OVEREENKOMST VAN GELDLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN GELDLENING"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR ,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal benodigd bedrag van EUR ,- d.d. 1 juni 2015

2 Deze overeenkomst van geldlening (hierna: de "Overeenkomst") wordt aangegaan op 1 juni 2015 tussen: 1. Phoen x Investments B.V. (hierna: "Phoen x"), en 2. [GEGEVENS INVESTEERDER] (hierna: de "Investeerder"), IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. Phoen x voornemens is om het project Duurzaam wonen aan de Vosdijk in Arnhem te realiseren bestaande uit drie nieuw te bouwen woningen (hierna: het "Project"); b. Phoen x het Project wenst te financieren door middel van een Crowdfunding campagne via CrowdAboutNow B.V. (hierna: CAN ) bestaande uit het aangaan van geldleningen voor een bedrag van EUR ,- : c. Phoen x geld wenst te lenen van de Investeerder en de Investeerder geld wenst uit te lenen aan de Phoen x conform de voorwaarden van deze Overeenkomst teneinde het Project te financieren voor zover de Opschortende Voorwaarde (zoals gedefinieerd in artikel 8) is vervuld; d. de Investeerder de Geldlening (zoals gedefinieerd in artikel 4) zal overboeken naar de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow (hierna: de "Stichting") conform de bepalingen in deze Overeenkomst; e. CAN bevoegd zal zijn, als onherroepelijk gevolmachtigde van de Investeerder, namens de Investeerder jegens de Phoen x en de Stichting op te treden, KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 1. Hoofdsom De Investeerder verstrekt mits de Opschortende Voorwaarde als omschreven in artikel 8 hierna is vervuld - op 15 juni 2015 een geldbedrag ter lening aan Phoen x van EUR [,- ] (hierna: de Hoofdsom ), met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst. Dit geldbedrag wordt door Phoen x ter lening aanvaard. 2. Terbeschikkingstelling van de Hoofdsom Terbeschikkingstelling van de Hoofdsom door de Investeerder vindt plaats binnen vijf Werkdagen na de datum van deze Overeenkomst door geautomatiseerde overboeking van de Hoofdsom van de rekening van de Investeerder naar de bankrekening van de Stichting met nummer NL05SNSB onder vermelding van de naam van Phoen x. De lening zal pas aan Phoen x ter beschikking worden gesteld indien is voldaan aan de Opschortende Voorwaarde als omschreven in artikel 8 hierna. Onder "Werkdag" wordt verstaan een dag die niet een zaterdag, een zondag of een in Nederland algemeen erkende feestdag is. 3. Doel Phoen x is verplicht de lening te gebruiken voor de financiering van het Project.

3 4. Looptijd De geldlening heeft een looptijd (hierna: de "Looptijd") welke eindigt op 15 maart 2016 (24:00 uur MET) of zoveel eerder als de opleveringstermijn (de voorlaatste termijn) door de kopers betaald moet zijn (hierna: de "Vervaldatum"). 5. Rente Phoen x is aan de Investeerder een rentepercentage verschuldigd van 6,0 % per jaar over de Hoofdsom gedurende de gehele Looptijd, zijnde in totaal EUR [...,- ] (hierna: de "Rente"). De datum/data waarop de Rente betaald moet worden is/zijn gelijk aan de datum/data voor aflossing van de Hoofdsom zoals weergegeven in artikel 6 hieronder. 6. Aflossing Hoofdsom en betaling Rente Aflossing van de Hoofdsom en betaling van de Rente dient uiterlijk op de Vervaldatum te zijn verricht. 7. Betalingsspecificaties 7.1 Betaling door Phoen x van de Rente en aflossing aan de Investeerder geschiedt conform artikel 6 door overboeking door Phoen x van het bedrag van aflossing en Rente naar de rekening van de Stichting met nummer NL05SNSB en daaropvolgende betaling door de Stichting op een rekening aangehouden bij een bank in Nederland die daartoe door de Investeerder is aangegeven. 7.2 De Investeerder is verplicht aan Phoen x en de Stichting de gegevens van de desbetreffende bankrekening op te geven. De gegevens van de bankrekening waarop de betalingen moeten worden verricht, worden opgenomen in de administratie van de Stichting en CAN. Betaling van de aflossing en Rente zal plaatsvinden met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bepalingen. 8. Opschortende Voorwaarde 8.1 De totstandkoming van deze Overeenkomst van Geldlening vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat Phoen x door middel van de Crowdfunding- campagne via CAN op 1 juni 2015 een minimumbedrag van EUR ,- heeft bijeengebracht zoals omschreven in de considerans van deze Overeenkomst onder sub (b) alsmede de zekerheden (zoals weergegeven in art. 9.5) zijn gevestigd (hierna: de "Opschortende Voorwaarde"), 8.2 Indien de Opschortende Voorwaarde is vervuld, zal CAN opdracht geven aan de Stichting tot overboeking van de Hoofdsom naar Phoen x. Indien de Opschortende Voorwaarde niet wordt vervuld zal de Hoofdsom binnen vijf Werkdagen na 15 juni 2015 in opdracht van CAN door de Stichting worden teruggestort op de rekening van de Investeerder. 9. Beheer, zekerheden en Parallel Debt 9.1 CAN zal in overeenstemming met deze Overeenkomst en in overeenstemming met de parallel debt overeenkomst zoals gesloten tussen Phoen x en Bouwaandeel 1 B.V. (hierna: de Parallel Debt ) de gelstromen verbonden aan de Geldlening uitvoeren, waarbij CAN rekening zal houden met de belangen van de Investeerder.

4 9.2 Investeerder verleent hierbij aan CAN en aan de Stichting een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om (ieder afzonderlijk) namens Investeerder de geldstromen verbonden aan deze Overeenkomst van Geldlening te verzorgen en daartoe alle handelingen te verrichten die nodig dan wel gewenst zijn, en Investeerder daarbij te vertegenwoordigen. 9.3 Het is de Investeerder niet toegestaan om zelf een handeling met betrekking tot het beheer van deze Overeenkomst van Geldlening te verrichten, tenzij de Investeerder hiervoor schriftelijke toestemming heeft verkregen van CAN. Mocht een Investeerder, zonder schriftelijke toestemming van CAN, zelf een handeling met betrekking tot het beheer van deze Overeenkomst van Geldlening verrichten dan verbeurt de Investeerder, zonder dat daarvoor een mededeling of ingebrekestelling vereist is, een boete van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor elke overtreding te vermeerderen met een boete van EUR 1.000,- voor elke dag dat de overtreding heeft geduurd en/of voortduurt. Deze boete laat de overige rechten die CAN en/of de Stichting richting de Investeerder mochten hebben onverlet. 9.4 Ten behoeve van alle investeerders in het Project gezamenlijk zullen door Phoen x zekerheden worden verstrekt. Phoen x zal deze zekerheden verstrekken aan Bouwaandeel 1 B.V. in hoedanigheid van waarborgbeheerder op grond van de Parallel Debt. De Investeerder is zich ervan bewust en erkent onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat (i) de Parallel Debt een eigen zelfstandige verplichting van Phoen x jegens Bouwaandeel 1 B.V. vormt en naar inhoud en omvang gelijk is (en steeds gelijk zal zijn) aan hetgeen Phoen x aan alle investeerders in het Project gezamenlijk verschuldigd is, (ii) een betaling door Phoen x onder de Parallel Debt in mindering strekt op hetgeen Phoen x aan alle investeerders in het Project gezamenlijk verschuldigd is, (iii) de verstrekte of te verstrekken zekerheden slechts kunnen en zullen worden uitgewonnen ten behoeve van alle investeerders in het Project gezamenlijk overeenkomstig de Parallel Debt, (iv) de bevoegdheid om deze zekerheden uit te winnen alleen toekomt aan Bouwaandeel 1 B.V., (v) van betalingen onder de Parallel Debt en/of van de opbrengst van de uitwinning van deze zekerheden eerst eventuele kosten van Bouwaandeel 1 B.V. en/of CAN zullen worden voldaan en vervolgens de investeerders in het Project naar rato (deels) zullen worden voldaan en (vi) de zekerheden alleen worden verstrekt tot zekerheid van de terugbetaling van de vordering uit hoofde van de Parallel Debt. 9.5 Ten behoeve van alle investeerders in het Project gezamenlijk zullen door Phoen x de volgende zekerheden worden verstrekt: - een concerngarantie afgegeven door Phoen x Holding B.V.; - een eerste recht van hypotheek van EUR ,- op het af te splitsen perceel grond minimaal 300 m2 groot (zie bijlage 2 voor plattegrond), thans nog onderdeel uitmakend van het perceel grond kadastraal bekend Gemeente Arnhem, sectie Q nummer 8843, welk eerste recht van hypotheek bij verkoop van de percelen zal worden vervangen door een eerste pandrecht te vestigen op de huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten behorende bij het perceel als bedoelt in artikel 9.5 (a) met betrekking tot de woningen die worden gerealiseerd door het Project. Het bovengenoemde perceel wordt gesplitst in vier percelen waarvan er drie bestemd zijn voor de bouw van woningen en de vierde voor de realisatie van

5 parkeerplaatsen. Het recht van hypotheek wordt gevestigd op de twee percelen gelegen aan de kant van de Velperweg, waarvan het ene perceel bestemd is voor de realisatie van een woning er het andere voor de realisatie van de parkeerplaatsen. Zodra de woning die gepland staat op het ene perceel wordt verkocht, zal het recht van hypotheek worden geroyeerd. 10. Tussentijdse opeising De hoofdsom of het niet afgeloste gedeelte daarvan, tezamen met al hetgeen Phoen x krachtens deze overeenkomst van geldlening verschuldigd is, is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar indien: 1. niet wordt voldaan aan een of meerdere van de voorwaarden in deze overeenkomst van geldlening of de parallel debt overeenkomst; 2. Phoen x niet binnen 4 maanden na ter beschikking stelling van de Hoofdsom de volgende documenten overlegt: - een kopie van de onherroepelijke bouwvergunning; 3. Phoen x niet binnen 5 maanden na ter beschikking stelling van de Hoofdsom de volgende documenten overlegt: een kopie van het Woonborg certificaat voor de te verkopen woningen; - kopieën van de verkoopovereenkomsten van de woningen. 11. Overdraagbaarheid 11.1 Nadat de Opschortende Voorwaarde is vervuld kan overdracht door de Investeerder van vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de geldlening of deze Overeenkomst (al dan niet door cessie, schuldoverneming en/of contractoverneming of op welke andere wijze dan ook) slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van (i) een schriftelijke overeenkomst en (ii) een mededeling per aangetekende post aan Phoen x en CAN van die overdracht Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Investeerder is Phoen x niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan derden over te dragen. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zijn één geheel en derhalve ondeelbaar. 12. Belastingen In het geval dat Phoen x rechtens zal worden verplicht om betalingen van de Rente en/of aflossing(en) te verrichten na inhouding of aftrek van of voor belasting van welke aard dan ook opgelegd, geheven of ingehouden door de Staat der Nederlanden of door een Nederlands overheidsorgaan ten laste van de Investeerder, zal Phoen x voor de vereiste inhouding of aftrek voor rekening van de Investeerder zorg dragen en zullen geen aanvullende bedragen worden betaald aan de Investeerder. 13. Aansprakelijkheid en derdenbeding CAN, de Stichting en Bouwaandeel 1 B.V. zijn geen partij bij deze Overeenkomst en zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig doen of nalaten op basis van het bepaalde in deze Overeenkomst. Het hier bepaalde geldt als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek ten behoeve van CAN, de Stichting en Bouwaandeel 1 B.V. CAN, de Stichting en Bouwaandeel 1 B.V. hebben partijen bij deze Overeenkomst reeds op voorhand bericht dit derdenbeding te accepteren, waardoor dit derdenbeding niet kan worden herroepen.

6 14. Kennisgevingen Alle kennisgevingen door Phoen x aan de Investeerder kunnen geschieden door middel van een mededeling per e- mail op het adres zoals door de Investeerder geregistreerd op de website van CAN (www.crowdaboutnow.nl). 15. Wijziging van Looptijd en Rente Wijziging van de Looptijd en Rente is slechts mogelijk op initiatief van Phoen x en na instemming van de Investeerder. 16. Totstandkoming Overeenkomst 16.1 Het in deze Overeenkomst vermelde geldt als een onherroepelijk aanbod van Phoen x aan de Investeerder tot het aangaan van de geldlening op het moment dat alle variabelen (zoals de gegevens van de Investeerder, de beschrijving van het Project en de gegevens bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8) in de standaardtekst van deze Overeenkomst zijn verwerkt en deze Overeenkomst digitaal aan de Investeerder is verzonden Het aanbod tot het aangaan van deze Overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 geldt als door de Investeerder geaccepteerd op het moment dat de Investeerder de Overeenkomst digitaal heeft geaccordeerd met het geven van een betaalopdracht aan zijn bank tot overmaking van de Hoofdsom aan de Stichting Indien de Hoofdsom niet binnen vijf Werkdagen na de betaalopdracht als bedoeld in artikel 16.2 door de Stichting is ontvangen, geldt deze Overeenkomst als van rechtswege ontbonden Ingeval van zwaarwegende bezwaren tegen de persoon van de Investeerder, naar het uitsluitende oordeel van Phoen x, heeft Phoen x het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen tien Werkdagen na bijschrijving van de Hoofdsom op de rekening van de Stichting. Deze ontbinding door Phoen x geschiedt per aangetekende post gericht aan de Investeerder alsmede aan de Stichting. Nadat Phoen x van dit recht gebruik heeft gemaakt zal de Stichting namens Phoen x de Hoofdsom terugstorten op de rekening van de Investeerder. 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst, geschillen over het bestaan en de geldigheid van de geldlening daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht. Investeerder Phoen x Investments B.V.

7 Bijlage 1 PARALLEL DEBT OVEREENKOMST tussen Bouwaandeel1B.V. als Schuldeiser en Waarborgbeheerder en Phoen x Investments B.V. als Schuldenaar 15 JUNI 2015

8 Deze Parallel Debt overeenkomst is overeengekomen op 15 juni 2015 tussen: (1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWAANDEEL 1 B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag aan de Binckhorstlaan 26 (M443) (hierna: de Schuldeiser en de Waarborgbeheerder ); en (2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHOEN X INVESTMENTS B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Arnhem aan de Parklaan 29 (hierna: de Schuldenaar ). IN AANMERKING NEMENDE DAT: (A) de Schuldenaar voornemens is om het project Duurzaam wonen aan de Vosdijk in Arnhem te realiseren bestaande uit drie nieuw te bouwen woningen (hierna: het Project ); (B) de Schuldenaar dit Project zal financieren door middel van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. (hierna: CAN ) bestaande uit het aangaan van overeenkomsten van geldlening (conform het model uit Bijlage 1) met meerdere investeerders (hierna: de Investeerders ); (C) het totaal van de geldleningen door de schuldenaar met de Investeerders gesloten geldleningsovereenkomsten samen de totaal verschuldigde hoofdsom (hierna: het Verschuldigde ) vormen voor onderhavige parallel debt overeenkomst (hierna: de Parallel Debt ); (D) het Verschuldigde blijkt uit de in Bijlage 2 opgenomen overzicht van de Investeerders en de door deze Investeerders uitgeleende geldbedragen; (E) de Schuldenaar aan de Schuldeiser/Waarborgbeheerder een bedrag verschuldigd zal zijn dat gelijk is aan het Verschuldigde als overeengekomen in de Overeenkomst van Geldlening tussen Phoen x Investments BV en Investeerder. (F) de Schuldenaar tot meerdere zekerheid van de terugbetaling van de vordering als genoemd onder (C) zekerheidsrechten zal vestigen ten behoeve van de Schuldeiser/Waarborgbeheerder; (G) partijen hun onderlinge afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in de onderhavige Parallel Debt overeenkomst.

9 KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 1. PARALLEL DEBT 1.1 De Schuldeiser/Waarborgbeheerder zal als schuldeiser een eigen, zelfstandig vorderingsrecht hebben jegens de Schuldenaar (hierna: het Vorderingsrecht ) tot nakoming door de Schuldenaar van al zijn alsdan bestaande en toekomstige verplichtingen jegens de Investeerders uit hoofde van het Verschuldigde. 1.2 De Schuldenaar erkent onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat de in artikel 1.1 genoemde verplichtingen van de Schuldenaar eigen zelfstandige verplichtingen jegens de Schuldeiser/Waarborgbeheerder vormen en naar inhoud en omvang gelijk zijn (en steeds gelijk zullen zijn) aan het Verschuldigde. 1.3 De verplichtingen van de Schuldenaar jegens de Schuldeiser/Waarborgbeheerder op grond van het Vorderingsrecht opeisbaar op het moment dat het Verschuldigde opeisbaar is. Als het Verschuldigde deels opeisbaar wordt, wordt de verplichtingen op grond van het Vorderingsrecht voor een gelijk deel opeisbaar. 2. BETALING 2.1 Schuldenaar zal opeisbaar geworden bedragen uit hoofde van het Verschuldigde voldoen overeenkomstig hetgeen is bepaald in de overeenkomsten van geldlening die zijn gesloten ter financiering van het Project. 2.2 Schuldenaar verbindt zich jegens Schuldeiser/Waarborgbeheerder de opeisbaar geworden bedragen rechtstreeks aan Schuldeiser/Waarborgbeheerder te voldoen, indien en voor zover deze bedragen niet reeds door Schuldenaar zijn voldaan aan de Investeerders uit hoofde van het Verschuldigde overeenkomstig artikel Betalingen aan de Schuldeiser/Waarborgbeheerder dienen plaats te vinden op rekeningnummer NL65INGB0. ten name van Stichting Bouwaandeel onder vermelding van Crowdfunding Stadsparadijs. 2.4 Schuldeiser/Waarborgbeheerder zal in geval zij betalingen ontvangt van de Schuldenaar hiervan melding maken aan de Investeerders.

10 2.5 Betaling door de Schuldenaar aan de Investeerders uit hoofde van het Verschuldigde bevrijdt de Schuldenaar voor de betreffende betalingsverplichting jegens de Schuldeiser/Waarborgbeheerder. 2.6 Betaling door de Schuldenaar aan de Schuldeiser/Waarborgbeheerder uit hoofde van het Vorderingsrecht bevrijdt de Schuldenaar voor de betreffende betalingsverplichting jegens de Investeerders evenredig aan hun vorderingen uit hoofde van het Verschuldigde. 3. VERPLICHTING TOT VESTIGEN (AANVULLENDE) ZEKERHEDEN 3.1 Schuldenaar verbindt zich tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen Schuldeiser/Waarborgbeheerder van Schuldenaar te vorderen heeft uit hoofde van de Parallel Debt: (a) een concerngarantie afgegeven door Phoen x Holding B.V.; (b) een eerste recht van hypotheek van EUR ,- op het af te splitsen perceel grond minimaal 300 m2 groot, thans nog onderdeel uitmakend van het perceel grond kadastraal bekend Gemeente Arnhem, sectie Q nummer 8843, welk eerste recht van hypotheek bij verkoop van de percelen zal worden vervangen door een eerste pandrecht te vestigen op de huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten behorende bij het perceel als bedoelt in artikel 9.5 (a) met betrekking tot de woningen die worden gerealiseerd door het Project. Het bovengenoemde perceel wordt gesplitst in vier percelen waarvan er drie bestemd zijn voor de bouw van woningen en de vierde voor de realisatie van parkeerplaatsen. Het recht van hypotheek wordt gevestigd op de twee percelen gelegen aan de kant van de Velperweg, waarvan het ene perceel bestemd is voor de realisatie van een woning er het andere voor de realisatie van de parkeerplaatsen. Zodra de woning die gepland staat op het ene perceel wordt verkocht, zal het recht van hypotheek worden geroyeerd. 3.2 Schuldenaar verbindt zich tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen Schuldeiser/Waarborgbeheerder van Schuldenaar te vorderen heeft uit hoofde van de Parallel Debt, na overleg met de Schuldeiser/Waarborgbeheerder, aanvullende zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, dat de Schuldeiser/Waarborgbeheerder gelet op het risicoprofiel van Schuldenaar, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor de Schuldeiser/Waarborgbeheerder relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. 4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 4.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11 4.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Parallel Debt of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn dan wel hiermee samenhangen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 15 juni 2015 te Arnhem Schuldeiser/Waarborgbeheerder Door: J.H. van Zadelhoff Schuldenaar Door: M.B. van der Gaag van der Brink Door: L. IJsselmuiden

12 Bijlage 2 Kaart waarop met het gearceerde gebied is aangegeven op welk stuk grond het eerste recht van hypotheek gevestigd wordt.

13 Bijlage 3 Overzicht van Investeerders en de door deze Investeerders uitgeleende geldbedragen.

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Ondergetekenden:

Koopovereenkomst. Ondergetekenden: Koopovereenkomst Ondergetekenden: 1. de naamloze vennootschap EXENDIS N.V., gevestigd te Ede (Gelderland), kantoorhoudende aan Keesomstraat 4 te ( 6716 AB) Ede, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie