Jaarverslag Zorggroep Zuid-Gelderland Werk in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Zorggroep Zuid-Gelderland 2006. Werk in uitvoering"

Transcriptie

1 Jaarverslag Zorggroep Zuid-Gelderland 2006 Werk in uitvoering

2 Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur Hans Vos Gebiedsdirecteur Wijchen en Maas en Waal Voor Zorggroep Zuid-Gelderland waren er in 2006 tenminste drie belangrijke zaken: de juridische fusie, de invoering van de WMO en het integratieproces. In 2006 zijn de zorgactiviteiten van de drie stichtingen juridisch samengevoegd. Daarmee verminderden de fiscale risico s van de zorggroep. De vastgoedexploitatie bleef binnen de drie stichtingen. Bij deze beslissing stond centraal dat de processen van vastgoedontwikkeling, bouwen en gebouwenbeheer een heel andere dynamiek kennen dan het verlenen van zorg en dienstverlening. De risico s van vastgoedontwikkeling in de zorg nemen aanzienlijk toe, waardoor problemen in vastgoedontwikkeling de continuïteit van de zorg in gevaar kunnen brengen. De invoering van de WMO was een megaoperatie die nogal wat hoofdbrekens heeft gekost. We moesten ons de openbare aanbestedingsprocedures eigen maken, een scherpe prijs neerzetten en vervolgens in spanning afwachten. Nadat we eerder al gehoord hadden dat we in Arnhem en Overbetuwe huishoudelijke zorg mochten bieden, kwam eind december het bericht dat we ook tot de aanbieders in Zuid-Gelderland blijven horen. We realiseerden ons op dat moment eens te meer dat wij dit mede te danken hebben aan de inzet van alle medewerkers van de huishoudelijke verzorging. Zij hebben samen gezorgd voor een hoge kwaliteit en een scherpe prijs. Op het Wijchense platteland waren geen voorzieningen voor dementerende ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zou niet haalbaar zijn. Juist daarom ben ik zo trots op De Hagert. De woonzorgboerderij opende in oktober haar deuren voor wonen en dagopvang en heeft ook een maatschappelijke functie voor de buurt. Het is een spraakmakend voorbeeld van hoe je vanuit de behoefte van cliënten met veel verschillende partijen over de grenzen van de zorg heen een goed idee vormgeeft. Uitgangspunt is dat mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde huis of omgeving kunnen blijven wonen. Wat we daarin ook in 2006 steeds meenamen is hoe we nóg cliëntgerichter kunnen werken. Ik prijs me gelukkig met de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers, verenigingen en de professionaliteit van de medewerkers. Zonder hen zou dit allemaal niet lukken! In het verslagjaar werden forse stappen gezet in het integratieproces. De gebieden werden ingericht, een aantal centrale diensten werd geïntegreerd en hulpbedrijven werden gereorganiseerd. Deze integratie- en reorganisatieprocessen zijn soms gepaard gegaan met forse reducties van arbeidsplaatsen. Hierbij is niet gesnoeid in het primaire proces; alle besparingen zijn ten goede gekomen aan de directe zorgverlening. Zorggroep Zuid-Gelderland wil een klantgestuurde organisatie zijn. De cliënttevredenheid in 2006 was groot, zowel intramuraal (thuiszorg) als extramuraal (huizen). Geen reden om achterover te leunen maar wel reden om met enige trots terug te kijken op het jaar. Voorwoord Grensverleggend en energierijk

3 Gerard van der Linden Gebiedsdirecteur Nijmegen Oost en Waalsprong Eveline Louws Voorzitter Centrale Ondernemingsraad (COR) Ik kijk met plezier terug op Cliënten en bewoners staan steeds meer centraal en daar gaat het om. Erg trots ben ik op het reilen en zeilen in de nieuwe psychogeriatrische units van Vijverhof. Maar natuurlijk is er meer. Ook de andere teams hebben goed gepresteerd. Ik ben blij met het begin van integratie van intramurale en extramurale zorg. Want we moeten echt meer gebruik gaan maken van elkaars deskundigheid. Met veel succes is doorgewerkt aan de ja-grondhouding. Op een vraag van een cliënt is het antwoord altijd ja en dan gaan we kijken naar de invulling. We regelen de 24-uurs verpleegkundige achterwacht voor SWON-cliënten en ontwikkelen met partners in Stichting Maat de zorgvoorziening in de Waalsprong. Onze visie: waar de cliënt woont, leveren we samen de zorg die hij nodig heeft. We zijn in 2006 erg druk geweest met Medezeggenschap volgt zeggenschap. De platformstructuur die we gebruikten tijdens het ZZG-fusieproces is omgezet in vijf gebieds- en vier bedrijfsgebonden ondernemingsraden (OR en), met de COR als gesprekspartner voor de raad van bestuur. Op 13 juni waren de verkiezingen. Daaraan ging veel denkwerk en discussie vooraf. ZZG-breed volgen we het participatie model. Het werkoverleg speelt daarin een belangrijke rol als kanaal voor informatie-uitwisseling. Met de installatie van de COR begin december, is de herinrichting van de medezeggenschap formeel afgerond. We hebben ondertussen positief geadviseerd over het Thuiszorg-continuïteitsplan, waarmee de Thuiszorg financieel in control is gebracht. Onderdeel van ons advies was het sociaal plan waarmee afgedekt wordt dat er tot 31 december 2008 geen gedwongen ontslagen vallen. Ook hebben we meegekeken naar de inrichting van Huishoudelijke Verzorging als nieuw bedrijf, meegedacht over de WMO-aanbesteding en een aanzet gegeven voor het kiezen van een nieuwe Arbodienst. Enerverend en toetsend Intensief en positief

4 Sarine van der Klis Gebiedsdirecteur Nijmegen Zuid en West Jan van Eupen Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad Heel 2006 stond in het teken van kwaliteitsverbetering, waarbij de inhoud van het werk leidend was. De nieuwe organisatiestructuur met zijn andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden werkt. Ik ben ook erg blij met de prettige werksfeer en het enthousiasme van de medewerkers om verder te bouwen. Er wordt meer samengewerkt, waardoor wensen van cliënten en bewoners gemakkelijker te honoreren zijn en er geen dingen dubbel gedaan worden. Wij denken samen met Stichting Maat na over de toekomstige organisatie van de zorg in onze wijken. De verwachte zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod zijn inmiddels in kaart gebracht. Wat dat gaat betekenen voor de verzorgingshuizen en de thuiszorg wordt nog verder uitgewerkt. In 2006 is in ieder geval een flinke stap gezet op weg naar realisatie van Park Malderborgh in Hatert! De aanpassing van de structuur van cliënteninbreng aan de nieuwe ZZG-organisatie was voor ons in 2006 het belangrijkste. Net als bij het personeel was Medezeggenschap volgt zeggenschap het uitgangspunt. Samen met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden en Zorgbelang Gelderland hebben we de nieuwe structuur ontwikkeld. Gekozen is voor getrapte vertegenwoordiging: van lokale cliëntenraden, via gebieds- en bedrijfscliëntenraden naar de Centrale Cliëntenraad. Hierdoor krijgen we vanuit verschillende invalshoeken informatie. We hebben goed geregeld wie het aanspreekpunt is voor cliënten en bewoners en op welk niveau verantwoordelijkheden liggen. We hebben meer bereikt. Een regeling met de raad van bestuur bijvoorbeeld om de verhoging van de wasserijkosten voor verpleeghuisbewoners te beperken. We waren nauw betrokken bij de integratie van de ondersteunende diensten: levert dit meer handen aan het bed op? Wat zijn de consequenties van ontkoppeld koken voor de bewoners? Het gaat om hun welbevinden. Afbreken en opbouwen Boeiend en verrijkend

5 Marcel de Groot Gebiedsdirecteur Nijmegen Midden en Centrum Cees Langewisch Directeur Huishoudelijke Verzorging 2006 was voor mij het jaar van elkaar leren kennen en één managementteam worden. Dat is super gelukt. We leerden dezelfde taal spreken, schreven samen beleid en werken nu volgens dezelfde kaders. Ruimte voor ontwikkeling was en is leidend: er draait een pilot rond domotica, we bieden leerwerkplaatsen aan hbo-studenten Wijkverpleging en we detacheren wijkverpleegkundigen bij huisartsen voor praktijkondersteuning. Kortere lijnen en dus betere zorg. De Zorgcentrale is in 2006 via Stichting Maat nauw betrokken bij de ontwikkeling van een integrale meldbank voor allerlei diensten. Verder heeft de centrale een spilfunctie in de 24-uurs verpleegkundige achterwacht. Bureau Zorgtoewijzing Wachtlijstbeheer is begonnen met decentraliseren, voor cliëntbegeleiding dichter bij huis. Het Transferpunt in de ziekenhuizen heeft beleidsmatig de samenwerking met de ziekenhuizen en het CIZ versterkt en geborgd voor de komende jaren. Gemeentelijke contracten binnenhalen om de huishoudelijke verzorging in 2007 te mogen blijven leveren aan onze cliënten. Dat was onze opdracht in We wisten dat de aanbesteding vooral op tarief zou worden beslist, daarom hebben we er alles aan gedaan om de kosten te drukken. We deden in Arnhem, Over- Betuwe en het ZZG-werkgebied mee aan de Europese aanbestedingsprocedures en kregen de gunningen! Dat was vlak voor kerst een hele opluchting. Zeker ook voor onze ongeveer medewerkers die ondanks alle onzekerheid gewoon hebben doorgewerkt. Petje af! Om ons te wapenen tegen de concurrentie is hard gewerkt aan het terugdringen van ziekteverzuim. Dat daalde van ruim 9 naar 6,8%. Verder voeren we nu de telefonische bereikbaarheid in eigen beheer uit en is de start voorbereid van een eigen flexbureau en het zelfstandig innemen en verdelen van de indicaties. Ook voeren we een pr-campagne gericht op het vasthouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe cliënten! Verkennend en vernieuwend Zoekend en vindend

6 Ine Cox Directeur verpleeghuis Margriet en Cecile Steentjes Directeur Kraamzorg, voormalig manager Medische en Paramedische Dienst Gespecialiseerde Verzorging en Gezinszorg Voor alle medewerkers was 2006 een hectisch jaar. Ondanks tegenslagen, weinig middelen en hoge werkdruk bleven mensen enthousiast en meedenken. Zoals over de inrichting van het Shared Service Center: één organisatorische eenheid van alle 114 ZZG-behandelaars, die diensten levert aan de gebieden en bedrijven van ZZG. Nieuw zijn ook de praktijkplaatsen voor verpleegkundigen die aan de HAN de nurse practitionersopleiding volgen. De verhuizing van drie psychogeriatrische afdelingen naar de Vijverhof vormde de start van Margriet als revalidatiecentrum voor ouderen met complexe problematiek. Contacten met de ziekenhuizen en aanbieders in de eerstelijns gezondheidszorg zijn geïntensiveerd om de ketenzorg verder te verbeteren. Nieuwbouw voor Margriet is helaas definitief afgeblazen. Om het oude gebouw wat op te knappen, heeft de vrijwilligerscoördinator geregeld dat met hulp van omroep Max, vele vrijwilligers én medewerkers de recreatiezaal opnieuw is ingericht. Een prachtig initiatief! We hebben in 2006 veel aanvragen voor Gespecialiseerde Verzorging en Gezinszorg gekregen. Dat bewijst dat mijn medewerkers goed werk leveren. Zorgvragers kunnen ook naar aanbieders als GGZ en RIBW gaan, maar ze kiezen voor de - laagdrempeliger - thuiszorg! We hebben flink ingezet op het project waarin Gespecialiseerde Verzorging samen met andere zorgaanbieders jeugdzorgcliënten helpt. Ook dat loopt goed. De Kraamzorg behaalde het HKZkwaliteitscertificaat en kreeg opnieuw het borstvoedingskwaliteitscertificaat van WHO-Unicef uitgereikt. Er is veel veranderd bij de Kraamzorg door de invoering van het landelijk indicatieprotocol kraamzorg. Geen enkele vrouw krijgt nog 60 uur kraamzorg. Voor onze medewerkers zijn de werkdagen daardoor korter geworden. Vooral huishoudelijke taken zijn weggesneden. Dat gaf veel onzekerheid bij zowel cliënten als medewerkers. De stagnatie van instroom van jonge mensen baart zorgen. Zij willen fulltime werken maar dat kunnen we hen helaas niet meer bieden. Hectisch en nieuw Succesvol maar ook met zorg

7 Anny van Lanen Gebiedsdirecteur Rijk van Nijmegen Vanuit betrokkenheid met elkaar samenwerken. In het belang van de cliënt. Dat gebeurt op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Het is toch geweldig dat thuiszorgmedewerkers de bewoners in het verpleeghuis de vakantie doorhielpen omdat daar een nijpend personeelstekort was? Maar ook het MT heeft met elkaar plannen gemaakt, wijkvisies uitgezet en het fundament voor een gezamenlijke werkwijze gelegd. Geconsolideerde balans per 31 december 2006 Ref. 31-Dec Dec-05 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Intern én met anderen is in 2006 veel aangepakt. Verpleeghuis Irene is door de schildersafdeling van het ROC Nijmegen heel creatief opgeknapt. Met de HAN en de Radboud Universiteit is geriatrische mondzorg opgezet. Ook is veel aandacht besteed aan verbetering van de warme maaltijd. In woonzorgcentrum de Meent zijn we volgens het thuiszorgmodel gaan werken: het verzorgingsteam is daarvoor geïntegreerd in het thuiszorgteam. En zo zijn er nog veel meer inspirerende initiatieven geweest Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-Dec Dec-05 PASSIVA Eigen vermogen 9 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Verbindend en inspirerend Egalisatierekening afschrijving Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden Totaal passiva

8 Geconsolideerde resultatenrekening over 2006 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Reserve aanvaardbare kosten Reserve kraamzorg Reserve niet-collectief gebonden Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

9 Uitgave: Concept en coördinatie: Fotografie: Zorggroep Zuid-Gelderland Afdeling Communicatie Goedele Monnens, Malden Zorggroep Zuid-Gelderland Postadres: Postbus 6810, 6503 GH Nijmegen Telefoon: (024) Website :

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014 GEZONDE ZORG Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 18 Informele zorg 4 Voorwoord 20 Zorginnovatie 6 Patiëntenparticipatie 22 Werkplaats zelfmanagement 8 Strategische samenwerking 24 Samenwerking

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Ondernemen met passie

Ondernemen met passie welzijn 8Surplus Indruk Ondernemen met passie welzijn I zorg I kinderopvang I comfort De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2009 Verzorgingshuizen Fendertshof, Fijnaart Mauritshof, Klundert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Inhoud Beleidskeuze voortgezet - 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE

30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE VAN PLAN NAAR PRAKTIJK JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 16 Transitie jeugdzorg 4 Voorwoord 18 Kwaliteitsverbetering & risico analyse 6 Interne organisatieontwikkeling 20 Automatisering

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg

Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Inspirerende voorbeelden uit de praktijk Ted Kraakman Maartje Kienhuis Jeroen Schumacher Vilans Actiz Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

Jaarbericht 2008. Specialist in comfortabel wonen. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

Jaarbericht 2008. Specialist in comfortabel wonen. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Jaarbericht 2008 Specialist in comfortabel wonen Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Over de SOR De SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) is een woningcorporatie gespecialiseerd in comfortabel

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg

Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Compilatie resultaten 2010 Januari 2011 Inhoud 2 Voorwoord 3 Anders werken is gewoon leuker! 3 Het bevrijdende alternatief. 4 Ruimte voor de professional.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie