Programma van eisen accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen accountant"

Transcriptie

1 Programma van eisen accountant De accountant dient om zijn controletaak adequaat te kunnen uitvoeren over voldoende kennis en ervaring te beschikken op voor gemeenten specifieke wet- en regelgeving op een breed terrein. Er wordt uitgegaan van onderstaande criteria. 1. Algemeen De accountantsfunctie is gericht op de certificering en daarmee samenhangende advisering en ondersteuning. Voor deze functie is ruime kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot de gemeenten noodzakelijk. Het gaat hier om het brede terrein van het gemeentelijke beleid en beheer. De accountant dient over brede kennis en ervaring te beschikken over het functioneren van gemeentelijke organisaties met een vergelijkbare grootte, met complexe bouwprojecten en die een fusie achter de rug hebben. De accountant is bereid de accountantsfunctie af te stemmen op het bedrijfsconcept van de gemeente Kaag en Braassem. Met de uitoefening van deze functie wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Ook de wijze waarop de accountant vorm gaat geven aan de inhoud van de uitoefening van de accountantsfunctie maakt hier onderdeel van uit. Verwacht wordt dat de offerte ingaat op de te hanteren methoden en technieken en de wijze waarop met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie wordt gecommuniceerd. Er moet sprake zijn van een directe (ook fysieke) bereikbaarheid van de teamleiding, duidelijkheid moet bestaan over responstijden bij spoedvragen en het werken met vaste aanspreekpunten. Voor zowel de certificerende als de adviesfunctie beschikt het accountantskantoor over: - een open en tevens kritische houding ten opzichte van de organisatie; - goed ontwikkelde adviesorganisatie die in staat is de genoemde processen met kennis en mankracht te ondersteunen; - sterk ontwikkelde kennis op het gebied van grondexploitaties, gelet op de specifieke problematiek van Kaag en Braassem en haar grondexploitatieprojecten, met name Braassemerland; - sterk ontwikkelde kennis op het gebied van EDP-audit en ICT; - goede sociale vaardigheden en het vermogen om te kunnen communiceren met alle actoren in het proces. 2. Controles De vereiste controles zijn controles op hoofdlijnen en op de administratieve organisatie en interne controle, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne controletechnieken. Naast de jaarrekeningcontrole wordt een interim-controle verwacht met als doel het vergroten van de efficiency en het versnellen van de eindejaarscontrole, onder meer door het creëren van mogelijkheden voor een versnelde bijsturing. Tijdens de interim-controle wordt ook aandacht besteed aan de SISA-verantwoording. 3. Brede ervaring Degenen die de controle uitvoeren hebben ruime ervaring met de controle van gemeenten en zijn goed op de hoogte van de specifieke gemeentelijke kenmerken. In het Pagina 1 van 7

2 selectietraject toont de aanbieder aan dat hij ervaring heeft met de reguliere controle van gemeenten. Hoewel de gemeentelijke ervaring het belangrijkste is, is ervaring in andere lagen van de overheid en in het bedrijfsleven ook relevant. Om aan te geven dat de accountant over voldoende kennis en ervaring met betrekking tot voor gemeenten specifieke wet- en regelgeving op een breed terrein (waaronder fiscale zaken) beschikt, wordt een overzicht verstrekt met daarin de gemeenten en hun omvang van het inwonertal, die de accountant op dit moment controleert. Ook de aanwezige expertise, binnen het kantoor belast met de controle, moet aantoonbaar aanwezig zijn om op adequate wijze verklaringen binnen de daarvoor geldende termijnen af te kunnen geven. De aanbieder geeft duidelijk inzicht in het kwaliteitsniveau van de functionarissen die ingezet worden bij de uitvoering van het controlewerk binnen de diverse organisatieonderdelen, blijkende uit C.V. s. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de controleleiders, die tevens contactpersonen zijn voor de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente. 4. Rapportages De accountant is in de rapportages kritisch naar de organisatie toe. Hij stelt de rapportages transparant op, d.w.z. dat de bevindingen duidelijk te volgen zijn, een consistente gedragslijn te volgen is, tekortkomingen en risico s tijdig worden gesignaleerd en hierbij oplossingsgerichte adviezen worden verstrekt. Uit het rapport moet duidelijk blijken dat de accountant de gemeente kent. Tevens neemt de accountant positieve ontwikkelingen die in het oog springen in zijn rapportage op. 5. Adviespotentieel Adviespotentieel is van belang als maatstaf voor kennis en ervaring op het terrein van bedrijfsmatige ontwikkelingen in de gemeentelijke praktijk. Adviespotentieel is de maat voor de verscheidenheid aan gekwalificeerde adviesdiensten waarop de accountant in zijn eigen organisatie kan terugvallen en die van belang kunnen zijn in de gemeentelijke praktijk, zoals deskundigheid op het gebied van belastingrecht, automatisering, diepteonderzoeken naar bijvoorbeeld rechtmatigheid, bedrijfsvergelijking tussen gemeenten, administratieve organisatie, EDP-audits, grondexploitatie, enz. De accountant dient: - een vaste accountmanager aan te stellen, waarmee alles met betrekking tot de accountant besproken wordt; - zijn onafhankelijke, onpartijdige en kritische rol te waarborgen; - professioneel te zijn: d.w.z. kennis van zaken te hebben, ervaring uit te stralen, afspraken na te komen, communicatief goed onderlegd te zijn, een zakelijke en open houding ten opzichte van de gemeente te hebben; - belangenverstrengeling te voorkomen. 6. Samenstelling controleteams Bij samenstelling van het team is deskundigheid van het te controleren organisatieonderdeel vereist. Binnen het team vindt een goede kennisoverdracht plaats en is de rolverdeling duidelijk. Het team dat de interim-controle uitvoert, voert uit efficiencyoogpunt ook de eindcontrole uit. Zoveel mogelijk is de samenstelling van het team voor de volgende jaren gelijk aan de samenstelling van het eerste jaar. 7. Controlefilosofie Als maatstaf voor een stimulerende bijdrage aan de verdere verfijning van het planning- en controle-instrumentarium geldt de mate waarin de controle- en advieswerkzaamheden gericht zijn op de ontwikkeling van een zoveel mogelijk zichzelf controlerende organisatie, die niet alleen zicht heeft op zijn risicomarges maar deze risico's ook adequaat beheerst. Een en ander blijkt onder meer uit de bereidheid van de accountant om gedurende de contractperiode zijn contractprijs neerwaarts bij te stellen naarmate het zelfcontrolerend Pagina 2 van 7

3 vermogen toeneemt of als gevolg van eventuele nieuwe ontwikkelingen. 8. Continuïteit De factor continuïteit geeft de zekerheid aan waarmee verwacht mag worden dat de betrokken accountant de gemeentelijke overheid duurzaam als een van zijn primaire markten zal beschouwen. 9. Communicatie / coördinatie Interne communicatie (uitwisseling van kennis en ervaring) tussen controlemedewerkers is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van een efficiënte en effectieve controle. Er wordt uitsluitend gewerkt volgens een van tevoren met de organisatie afgesproken planning. De offerte De offerte bevat minimaal de volgende elementen: 1. Algemeen a. de filosofie over controle op rechtmatigheid b. de filosofie over partnership c. de perceptie van de 'natuurlijke adviesfunctie' d. de eventuele betrokkenheid en aantoonbare ervaring bij actuele ontwikkelingen, zoals single audit en EDP-audit e. de ervaring bij gemeenten, toegespitst op grootte van de gemeentelijke organisatie, complexiteit van bouwprojecten en fusiegemeenten, en eventuele referenties f. ervaring met toezichthoudende organen g. methoden en technieken en de wijze van communicatie met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie h. continuïteit 2. Specifiek a. de controlefilosofie (de controleaanpak, de eisen / wensen met betrekking tot interne controle en administratieve organisatie, etc.) b. een overzicht van de samenstelling en kwalificatie van het dienstverleningsteam voor de reguliere controle en deelverklaringen, waaruit de in dit programma opgenomen brede ervaring kan worden afgeleid 3. De prijs De uitvoering van de taak vindt tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs voor alle werkzaamheden plaats. De aanbieder offreert één prijs (per jaar voor de eerste twee jaar, excl. BTW, inclusief andere kosten, met een optie tot verlenging voor nog eens twee jaar), met daarbinnen onderscheid in de algemene certificerende functie (inclusief de natuurlijke adviesfunctie en de bestuurlijke ondersteuning) en de certificerende functie voor het totale pakket van deelverklaringen. Daarbij wordt tevens de prijs per deelverklaring verstrekt. Indien het pakket van werkzaamheden substantiële veranderingen ondergaat, wordt de prijs bijgesteld op basis van een open calculatie van het meer- of minderwerk. Op basis hiervan stellen partijen in overleg een bijstelling van het geoffreerde tarief vast. Voor de certificerende functie wordt uitgegaan van de percentages voorgeschreven in het Besluit accountantscontrole gemeenten. Deze percentages zijn ook van toepassing op de deelverklaringen. De te hanteren rapporteringstoleranties zijn gelijk aan de goedkeuringstoleranties. Pagina 3 van 7

4 Er is een vastgesteld controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2012, waarin die percentages zijn opgenomen. De raad kan op basis van de controleverordening lagere goedkeurings- en rapporteringstoleranties vaststellen. Ten behoeve daarvan wordt verzocht aan te geven of er sprake is van prijsverandering indien de gemeenteraad bepaalt dat de goedkeuringstoleranties lager worden vastgesteld, bijvoorbeeld op 0,9% voor fouten in de jaarrekening en 2,5% voor onzekerheden in de controle. Deze percentages zijn dan ook van toepassing op de te hanteren rapporteringstoleranties. Eventuele prijsrisico s worden vermeld. 4. De aanbieder benadert de leden van de gemeenteraad en het college van burgmeester en wethouders niet persoonlijk over de offerte. 5. De raad gunt de controlewerkzaamheden aan het kantoor op grond van de economisch meest voordelige aanbieding. De mate waarin wordt voldaan aan de voorwaarden in dit programma van eisen (0,3), de ervaringen en referenties (0,1), de prijs (0,5) en de presentatie (0,1) zijn factoren die bij de beoordeling van de offerte meewegen. 6. De gemeente kan in voorkomende gevallen de controle van specifieke financiële verslagen opdragen aan een andere accountant. 7. De raad behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden het aanbestedingstraject tijdelijk of geheel te stoppen. De werkzaamheden die van de accountant worden verwacht: 1. De ingevolge artikel 213 van de Gemeentewet in opdracht van de raad uit te voeren algemene controle van de jaarrekening. 2. De interim-controle. 3. De natuurlijke adviesfunctie. Gedacht kan worden aan adviezen die direct voortvloeien uit controlebevindingen en/of het gevolg zijn van de uitkomsten van besprekingen van (concept)rapportages. 4. Het periodiek onderzoeken van de opzet en de werking van de belangrijkste administratieve en organisatorische processen en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Ad 1, 2, 3 en 4 Ten behoeve van de controle stelt de accountant elk jaar een controleplan op en voert hierover overleg met (een vertegenwoordiging van) de raad. Tevens vindt functioneel overleg plaats met een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. De controlewerkzaamheden vinden in principe tegen een maximumprijs plaats. Alleen in bijzondere gevallen kan er, in overleg met en na toestemming van de afdelingsmanager Middelen meerwerk worden afgesproken. Alleen op deze manier wordt geaccepteerd dat de eindafrekening hoger uitvalt dan het oorspronkelijke bedrag. Het resultaat van de werkzaamheden wordt gevormd door het afgeven van een managementletter, een controleverklaring en een verslag van bevindingen. In het kader van de oordeelvorming over de jaarrekening zijn goedkeuringstoleranties, zoals bepaald in artikel 2 van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten van Pagina 4 van 7

5 toepassing. Los van de goedkeuringspercentages kunnen ook kwalitatieve gebreken leiden tot een andere dan een goedkeurende accountantsverklaring. In overleg zullen planningen inzake controlemomenten worden afgesproken. 5. Het uitbrengen van een controleverklaring en een verslag van bevindingen aan de raad. Het verslag bevat in ieder geval bevindingen over: a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; b. onrechtmatigheden in de jaarrekening. De rapporteringstoleranties ten behoeve van het verslag van bevindingen zijn de bedragen die voortvloeien uit de goedkeuringstoleranties. 6. Het minimaal eenmaal per jaar, na de interim-controle, uitbrengen van een managementletter aan burgemeester en wethouders en het managementteam. De managementletter wordt tevens ter kennis gebracht van de raad. 7. Periodiek overleg met een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders en het verantwoordelijk management. 8. Overleg met (een vertegenwoordiging van) de gemeenteraad tijdens een politiek forum na het uitbrengen van de rapportage over de interim-controle en ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening. De vergaderdata daarvan liggen vast. 9. Het afgeven van specifieke accountantsverklaringen bij bestedingsverslagen ten behoeve van provincie, rijk, Europese Unie etc. De gemeente moet regelmatig financiële verslagen opstellen ter verantwoording over de besteding van van subsidiegevers ontvangen middelen. Veelal dienen de desbetreffende financiële verslagen te worden voorzien van een specifieke accountantsverklaring. De betreffende accountantsverklaringen dienen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn te worden afgegeven. De gemeente draagt zorg voor een tijdige en zo volledig mogelijke aanlevering van de te controleren stukken aan de accountant. De te volgen procedure 1. Algemeen Het in behandeling nemen van deze offerteaanvraag houdt in dat de aanbieder met de bepalingen van de offerteprocedure instemt. De aanbieder mag de gegevens die de opdrachtgever hem in verband met deze offerteaanvraag ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De offerte dient een geldigheidsduur te hebben van minimaal drie maanden, gelet op het tijdstip van besluitvorming door de gemeenteraad. Gedurende deze periode is de offerte onvoorwaardelijk en bindend. Correspondentie en ontvangen aanbiedingen zullen na afloop niet worden geretourneerd. Uitsluitend offertes waarvan alle gegevens aangeleverd zijn, benodigd voor de beoordeling, worden in behandeling genomen. Aan het uitbrengen van een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. De offerteaanvraag is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd. 2. Schriftelijke vragenronde De aanbieders krijgen de gelegenheid om vooraf schriftelijk (via de mail) vragen te stellen Deze vragen moeten uiterlijk op 24 mei 2012 zijn gesteld en worden uiterlijk op 4 juni 2012 schriftelijk (via de mail) beantwoord met een kopie aan alle aanbieders. Pagina 5 van 7

6 3. Ondertekening van de offerte De offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en in tweevoud schriftelijk te worden geleverd. De offerte dient uiterlijk op maandag 18 juni 2012 in het bezit van de gemeente Kaag en Braassem te zijn. Bij te late inlevering wordt de offerte van verdere deelname uitgesloten. Tevens moet de offerte digitaal worden verzonden aan en ook uiterlijk op 18 juni 2012 op dat adres zijn ontvangen. 4. Wijze van aanbieden van de offerte Alleen offertes waarvan alle gegevens aangeleverd zijn, benodigd voor de beoordeling, worden in behandeling genomen. Door de opdrachtgever worden geen kosten vergoed voor het uitbrengen van de offerte. 5. Wijze van beoordelen Over de offerte kan niet meer worden onderhandeld. Dit heeft als consequentie dat een offerte uitgebracht dient te worden die de beste condities weerspiegelt. Beoordeling geschiedt aan de hand van de selectiecriteria en de gunningscriteria. 6. Nadere informatie Indien een offerte onduidelijkheden bevat, kan de opdrachtgever schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de aanbieder. De aanvullende informatie wordt schriftelijk verstrekt en maakt deel uit van de offerte. 7. Presentatie De aanbieders die voldoen aan alle kwalificaties worden uitgenodigd zich te presenteren aan de begeleidingscommissie. Tijdens deze presentatie lichten zij hun offerte mondeling toe. Het wordt zeer op prijs gesteld als de leden van het dienstverleningsteam voor de reguliere controle bij de presentatie aanwezig zijn. Die zal plaatsvinden op 25 of 26 juni. 8. Gunning De gunningscriteria in willekeurige volgorde zijn: a. tijdige inlevering van de offerte (volledig, in tweevoud en digitaal); b. gesteld in de Nederlandse taal; c. de mate waarin voldaan wordt aan de eisen in deze offerteaanvraag; d. de algemene indruk van de offerte; e. de economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onder meer de prijs, de ervaring met gemeenten en de contacten / ervaringen met belangrijke departementen (SZW, I&M, OCW, BZK), de kwaliteit en continuïteit van het controleteam, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid, de beschikbare specialismen, de controlefilosofie, de kennis van wet- en regelgeving, alsmede referenties van gemeenten. Tevens wordt hierbij betrokken de omvang van de aanbieder in relatie tot de veronderstelde flexibiliteit enerzijds en mogelijke kwetsbaarheid (financieel / personeel) anderzijds. 9. Nadat de beslissing is genomen aan welke aanbieder de opdracht voorlopig wordt verstrekt, wordt het benoemingsvoorstel in de gemeenteraad behandeld. 10. Gelijktijdig met het bekendmaken van het besluit aan degene met wie de overeenkomst gesloten wordt, worden de afgewezen aanbieders van dat besluit in kennis gesteld. Zij ontvangen daarover een korte brief met motivering voor de reden van de afwijzing, de verschillen ten opzichte van de uitgekozen offerte en de naam van de begunstigde. Door iedere belanghebbende kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij de opdrachtgever. Pagina 6 van 7

7 Resultaat Een raadsvoorstel waarin op grond van artikel 213 Gemeentewet een voorstel wordt gedaan voor de benoeming van een accountant voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar. Pagina 7 van 7

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Programma van Eisen Accountantsdiensten

Programma van Eisen Accountantsdiensten Programma van Eisen Accountantsdiensten Steller: P(eter) C. Bakker Versie: definitief Datum: 07-01-2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De algemeen certificerende functie... 4 2.1 Jaarrekeningcontrole... 4 2.2

Nadere informatie

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen bijlage : programma van eisen Programma van eisen betreffende de accountantskeuze voor de jaren 205 t/m 207 voor de gemeente Brummen d.d. 0-02-205 . De accountantsfunctie. Algemene eisen en begrippen De

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Programma van eisen. voor de ACCOUNTANT

Gemeente Hoogeveen. Programma van eisen. voor de ACCOUNTANT Gemeente Hoogeveen Programma van eisen voor de ACCOUNTANT in 2005-2007 Inleiding Het huidige contract met de accountant loopt tot en met de controle van de jaarrekening 2004. Het is gesloten in de periode

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Programma van eisen. Leiden, 9 september 2003. Nr. : 03.0118. Dnst. : Griffie In februari 2003 heeft het fractievoorzittersoverleg de Commissie voor de Rekeningen verzocht het proces van de benoeming van

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0 Programma van eisen Accountantscontrole 2013 t/m 2016 Auteur: Documentnummer : P.M.A. Dirix-Knops G.12.01805 Versie: 1.0 Datum: 8 augustus 2012 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente

Nadere informatie

Programma van eisen keuze accountant Borsele

Programma van eisen keuze accountant Borsele Programma van eisen keuze accountant Borsele 2013-2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omschrijving van de opdracht 2.1 Controle jaarrekening 2.2 Controle Single information Single audit 2.3 De natuurlijke

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering (klik hier voor de brief van het college van B&W dd. 15 augustus 2006) 23 augustus 2006 Nummer raadsvoorstel: 147/2006 Onderwerp: Bekrachtiging programma

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Programma van eisen accountantscontrole 2011-2015 Gemeente Eijsden-Margraten

Programma van eisen accountantscontrole 2011-2015 Gemeente Eijsden-Margraten Kenmerk: 11IN003325 Programma van eisen accountantscontrole 2011-2015 Gemeente Eijsden-Margraten 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de Gemeente Eijsden-Margraten met betrekking tot de

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede 1. Inleiding Het contract met EY voor de accountantscontrole eindigt na de controle van het boekjaar 2016. Dat betekent

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum:

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum: Programma van eisen Accountantscontrole 2014 t/m 2017 Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0 Datum: 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Gulpen-Wittem met betrekking tot de accountantsopdracht.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten GEMEENTE HAAREN. Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren

Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten GEMEENTE HAAREN. Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten GEMEENTE HAAREN Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren Telefoon 0411 627282 Fax 0411 627298 E-mail gemeente@haaren.nl Internet www.haaren.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Raadsvoorstel Inleiding In 2005 is met accountantskantoor Deloitte een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van accountantsdiensten

Nadere informatie

Advies- besluit 1. het Plan van Aanpak Aanbesteding accountant 2015-2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Advies- besluit 1. het Plan van Aanpak Aanbesteding accountant 2015-2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen. Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 3 juli 2014 Onderwerp : Aanbesteding accountant Agendapunt : 6a Kenmerk : AB/1410a Bijlage: Plan van Aanpak Aanbesteding Accountant 2015-2018 VNOG Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

Onderwerp Aanbestedingsdocument en bijlagen tbv gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMW gemeenten

Onderwerp Aanbestedingsdocument en bijlagen tbv gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMW gemeenten Vergadering: 14 september 2010 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar F. Geertsema, 0595 447725 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Geertsema) Aan

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel Duo+

Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel Duo+ Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten 2017-2022 Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel Duo+ PvE aanbestedingsdiensten Accountant 19-4-2017 pag. 1 / 15 PvE aanbestedingsdiensten

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2015. De

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van BIJLAGE 5H OZHZ Beschrijving organisatie Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

Accountantscontrole ten behoeve van Gemeente Winterswijk

Accountantscontrole ten behoeve van Gemeente Winterswijk Programma van Eisen Accountantscontrole 2017-2019 ten behoeve van Gemeente Winterswijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Aanbestedingskader... 3 Hoofdstuk 2 Beoordelings- en gunningsprocedure...

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017

Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017 Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Voerendaal met betrekking tot de accountantsopdracht. Het doel van de aanbesteding

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsopdracht. Programma van Eisen Gemeente Nuth

Aanbesteding accountantsopdracht. Programma van Eisen Gemeente Nuth Aanbesteding accountantsopdracht Programma van Eisen Gemeente Nuth 1 - INHOUDSOPGAVE Blz 1 Inleiding 3 1.1 doel van de aanbesteding 1.2 voorbehoud 1.3 informatieronde 1.4 indienen van de offerte 1.5 opening

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DE ALGEMENE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DE ALGEMENE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DE ALGEMENE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN De ondergetekenden: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 213 Gemeentewet Artikel 213 1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole 1. Voorwerp van de opdracht 1.1.1 Naam van het project De gemeente Rozendaal geeft de volgende naam aan het project: meervoudige onderhandse aanbesteding

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT.

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. i O 2 JAN.2014 6. Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. 1. Inleiding De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR22206_1. Controleverordening gemeente Hengelo 2004

CVDR. Nr. CVDR22206_1. Controleverordening gemeente Hengelo 2004 CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR22206_1 22 maart 2016 Controleverordening gemeente Hengelo 2004 De raad der gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart

Nadere informatie

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS; gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01515 / en Algemeen Interne Controleplan 2014 portefeuillehouder M.A. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door M. Gobati datum/voorstel nr 18 augustus 2014

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie

Programma van eisen accountantscontrole Gemeente Eijsden-Margraten

Programma van eisen accountantscontrole Gemeente Eijsden-Margraten Programma van eisen accountantscontrole 2015-2018 Gemeente Eijsden-Margraten 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Eijsden-Margraten met betrekking tot de accountantsopdracht.

Nadere informatie