Jaarverslag Stichting Leergeld Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Amersfoort"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Amersfoort

2 1. Inleiding Er is een grote groep kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wie er financiële belemmeringen zijn om tijdens hun schoolperiode volwaardig te kunnen participeren. Op dit moment is er een groep van ongeveer * kinderen die in een ernstige armoedesituatie verkeert en waarvoor zelfs de dagelijkse eerste levensbehoeften niet meer vanzelfsprekend zijn. Leren en kunnen meedoen met leeftijdgenoten is in deze ontwikkelingsperiode essentieel. Omdat deze kinderen door een tekort aan middelen bij bepaalde activiteiten moeten afhaken bestaat er voor hen een reële dreiging van sociaal isolement. Stichting Leergeld wil hen helpen waarbij het steeds gaat om een specifieke aanvraag op het gebied van onderwijs sport of sociale participatie. Zodanig helpen dat deze kinderen weer gewoon kunnen meedoen met schoolse en buitenschoolse activiteiten. Zodanig helpen dat deze kinderen in staat zijn om hun mogelijkheden te vergroten en hun potentieel te ontwikkelen en daarnaast te voorkomen dat deze kwetsbare groep de maatschappij de rug toekeert waardoor we leergeld zullen moeten betalen. Dit zijn essentiële voorwaarden voor een volwaardig bestaan in hun verdere leven. Stichting Leergeld is het laatste vangnet voor ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of voor te financieren. Ons mission statement is: Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! Colofon Stichting Leergeld Amersfoort Opgericht op 29 maart 2006 Secretariaat: J.K. Schurings Damespolder 12, 3825 LB Amersfoort Telefoon: Website: Bank: NL95ABNA In dit jaarverslag wil het bestuur van de Stichting Leergeld Amersfoort kort terugblikken op het jaar Namens bestuur, coördinator en intermediairs, Egbert Boerma, voorzitter Amersfoort, 25 juni Jaarverslag 2014 Jaarverslag

3 2. Leergeld Nederland 3. Korte samenvatting Leergeldformule Op landelijk niveau werkt de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, kortweg Leergeld Nederland aan een primair netwerk van ca. 72 plaatselijke stichtingen. Het is een grote uitdaging om voldoende middelen te verkrijgen, om vrijwilligers te werven, besturen te formeren en voor het trainen van de vrijwilligers zorg te dragen. De koepelorganisatie is enerzijds dienstig aan bestaande lokale stichtingen en neemt anderzijds initiatief voor nieuwe stichtingen in het land. Zij is visie- en beleidsvormend voor Leergeld als geheel. En omdat alle Leergelden vanuit dezelfde Leergeldformule werken is dat aanvullend op de doelstelling en strategie van de lokale stichtingen. Er zijn op dit moment 72 lokaal of regionaal opererende Stichtingen Leergeld in Nederland actief. Onderdeel van het werk van Leergeld Nederland is communicatie over het werk van Leergeld in Nederland. In 2014 is er intensief contact geweest met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is er regelmatig publiciteit gezocht in landelijke media zoals kranten en radio. Daarnaast tracht Leergeld Nederland op landelijk niveau middelen te verwerven enerzijds ter instandhouding van de centrale organisatie en anderzijds ten behoeve van lokale stichtingen. Het jaarverslag van Leergeld Nederland is gepubliceerd op 18 april Leergeld Nederland stelt dat kinderen zich alleen optimaal kunnen ontwikkelen door het opdoen van kennis en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Indien een kind zich door gebrek aan middelen niet kan ontwikkelen, kan het een beroep doen op het vangnet van Stichting Leergeld. De wijze waarop Leergeld dit vangnet hanteert is vastgelegd. Uitgangspunt is het nemen van snelle maatregelen waarbij probleemoplossing voor het kind centraal staat. Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van andere, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop voor het betreffende kind een beroep kan worden gedaan of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van "meedoen". Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 4 Jaarverslag 2014 Jaarverslag

4 0 4. Leergeld Amersfoort De Leergeldformule kan schematisch als volgt worden weergegeven: x 1.000,= x 1.000,= Economische crisis De economische crisis die in 2008 begon heeft geleid tot een toename van de armoedeproblematiek in Nederland mede doordat ook de overheid fors bezuinigt. Gevolg hiervan is dat onze doelgroep (gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsgrens) groter wordt en daarnaast vaker een beroep wordt gedaan op particuliere initiatieven zoals Leergeld Amersfoort. Ook de overheid ziet deze trend en heeft vanaf 2013 extra geld aan gemeenten ter beschikking gesteld dat ingezet dient te worden in het kader van armoede en schuldenbeleid.de overheid heeft in dit kader aan gemeenten in Nederland een extra bedrag groot 70 miljoen ter beschikking gesteld. Hoewel de economische crisis over het dieptepunt heen is en links en rechts positieve berichten de ronde doen, heeft het economisch herstel onze doelgroep nog niet bereikt. Ook in 2014 is het aantal aanvragen en het daarmee verband houdende bedrag weer enorm toegenomen. De toename in het aantal aanvragen vraagt een verdere professionalisering van Leergeld Amersfoort. Deze professionalisering is ingezet in 2014 en komt tot uiting in verdeling van de portefeuilles en jaarlijks op te stellen werkplannen. Om de afstand tussen bestuur en de intermediairs zo klein mogelijk te maken, is steeds een van de bestuursleden (Peter Coenen) namens het bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de intermediairs. Hiermee waarborgen we kennis- en informatie-uitwisseling wat ten goede komt aan onze hulpverlening 4.2 Samenwerking externe partners De Leergeldformule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. Gemeente Amersfoort In 2014 is de positieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Amersfoort voortgezet. In 2014 ontving Leergeld Amersfoort een subsidie van de gemeente Amersfoort van ,00. Naast de financiële samenwerking heeft er in 2014 regelmatig overleg plaatsgevonden met de ambtenaren die werkzaam zijn op het gebied van de armoedebestrijding. Deze overleggen worden door Leergeld Amersfoort als erg waardevol ervaren en dragen bij aan signalering van problemen binnen de doelgroep en een betere hulpverlening aan 6 7

5 onze doelgroep. Door samen te werken wordt de doelgroep breder en beter bereikt, terwijl de hulpverlening op adequatere wijze kan plaatsvinden. In 2014 heeft verantwoording aan de gemeente Amersfoort van de eind 2013 ontvangen subsidie plaatsgevonden in het jaarverslag en de jaarrekening. Pact SamSam In 2014 heeft Leergeld Amersfoort het convenant inzake Pact SamSam ondertekend en is dus officieel deelnemer aan dit netwerk van organisaties die samen de armoedeproblematiek in Amersfoort bestrijden. Leergeld Amersfoort is vanuit zowel bestuur als coördinator als intermediairs actief in het besturenoverleg en de door Pact SamSam georganiseerde netwerkbijeenkomsten worden bezocht. Het is voor de gezamenlijke organisaties actief in Amersfoort op het gebied van armoedebestrijding van groot belang elkaar te kennen, te kunnen doorverwijzen en van elkaars ervaringen te leren. Leergeld Amersfoort steunt Pact SamSam dan ook van harte. Met de scholen is de regeling vruchtbaar gebleken: de school draagt 50% van de kosten en Leergeld zorgt voor de andere 50%. Daarmee werken scholen en Leergeld samen aan een goede oplossing en kunnen leerlingen meedoen en meetellen. Ook met MBO Amersfoort is in 2013 een dergelijke regeling van kracht geworden. In het basisonderwijs constateren we dat het voor scholen in de wijken Kruiskamp en Soesterkwartier moeilijk is om mee te blijven doen aan de regeling nu bij deze scholen op grote schaal gebruikgemaakt moet worden van de regeling. In 2015 zal getracht worden een maatwerkoplossing te ontwikkelen om te waarborgen dat kinderen van deze scholen kunnen blijven meedoen. 4.3 Hulpverlening in 2013 Zoals hiervoor al werd gemeld heeft de crisis een diepe impact op de omvang van de armoede in Nederland. Leergeld Amersfoort ziet dit dagelijks terug in het aantal aanvragen en het bedrag dat aangewend wordt in het kader van onze doelstelling. In 2014 is een bedrag groot ,00 uitgekeerd aan de doelgroep in het kader van hulpvragen. Dit is een toename van ruim 76% ten opzichte van Stichting Kinderzorg Utrecht Stichting Kinderzorg Utrecht richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar met als doel hen dezelfde kansen te geven als leeftijdgenoten ook indien de financiële positie van de ouders dit niet toelaat. Er zijn duidelijke parallellen tussen Stichting Kinderzorg Utrecht en Leergeld Amersfoort. Stichting Kinderzorg Utrecht en Leergeld Amersfoort hebben in 2013 gesprekken gevoerd om samen te werken met als doel onze doelgroep zo goed en effectief mogelijk te helpen. Het overleg heeft geleid tot een overeenkomst op basis waarvan Leergeld Amersfoort in 2014 een bedrag groot 5.000,00 heeft ontvangen, welk bedrag geheel is ingezet ten behoeve van onze doelgroep. x Uitgekeerde bedragen Amersfoortse scholen Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is een toename van de armoede in gezinnen goed merkbaar. Met de scholen van de beide onderwijssoorten is het contact verder geïntensiveerd. Veel aanvragen lopen via de scholen en verreweg het meeste geld dat werd toegekend, had direct te maken gehad met de kosten die via de scholen gemaakt worden. Deelname aan excursies en schoolreisjes, kosten voor vervoer naar en van school, kosten voor beroepsgerichte artikelen (stages) en sportkleding vormden de kern van de uitgaven. 25 Uitgekeerde bedragen De aanvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën (zoals gedefinieerd in het administratieprogramma Lisy). 8 9

6 in welke mate de doelgroep van Leergeld Amersfoort wordt bereikt. Dit is af te meten aan het aantal gezinnen dat een beroep doet op Leergeld Amersfoort en het aantal kinderen dat hulp heeft ontvangen. Welzijn Cultuur Sport Aantal individuele aanbetalingen Onderwijs Fiets (incl. reparaties) Jeugdcultuur Jeugdsport Schoolkamp Onderwijs , , ,00 Sport 3.123, , Cultuur 227,00 307,00 986,00 Welzijn 4.079, , , Schoolreisje Schoolgeld ouderbijdrage Onder de categorie Onderwijs vallen met name, ouderbijdragen, schoolbenodigdheden, schoolreizen en excursies. In de categorie Sport betreft het vooral contributie en sportkleding. Opgemerkt moet worden dat door de constructieve samenwerking met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Amersfoort de meeste aanvragen op het gebied van sport en cultuur kunnen worden doorverwezen naar en afgehandeld worden door het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Onder de post Welzijn wordt voornamelijk verstaan de verstrekking van fietsen en computers. Naast de financiële bijdragen heeft Leergeld Amersfoort ook in 2014 weer haar rol vormgegeven als doorverwijzer naar bestaande voorliggende voorzieningen van de gemeente, naar het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stadsring51 en het project Schuldhulpmaatje. Deze verwijsfunctie is een wezenlijk onderdeel van het werk van de intermediairs en wordt als zodanig ook gewaardeerd door de klanten en door de instellingen waarnaar verwezen wordt. Naast de financiële kengetallen is het van belang te zien Overzicht individuele betalingen Schoolgeld ouderbijdrage Schoolreisje Schoolkamp Jeugdsport Jeugdcultuur Fiets (incl. reparaties) Totaal gehonoreerd Uit dit diagram blijkt dat het aantal gezinnen dat hulp behoeft enorm toeneemt. De toename is voor het belangrijkste deel toe te schrijven aan de economische crisis en daarnaast aan de steeds grotere bekendheid van Leergeld Amersfoort

7 5. Ontvangen bedragen 6. Kosten Leergeld Amersfoort hanteert als uitgangspunt dat de middelen die worden verkregen zo spoedig mogelijk worden ingezet ten behoeve van de doelgroep, met dien verstande dat een stichtingskapitaal van 2.000,00 zal worden gehandhaafd om in ieder geval doorlopende kosten te kunnen blijven voldoen. Indien het minimumvermogen wordt bereikt worden de lopende aanvragen bevroren. In 2013 is Leergeld Amersfoort erin geslaagd afspraken te maken met de gemeente Amersfoort gericht op het op duurzame wijze kunnen blijven ondersteunen van onze doelgroep. Zoals hiervoor reeds is vermeld heeft Leergeld Amersfoort in 2014 reeds een substantiële subsidie van de gemeente Amersfoort ontvangen groot ,00 die naar verwachting de komende jaren zal worden gecontinueerd. Van private partijen ontving Stichting Leergeld Amersfoort een bedrag groot ,00. Het doel van Leergeld Amersfoort is om zo efficiënt mogelijk te werken en een zo groot mogelijk deel van de verworven middelen te laten toekomen aan de doelgroep. Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft voor goededoelenorganisaties een richtlijn vastgesteld die inhoudt dat maximaal 25% van de baten uit fondsenwerving over een jaar mag worden besteed aan kosten. In 2014 is een bedrag van ,00 aan baten ontvangen terwijl de totale kosten ,00 bedroegen ofwel 24,2% zonder rekening te houden met sponsoring in natura waardoor dit percentage lager zou uitpakken. De kosten bestaan voornamelijk uit vrijwilligersvergoedingen, kosten van drukwerk en telefoonkosten die noodzakelijk zijn in het kader van de communicatie met en het bereiken van onze doelgroep. De kosten zijn in 2014 toegenomen. De toename is primair te wijten aan de enorme toename van het aantal aanvragen. In 2014 zijn er in aanvulling op de post Onderwijs aan 50 kinderen die in september 2014 voor het eerst naar de middelbare school gingen rugzakken met elementaire schoolbenodigdheden uitgereikt. Deze actie is gesponsord door Masters of Business en vertegenwoordigde een waarde van 5.000,00. Daarnaast kan Leergeld Amersfoort een groot aantal kinderen uit ons bestand uitnodigen voor het Sinterklaasfeest in Pathébioscoop te Amersfoort. Het feest werd mogelijk gemaakt door het Sterrenfonds. In totaal waren 420 kinderen aanwezig die allemaal een mooie ochtend hadden en een cadeautje ontvingen. Ook voor het jaar 2014 danken wij onze sponsoren voor het in ons gestelde vertrouwen en de kans die hierdoor geboden is om een groot aantal kinderen te helpen. 7. Communicatie In het verslagjaar zijn grote stappen gezet in het verder verbeteren van de communicatie, zowel naar de sponsors als naar de doelgroep. De website van Leergeld Amersfoort is volledig vernieuwd en veel toegankelijker geworden wat heeft bijgedragen aan het toenemen van het aantal aanvragen. Daarnaast zijn twee nieuwe en eigentijdse folders gemaakt, zowel gericht op de doelgroep als op donateurs en sponsors. Die laatste vonden kennelijk ook hun weg, want ook aan de kant van sponsoren was een toename te zien (zie elders). In dit verband mag zeker niet onvermeld blijven dat het e.e.a. mede mogelijk is gemaakt door de belangeloze medewerking van bureau Muntz en drukkerij De Gans. Tevens heeft Harry Dubois, systeembeheerder en mede-eigenaar van het landelijke ICT-café, wederom zorggedragen voor het actueel houden van onze website en het verspreiden van berichten via Twitter

8 8. Samenstelling van Stichting Leergeld Amersfoort Bestuur Leergeld Amersfoort heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting onderneemt, zowel op het gebied van het verwerven van de nodige financiële middelen als de besteding daarvan ten behoeve van de doelgroep. Samenstelling Bestuur Voorzitter de heer E. Boerma Secretaris de heer J.K. Schurings Penningmeester mevrouw A.M. Olde Meule-Oude Luttikhuis mevrouw H. Sonneville, tweede penningmeester Leden de heer M. Beelen mevrouw S. van Berkel mevrouw W. Buining de heer P.G. Coenen de heer W. Ellenbroek Naast de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester is er binnen het bestuur een taakverdeling gericht op de volgende aspecten: - contacten met het onderwijs; - pr, communicatie en fondsenwerving; - samenwerking met externe partijen; - beoordelingscommissie aanvragen; - kennis van sociale wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van armoedebeleid. Coördinator Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. De coördinator van Stichting Leergeld Amersfoort is mevrouw C. de Backker. Tot haar takenpakket behoren: - organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen; - het mede werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers; - uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen; - eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden (exclusief het verkrijgen van middelen). Intermediairs De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Intermediairs zijn vrijwilligers, die ervaring hebben opgedaan met begeleiding van de doelgroep of op andere wijze affiniteit met de doelgroep hebben. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en eventueel verwezen wordt naar de voorliggende voorzieningen. Zij zijn daar gelijkwaardige gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd. Tevens zijn zij de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid bepaalt. De intermediairs van Stichting Leergeld Amersfoort zijn thans: - Job Heneweer - Marijke Hoekstra - Lieke van der Kemp-van Wersch - Rennie Lamsma - Pauline van Leeuwen - Bert Manasse - Els van Meegen - Johan Swijnenburg Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld Amersfoort weet zich gesteund in haar werk door een Comité van Aanbeveling, dat bestaat uit prominente en bekende Amersfoorters. Het comité bestaat uit de volgende personen: - De heer drs. L. Bolsius, burgemeester van Amersfoort - Mevrouw A.A. van Vliet-Kuiper, oud-burgemeester van Amersfoort - De heer prof. A.L.L.M. Asselbergs, emeritus-hoogleraar - De heer Th.J. Meijer, ondernemer, oud-judoka en Olympisch medaillewinnaar - de heer J. Stomphorst, presentator Studiosport 14 15

9 9. Financiële verantwoording De financiën zijn in het verslagjaar door de accountant gecontroleerd en in orde bevonden, zodat het bestuur en in het bijzonder penningmeester mevrouw A.M.J. Olde Meule decharge kon worden verleend. De jaarrekening 2014 is beschikbaar op de website 10. Beleidsplan Leergeld Amersfoort heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2013 tot en met Dit beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het beleidsplan is beschikbaar op de website van Leergeld Amersfoort. Daarnaast wordt jaarlijks een werkplan opgesteld waarin de in dat jaar te ondernemen acties worden geconcretiseerd. Stichting Leergeld Amersfoort Postbus BP Amersfoort Kijk voor meer informatie: 17

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: B11-13592 Portefeuillehouder: Programma: Programmaonderdeel: M. Jacobs 2.1 Iedereen doet mee 2.1.1 Betrokkenheid en participatie Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie