Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten"

Transcriptie

1 Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten

2 Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar De huidige accountant zal de controle en de verslaglegging over het jaar 2014 volledig afronden. De gemeente kiest een accountant die qua profiel en functievervulling goed bij de gemeente past en die zijn diensten tegen een concurrerende prijs aanbiedt. Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met één leverancier met een minimale looptijd van twee jaar met de mogelijkheid voor de gemeente deze overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen. 1. Algemene Eisen Algemeen De accountant dient te voldoen aan de gedragscode en beroepsregels registeraccountants. Daarnaast dient de accountant conform wet- en regelgeving, de gemeentewet, de BBV, de geldende gemeentelijke verordeningen en ministeriële controleprotocollen te werken. 1.1 Beroepskwalificaties Het accountantskantoor dient duidelijk inzicht te geven in het kwaliteitsniveau van de functionarissen die ingezet worden bij de uitvoering van het controlewerk binnen de diverse organisatieonderdelen. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de controleleiders, die tevens contactpersonen zijn voor de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente. Verder dient het accountantskantoor inzicht te geven in de kwaliteit van het management van het accountantskantoor. De leidinggevenden van het accountantskantoor dienen in ieder geval deel uit te maken van de beroepsgroep der accountants als bedoeld in artikel 393, 1e lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer dit niet het geval is dient dit in de offerte gemotiveerd te worden aangegeven. 1.2 Kwalificaties backoffice Naast de specifieke accountantsdeskundigheid is het in relatie tot de accountantscontrole van belang dat kundigheden op het gebied van fiscaliteit, diepteonderzoeken, bedrijfsvergelijkingen, EDP-audit, ICT, treasury, juridische vraagstukken, milieuproblematiek, organisatorische aspecten aanwezig zijn binnen het accountantskantoor. Het accountantskantoor moet voldoen aan deze eis met een uitwerking in nr. 3 van het in te dienen Plan van Aanpak 1.3 Ervaring met accountantsdiensten voor gemeenten Het accountantskantoor dient ervaring te hebben met de controle van gemeenten en goed op de hoogte te zijn van de specifieke gemeentelijke kenmerken. 1.4 Continuïteitswaarborgen personeel, vast aanspreekpunt Uitgangspunt is dat er voor de gehele contractperiode sprake is van een vast controleteam en een vast aanspreekpunt voor raad, college en ambtelijke organisatie. Het accountantskantoor dient het voorgaande middels een plan te waarborgen zodat medewerkers van het accountantskantoor tijdens de contractperiode langdurig worden

3 ingezet bij de controlewerkzaamheden van de gemeente Lisse/Noordwijkerhout/Teylingen. Aan de accountant wordt verzocht het percentage uitstroom van medewerkers (werkzaam in de beleidsveld) aan te geven over de afgelopen vier jaren. Het aantal personeelswisselingen dient tot een minimum beperkt te worden. De medewerkers hebben kennis van en ervaring met de uitvoering van de werkzaamheden bij gemeenten. Het accountantskantoor moet voldoen aan deze eis met een uitwerking in nr. 1 van het in te dienen Plan van Aanpak. 1.5 Goed geïnformeerd, heeft kennis van de opzet van de huidige administratie Het is van belang dat het accountantskantoor goed op de hoogte is van de voor de gemeente relevante ontwikkelingen en hierin de gemeente kan ondersteunen en adviseren. Het accountantskantoor dient vroegtijdig op de hoogte te zijn van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en heeft in dit kader een dusdanige relatie met de rijksoverheid of andere instanties dat deze informatie ook vroegtijdig bekend is. Daarnaast is de accountant op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, automatisering, fiscale regelgeving. Het functioneren van de huidige opzet en inrichting van de administratieve organisatie is de basis voor de offerte van de accountant. Eventuele verbeterpunten over de opzet en inrichting worden in de management letter aangegeven. Na de gunning kan dit geen aanleiding zijn voor meerwerk vanwege onvoorziene omstandigheden. Ten aanzien van de controle van de jaarrekening vindt tijdig terugkoppeling plaats ten aanzien van de toereikendheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens alsmede de toegepaste grondslagen. Voor de afrondingsfase van de controlewerkzaamheden behoren de desbetreffende zaken te zijn afgestemd met de opdrachtgever. Het accountantskantoor moet voldoen aan deze eis met een uitwerking in nr. 2 en nr. 3 van het in te dienen Plan van Aanpak. 1.6 Reactiesnelheid Het accountantskantoor dient snel en adequaat te kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen binnen en buiten de gemeente. Het accountantskantoor dient middels een plan duidelijk aan te geven of zij dit kan garanderen, hoe zij dit organiseert en welke mate van flexibiliteit aanwezig is. Voor wat betreft het snel en adequaat inspelen op actuele gebeurtenissen verwachten wij dat rekening gehouden wordt met de vergadercyclus van de gemeente. Het accountantskantoor moet voldoen aan deze eis met een uitwerking in nr. 4 en nr. 3 van het in te dienen Plan van Aanpak. 1.7 Klachtenprocedure Het accountantskantoor dient een procedure voor de afhandeling van klachten van de gemeente te hebben en dient inzicht te geven in deze klachtenprocedure. 1.8 Onafhankelijkheid De accountant dient een onafhankelijke (rechts-) positie in te nemen binnen de gemeente. Dat betekent dat, om belangenverstrengeling te voorkomen, geen andere (additionele) diensten door het accountantskantoor worden verricht bij de gemeente Lisse/Noordwijkerhout/Teylingen (bijvoorbeeld interim-management, administratieve dienstverlening of projectmanagement).

4 2. CONTROLE EISEN 2.1 Algemene eisen en begrippen De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de accountant, dient te geschieden aan de hand van de bestaande controleprotocollen/controleverordeningen en dient te bevatten: - het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; - het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; - het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels als bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; - bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken alsmede over gesignaleerde onrechtmatigheden in de jaarrekening. De verklaring voor de jaarrekening moet gereed zijn in; Perceel Gemeente Datum gereed Perceel 1 Lisse Week Perceel 2 Noordwijkerhout Week 17 Perceel 3 Teylingen Week De interim-controle moet gereed zijn in; Perceel Gemeente Datum gereed Perceel 1 Lisse Week Perceel 2 Noordwijkerhout Week 46 Perceel 3 Teylingen Week 2.2 De rapportage- en goedkeuringstoleranties De volgende rapportage- goedkeuringstoleranties worden gehanteerd op basis van de geldende controleprotocollen/controleverordeningen. Deze zijn als bijlage toegevoegd. Perceel Gemeente Grensbedrag Perceel 1 Lisse Perceel 2 Noordwijkerhout Perceel 3 Teylingen

5 Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend Fouten in de jaarrekening (% lasten) 1% >1%<3% - 3% Onzekerheden in de controle (% lasten) 3% >3%<10% 10% - Sisa verantwoording SISA controles vallen onder de normale werkzaamheden voor het controleren van de jaarrekening. Voor andere accountantsverklaringen, zoals verklaringen bij subsidies, worden aparte opdrachten verstrekt. De verantwoording wordt als bijlage van de jaarrekening verstuurd. 2.3 Specifieke controleopdrachten en additionele diensten De Opdrachtgever voert jaarlijks specifieke (projecten)activiteiten uit voor diverse overheden en instanties die, op grond van subsidie- of contractvoorwaarden, regelmatig een afzonderlijke Accountantsverklaring vereisen bij de financiële verantwoording. De aard en omvang van de accountantscontrole, wordt bepaald door de vigerende specifieke regelgeving. Zowel het aantal als de omvang van deze (project) activiteiten varieert jaarlijks. Ook kunnen de subsidievoorwaarden verschillen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoordingen in overeenstemming met de subsidievoorwaarden. Het is van groot belang dat de accountant bijdraagt om, rekening houdend met de specifieke subsidievoorwaarden, de projectadministratie op een praktische en efficiënte wijze uit te voeren. Mogelijke interpretatieverschillen over de wijze van verantwoorden dienen vroegtijdig te worden voorkomen. De accountant moet bereid zijn om, voorafgaande aan de uitvoering van een specifieke controleopdracht en rekening houdend met de subsidievoorwaarden, de aard en omvang van een project en de controle door de Opdrachtgever zelf, in overleg met Opdrachtgever een all in prijs (exclusief BTW) overeen te komen. Additionele diensten De Opdrachtgever verwacht van de accountant, dat hij naast zijn controleactiviteiten, in staat is tot het uitvoeren van een aantal additionele diensten. Te denken valt aan onderwerpen als: Public Governance (in control statements) Risicobeheer respectievelijk riskmanagement Fiscale zaken. De Opdrachtgever wil op afroep een beroep kunnen doen op deze additionele dienstverlening. De Opdrachtgever behoudt zich overigens het recht voor deze dienstverlening (zoals genoemd in 2.3) ook bij een ander, dan de opdrachtnemer van de aanbestede accountantsdiensten, af te nemen. Te allen tijde gelden voor extra arbeid de inkoopvoorwaarden van de gemeente. Het accountantskantoor moet voldoen aan deze eis met een uitwerking in nr. 5 van het in te dienen Plan van Aanpak.

6 2.4 Natuurlijke Adviesfunctie Deze dient op eigen initiatief of op verzoek van de Opdrachtgever plaats te vinden. Onder de natuurlijke adviesfunctie verstaan we alle activiteiten ten behoeve van de Opdrachtgever voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang, bijvoorbeeld adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van uitgebrachte (concept)rapportages. Ook een signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico s is hier van belang. Een afzonderlijke adviesopdracht wordt hiervoor niet gegeven. Het karakter van de natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct aanspreekbaar is. Overleg met het management en bestuursleden wordt gezien als passend binnen de natuurlijke adviesfunctie. De Opdrachtgever verlangt van de accountant een pro-actieve en creatieve opstelling. Het zijn adviezen, vaak van beperkte omvang: die een logisch gevolg zijn van de controlebevindingen; die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van besprekingen van bepaalde rapportages; die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het beoordelen van nieuwe procedures, andere werkwijzen en de inrichting van de administratieve organisatie; die voortvloeien uit bevindingen in andere gemeenten; die voortvloeien uit ontwikkelingen op het vakgebied; die voortvloeien uit informatie van de rijksoverheid. Separaat kan de accountant worden gevraagd een advies uit te brengen dat de natuurlijke adviesfunctie overstijgt (voor zover niet strijdig met de onafhankelijke positie van de accountant als controlerend accountant). Dit betreft doorgaans uitgebreidere advisering van meer specialistische aard binnen het ruim gedefinieerde vakgebied accountancy, fiscaliteit en aanverwante vakgebieden. Deze werkzaamheden dienen te vallen onder de functies van Specifieke opdrachten en additionele diensten. 2.5 Bestuurlijke verhoudingen, structureel overleg Wij verwachten dat de accountant invulling geeft aan een structureel overleg met de raad, of indien van toepassing de auditcommissie, in ieder geval bij het controleplan, de managementrapportage en de jaarrekening. Tevens wordt een actieve houding verwacht vwb het organiseren van workshops voor raden en auditcommissies over bijvoorbeeld actuele thema s zoals de 3 Decentralisaties vanuit de financiële monitoring bezien en dat deze deel uitmaken van de offerte. 2.6 Visie op rol en taak accountant, controlevisie, partnership en duurzaamheid De opdrachtgever verwacht van de accountant een beschrijving van haar visie over de samenwerking met de gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) zoals de: - rol en taak van de accountant - controlevisie - partnership - bestuurs- en beleidsfilosofie gemeentelijke overheid - duurzaamheid Het accountantskantoor moet voldoen aan deze eis met een uitwerking in nr. 6 van het in te dienen Plan van Aanpak. 2.7 Evaluatie

7 De opdrachtgever verwacht van de accountant een beschrijving over hoe de evaluatie met raad (auditcommissie), college en ambtelijke organisatie in te richten. In de evaluatie moet in ieder geval terugkomen de samenwerking rondom het jaarrekeningtraject en hoe is omgegaan met de afgesproken termijnen.

8 Aan alle voorgaande eisen dient te worden voldaan. Er wordt een offerte verwacht waarin deze eisen in een zelfde volgorde terug te vinden zijn en duidelijk herkenbaar omschreven. Daarnaast wordt van de inschrijver verwacht dat hij een plan van aanpak schrijft, waarin hij minimaal een uiteenzetting geeft over de volgende onderwerpen: 1. Continuïteit van de dienstverlening U beschrijft hoe u de continuïteit van de dienstverlening en van het controleteam kunt waarborgen gedurende de gehele looptijd van het contract. 2. Pro activiteit U geeft aan op welke wijze u ons in kennis stelt van interne en externe trends die naar uw mening relevant zijn voor de gemeente, mede in verband met de risico s die daaruit mogelijk voortkomen. Hiermee begeleidt de gemeente naar de toekomst. 3. Deskundigheid U geeft inzicht in kundigheden binnen het kantoor van inschrijver op het gebied van administratieve organisatie en interne controle, fiscaliteit, diepteonderzoeken, bedrijfsvergelijkingen, EDP-auditing, ICT en treasury. 4. Flexibiliteit In uw plan van aanpak geeft u aan op welke momenten u denkt te rapporteren aan uw opdrachtgever. Daarbij houdt u rekening met de vergadercyclus van de gemeente. Het is de nadrukkelijke wens van de opdrachtgever om managementletter/boardletter in de (audit)commissie te kunnen bespreken voor het einde van het jaar en de resultaten van de jaarrekeningcontrole uiterlijk in de maand mei, maar liever eerder. 5. Specifieke controleopdrachten en additionele diensten In uw plan van aanpak omschrijft u hoe om te gaan met specifieke controleopdrachten en additionele diensten (max. 1 A-4 per onderwerp). 6. Visie op rol en taak accountant U beschrijft op welke wijze u in uw bedrijfsvoering invulling geeft aan het begrip duurzaamheid. Voor wat betreft o.a. partnership en controlevisie wordt van u verwacht dat aangegeven wordt hoe om te gaan met de organisatie op deze punten en hoe de organisatie mee te nemen in het gewenste partnership en de controlevisie/controlewerkzaamheden. Uw plan van aanpak dient anoniem te zijn (geen foto s, bedrijfsnaam of verwijzingen), en ingediend te zijn op wit a4 papier, portrait, lettertype arial 10pt. Zowel analoog als digitaal.

9 3. Overige Bepalingen 3.1 Duur overeenkomst Na besluitvorming in de desbetreffende gemeenteraad wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid van twee keer een verlenging van één jaar. In totaal maximaal 4 jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden na een positieve evaluatie en is afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking op o.a. bedrijfsvoering. 3.2 Vaste prijs Wij verwachten van de accountant een vaste prijs per jaar. Met een specificatie hoe deze prijs tot stand is gekomen, met hierin de volgende onderdelen benoemd: - interim-controle - eindejaar controle jaarstukken, inclusief Sisa - overige werkzaamheden Tevens wordt verzocht de urentarieven van de volgende rollen te specificeren: Partner / Directeur Senior-manager Manager Assistent-manager Gevorderd assistent Beginnend assistent In de Bijlage bevindt zich het in te vullen Inschrijfformulier voor de verschillende prijzen Uurtarieven meerwerk Wij verwachten dat de accountant aangeeft wat onder meerwerk moet worden verstaan.. Meerwerk is alleen mogelijk voor additionele diensten, na voorafgaande prijsopgave en alleen met wederzijdse toestemming. Zodra er zicht is op meerwerk wordt dit terstond gemeld aan de andere partij. 3.4 Criteria beoordeling offertes De ingediende offertes worden op de volgende criteria beoordeeld. De genoemde percentages geven de weging aan. Prijs 25% Presentatie/Verificatie met beoogd accountant 20% Kwaliteit met als onderverdeling: 55% continuïteit van de dienstverlening 13 pro-activiteit 13 deskundigheid 04 flexibiliteit 08 Specifieke controleopdrachten 04 Visie op rol en taak accountant 13 Totaal 100%

10 Economisch meest voordelige inschrijving De gemeente heeft subgunningcriteria opgesteld om te komen tot een beoordeling van de economisch meest voordeling inschrijving. De subgunningcriteria hebben betrekking op de wensen die de gemeente stelt aan de kwaliteit en de prijs van de aanbieding. De Inschrijver die de hoogste totaalscore heeft behaald voor alle subcriteria gezamenlijk is de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving. Aan deze Inschrijver wordt de Opdracht gegund. SubGunningscriteria Weging Prijs 25 % Presentatie/verificatiegesprek 20% Kwaliteit 55 % Totaal 100 % Bij gelijke score geeft de score behaald op het criterium kwaliteit de doorslag. In geval er dan nog sprake is van een gelijke score vindt loting plaats. Beoordeling kwaliteit: Voor het gunningscriterium kwaliteit kunt u zich onderscheiden op de onderdelen: - plan van aanpak (criteria kwaliteit 1,2,3,4,5, en 6) Op ieder onderdeel wordt uw inschrijving beoordeeld met een waardering van 0 tm 10. Score Antwoord Beoordeling Waardering 1 t/m Ontbreekt (Een deel van) de toelichting ontbreekt 0 punten 10 Niet overeenstemmend De gegeven informatie voldoet niet aan de 1 punt verwachtingen resp. geeft de gemeente te Matig overeenstemmend Overeenstemmend Onderscheidend weinig informatie De gegeven toelichting is niet volledig in overeenstemming met de verwachtingen van de gemeente. Er ontbreekt informatie omtrent belangrijke punten. De wijze van invulling laat openingen over. De gegeven toelichting is volledig in overeenstemming met de verwachtingen van de gemeente. De gegeven toelichting is volledig in overeenstemming met de verwachtingen in het programma van eisen. Is bovendien innoverend en positief onderscheidend ten opzichte van de andere aanbieders. Aanbieder toont een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. 3 punten 7 punten 10 punten

11 Beoordeling Prijs: De prijs wordt beoordeeld aan de hand van de volgende formule: Laagst ingediende prijs x 25 Ingediende prijs aanbieder De aangeboden prijzen zijn reëel en transparant. Een prijs van nul euro en negatieve prijzen worden dit niet geacht te zijn. 3.5 Presentatie Met de maximaal vier inschrijvers kan een verificatiegesprek worden gevoerd. Zij worden hiervoor uitgenodigd nadat er een beoordeling van de prijs en de gunningcriteria kwaliteit 1 t/m 6 heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft de aanbieder de mogelijkheid de offerte toe te lichten. Het is van groot belang dat het gesprek plaatsvindt met diegene van het accountantskantoor (en wanneer mogelijk ook de plaatsvervanger hiervan), die uiteindelijk ook de werkzaamheden gaat coördineren/verrichten voor de gemeente. Er kunnen vragen gesteld worden door leden van de selectiecommissie. Volgens een vooraf vastgestelde scoringslijst worden er punten toegekend. Deze punten worden opgeteld bij de reeds behaalde punten. Hieruit volgt de ranking.

12 Bijlage : Inschrijfformulier Ondergetekende, verklaart zich door ondertekening bereid de gevraagde dienstverlening overeenkomstig alle bepalingen in dit beschrijvend document aan te nemen voor het vaste bedrag per jaar van:. (bedrag in cijfers) zegge. Euro (bedrag in letters). Dit bedrag is als volgt te specificeren: Met een specificatie hoe deze prijs tot stand is gekomen, met hierin de volgende onderdelen benoemd: Inzet aantal uren Functie- type * Uurtarief Interim Jaarrekening, incl. Sisa Overige ** Euro per onderdeel Interim Jaar- Overig rekening, incl. Sisa Partner / Directeur Senior-manager Manager Assistentmanager Gevorderd assistent Beginnend assistent Subtotaal Totaal 0 * Naamgeving functietype kan bij inschrijvers verschillend zijn ** Overige uren, bijvoorbeeld voor het geven van presentaties en toelichtingen Specificatie onderwerp Totaal ureninzet Kosten inzet Interim-controle Eindejaar controle jaarstukken Overige werkzaamheden N.B. Alle velden dienen ingevuld te worden. Niet ingevulde velden worden geacht nul euro te zijn. Alle genoemde bedragen dienen in euro s te zijn, exclusief BTW, inclusief alle additionele kosten.

13 Aldus naar waarheid ingevuld, Naam inschrijver Naam (tekenbevoegde) functionaris Functie: Handtekening: Datum:

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van BIJLAGE 5H OZHZ Beschrijving organisatie Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van

Nadere informatie

Programma van Eisen Accountantsdiensten

Programma van Eisen Accountantsdiensten Programma van Eisen Accountantsdiensten Steller: P(eter) C. Bakker Versie: definitief Datum: 07-01-2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De algemeen certificerende functie... 4 2.1 Jaarrekeningcontrole... 4 2.2

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede 1. Inleiding Het contract met EY voor de accountantscontrole eindigt na de controle van het boekjaar 2016. Dat betekent

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

Programma van eisen keuze accountant Borsele

Programma van eisen keuze accountant Borsele Programma van eisen keuze accountant Borsele 2013-2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omschrijving van de opdracht 2.1 Controle jaarrekening 2.2 Controle Single information Single audit 2.3 De natuurlijke

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole 1. Voorwerp van de opdracht 1.1.1 Naam van het project De gemeente Rozendaal geeft de volgende naam aan het project: meervoudige onderhandse aanbesteding

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Bijlage 5B Alblasserdam

Bijlage 5B Alblasserdam Bijlage 5B Alblasserdam Beschrijving organisatie Alblasserdam is een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke diversiteit. De verbinding met de rivier

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen bijlage : programma van eisen Programma van eisen betreffende de accountantskeuze voor de jaren 205 t/m 207 voor de gemeente Brummen d.d. 0-02-205 . De accountantsfunctie. Algemene eisen en begrippen De

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Raadsvoorstel Inleiding In 2005 is met accountantskantoor Deloitte een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van accountantsdiensten

Nadere informatie

Advies- besluit 1. het Plan van Aanpak Aanbesteding accountant 2015-2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Advies- besluit 1. het Plan van Aanpak Aanbesteding accountant 2015-2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen. Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 3 juli 2014 Onderwerp : Aanbesteding accountant Agendapunt : 6a Kenmerk : AB/1410a Bijlage: Plan van Aanpak Aanbesteding Accountant 2015-2018 VNOG Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 juni 2017 Griffie Griffie Voorstelnummer 2017.00003 Datum 16 mei 2017 Onderwerp Aanbesteding accountantsdiensten 2018-2020 Programma Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT.

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. i O 2 JAN.2014 6. Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. 1. Inleiding De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DE ALGEMENE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DE ALGEMENE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DE ALGEMENE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN De ondergetekenden: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Aanbesteding accountant VRHM

Aanbesteding accountant VRHM 2. 1. Samenvatting voorstel Het contract met de accountant (Deloitte) is per 31 december 2015 afgelopen. Daarom is een nieuwe (onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN 1 Uitgegeven: 23 december 2011 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017

Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017 Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Voerendaal met betrekking tot de accountantsopdracht. Het doel van de aanbesteding

Nadere informatie

Programma van eisen & wensen (PvE)

Programma van eisen & wensen (PvE) IBMN-2016-WIL-MV-001 Programma van eisen & wensen (PvE) Accountantscontrole november 2016 IBMN-2016-WIL-MV-001 Versie 0.2 Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (V0.2) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 213 Gemeentewet Artikel 213 1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet)

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) De raad van de gemeente Heusden besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen:

Nadere informatie

ten behoeve van de Gemeente Barneveld

ten behoeve van de Gemeente Barneveld Aanbesteding Accountantsdiensten 2014-2017 ten behoeve van de Gemeente Barneveld Informatie document Opdrachtgever: Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld Bezoekadres Raadhuisplein 2 Contactpersoon:

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie