Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole"

Transcriptie

1 REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Raadsvoorstel Inleiding In 2005 is met accountantskantoor Deloitte een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van accountantsdiensten in de periode In 2009 heeft de raad besloten de huidige overeenkomst met één jaar te verlengen tot en met boekjaar Verdere verlenging is niet meer mogelijk. Feitelijke informatie Voor het boekjaar 2011 moet de gemeente de accountantsdiensten opnieuw aanbesteden. Aan uw raad komt op grond van de Controleverordening (artikel 2) de bevoegdheid toe om voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast te stellen en om de accountant te benoemen. In genoemde verordening worden voorwaarden vermeld waaraan het programma van eisen moet voldoen. Verder zijn hierin eisen opgenomen over de accountantscontrole, opdrachtverlening aan de accountant, informatieverstrekking tussen accountant en gemeente en overige controles en opdrachten. Afweging Het nieuwe programma van eisen is ten opzichte van het huidige programma van eisen, dat als uitgangspunt gebruikt is, geactualiseerd en verbeterd, en voldoet aan de in de Controleverordening gestelde eisen. Onder andere de volgende elementen maken deel uit van het programma van eisen: de natuurlijke adviesfunctie; de eisen aan het accountantsteam; het plan van aanpak; de gunningscriteria en de weging daarvan in procenten. Doel is een verbintenis aan te gaan voor 4 jaar: in het programma van eisen is de mogelijkheid opgenomen om de overeenkomst van een jaar met drie maal één jaar te verlengen. Inkoop De raming van de opdrachtsom ligt onder het Europese drempelbedrag van ,-. Voor het uitvoeren van de aanbesteding wordt gekozen voor de procedure meervoudig onderhands aanbesteden. Drie accountantskantoren worden uitgenodigd om in te schrijven op het programma van eisen. Dit zijn accountantskantoren met veel ervaring bij gemeenten. Procedure De aanbesteding van de accountantscontrole is op 9 november 2010 in de auditcommissie behandeld. De auditcommissie adviseert een onderhandse aanbesteding waarbij drie accountantskantoren worden uitgenodigd om in te schrijven op het programma van eisen en heeft, met enkele kleine aanpassingen, ingestemd met het programma van eisen. Na vaststelling van het programma van eisen door uw raad wordt de aanbestedingsprocedure gevoerd die leidt tot een raadsvoorstel tot benoeming van een accountant in de raadsvergadering van 10 mei

2 REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems 2

3 REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 16 november 2010, KCHH01; gelet op de Controleverordening gemeente Heusden; gelet op het advies van de auditcommissie; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten vast te stellen. de griffier, de plaatsvervangend voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf dhr. ing. A.P.M. van den Hoven 3

4 Programma van Eisen Accountantsdiensten Gemeente Heusden

5 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ACCOUNTANTSDIENSTEN 2.1. Uitgangspunten 2.2. Certificerende functie 2.3. Overige verantwoordingen 2.4. Natuurlijke adviesfunctie 2.5. Overige advisering en ondersteuning 2.6. Accountantsteam 2.7. Rapportages en besprekingen 2.8. Plan van Aanpak 2.9. Looptijd overeenkomst en contract Prijzen en prijsaanpassingen 3. AANBESTEDING 3.1. Aanbestedingsprocedure 3.2. Uitsluitingsgronden 3.3. Nadere informatie 3.4. Inschrijving op de aanbesteding 3.5. Toelichting en presentatie 3.6. Gunningcriteria BIJLAGEN: 1. Inkoopvoorwaarden gemeente Heusden 2. Inschrijfstaat 3. Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heusden + relevante onderdelen Controleprotocol controle

6 1. INLEIDING De gemeente heeft tot en met het controlejaar 2010 een overeenkomst voor de accountantscontrole. Voor de periode vanaf het controlejaar 2011 (vanaf 1 april 2011) wil de gemeente Heusden een nieuwe overeenkomst aangaan. Zij heeft hiervoor een onderhandse aanbestedingsprocedure opgestart. Voor de aanbesteding zijn meerdere partijen uitgenodigd om in te schrijven. De eisen, wensen en de procedure voor het indienen van deze aanbieding zijn vermeld in dit Programma van Eisen Accountantsdiensten Gemeente Heusden. De gemeente heeft de intentie een verbintenis aan te gaan voor een periode van 4 jaar; de overeenkomst wordt telkens gesloten voor 1 jaar met een optie tot verlenging van drie keer 1 jaar. De overeenkomst is resultaatgericht en kent een vaste vergoeding voor het bereiken van de te verwachten resultaten, zoals in het Programma van Eisen wordt omschreven, onafhankelijk van de noodzakelijke inzet door de accountant. De opdracht omvat accountantsdiensten die leiden tot verklaringen bij verantwoordingen. De overeenkomst wordt vastgelegd in een contract, dat gebaseerd is op dit Programma van Eisen. Dit programma van eisen is bedoeld om de uitgenodigde partijen de mogelijkheid te bieden op een goede en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht. 3

7 2. ACCOUNTANTSDIENSTEN 2.1 Uitgangspunten De opdrachtgever (de raad van de gemeente Heusden) wenst een meerjarige verbintenis aan te gaan met een accountant voor enerzijds de controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening van de gemeente Heusden en anderzijds het verrichten van (aanvullende) controlewerkzaamheden voor het afgeven van overige verklaringen bij verantwoordingen ten behoeve van Ministeries en Provincie. De opdrachtgever gaat uit van de minimale en wettelijk noodzakelijke controle werkzaamheden benodigd voor een deugdelijke grondslag van het oordeel in de verklaring. Naast de algemene grondslagen voor de accountantsdienstverlening zijn specifiek de gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), het Besluit Leningvoorwaarden Decentrale Overheden, de Wet Gemeenschappelijke regelingen, de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, wettelijke uitvoeringsbepalingen en controleprotocollen van diverse ministeries en andere overheden, raadsbesluiten en gemeentelijke verordeningen, concernrichtlijnen etc. van toepassing. Het verrichten van de werkzaamheden is voorbehouden aan de beroepsgroep der Registeraccountants (als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek). De aard en omvang van de werkzaamheden bepaalt de accountant op basis van de Gedrags- en Beroepsregels (deugdelijke grondslag). De opdrachtgever verlangt deugdelijke rapportages over de controlewerkzaamheden. Naar aanleiding van de interim controle wordt een managementletter en een boardletter (een samenvatting van de managementletter) uitgebracht. Dit gebeurt doorgaans in het najaar. De managementletter/boardletter concentreert zich vooral op processen, terwijl het verslag van bevindingen zich richt op de jaarrekening. De accountant zal, binnen de controlewerkzaamheden, tevens voor de opdrachtgever de natuurlijke adviesfunctie vervullen over alle van belang zijnde zaken die voortvloeien uit de controlewerkzaamheden, evenals het voeren van overleg met en het geven van presentatie aan de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat er van uit dat deze zaken in alle redelijkheid in de aanbieding zijn ingesloten. De accountant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst geen belangen behartigen die in conflict zijn met de belangen van de gemeente Heusden. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen werkzaamheden wijzigen naar aard en omvang als gevolg van politieke en wettelijke ontwikkelingen en wijzigingen in de interne planning van de gemeente Heusden. De opdrachtnemer dient hier flexibel mee om te kunnen gaan. De werkzaamheden en de daarop aansluitende verslaglegging dienen plaats te vinden binnen de planning en control cyclus van de gemeente en de daarbij door de opdrachtgever vastgelegde tijdslimieten. Voor de certificerende functie dient te worden uitgegaan van de percentages voorgeschreven in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en controleprotocol. Deze percentages zijn ook van toepassing op de (deel)verklaringen. 2.2 Certificerende functie De certificerende functie is vastgelegd in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en in de betreffende verordening van de gemeente Heusden. Bij de certificerende functie bepaalt de accountant zelfstandig de noodzakelijk geachte werkzaamheden om te komen 4

8 tot een deugdelijke grondslag voor zijn oordeel. De accountantscontrole is gericht op de gemeente Heusden en zal jaarlijks dienen te resulteren in: Accountantsverklaring als bedoeld in artikel 4 Besluit accountantscontrole gemeenten. Verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 5 Besluit accountantscontrole gemeenten. Managementletter/boardletter. Rapport inzake bevindingen van het specifieke deel van de controle, als bedoeld in artikel 2 lid 4 van de controleverordening van de gemeente Heusden. De eventuele rapportages zoals vermeld in artikel 6 en artikel 7 van de controleverordening van de gemeente Heusden. De jaarrekening dient te worden beoordeeld op: Rechtmatigheid. Getrouwheid. In het kader van de single-audit gedachte dient bij de controle ook een oordeel over de juiste toepassing van de regelgeving te worden gegeven. Tevens dienen risico s voor de gemeente, gerelateerd aan de opgemaakte jaarrekening, gesignaleerd te worden. 2.3 Overige verantwoordingen De accountant dient ook aanvullende werkzaamheden te verrichten in het kader van het afgeven van verklaringen bij (deel)verantwoordingen ten behoeve van Ministeries en Provincie. Voor het grootste deel zijn deze werkzaamheden op jaarbasis in te plannen. Daarnaast zijn er deelverklaringen van meer incidentele aard, afhankelijk van de activiteiten in de loop van het jaar. 2.4 Natuurlijke adviesfunctie Deze onlosmakelijk aan de certificerende functie verbonden activiteit omvat adviezen van beperkte omvang die een directe relatie hebben met de activiteiten van de certificerende functie. Deze advisering vindt plaats op eigen initiatief van de accountant, dan wel op verzoek van de gemeente. Hierbij valt te denken aan adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van de (concept)rapportages, alsmede adviezen als gevolg van relevante externe ontwikkelingen. Ook het op mondeling dan wel schriftelijk verzoek adviseren over de ontwikkeling van instrumenten voor de controlfunctie kan tot de natuurlijke adviesfunctie gerekend worden. Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt ook gerekend het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren inzake actuele ontwikkelingen op o.a. het gebied van planning & control, fiscale aangelegenheden, administratieve organisatie, risicobeheer, etc. Van de inschrijver wordt dus een proactieve houding verwacht, waarbij afstemming plaatsvindt met concerncontroller. Ook dient er op basis van bedrijfseconomische kennis van buiten de branche gemeenten te worden geadviseerd. De accountant zorgt tevens actief voor een informatiestroom richting de organisatie met betrekking tot het vakgebied. Verder worden onder deze functie verstaan: alle activiteiten ten behoeve van de gemeentelijke organisatie voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant. De natuurlijke adviesfunctie is onlosmakelijk verbonden met de certificerende functie en dient volledig deel uit te maken van de aanbieding. 5

9 2.5 Overige advisering en ondersteuning Eventuele aanvullende opdrachten, anders dan voortvloeiend uit de natuurlijke adviesfunctie, zullen in nader overleg worden besproken. In de inschrijfstaat dient u de uurtarieven voor de verschillende functieniveaus aan te geven. Voor overige dienstverlening en ondersteuning is er geen automatisme om in te huren bij de gecontracteerde accountant. 2.6 Accountantsteam De accountant dient bij inschrijving opgave te verstrekken van het kwaliteitsniveau (naar opleiding, ervaring en functie) van de samenstelling van het team van deskundigen dat voor de gemeente Heusden ingezet zal gaan worden. De dienstverlener is verplicht om in geval van wijziging hierin, gedurende de looptijd van de overeenkomst, de opdrachtgever terstond hiervan in kennis te stellen. De gemeente heeft het recht om in voorkomende gevallen, mits er duidelijk zwaarwegende en aannemelijk gemaakte redenen voor zijn, van de dienstverlener te verlangen een teamlid door een ander persoon te vervangen. De onafhankelijke, onpartijdige en kritische rol van het team dient in de aanbieding aannemelijk gemaakt te worden. Het team dient professioneel te zijn: d.w.z. kennis van zaken hebben, ervaring uitstralen, afspraken nakomen, communicatief goed onderlegd zijn, een zakelijk en open houding ten opzichte van de dienst en het concern hebben In geval van wijziging door het accountantsbureau van de leidinggevende accountants heeft de gemeente het recht om het lopende contract binnen 6 maanden na deze wijziging eenzijdig te ontbinden. Er moet sprake zijn van een directe (ook fysieke) bereikbaarheid van de teamleiding, duidelijkheid moet bestaan over responstijden bij spoedvragen, het werken met vaste teams en aanspreekpunten. 2.7 Rapportages en besprekingen Naast het normaal overleg conform de fasering in de certificerende functie, kan aanvullend overleg plaatsvinden voor de adviesfunctie wanneer de opdrachtgever of de accountant dit nodig acht. Deze overleggen worden geacht te vallen onder de natuurlijke adviesfunctie. In de rapportages besteedt de accountant, behalve aan de te rapporteren fouten en onzekerheden, in elk geval aandacht aan de bevindingen over het financieel beheer, de geautomatiseerde gegevensverwerking en de planning en control - instrumenten. In de managementletter besteedt de accountant aandacht aan de verbeterpunten in de opzet en de werking van de AO/IC en meer specifiek van het financieel beheer (inclusief budget- en kredietbewaking), de geautomatiseerde gegevensverwerking en de planning en control - instrumenten en het risicomanagement, echter slechts indien en voor zover de accountantscontrole daartoe aanleiding geeft (natuurlijke adviesfunctie). De boardletter wordt aangeboden aan de auditcommissie, de managementletter aan het college. De controlewerkzaamheden worden regelmatig door het jaar uitgevoerd en uiterlijk 2 weken na aanlevering van de conceptjaarrekening afgerond. Het definitieve accountantsverslag en de accountantsverklaring worden binnen 3 weken na afronding van de controlewerkzaamheden aangeleverd. De hiermee verband houdende activiteiten zijn: Ambtelijke bespreking van het controleplan en managementletter/boardletter; Bespreking van het controleplan en boardletter met auditcommissie; Ambtelijke bespreking van de jaarrekening; Bespreking van de jaarrekening met de auditcommissie. 6

10 2.8 Plan van aanpak Bij de aanbieding dient de accountant een volledig, doch kort en krachtig weergegeven, plan van aanpak in te dienen voor de uit te voeren werkzaamheden. Het plan van aanpak dient de volgende elementen te bevatten in onderstaande volgorde: het inzicht in de wijze waarop de accountantsdienstverlening wordt uitgevoerd, waaronder continuïteit van het controleteam (gedurende een periode van vier jaar), een visie op de samenstelling van het controleteam (bij aanvang van de opdracht), interne afstemming dossierkennis, kennisoverdracht naar de ambtelijke organisatie de filosofie over controle op rechtmatigheid. de vormgeving van de natuurlijke adviesfunctie de eventuele betrokkenheid en aantoonbare ervaring bij actuele ontwikkelingen ervaring met accountantsdienstverlening aan gemeenten de ervaring met toezichthoudende organen de controlefilosofie (de controleaanpak, de eisen/ wensen met betrekking tot interne controle en administratieve organisatie etc.) de eventuele betrokkenheid en aantoonbare ervaring bij actuele ontwikkelingen, zoals single audit en EDP-audit methoden en technieken en de wijze van communicatie met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, inclusief enkele voor de gemeente Heusden vergelijkbare voorbeelden van managementletters de wijze waarop invulling wordt gegeven aan maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen. 2.9 Looptijd overeenkomst en contract De opdrachtgever heeft het voornemen een overeenkomst aan te gaan. De overeenkomst is gebaseerd op het Programma van Eisen. De accountant dient de hierin vastgestelde en bedoelde zaken te realiseren. Op de overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Heusden van toepassing (zie bijlage 1) voor zover niet anders geregeld in dit Programma van Eisen. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die noodzakelijk is voor de accountantsdienstverlening over het boekjaar Voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014 wordt het contract verlengd, behalve als expliciet voor 1 april voorafgaand aan het betreffende boekjaar de overeenkomst wordt opgezegd. De overeenkomst eindigt na 4 jaar zonder opzegging Prijzen en prijsaanpassingen Prijzen en tarieven dienen te worden aangegeven in (exclusief BTW), geldend per aanbiedingsdatum en dienen vast te zijn tot en met de vergoeding van de activiteiten voor het jaar

11 3. AANBESTEDING 3.1 Aanbestedingsprocedure De aanbesteding vindt plaats volgens een onderhandse aanbestedingsprocedure. Twee partijen zijn uitgenodigd om in te schrijven op het programma van eisen. Bij de aanbesteding worden door de opdrachtgever uitdrukkelijk transparantie, objectiviteit en non-discriminatie als grondbeginselen gehanteerd. Alle partijen krijgen de mogelijkheid om naar aanleiding van het aangevraagde Programma van Eisen schriftelijk aanvullende vragen te stellen. De vragen en antwoorden worden schriftelijk in een Nota van Inlichtingen verstrekt aan alle uitgenodigde partijen. De offertes worden door de opdrachtgever beoordeeld op zowel kwalitatieve als prijstechnische aspecten. De definitieve gunning geschiedt door de raad van de gemeente Heusden. Het Programma van Eisen inclusief alle bijlagen, de nota van inlichtingen en de ingediende aanbieding zullen integraal deel uit maken van de af te sluiten overeenkomst. De aanbiedingen moeten vergezeld gaan van de gevraagde aanvullende informatie en dienen uiterlijk op de gestelde datum (datum aangeven) in het bezit te zijn van de gemeente. De door de inschrijver gemaakte kosten voor het aanbieden van de inschrijving en eventuele onderhandelingen worden niet vergoed. Aan de inschrijving kunnen op geen enkele wijze rechten of plichten worden ontleend. De offerteaanvraag is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet tot gunning over te gaan. Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. De opdrachtgever zal de contacten met de inschrijvers laten verlopen via een vaste contactpersoon van de inschrijver en / of een vervanger daarvan. Beide dienen volledig beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd te zijn namens inschrijver op te kunnen treden. De namen, adressen en telefoonnummers van deze personen dienen in de inschrijving vermeld te worden. De offerte dient minimaal een geldigheid van 180 dagen te hebben vanaf datum verzending. 3.2 Uitsluitingsgronden De accountant dient bij zijn inschrijving de volgende recente (niet meer dan 6 maanden oud) rechtsgeldige bescheiden te overleggen. Het niet aanleveren van een van onderstaande bescheiden leidt tot directe uitsluiting van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure. a. een verklaring dat hij niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeert; b. een verklaring dat zijn faillissement niet is aangevraagd en geen procedure van vereffening of surseance van betaling of akkoord tegen hem is aangespannen; c. een verklaring dat hij nooit veroordeeld is geweest voor een delict dat door zijn aard zijn beroepsmoraal ernstig heeft aangetast d. een verklaring van de bedrijfsvereniging dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringslasten; e. een verklaring van de belastingdienst dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen f. inschrijving in beroeps of handelsregister ( bijvoegen uittreksel) 8

12 3.3 Nadere informatie Aanvullende vragen kunnen alleen schriftelijk gesteld worden en moeten uiterlijk op XXXXX in het bezit zijn van de Gemeente Heusden. De aanvullende vragen moeten gericht worden aan: Aanbesteding Accountantsdienstverlening t.a.v. Mevr. D. Bruurmijn Postbus AA Vlijmen Vragen die na datum binnenkomen worden niet meer beantwoord. De gemeente zal zich inspannen binnen 10 werkdagen na genoemde datum de Nota van Inlichtingen te versturen aan alle gegadigden. Hierbij worden de gestelde vragen geanonimiseerd en ontvangen alle gegadigden dezelfde informatie op dezelfde tijd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele mondelinge uitspraken. Contact opnemen met anderen dan de aangegeven contactpersoon wordt niet op prijs gesteld. Wij verzoeken u daarom alleen schriftelijk of via met de genoemde contactpersoon te communiceren. 3.4 Inschrijving op de aanbesteding Iedere aanbieder dient in te schrijven op de totale dienstverlening volgens het Programma van Eisen. Inschrijving op een deel van de dienstverlening is niet toegestaan en zal als zodanig niet worden meegenomen in de procedure. De inschrijvingen dienen in de Nederlandse taal te zijn geschreven en tenminste te bevatten: a b c d e Een Plan van Aanpak, zoals beschreven in het programma van eisen, hoofdstuk 2.8. Er wordt gevraagd de volgorde van het Programma van Eisen aan te houden en op ieder onderdeel in te gaan. In geval van niet behandelde artikelen wordt er van uit gegaan dat de inschrijver niet kan voldoen aan het gestelde in het betreffende artikel. Een opgave van de maatregelen van inschrijver om kwaliteit in zijn organisatie te waarborgen, onder vermelding van het hebben van een kwaltiteitwaarborgingssysteem, de externe bewaking die daarop toegepast wordt en kopieën van eventuele ISO-certificaten c.q. de aanvraag daarvoor dan wel daarmee overeenstemmende certificaten. Een beschrijving te geven van de organisatie, met tenminste een organogram van de aanbieder, de personele omvang, de opleidingsgegevens en de locatiegegevens, van waaruit gewerkt zal gaan worden. Naam, plaats in de organisatie, opleiding, ervaring en referenties van de voorgenomen leidinggevende accountants (vennoot en controlemanager(s) / controleleider(s)) bij deze opdracht. Een referentielijst welke in elk geval drie (3) opdrachten voor vergelijkbare gemeenten ( ) moet bevatten die naar de aard en omvang in verhouding staan met de gevraagde dienstverlening. De referentielijst moet melding maken van de namen en adressen van opdrachtgevers. 9

13 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor informatie in te winnen bij opdrachtgevers vermeld op de referentielijst. De inschrijver dient melding te maken van de eventuele betrokkenheid en ervaring bij actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied. f Een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende inschrijfstaat, volgens bijlage 2. Prijzen en tarieven dienen te worden aangegeven in (exclusief BTW). Indien de inschrijving niet alle bovengenoemde elementen bevat, kan dat feit alleen al, er toe leiden dat deze niet wordt beoordeeld en dat de offerte wordt afgewezen. De inschrijvingen dienen rechtsgeldig ondertekend te zijn en uiterlijk op XXXX op het gemeentehuis of in de postbus van de Gemeente Heusden te zijn bezorgd. Op de enveloppe dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - Zaaknummer - Prijsaanbieding - Inschrijvingsdatum De offerte kunt u sturen naar: Gemeente Heusden t.a.v. mevr. D. Bruurmijn Postbus AA Vlijmen Julianastraat 34 Vlijmen De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van zijn inschrijving. 3.5 Toelichting en presentatie Aan de genodigde partijen kan gevraagd worden een toelichting en presentatie te geven op de ingediende aanbieding. Het is aan de opdrachtgever te bepalen welke inschrijvers hiervoor worden uitgenodigd. 3.6 Gunningcriteria De beoordeling van de inschrijvingen geschiedt op basis van de economisch meest voordelige aanbieding. De aanbiedingen worden op de volgende punten met de hierbij genoemde wegingsfactoren beoordeeld: Uitvoering en kwaliteit dienstverlening 55 % Financieel aanbod 45 % 10

14 BIJLAGE 1 Inkoopvoorwaarden gemeente Heusden Invoegen inkoopvoorwaarden 11

15 BIJLAGE 2 Inschrijfstaat (behorend bij Aanbesteding Accountantsdienstverlening gemeente Heusden Alle bedragen in Euro s, exclusief BTW Ingevuld en rechtsgeldig ondertekend meesturen met de inschrijving Nr. Omschrijving Omvang Inschrijfprijs totaal per boekjaar volgens het programma van eisen BTW percentage 1 All-in tarief voor jaarrekeningcontrole (incl. verantwoordingen) per jaar Volgens Programma van Eisen % 2 Uurtarieven (eventuele) aanvullende advieswerkzaamheden uitgesplitst in functieniveau Volgens Programma van Eisen % Inschrijver verklaart, zonder voorbehoud, dat hetgeen aangeboden wordt inhoudelijk volledig volgens het programma van eisen zal zijn, behalve op die punten welke uitdrukkelijk en duidelijk als afwijking in de aanbieding vermeld staan. Prijzen en tarieven dienen te worden aangegeven in (exclusief BTW), geldend per aanbiedingsdatum en dienen vast te zijn tot en met de vergoeding van de activiteiten voor het boekjaar 2014 Naast bovengenoemde kosten worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht, zoals noodzakelijke bijkomende zaken voor de aangeboden functionaliteit, reis- en verblijfkosten, voorrijkosten, opleidingskosten, kosten voor presentaties, kantoorkosten e.d. Plaats: Datum: Firma: Naam: Functie: Ondertekening: 12

16 BIJLAGE 3 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heusden + relevante onderdelen Controleprotocol voor de controle 2005 van de gemeente Heusden Invoegen verordening en protocol 13

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Programma van Eisen Accountantsdiensten

Programma van Eisen Accountantsdiensten Programma van Eisen Accountantsdiensten Steller: P(eter) C. Bakker Versie: definitief Datum: 07-01-2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De algemeen certificerende functie... 4 2.1 Jaarrekeningcontrole... 4 2.2

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Programma van eisen keuze accountant Borsele

Programma van eisen keuze accountant Borsele Programma van eisen keuze accountant Borsele 2013-2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omschrijving van de opdracht 2.1 Controle jaarrekening 2.2 Controle Single information Single audit 2.3 De natuurlijke

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Programma van Eisen. Accountantsdiensten. gemeente Heusden

Programma van Eisen. Accountantsdiensten. gemeente Heusden Programma van Eisen Accountantsdiensten gemeente Heusden 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. AANBESTEDINGSLEIDRAAD 2.1. Type aanbestedingsprocedure 2.2. Gegevens aanbestedende dienst 2.3. Tijdschema 2.4. Stopzetting/wijziging

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 juni 2017 Griffie Griffie Voorstelnummer 2017.00003 Datum 16 mei 2017 Onderwerp Aanbesteding accountantsdiensten 2018-2020 Programma Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van BIJLAGE 5H OZHZ Beschrijving organisatie Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel Duo+

Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel Duo+ Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten 2017-2022 Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel Duo+ PvE aanbestedingsdiensten Accountant 19-4-2017 pag. 1 / 15 PvE aanbestedingsdiensten

Nadere informatie

Onderwerp Aanbestedingsdocument en bijlagen tbv gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMW gemeenten

Onderwerp Aanbestedingsdocument en bijlagen tbv gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMW gemeenten Vergadering: 14 september 2010 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar F. Geertsema, 0595 447725 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Geertsema) Aan

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten GEMEENTE HAAREN. Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren

Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten GEMEENTE HAAREN. Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten GEMEENTE HAAREN Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren Telefoon 0411 627282 Fax 0411 627298 E-mail gemeente@haaren.nl Internet www.haaren.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2015... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet)

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) De raad van de gemeente Heusden besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen:

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0 Programma van eisen Accountantscontrole 2013 t/m 2016 Auteur: Documentnummer : P.M.A. Dirix-Knops G.12.01805 Versie: 1.0 Datum: 8 augustus 2012 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2015. De

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen: 2014-31511 Margriet Boswijk (0512) 386 334 5

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen: 2014-31511 Margriet Boswijk (0512) 386 334 5 Price Waterhouse Coopers Accountants T.a.v. de heer H. Boshove Postbus 321 8901 BC LEEUWARDEN C.11111111 E Nee Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen: 2014-31511 Margriet

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS; gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Programma van eisen accountant

Programma van eisen accountant Programma van eisen accountant De accountant dient om zijn controletaak adequaat te kunnen uitvoeren over voldoende kennis en ervaring te beschikken op voor gemeenten specifieke wet- en regelgeving op

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp:Controle verordening 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Aan de gemeenteraad van Krimpen

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/165496 1. Inleiding De overeenkomst met de huidige accountant PWC van de gemeente Haarlem heeft een looptijd van 5 jaar en expireert

Nadere informatie

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Programma van Eisen. Ondersteuning ESF subsidies. 16 februari 2005 versie 1.3

Programma van Eisen. Ondersteuning ESF subsidies. 16 februari 2005 versie 1.3 Programma van Eisen Ondersteuning ESF subsidies 16 februari 2005 versie 1.3 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanbesteding 3 1.2 Werkwijze gemeente Oosterhout 3 1.3 Gunning 4 2. Omschrijving levering 2.1

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum:

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum: Programma van eisen Accountantscontrole 2014 t/m 2017 Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0 Datum: 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Gulpen-Wittem met betrekking tot de accountantsopdracht.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede 1. Inleiding Het contract met EY voor de accountantscontrole eindigt na de controle van het boekjaar 2016. Dat betekent

Nadere informatie

Aanbesteding accountant VRHM

Aanbesteding accountant VRHM 2. 1. Samenvatting voorstel Het contract met de accountant (Deloitte) is per 31 december 2015 afgelopen. Daarom is een nieuwe (onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het

Nadere informatie

Accountantscontrole ten behoeve van Gemeente Winterswijk

Accountantscontrole ten behoeve van Gemeente Winterswijk Programma van Eisen Accountantscontrole 2017-2019 ten behoeve van Gemeente Winterswijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Aanbestedingskader... 3 Hoofdstuk 2 Beoordelings- en gunningsprocedure...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant. voor de controle van de jaarrekening 2011. de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2011.

Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant. voor de controle van de jaarrekening 2011. de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2011. Raadsvoorstel STELLER Wim van Beem VERANTWOORDELIJK WETHOUDER R. van Schelven DATUM RAADSVERGADERING 23 september 2010 ONDERWERP Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant PROGRAMMA Burger en Bestuur

Nadere informatie

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen bijlage : programma van eisen Programma van eisen betreffende de accountantskeuze voor de jaren 205 t/m 207 voor de gemeente Brummen d.d. 0-02-205 . De accountantsfunctie. Algemene eisen en begrippen De

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Bijlage 5B Alblasserdam

Bijlage 5B Alblasserdam Bijlage 5B Alblasserdam Beschrijving organisatie Alblasserdam is een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke diversiteit. De verbinding met de rivier

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Programma van eisen. voor de ACCOUNTANT

Gemeente Hoogeveen. Programma van eisen. voor de ACCOUNTANT Gemeente Hoogeveen Programma van eisen voor de ACCOUNTANT in 2005-2007 Inleiding Het huidige contract met de accountant loopt tot en met de controle van de jaarrekening 2004. Het is gesloten in de periode

Nadere informatie