Staat van Baten en Lasten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van Baten en Lasten 2014"

Transcriptie

1 Boekhouding IVN Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616, ,65 109, Ledenbijdragen Jeugd 225,00 337,50 112, Bijdragen Donateurs 450,00 701,00 251, Advertenties Seizoenblad 900,00 900, Deelnemersbijdrage Cursussen 486,00 894,00 408, Deelnemersbijdrage Lezingen 210,00 280,00 70, Deelnemersbijdrage Activiteiten 96,00 98,00 2, Deelnemersbijdrage Wandelingen 480,00 765,20 285, Vergoeding activiteiten voor derden - 342,25 342, Subsidies op jaarbasis 400,00 400,00-9 Overige resultaten 902 Inkomsten Project Restauratie schuilhut en herstel poel 903 Inkomsten Project Herstel heideterrein en realiseren insectenhotel Staat van Baten en Lasten , ,00-1, , , Inkomsten Project Kraamkamers Vleermuizen 1.000, , Inkomsten Samenloop voor Hoop , , Inkomsten Project Natuurwerkdag - 150,00 150, Inkomsten Project Monitoring Langven - 37,09 37, Rente 50,00 179,52 129, Verhuur Verenigingsruimte - 230,00 230, Overige inkomsten 300,00 131,70-168,30 Totaal inkomsten , , ,06 Pagina 1 van

2 Boekhouding IVN Staat van Baten en Lasten Staat van Baten en Lasten 2014 Rubrieken Begroot Actueel Verschil Uitgaven 5 Kostenplaatsen / Indirecte kosten 500 Bestuur 2.244, , , Werkgroep Jeugd 614,00 202,35-411, Werkgroep Scholen 94,00 20,85-73, Werkgroep Landschapsbeheer 289,00 437,00 148, Werkgroep Vogels 344,00 58,02-285, Werkgroep Wandelingen 819,00 751,36-67, Werkgroep Educatie (cursussen + lezingen) 1.685, ,64 287, Werkgroep Planten 164,00 114,69-49, Werkgroep PR & Communicatie 1.131, ,61 134, Werkgroep Natuurfotografie 84,00 268,13 184, IVN Nederland 1.926, ,45-253,55 6 Projectrekeningen 601 Gierzwaluw project Project Restauratie schuilhut en herstel poel 202,06 202, Project Herstel heideterrein en realiseren 1.999, ,33 112,53 insectenhotel 604 Project Natuurkunst Project Kraamkamers Vleermuizen 1.000, , Project Samenloop voor Hoop , , Project Natuurwerkdag - 153,00 153, Project Monitoring Langven - 37,09 37, Cursus Lezing Activiteit Overige resultaten 900 Incidentele verliezen en winsten - 95,00 95,00 Totaal uitgaven , , , Jaarresultaat -169,36 560,96 730,32 Pagina 2 van

3 Boekhouding IVN Eindbalans Balans per 31 december 2014 Activa 0 Vaste activa, eigen vermogen, langlopend vreemd vermogen, voorzieningen 012 Audiovisuele middelen / PC 116, Gereedschap / hulpmiddelen 2.099,66 1 Financiele rekeningen, kortlopende vorderingen en schulden Liquide middelen 100 Kas penningmeester 274, ING Betaalrekening 886, ING Spaarrekening ,49 Kortlopende vorderingen 130 Debiteuren 371, , ,54 371,77 Balanstotaal ,97 Passiva 0 Vaste activa, eigen vermogen, langlopend vreemd vermogen, voorzieningen Eigen vermogen 090 Algemene reserve ,04 Voorzieningen 081 Voorziening vervanging inventaris Verenigingsruimte 5.188, Voorziening vervanging audiovisuele middelen / PC 2.082, Voorziening vervanging gereedschap / hulpmiddelen 2.777, Voorziening negatief projectresultaat 350,00 1 Financiele rekeningen, kortlopende vorderingen en schulden 140 Crediteuren 1.394, Vooruitontvangen bedragen 1.481, , ,72 Balanstotaal ,97 Pag 1 van

4 Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten en de Balans 2014 Staat van Baten en Lasten Inkomsten 801 Het tussentijdse ledenverloop viel dit jaar mee en het aantal nieuwe aanmeldingen was hoger dan verwacht. Daarnaast is dit jaar extra aandacht besteed aan het tijdig betalen en de controle van het juiste bedrag. Door deze effecten zijn de inkomsten hoger dan verwacht. 802 Het aantal jeugdleden is toegenomen, waardoor ook de bijbehorende inkomsten. 810 Deze inkomsten zijn hoger omdat de scholen in deze categorie nadrukkelijker zijn benaderd. 820 De advertentie-inkomsten zijn op peil gebleven. Ook volgend jaar zal advertentiewerving onder de aandacht blijven. 831 De deelname aan de cursussen, vooral de sterrencursus, heeft de verwachtingen sterk overtroffen, waardoor de eigen bijdrage hiervoor hoger is. 832 Deelname aan de lezingen was zoals verwacht. 833 Deelname aan de activiteiten was zoals verwacht. 834 De inkomsten uit de wandelingen waren een stuk hoger dan verwacht. Hierbij speelt o.a. een groter aantal wandelingen op aanvraag, het starten van bio-walking en Beleef de seizoenen. De afdracht van de nieuwe wandelinitiatieven is helaas wat onregelmatig. 840 Activiteiten voor derden laten zich moeilijk schatten. Een aantal workshops, een fietstocht en een aanvraag door de gemeente Best voor een prijsuitreiking leverden de meeste inkomsten. 890 De jaarsubsidie door de gemeente Best onder de titel Wmo is conform het toegezegde bedrag. Dit bedrag neem elk jaar verder af. Dit betekent dat het bestuur bij projecten waarbij de gemeente betrokken is zich meer gaat richten op het aanvragen van aanvullende projectsubsidies. 902 De inkomsten voor dit project kwamen vrijwel overeen met wat in het voorgaande jaar was toegezegd. 903 De inkomsten voor dit project kwamen overeen met wat in het voorgaande jaar was toegezegd. 905 De inkomsten voor dit project kwamen overeen met wat in het voorgaande jaar was toegezegd. 906 Deelname aan Samenloop voor Hoop heeft weer een mooi bedrag opgeleverd voor dit goede doel. 907 Voor deelname aan de natuurwerkdag is van het Brabants Landschap een vergoeding ontvangen. 908 In 2014 is gestart met het project Monitoring Langven. De gemeente Best heeft een projectvergoeding betaald voor de gehele looptijd, die per kalenderjaar als inkomsten zal worden geboekt. Voor het eerste jaar is hier alleen de daadwerkelijke uitgave ingeboekt en het restant van het jaarbedrag wordt doorgeschoven naar de resterende jaren. 990 De rente is een stuk hoger omdat in 2014 bewuster een lager saldo op de betaalrekening is aangehouden, waardoor gemiddeld een hoger rentegevend saldo op de spaarrekening stond. 995 De verenigingsruimte is een aantal keren verhuurd, met vergoeding van onze huurkosten, beamergebruik en consumpties. 998 De overige inkomsten waren lager dan begroot omdat de vergoeding voor de natuurwerkdag apart is opgenomen onder 907. Inkomsten waren teveel betaalde BTW in 2013 voor drukkosten en het vrijvallen van een deel van de gift voor de jeugd omdat voor dit doel ook de bijbehorende kosten zijn gemaakt. 1 / 3

5 Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten en de Balans 2014 Uitgaven 500 De bestuurskosten waren hoger dan begroot. Extra en hogere kosten waren huur verenigingsruimte, promotiemateriaal voor ledenwerving, opleidingskosten en consumpties, materiaal voor een activiteit voor derden. 501 Werkgroep Jeugd heeft het geld afkomstig uit een gift lang niet opgemaakt, zodat het restant weer doorschuift naar een volgend jaar. In de begroting van volgende jaar zal niet het nog resterende bedrag worden opgenomen, maar een gedeelte om dit vertekende effect te beperken. 502 Werkgroep Scholen heeft minimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. 503 Werkgroep Landschapsbeheer heeft meer kosten gemaakt, voornamelijk consumpties Natuurwerkdag en afschrijving gereedschap. 504 Werkgroep Vogels heeft minimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. Het gebruik van de verenigingsruimte was te hoog geschat. 505 De werkgroep Wandelingen heeft ongeveer het begrote bedrag uitgegeven. 506 Werkgroep Educatie heeft meer uitgeven aan, vooral aan een reservelamp voor de beamer, drukwerk Sterrencursus en het aandeel in de advertentiekosten. 507 De werkgroep planten heeft wat minder uitgegeven dan begroot. 508 Werkgroep PR & Communicatie heeft meer uitgegeven, vooral aan drukwerk. 509 Werkgroep Natuurfotografie heeft meer uitgegeven aan huur verenigingsruimte. Het gebruik van deze nieuwe groep was te laag ingeschat. 590 De afdracht aan IVN landelijk is lager dan verwacht. Dit komt o.a. omdat het landelijke ledenbestand is opgeschoond m.b.t. onjuiste registraties en leden die laat in december nog hebben opgezegd, terwijl juist na de peildatum de meeste nieuwe leden zijn binnengestroomd. 602 De kosten van dit project waren zoals in het voorgaande jaar was voorzien. Dit project sloot af met een positief resultaat. 603 De kosten van dit project bleken hoger dan in het voorgaande jaar was voorzien. er bleken nog kosten gemaakt te moeten worden. Dit project sloot af met een negatief resultaat. 605 De kosten van dit project waren zoals in het voorgaande jaar was voorzien. Dit project werd kostenneutraal afgesloten. 606 Alle inkomsten van het Samenloop voor Hoop project zij n aan het goede doel overgemaakt. Dit project sloot af met een klein negatief resultaat omdat ook enige kosten door IVN Best zijn gemaakt. 607 Op de Natuurwerkdag zijn consumpties aan de deelnemers verstrekt. 608 Dit jaar zijn slechts weinig kosten gemaakt door de langzame start van het project. De meeste kosten zullen in de volgende jaren worden gemaakt. 900 Er resulteerde een klein incidenteel verlies, vooral door verlies van een beachvlag met voet. 2 / 3

6 Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten en de Balans 2014 Balans Activa 012 De post Audiovisuele middelen / PC is vrijwel geheel afgeschreven, behalve een recent aangeschafte mini tablet. 014 De post Gereedschappen / Hulpmiddelen is voornamelijk de boekwaarde van de benodigdheden die worden gebruikt door de werkgroepen Landschapsbeheer en Jeugd. De aanschafwaarde bevat een aantal geschatte bedragen. 100 De kas van de penningmeester is bedoeld voor contante uitgaven door de penningmeester zelf en het verstrekken van kleine bedragen aan werkgroepen voor contante betalingen. 110 De ING betaalrekening is een rekening-courant waaruit ontvangen facturen worden betaald en inkomsten worden gestort. 111 De ING spaarrekening is een direct opvraagbare spaarrekening, waarop met name de voorzieningen en de algemene reserve staan. 130 Deze post bevat nog niet ontvangen bedragen van de gemeente Best en de opgebouwde rente op de spaarrekening over Passiva 090 De algemene reserve is in principe beschikbaar voor het opvangen van de schommelingen van inkomsten en uitgaven, en voor nieuwe activiteiten. 081 Deze opgebouwde voorziening is bedoeld voor het vervangen van de inventaris die bij de verenigingsruimte hoort. In 2015 zal bekeken worden wat de verbouwing van t-tejaterke voor deze post betekent. 082 Deze voorziening voorziet in de toekomstige vervanging van Audiovisuele midden / PC en dekt het daadwerkelijk benodigde bedrag. 084 Deze voorziening voorziet in de toekomstige vervanging van Gereedschappen / hulpmiddelen en dekt het benodigde bedrag redelijk. 088 Deze voorziening bevat een bedrag dat is bedoeld voor tegenvallende financiële resultaten van projecten. 140 Deze post bevat verplichtingen aangegaan in het afgelopen boekjaar, die nog betaald moeten worden. Belangrijkste bedragen zijn de bijdrage aan de Natuurgidsencursus Het Groene Woud, die pas wordt opgevraagd op het moment dat dit financieel nodig is, en een rekening van drukkosten met een betalingstermijn die verstrijkt in januari Deze post bestaat uit bedragen die reeds ontvangen zijn, maar echter bestemd zijn voor later. Het betreft drie posten: een gift voor de jeugd die wordt aangesproken indien hiertoe bestemde kosten worden geboekt, de geheel vooruit betaalde meerjarenvergoeding voor het project Monitoring Langven, en de al in december ontvangen contributies voor / 3

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie