Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten."

Transcriptie

1 Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA Versie 1.0 Datum

2 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden: 1. De certificerende functie: de jaarlijkse interimcontrole (gericht op het financieel beheer en de procesbeheersing) en de controle van de jaarrekening; 2. Het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie voor zowel bestuur als management; 3. Het verstrekken van specifieke verklaringen; 4. Het verstrekken van adviezen. De huidige accountant zal in de loop van 2012 de controle op het boekjaar 2011, afronden met een verklaring bij de jaarrekening en een rapport van bevindingen. De nieuw te sluiten overeenkomst zal gelden voor vier boekjaren. Dit betekent dat de werkzaamheden van de (nieuwe) accountant zullen eindigen in de loop van het jaar 2016 met de afronding van de controle op het boekjaar Indien het waterschap Hunze en Aa s gebruik wenst te maken van de optiejaren, dan zal dat door het waterschap uiterlijk drie maanden voor de start van het betreffende boekjaar schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De Waterschapswet bepaalt dat het (bestuur van het) waterschap moet zorgen voor een zodanige administratieve organisatie dat voldoende waarborgen worden geschapen voor een rechtmatige en doelmatige besteding van middelen (artikel 108). Tevens is bepaald dat het waterschap de eigen rechtmatigheid en doelmatigheid moet toetsen (artikel 109). De controle van de rechtmatigheid en de getrouwheid van de jaarrekening wordt, in opdracht van het Algemeen Bestuur van het waterschap, door de accountant uitgevoerd. In hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit zijn de algemene randvoorwaarden voor de accountantscontrole opgenomen. Het waterschap Hunze en Aa s verwacht van de accountant dat de controlewerkzaamheden overeenkomstig alle relevante wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Daarnaast verwacht het waterschap een goede kwalitatieve uitvoering van de natuurlijke adviesfunctie. Er wordt een zodanige betrokkenheid van de accountant bij het waterschap (of meer in het algemeen de waterschappen) verwacht dat de advisering en ondersteuning van het bestuur en de organisatie een toegevoegde waarde voor het waterschap heeft. Ten aanzien van het kwaliteitsaspect beschikt de accountant over een kwaliteitsborgingssysteem waardoor de kwaliteit van de dienstverlening zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. De accountant wordt gevraagd zijn visie hierop te beschrijven. Het waterschap onderscheidt de volgende werkzaamheden: 1. De algemeen certificerende functie; 2. De (natuurlijke) adviesfunctie; 3. Het verstrekken van specifieke deelverklaringen; 4. Het verstrekken van adviezen. Als bijlage zijn ter informatie en nadere toelichting de volgende stukken opgenomen: - Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Hunze en Aa s Reglement van orde voor de auditcommissie uit het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa s Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2012 e.v. Waterschap Hunze en Aa s 1

3 1.2.1 De algemeen certificerende functie Eén van de functies van de accountant is het als onafhankelijk deskundige uitvoeren van de accountantscontrole en het geven van een oordeel op grond van dit onderzoek als bedoeld in artikel 109 Waterschapswet. Ingevolge artikel 109, lid 1 Waterschapswet en hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit heeft het waterschap de Verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het waterschap, de zogenaamde Controleverordening vastgesteld. Door het waterschap Hunze en Aa s is een Controleprotocol accountantscontrole vastgesteld waarin nadere aanwijzingen worden gegeven aan de accountant voor de reikwijdte van de accountantscontrole en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Controle jaarrekening Zoals in art 109, lid 2 van de Waterschapswet is voorgeschreven, wordt de controle van de in artikel 103 Waterschapswet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant. De accountantscontrole bij de jaarrekening is gericht op het afgeven van een oordeel over: het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten alsmede grootte en samenstelling van het vermogen; de rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties; het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 98a van de Waterschapswet; het verenigbaar zijn van het jaarverslag met de jaarrekening; de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Bij de controle zullen de nadere regels zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit, de richtlijnen/adviezen uit de Kadernota rechtmatigheid van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) en de richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA), bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Via de Unie van Waterschappen hebben de waterschappen zich aangesloten bij het PRPG. Onder rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole (financiële rechtmatigheid) wordt begrepen de definitie zoals opgenomen in het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2012 e.v. van het waterschap Hunze en Aa s, nl: dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder externe wet- en regelgeving en verordeningen van het Algemeen Bestuur van het waterschap. De controle van de jaarrekening dient een controleverklaring en een verslag van bevindingen op te leveren. Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over: a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken b. de opzet en uitvoering van het financieel beheer en c. (eventuele) onrechtmatigheden in de jaarrekening. De accountant zendt de controleverklaring en het verslag van bevindingen aan het Algemeen Bestuur en een afschrift daarvan aan het Dagelijks Bestuur. Op verzoek van het Algemeen Bestuur licht de accountant de bevindingen mondeling toe in de auditcommissie. 2

4 Ook dient de accountant over de door hem uitgevoerde controle verslag uit te brengen aan de directie over bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn. De goedkeuringstoleranties worden periodiek (voor een aantal jaren) door het Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld. Voor de duur van deze overeenkomst kan worden uitgegaan van het wettelijk minimum (artikel 5.2 Waterschapsbesluit). De maatstaf voor de rapporteringstolerantie is gelijk aan 10% van de goedkeuringstolerantie. Voor 2012 is de maatstaf vastgesteld op Het waterschap stelt een planning op voor de totstandkoming en bestuurlijke behandeling van de jaarrekening. Met inachtneming van de door het waterschap te bepalen einddatum zal in overleg met de accountant uiterlijk 1 december (van het voorafgaande jaar) de planning voor de controle en de termijn voor het uitbrengen van de controleverklaring en het rapport van bevindingen worden vastgesteld. Voor de controle stelt de accountant elk jaar een controleplan op en voert hierover vooraf en zo nodig tussentijds overleg. Verder vindt afstemming plaats van de controlewerkzaamheden en worden afspraken gemaakt over de door het waterschap aan de accountant beschikbaar te stellen informatie. Het waterschap Hunze en Aa s voert zelf verbijzonderde interne controles en audits uit op basis van risicobeoordeling van de processen. Deze controles/audits worden door of namens de concerncontroller van het waterschap uitgevoerd. Uitgangspunt voor de dienstverlening van de accountant is dat (mede) gesteund kan worden op de uitkomsten van deze interne controles en audits. Interim-controle In het kader van de certificerende functie wordt jaarlijks in het najaar (uiterlijk 31 oktober) een interimcontrole gehouden, onder andere gericht op de werking van de bedrijfsprocessen en de interne controle. De betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking maken onderdeel uit van de bedrijfsprocessen. De interim-controle is onder andere een vooruitblik op de controle van de jaarrekening. Naar aanleiding van de interim-controle wordt vóór 1 december van elk jaar een managementletter uitgebracht en aangeboden aan de directie. Door de Auditcommissie van het Algemeen Bestuur kunnen bestuurlijke onderwerpen c.q. aandachtspunten naar voren worden gebracht bij de uitvoering van de door de inschrijver uit te voeren interimcontrole. De uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden vindt plaats tegen een jaarlijks vaste vergoeding. Over eventueel meerwerk wordt vóór aanvang van de werkzaamheden een vaste prijs afgesproken De natuurlijke adviesfunctie Deze functie omvat de activiteiten, die zijn gericht op de advisering aan en ondersteuning van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en de directie. Deze adviesfunctie is veelal een logisch gevolg van de controlebevindingen c.q. de ervaringen van de accountant met andere decentrale overheden en het vakgebied van de accountant. Het gaat hierbij onder andere om het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen, die vanuit het oogpunt van het bestuur c.q. directie aandacht behoeven. Het Algemeen Bestuur van het waterschap verwacht van de accountant een kritische, actief meedenkende, adviserende en ondersteunende rol. De accountant wordt gezien als een 'sparringpartner' die ideeën kan en wil leveren over verbetering van instrumenten en daarbij tevens oog heeft voor de door het Algemeen Bestuur uit te oefenen controlefunctie. Een en ander betekent 3

5 dat de accountant een uitgewerkte visie heeft op het ''wat'' en ''hoe'' voor een modern waterschap en het toe te passen instrumentarium van het Algemeen Bestuur. De uitvoering van de adviesfunctie dient op eigen initiatief van de accountant plaats te vinden. De advisering aan het Dagelijks Bestuur c.q. directie betreft het gevraagd en ongevraagd adviseren over alle activiteiten voor zover er een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant. Dit betreft bijvoorbeeld de opzet en werking van de bedrijfsprocessen, de (verbijzonderde) interne controle, de doelmatigheid, automatisering en informatievoorziening, subsidiemogelijkheden, BTW, risico's en dergelijke. Bij ontwikkelingen op gebieden van financieel beheer, administratieve organisatie en interne controle wordt van de accountant een kritische, actief meedenkende, adviserende en ondersteunende rol verwacht. De uitvoering van de adviesfunctie kan op eigen initiatief van de accountant geschieden. Voorts dient de accountant signalen te geven over risico s die het waterschap mogelijk loopt, enerzijds gerelateerd aan de opgemaakte jaarrekening en anderzijds uit hoofde van (nieuwe) externe ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van het waterschap. Een afzonderlijke opdrachtbevestiging voor de hierboven beschreven advisering wordt niet gegeven. De werkzaamheden passen binnen de uitvoering van de reguliere werkzaamheden en worden dan ook geacht te zijn begrepen in de vaste prijs voor de controlewerkzaamheden. De accountant beschrijft in zijn visie op welke wijze hij in staat is gestalte te geven aan de hiervoor beschreven adviesfunctie aan het waterschap Het verstrekken van deelverklaringen Het verstrekken van controleverklaringen bij (project)declaratie, jaaropgaven en andere verantwoordingen. Van de inschrijver wordt gevraagd op aanvraag van het waterschap verklaringen en rapportages af te geven bij (project)declaraties. Deze verklaringen worden veelal ten behoeve van andere overheden (Europees, Rijk of provinciaal) en andere instanties afgegeven. Ook kan het voorkomen dat op verzoek van het waterschap jaaropgaven of andere verantwoording worden voorzien van een controleverklaring. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats op regiebasis waarbij aan de inschrijver voorafgaand aan de uitvoering een gespecificeerde raming van de kosten (uren maal tarief per medewerker) wordt gevraagd Het verstrekken van adviezen De accountant van het waterschap wordt in principe niet ingeschakeld voor adviesdiensten of het uitvoeren van onderzoeken. Alleen adviezen over het verbeteren van de organisatie die naar voren komen bij de uitvoering van controles worden van de accountant verwacht. Het kan echter voorkomen dat op incidentele basis het waterschap de accountant zal vragen om bij voorbeeld fiscale adviezen. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats op regiebasis waarbij de inschrijver voorafgaand aan de uitvoering een raming van de kosten wordt gevraagd. 2. Gunning Indien er sprake is van een gunnings(sub)criterium met een Knock-Out karakter dan dient Inschrijver zich hier volledig aan te conformeren. Indien Inschrijver zich niet conformeert aan het gestelde in een gunnings(sub)criterium met een Knock-Out karakter zal de Inschrijving alsnog terzijde worden gelegd. 4

6 Uitgangspunt voor de gunning is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij wordt gekeken naar: Kwaliteit (75% van het totaal aantal te behalen punten) Prijs (25% van het totaal aantal te behalen punten) 2.1 Waardering en weging op prijs / tarief (Bijlage O) De inschrijver met de laagste prijs / het laagste tarief krijgt het maximaal aantal punten. Het te behalen aantal punten van de overige inschrijvers wordt vastgesteld op grond van de volgende formule: laagste prijs-tarieven / eigen prijs-tarieven (inschrijver) x maximaal te behalen punten = behaalde aantal punten. Prijzen en tarieven dienen te worden aangegeven in euro s exclusief BTW op prijspeil Er wordt een prijs gevraagd per contractjaar voor de vaste jaarlijks terugkerende werkzaamheden en er worden maximum uurtarieven gevraagd voor verschillende functieprofielen. Deze tarieven dienen als basis voor incidentele werkzaamheden die op basis van nacalculatie worden uitgevoerd. Het gunningcriterium prijs weegt in totaal 25% mee met daarbij de volgende onderverdeling: Vaste prijs per contractjaar (15%): De vaste prijs betreft de jaarlijks terugkerende werkzaamheden in het kader van de certificerende functie (met uitzondering van de incidentele werkzaamheden). Alle eventuele verdere bijkomende kosten m.u.v. BTW dienen hierin te zijn inbegrepen. De inschrijver met de laagste prijs voor dit onderdeel ontvangt 10 punten. Het te behalen aantal punten van de overige inschrijvers wordt vastgesteld op grond van de volgende formule: laagste prijs / eigen prijs (inschrijver) x maximaal te behalen punten = behaalde aantal punten. Maximum uurtarieven (10%): De inschrijver dient een maximum uurtarief af te geven voor de onderstaande functies. Deze tarieven moeten worden gehanteerd bij het uitvoeren van specifieke controle-opdrachten en incidentele adviezen. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden zal de inschrijver op verzoek van het waterschap een offerte indienen. Functie Aantal jaren Wegingspercentage Ervaring subcriteria Junior Tot 2 jaar 10% Medior 2-5 jaar 40% Senior 5 jaar of langer 40% Vennoot/ partner 10 jaar of langer 10% 5

7 2.2 Kwaliteit Waardering en weging op kwaliteit De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van: a. Visie op de controle-aanpak (20%); b. Samenwerking met het bestuur (10%); c. Kwaliteit, samenstelling en continuïteit van het controleteam (15%); d. Invulling natuurlijke adviesfunctie (10%); Presentatie (20%). Omgerekend naar 100% kwaliteit wordt bij de weging gerekend met (afgerond) 27% resp. 13%, resp. 20%, resp. 13% en 27%. De punten a. tot en met d. moeten blijken uit het ingediende plan van aanpak. Plan van aanpak (schriftelijk deel, kort en bondig, bij voorkeur 1 A4 per onderdeel) (Bijlage N) De weging van ieder onderdeel van het plan van aanpak is van te voren bepaald (a t/m d) en wordt door de selectiecommissie beoordeeld. Beoordeling per onderdeel vindt plaats door de individuele leden van de selectiecommissie waarbij het maximaal aantal te behalen punten per onderdeel 10 punten bedraagt. Vervolgens worden de scores per onderdeel van de leden gesommeerd en gedeeld door het aantal leden van de selectiecommissie. Deze eindscore per onderdeel is bepalend voor de uiteindelijke waardering van kwaliteit. Bij de beoordeling van het gunningscriterium kwaliteit gaat het om de mate waarin het ingediende plan van aanpak beantwoordt aan de verlangde dienstverlening. Onderstaand is per subcriterium een omschrijving gegeven waarop het plan van aanpak wordt beoordeeld. Visie op de controle-aanpak In dit deel moet ten minste worden ingegaan op: - Welke controlefilosofie het accountantskantoor uitdraagt en hoe deze wordt afgestemd op de organisatie van het waterschap Hunze en Aa s. Van belang daarbij is de mate waarin de controlewerkzaamheden gericht zijn op de ontwikkeling van een zoveel mogelijk zichzelf controlerende organisatie. In het plan van aanpak moet ook ingegaan worden op de verwachte input en bijdrage van het waterschap zodat de accountant zijn werk naar behoren kan uitvoeren. Ook dient te worden ingegaan op de samenwerking met de medewerkers van het waterschap (relatiebeheer). Ten slotte moet blijken hoe de controlefilosofie bijdraagt aan de (permanente) kwaliteitsverbetering van het waterschap. - Op welke wijze worden door het accountantskantoor de controlewerkzaamheden uitgevoerd. - Het accountantskantoor geeft duidelijk en expliciet aan welke kwaliteitscriteria er worden gehanteerd bij de uitvoering van de controlewerkzaamheden. Beoordeling vindt per lid van de selectiecommissie plaats. Puntentoekenning is 1, 5 of 10 punten. De som van de individuele scores wordt gedeeld door het aantal leden van de selectiecommissie. Deze eindscore is bepalend. Samenwerking met het bestuur De accountant wordt aangesteld door het Algemeen Bestuur. In dit gedeelte van het plan van aanpak moet ingegaan worden op hoe het accountantskantoor zijn rol ziet ten opzichte van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Ingegaan moet worden op de zienswijze van de inschrijver op de wijze waarop het Algemeen Bestuur betrokken wordt bij de uitvoering van de controlewerkzaamheden (zowel interim als jaarrekening) en hoe de verantwoording richting het bestuur plaats zal plaatsvinden. Ten slotte moet bij dit punt ingegaan worden op de rol richting de directie van het waterschap. 6

8 Beoordeling vindt per lid van de selectiecommissie plaats. Puntentoekenning is 1, 5 of 10 punten. De som van de individuele scores wordt gedeeld door het aantal leden van de selectiecommissie. Deze eindscore is bepalend. Kwaliteit, samenstelling en continuïteit van het controleteam Bij inschrijving dient het accountantskantoor een opgave te verstrekken van het kwaliteitsniveau van het team van deskundigen dat voor het waterschap Hunze en Aa s wordt ingezet. De inschrijver dient van het team van deskundigen de CV s te overleggen. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de controleleider die tevens vast contactpersoon zal zijn voor het waterschap. In het team mag maximaal één medewerker worden ingezet met minder dan 1 jaar relevante ervaring. De inschrijver is verplicht om in geval van wijzigingen in het team, gedurende de looptijd van de overeenkomst het waterschap hiervan gelijk in kennis te stellen. Bij inschrijving dient het accountantskantoor aan te geven hoe de continuïteit van het team van deskundigen (het controleteam) zal worden gewaarborgd. De verantwoordelijke partner/vennoot beschikt over een certificerende bevoegdheid zoals dat in de Nederlandse Wet- en Regelgeving is geregeld. Beoordeling vindt per lid van de selectiecommissie plaats. Puntentoekenning is 1, 5 of 10 punten. De som van de individuele scores wordt gedeeld door het aantal leden van de selectiecommissie. Deze eindscore is bepalend. Invulling natuurlijke adviesfunctie Dit betreft het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en het ambtelijk management (directie). Het gaat om alle activiteiten ten behoeve van het management voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant, zoals de opzet en werking van de administratieve organisatie, (verbijzonderde) interne controle, de rechtmatigheid, automatisering en informatievoorziening, subsidiemogelijkheden, fiscale zaken, risico s en dergelijke. Het zijn adviezen die: - Een logisch gevolg zijn van de controlebevindingen. - Een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van besprekingen van rapportages. - Betrekking hebben ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het beoordelen van nieuwe procedures, andere werkwijzen en de inrichting van de administratieve organisatie. - Voortvloeien uit bevindingen bij andere decentrale overheden. - Voortvloeien uit ontwikkelingen op het vakgebied en die voortvloeien uit informatie van de rijksoverheid. In dit licht wordt de accountant gezien als een sparringpartner die ideeën kan en wil leveren over verbetering van instrumenten en daarbij tevens oog heeft voor de organisatorische- en beheersconsequenties. Dit betekent dat de accountant een uitgewerkte visie heeft op het wat en hoe van een moderne waterschapsorganisatie. De uitvoering dient op eigen initiatief van de accountant, dan wel op verzoek van het waterschap plaats te vinden. Het betreft adviezen van beperkte omvang. Wij verwachten van de accountant dat zijn adviezen oplossingsgericht zijn en toegespitst op de specifieke situatie van het waterschap Hunze en Aa s. Een afzonderlijke opdrachtbevestiging voor de hierboven beschreven advisering wordt niet gegeven; de werkzaamheden passen binnen de uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Vergoeding voor de advisering wordt dus geacht te zijn inbegrepen in de vaste prijs die in rekening wordt gebracht. Het karakter van de natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee dat de accountant binnen een redelijke termijn beschikbaar is voor de organisatie. De accountant van het waterschap wordt in principe niet ingeschakeld voor adviesdiensten of het uitvoeren van onderzoeken. Alleen adviezen over het 7

9 verbeteren van de organisatie die naar voren komen bij de uitvoering van controles worden van de accountant verwacht. Het kan echter voorkomen dat op incidentele basis het waterschap de accountant zal vragen om bij voorbeeld fiscale adviezen. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats op regiebasis waarbij de inschrijver voorafgaand aan de uitvoering een raming van de kosten wordt gevraagd. Beoordeling vindt per lid van de selectiecommissie plaats. Puntentoekenning is 1, 5 of 10 punten. De som van de individuele scores wordt gedeeld door het aantal leden van de selectiecommissie. Deze eindscore is bepalend. Presentatie Op basis van de beoordeling van het plan van aanpak worden inschrijvers uitgenodigd voor het geven van een presentatie van maximaal 1 uur (45 minuten presentatie, 15 minuten voor het stellen van vragen door het waterschap. In de presentatie wordt de mogelijkheid geboden het ingediende plan van aanpak nader toe te lichten. Nieuwe elementen die van substantieel belang zijn bij de beoordeling van de aangeboden diensten en welke niet zijn opgenomen in het plan van aanpak, mogen tijdens de presentatie niet worden ingebracht. De presentatie moet worden gegeven door de controleleider eventueel in samenwerking met de partner/vennoot. De presentatie wordt beoordeeld op de toelichtingen die gegeven worden op de onderdelen a. tot en met d. (in totaal maximaal 5 punten), op de wijze van presenteren (maximaal 2 punten) en op de beantwoording van gestelde vragen door de selectiecommissie (maximaal 3 punten). Totaal 10 punten. Voorafgaand aan de presentatie worden geen mededelingen gedaan over het behaalde aantal punten op de (andere) gunningsfactoren kwaliteit en prijs. Beoordeling vindt per lid van de selectiecommissie plaats in één totaal score. De som van de individuele scores wordt gedeeld door het aantal leden van de selectiecommissie. Deze eindscore is bepalend. In onderstaand overzicht zijn de bovenstaande gunningcriteria naar subcriteria verder uitgewerkt, waarbij de vorm en het maximaal aantal te behalen punten per (sub)gunningcriterium worden besproken. Omgerekend naar 100% kwaliteit wordt de weging zoals in onderstaande tabel weergegeven. Berekeningswijze Kwaliteit (75%) Weging Visie op controle-aanpak (20%) 27% 10 2,7 Samenwerking met het bestuur (10%) 20% 10 1,3 Kwaliteit en continuïteit van het team (15%) 13% 10 2,7 Invulling natuurlijke adviesfunctie (10%) 13% 10 1,3 Presentatie (20%) 27% 10 2,7 Punten Score Score kwaliteit 10 7,5 8

10 Vaste prijs (15%) Weging Punten Score Score vaste prijs VP1 Vaste prijs per contractjaar 100% ,5 Uurtarieven (10%) Weging UT1. Junior consultant 10% 10 1,0 UT2. Medior consultant 40% 10 4,0 UT3. Senior consultant 40% 10 4,0 UT4. Vennoot 10% 10 1,0 Punten Score Score uurtarieven 10 1,0 Prijsopgaaf De prijsopgaaf dient gebaseerd te zijn op de looptijd van het contract van vier jaar, met daarbij een eenzijdige optie van het waterschap tot verlenging met twee maal één (1) jaar, onder gelijkblijvende voorwaarden. Uitgangspunt is prijspeil Het indexcijfer CAO-lonen (bedrijfsklasse financiële instellingen en zakelijke dienstverlening van het CBS (65-74) is jaarlijks van toepassing. De prijsopgaaf dient gesplitst te worden in de volgende onderdelen: a. Een vast jaarbedrag voor de algemeen certificerende functie; b. Vaste uurtarieven per functieprofiel voor specifieke deelverklaringen en voor eventueel meerwerk op alle werkzaamheden. De geoffreerde prijzen / tarieven dienen in euro s te zijn opgegeven. Conform bijlage O. Aan de inschrijver met de hoogste eindscore wordt de opdracht gegund. Zie berekeningswijze. Bij een gelijke eindscore voor twee of meer inschrijvers geeft de hoogste score voor kwaliteit de doorslag. Als ook hier een gelijke eindscore is behaald, geeft de laagste prijs de doorslag. Als ook daar een gelijke eindscore is behaald bepaalt het lot de gunning. 9

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Programma van eisen keuze accountant Borsele

Programma van eisen keuze accountant Borsele Programma van eisen keuze accountant Borsele 2013-2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omschrijving van de opdracht 2.1 Controle jaarrekening 2.2 Controle Single information Single audit 2.3 De natuurlijke

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

Programma van Eisen Accountantsdiensten

Programma van Eisen Accountantsdiensten Programma van Eisen Accountantsdiensten Steller: P(eter) C. Bakker Versie: definitief Datum: 07-01-2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De algemeen certificerende functie... 4 2.1 Jaarrekeningcontrole... 4 2.2

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van BIJLAGE 5H OZHZ Beschrijving organisatie Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2015. De

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen bijlage : programma van eisen Programma van eisen betreffende de accountantskeuze voor de jaren 205 t/m 207 voor de gemeente Brummen d.d. 0-02-205 . De accountantsfunctie. Algemene eisen en begrippen De

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Bijlage 5B Alblasserdam

Bijlage 5B Alblasserdam Bijlage 5B Alblasserdam Beschrijving organisatie Alblasserdam is een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke diversiteit. De verbinding met de rivier

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT.

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. i O 2 JAN.2014 6. Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. 1. Inleiding De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede

Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 voor de gemeente Heemstede 1. Inleiding Het contract met EY voor de accountantscontrole eindigt na de controle van het boekjaar 2016. Dat betekent

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT 1. Inleiding De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants BV opdracht verstrekt om over het controlejaar 2015 de accountantscontrole als bedoeld

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN 1 Uitgegeven: 23 december 2011 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013

CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 Behoort bij raadsbesluit nr., d.d. 19 december 2013 CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 1. Inleiding Bij uw besluit van 3 maart 2011 is aan PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Pagina 1 van 8 Het

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 2 Uitgangspunten voor de controle 4 2.1 Algemene uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2015... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Raadsvoorstel Inleiding In 2005 is met accountantskantoor Deloitte een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van accountantsdiensten

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole 1. Voorwerp van de opdracht 1.1.1 Naam van het project De gemeente Rozendaal geeft de volgende naam aan het project: meervoudige onderhandse aanbesteding

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014 PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Het algemeen bestuur van de RUID Drenthe besluit: Op grond van artikel

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0 Programma van eisen Accountantscontrole 2013 t/m 2016 Auteur: Documentnummer : P.M.A. Dirix-Knops G.12.01805 Versie: 1.0 Datum: 8 augustus 2012 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente

Nadere informatie

Offerteaanvraag Regio Achterhoek Accountantsdiensten tbv jaarrekening

Offerteaanvraag Regio Achterhoek Accountantsdiensten tbv jaarrekening Offerteaanvraag Regio Achterhoek Accountantsdiensten tbv jaarrekening 1. Inleiding De Regio Achterhoek wil een opdracht verstrekken voor accountantsdiensten voor de jaarrekening. Op basis van de inkoopregels

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering (klik hier voor de brief van het college van B&W dd. 15 augustus 2006) 23 augustus 2006 Nummer raadsvoorstel: 147/2006 Onderwerp: Bekrachtiging programma

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aanbesteding accountant VRHM

Aanbesteding accountant VRHM 2. 1. Samenvatting voorstel Het contract met de accountant (Deloitte) is per 31 december 2015 afgelopen. Daarom is een nieuwe (onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het

Nadere informatie

Accountantscontrole ten behoeve van Gemeente Winterswijk

Accountantscontrole ten behoeve van Gemeente Winterswijk Programma van Eisen Accountantscontrole 2017-2019 ten behoeve van Gemeente Winterswijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Aanbestedingskader... 3 Hoofdstuk 2 Beoordelings- en gunningsprocedure...

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Programma van eisen. voor de ACCOUNTANT

Gemeente Hoogeveen. Programma van eisen. voor de ACCOUNTANT Gemeente Hoogeveen Programma van eisen voor de ACCOUNTANT in 2005-2007 Inleiding Het huidige contract met de accountant loopt tot en met de controle van de jaarrekening 2004. Het is gesloten in de periode

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

Ontwerp-Controleprotocol VRU

Ontwerp-Controleprotocol VRU Bijlage C bij agendapunt 2013.12.13/06.a Ontwerp-Controleprotocol VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland REGISTRATIENUMMER 156882 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax:

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE TYNAARLO Voor vaststelling in Gemeenteraad op 9 december 2014 1 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis

Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Doelstelling 1.3 Wettelijk kader 2 Uitgangspunten voor de controle 2.1 Algemene uitgangspunten 2.2 Rechtmatigheid

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie