Professioneel politiewerk in een mondiale samenleving. vakman schap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel politiewerk in een mondiale samenleving. vakman schap"

Transcriptie

1 Professioneel politiewerk in een mondiale samenleving vakman schap

2 introductie de opleiding vakmanschap werkwijze Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en maatschappelijke vraagstukken. De aangeboden trainingen en opleidingen van Derwish Advies Groep onderscheiden zich door de combinatie van recente en relevante wetenschappelijke inzichten, gekoppeld aan de beroepspraktijk. De performancecriteria van onze onderneming zijn gericht op efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. De opleiding Vakmanschap wordt competentiegericht en praktijkgericht aangeboden. Het competentiegericht opleiden en trainen is belangrijk om de kwaliteiten van de cursisten te ontwikkelen, passend bij de behoeften van de politieorganisatie en passend in de omgeving waarin zij werkzaam zijn. Daarnaast is het belangrijk om de grondhouding van de cursisten positief te beïnvloeden en om nut en noodzaak van politie vakmanschap binnen hun eigen afdeling professioneel uit te dragen. De grondhouding is een bewustwordingsproces. Opleiding Vakmanschap In deze folder maakt u kennis met ons succesvolle opleiding Vakmanschap, specifiek gericht op de politieorganisatie. Voor politiemensen die op eenheidsniveau deel (willen) uitmaken van hun eigen Netwerk Leefstijlen & Culturen, is Vakmanschap een geaccrediteerde opleiding en worden zij bij het behalen van het examen gecertificeerd door de Politieacademie. Vakmanschap is ontwikkeld door Derwish Advies Groep en ondersteund door haar partners: antropologen, psychologen, criminologen en vakkundige politiemensen. doel Het doel van de opleiding Vakmanschap is om cursisten theoretische en praktische ondersteuning te bieden bij het (verder) ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een mondiale professionele werkomgeving. Op deze wijze zullen de cursisten beter toegerust zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden. De cursisten gaan deel uitmaken van een landelijk netwerk van politiemensen die vanuit het concept collega s voor collega s, gevraagd en ongevraagd advies gaan geven en ondersteuning bieden bij complexe gebeurtenissen. Ook wordt van de cursisten verwacht dat ze probleemsituaties kunnen signaleren, analyseren en schriftelijk kunnen betogen, beredeneren, verslag leggen. De opleiding Vakmanschap kent een brede variatie aan werkvormen. De cursisten worden vanuit hun eigen perceptie aan het werk gezet. Er is ruime aandacht voor supervisie, intervisie en collegiale consultatie. De volgende competenties staan centraal: Persoonlijkheid, houding en gedrag: motivatie, flexibiliteit en culturele empathie Kennis: cultureel zelfbewustzijn, kennis hebben van gebruiken, normen en waarden Vaardigheden: sociale, perceptuele en communicatieve vaardigheden Criteria voor certificering De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten. De cursisten ontvangen hun certificaat alleen wanneer zij de opleiding succesvol hebben doorlopen. Het is succesvol wanneer de cursisten hebben voldaan aan de volgende criteria: Actieve deelname aan de opleiding Aanwezigheid van minimaal 80 % (maximaal 2 dagen afwezig) Schrijven van een goede paper (conform proeve van bekwaamheid) 1 Presentatie De cursisten worden individueel beoordeeld op het schrijven van hun paper en op de presentatie daarvan. 1 SBU is circa 40 uur. Indien mogelijk kan het schrijven van de paper (deels) in diensttijd worden gerealiseerd. De cursist dient dit zelf te regelen met zijn/haar leidinggevende of teamchef.

3 de opleiding vakmanschap de opleiding vakmanschap Koers 2015 lesdagen De opleiding Vakmanschap is verweven met het richtinggevend kader voor de politie praktijk; diversiteit in politievakmanschap, visie 2015 van het LECD. Daarin wordt gesteld dat diversiteit over de kwaliteit van het politiewerk gaat en daarmee een integraal onderdeel is van de politieprofessie. Het uitgangspunt is in verbinding zijn met de samenleving. Om dit te realiseren worden drie grondhoudingen genoemd die van cruciaal belang zijn: respecteren en accepteren van de ander, leren van en in de praktijk en handelen vanuit eigen kracht. Deze thema s zijn belangrijke aspecten van deze opleiding. De opleiding bestaat uit 11 dagen, verspreid over een periode van 4 tot 5 maanden. De lesdagen bestaan uit vier blokken van 1,5 uur: twee in de ochtend en twee in de middag. De dagelijkse indeling van de lesblokken ziet er als volgt uit: 09:00 10:30 uur Blok 1 10:30 10:45 uur Pauze 10:45 12:15 uur Blok 2 12:15 13:15 uur Lunchpauze 13:15 14:45 uur Blok 3 14:45 15:00 uur Pauze 15:00 16:30 uur Blok 4 16:30 16:45 uur Evaluatie (mondeling)

4 de opleiding vakmanschap de opleiding vakmanschap Thema s De opleiding Vakmanschap bestaat uit de onderstaande thema s die gedurende de lesdagen behandeld worden. Dag 1 Dag 4 Dag 7 Dag 10 Blok 1: Introductie en inleiding Blok 1+2: Selectief politieoptreden Blok 1 + 2: Jeugd en maatschappij Blok 1 + 2: Paper presentaties Blok 2: Kennismaking Blok 3+4: LHBT Blok 3 + 4: Jeugd en maatschappij Blok 3 + 4: Paper presentaties Blok 3: Kennismaking Blok 4: Schrijven van een paper Dag 5 Dag 8 Dag 11 Blok 1 + 2: Netwerken en relaties Blok 1 + 2: Culturen & rituelen Blok 1: Paper presentaties Dag 2 Blok 3 + 4: Netwerken en relaties Blok 3 + 4: Culturen & rituelen Blok 2: Paper presentaties Blok 1 + 2: Politiek en maatschappij Blok 3: Certificering Blok 3 + 4: Macht en invloed Dag 6 Dag 9 Blok 4: Schriftelijke evaluatie Blok 1 + 2: Recht, religie & veiligheid Blok 1 + 2: Eergerelateerd geweld Dag 3 Blok 3 + 4: Recht, religie & veiligheid Blok 3 + 4: Eergerelateerd geweld Blok 1 + 2: Pluralisme Blok 3 + 4: Stereotypen & vooroordelen

5 dag 1 dag 2 Introductie en inleiding Diversiteit is een thema dat de hele Nederlandse Politie aangaat. In de komende jaren zal dat onverminderd van belang zijn. Dit heeft te maken met de directe relatie die er is tussen het houden en krijgen van legitimiteit en vertrouwen en de verbinding met de samenleving. Deze noodzaak komt voort uit de voortdurende verandering binnen de samenleving. 2 Tijdens de introductie zal kort worden stilgestaan bij de grondhoudingen die verband houden met diversiteit. kennismaking Na de introductie en de inleiding tot de opleiding Vakmanschap wordt er aandacht geschonken aan het nader kennis maken met elkaar. De rode draad is om iets te vertellen over de persoonlijke waarden in het leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het interview model. De cursisten kunnen hun motivatie voor deelname en hun verwachting van de training nader toelichten. Ook wordt er aandacht besteed aan de specifieke deskundigheid van de cursisten zelf. Verder wordt er een inventarisatie gemaakt van de leervragen en zal er worden uitgelegd op welke wijze de leervragen geïntegreerd zullen terugkomen tijdens de opleiding. Schrijven van een paper Gedurende de opleiding onderzoeken de cursisten individueel een onderwerp op het gebied van diversiteit. Dit doen zij in de vorm van een paper. Een paper is een schriftelijk verslag van het onderzoek. De structuur van een paper is bepaald en ziet er als volgt uit: Het begint met (1) een inleiding, (2) gevolgd door een middenstuk, (3) waarna er een conclusie met advies volgt. (4) De paper wordt afgesloten met een literatuurlijst, (5) eventueel met bijlage(n). De basis van een paper is een analytische aanpak waarmee de cursisten het middelbare school niveau van (probleem)beschrijvingen en werkstukken ontstijgen en de basis leggen voor gedegen advieswerk. Het doel van deze schrijfopdracht is om de cursisten te laten oefenen met onder ander: argumenteren en onderbouwen, analytisch denken en interpreteren. De papers dienen te voldoen aan een aantal criteria. Meer uitleg over het schrijven van een paper en de verdere begeleiding bij het schrijven ervan wordt in dit blok nader uitgelegd. Politiek en maatschappij Tegenwoordig leven wij in een angstmaatschappij. Is er een reden om angstig te zijn? Nederland wordt bestuurd dóór middel van veiligheid. De overheid spreekt van een participatiemaatschappij. Wat betekent dit voor ons als persoon? Wat betekent dit voor u als professional? Wat vinden we relevant en wat willen we eigenlijk niet horen? Aan de hand van een interactieve presentatie worden de cursisten meegenomen naar de recente geschiedenis van Nederland tot aan de dag van vandaag. Ook wordt het proces van mondialisering nader toegelicht en hoe dit verband houdt met de ontwikkelingen in Nederland. De cursisten krijgen inzichten in het proces, hoe deze ontwikkelingen verband houden met de veranderingen van de politiecultuur. De begrippen social issue, business issue en vakmanschap worden nader uitgelegd. Op dag 3 van de opleiding wordt de politiecultuur gekoppeld aan het denkkader pluralisme (en gaan de cursisten in subgroepen oefenen met de besproken thema s). Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de cursisten worden uitgenodigd hun mening te geven over de ontwikkelingen binnen de mondiale Nederlandse samenleving. 2 LECD. (2012). De samenleving (b)en jij.

6 dag 3 Macht en invloed Macht, invloed en gezag zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben. Toch blijkt het een moeilijke zaak om te bepalen hoe zij zich verhouden. Macht en invloed zijn mede bepalend voor de uitkomst van het politieke proces. Machtsuitoefening speelt zich af op alle niveaus van de samenleving. De Nationale politie wordt inmiddels nog meer gestuurd en beïnvloed door de politiek. De politiek gebruikt macht en invloed om de eigen (politieke) belangen veilig te stellen. Is dit tegenstrijdig met de politie ethiek? Kan de diender en wetshandhaver zijn en haar politietaak zonder scrupules uitvoeren? Een bekende politiek deskundige verzorgt een lezing over dit thema. Hij neemt de cursisten op een interactieve wijze mee naar de wereld van macht en invloed. De cursisten krijgen de kans om te oefenen met macht en invloed. Het doel is om de cursisten inzichten te verschaffen in het politiek bestuurlijke bestel. Daarnaast krijgen de cursisten handvaten aangereikt in het toepassen van netwerkmethoden om de eigen belangen te realiseren. De opgedane inzichten worden direct vertaald naar de eigen beroepspraktijk van de cursisten. Pluralisme Het pluralisme is een theoretisch denkkader en het accepteert dat verschillende culturen naast elkaar bestaan, zonder de verschillen tussen die culturen te ontkennen. Bij het pluralisme gaat het om participeren. Er wordt uitgegaan van wederkerigheid, respect voor de individuele identiteit, democratische vrijheidsbeginselen en een scheiding tussen kerk en staat. De cursisten gaan in subgroepen verschillende casuïstiek voorbereiden en presenteren en weten daarbij oplossingen aan te dragen vanuit een pluralistisch gedachtengoed. Andere leerdoelen zijn: begrijpen dat je rekening dient te houden met opvattingen en met de belevingswereld van de ander, begrijpen dat dialoog en dynamiek belangrijk zijn in de beroepspraktijk. Stereotypen en vooroordelen Verschillen in taal, de wijze van communiceren en de verschillende interpretaties van begrippen kunnen nogal eens tot miscommunicatie leiden. Uit onderzoek blijkt dat politieagenten moeite hebben met het communiceren met mensen die een andere cultuur of levenswijze hebben, dan die van henzelf. Uit onderzoek blijkt ook dat communicatie wordt bepaald door de culturele identiteit die partijen aan elkaar toekennen en niet zo zeer door cultureel verschil. Knelpunten in communicatie zitten in taalproblemen, lichaamstaal, achterdocht, omgangsvormen en verwachtingspatronen. Door middel van casuïstiek, experimenten en rollenspellen zullen thema s als vooroordelen en stereotypen worden besproken. Voor de cursisten betekent dit: weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden, inzichten verkrijgen in de culturele bagage en codes van hem/haarzelf en van anderen.

7 dag 4 Selectief politieoptreden Selectief politieoptreden is niets nieuws. Vaak wordt er op basis van profielen selectief opgetreden. Zo is etnisch profileren ook een vorm van selectief politieoptreden. Het wordt vooral toegepast door overheidsinstanties om veiligheidsredenen. In Nederland heeft etnisch profileren opeens de aandacht gekregen vanwege recentelijk gepubliceerde documenten die de aandacht hebben getrokken van de media. Criminoloog F. Bovenkerk stelt dat het profiel naar iets zoekt dat eenvoudigweg niet bestaat. Hij stelt ook dat etnisch profileren onherroepelijk tot stigmatisering van bevolkingsgroepen leidt. Doelstelling is dat cursisten zich bewust worden van (etnisch) profileren en selectief politieoptreden, hoe hiermee om te gaan en hoe zij hun collega s kunnen ondersteunen. LHBT LHBT staat voor lesbienne, homo, bi-seksueel en transgender. In hoeverre worden lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders ingesloten of juist uitgesloten door de maatschappij? Wat is hun positie binnen de maatschappij? Vanuit deze doelgroep zullen professionals een indrukwekkende lezing komen geven. Zo zal een ervaringsdeskundige haar persoonlijk verhaal komen doen en de cursisten meenemen naar de wereld van transgenders. Er zal ook aandacht worden besteed aan discriminatie en omgangsvormen. Voor de cursisten heeft dit als doel: bewustwording van de persoonlijke identiteit, het herkennen van de eigen vooroordelen, de confrontatie met discriminatie in al zijn verschijningsvormen. Bestaan er gedrags- of persoonskenmerken waar je terroristen, personen die radicaliseren of personen die andere vormen van crimineel gedrag vertonen, gemakkelijk aan kunt herkennen? Wanneer is iemand verdacht? Mag de politie afgaan op het fingerspitzengefühl? Wat is de zin en de onzin van (etnisch) profileren? Maken overheidsambtenaren zich hieraan schuldig? Zijn zij zich daarvan bewust? En hoe verhoudt zich dat met veiligheid en uitsluiting van groepen mensen?

8 dag 5 dag 6 Netwerken en relaties Netwerken en relaties heeft alles te maken met het vak netwerkmanagement, maar ook met effectief communiceren. De cursisten krijgen inzichten in onderdelen van netwerkmanagement: zij leren welke soorten netwerken er bestaan en welke netwerkstrategieën zij kunnen toepassen. De cursisten leren ook de spelregels kennen van netwerkmanagement. Ook leren zij omgaan met spanningen tussen hiërarchie en netwerk. Dit is nodig, maar ook handig om vruchtbaar advies te kunnen uitbrengen. Door effectief communiceren leren de cursisten de basisprincipes van coaching en adviesvaardigheden. De cursisten gaan oefenen met luistertechnieken, maar ook hoe weerstand gebruikt kan worden om een verandering te vergemakkelijken. Zij leren beïnvloedingstechnieken te gebruiken door inzichten te verkrijgen in types van beslissers, maar ook door gebruik making van overreding en attitude. recht, religie en veiligheid Polarisatie en radicalisering lijken in Nederland in omvang, snelheid en intensiteit toe te nemen. De frustratie over de Nederlandse multiculturele samenleving, zowel aan autochtone als aan allochtone zijde, wordt gebruikt om interetnische confrontaties uit te lokken. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van profiling op basis van bijvoorbeeld etniciteit, kleur en ras. Polarisatie en radicalisering kunnen de sociale samenhang en de onderlinge solidariteit in de samenleving bedreigen. Zo wordt de samenleving op dit moment geconfronteerd met (terugkerende) Jihad-strijders die door veiligheidsinstanties worden gezien als een potentieel gevaar voor de samenleving. Op deze dag krijgen cursisten meer inzicht in de belevingswereld van deze Jihadi s en wat dit nu echt betekent voor het politievak. Een bekende Nederlandse hoogleraar, rechtsgeleerde en islamoloog, verzorgt een lezing over recht, religie en veiligheid aan de hand van de hedendaagse, politieke Islam, wat dit voor onze samenleving betekent, en of de samenleving terecht bang moet zijn voor de Islam. De cursisten worden op verhalende wijze meegenomen achter de schermen van recht, religie en veiligheid en wat de betekenis hiervan lijkt te zijn voor onze samenleving.

9 dag 7 dag 8 jeugd en maatschappij De cursisten doen inzichten op in historische en culturele aspecten die betekenisgevend zijn in de wereld van de grenzeloze generatie. Dit is de benaming voor de jeugd. Jeugdcultuur is een fenomeen van alle tijden. Met name na de Tweede Wereldoorlog is de jeugdcultuur een cultureel expressievorm geworden, een bepaalde stijl die als passend wordt gezien bij adolescentie. De adolescentie is een belangrijke periode voor het vormen van de eigen identiteit. Vanuit criminologisch, psychologisch en sociaal pedagogisch perspectief wordt de grenzeloze generatie verder onder de loep genomen: Wat verstaan we onder jeugd? Waar wordt jeugd mee geassocieerd? Welke generaties zijn er en wat zijn daarvan de kenmerken? Wat is het ontwikkelproces van de jeugd? Welke inzichten biedt criminologie om de jeugd te kunnen begrijpen? Daarnaast kijken we naar de achtergronden van vooral (criminele) probleemjongeren en naar de mogelijke manieren van omgaan met deze jongeren. Op deze dag neemt een jeugdexpert en maatschappelijk werker de cursisten mee in de wereld van! Dit betreft een interactieve show en bevat verrassende elementen! Gedurende deze trainingsdag worden de cursisten ook getrakteerd op een of meerdere lezingen van bekende criminologen die Nederland rijk is. culturen en rituelen In de politie praktijk kun je te maken krijgen met mensen die zeggen te handelen, omdat ze stemmen in hun hoofd horen, of omdat ze door geestelijke wezens worden gestuurd, of uit angst voor reprimandes. Om te genezen ondergaat zo iemand vaak een bepaald soort ritueel dat vanuit de westerse zienswijze veelal niet wordt begrepen. De trainers nemen de cursisten mee naar de wereld van de alternatieve geneeskunde. De cursisten worden uitgenodigd hun ervaringen te delen. De trainers geven relevante kennis en informatie over verschillende gebruiken en rituelen. Er zal worden ingezoomd op voodoo en winti rituelen. Aan de hand van beeldmateriaal (uitdrijving van een boze geest) zal er een discussie worden uitgelokt. In de middag wordt er een lezing gehouden door een socioloog en cultureel antropoloog over de betekenis van cultuur bij zorg, hulpverlening en politie. Voor de politie is het belangrijk om afstand te kunnen nemen van het eigen referentiekader om andermans visie, verwachtingen en handelingen te kunnen begrijpen. De cursisten leren professioneel om te gaan met vreemde en onverklaarbare zienswijzen van mensen, zij leren begrijpen dat geestelijke wezens belangrijk kunnen zijn in verschillende culturen en weten ernaar te handelen in hun beroepspraktijk.

10 dag 9 dag eergerelateerd geweld Tegenwoordig krijgt het fenomeen eergerelateerd geweld veel aandacht in Nederland. Inmiddels is dit fenomeen uitgegroeid tot een belangrijk product binnen de verschillende politieteams. Eergerelateerd geweld roept tegelijkertijd ook heel veel vragen op: Is eergerelateerd geweld een nieuw fenomeen of heeft het altijd al bestaan? Wat is de relatie tussen eerwraak en religie? Bestaat eerwraak of eergerelateerd geweld eigenlijk wel en wat is het verschil tussen deze begrippen? Welke betekenis geven medewerkers van instanties (professionals) binnen de organisatieketen aan eergerelateerd geweld? Welke betekenis geven mensen uit migranten gemeenschappen, waarin eergerelateerd geweld voorkomt, aan eer? En wat is de persoonlijke betekenis van eer voor de cursisten zelf? Wat zijn aandachtsvelden voor de cursisten vanuit hun beroepspraktijk? In hoeverre wordt eergerelateerd geweld gedragen door de gemeenschappen van de daders? Welke verschillen in uitingsvormen van eergerelateerd geweld zijn er? Hoe kom je tot een gedegen advies? Aan de hand van casussen worden aan de cursisten handreikingen geboden om adequaat, professioneel en veilig op te treden, maar ook om een gedegen advies te kunnen verstrekken aan hun collega s en ketenpartners. Een belangrijk onderdeel binnen deze training is dat de cursisten een actuele eergeweld-zaak gaan uitwerken. Dit doen zij aan de hand van informatie die zij op verschillende momenten verstrekt krijgen van de politie, van de hulpverlener en van slachtoffer zelf. Paper presentaties Op dag 10 en 11 worden de papers van de cursisten gepresenteerd aan de groep, conform de richtlijnen die op dag 1 van de opleiding zijn toegelicht en uitgereikt. De cursisten leren argumenteren en onderbouwen, analyseren, interpreteren, aannemen van een kritische houding en perspectief verbreding. Daarnaast wordt er gekeken naar de presentatievaardigheden: wat is de kern van de presentatie? Hoe is de relatie met de toehoorders? Hoe is de uitstraling van de cursist? Wat is de boodschap? Contact en informatie Voor meer informatie over de opleiding Vakmanschap kunt u contact opnemen met: Derwish Advies Groep Meranti TR Dordrecht Telefoon: +31 (0) Website: Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen? De paper presentatie bestaat uit twee delen. Deel 1 is het daadwerkelijk presenteren van de paper. Deel 2 is het verdedigen van de paper. Schriftelijke evaluatie & certificering Op dag 11 vullen de cursisten de schriftelijke evaluatie in. De opleiding Vakmanschap wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten. De cursisten zijn gecertificeerde professionals. derwish Advies Groep

11 T +31 (0) E vakman schap Design: Versie: september 2014

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u inleiding Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en

Nadere informatie

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Voorwoord Hierbij ontvangt u een boekje, met een selectie van good practises op het gebied van multicultureel

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector Eindrapportage 2 Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals

Nadere informatie

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering Van ogen en oren naar het hart van de aanpak COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Drs. M. Zannoni, L.P.

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Op weg naar wezenlijke weerbaarheid

Op weg naar wezenlijke weerbaarheid Masterscriptie UvH Geestelijke verzorging en Educatie Geschreven door Lenore Hehenkamp Studentnummer 0050026 lenorehehenkamp@hotmail.com Begeleider Meelezer Carmen Schuhmann Yvonne Leeman Universiteit

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen Een overzicht van theorieën over het omgaan met diversiteit POLITIEACADEMIE - Lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Redactie: Sjiera de Vries (Politieacademie) Auteurs:

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap

Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Jaarverslag Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit 2011 POLITIEACADEMIE PA 2 Inhoud Voorwoord 5 Hoofdstuk 6 Landelijk Netwerk Beleidsmedewerkers Diversiteit

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie