra de woning die gepland staat op het ene perceel wordt verkocht, zal het recht van hypotheek worden geroyeerd. 10. Tussentijdse opeising De hoofdsom of het niet afgeloste gedeelte daarvan, tezamen met al hetgeen Phoen x krachtens deze overeenkomst van geldlening verschuldigd is, is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar indien: 1. niet wordt voldaan aan een of meerdere van de voorwaarden in deze overeenkomst van geldlening of de parallel debt overeenkomst; 2. Phoen x niet binnen 4 maanden na ter beschikking stelling van de Hoofdsom de volgende documenten overlegt: - een kopie van de onherroepelijke bouwvergunning; 3. Phoen x niet binnen 5 maanden na ter beschikking stelling van de Hoofdsom de volgende documenten overlegt: een kopie van het Woonborg certificaat voor de te verkopen woningen; - kopieën van de verkoopovereenkomsten van de woningen. 11. Overdraagbaarheid 11.1 Nadat de Opschortende Voorwaarde is vervuld kan overdracht door de Investeerder van vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de geldlening of deze Overeenkomst (al dan niet door cessie, schuldoverneming en/of contractoverneming of op welke andere wijze dan ook) slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van (i) een schriftelijke overeenkomst en (ii) een mededeling per aangetekende post aan Phoen x en CAN van die overdracht Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Investeerder is Phoen x niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan derden over te dragen. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zijn één geheel en derhalve ondeelbaar. 12. Belastingen In het geval dat Phoen x rechtens zal worden verplicht om betalingen van de Rente en/of aflossing(en) te verrichten na inhouding of aftrek van of voor belasting van welke aard dan ook opgelegd, geheven of ingehouden door de Staat der Nederlanden of door een Nederlands overheidsorgaan ten laste van de Investeerder, zal Phoen x voor de vereiste inhouding of aftrek voor rekening van de Investeerder zorg dragen en zullen geen aanvullende bedragen worden betaald aan de Investeerder. 13. Aansprakelijkheid en derdenbeding CAN, de Stichting en Bouwaandeel 1 B.V. zijn geen partij bij deze Overeenkomst en zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig doen of nalaten op basis van het bepaalde in deze Overeenkomst. Het hier bepaalde geldt als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek ten behoeve van CAN, de Stichting en Bouwaandeel 1 B.V. CAN, de Stichting en Bouwaandeel 1 B.V. hebben partijen bij deze Overeenkomst reeds op voorhand bericht dit derdenbeding te accepteren, waardoor dit derdenbeding niet kan worden herroepen.

6 14. Kennisgevingen Alle kennisgevingen door Phoen x aan de Investeerder kunnen geschieden door middel van een mededeling per e- mail op het adres zoals door de Investeerder geregistreerd op de website van CAN ( 15. Wijziging van Looptijd en Rente Wijziging van de Looptijd en Rente is slechts mogelijk op initiatief van Phoen x en na instemming van de Investeerder. 16. Totstandkoming Overeenkomst 16.1 Het in deze Overeenkomst vermelde geldt als een onherroepelijk aanbod van Phoen x aan de Investeerder tot het aangaan van de geldlening op het moment dat alle variabelen (zoals de gegevens van de Investeerder, de beschrijving van het Project en de gegevens bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8) in de standaardtekst van deze Overeenkomst zijn verwerkt en deze Overeenkomst digitaal aan de Investeerder is verzonden Het aanbod tot het aangaan van deze Overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 geldt als door de Investeerder geaccepteerd op het moment dat de Investeerder de Overeenkomst digitaal heeft geaccordeerd met het geven van een betaalopdracht aan zijn bank tot overmaking van de Hoofdsom aan de Stichting Indien de Hoofdsom niet binnen vijf Werkdagen na de betaalopdracht als bedoeld in artikel 16.2 door de Stichting is ontvangen, geldt deze Overeenkomst als van rechtswege ontbonden Ingeval van zwaarwegende bezwaren tegen de persoon van de Investeerder, naar het uitsluitende oordeel van Phoen x, heeft Phoen x het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen tien Werkdagen na bijschrijving van de Hoofdsom op de rekening van de Stichting. Deze ontbinding door Phoen x geschiedt per aangetekende post gericht aan de Investeerder alsmede aan de Stichting. Nadat Phoen x van dit recht gebruik heeft gemaakt zal de Stichting namens Phoen x de Hoofdsom terugstorten op de rekening van de Investeerder. 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst, geschillen over het bestaan en de geldigheid van de geldlening daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht. Investeerder Phoen x Investments B.V.

7 Bijlage 1 PARALLEL DEBT OVEREENKOMST tussen Bouwaandeel1B.V. als Schuldeiser en Waarborgbeheerder en Phoen x Investments B.V. als Schuldenaar 15 JUNI 2015

8 Deze Parallel Debt overeenkomst is overeengekomen op 15 juni 2015 tussen: (1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWAANDEEL 1 B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag aan de Binckhorstlaan 26 (M443) (hierna: de Schuldeiser en de Waarborgbeheerder ); en (2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHOEN X INVESTMENTS B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Arnhem aan de Parklaan 29 (hierna: de Schuldenaar ). IN AANMERKING NEMENDE DAT: (A) de Schuldenaar voornemens is om het project Duurzaam wonen aan de Vosdijk in Arnhem te realiseren bestaande uit drie nieuw te bouwen woningen (hierna: het Project ); (B) de Schuldenaar dit Project zal financieren door middel van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. (hierna: CAN ) bestaande uit het aangaan van overeenkomsten van geldlening (conform het model uit Bijlage 1) met meerdere investeerders (hierna: de Investeerders ); (C) het totaal van de geldleningen door de schuldenaar met de Investeerders gesloten geldleningsovereenkomsten samen de totaal verschuldigde hoofdsom (hierna: het Verschuldigde ) vormen voor onderhavige parallel debt overeenkomst (hierna: de Parallel Debt ); (D) het Verschuldigde blijkt uit de in Bijlage 2 opgenomen overzicht van de Investeerders en de door deze Investeerders uitgeleende geldbedragen; (E) de Schuldenaar aan de Schuldeiser/Waarborgbeheerder een bedrag verschuldigd zal zijn dat gelijk is aan het Verschuldigde als overeengekomen in de Overeenkomst van Geldlening tussen Phoen x Investments BV en Investeerder. (F) de Schuldenaar tot meerdere zekerheid van de terugbetaling van de vordering als genoemd onder (C) zekerheidsrechten zal vestigen ten behoeve van de Schuldeiser/Waarborgbeheerder; (G) partijen hun onderlinge afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in de onderhavige Parallel Debt overeenkomst.

9 KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 1. PARALLEL DEBT 1.1 De Schuldeiser/Waarborgbeheerder zal als schuldeiser een eigen, zelfstandig vorderingsrecht hebben jegens de Schuldenaar (hierna: het Vorderingsrecht ) tot nakoming door de Schuldenaar van al zijn alsdan bestaande en toekomstige verplichtingen jegens de Investeerders uit hoofde van het Verschuldigde. 1.2 De Schuldenaar erkent onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat de in artikel 1.1 genoemde verplichtingen van de Schuldenaar eigen zelfstandige verplichtingen jegens de Schuldeiser/Waarborgbeheerder vormen en naar inhoud en omvang gelijk zijn (en steeds gelijk zullen zijn) aan het Verschuldigde. 1.3 De verplichtingen van de Schuldenaar jegens de Schuldeiser/Waarborgbeheerder op grond van het Vorderingsrecht opeisbaar op het moment dat het Verschuldigde opeisbaar is. Als het Verschuldigde deels opeisbaar wordt, wordt de verplichtingen op grond van het Vorderingsrecht voor een gelijk deel opeisbaar. 2. BETALING 2.1 Schuldenaar zal opeisbaar geworden bedragen uit hoofde van het Verschuldigde voldoen overeenkomstig hetgeen is bepaald in de overeenkomsten van geldlening die zijn gesloten ter financiering van het Project. 2.2 Schuldenaar verbindt zich jegens Schuldeiser/Waarborgbeheerder de opeisbaar geworden bedragen rechtstreeks aan Schuldeiser/Waarborgbeheerder te voldoen, indien en voor zover deze bedragen niet reeds door Schuldenaar zijn voldaan aan de Investeerders uit hoofde van het Verschuldigde overeenkomstig artikel Betalingen aan de Schuldeiser/Waarborgbeheerder dienen plaats te vinden op rekeningnummer NL65INGB0. ten name van Stichting Bouwaandeel onder vermelding van Crowdfunding Stadsparadijs. 2.4 Schuldeiser/Waarborgbeheerder zal in geval zij betalingen ontvangt van de Schuldenaar hiervan melding maken aan de Investeerders.

10 2.5 Betaling door de Schuldenaar aan de Investeerders uit hoofde van het Verschuldigde bevrijdt de Schuldenaar voor de betreffende betalingsverplichting jegens de Schuldeiser/Waarborgbeheerder. 2.6 Betaling door de Schuldenaar aan de Schuldeiser/Waarborgbeheerder uit hoofde van het Vorderingsrecht bevrijdt de Schuldenaar voor de betreffende betalingsverplichting jegens de Investeerders evenredig aan hun vorderingen uit hoofde van het Verschuldigde. 3. VERPLICHTING TOT VESTIGEN (AANVULLENDE) ZEKERHEDEN 3.1 Schuldenaar verbindt zich tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen Schuldeiser/Waarborgbeheerder van Schuldenaar te vorderen heeft uit hoofde van de Parallel Debt: (a) een concerngarantie afgegeven door Phoen x Holding B.V.; (b) een eerste recht van hypotheek van EUR ,- op het af te splitsen perceel grond minimaal 300 m2 groot, thans nog onderdeel uitmakend van het perceel grond kadastraal bekend Gemeente Arnhem, sectie Q nummer 8843, welk eerste recht van hypotheek bij verkoop van de percelen zal worden vervangen door een eerste pandrecht te vestigen op de huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten behorende bij het perceel als bedoelt in artikel 9.5 (a) met betrekking tot de woningen die worden gerealiseerd door het Project. Het bovengenoemde perceel wordt gesplitst in vier percelen waarvan er drie bestemd zijn voor de bouw van woningen en de vierde voor de realisatie van parkeerplaatsen. Het recht van hypotheek wordt gevestigd op de twee percelen gelegen aan de kant van de Velperweg, waarvan het ene perceel bestemd is voor de realisatie van een woning er het andere voor de realisatie van de parkeerplaatsen. Zodra de woning die gepland staat op het ene perceel wordt verkocht, zal het recht van hypotheek worden geroyeerd. 3.2 Schuldenaar verbindt zich tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen Schuldeiser/Waarborgbeheerder van Schuldenaar te vorderen heeft uit hoofde van de Parallel Debt, na overleg met de Schuldeiser/Waarborgbeheerder, aanvullende zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, dat de Schuldeiser/Waarborgbeheerder gelet op het risicoprofiel van Schuldenaar, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor de Schuldeiser/Waarborgbeheerder relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. 4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 4.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11 4.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Parallel Debt of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn dan wel hiermee samenhangen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 15 juni 2015 te Arnhem Schuldeiser/Waarborgbeheerder Door: J.H. van Zadelhoff Schuldenaar Door: M.B. van der Gaag van der Brink Door: L. IJsselmuiden

12 Bijlage 2 Kaart waarop met het gearceerde gebied is aangegeven op welk stuk grond het eerste recht van hypotheek gevestigd wordt.

13 Bijlage 3 Overzicht van Investeerders en de door deze Investeerders uitgeleende geldbedragen.

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (met zekerheden)

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (met zekerheden) OVEREENKOMST VAN GELDLENING (met zekerheden) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] De ondergetekenden: 1. [Investeerder]

Nadere informatie

Overeenkomst van Geldlening

Overeenkomst van Geldlening Overeenkomst van Geldlening DE ONDERGETEKENDEN : 1. De personen die geregistreerd zijn als investeerders via de Website en zich hebben ingeschreven op het Projectvoorstel, allen door vermelding van het

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Voorlopig Overeenkomst van Geldlening

Voorlopig Overeenkomst van Geldlening Voorlopig Overeenkomst van Geldlening DE ONDERGETEKENDEN : 1. De personen die geregistreerd zijn als investeerders via de Website en zich hebben ingeschreven op het Projectvoorstel, allen door vermelding

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid)

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] De ondergetekenden: 1. [Investeerder]

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening

Overeenkomst van geldlening Overeenkomst van geldlening De ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Súdwest-Fryslân, gevestigd aan de Marktstraat 15 8601 CR te Sneek, te dezen krachtens de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM DEPOT

CONCEPT ADDENDUM DEPOT CONCEPT ADDENDUM DEPOT DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen "de verkrijger".

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen de verkrijger. Definitieve versie X (Mg, mvro). 01-10-2012 OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V. te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinswoningen, versie

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER)

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) en DE HEER ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA (ALS BORG) DE ONDERGETEKENDEN,

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING Bijlage 1b ACHTERVANGOVEREENKOMST GEMEENTE 2011 OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING 1. De Gemeente te dezen krachtens

Nadere informatie

- 1 - OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] Stichting Beheer NLInvesteert. Stichting Zekerheden NLInvesteert

- 1 - OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] Stichting Beheer NLInvesteert. Stichting Zekerheden NLInvesteert - 1 - OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] - 2 - De ondergetekenden: 1.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING DE ONDERGETEKENDEN: 1. de in Bijlage 2 (zijnde de Geldvoorelkaar.nl Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar OPTIEOVEREENKOMST BeGreen Energy BV De Wel 15 3871 MT Hoevelaken KvK registratienr. 50329731 BTW nr. 822683118B01 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Model Leningovereenkomst

Model Leningovereenkomst Model Leningovereenkomst Ondergetekenden, Het besloten venootschap: Rijkenvoorde Institutum Holding B.V., kantoorhoudende te Doesburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63065126; hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman;

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman; Leningsnummer: 40.105690 WSW leningnummer 42430 Standaard overeenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING

CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Financieringsvoorstel aan:

Financieringsvoorstel aan: Financieringsvoorstel aan: Debiteur/kredietnemer (Statutaire) naam (Stat.) vestigingsplaats Handelsregisternr Tennisvereniging Overbos WARMOND H404461810000 hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk)

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening 154306 Standaardleningsovereenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie