Professioneel politiewerk in een mondiale samenleving. vakman schap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel politiewerk in een mondiale samenleving. vakman schap"

Transcriptie

1 Professioneel politiewerk in een mondiale samenleving vakman schap

2 introductie de opleiding vakmanschap werkwijze Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en maatschappelijke vraagstukken. De aangeboden trainingen en opleidingen van Derwish Advies Groep onderscheiden zich door de combinatie van recente en relevante wetenschappelijke inzichten, gekoppeld aan de beroepspraktijk. De performancecriteria van onze onderneming zijn gericht op efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. De opleiding Vakmanschap wordt competentiegericht en praktijkgericht aangeboden. Het competentiegericht opleiden en trainen is belangrijk om de kwaliteiten van de cursisten te ontwikkelen, passend bij de behoeften van de politieorganisatie en passend in de omgeving waarin zij werkzaam zijn. Daarnaast is het belangrijk om de grondhouding van de cursisten positief te beïnvloeden en om nut en noodzaak van politie vakmanschap binnen hun eigen afdeling professioneel uit te dragen. De grondhouding is een bewustwordingsproces. Opleiding Vakmanschap In deze folder maakt u kennis met ons succesvolle opleiding Vakmanschap, specifiek gericht op de politieorganisatie. Voor politiemensen die op eenheidsniveau deel (willen) uitmaken van hun eigen Netwerk Leefstijlen & Culturen, is Vakmanschap een geaccrediteerde opleiding en worden zij bij het behalen van het examen gecertificeerd door de Politieacademie. Vakmanschap is ontwikkeld door Derwish Advies Groep en ondersteund door haar partners: antropologen, psychologen, criminologen en vakkundige politiemensen. doel Het doel van de opleiding Vakmanschap is om cursisten theoretische en praktische ondersteuning te bieden bij het (verder) ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een mondiale professionele werkomgeving. Op deze wijze zullen de cursisten beter toegerust zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden. De cursisten gaan deel uitmaken van een landelijk netwerk van politiemensen die vanuit het concept collega s voor collega s, gevraagd en ongevraagd advies gaan geven en ondersteuning bieden bij complexe gebeurtenissen. Ook wordt van de cursisten verwacht dat ze probleemsituaties kunnen signaleren, analyseren en schriftelijk kunnen betogen, beredeneren, verslag leggen. De opleiding Vakmanschap kent een brede variatie aan werkvormen. De cursisten worden vanuit hun eigen perceptie aan het werk gezet. Er is ruime aandacht voor supervisie, intervisie en collegiale consultatie. De volgende competenties staan centraal: Persoonlijkheid, houding en gedrag: motivatie, flexibiliteit en culturele empathie Kennis: cultureel zelfbewustzijn, kennis hebben van gebruiken, normen en waarden Vaardigheden: sociale, perceptuele en communicatieve vaardigheden Criteria voor certificering De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten. De cursisten ontvangen hun certificaat alleen wanneer zij de opleiding succesvol hebben doorlopen. Het is succesvol wanneer de cursisten hebben voldaan aan de volgende criteria: Actieve deelname aan de opleiding Aanwezigheid van minimaal 80 % (maximaal 2 dagen afwezig) Schrijven van een goede paper (conform proeve van bekwaamheid) 1 Presentatie De cursisten worden individueel beoordeeld op het schrijven van hun paper en op de presentatie daarvan. 1 SBU is circa 40 uur. Indien mogelijk kan het schrijven van de paper (deels) in diensttijd worden gerealiseerd. De cursist dient dit zelf te regelen met zijn/haar leidinggevende of teamchef.

3 de opleiding vakmanschap de opleiding vakmanschap Koers 2015 lesdagen De opleiding Vakmanschap is verweven met het richtinggevend kader voor de politie praktijk; diversiteit in politievakmanschap, visie 2015 van het LECD. Daarin wordt gesteld dat diversiteit over de kwaliteit van het politiewerk gaat en daarmee een integraal onderdeel is van de politieprofessie. Het uitgangspunt is in verbinding zijn met de samenleving. Om dit te realiseren worden drie grondhoudingen genoemd die van cruciaal belang zijn: respecteren en accepteren van de ander, leren van en in de praktijk en handelen vanuit eigen kracht. Deze thema s zijn belangrijke aspecten van deze opleiding. De opleiding bestaat uit 11 dagen, verspreid over een periode van 4 tot 5 maanden. De lesdagen bestaan uit vier blokken van 1,5 uur: twee in de ochtend en twee in de middag. De dagelijkse indeling van de lesblokken ziet er als volgt uit: 09:00 10:30 uur Blok 1 10:30 10:45 uur Pauze 10:45 12:15 uur Blok 2 12:15 13:15 uur Lunchpauze 13:15 14:45 uur Blok 3 14:45 15:00 uur Pauze 15:00 16:30 uur Blok 4 16:30 16:45 uur Evaluatie (mondeling)

4 de opleiding vakmanschap de opleiding vakmanschap Thema s De opleiding Vakmanschap bestaat uit de onderstaande thema s die gedurende de lesdagen behandeld worden. Dag 1 Dag 4 Dag 7 Dag 10 Blok 1: Introductie en inleiding Blok 1+2: Selectief politieoptreden Blok 1 + 2: Jeugd en maatschappij Blok 1 + 2: Paper presentaties Blok 2: Kennismaking Blok 3+4: LHBT Blok 3 + 4: Jeugd en maatschappij Blok 3 + 4: Paper presentaties Blok 3: Kennismaking Blok 4: Schrijven van een paper Dag 5 Dag 8 Dag 11 Blok 1 + 2: Netwerken en relaties Blok 1 + 2: Culturen & rituelen Blok 1: Paper presentaties Dag 2 Blok 3 + 4: Netwerken en relaties Blok 3 + 4: Culturen & rituelen Blok 2: Paper presentaties Blok 1 + 2: Politiek en maatschappij Blok 3: Certificering Blok 3 + 4: Macht en invloed Dag 6 Dag 9 Blok 4: Schriftelijke evaluatie Blok 1 + 2: Recht, religie & veiligheid Blok 1 + 2: Eergerelateerd geweld Dag 3 Blok 3 + 4: Recht, religie & veiligheid Blok 3 + 4: Eergerelateerd geweld Blok 1 + 2: Pluralisme Blok 3 + 4: Stereotypen & vooroordelen

5 dag 1 dag 2 Introductie en inleiding Diversiteit is een thema dat de hele Nederlandse Politie aangaat. In de komende jaren zal dat onverminderd van belang zijn. Dit heeft te maken met de directe relatie die er is tussen het houden en krijgen van legitimiteit en vertrouwen en de verbinding met de samenleving. Deze noodzaak komt voort uit de voortdurende verandering binnen de samenleving. 2 Tijdens de introductie zal kort worden stilgestaan bij de grondhoudingen die verband houden met diversiteit. kennismaking Na de introductie en de inleiding tot de opleiding Vakmanschap wordt er aandacht geschonken aan het nader kennis maken met elkaar. De rode draad is om iets te vertellen over de persoonlijke waarden in het leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het interview model. De cursisten kunnen hun motivatie voor deelname en hun verwachting van de training nader toelichten. Ook wordt er aandacht besteed aan de specifieke deskundigheid van de cursisten zelf. Verder wordt er een inventarisatie gemaakt van de leervragen en zal er worden uitgelegd op welke wijze de leervragen geïntegreerd zullen terugkomen tijdens de opleiding. Schrijven van een paper Gedurende de opleiding onderzoeken de cursisten individueel een onderwerp op het gebied van diversiteit. Dit doen zij in de vorm van een paper. Een paper is een schriftelijk verslag van het onderzoek. De structuur van een paper is bepaald en ziet er als volgt uit: Het begint met (1) een inleiding, (2) gevolgd door een middenstuk, (3) waarna er een conclusie met advies volgt. (4) De paper wordt afgesloten met een literatuurlijst, (5) eventueel met bijlage(n). De basis van een paper is een analytische aanpak waarmee de cursisten het middelbare school niveau van (probleem)beschrijvingen en werkstukken ontstijgen en de basis leggen voor gedegen advieswerk. Het doel van deze schrijfopdracht is om de cursisten te laten oefenen met onder ander: argumenteren en onderbouwen, analytisch denken en interpreteren. De papers dienen te voldoen aan een aantal criteria. Meer uitleg over het schrijven van een paper en de verdere begeleiding bij het schrijven ervan wordt in dit blok nader uitgelegd. Politiek en maatschappij Tegenwoordig leven wij in een angstmaatschappij. Is er een reden om angstig te zijn? Nederland wordt bestuurd dóór middel van veiligheid. De overheid spreekt van een participatiemaatschappij. Wat betekent dit voor ons als persoon? Wat betekent dit voor u als professional? Wat vinden we relevant en wat willen we eigenlijk niet horen? Aan de hand van een interactieve presentatie worden de cursisten meegenomen naar de recente geschiedenis van Nederland tot aan de dag van vandaag. Ook wordt het proces van mondialisering nader toegelicht en hoe dit verband houdt met de ontwikkelingen in Nederland. De cursisten krijgen inzichten in het proces, hoe deze ontwikkelingen verband houden met de veranderingen van de politiecultuur. De begrippen social issue, business issue en vakmanschap worden nader uitgelegd. Op dag 3 van de opleiding wordt de politiecultuur gekoppeld aan het denkkader pluralisme (en gaan de cursisten in subgroepen oefenen met de besproken thema s). Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de cursisten worden uitgenodigd hun mening te geven over de ontwikkelingen binnen de mondiale Nederlandse samenleving. 2 LECD. (2012). De samenleving (b)en jij.

6 dag 3 Macht en invloed Macht, invloed en gezag zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben. Toch blijkt het een moeilijke zaak om te bepalen hoe zij zich verhouden. Macht en invloed zijn mede bepalend voor de uitkomst van het politieke proces. Machtsuitoefening speelt zich af op alle niveaus van de samenleving. De Nationale politie wordt inmiddels nog meer gestuurd en beïnvloed door de politiek. De politiek gebruikt macht en invloed om de eigen (politieke) belangen veilig te stellen. Is dit tegenstrijdig met de politie ethiek? Kan de diender en wetshandhaver zijn en haar politietaak zonder scrupules uitvoeren? Een bekende politiek deskundige verzorgt een lezing over dit thema. Hij neemt de cursisten op een interactieve wijze mee naar de wereld van macht en invloed. De cursisten krijgen de kans om te oefenen met macht en invloed. Het doel is om de cursisten inzichten te verschaffen in het politiek bestuurlijke bestel. Daarnaast krijgen de cursisten handvaten aangereikt in het toepassen van netwerkmethoden om de eigen belangen te realiseren. De opgedane inzichten worden direct vertaald naar de eigen beroepspraktijk van de cursisten. Pluralisme Het pluralisme is een theoretisch denkkader en het accepteert dat verschillende culturen naast elkaar bestaan, zonder de verschillen tussen die culturen te ontkennen. Bij het pluralisme gaat het om participeren. Er wordt uitgegaan van wederkerigheid, respect voor de individuele identiteit, democratische vrijheidsbeginselen en een scheiding tussen kerk en staat. De cursisten gaan in subgroepen verschillende casuïstiek voorbereiden en presenteren en weten daarbij oplossingen aan te dragen vanuit een pluralistisch gedachtengoed. Andere leerdoelen zijn: begrijpen dat je rekening dient te houden met opvattingen en met de belevingswereld van de ander, begrijpen dat dialoog en dynamiek belangrijk zijn in de beroepspraktijk. Stereotypen en vooroordelen Verschillen in taal, de wijze van communiceren en de verschillende interpretaties van begrippen kunnen nogal eens tot miscommunicatie leiden. Uit onderzoek blijkt dat politieagenten moeite hebben met het communiceren met mensen die een andere cultuur of levenswijze hebben, dan die van henzelf. Uit onderzoek blijkt ook dat communicatie wordt bepaald door de culturele identiteit die partijen aan elkaar toekennen en niet zo zeer door cultureel verschil. Knelpunten in communicatie zitten in taalproblemen, lichaamstaal, achterdocht, omgangsvormen en verwachtingspatronen. Door middel van casuïstiek, experimenten en rollenspellen zullen thema s als vooroordelen en stereotypen worden besproken. Voor de cursisten betekent dit: weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden, inzichten verkrijgen in de culturele bagage en codes van hem/haarzelf en van anderen.

7 dag 4 Selectief politieoptreden Selectief politieoptreden is niets nieuws. Vaak wordt er op basis van profielen selectief opgetreden. Zo is etnisch profileren ook een vorm van selectief politieoptreden. Het wordt vooral toegepast door overheidsinstanties om veiligheidsredenen. In Nederland heeft etnisch profileren opeens de aandacht gekregen vanwege recentelijk gepubliceerde documenten die de aandacht hebben getrokken van de media. Criminoloog F. Bovenkerk stelt dat het profiel naar iets zoekt dat eenvoudigweg niet bestaat. Hij stelt ook dat etnisch profileren onherroepelijk tot stigmatisering van bevolkingsgroepen leidt. Doelstelling is dat cursisten zich bewust worden van (etnisch) profileren en selectief politieoptreden, hoe hiermee om te gaan en hoe zij hun collega s kunnen ondersteunen. LHBT LHBT staat voor lesbienne, homo, bi-seksueel en transgender. In hoeverre worden lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders ingesloten of juist uitgesloten door de maatschappij? Wat is hun positie binnen de maatschappij? Vanuit deze doelgroep zullen professionals een indrukwekkende lezing komen geven. Zo zal een ervaringsdeskundige haar persoonlijk verhaal komen doen en de cursisten meenemen naar de wereld van transgenders. Er zal ook aandacht worden besteed aan discriminatie en omgangsvormen. Voor de cursisten heeft dit als doel: bewustwording van de persoonlijke identiteit, het herkennen van de eigen vooroordelen, de confrontatie met discriminatie in al zijn verschijningsvormen. Bestaan er gedrags- of persoonskenmerken waar je terroristen, personen die radicaliseren of personen die andere vormen van crimineel gedrag vertonen, gemakkelijk aan kunt herkennen? Wanneer is iemand verdacht? Mag de politie afgaan op het fingerspitzengefühl? Wat is de zin en de onzin van (etnisch) profileren? Maken overheidsambtenaren zich hieraan schuldig? Zijn zij zich daarvan bewust? En hoe verhoudt zich dat met veiligheid en uitsluiting van groepen mensen?

8 dag 5 dag 6 Netwerken en relaties Netwerken en relaties heeft alles te maken met het vak netwerkmanagement, maar ook met effectief communiceren. De cursisten krijgen inzichten in onderdelen van netwerkmanagement: zij leren welke soorten netwerken er bestaan en welke netwerkstrategieën zij kunnen toepassen. De cursisten leren ook de spelregels kennen van netwerkmanagement. Ook leren zij omgaan met spanningen tussen hiërarchie en netwerk. Dit is nodig, maar ook handig om vruchtbaar advies te kunnen uitbrengen. Door effectief communiceren leren de cursisten de basisprincipes van coaching en adviesvaardigheden. De cursisten gaan oefenen met luistertechnieken, maar ook hoe weerstand gebruikt kan worden om een verandering te vergemakkelijken. Zij leren beïnvloedingstechnieken te gebruiken door inzichten te verkrijgen in types van beslissers, maar ook door gebruik making van overreding en attitude. recht, religie en veiligheid Polarisatie en radicalisering lijken in Nederland in omvang, snelheid en intensiteit toe te nemen. De frustratie over de Nederlandse multiculturele samenleving, zowel aan autochtone als aan allochtone zijde, wordt gebruikt om interetnische confrontaties uit te lokken. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van profiling op basis van bijvoorbeeld etniciteit, kleur en ras. Polarisatie en radicalisering kunnen de sociale samenhang en de onderlinge solidariteit in de samenleving bedreigen. Zo wordt de samenleving op dit moment geconfronteerd met (terugkerende) Jihad-strijders die door veiligheidsinstanties worden gezien als een potentieel gevaar voor de samenleving. Op deze dag krijgen cursisten meer inzicht in de belevingswereld van deze Jihadi s en wat dit nu echt betekent voor het politievak. Een bekende Nederlandse hoogleraar, rechtsgeleerde en islamoloog, verzorgt een lezing over recht, religie en veiligheid aan de hand van de hedendaagse, politieke Islam, wat dit voor onze samenleving betekent, en of de samenleving terecht bang moet zijn voor de Islam. De cursisten worden op verhalende wijze meegenomen achter de schermen van recht, religie en veiligheid en wat de betekenis hiervan lijkt te zijn voor onze samenleving.

9 dag 7 dag 8 jeugd en maatschappij De cursisten doen inzichten op in historische en culturele aspecten die betekenisgevend zijn in de wereld van de grenzeloze generatie. Dit is de benaming voor de jeugd. Jeugdcultuur is een fenomeen van alle tijden. Met name na de Tweede Wereldoorlog is de jeugdcultuur een cultureel expressievorm geworden, een bepaalde stijl die als passend wordt gezien bij adolescentie. De adolescentie is een belangrijke periode voor het vormen van de eigen identiteit. Vanuit criminologisch, psychologisch en sociaal pedagogisch perspectief wordt de grenzeloze generatie verder onder de loep genomen: Wat verstaan we onder jeugd? Waar wordt jeugd mee geassocieerd? Welke generaties zijn er en wat zijn daarvan de kenmerken? Wat is het ontwikkelproces van de jeugd? Welke inzichten biedt criminologie om de jeugd te kunnen begrijpen? Daarnaast kijken we naar de achtergronden van vooral (criminele) probleemjongeren en naar de mogelijke manieren van omgaan met deze jongeren. Op deze dag neemt een jeugdexpert en maatschappelijk werker de cursisten mee in de wereld van! Dit betreft een interactieve show en bevat verrassende elementen! Gedurende deze trainingsdag worden de cursisten ook getrakteerd op een of meerdere lezingen van bekende criminologen die Nederland rijk is. culturen en rituelen In de politie praktijk kun je te maken krijgen met mensen die zeggen te handelen, omdat ze stemmen in hun hoofd horen, of omdat ze door geestelijke wezens worden gestuurd, of uit angst voor reprimandes. Om te genezen ondergaat zo iemand vaak een bepaald soort ritueel dat vanuit de westerse zienswijze veelal niet wordt begrepen. De trainers nemen de cursisten mee naar de wereld van de alternatieve geneeskunde. De cursisten worden uitgenodigd hun ervaringen te delen. De trainers geven relevante kennis en informatie over verschillende gebruiken en rituelen. Er zal worden ingezoomd op voodoo en winti rituelen. Aan de hand van beeldmateriaal (uitdrijving van een boze geest) zal er een discussie worden uitgelokt. In de middag wordt er een lezing gehouden door een socioloog en cultureel antropoloog over de betekenis van cultuur bij zorg, hulpverlening en politie. Voor de politie is het belangrijk om afstand te kunnen nemen van het eigen referentiekader om andermans visie, verwachtingen en handelingen te kunnen begrijpen. De cursisten leren professioneel om te gaan met vreemde en onverklaarbare zienswijzen van mensen, zij leren begrijpen dat geestelijke wezens belangrijk kunnen zijn in verschillende culturen en weten ernaar te handelen in hun beroepspraktijk.

10 dag 9 dag eergerelateerd geweld Tegenwoordig krijgt het fenomeen eergerelateerd geweld veel aandacht in Nederland. Inmiddels is dit fenomeen uitgegroeid tot een belangrijk product binnen de verschillende politieteams. Eergerelateerd geweld roept tegelijkertijd ook heel veel vragen op: Is eergerelateerd geweld een nieuw fenomeen of heeft het altijd al bestaan? Wat is de relatie tussen eerwraak en religie? Bestaat eerwraak of eergerelateerd geweld eigenlijk wel en wat is het verschil tussen deze begrippen? Welke betekenis geven medewerkers van instanties (professionals) binnen de organisatieketen aan eergerelateerd geweld? Welke betekenis geven mensen uit migranten gemeenschappen, waarin eergerelateerd geweld voorkomt, aan eer? En wat is de persoonlijke betekenis van eer voor de cursisten zelf? Wat zijn aandachtsvelden voor de cursisten vanuit hun beroepspraktijk? In hoeverre wordt eergerelateerd geweld gedragen door de gemeenschappen van de daders? Welke verschillen in uitingsvormen van eergerelateerd geweld zijn er? Hoe kom je tot een gedegen advies? Aan de hand van casussen worden aan de cursisten handreikingen geboden om adequaat, professioneel en veilig op te treden, maar ook om een gedegen advies te kunnen verstrekken aan hun collega s en ketenpartners. Een belangrijk onderdeel binnen deze training is dat de cursisten een actuele eergeweld-zaak gaan uitwerken. Dit doen zij aan de hand van informatie die zij op verschillende momenten verstrekt krijgen van de politie, van de hulpverlener en van slachtoffer zelf. Paper presentaties Op dag 10 en 11 worden de papers van de cursisten gepresenteerd aan de groep, conform de richtlijnen die op dag 1 van de opleiding zijn toegelicht en uitgereikt. De cursisten leren argumenteren en onderbouwen, analyseren, interpreteren, aannemen van een kritische houding en perspectief verbreding. Daarnaast wordt er gekeken naar de presentatievaardigheden: wat is de kern van de presentatie? Hoe is de relatie met de toehoorders? Hoe is de uitstraling van de cursist? Wat is de boodschap? Contact en informatie Voor meer informatie over de opleiding Vakmanschap kunt u contact opnemen met: Derwish Advies Groep Meranti TR Dordrecht Telefoon: +31 (0) Website: Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen? De paper presentatie bestaat uit twee delen. Deel 1 is het daadwerkelijk presenteren van de paper. Deel 2 is het verdedigen van de paper. Schriftelijke evaluatie & certificering Op dag 11 vullen de cursisten de schriftelijke evaluatie in. De opleiding Vakmanschap wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten. De cursisten zijn gecertificeerde professionals. derwish Advies Groep

11 T +31 (0) E vakman schap Design: Versie: september 2014

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap Studiedag Diversiteit in diversiteit Multicultureel Vakmanschap Vrijdag 5 december 2008 Naam: Berragiy Voornaam: Rachid Nationaliteit: Nederlands/Marokkaans Rang: Inspecteur (Politieacademie/LECD) Functie:

Nadere informatie

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland MJD biedt rond dit thema de volgende diensten: 1 Training Signalering radicalisering en polarisatie 2 Workshop Jeugd en extremisme 3 Training Train de Trainer

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u inleiding Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT Vaardigheidstraining Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Introductie Ieder mens onderhandelt dagelijks, meestal intuïtief. Deze

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken?

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? De Eenheid Den Haag en het wijkbureau zetten sinds jaar en dag in op herstel

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Interculturele Competenties:

Interculturele Competenties: Interculturele Competenties: Een vak apart W. Shadid Leiden, mei 2010 Interculturele Competenties 2 Inleiding Vooral in multiculturele samenlevingen wordt de laatste tijd veel nadruk gelegd op interculturele

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Intercultureel leren. Workshop. Studievoormiddag 6 juni 2014

Intercultureel leren. Workshop. Studievoormiddag 6 juni 2014 Intercultureel leren Workshop Studievoormiddag 6 juni 2014 Aan de slag Hoeveel procent van mijn vrije tijd breng ik door met mensen van mijn eigen culturele achtergrond versus mensen met een andere culturele

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Procederen voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge

Nadere informatie

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining Door-zien en anticiperen voor advocaten Introductie doorzie persoonlijkheden met behulp van non verbale kenmerken

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Conflict Onder Controle macht of onmacht?

Conflict Onder Controle macht of onmacht? Conflict Onder Controle macht of onmacht? Leer & deel met vakgenoten tijdens de hands-on training Conflicthantering Academy Inc OfficePlus Business Centre Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam DE TRAINING

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN. Pieterman & Partners

TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN. Pieterman & Partners TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN Pieterman & Partners TRAIN DE TRAINER RESULTAAT Met succes een training ontwikkelen/aanpassen en het gewenste resultaat bereiken Een succesvolle presentatie,

Nadere informatie

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013 In Nijkerk kwamen op donderdag 21 november 120 leden van de expertgroepen multicultureel vakmanschap (mcv) bijeen. Dagvoorzitter Roy Segers en Sidney Mutueel openen de dag en zij heten allen aanwezigen

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ]

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ] Aanleiding Als gevolg van de individualisering van de medische vervolgopleiding wordt sterker dan voorheen een proactieve attitude verwacht van de AIOS. Hij/zij zal, vanaf het begin van de vervolgopleiding,

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Deze infobrochure bevat een inhoudelijke beschrijving van de workshop en zijn doelstellingen. Ten tweede vinden begeleidende leraren

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION?

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter

Nadere informatie

Analyse-instrument seksuele diversiteit in leermiddelen

Analyse-instrument seksuele diversiteit in leermiddelen Analyse-instrument seksuele diversiteit in leermiddelen Een instrument voor de analyse van hoe seksualiteit en seksuele diversiteit voorkomt in leermiddelen voor leerlingen van 4 tot 15 jaar Inleiding

Nadere informatie

colofon Uitgave: Bavo RNO Groep 2006 Druk: Tripiti, Rotterdam Tekst: SVDM communicatie, Rotterdam Ontwerp: The Naked Bubble, Rotterdam

colofon Uitgave: Bavo RNO Groep 2006 Druk: Tripiti, Rotterdam Tekst: SVDM communicatie, Rotterdam Ontwerp: The Naked Bubble, Rotterdam 12 geboden colofon Uitgave: Bavo RNO Groep 2006 Druk: Tripiti, Rotterdam Tekst: SVDM communicatie, Rotterdam Ontwerp: The Naked Bubble, Rotterdam Met speciaal dank aan Hans Steetskamp & Rob van Dijk, Bavo

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Interculturele Competentie:

Interculturele Competentie: Interculturele Competentie: Een vak apart W. Shadid, Leiden, mei 2010 Inleiding In deze korte uiteenzetting wordt aandacht besteed aan het onderwerp interculturele competenties waarop de laatste tijd en

Nadere informatie

Interculturele jeugd en opvoedhulp

Interculturele jeugd en opvoedhulp Interculturele jeugd en opvoedhulp Op zoek naar vertrouwen en doeltreffendheid Presentatie TriviumLindenhof 9/2012 1 Ary Scheffer. Mignon verlangend naar haar vaderland 1836 2 Cijfertjes Bij TriviumLindenhof

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering

Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering Den Dolder, september 2014 Versie: 4 Auteur(s): Joke Gierveld/Everhardt Lubbers Het programma en de bijbehorende opleiding Motiverende Gespreksvoering

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN Optimaal Talent B.V. is een bureau voor training en coaching dat is gespecialiseerd in talentontwikkeling om mensen, teams en organisaties slagvaardiger te laten functioneren.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Pleiten voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle facetten van mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend. Door

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP WELKE REFERENTIEKADERS, WAARDEN EN NORMEN VAN MIJZELF SPELEN MEE IN EEN CONTACT? Diversiteit in kleur en cultuur

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 SEPTEMBER 2017 Coachingsvaardigheden Budgetcoaching, hoe doe je dat? Hoe stimuleert u de cliënt om weloverwogen keuzes te maken en zelf de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie