Memo. Eerst volgt hier nogmaals de indeling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. Eerst volgt hier nogmaals de indeling:"

Transcriptie

1 Memo Aan Commissie WPA, cie vergadering 31 mei Van Gemeentelijke Ombudsman, UP en RS Datum 21 mei ken Stand van zaken klachten DWI, mei Algemeen 1.) In het laatste kwartaal van 2011 ontving GO 55 klachten over DWI. 2.) In de maand januari ontving de ombudsman 23 klachten over DWI. Vervolgens in februari, maart en april respectievelijk 25, 24 en 28 klachten. 3.) In het eerste kwartaal ontving de ombudsman 72 klachten; in vergelijking tot laatste kwartaal 2011 is er dus sprake van een stijging. 4.) Conclusie: van een structurele afname van het aantal klachten lijkt vooralsnog geen sprake. De ombudsman maakte in zijn memo zorg over DWI een rubricering naar type klachten. Die indeling geldt ook bij deze nieuwe update als uitgangspunt bij het in kaart brengen van de soort klachten die de ombudsman de afgelopen periode heeft ontvangen. Daarbij heeft de ombudsman gekeken naar de aard van de klachten in de periode februari tot en met april. Sommige van de klachten hebben overigens diverse aspecten. Was dat het geval, dan heeft de ombudsman ze ook onder diverse rubrieken gerubriceerd. Eerst volgt hier nogmaals de indeling: Rubricering naar type klachten Aantal klachten 1. Bejegeningsklachten; 5 2. Problemen bij behandeling van aanvragen & 13 voorschotverstrekking; 3. Tekortschietende informatieverstrekking & 6 motiveringsgebreken 4. Problemen bij lopende uitkeringen en inkomensvoorzieningen Tekortkomingen in de interne klachtafdoening 3 6. Klachten over rechtsbescherming 3 7. Problemen bij de samenwerking met andere -- diensten 8. Specifiek doelgroepenbeleid 6 9. Overige / [maatwerk] 15 Constatering: Een groot deel van de klachten die de ombudsman in de genoemde periode heeft geanalyseerd, hebben opnieuw betrekking op rubriek 4 (problemen bij lopende uitkeringen en inkomensvoorzieningen). Daarnaast zijn er veel klachten over rubriek 2 ( problemen bij behandeling van

2 Datum 11 mei Pagina 2/9 aanvragen en de voorschotverstrekking). Hierbij verdient uitdrukkelijk opmerking dat waar de ombudsman bij eerdere analyses 1 nog structureel klachten ontving over uitblijvende voorschotverstrekkingen, dit nu eerder een uitzondering is. Ook signalen over gebrekkige overdracht bij ziekte of afwezigheid kreeg de ombudsman de afgelopen maanden niet meer. Wat rubriek 9 betreft, geldt dat deze categorie een verzamelcategorie is, maar hieronder ook meerdere zaken opgenomen zijn die zien op het leveren van maatwerk en het creatief zoeken naar mogelijkheden / oplossingen van een probleem. Overigens wil de ombudsman benadrukken dat niet elke zaak leidde tot onderzoek naar het handelen van de dienst. Te denken is dan bijvoorbeeld aan situaties waarin de klacht ook onderwerp was van een bezwaarprocedure, de klacht in behandeling was bij DWI, of waarbij verwijzing naar de interne klachtregeling gepast was. Toch bieden ook deze klachten een signaal over de dienstverlening van DWI. Hieronder volgt een nadere toelichting per rubriek. Ad 1.) Bejegeningsklachten Een paar klachten die de ombudsman ontving gingen (deels) over de bejegening door DWI medewerkers (KIM19489 / KIM19676 / KIM19833 / KIM20063 en KIM20111). De aard van de bejegeningsklachten is uiteenlopend. In genoemde zaken ging het om het verbreken van een telefoongesprek, het feit dat een gesprek in een openbare ruimte in plaats van een spreekkamer plaatsvindt. De volgende casus biedt een illustratief voorbeeld. Voorbeeld KIM19489 DWI stuurt een brief met het verzoek aan een vrouw om inkomstengegevens over de afgelopen zeven jaar toe te sturen: de vrouw legt daarop contact met de dienst, omdat ze twijfels heeft of de brief van DWI afkomstig is (een logo ontbreekt, het papier is grofkorrelig, en er zijn handmatige toevoegingen). Ze vraagt de dienst of de gegeven termijn wel klopt. De vrouw vertelt het hele verhaal aan een medewerker van de dienst; wordt teruggebeld door haar klantmanager en moet het verhaal dan opnieuw vertellen. De klantmanager zegt dat ze moet overleggen met een collega, maar dat de vrouw de gevraagde informatie wel inleveren moet. Anders volgt intrekking van de uitkering. De vrouw wil gezien de hoeveelheid opgevraagde informatie vragen om uitstel, maar de dienst verbreekt de verbinding De analyse, zoals op 5 oktober 2011 in de DWI-raad gepresenteerd.

3 Datum 11 mei Pagina 3/9 Ad 2.) Problemen bij behandeling van aanvragen & voorschotverstrekking Meerdere klachten die de ombudsman ontving zien op de behandelingstermijn van aanvragen (KIM19725 / KIM19683 / KIM19811 / KIM19864). Te denken is aan een aanvraag bijzondere bijstand, ingediend eind december 2011, waarop de dienst twee maanden later nog geen beslissing heeft genomen (KIM19725). Ook kwam het voor dat een klant in juni 2011 een aanvraag bb indiende, maar eind september 2011 nog geen besluit had ontvangen (KIM19811). In deze zaak leek het er overigens op dat de beslissing administratief wel genomen was, maar een beschikking niet verstuurd. Dan kom ik op de verstrekking van voorschotten. Incidenteel krijgt de ombudsman nog een klacht hierover binnen (KIM19800, maar ongegrond). Er was ook een zaak (KIM19853) waarin DWI na tussenkomst van de ombudsman overging tot uitbetaling van het voorschot. Het buiten de deur houden van klanten Ook de afgelopen maanden kreeg de ombudsman wederom te maken met klachten van burgers, met de ervaring dat DWI hen buiten de deur hield. Voorbeeld KIM19625 Een man ontving een tijd een WWB uitkering van DWI maar start in 2006 als zelfstandig ondernemer. Met DWI geldt de afspraak dat er na een half jaar beoordeeld wordt hoe het met de man gaat. Het evaluatiegesprek vindt nooit plaats. De man wendt zich diverse keren tot het werkplein omdat hij te weinig inkomsten heeft. Daarbij heeft de dienst hem afgehouden: tot een aanvraag uitkering kwam het daardoor niet, maar de man had wel minder inkomen dan het bestaansminimum. Een ander voorbeeld : Voorbeeld KIM19657 Een vrouw uit Tsjechië, woont sinds mei 2010 in Nederland; in december 2010 krijgt ze een kind. Volgens Tsjechisch recht heeft ze dan drie jaar recht op zwangerschapsverlof, en uitkering. Voorwaarde is dat ze niet werkt noch inkomsten uit een andere uitkering heeft. Om dit te verifiëren vraagt het Tsjechische Ministerie van Sociale Zaken DWI in april 2011 schriftelijk een officieel EEG document in te sturen. Dat doet de dienst niet. Een telefoongesprek van de partner van de vrouw met DWI in augustus 2011 leidt evenmin tot reactie van de dienst. Achteraf bleek SVB de instantie die aangewezen was om te reageren. Toch had van de dienst verwacht mogen worden dat die het document doorstuurde of op zijn minst iets liet weten nav het verzoek uit Tsjechië

4 Datum 11 mei Pagina 4/9 Ad 4.) Problemen bij lopende uitkeringen en inkomensvoorzieningen Allereerst geldt dat meerdere verzoeken betrekking hadden op te late uitbetaling van bijstand (KIM19697 / KIM19700 / KIM19704 / KIM19833). In drie zaken ging het om de uitkering, eind februari betaalbaar gesteld. In één zaak was er sprake van onregelmatige betaling door de afdeling FIBU (KIM19833). In een andere zaak ging de dienst over tot een nooduitkering (KIM19700). Voorts doen er zich nog altijd problemen met de verrekening van inkomsten voor ( KIM19959 / KIM19934 / KIM19759). Twee voorbeelden volgen, waaruit blijkt dat DWI moeite heeft inzicht te geven in haar berekeningen: Voorbeeld KIM19759 Een man krijgt geen hoogte van de manier waarop de dienst zijn inkomsten uit werk verrekend met de bijstandsuitkering. De omschrijving, die de dienst geeft aan inkomsten, verandert steeds. Het is voor de man telkens een verrassing wat hij netto aan bijstand ontvangt; hij kan de bedragen niet duiden. Begin december 2011 vraagt hij de dienst om schriftelijk uitleg op de verrekening te geven. Bij gebrek aan antwoord stuurt hij medio januari een rappel. Op 9 februari laat een medewerker de man per brief weten hem telefonisch niet te kunnen bereiken. De man vraagt vervolgens om een schriftelijk antwoord, maar in maart heeft de dienst nog geen uitleg gegeven. Vervolgens vraagt de dienst de man een overzicht te verstrekken van de inkomsten over september 2011 tot en met januari, die de man al bij DWI heeft ingeleverd. Aan de hand daarvan zal de dienst een uitgebreide specificatie / uitleg geven. De dienst meldt verder na ontvangst van de spullen nog enkele weken nodig te hebben om een uitleg te kunnen geven op de inkomstenverrekening. Dit lijkt erop dat DWI moeite heeft haar financiële administratie op orde te houden én daarover heldere uitleg aan de klant te geven. Ander voorbeeld, dat ziet op de informatieverstrekking aan de klant in het kader van verrekening, volgt hier. Voorbeeld KIM19934 Een man krijgt naast een WW uitkering een aanvullende bijstandsuitkering. In februari ontvangt de man van de dienst een extra uitkeringsbedrag naast het reguliere bedrag dat hij normaliter ontvangt. Op het bankafschrift ziet verzoeker de term restbetaling DWI staan. Door deze omschrijving gaat hij ervan uit dat het een nabetaling betreft en hij recht hierop heeft. Echter in maart valt het bedrag dat aan bijstandsuitkering wordt uitbetaald, enkele honderden euro s lager uit; de man blijkt dan ten onrechte teveel uitkering te hebben gehad. En de dienst houdt dat bedrag in één keer in op zijn uitkering. Aan het verzoek van de man om het bedrag over meerdere maanden terug te mogen betalen, wil de dienst niet meewerken. Ook kwamen er meerdere klachten bij de ombudsman binnen die gingen over een onjuiste jaaropgave (KIM19610 / KIM19963). Dat kan nadelige gevolgen voor de klant hebben voor wat betreft de belastingaangifte en voorlopige teruggaaf. Een voorbeeld: Voorbeeld KIM19963 Een vrouw ontvangt van DWI een jaaropgaaf 2010, van ,-, waarin een nabetaling over een ander jaar is verwerkt. De Belastingdienst vordert nu toeslagen terug en verrekent dat met toegekende toeslagen. De vrouw komt hierdoor financieel in de problemen. De vrouw klopt bij DWI aan, maar die verwijst haar naar een ander Werkplein dan waar ze woont. Na interventie van de ombudsman geeft de dienst de vrouw een verklaring met betrekking tot het belastbaar loon 2010, met uitleg over de nabetaling. De vrouw is tevreden hiermee.

5 Datum 11 mei Pagina 5/9 Niet terugbellen Hoewel duidelijk sprake is van een afname, krijgt de ombudsman af en toe nog een klacht over het niet terugbellen van een klant door de dienst (KIM19853 / KIM19489). Voorbeeld KIM19853 Een man vraagt in augustus 2011 een uitkering aan bij DWI. Diverse malen wijst de dienst een aanvraag af. De man dient een nieuwe aanvraag in, en krijgt van een medewerker van de dienst te horen dat hij recht heeft op een voorschot. Beloofd wordt dat de dienst de man daarover nog terugbellen zal. Dat doet de dienst niet. Na interventie van de ombudsman kent de dienst het voorschot toe, en maakt excuses voor het niet terugbellen. Problemen bij het verwerken van ingeleverde stukken Daarnaast waren er diverse zaken waarin de dienst de aanvrager vroeg gegevens in te leveren, die volgens de klant al beschikbaar waren voor de dienst (KIM19959 / ook: 19759). Ook was er één zaak waarin de dienst informatie vroeg van de klant, die op een andere wijze voor de dienst in te zien is (KIM19754)

6 Datum 11 mei Pagina 6/9 Ad 5.) Tekortkomingen in de interne klachtafdoening De ombudsman kreeg signalen die betrekking hadden op de interne klachtafdoening (KIM19489 / KIM19938). Een paar zaken hadden betrekking op de onafhankelijkheid in de klachtafdoening. Te denken was aan een zaak (KIM19938), waarbij een man bij het klachtenteam telefonisch een klacht indiende over zijn klantmanager. Diezelfde klantmanager belde de man vervolgens terug in het kader van klachtafdoening. Een ander voorbeeld, dat betrekking heeft op het belang van onpartijdige klachtafdoening, volgt hier: Voorbeeld KIM19489 Een vrouw krijgt van de dienst meerdere brieven met het verzoek over een lange periode inkomstengegevens op te geven. Ze vraagt zich af of die periode waarover ze informatie bij de dienst moet leveren, wel klopt. Ook heeft ze twijfels over de herkomst van de brief, nu onder meer het DWI logo ontbreekt. Ze belt met de dienst en stelt haar vragen aan een medewerker. Als haar klantmanager haar vervolgens terugbelt, moet de vrouw het verhaal opnieuw vertellen. De klantmanager zegt dat de vrouw verplicht is de info te geven. Anders trekt de dienst haar uitkering in. De vrouw vraagt om uitstel, maar de klantmanager legt de hoorn erop. De vrouw belt terug, krijgt een andere medewerker te spreken, en die raadt aan een klacht in te dienen. Dat doet de vrouw. Als de leidinggevende van haar klantmanager haar naar aanleiding van de klacht terugbelt, neemt die de klantmanager in bescherming, en verder zegt hij te hebben begrepen dat de vrouw haar klantmanager heeft uitgescholden. De leidinggevende is in het kader van de klachtafdoening niet bereid om het opgenomen telefoongesprek tussen de vrouw en haar klantmanager, te beluisteren. De vrouw krijgt kort daarna een waarschuwingsbrief van DWI.

7 Datum 11 mei Pagina 7/9 Ad 8.) Specifiek Doelgroepenbeleid Wat deze rubriek aangaat, ontving de ombudsman meerdere klachten over het Team Voorzieningen. Het ging dan in het bijzonder over de wijze waarop de dienst uitvoering geeft aan de collectieve ziektekostenverzekeringsregeling voor Amsterdamse minima. Problemen bij de uitvoering van de collectieve ziektekostenverzekering 2 Voor wat de collectieve ziektekostenverzekering aangaat geldt het volgende: Burgers met een minimuminkomen (dat wil zeggen: tot 110% van het sociaal minimum) kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering, die de Dienst Werk en Inkomen (hierna: de dienst) sluit bij Agis. De collectieve verzekering bestaat uit een combinatie van een basisverzekering zonder vrijwillig eigen risico met een van de twee aanvullende pakketten die Amsterdam aanbiedt, de AV Amsterdam of de AV Plus Amsterdam. Voor de burger heeft dat financiële voordelen. De dienst houdt de premiebedragen in op de uitkering en betaalt die vervolgens aan Agis. De uitvoering van deze regeling stuitte in diverse zaken op problemen (zie oa. KIM19465 / KIM19625 /KIM19796 / KIM19797). In dat opzicht is er geen verandering ten opzichte van de eerdere analyse, die de ombudsman begin oktober 2011 presenteerde. Daarbij gingen de klachten meerdere keren over het niet doen van premiebetalingen aan Agis (voorbeeld: KIM19625). Uit diverse zaken bleek dat de oorzaak voor het niet doen van premiebetalingen was, dat de dienst Agis door een (administratieve) fout had laten weten dat de verzekering van de klant beëindigd moest worden (KIM19465 / KIM19796). Het mag duidelijk zijn dat dit vergaande consequenties hebben kan voor de medische zorg van DWI klanten. Een voorbeeld: Voorbeeld KIM19796 Een man ontvangt een bijstandsuitkering en is via DWI voor zijn ziektekosten verzekerd bij Agis; in 2011 krijgt hij een WIA uitkering, en daarnaast een aanvullende uitkering van DWI. De man kan via DWI / de collectieve verzekering verzekerd blijven. Op dat moment heeft DWI echter een fout gemaakt door verzoeker ten onrechte op te zeggen in de administratie bij Agis. Er ontstaat hierdoor een premie achterstand: er volgen aanmaningen richting de man, en de man moet achteraf een nieuwe duurdere verzekering afsluiten. Ander voorbeeld: Voorbeeld KIM19625 Een man ontvangt een uitkering van DWI. In 2006 start hij na overleg met de dienst een eigen bedrijfje. Afspraak is dat DWI voorlopig de Agis ziektekostenpremie voor de man blijft betalen. Na een half jaar zou evaluatie plaats vinden, maar dat gebeurt niet. In 2011 blijkt dat de dienst -ondanks de afspraak - geen Agis premies meer heeft betaald. Er is een achterstand in de premiebetaling en de man kan niet overstappen naar een andere, voor hem goedkopere ziektekostenverzekering. Na onderzoek van de ombudsman erkent de dienst dat een en ander niet goed is gegaan. De dienst zegt toe de kosten zorgverzekering over de periode tot juni 2006 (het moment dat DWI de man schriftelijk informeerde dat hij zelf voor premiebetaling moest zorgen) te gaan vergoeden inclusief eventuele incassokosten over deze periode. 2 Bij een eerdere analyse, in oktober 2011 gepresenteerd in de DWI raad, rubriceerde de ombudsman deze klachten onder rubriek 4.

8 Datum 11 mei Pagina 8/9 Dan was er nog een zaak waarin het ging om de uitvoering van de kortingsregeling. Dat is een regeling van DWI waarbij burgers met een inkomen tussen 110% en 130% van het sociaal minimum recht hebben op een zogenaamde korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij Agis. Voorbeeld KIM19797 Een man wendt zich met een klacht tot de ombudsman. Het betreft de aanvraagprocedure voor de kortingsregeling. Meer in het bijzonder wijst hij op een onduidelijk aanvraagformulier, waarbij DWI de burger niet attendeerde op de kortingsregeling. Daarnaast betreft zijn klacht de onduidelijke informatie over de indieningstermijn van het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier staat dat de burger het formulier vòòr 23 december 2011 moet indienen. De website digitaal loket van Amsterdam.nl staat: Het formulier moet u uiterlijk 23 december 2011 terugsturen. De man voldoet hieraan want hij post het aanvraagformulier voor de lichting van uur, op 21 december De dienst wijst de aanvraag af, want die is na de indieningstermijn ontvangen. Een ingediend bezwaarschrift verklaart de dienst niet ontvankelijk. Dat deze klacht opnieuw bij de ombudsman terecht komt is overigens opmerkelijk omdat dit probleem van onduidelijke aanvraagformulieren in 2009 ook al speelde. Daarop heeft de dienst toen - naar aanleiding van een aanbeveling van de ombudsman (RA ) - in het aanvraagformulier 2010 een verwijzing naar kortingsregeling opgenomen. Het lijkt er dus op dat de dienst ingevoerde verbeteringen in de werkwijze later weer ongedaan maakt. Dakloze? Van kastje naar de muur! Daarnaast blijft de ombudsman bij tijd en wijle geconfronteerd worden met een zaak waarin een aanvraagprocedure van een dakloze bijzonder moeizaam verloopt. Het gaat dan in het bijzonder om het heen en weer sturen tussen Bijzondere doelgroepen en andere werkpleinen / of de Sociale Dienst van andere gemeentes. Een illustratief en ernstig voorbeeld biedt de volgende zaak. Voorbeeld KIM19841 Een dakloze man slaapt soms bij verschillende vrienden, op diverse adressen. Op 19 januari meldt hij zich bij de gemeente Amstelveen voor een bijstandsuitkering omdat daar zijn laatste verblijfadres was. Hij wordt verwezen naar DWI, bijzondere doelgroepen aan het IJsbaanpad. De man meldt zich hier waarna DWI hem op 20 januari naar de gemeente Hoofddorp stuurt; hier had de man de laatste nacht geslapen. De gemeente Hoofddorp stuurt de man terug naar bijzondere doelgroepen. Bijzondere doelgroepen stuurt de man op 26 januari naar het werkplein Zuidoost omdat hij in Zuidoost een paar nachten bij een kennis heeft overnacht. De man doet hier een aanvraag die op 24 februari wordt afgewezen omdat hij niet staat ingeschreven op een adres in Amsterdam. Werkplein Zuidoost stuurt de man weer terug naar het IJsbaanpad. De man heeft dan inmiddels een paar nachten bij HVO Querido geslapen. Met een ingevuld 7-dagen formulier gaat hij op 19 maart terug naar bijzondere doelgroepen. Hij krijgt te horen dat er pas op 19 april een intake kan plaatsvinden. Deze datum wordt na interventie van de ombudsman vervroegd. Inmiddels is de man meerdere maanden zonder inkomsten

9 Datum 11 mei Pagina 9/9 Ad 9.) Overige [maatwerk] Hoewel restcategorie, vallen er onder deze categorie in de eerste plaats een paar zaken (KIM19811 / KIM19980 / KIM20051), waarin de ombudsman maatwerk mist. Daarbij constateert hij dat de dienst niet altijd creatief omgaat met wet- en regelgeving, om zo tegemoet te komen aan een feitelijk probleem van een burger. De dienst schermt dan met procedures, terwijl er dringend een adequate oplossing voor een probleem moet komen. Enkele voorbeelden: Voorbeeld KIM19980 Een vrouw vraagt langdurigheidstoeslag 2011 aan in Amsterdam, haar nieuwe woonplaats. Aan de hand van een peildatum besluit de dienst de aanvraag af te wijzen. De vrouw voldoet aan inhoudelijke criteria (inkomen), behalve dat ze op de peildatum nog geen inwoonster was van Amsterdam. In haar vorige woonplaats krijgt ze evenmin langdurigheidstoeslag, omdat die gemeente een ander peilmoment hanteert. Diverse dure bezwaarprocedures zijn het gevolg. Vraag die dit oproept is waarom de dienst niet in overleg met de vorige verblijfsgemeente- tot een oplossing komt, nu de vrouw op grond van de hoogte van haar inkomen recht heeft op deze armoedevoorziening? Voorbeeld KIM20051 Een vrouw heeft een uitkering van DWI. Ze is gescheiden en haar zoon woont in De Haag, bij haar ex. De zoon doet daar eindexamen. Na ontruiming van de ex in Den Haag, bepaalt de voogd dat het beter is als de zoon bij de vrouw in Amsterdam gaat wonen. De vrouw vraagt bij de dienst bijzondere bijstand reiskosten aan voor de zoon, zodat hij in het laatste half jaar voor het eindexamen niet van school hoeft te veranderen. Er volgt een afwijzing. Ze legt de zaak voor aan de ombudsman, en besluit een bezwaarschrift in te dienen. De ombudsman doet daarom geen onderzoek, en legt de zaak dan ook niet aan DWI voor ter reactie. Onder deze categorie rubriceerde de ombudsman overigens ook drie verzoeken (KIM20025 / KIM20048 en KIM20158), die betrekking hadden op de invoering van de huishoudtoets. GO / RS

Commissie WPA Gemeentelijke ombudsman, UP en RS Datum 14 februari 2012 Betreft zorg over DWI, Update / actuele stand van zaken februari 2012

Commissie WPA Gemeentelijke ombudsman, UP en RS Datum 14 februari 2012 Betreft zorg over DWI, Update / actuele stand van zaken februari 2012 Memo Aan Commissie WPA Van Gemeentelijke ombudsman, UP en RS Betreft zorg over DWI, Update / actuele stand van zaken februari 2012 Algemeen 1.) In de periode jan-okt 2011 ontving de ombudsman (Go) 205

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 5 november 2009 RA0935555 Samenvatting Twee verzoekers wenden zich onafhankelijk

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Ingekomen verzoeken GO. April Mei Juni Juli

Ingekomen verzoeken GO. April Mei Juni Juli Memo Aan Commissie WPA, cie vergadering 27 sept 2012 Van Gemeentelijke Ombudsman, UP en RS. Datum memo 20 sept. 2012 (info verwerkt t/m 20 aug) ken Stand van zaken klachten DWI, aug. 2012 Algemeen 1.)

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 9 maart 2010 RA1048588 Samenvatting Los van elkaar wenden drie klanten

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer R. over de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Dossiernummer: 2014.368 Datum: 1 december 2015 Inleiding Rotterdammers

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Activering Ingekomen vóór 1 januari

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord 21 februari 2006 RA0713142 Samenvatting

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2010 093 Oordeel Verzoeker De heer M. C. te Zwolle Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat hij als gevolg van het onjuist toepassen van de heffingskorting door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Heerlen naheffingen heeft gekregen

Nadere informatie

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 16 september 2009 RA0942396

Nadere informatie

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Samenvatting 28 november 2013 RA132039 Op het

Nadere informatie

Opschorting van een uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Centrum

Opschorting van een uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Opschorting van een uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Centrum 24 juli 2006 RA0611641 Samenvatting Verzoeker is in het voorjaar van 2005 tot

Nadere informatie

Periode Januari Okt Januari- Okt Januari Okt Januari Okt 2010. Naar hun aard zijn de klachten evenwel als hardnekkig en zorgelijk te omschrijven.

Periode Januari Okt Januari- Okt Januari Okt Januari Okt 2010. Naar hun aard zijn de klachten evenwel als hardnekkig en zorgelijk te omschrijven. Algemeen In februari 2011 sprak de ombudsman met verschillende directieleden van DWI. Daarbij heeft de ombudsman zijn zorg geuit over de aard en de stijging van de ingekomen klachten over DWI. Zo ontving

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 19 september Rapportnummer: 2013/0128

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 19 september Rapportnummer: 2013/0128 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 19 september 2013 Rapportnummer: 2013/0128 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Nadere informatie

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost 29 oktober 2012 RA121886 Samenvatting Het Leger des Heils

Nadere informatie

Rapport. En wat wilt u nu precies weten?

Rapport. En wat wilt u nu precies weten? Rapport En wat wilt u nu precies weten? Is het terecht dat de gemeente een aanvraag om kwijtschelding afwijst vanwege ontbrekende informatie, als haar verzoek om informatie niet duidelijk is? Oordeel Op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar Rapport Gemeentelijke Ombudsman Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar 24 december 2004 RA0409893 Samenvatting Verzoeker

Nadere informatie

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen.

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 3.1. Activering 3.1.1. Ingekomen vóór

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 12 januari 2011 RA110026 Samenvatting Een vrouw wordt half januari 2010 gedwongen opgenomen in een psychiatrisch

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreft een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaandam. Datum: 17 april Rapportnummer: 2013/036

Rapport. Rapport betreft een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaandam. Datum: 17 april Rapportnummer: 2013/036 Rapport Rapport betreft een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaandam Datum: 17 april 2013 Rapportnummer: 2013/036 2 Klacht De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert sinds 1 juli 2012 in bepaalde

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken RA0612436 3 november 2006 Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) op meerdere uitkeringen loonheffingskorting heeft toegepast, waardoor zij van de Belastingdienst

Nadere informatie

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

RAPPORT. Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal.

RAPPORT. Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal. Dossiernummer 2017 008 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman (verder: OO) ontving het verzoekschrift

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost 27 december 2004 RA0409989 Samenvatting Verzoekers hebben een aanvullende bijstandsuitkering. Wanneer

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 6 juni 2007 RA0713476 Samenvatting Een inwoner van Almere doet in

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering Persoonsgegevens Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Rekeningnummer: Naam partner: Burgerservicenummer partner:

Nadere informatie

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Rapport De behandeling van een bezwaarschrift Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht gegrond. Publicatiedatum: 26 november

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Premie, collectiviteit Zaaknummer : 2009.01285 Zittingsdatum : 24 maart 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 10 augustus 2006 RA0612354 Samenvatting Verzoeker heeft een eigen bedrijf maar ziet zich genoodzaakt

Nadere informatie

Onderzoek naar een klacht over het niet toepassen van de juiste loonheffingstabel op een nabetaling van WIA-recht.

Onderzoek naar een klacht over het niet toepassen van de juiste loonheffingstabel op een nabetaling van WIA-recht. Rapport Geen mogelijkheid tot correctie Onderzoek naar een klacht over het niet toepassen van de juiste loonheffingstabel op een nabetaling van WIA-recht. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 10 december 2010 RA1059723 Samenvatting Na een klacht over stankoverlast legt de inspecteur

Nadere informatie

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1 augustus 2012 RA121351 Samenvatting WZS heeft een vordering op een man omdat hij een

Nadere informatie

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition 24 oktober 2012 RA121844 Samenvatting Begin juli krijgt een vrouw een parkeervergunning, waarvoor

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket.

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Versie: mei 2014 Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Algemene informatie Dit is een toelichting bij het aanvraagformulier voor een voedselpakket bij de Voedselbank

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 mei 2002 Rapportnummer: 2002/140

Rapport. Datum: 7 mei 2002 Rapportnummer: 2002/140 Rapport Datum: 7 mei 2002 Rapportnummer: 2002/140 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Enschede, tot het moment waarop hij zich tot de Nationale ombudsman wendde (11 februari 2002) nog

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Achmea Zorgkantoor Zwolle: de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk heeft gespecificeerd; een acceptgiro voor de naheffing

Nadere informatie

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Rapport Kopje onder Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het UWV en de

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leeuwarden. Rapportnummer: 2011/304

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leeuwarden. Rapportnummer: 2011/304 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leeuwarden. Rapportnummer: 2011/304 2 Datum: 11 oktober 2011 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Volgens onze gegevens kunt u geld terugkrijgen. Het kan al gauw gaan om een paar honderd euro. Ook als u weinig kosten hebt gemaakt.

Volgens onze gegevens kunt u geld terugkrijgen. Het kan al gauw gaan om een paar honderd euro. Ook als u weinig kosten hebt gemaakt. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst haar naar aanleiding van de aangifte op een Tz-formulier een aanslag met een te betalen bedrag heeft opgelegd. Zij diende die aangifte

Nadere informatie

Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen

Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen De gemeente Amsterdam helpt Amsterdammers op weg naar werk. Als het nodig is, krijgen zij daarbij een uitkering. Een uitkering is een tijdelijk inkomen van de gemeente.

Nadere informatie

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling.

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling. EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Dienst : SOZAWE Dossiernummer : 13.1.086 Klacht Ondanks dat verzoeker conform de regels en de informatie op de website van de dienst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2007 Rapportnummer: 2007/205

Rapport. Datum: 28 september 2007 Rapportnummer: 2007/205 Rapport Datum: 28 september 2007 Rapportnummer: 2007/205 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) te Groningen geen duidelijkheid verstrekt over haar

Nadere informatie

Samenvatting ingekomen en afgehandelde verzoeken inzake Participatie Q3 2015

Samenvatting ingekomen en afgehandelde verzoeken inzake Participatie Q3 2015 Samenvatting ingekomen en afgehandelde verzoeken inzake Participatie Q3 2015 Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen

Nadere informatie

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen?

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen? Ministerie van Financiën De heer J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE S GRAVENHAGE Referentie: 09/01066 Contactpersoon: Ernst Radius Betreft: bijstand voor te betalen belastingaanslagbijstand voor te betalen

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Groningen:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Groningen: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Groningen: 1. hem vanaf eind januari 2006 geen werkbriefjes meer heeft toegestuurd; 2. zijn werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389

Rapport. Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389 Rapport Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) Breda de kinderbijslag voor zijn zoon, die hem bij beschikking van 1 april

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie