ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 PG ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK MOTSTRAAT MECHELEN BESTEK NR. PG LEVERING VAN NETWERK HARDWARE, BLADE CHASSIS EN SER- VERS, DATA STORAGE

2 PG INZAGE BESTEK Het bestek en eventuele bijlagen worden ter beschikking gesteld van de mogelijke inschrijvers via het e-procurement platform van de Vlaamse Overheid Inlichtingen. Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen enkel verkregen worden via het forum van dit platform. Het forum zal geopend zijn van 27 augustus 2012 tot en met 7 september TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 10 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. 5. Alle wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten van kracht op datum van de gunning van deze opdracht krachtens de welke wijzigingen of aanvullingen aan de bovenvermelde wetgeving werden aangebracht.

3 PG AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 26 SEPTEMBER ARTIKEL 3) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 1. Artikel 57 1, bijlage bij KB van 26 september 1996 De termijnen van oplevering worden van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 2. Artikel 104, 1ste lid KB van 10 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht.

4 PG EERSTE DEEL Algemene Administratieve bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de opdracht is gegund. Voorwerp van de opdracht Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamcontract voor het leveren, installeren, operationeel maken en onderhouden van ICT infrastructuurhardware tegen prijslijst. Volgende diensten zijn inbegrepen in de prijsopgave: Levering, installatie en configuratie van de geleverde goederen evenals de integratie met de bestaande systemen. Levering van de software en de benodigde diensten om de software in gebruik te nemen volgens de technische en functionele vereisten van De Lijn. Benodigde diensten om de migratie uit te voeren van de oude situatie naar de nieuwe situatie. Levering van op maat gemaakte documentatie waarin is opgenomen hoe de geleverde systemen moeten gebruikt worden en geconfigureerd zijn. Opleiding en begeleiding van het personeel van De Lijn om het beheer en het gebruik van de geleverde systemen uit te voeren. Onderhoud voor de aangeboden hardware en software en de diensten nodig voor het verzekeren van de goede, geïntegreerde werking van de systemen, tijdige interventies bij problemen met de geleverde hardware en software en tijdige ondersteuning ter plaatse voor de configuratie van de geleverde hardware en software. De Lijn behoudt zich het recht voor om dit onderhoudscontract al dan niet af te sluiten. De Lijn behoudt zich het recht voor om aankopen te doen buiten het raamcontract op basis van punctuele aankopen via offerteaanvraag. Met andere woorden het sluiten van een overeenkomst op basis van dit bestek geeft de dienstverlener geen exclusiviteitrecht. De overeenkomst zal in principe afgesloten worden voor een initiële periode die begint daags na de dag van kennisgeving en vervalt op 31 december van hetzelfde jaar. De overeenkomst zal elk jaar stilzwijgend verlengd worden en zal van rechtswege vervallen op 31 december Na deze datum zal geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van deze overeenkomst. Vóór het aflopen van de periode van 3 jaar behoudt de Administratie zich het recht voor om het contract voor 2 achtereenvolgende periodes van 12 maanden te verlengen indien de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang zou komen. De Aanbestedende Overheid moet 30 kalenderdagen voor het begin van elke verlengingsperiode de aannemer verwittigen. De in de inventaris opgegeven hoeveelheden worden enkel gegeven ter informatie. Zij zullen gebruikt worden om het bedrag van de offerte te bepalen in het kader van de gunning van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om de items te verwerven voor de geraamde hoeveelheden.

5 PG Bescherming van de investering De fabrikant van de aangeboden hardware moet een aantoonbare verbintenis naar de toekomst van het platform hebben. De aangeboden hardware heeft dan ook een roadmap voor features, technologie en toekomstige standaarden. Alle aangeboden hardware voorzien in een investeringsbescherming zoals de ondersteuning van oudere generatie modules. Alle aangeboden hardware heeft een duidelijke End of sale en End of support lifecycle, de aangeboden hardware zal voor minstens 5 jaar maintenance en support garanderen. De inschrijver voegt een verklaring van de fabrikant betreffende de investeringsbescherming toe aan de offerte. Bescherming van het leefmilieu De aangeboden hardware moet de impact op het leefmilieu beperken zodat ook de ecologische voetafdruk van De Lijn op IT vlak zo minimaal als mogelijk is. We denken hier vooral aan het energieverbruik en de recyclage op het einde van de levensduur. De aangeboden hardware moet dan ook beschikken over een power management module die in de integratie van derden voorziet. Bij voorkeur worden de niet gebruikte componenten uitgeschakeld. De aangeboden hardware moet voorzien in een accurate melding van het verbruik en gebruik van energie. De verpakking van de componenten en toebehoren zal rekening houden met ecologische impact en daar waar toepasselijk gebruik maken van recycleerbare grondstoffen. De inschrijver zal in detail beschrijven hoe hier aan tegemoet gekomen wordt. Deze opdracht omvat 3 percelen, zijnde: Perceel 1: Netwerk hardware infrastructuur Het Netwerk bij De Lijn is hoofdzakelijk opgebouwd rond CISCO switches. De verwijzing naar CISCO in dit document is dan ook louter informatief. De Lijn beschikt vandaag over 140 sites. Om de betrouwbaarheid van het netwerk te blijven verzekeren moeten switches die end of life zijn vervangen worden en in het kader van het tweede Data Center moet actief netwerkmateriaal toegevoegd worden. Het aangeboden netwerkmateriaal moet volledige compatibiliteit bieden op vlak van hardware functionaliteit als op vlak van beheer software om een vlotte uitwisseling en integratie in het bestaande netwerk te verzekeren. In dit kader verwacht De Lijn dat de aanbieder vertrouwd is met enterprise netwerk architectuur en design. Een klanten referentielijst voor gelijkaardige projecten en leveringen wordt toegevoegd aan de offerte. Perceel 2: Blade Chassis en Servers In het kader van nieuwe projecten en de noodzakelijke vervangen van EOL blade server hardware componenten zal De Lijn nieuwe hardware aankopen. De Lijn wenst dit echter te doen op afroep tegen prijslijst voor de levering van Blade Chassis en Blade server componenten. De vermelde hoeveelheden mogen niet gewijzigd worden door de inschrijver, uitgezonderd het aantal blade chassis daar dit in functie is van het aantal blade servers dat in het chassis geïnstalleerd kan worden. De inschrijver zal hier het nodige aantal in functie van de vermoedelijke hoeveelheid blade servers aanpassen in functie van de door hem voorgestelde oplossing.

6 PG Perceel 3: Data storage, inclusief chassis en toebehoren In het kader van noodzakelijke vervanging van verouderde SAN Storage hardware en om aan de explosieve vraag naar bijkomende storage capaciteit voor nieuwe projecten en applicaties te kunnen voldoen moet De Lijn haar storage infrastructuur aanpassen. De huidige storage infrastructuur is opgebouwd rond de SVC oplossing van IBM en biedt flexibiliteit, performantie en betrouwbaaheid. De gevraagde storage oplossing zal ook aan deze criteria voldoen. Het aangeboden chassis moet geschikt voor inbouw in een standaard 19 inch rack. De racks zijn voorzien door De Lijn. Van de nieuwe SAN Storage oplossing wordt verwacht dat ze uitermate geschikt is voor Databases en voor virtualisatie omgevingen. Het kunnen aanbieden van specifieke functionaliteit al dan niet als standaard feature wordt als een voordeel ervaren. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 10 januari 1996 en latere wijzigingen. Alle vermelde hoeveelheden berusten op ramingen. De werkelijke behoeftes zijn afhankelijk van de uitbreidingen of beperkingen van het netwerk. De hoeveelheden evenals de leveringsplaatsen kunnen bijgevolg wijzigen in de loop van de raamovereenkomst. Wet van 24 december 1993 Artikel 4 - Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Adres: Ragheno Park Motstraat Mechelen - België Artikel 13 - Wijze van gunnen van de opdracht De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een Algemene offerteaanvraag. KB van 10 januari 1996 Artikel 38 - Kwalitatieve selectiecriteria - Voldoen aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid (R.S.Z.-attest) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 39 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De Lijn zal de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is onderzoeken. Indien de verklaring niet zou overeenstemmen met de waarheid zal de inschrijver worden uitgesloten en zal De Lijn de volgende best gerangschikte kandidaat controleren. Artikel 68 - Toepasselijke documenten Alle latere aanvullingen en/of wijzigingen op de bovenvermelde toepasselijke documenten zijn eveneens op deze opdracht van toepassing voor zover ze ten laatste van kracht waren op de datum van de bekendmaking van deze opdracht.

7 PG Artikel 74 - Wijze van prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. Artikel 77 - Opmaak van de offerte Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en samenvattende opmetingstaat, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 86 van het Koninklijk besluit van , die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld. Artikel 78 - Verplicht bij te voegen documenten Buiten de documenten voor de kwalitatieve selectie, die op basis van de voorgaande artikelen 38 en 39 worden geëist, nl.: voegt de inschrijver het volgende bij zijn offerte: - zo nodig, een nota waarin de inschrijver verklaart dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met eventuele verbeterberichten met vermelding van nummers en omschrijvingen. - ingevuld en ondertekend inschrijvingsbiljet - documenten teneinde de inschrijving te kunnen beoordelen: - Ingevulde en ondertekende inventaris - Documenten teneinde de technische waarde aan te tonen Artikel 85 - Verbetering vermoedelijke hoeveelheden De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is NIET toegestaan.

8 PG Artikel 86 - Vergissingen + leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. Artikel 88 - Heffingen - BTW De BTW is niet in de eenheidsprijzen begrepen. Artikel 89 - Prijsopgave opdrachten in percelen (Wet van 24 december artikel 18) Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te wijzen, hetzij de percelen aan verschillende leveranciers toe te wijzen. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. Artikel 90 - Gebruik der talen In overeenstemming met de wetgeving zal voor de inschrijving en voor alle bijlagen het Nederlands gebruikt worden, met uitsluiting van iedere andere taal. Dientengevolge zal alle correspondentie eveneens in het Nederlands gevoerd worden. Artikel 92 - Indiening van de offerte De indiening van de offertes dient te gebeuren via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66 quater, 1, van het KB van 10 januari Voor de met elektronische middelen opgestelde offertes mogen volgende bestandsformaten worden gebruikt MS Word, MS Excel of PDF. Indien voor het geheel of delen van de offerte een ook afdrukbaar Pdf-formaat wordt gebruikt dan moeten de op die wijze ingediende bestanden tevens in een ander of het originele bewerkbaar bestandsformaat worden ingediend. Aan de inschrijvers wordt gevraagd voor de bestandsbenaming van de offerte en haar bijlagen zoveel mogelijk relevante omschrijvingen te gebruiken die zoveel mogelijk verwijzen naar bestekonderdelen of bijlagen ervan Meer informatie kan verkregen worden op de website of via de e- procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Voor een toelichting omtrent het elektronisch indienen van offertes via e-tendering kunt u terecht op de informatiesessies die worden georganiseerd door het Departement Bestuurszaken en het Agentschap Ondernemen. De data van deze sessies zijn terug te vinden via Buitenlandse inschrijvers kunnen een gekwalificeerd certificaat aankopen via Certipost of de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een eigen elektronisch middel: - De gekwalificeerde certificaten van Certipost die geschikt zijn voor het plaatsen van wettelijke digitale handtekening, kunnen worden verkregen via de webshop op volgend adres https://www.certipost.be/webshop/index.php?language=nl&step=2. De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de volledige aanvraagprocedure (met inbegrip van de activering van het certificaat) ongeveer 14 dagen in beslag neemt. Start aldus tijdig met de aanvraag van het certificaat en stuur ook tijdig de door Certipost gevraagde documenten op.

9 PG Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 66quater, 1, 1 van het KB van 10 januari Deze elektronische handtekening moet aldus conform zijn met de regels van het Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te voegen. Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan zij die voor ontvangst van de offertes werden aangeduid, in ontvangst zijn genomen. Artikel 94 - Plaats, dag en uur van de opening van de offertes De opening van de offertes heeft plaats op maandag 17 september 2012 om 10:00 ten overstaan van Bert Van Hemelen of zijn/haar afgevaardigde in de burelen van De Lijn te Mechelen -Ragheno Park, Motstraat 20 te 2800 Mechelen. Artikel Criteria voor gunning van de opdracht Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningcriteria: - prijs 60 pt. - technische waarde 40 pt. Het maximaal aantal punten dat toegekend kan worden is 100 pt. - Onder prijs als gunningcriterium wordt verstaan: de totale prijs van de offerte, rekening houdend met de vermoedelijke hoeveelheden. Voor de data storage zal errekening gehouden worden met de TCO voor een periode van 5 jaar op basis van de gevraagde capaciteit en functionaliteit. - De technische waarde is afhankelijk van het perceel (zie detail hierna) Perceel 1: Netwerk hardware infrastructuur - Het stroomverbruik: 20 pt. Bij de bepaling van het stroomverbruik wordt er rekening gehouden met 20% volle belasting van 100% en 80% gemiddelde belasting van 30% - Het geluidsniveau (bij volledige belasting): 10 pt. - Operationele omgevingstemperatuur (verschil tussen maximum en minimum temperatuur): 10 pt. Perceel 2: Blade Chassis en Servers - Het stroomverbruik: 20 pt. De berekening zal gebeuren op basis van de minimum vereisten per chassis en met een standaard chassis en een Data Base chassis met 7 blades per chassis welke aan de minimum vereisten voldoen. - Gebruiksgemak: 10 pt. De toegankelijkheid van de hardware (2 punten) en de managementtools (8 punten) - Operationele omgevingstemperatuur (verschil tussen maximum en minimum temperatuur): 10 pt. Perceel 3: Data storage, inclusief chassis en toebehoren - Het stroomverbruik: 20 pt.

10 PG De berekening zal gebeuren op basis van de minimum vereisten van de datastorage voor de gevraagde capaciteit - Gebruiksgemak: 10 pt. De toegankelijkheid van de hardware (2 punten) en de managementtools (8 punten) - Operationele omgevingstemperatuur (verschil tussen maximum en minimum temperatuur): 10 pt. Volgende formules worden toegepast op de verschillende elementen van de gunning Voor operationele omgevingstemperatuur: waarde score max score max waarde Voor prijs, stroomverbruik, geluidsniveau: min waarde score max score waarde Min waarde: de minimum waarde van al de aanbiedingen Max waarde: de maximum waarde van al de aanbiedingen Max score: de maximum score die behaald kan worden op het gunningcriterium. Het is verboden om vrije varianten in te dienen Artikel Gestanddoeningtermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige opdracht op 180 kalenderdagen gebracht.

11 PG TWEEDE DEEL Bijzondere Administratieve bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet vanaf geweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing alsook de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit. De indeling hierna in artikelen is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk Besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leidende dienst belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van onderhavige opdracht is de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Directie Financieel Beleid & ICT, afdeling ICT, vertegenwoordigd door de Leidende Ambtenaar. De ambtenaar of ieder ander persoon die leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangegeven bij de betekening van de opdracht. Het mandaat van de Leidende ambtenaar dekt enkel de opvolging van de opdracht tot en met de definitieve oplevering. Hieronder verstaat men: 1. de technische en administratieve follow-up van de opdracht; 2. de voorlopige en definitieve oplevering van de opdracht; Artikel 3 - Technische specificaties, plannen, documenten en voorwerpen In geval van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid zijn volgende documenten in volgorde van afnemend belang bepalend: Beschrijvende opmeting, Bijgevoegde artikels, Algemene Technische Bepalingen, technische specificaties, de inventaris, andere aanbestedingsdocumenten. Deze documenten vullen elkaar aan en moeten als dusdanig verstaan worden. Artikel 5 - Borgtocht 1 - Bedrag van de borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van het totaalbedrag van de goedgekeurde inschrijving (afgerond op het hogere tiental). 3 - Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling Het document als bewijs van borgtochtstelling moet bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, - Dienst F/Thesaurie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen. toekomen, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen volgend op de dag van kennisgeving van de goedkeuring van de inschrijving. Ingeval van verzuim van borgtochtstelling binnen de 30 kalenderdagen wordt van ambtswege een boete toegepast ten bedrage van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging met een maximum van 2% van de oorspronkelijke aannemingssom. Artikel 9 - Vrijgave van de borgtocht De vrijgave gebeurt conform artikel 9 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Artikel 10 - Onderaannemers Onverminderd de inlichtingen verschaft in zijn offerte, kan de aannemer verplicht worden de opdrachtgever schriftelijk, de nationaliteit, de benaming, het maatschappelijk adres, de referenties, evenals het

12 PG bedrag (exclusief BTW) en het type levering dat in onderaanneming zou kunnen toevertrouwd worden voor nazicht mee te delen, nog voor elk begin van uitvoering in onderaanneming. Artikel 13 - Prijsherziening Op de opdracht wordt een prijsherziening toegepast. De korting op de officiële prijs ( list price ) van de fabrikant/invoerder vastgesteld bij de offerte (zoals vermeld op de samenvattende opmetingsstaten) blijft geldig. De prijs van toepassing op het ogenblik van de afroepbestelling blijft geldig mits levering binnen de vier kalenderweken en is hoogstens gelijk aan de geboden prijs. Bij overschrijding van deze termijn geldt de prijs op datum van levering, mits deze lager is dan de oorspronkelijke prijs. De list price geldig bij de inschrijving dient bijgevoegd te worden bij de offerte. De aannemer dient de geactualiseerde lijst tijdens de looptijd van het contract geregeld, minimaal tweemaandelijks, te bezorgen. Onafhankelijk van de kosten en onvoorziene uitgaven ten laste van de aannemer voorzien door de verschillende artikels van de algemene aannemingsvoorwaarden en door dit bestek, moeten de prijzen inzonderheid bevatten: 1. de eventuele kosten voor keuringen; 2. alle leveringen en handenarbeid; 3. het laden, het vervoer en het ontladen van alle materialen door de aannemer geleverd, dit tot in de burelen van de VVM, dit zoals aangeduid in de technische bepalingen van onderhavige opdracht. Artikel Aankoopprijs en vergoedingen De tekst van dit artikel (1, 2 en 3 ) wordt als volgt aangevuld en/of gewijzigd: De aannemer kan geenszins aanspraak maken op een bijzondere bezoldiging, vergoeding of schadevergoeding door het gebruik van octrooien, licenties, copyrights, enz, bij de uitvoering van onderhavige aanneming aangezien aangenomen wordt dat hij bij het opmaken van zijn offerte rekening heeft gehouden met de lasten die uit het gebruik ervan voortvloeien. Artikel 15 - Betalingen Nadere regels met betrekking tot de voorschriften van artikel 15 van het KB van : - elke betaling zal voorafgegaan worden door het indienen van de schuldvordering (gedetailleerde berekening van het bedrag van de schuldvordering op basis van de al uitgevoerde diensten). - de betalingen zullen als volgt uitgevoerd worden voor de aanvaarde leveringen: Op alle documenten inzake betalingen moet melding gemaakt worden van het financieel nummer van het dossier binnen De Lijn. Dit nummer wordt bij aanvang van de opdracht meegedeeld. Na ontvangst van de goedkeuring van de schuldvordering volgt de factuur binnen de 5 kalenderdagen. De datum van ontvangst van de schuldvordering geldt als aanvangsdatum van de betalingstermijn van 50 kalenderdagen. Schuldvorderingen en vorderingsstaten zijn door de aannemer over te maken aan de Leidend ambtenaar. De betekening van de goedkeuring van de schuldvorderingen gebeurt door De Lijn. De facturen dienen opgesteld op naam van en gericht aan: de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Leveranciersadministratie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen;

13 PG Artikel Kennisgeving De kennisgeving van de feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren gebeurt bij aangetekend schrijven. Artikel Waarborg van duurzaamheid, beschadigingen en herstellingen De waarborgtermijn is vastgesteld op drie jaar volgend op de datum van de voorlopige oplevering (cfr. het overeenkomstig proces-verbaal). Het einde van de waarborgtermijn valt samen met de definitieve oplevering. Indien de definitieve oplevering wordt uitgesteld, wordt dan ook de waarborgtermijn verlengd. Gedurende de waarborgtermijn is de aannemer gehouden, op zijn kosten en verantwoordelijkheid, de herstellingen die hem toe te schrijven zijn, te verrichten en dit op eerste vraag van de opdrachtgever. De waarborgtermijn van het te herstellen of vervangen onderdeel zal in dit geval verlengd worden met de periode tussen vaststelling van de gebreken en de herstelling of vervanging. Bij ontbreken van de nodige maatregelen van de aannemer, of bij dringende noodzaak omwille van de continuïteit van de uitbating, worden op initiatief van de opdrachtgever, de noodzakelijke werken of leveringen, op kosten en verantwoordelijkheid van de aannemer uitgevoerd. Artikel 49 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen Onafhankelijk van de kosten, bijkomende onkosten en onvoorziene uitgaven ten laste van de aannemer, voorzien volgens de Algemene Aannemingsvoorwaarden en volgens het onderhavig bijzonder bestek, moeten de prijzen ondermeer bevatten: 1. de aanloopkosten voor de fabricatie 2. de verschillende proeven en tegenproeven opgelegd door het bestuur; 3. de eventuele kosten voor keuringen, evenals deze voor premies en verzekeringen; 4. alle leveringen en werken; 5. alle systemen zullen door de aannemer voorzien worden van een individueel nummer dat door het bestuur wordt goedgekeurd. Deze nummering zal vermeld worden op de documenten ivm keuring, controle, facturatie, onderhoud en waarborg; 6. levering van de goederen, verpakking, eventuele vertolling, transport en transportverzekering inbegrepen; 7. kosten als gevolg van muntontwaarding o.d.; 8. Levering, installatie en configuratie van de geleverde goederen evenals de integratie met de bestaande systemen. 9. Levering van de software en de benodigde diensten om de software in gebruik te nemen volgens de technische en functionele vereisten van De Lijn. 10. Levering van op maat gemaakte documentatie waarin is opgenomen hoe de geleverde systemen moeten gebruikt worden en geconfigureerd zijn. 11. Opleiding en begeleiding van het personeel van De Lijn om het beheer en het gebruik van de geleverde systemen uit te voeren. 12. Onderhoud voor de aangeboden hardware en software en de diensten nodig voor het verzekeren van de goede, geïntegreerde werking van de systemen, tijdige interventies bij problemen met de geleverde hardware en software en tijdige ondersteuning ter plaatse voor de configuratie van de geleverde hardware en software. Artikel Leveringstermijn De aannemer moet de leveringen voltooien binnen een termijn van 56 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum voorgeschreven in het bevel tot aanvang der leveringen. De bovenvermelde termijn is dwingend De eerste planning moet volgens de modaliteiten bepaald door de Leidende Ambtenaar ingediend worden binnen de 15 dagen na de betekening van de goedkeuring van de offerte en regelmatig worden bijgehouden. Deze termijnen zijn door de aannemer strikt na te leven op straf van boete, conform het artikel 66.

14 PG Artikel 53 - Keuring - de proeven en de controles voor de keuring van de leveringen en hun bestanddelen worden uitgevoerd in: Motstraat 20, 2800 Mechelen. - de uit te voeren proeven en controles worden in de technische bepalingen vermeld. - Bovendien zijn volgende bepalingen van toepassing: De keuringen zullen de aannemer in niets van zijn verantwoordelijkheid ontslaan. Hij blijft borg staan voor de goede uitvoering en de onberispelijke werking van het geleverde materiaal. De aannemer kan geen enkele prijsverhoging of verlenging van de leveringstermijn inroepen uit hoofde van eventuele verbeteringen of wijzigingen van de plaats van levering of van de documenten. Artikel Plaats van de levering De goederen worden geleverd op onderstaande vestigingen van De Lijn. De voornaamste locaties van levering zijn de 2 datacenters: - Centrale diensten : Motstraat 20, 2800 Mechelen - Punt aan De Lijn : Noorderlaan 63, 2030 Antwerpen Daarnaast zijn er ook leveringen voorzien in de 140 verschillende vestigingen van de Lijn verspreid over Vlaanderen. Artikel Leveringsformaliteiten De leveringslijst zoals voorzien in de bijlage van het KB van 26/09/1996 dient bijgeleverd te worden en mag niet vervangen worden door een factuur. Voor de opmaak en verzending van de factuur: zie artikel 15. Artikel Voorwaarden betreffende de levering De leveringslijst zoals voorzien in de bijlage van het KB van 26/09/1996 dient bijgeleverd te worden en mag niet vervangen worden door een factuur. Voor de opmaak en verzending van de factuur: zie artikel 15. Elke zending zal vergezeld zijn van documenten die een detail geven van de geleverde goederen. Een dubbel van dit document zal rechtstreeks naar de Centrale Diensten van de VVM-Afdeling Informatiebeheer, gestuurd worden. Artikel Nazicht van de levering De acceptatie van de geleverde goederen op het leveringsadres geldt niet als een keuring of voorlopige aanvaarding. Artikel Voorlopige oplevering De voorlopige oplevering gebeurt volgens het systeem van de volledige oplevering De principes van artikel 12 zijn eveneens van toepassing. Artikel 58 - Dubbele voorlopige oplevering In afwijking van de bepalingen van artikel 58 2, artikel 60 3 en artikel 66 1, geldt de datum van levering op het leveringsadres voor de toepassing van boeten wegens laattijdige uitvoering.

15 PG Artikel 62 - Schifting De tekst van deze paragraaf wordt als volgt aangevuld: - ingeval van levering van niet conform materiaal of product, heeft het bestuur steeds het recht ofwel dit te weigeren, ofwel dit te aanvaarden, mits opleggen van een boete wegens minderwaarde. Deze boete wegens minderwaarde houdt enerzijds rekening met de afwijking ten opzichte van de bepalingen en anderzijds, met de invloed van het gebrek op de kwaliteit van het deel van de levering waarin dit beschouwde materiaal verwerkt is; - voor delen van leveringen die een gebrek met technisch karakter vertonen waarvoor geen specifieke boete voorzien is en die noch de duurzaamheid, noch de goede werking ervan in gevaar brengt, wordt een minderwaarde toegepast die rekening houdt met de invloed van het gebrek op de kwaliteit.

16 PG Algemene Technische bepalingen DERDE DEEL PERCEEL 1: NETWERK HARDWARE INFRASTRUCTUUR Interoperabiliteit Alle aangeboden switches verzekeren de interoperabiliteit met standaarden en de aanwezige infrastructuur. Data sheets Indien de inschrijver wil aanbieden met gelijkwaardige modellen als de vermelde CISCO modellen zal hij een gedetailleerd product documentatie bijvoegen aan de offerte en een vergelijkingstabel waaruit de gelijkwaardigheid blijkt met referentie naar de plaats in de documentatie ter controle. Installatie, hoeveelheden, type configuratie van de switches en maintenance. De opgegeven prijzen van de switches zijn inclusief levering, installatie en basisconfiguratie op een locatie in Vlaanderen. De inschrijver zal ingelicht worden over de exacte plaats, de aantallen en de detail configuratie na gunning van de offerte. Planning en logistieke diensten zijn in de prijzen inbegrepen. De switches zijn installeerbaar in een standaard 19 Rack, Indien er speciale airflow voorzieningen nodig zijn voor onder meer installatie in de data center containment opstelling (cold-corridor) moet dit in detail aangegeven worden. Indien de leverancier hiervoor over de bijhorende opties beschikt voor inbouw in een 19 rack welk deel uit maakt van een cold-corridor opstelling mag dat optioneel aangeboden worden. De Lijn zal de entiteitzetels, het backupcenter en enkele andere locaties uitrusten met core chassis switches van het type CISCO Catalyst 6504-E, CISCO Catalyst 6506-E of, CISCO Catalyst 6509-E of gelijkwaardig. Het te installeren type zal afhankelijk zijn van het aantal benodigde slots. Deze kunnen uitgerust worden met modules al dan niet voor PoE (Power over Ethernet). Alle routeringen zullen op deze switches gebeuren. Deze coreswitches kunnen uitgerust worden met een module voor 8 of 16 fiber uplink poorten welke de connectiviteit naar Belgacom of /en naar de branch repeaters verzekeren. De core switches zijn 10-gigabit ready en ondersteunen modules met 16 stuks Fiber 10Gb Ethernet poorten. Type switch : CISCO Catalyst 6504-E, 6506-E of 6509-E chassis of gelijkwaardig Nr. Beschrijving Cisco referentie post 1 CISCO Catalyst 6504-E chassis WS-C6504E-S720-10G 2 CISCO Catalyst 6506-E chassis WS-C6506E-S720-10G 3 CISCO Catalyst 6509-E chassis WS-C6509E-S720-10G 4 48-Port 10/100/1000 Ethernet Module WS-X6148A-GE-TX 5 48-Port 10/100/1000 Ethernet Module with Power over Ethernet WS-X6148A-GE-45AF (PoE) 802.3af 6 16-Port Gigabit Interface Converter (GBIC)-Based Gigabit Ethernet WS-X6516A-GBIC Module BASE-SX GBIC geschikt voor (MMF) optic link over een afstand WS-G5484 tot en met 550m en op laser-optimized multimode fiber (OM3) optic link over een afstand tot 1 km, 8 Power supply 2700W WS-CAC-2700W 9 Power supply 3000W WS-CAC-3000W Alle grotere sites, waaronder de regionale zetels, krijgen minimaal 1 layer 3 switch uitgerust met een 4 poort gigabit fiber module. Deze switch verzorgt via de fiber poorten de connectie naar de lokale router van Belgacom en/of branch repeater, en naar de achterliggende switches. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het type CISCO Catalyst 3750X of gelijkwaardig.

17 PG Deze switch zal instaan voor alle routeringen. Indien er een tweede layer 3 switch in het zelfde rack op de locatie komt te staan zal er gebruik gemaakt worden van de supersnelle stack tussen beide switches waarbij er geen SPF s (fiber uplinks) tussen beide switches nodig zijn en er maar 1 IP-adres gebruikt wordt voor beide switches. Er wordt telkens een switch met en zonder PoE (Power over Ethernet) geplaatst. Deze switches zijn 10 Gigabit ready. Voor de achterliggende switches, die niet in hetzelfde lokaal geplaatst worden zal er gebruik gemaakt worden van layer 2 switches van het type CISCO Catalyst 2960S of gelijkwaardig. Deze switches voorzien in de mogelijkheid voor fiber connectiviteit en zijn 10 Gigabit ready. Type switch : CISCO CATALYST 3750X-48, 3750X-48P-L, 3750X-24T-L en 3750X-24P-L of gelijkwaardig Nr. Beschrijving Cisco referentie post 10 CISCO Catalyst 3750X-48T-L, LAN Base feature set., geen PoE, WS-C3750X-48T-L 48 Ethernet 10/100/1000Ports 11 CISCO Catalyst 3750X-48P-L, LAN Base feature set., met PoE+ WS-C3750X-48P-L 48 Ethernet 10/100/1000Ports, 715W waarvan 435W beschikbaar voor PoE 12 CISCO Catalyst 3750X-24T-L, LAN Base feature set., met PoE+ WS-C3750X-24T-L 48 Ethernet 10/100/1000Ports, 715W waarvan 435W beschikbaar voor PoE 13 CISCO Catalyst 3750X-24P-L, LAN Base feature set., geen PoE, WS-C3750X-24P-L 24 Ethernet 10/100/1000Ports 14 4 GbE port network module C3KX-NM-1G GbE SFP+ poorten network module met 4 poorten met 2 SFP+ en 2 SFP poorten C3KX-NM-10G Op de kleinere locaties wordt er gebruik gemaakt van CISCO CATALYST 2960S of gelijkwaardig. De routering blijft op deze locaties op de router van Belgacom. CISCO CATALYST 2960S-48TS-L, 2960S-48PS-L, TS-L, PS-L of gelijkwaardig 48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 One Gigabit Ethernet SFP ports Nr. Beschrijving post 16 CISCO CATALYST 2960S-48TS-L, LAN Base feature set., geen PoE 48 Ethernet 10/100/1000Ports, 4 one Gigabit Ethernet SPF ports 17 CISCO CATALYST 2960S-48PS-L, LAN Base feature set., met PoE 48 Ethernet 10/100/1000Ports, 4 one Gigabit Ethernet SPF ports, 370W beschikbaar voor PoE 18 CISCO CATALYST 2960S-24TS-L, LAN Base feature set., geen PoE 24 Ethernet 10/100/1000Ports, 4 one Gigabit Ethernet SPF ports 19 CISCO CATALYST 2960S-24PS-L, LAN Base feature set., met PoE 24 Ethernet 10/100/1000Ports, 4 one Gigabit Ethernet SPF ports, 370W beschikbaar voor PoE Cisco referentie C2960S-48TS-L C2960S-48PS-L C2960S-24TS-L C2960S-24PS-L Maintenance: Er wordt door de inschrijver in detail een overzicht gemaakt voor de hardware en software maintenance kost per switch, switch chassis en opties gebaseerd op een 24/7 4h response SLA. De som over het geheel (voor de vermelde vermoedelijke hoeveelheden in de inventaris) voor 3 jaar wordt in de Inventaris onder de post maint1 opgenomen. De kost voor jaar 4 en jaar 5 moet in de berekeningstabel opgenomen zijn en wordt als optionele aanbieding in overweging genomen. 20 Totaal maintenance kost voor post 1 tot en met 19 of gelijkwaardige configuratie - 3 jaar

18 PG Bekabeling Volgende kabels dienen voorzien te worden voor het connecteren van de verschillende types switchen : 21 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual SC-LC SC-LC connector (1m) 22 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual SC-LC SC-LC connector (3m) 23 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual SC-LC SC-LC connector (10m) 24 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual SC-LC SC-LC connector (15m) 25 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual LC-LC LC-LC connector (1m) 26 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual LC-LC LC-LC connector (3m) 27 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual LC-LC LC-LC connector (10m) 28 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual LC-LC connector (15m) LC-LC Opties Volgende componenten dienen in optie aangeboden te worden Nr. Beschrijving Cisco referentie post 29 4-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module WS-X G 30 8-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module WS-X G Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module WS-X G 32 Xenpak X2 tranceiver module XENPAK-10GB-LRM 33 X2 transceiver module X2-10GB-LRM 34 SFP Transceivers Gigabit Ethernet SFP, LC connector SX transceiver, short wave, multi mode GLC-SX-MM 35 10GBASE-LRM SFP+ module SFP-10G-LR 36 Totaal maintenance kost voor post 1 tot en met 19 of gelijkwaardige configuratie - jaar 4 37 Totaal maintenance kost voor post 1 tot en met 19 of gelijkwaardige configuratie - jaar 5 Inventaris De vermelde hoeveelheden voor patchkabels per type zijn bij benadering en zullen op afroep aan de vermelde eenheidsprijzen besteld worden. De in de inventaris (Meetstaat) opgegeven hoeveelheden worden enkel gegeven ter informatie. Zij zullen gebruikt worden om het bedrag van de offerte te bepalen in het kader van de gunning van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om de items te verwerven voor de geraamde hoeveelheden. Diensten buiten bestek De inschrijving maakt melding van de dag- en uurtarieven voor bijkomende netwerk configuratie en installatie diensten niet vervat in deze offerteaanvraag.

19 PG Perceel 2: BLADE CHASSIS EN SERVERS Interoperabiliteit Alle aangeboden blade chassis en componenten verzekeren de interoperabiliteit met standaarden en de aanwezige infrastructuur. Data sheets De inschrijver zal gedetailleerde product documentatie bijvoegen aan de offerte. Technische en logistieke specificaties De Lijn wenst een zekere standaardisatie door te voeren waarbij de hardware afgestemd moet zijn op virtualisatie en Databases toepassingen. De Lijn wenst een toekomstgerichte keuze te maken voor het blade server platform. Er worden dan ook minimum specificaties gevraagd waaraan het aangeboden product moet voldoen. Het staat de inschrijver vrij om een superieure oplossing voor te stellen. De aangeboden oplossing moet compleet en functioneel zijn, de aanbieder zal, indien noodzakelijk voor zijn aangeboden oplossing, componenten toevoegen.

20 PG Minimum vereisten voor het Rack Mount Blade Chassis (enclosure) Item Blade Chassis Interconnect Power supply Koeling Airflow I/O connectiviteit naar de blade servers 10GbE DVD drive Management Beschrijving Oplossing voor het installeren van Blade servers waarbij er aandacht besteedt wordt aan een maximaal aantal blade servers in minimaal mogelijk enclosures. De enclosures ondersteunen half hoge/brede blade servers als of volle hoogte/breedte blade servers. Het enclosure ondersteunt op Intel Xeon gebaseerde blade servers. Het enclosure ondersteunt Hot pluggable en Redundant Management Modules De enclosure mid-plane/back-plane is ontworpen voor betrouwbaarheid en performantie.de inschrijver verduidelijkt hoe de aangeboden enclosure hier aan tegemoet komt. In de aangeboden enclosure kunnen de gevraagde blade servers voor virtualisatie (VMware, Hyper-V, XenServer) en Database toepassingen (samen) geïnstalleerd worden. De enclosure ondersteunt simultaan remote access naar verschillende blade servers in de enclosure De enclosure laat simultaan het gebruik toe van de Hot pluggable en redundantie housing van Ethernet en FC als optie. Momenteel wordt gebruik gemaakt van CISCO Catalyst switch modules om een vlotte integratie in het bestaande CISCO Netwerk bij De Lijn te verzekeren. In ieder geval wordt bij de aanbieding de volledige compatibiliteit met de huidige infrastructuur gegarandeerd. De externe FC SAN connectiviteit zal verzekerd worden over redundante FC SAN switch modules. De enclosure ondersteunt de connectiviteit met multi vendor storage oplossingen De enclosure is uitgerust met al de installeerbare power supplies en verzekeren een redundantie, N+N redundantie waarbij een redundante connectiviteit naar elke blade server voorzien is door gebruik te maken van onafhankelijke paden naar de servers. De Power Supplies zijn hot swappable. De enclosure is uitgerust met een redundant koeling systeem, hot pluggable fans en blowers, en beschikt over een technologie om het stroomverbruik te optimaliseren De airflow zal van Front naar Back zijn zodat inbouw in een 19 Rack welk deel uit maakt van een Cold-Corridor opstelling geen problemen met zich mee brengt. Indien het systeem van de aanbieder hier niet aan beantwoordt zal hij een oplossing hiervoor mee aanbieden. De I/O connectiviteit voorziet minimaal in: - 4x 1Gb Ethernet verbinding per blade server - 2x 8Gb Fiber Channel, end to end, per blade server Dit mag fysiek of logisch gescheiden zijn, de minimale bandbreedte naar elke blade server is 20Gb. Het blade chassis zal geïntegreerd worden in het SAN Fiber Channel Netwerk van De Lijn. Momenteel is dat gebaseerd op Brocade switches. De inschrijver voorziet de nodige firmware en hardware om een naadloze integratie in het bestaande Fiber Channel Netwerk mogelijk te maken. - Als aanvullende informatie is er een recent rapport van Brocade Health check van de huidige configuratie beschikbaar. - Indien de inschrijver het noodzakelijk acht om bestaande Fiber Channel switches te vervangen of toe te voegen in het kader van de aangeboden oplossing zal hij deze mee opnemen in de offerte. Het enclosure is 10GbE ready. Hieronder verstaan we dat het mogelijk moet zijn om een 10GbE verbinding naar de blade servers te voorzien met een 10GbE uplink van het Blade chassis naar de Netwerk switch. De 10GbE uplink kan binnen het blade chassis ook verlaagd worden naar 1GbE verbindingen naar de blade servers. Het enclosure kan uitgerust worden met een DVD RW drive De management module is in de mogelijkheid om alle geïnstalleerde blade ser-

21 PG module Systeem management software onderhoud vers te beheren over een gebruiksvriendelijke GUI. De management module laat remote management toe. De management module voorziet een op IP gebaseerde KVM functionaliteit voor alle blades. De managementmodule moet redundant uitgevoerd zijn. Ondersteunt remote console management, power ON/OFF blades, monitoring of power status, OS, temperatuur, disks, blowers/fans, power modules, system diagnose De management module voorziet bij voorkeur in volgende functionaliteiten: - KVM connectiviteit voor de blade servers in het enclosure - Realtime, stroomverbruik - Status, Inventory, Alerts voor de blades, enclosure en I/O modules - Gecentraliseerde Configuratie - GUI - SSL/SSH - Power en temperatuur monitoring - Dynamisch Power management Het blade systeem moet over de mogelijkheid beschikken om al de blades in het enclosure simultaan te managen met de mogelijkheid zowel de fysische als de virtuele omgevingen te monitoren met single sign-on voor alle componenten in het enclosure. De software voorziet in een rol gebaseerde beveiliging ( bv: Admin, user, operator,.) De software laat remote multi-chassis management toe. De management software voorziet in pro-actieve notificatie van actuele of mogelijke component fouten en alarmen. Een geautomatiseerde event handling welke de doormelding van fouten mogelijk maakt moet voorzien zijn. Bij voorkeur is de software geen 3th party product 3 jaar NBD SLA

22 PG Voor de Blade servers worden er enkel minimum specificaties opgegeven voor gebruik in een gevirtualiseerde omgeving en voor Data Base toepassing. De aanbieder zal, gebaseerd op zijn ervaring en naar eigen inzicht opties toevoegen waarbij rekening gehouden wordt met de minimum vereisten. Minimum vereisten voor het virtueel platform Blade server. Item CPU / Processor Geheugen Opslag Connectiviteit naar Ethernet Switch Bus slots Diagnostics Onderhoud Beschrijving mother-board uitgerust met 2CPU sockets voor low power quad-core CPU Uitgerust met 2x CPU Xeon E5620 2,4Ghz, 80W,12MB cache.4 core CPU of beter dan beschreven CPU waarbij de power consumptie in acht genomen wordt. De Blade server beschikt on board over 12x ECC DDR3-1333Mhz memory sockets zo dat onboard, zonder expansion cards, en door gebruik te maken van 8GB memory modules er 96GB per blade geïnstalleerd kan worden. De blades worden uitgerust met 48GB (6X8GB) ECC DDR3 1333MHz VLP DIMMS, hierbij blijven 6 slots vrij. Er worden enkel 8GB memory modules geinstalleerd support 2 hot-plug drive bays. Uitgerust met twee 146GB 15K 6Gbps SAS HDD in RAID-1 configuratie De blade server ondersteunt redundant 4x 1Gb Ethernet connectiviteit De blade server is bij voorkeur 10GbE ready Zou bij voorkeur volgende netwerk features moeten ondersteunen- WoL / Serial over LAN / Full Duplex / TCP/IP Offload Engine / Load balancing or teaming 2 PCI-e based mezzanine slots supporting Ethernet, FC adapters, SAS, 10Gb, Pre Failure alert mechanism en health monitoring van de componenten zoals: Hard Drives, Processors, Memory, Power Supplies en Fans 3 jaar NBD SLA Minimum vereisten voor het Data Base platform Blade server. Item CPU / Processor Geheugen Opslag Connectiviteit naar Ethernet Switch Bus slots Diagnostics Onderhoud Beschrijving mother-board uitgerust met 2CPU sockets voor 8-core CPUs Uitgerust met 2x CPU Xeon E ,67Ghz, 1300W,24MB cache.8-core CPU of beter dan beschreven CPU. De Blade server beschikt on board over 12x ECC DDR3-1333Mhz memory sockets zo dat onboard, zonder expansion cards, en door gebruik te maken van 8GB memory modules er 96GB per blade geïnstalleerd kan worden. De blades worden uitgerust met 48GB (6X8GB) ECC DDR3 1333MHz VLP DIMMS, hierbij blijven 6 slots vrij. Er worden enkel 8GB memory modules geinstalleerd support 2 drive bays. Uitgerust met twee 146GB 15K 6Gbps SAS of SSD HDD in Raid-1 configuratie De blade server ondersteunt redundant 4x 1Gb Ethernet connectiviteit De blade server is bij voorkeur 10GbE ready Zou bij voorkeur volgende netwerk features moeten ondersteunen- WoL/ Serial over LAN / Full Duplex / TCP/IP Offload Engine / Load balancing or teaming 2 PCI-e based mezzanine slots supporting Ethernet, FC adapters, SAS, 10Gb, Pre Failure alert mechanism en health monitoring van de componenten zoals: Hard Drives, Processors, Memory, Power Supplies en Fans 3 jaar NBD SLA

23 PG De inschrijver zal in detail hun voorgestelde oplossing beschrijven als ook de nodige hardware en software licenties. De vermelde prijzen zullen de kosten voor installatie, assemblage/configuratie en de nodige kabels met labeling inhouden. De totaal kost voor hardware, software en integratie/installatie services wordt in de berekeningstabel opgenomen en in de inventaris vermeld. De gebruiksvriendelijkheid van het multi-chassis management tool wordt beschouwd als een voordeel. Bij de evaluatie van de offertes zal De Lijn, indien nodig, de inschrijver verzoeken om een vrijblijvende Demo te geven zonder kosten voor De Lijn. In de aanbieding voorziet de inschrijving een training voor het gebruik van de management software met de nadruk op remote multi chassis management. Maintenance: Er wordt door de inschrijver in detail een overzicht gemaakt voor de hardware en software maintenance kost per Chassis en opties en per Blade server en opties gebaseerd op een Next Business Day SLA. De som over het geheel (voor de vermelde vermoedelijke hoeveelheden in de inventaris) invoor 3 jaar wordt in de Inventaris onder de post maint2 opgenomen. De kost voor jaar 4 en jaar 5 moet in de berekeningstabel opgenomen zijn en wordt als optionele aanbieding in overweging genomen. Een duidelijke beschrijving van de inhoud van het aangeboden maintenancecontract wordt bijgevoegd. De kosten voor de maintenance op de multi chassis management software zijn in de prijzen vermeld en in de inventaris inbegrepen. De kost voor 4 en 5 jaar wordt in de maintenance berekenings tabel opgenomen. De inschrijver zal de meerprijs voor een maintenance contract 24x7,4h response vermelden. Inventaris De vermelde hoeveelheden zijn bij benadering en zullen op afroep aan de vermelde eenheidsprijzen besteld worden. De in de inventaris (Meetstaat) opgegeven hoeveelheden worden enkel gegeven ter informatie. Zij zullen gebruikt worden om het bedrag van de offerte te bepalen in het kader van de gunning van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om de items te verwerven voor de geraamde hoeveelheden. Diensten buiten bestek De inschrijving maakt melding van de dag- en uurtarieven voor bijkomende configuratie en installatie diensten niet vervat in deze offerte aanvraag.

24 PG Perceel 3: Data Storage Huidige configuratie De Lijn beschikt vandaag over 2 datastore sites. De huidige storage configuratie is gebaseerd op de virtualisatie technologie van IBM. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2x 2 SVC nodes (IBM Type G4) de SVC s zijn met elkaar verbonden. Onder de SVC op de productie site zijn 5 SAN Storage devices geconnecteerd naar twee SAN core switch (IBM SAN32B-3). 1x DS4300 FC + SATA Drives, 3x DS3400 SAS Drives, 1x DS4200 SATA drives. Total storage capacity: FC= 6TB; SAS = 8680GB; SATA = 15TB Onder de SVC op de DRP site zijn 5 SAN Storage devices geconnecteerd naar twee SAN core switch (IBM SAN32B-3). 4x DS3400 SAS Drives, 1x DS4200 SATA drives. Total storage capacity: SAS = 11120GB; SATA = 9TB. De Lijn beheert 20 ESX hosts opgesteld in de twee locaties. Op deze servers zijn in totaal een 250-tal virtuele machines geïmplementeerd met VMWare Server, XenServer en Hyper-V Deze servers zijn over Fiber Channel met de SVC verbonden en beschikken over diskcapaciteit op de Storage. De meeste storage gaat naar VMFS en DATABASE-files. Gewenste configuratie en functionaliteit De gewenste storage oplossing zal aan bepaalde minimum functionaliteitscriteria moeten voldoen die hieronder beschreven worden. Het staat de inschrijver vrij om hier al dan niet betalende opties aan toe te voegen die de performantie en/of beschikbaarheid verbeteren of het stroomverbruik verminderen. Item Geschatte data opslag behoefte en algemeen concept Beschrijving De Lijn wenst over te gaan tot de aankoop van totaal netto 100TB SAN Storage capaciteit. Deze SAN Storage zal evenredig verdeeld geïnstalleerd worden in het Data Center te Mechelen en in het Data Center te Antwerpen. Beide sites worden uitgerust zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. D.w.z. dat alle toepassingen op elke site kunnen draaien zonder afhankelijkheid van de andere site. Op elke site kunnen productietoepassingen draaien. Voor de kritische toepassingen moet ook bij normale omstandigheden voldoende beschikbaarheid gegarandeerd worden door redundantie en het vermijden van SPOFs. De SAN Storage zal over een redundant Dark Fiber optic link met elkaar verbonden worden. De aan te bieden systemen dienen onder andere voor het opslaan van bedrijfskritische en frequent gebruikte gegevens, en moeten bijgevolg een hoge performantie, betrouwbaarheidsgraad en schaalbaarheid bezitten. De inschrijver omschrijft in detail de technologieën en methodes hoe deze gerealiseerd worden De apparatuur moet gebaseerd zijn op recente technologieën (bijvoorbeeld 8 Gbps FC, 10 Gbps iscsi, SAS, SSD,...). Er dient rekening mee gehouden te worden dat de aanwezige Brocade switchen mogelijks moeten uitgebreid of vervangen worden. De apparatuur moet bruikbaar zijn voor servers met verschillende besturingssystemen (minimaal: Microsoft Windows Server (2003, 2008 en volgende), AIX, Linux, VMware ESX, Xenserver, Hyper-V..) De systemen dienen te beschikken over een hoge bandbreedte en continue beschikbaarheid voor de huidige toepassingen te bezitten, zoals: o Databanken/data warehousing: Oracle, MS SQL Server, o MS Exchange Server,..; o OLTP (Online Transaction Processing): ERP-systemen; o webtoepassingen/services; Buiten de Blokgeoriënteerde toegangen op basis van FC connectiviteit is een mogelijke connectiviteit op basis van FCoE, ISCSI en 10GbE een voordeel. De aangeboden SAN Storage zal verschillende type storage spindels (disks) on-

25 PG dersteunen, algemeen duiden we die aan als snelle storage (Tier1) en trage storage (Tier2). We laten de keuze van aangeboden disktechnologie over aan de aanbieder die het best kan beoordelen welke technologie het best in zijn aangeboden oplossing past. Voor de offerte zal men er van uitgaan dat 60% van de opslag capaciteit als trage storage en 40% als snelle storage beschikbaar is. De Tier-1 opslagcapaciteit moet voor lees- en schrijfoperaties van het type databank en virtualisatie geoptimaliseerd zijn, meer bepaald operaties met hoge I/O rates en lage latency. De Tier-2 opslagcapaciteit (op goedkopere schijven) moet kunnen worden ingezet: o als synchrone mirror voor de eerstelijns opslag (op de snelste schijven); o voor het opslaan van de back-ups van de eerstelijns opslag; o o als werkvolume voor verschillende toepassingen; voor de opslag van gegevens waarvoor geen zeer snelle online toegang noodzakelijk is, bijvoorbeeld archieven. De configuratie moet modulair en dynamisch schaalbaar zijn, en op een flexibele manier, gefaseerd in de tijd, kunnen opgebouwd worden om zeker netto 350TB per site te kunnen bereiken voor Tier-1 en Tier-2 samen. Een uitbreiding of upgrade van het systeem moet zoveel mogelijk online, d.w.z. zonder enige onderbreking, kunnen gebeuren, waarbij gegevens en parameterisering bewaard moeten blijven. De inschrijver geeft aan onder welke omstandigheden er zich wel een downtime kan voordoen. Een interventie aan een deelcomponent mag tot geen onderbreking van de beschikbaarheid voor het betrokken systeem leiden. De nodige interfaces (FC) moeten voorzien worden voor multipathing Performantie De aanbieder zal er rekening mee houden dat De Lijn een gemiddelde groei van 50TB netto per jaar verwacht evenredig te verdelen over de 2 sites en de storage classificatie. Deze cijfers houden geen rekening met de eventuele voordelen door het gebruik van single instance storage features. Het is aan de aanbieder om hier, gebaseerd op zijn praktijk ervaring, de nodige correcties toe te passen in de berekening van de TCO. De performantie zal in alle omstandigheden minstens gelijkwaardig zijn met de huidige performantie van de IBM SVC oplossing, voor performantie gegevens van de IBM SVC verwijzen we naar de website van -: deze publieke testgegevens zullen als basis voor de vergelijking gebruikt worden De SAN Storage performantie wordt gegarandeerd bij de verschillende applicaties en workloads. De inschrijver zal een samengevatte performantie vergelijking tussen IBM SVC en de door hun voorgestelde oplossing toevoegen om aan te tonen dat er aan de performantie eisen voldaan wordt. De inschrijver zal de performantie garanderen indien er gebruik gemaakt wordt van een single instance storage feature en zal de eventuele impact van het gebruik hiervan op de performantie aantonen. De inschrijver zal verduidelijken hoe hij de storage performantie nog kan verbeteren en wat de optionele kostprijs hiervoor zal zijn. Betrouwbaarheid De infrastructuur moet redundant uitgevoerd worden, in het bijzonder de voedingen, de toegangscontrollers van de harde schijven, de SAN Storage netwerkcontrollers en de koeling. Voedingen moeten op verschillende circuits kunnen aangesloten worden. De inschrijver zal verduidelijken op welke manier er aan de betrouwbaarheids eis tegemoet gekomen wordt.dat zowel op het vlak van redundante hardware compo-

26 PG Beveiliging gegevens van nenten als op het vlak van software/firmware functionaliteit. Hot swap van harde schijven, schijvenkabinetten, I/0-modules, voedingen, ventilatoren e.a. is een noodzaak. Hot spare disks, RAID of een gelijkwaardig fail over-mechanisme moeten aanwezig zijn om defecte schijven snel te kunnen vervangen. Een upgrade van een controller moet zoveel mogelijk kunnen gebeuren zonder enige onderbreking van de toepassingen die gebruik maken van het systeem. De inschrijver beschrijft hoe deze ingreep wordt uitgevoerd, en met welke impact en risico. In bijzonder wordt er aandacht besteed aan de single instance storage feature en wat de risico s zijn op corruptie of verlies van een single instance storage block. De interconnectie tussen storage en servers dient via multipathing te gebeuren omwille van een hogere beschikbaarheid en performantie. De gegevens op de harde schijven moeten beschermd worden door middel van RAID- of gelijkwaardige technieken. De gegevens op een systeem moeten kunnen beschermd worden door te spiegelen naar een tweede systeem ( mirror techniek) in het tweede datacenter. Deze techniek moet de spiegeling van gegevens mogelijk maken en moet ook toelaten om ingeval van ernstige problemen snel en naadloos het gespiegeld systeem online te brengen. Flexibiliteit TCO Single instance block level storage Thin provisioning Snapcopy De recente gegevens moeten kunnen beschermd worden met snelle point-in-time (snapshot) kopieertechnologie. De inschrijver zal de procedure en operationele impact beschrijven bij het toevoegen van storage capaciteit over een periode van 5 jaar Om een duidelijk inzicht in de totale kost te krijgen zal de inschrijver een TCO berekening maken voor een periode van 5jaar.voor de door hem voorgestelde oplossing die volledig tegemoet komt aan de eisen van De Lijn. De TCO berekening zal uitgaan van een initiële NETTO bruikbare storage capaciteit verdeeld over de 2 datacenters zoals in de behoefte beschrijving aangegeven en rekening houden met een verwachte groei van 50TB netto per jaar voor beide sites. In de TCO berekening worden alle hardware, software, installatie, maintenance en service-kosten opgenomen. Voor het stroomverbruik dient enkel de kost van normale werking opgenomen te worden in de TCO-berekening. Er dient gerekend te worden met een bedrag van 6 eurocent per Kwh (geen stroomverbruik van facilities zoals koeling) Het maintenance voorstel is gebaseerd op een all inclusive on-site contract 24x7,4h response tijd. De aangeboden SAN Storage oplossing zal uitgerust zijn met een Singel instance block level storage feature. Onder Single instance block level storage verstaan we een technologie die het mogelijk maakt om identieke data bloks slechts eenmaal op disk weg te schrijven en hierdoor de efficiëntie vergroot en de nodige storage capaciteit verkleint. Bij voorkeur zal de toegepaste technologie geen impact op de performantie hebben De aangeboden SAN Storage oplossing zal uitgerust zijn met een Thin provisioning feature Onder Thin provisioning verstaan we de mogelijkheid om volumes aan gebruikers toe te wijzen maar waarbij de effectief gebruikte storage is afgestemd op de behoeften van de gebruiken en automatisch toegewezen wordt vanuit een storage pool indien de effectieve behoefte van de gebruiker dit vereist. Hierdoor kan de beschikbare storage in zijn totaliteit efficiënt gebruikt worden. De aangeboden SAN Storage oplossing zal uitgerust zijn met een Snapcopy feature Onder Snapcopy verstaan we de mogelijkheid om een point in time consistente copy van de data te maken zonder impact op de performantie. De inschrijver zal de geboden functionaliteit in combinatie met consistent data base point in time copy beschrijven.

27 PG

28 PG Storage mirroring en failover Systeembeheer De aangeboden SAN Storage oplossing zal uitgerust zijn met een Storage mirroring feature. Onder storage mirroring verstaan we de mogelijkheid om de data die zich op de SAN Storage in Mechelen bevindt synchroon te repliceren naar de SAN Storage in Antwerpen en vice versa. De redundant dark fiber tussen de twee sites loopt over een afstand van: Link 1: 34Km Link 2: 72Km Bij de aanbieding is DWDM apparatuur buiten scope van deze offerte aanvraag. We gaan er van uit dat er over deze afstanden geen merkbare performantie invloed zal zijn. De aanbieder zal dit op basis van zijn aangeboden SAN Storage oplossing toelichten. Bij het volledig uitvallen van één site voor langere tijd moet de configuratie in de andere site alle kritische functies en toepassingen kunnen overnemen. M.a.w. de beschikbaarheid van de kritische toepassingen moet in dergelijke gevallen verzekerd worden. De randvoorwaarden hierbij zijn: Indien de overschakeling van kritische applicaties volledig transparant en volautomatisch kan verlopen wordt dit als een operationeel voordeel ervaren. De inschrijver zal dit in detail toelichten. De Lijn kijk hier vooral naar oplossingen die inspelen op de virtualisatie omgeving en de Data Base applicaties. Een cold standby systeem is geen optie. De aangeboden oplossing maakt deel uit van een door de SAN Storagefabrikant ondersteunde oplossing. Het conceptbeheer omvat alle bewerkingen voor configuratie, parameterisering, monitoring, rapportering en detectie van pannes. Dit beheer moet aan volgende vereisten voldoen: Een geïntegreerde en gecentraliseerde bewaking en beheer van alle componenten zijn nodig, te visualiseren en uit te voeren vanaf verscheidene werkstations. Het beheer moet mogelijk zijn van op een remote locatie, via bijvoorbeeld https browser. Monitoring van de omgeving moet via open protocollen (SNMP, ) geïntegreerd kunnen worden in bestaande omgevingen. Het moet volgende beheerselementen bevatten: gebruiksvriendelijk, eenvoudig en geïntegreerd: o quota en tresholds beheer; o beheer van volumes en LUN s; o overzicht van gebruikte/ongebruikte ruimte; o I/O performantie per subcomponent; capaciteitsuitbreidingen; een view, bv. van het type dashboard, voor operateurs (toestand systeem); commandolijn: console verbonden via dedicated port; scripting. Het preventieve, proactieve beheer moet minstens volgende instrumenten bevatten: het (automatisch) doorsturen van wekelijkse statusrapporten van het systeem via naar de inschrijver, de constructeur en de lokale administrator; het (automatisch) klasseren van incidenten en deze via verschillende kanalen ( , SNMP, SMS, etc.) ter beschikking stellen of automatisch injecteren in andere systemen (servicedesk- en monitoringsystemen); het (automatisch) doorsturen van alarmen van het systeem via of SMS naar de inschrijver, de constructeur en de lokale administrator; consultatie en doorsturen van de status van het systeem en van de alarmsignalen via SNMP of aanverwante protocollen.

29 PG Backup 19 Racks en Airflow Migratie Diensten De aanbieder dient in optie een backup oplossing uitwerken die nauw aansluit aan de door hem voorgestelde SAN Storage oplossing. Deze oplossing moet tevens in de gevraagde TCO berekening voor 5 jaar verwerkt worden. De Lijn behoudt zich het recht om deze oplossing al dan niet af te nemen. De aangeboden storage wordt geïnstalleerd in 19 racks van De Lijn, voor het data center in Antwerpen maken deze racks deel uit van een containment systeem, cold-corridor concept. De Airflow van de aangeboden SAN Storage zal dan ook van front naar back gericht zijn. Indien dit niet geval is zal de aanbieder een oplossing hiervoor in zijn offerte opnemen. De aanbieder zal het benodigde vrije HE in het rack(s) aangeven voor de verwachte groei voor 5 jaar. De inschrijver zal een migratie scenario van de oude situatie naar de nieuwe situatie toevoegen. De hieraan gekoppelde diensten inclusief de tijdelijke software en hardware componenten om een vlotte migratie te verzekeren worden beschreven en de kosten in een overzichtelijke tabel geplaatst. De migratie kosten worden in de TCO berekening opgenomen. In de inventaris worden de kosten voor een piloot project opgenomen dit piloot project houdt de migratie in van een database cluster server en een ESX server De installatie tegen vaste prijs dient minimaal het volgende te omvatten: montage van de racks en de toestellen in de racks. materiaal nodig voor de installatie,inclusief de kabels. Installatie/assemblage van alle componenten; Bekabeling en labeling opruimen en terugname van verpakkingsmateriaal; Aanmaken van LUN s power-on test; basisdocumentatie. Er dient een stappenplan uitgewerkt te worden voor het in gebruik nemen van de nieuwe infrastructuur met zo min mogelijk impact op de dagelijkse werking. Voor elke stap dient opgegeven te worden: de doorlooptijd; gevraagde resources van De Lijn. Voor de verdere configuraties zullen opdrachten gedefinieerd worden waarvoor indien mogelijk een vaste prijs zal gevraagd worden. Hiervoor moeten in de offerte eenheidsprijzen (per uur en dag) opgegeven worden per profiel.(cv bijvoegen) Deze opdrachten kunnen onder andere het volgende omvatten: operationele ondersteuning bij installatie en migratie van hardware en software. De inschrijver dient in zijn offerte te bevestigen dat de installatie van de systemen zal gebeuren door een specialist terzake, d.w.z. een technicus met recente ervaring met (een aantal) gelijkaardige installaties. De installatie van hardware en software moeten in een Data Centrum van De Lijn worden uitgevoerd. De geïmplementeerde configuraties dienen gedocumenteerd te worden.

30 PG Onderhoud Opleiding De inschrijvers beschrijven wat de impact op de beschikbaarheid is bij defecten en herstellingen De inschrijvers beschrijven in welke mate de aangeboden oplossing aan onderstaande criteria voldoen. Impact van defecten De Storage oplossing moet zodanig opgebouwd zijn dat eventuele defecte componenten (zoals bijvoorbeeld voeding, ventilators, disken, memory,...) zo transparant mogelijk opgevangen worden door redundante componenten. Impact van herstellingen Defecte componenten dienen zoveel mogelijk hot-swappable te zijn, of een minimale downtime te vereisen voor vervanging. Upgrade firmware, impact op beschikbaarheid. De inschrijver zal in detail beschrijven welke diensten er in het voorgestelde onderhoudscontract inbegrepen zijn en welke onderhoudsdiensten als betalende service aangeboden worden. Hierbij worden de prijzen voor de bijkomende diensten vermeld. De inschrijver dient een opleiding te voorzien, in het Nederlands, betreffende de geleverde en geïnstalleerde producten. De Lijn wil bovendien de basisvaardigheden opbouwen om bepaalde taken zelf te kunnen uitvoeren of de impact van bepaalde activiteiten beter te kunnen inschatten en begeleiden. Daartoe dient de inschrijver een opleidingsplan voor te stellen. Dit is bestemd voor een 3-tal personen met ervaring in ICT, maar geen specifieke kennis van de voorgestelde producten. Indien naast deze basisopleiding (prijs en modaliteiten op te geven) ook nog bijkomende opleidingen kunnen aangeboden worden, dienen deze te worden opgesomd en als een aparte en optionele prijsopgave voorzien te worden in de offerte. De in de inventaris opgenomen bedragen zullen refereren naar een gedetailleerde TCO berekening tabel. Hierin zijn al de aangeboden SAN Storage hardware oplossing componenten met hun aantallen en eenheidsprijzen vermeld. Ook worden de al dan niet betalende software licentie kosten voor de gevraagde functionaliteit hier in detail en per eenheidsprijs in opgenomen. Alle andere kosten (diensten, maintenance) worden hier in detail en transparant in rekening gebracht zodat in de TCO berekeningstabel de totaalkost dynamisch kan berekend worden indien de vermoedelijke hoeveelheid in de inventaris opgenomen op het tijdstip van bestelling zou wijzigen. De berekeningstabel in MS-Excel format wordt om deze reden op een elektronische data dragen (USB-stick, CD-Rom etc ) als bijlage aan de offerte toegevoegd. Er zal een gedetailleerd product documentatie van de aangeboden SAN Storage oplossing bijgevoegd worden waaruit de gevraagde conformiteit met de minimum gevraagde functionaliteit blijkt.

31 PG VIERDE DEEL Inventaris [zie laatste blz.] Alle in te vullen formulieren zijn ook elektronisch beschikbaar op het het e-procurement platform.

32 PG VIJFDE DEEL ENTITEIT : Centrale Diensten - ICT OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Vlaamse Vervoermaatschappij De lijn BENAMING VAN DE OPDRACHT : Levering van netwerk hardware infrastructuur, blade chassis en servers, data storage INSCHRIJVINGSBILJET 1 VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON De ondergetekende (naam en voornamen)... Hoedanigheid of beroep:... Nationaliteit:... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :... 1 VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam)... Rechtsvorm :... Nationaliteit :... Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen)... in hoedanigheid van... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen 2 de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden 3 elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt.

33 PG VOOR ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OP- GERICHT DOOR MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen):... (hier dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) 2 3 (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (hier dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina) 4 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam... Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht met betrekking tot de aanneming van de werken genaamd 4.Perceel 1: tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) geschreven (in letters - excl. BTW)..... EUR 5 4.Perceel 1 onderhoudskost per jaar: tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) Perceel 1 EUR 5 Perceel 1 EUR 5 geschreven (in letters - excl. BTW)..... EUR 5 4.Perceel 2: tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) Perceel 2 EUR 5 geschreven (in letters - excl. BTW)..... EUR 5 1 slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. 2 de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 3 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. 4 door de inschrijver(s) in te vullen 5 doorhalen wat niet van toepassing is 5 doorhalen wat niet van toepassing is 5 doorhalen wat niet van toepassing is

34 PG Perceel 2 onderhoudskost per jaar: tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) Perceel 2 EUR 5 geschreven (in letters - excl. BTW)..... EUR 5 4 Perceel 3: tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) Perceel 3 EUR 5 geschreven (in letters - excl. BTW)..... EUR 5 4 Perceel 3 onderhoudskost per jaar tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) Perceel 3 EUR 5 geschreven (in letters - excl. BTW)..... EUR 5 A. Inlichtingen betreffende de inschrijver 1 Inschrijving bij de RSZ : nr(s)... BTW (alleen in België): nr(s)... B. Herkomst van de producten 1. OF 2 Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die NIET afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap Overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 1,4 van het Koninklijk besluit van 10 januari 1996, gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te gebruiken materialen die NIET afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en/of 5 doorhalen wat niet van toepassing is 5 doorhalen wat niet van toepassing is 5 doorhalen wat niet van toepassing is 1 Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen dienen de gevraagde inlichtingen voor elke persoon en in dezelfde volgorde als in de opgave van hun personalia opgegeven te worden. 2 doorhalen wat niet van toepassing is - geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong. 3 de inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan, wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen producten of materialen te gebruiken die NIET afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Gemeenschap.

35 PG materialen in de inschrijving vertegenwoordigen. Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap af te werken of te verwerken producten en/of materialen, vermeldt zij de prijs van de grondstoffen. C. De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op Rekeningnummer IBAN. BIC..bij 1. geopend op naam van D. (voor de Belgische aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 78 3 en artikel 39bis 1 van het Koninklijk besluit van 10 januari OFWEL (voor de buitenlandse aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 39bis 2 van het Koninklijk besluit van 10 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. (voor beide) Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. 3 E. Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bijzonder bestek moeten worden overgelegd Gedaan te...op... de inschrijver(s) 1 aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden. 2 juiste benaming van de rekening. 3 doorhalen wat niet van toepassing is. 4 bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 39bis van het Koninklijk besluit van 10 januari 1996.

36 PG

37 PG INVENTARIS (BESTEK NR. PG ) PERCEEL 1 - NETWERK NR POST AANDUIDING VAN DE ARTIKELS GP m, st 1 CISCO Catalyst 6509-E, part WS-C6509E-S720-10G of gelijkwaardig chassis VH 7 st 2 CISCO Catalyst 6506-E, part WS-C6506E-S720-10G of gelijkwaardig chassis VH 8 st 3 CISCO Catalyst 6504-E, part WS-C6506E-S720-10G of gelijkwaardig chassis VH 2 st 4 48-Port 10/100/1000 Ethernet Module, CISCO ref: ws-x6148a-ge-tx of gelijkwaardig 5 48-Port 10/100/1000 Ethernet Module with Power over Ethernet (PoE) 802.3af,, Cisco ref: ws-x6148a-ge-45af of gelijkwaardig 6 16-Port Gigabit Interface Converter (GBIC)-Based Gigabit Ethernet Module,, CISCO ref: ws-x6516a-gbic of gelijkwaardig BASE-SX GBIC geschikt voor (MMF) optic link over een afstand tot en met 550m en op laser-optimized multimode fiber (OM3) optic link over een afstand tot 1 km,, CISCO ref: WS-G5484 of gelijkwaardig VH OF AAN- TAL EEN- HEID VH 18 st VH 15 st VH 15 st VH 138 st 8 Power supply voor chassis, 2700W, CISCO ref: ws-cac-2700w of gelijkwaardig VH 20 st 9 Power supply voor chassis, 3000W, CISCO ref: ws-cac-3000w of gelijkwaardig VH 14 st 10 CISCO Catalyst 3750X-48T-L, part ws-c3750x-48t-l (geen PoE) of gelijkwaar- VH 14 st EENHEIDSPRIJS IN LETTERSCHRIFT (bedrag in EUR) TOTAAL

38 PG dig 11 CISCO Catalyst 3750X-48P-L, part ws-c3750x-48p-l (met PoE+) of gelijkwaardig 12 CISCO Catalyst 3750X-24T-L, part ws-c3750x-24t-l (geen PoE+) of gelijkwaardig 13 CISCO Catalyst 3750X-24P-L, part ws-c3750x-24p-l (met PoE+) of gelijkwaardig 14 Vier (4) GbE port network module Cisco product number C3KX-NM-1G of gelijkwaardig 15 SFP Transceivers Gigabit Ethernet SFP, LC connector SX transceiver, short wave, multi mode. CISCO ref: GLC-SX-MM of gelijkwaardig 16 CISCO Catalyst 2960S-48TS-L, part C2960S-48TS-L (geen PoE) 48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 One Gigabit Ethernet SFP ports 17 CISCO Catalyst 2960S-48PS-L, part C2960S-48FPS-L (met PoE) 48 Ethernet 10/100/1000 ports, PoE+ports, 4 One Gigabit Ethernet SFP ports, 740W 18 CISCO Catalyst 2960S-24TS-L, part C2960S-24TS-L (geen PoE) 24 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 One Gigabit Ethernet SFP ports, 370W 19 CISCO Catalyst 2960S-24PS-L, part C2960S-24PS-L (met PoE) 24 Ethernet 10/100/1000 ports, PoE+ ports, 4 One Gigabit Ethernet SFP ports, 370W VH 6 st VH 10 st VH 10 st VH 45 st VH 166 st VH 30 st VH 28 st VH 22 st VH 28 st

39 PG Totaal maintenance kost voor post 1 tot en met 19 of gelijkwaardige configuratie 3 jaar VH 1 Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual SC-LC connector 21 lengte 1m VH 50 st 22 lengte 3m VH 58 st 23 lengte 10m VH 48 st 24 lengte 15m VH 38 st Fiber Optic patch cable MM-OM3, 50/125 (multimode duplex) dual LC-LC connector 25 lengte 1m VH 50 st 26 lengte 3m VH 60 st 27 lengte 10m VH 50 st 28 lengte 15m VH 38 st TOTAAL EUR

40 PG Opties : 29 4-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module, Cisco Reference ws -x g GP 1 st 30 8-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module, Cisco Reference ws -x g GP 1 st Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module, Cisco Reference ws -x g GP 1 st 32 Xenpak X2 tranceiver module GP 1 st 33 X2 transceiver module GP 1 st 34 Twee (2) 10GbE SPF+poorten network module met 4 poorten met 2 SFP+ en 2 SFP poorten Cisco product number C3KX-NM-10G of gelijkwaardig 35 10GBASE-LR SFP+ module CISCO ref: SFP-10G-LR of gelijkwaardig 36 Totaal maintenance kost voor post 1 tot en met 19 of gelijkwaardige configuratie jaar 4 37 Totaal maintenance kost voor post 1 tot en met 19 of gelijkwaardige configuratie jaar 5 VH 1 st VH 1 st VH 1 VH 1 De inschrijver(s), (handtekening)

41 PG INVENTARIS (BESTEK NR. PG ) PERCEEL 2 - BLADE CHASSIS EN SERVERS NR POST AANDUIDING VAN DE ARTIKELS VH OF GP BC1 Basic Chassis, (enclosure met opties), aantal in functie van de aangeboden servers. (Aantal op te geven in de inventarislijst) AAN- TAL EEN- HEID m, st VH 11 st BC2 Virtualisatie Blade server VH 140 st BC3 Data Base Blade server VH 14 st BC4 Memory module voor blade server VH 154 st EENHEIDSPRIJS IN LETTERSCHRIFT (BEDRAG IN EUR) TOTAAL BC5 Management hardware en software voor multi chassis management, tot 20 Blade chassis. (totaal voor hardware, software en Installatie/integratie services) VH 11 st BC6 Totaal maintenance kost voor post BC1 tot en met BC5 voor 3 jaar NBD SLA VH 1 st TOTAAL EUR

42 PG Opties : NR POST AANDUIDING VAN DE ARTIKELS VH OF BC7 Management hardware en software voor multi chassis management, van 21 tot 40 Blade chassis. (totaal voor hardware, software en Installatie/integratie services en maintenance voor 3 jaar) AAN- TAL EEN- HEID GP m, st VH 1 st BC8 Totaal maintenance kost voor post BC7 voor 3 jaar NBD SLA VH 1 st BC9 Multi chassis management kostprijs per blade chassis voor meer dan 40 stuks VH 1 st BC10 Training multi chassis management tool VH 1 st EENHEIDSPRIJS IN LETTERSCHRIFT TOTAAL De inschrijver(s), (handtekening)

43 PG INVENTARIS (BESTEK NR. PG ) PERCEEL 3 - SAN STORAGE NR POST AANDUIDING VAN DE ARTIKELS VH OF GP m, st ST1 SAN STORAGE initiële aankoop, 100TB netto met functionaliteit zoals beschreven VH 1 st in het bestek inclusief diensten, installatie en configuratie kosten ST2 Product opleiding VH 1 st ST3 Migratie, piloot project VH 1 st ST4 Totaal Maintenance kost voor 5 jaar voor ST1 SLA 24x7,4h VH 1 st AAN- TAL EEN- HEID Totaal EENHEIDSPRIJS IN LETTERSCHRIFT (BEDRAG IN EUR) EUR TOTAAL

44 PG Opties : NR POST AANDUIDING VAN DE ARTIKELS VH OF GP m, st ST5 Backup oplossing voor ST1 configuratie VH 1 st ST6 SAN Storage Uitbreiding jaar 2, 50TB netto functionaliteit zoals beschreven in het VH 1 st bestek inclusief diensten, installatie en configuratie kosten ST7 Totaal Maintenance kost voor 4 jaar voor ST2 SLA 24x7,4h VH 1 st ST8 SAN Storage Uitbreiding jaar 3, 50TB netto functionaliteit zoals beschreven in het VH 1 st bestek inclusief dienste, installatie en configuratie kosten ST9 Totaal Maintenance kost voor 3 jaar voor ST3 SLA 24x7,4h VH 1 st ST10 SAN Storage Uitbreiding jaar 4, 50TB netto functionaliteit zoals beschreven in het VH 1 st bestek inclusief diensten, installatie en configuratie kosten ST11 Totaal Maintenance kost voor 2 jaar voor ST4 SLA 24x7,4h VH 1 st ST12 SAN Storage Uitbreiding jaar 4, 50TB netto functionaliteit zoals beschreven in het VH 1 st bestek inclusief diensten, installatie en configuratie kosten ST13 Totaal Maintenance kost voor 1 jaar voor ST25 SLA 24x7,4h VH 1 st ST14 Totaal kost SAN Netwerk switch uitbreiding en/of vervanging VH 1 st AAN- TAL EEN- HEID EENHEIDSPRIJS IN LETTERSCHRIFT TOTAAL De inschrijver(s), (handtekening)

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage

Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage Status : Definitief Datum : Januari 2014 Auteur : IDC/Cluster Automatisering Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nationale

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802. voor de levering van informaticamateriaal

BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802. voor de levering van informaticamateriaal BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802 voor de levering van informaticamateriaal De KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG realiseert een opdracht voor de aankoop van informaticamateriaal.

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Contactpunt(en): Dillen Birgit Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Dillen Birgit Tel T.a.v.:   Fax 1/ 7 BE001 01/07/2016 - BDA nummer: 2016-520498 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Dell SonicWALL product guide

Dell SonicWALL product guide Dell SonicWALL product guide TZ Series Dell SonicWALL SMB solutions: TZ Series at-a-glance De Dell SonicWALL TZ Serie bevat de instapmodellen van de Dell SonicWALL fi rewalls. De serie bestaat uit drie

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 12/02/2015 - BDA nummer: 2015-503614 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie