What Do You Think? Dat denken wij ervan: kinderen en jongeren op de vlucht praten over hun rechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "What Do You Think? 2016-2017. Dat denken wij ervan: kinderen en jongeren op de vlucht praten over hun rechten"

Transcriptie

1 What Do You Think? Dat denken wij ervan: kinderen en jongeren op de vlucht praten over hun rechten

2 Inleiding Hoe kwetsbaarder kinderen zijn, hoe minder kans ze krijgen om te participeren. Omdat zij steeds worden bestempeld als slachtoffers, gehandicapten, buitenlanders, gekken, zieken of kleine criminelen, denken sommige kinderen die in een moeilijke situatie leven dat alles al vastligt en dat zij niet de keuze en de mogelijkheid hebben om actie te ondernemen. We hebben een heel oppervlakkig beeld van die kinderen: ze zijn onbekwaam, geestelijk gestoord, moeilijk, lui, stoorzenders, Participatie is een uitstekende manier om komaf te maken met dat negatieve beeld, maar vooral om die kinderen de nodige tijd en afstand te geven om te kunnen nadenken en vervolgens te handelen. De meest kwetsbare kinderen en jongeren kunnen een belangrijke rol in onze samenleving vervullen. Het zijn geen passieve slachtoffers die problemen veroorzaken. Het gaat om volwaardige individuen die, op hun niveau, de samenleving mee willen en kunnen vormgeven. 2

3 1. Het What Do You Think? project 1.1 Participatie van de meest kwetsbare kinderen What Do You Think? wil kwetsbare kinderen een stem geven. In 1999 heeft UNICEF België dit initiatief opgezet met als doel de stem van de meest kwetsbare kinderen en jongeren op het hoogste niveau te laten horen (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kinderen met een handicap, zieke kinderen, kinderen in de psychiatrie, kinderen in conflict met de wet, kinderen die in armoede opgroeien). UNICEF wil hen helpen om gehoord te worden bij het Comité voor de Rechten van het Kind (een officiële instelling van de Verenigde Naties die erop toeziet dat het Kinderrechtenverdrag wordt nageleefd). In 2002 bezorgde What Do You Think? een eerste rapport over de Belgische kinderen en jongeren aan het Comité voor de Rechten van het Kind. Sindsdien heeft What Do You Think? samengewerkt met meer dan 150 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ( ), met meer dan 750 kinderen op de ziekenhuisafdelingen pediatrie en psychiatrie ( ), met meer dan 300 kinderen met een handicap ( ), met meer dan 50 kinderen uit de psychiatrie ( ) en met meer dan 200 kinderen die in armoede opgroeien ( ). In 2010 legde What Do You Think? een tweede rapport over Belgische kinderen en jongeren voor aan het Comité voor de Rechten van het Kind. De stem van de kinderen klonk zeker door in de opmerkingen en aanbevelingen van het Comité aan het adres van België (11 juni 2010). Voor meer informatie: Een stem voor kinderen op de vlucht Ondanks het aantal organisaties dat actief is op het vlak van asiel en migratie en ondanks het stijgend aantal vluchtelingen en migranten in België, bestaat er nog onvoldoende onderzoek naar de beleving van kinderen en jongeren op de vlucht en naar de impact die migratie op hen heeft. What Do You Think? wil ervoor zorgen dat ook die kinderen en jongeren gehoord worden door het Kinderrechtencomité. Het initiatief is dus niet louter symbolisch bedoeld. UNICEF wil verzekeren dat het Comité voor de Rechten van het Kind rekening houdt met de mening van kinderen en jongeren op de vlucht en dat die mening wordt opgenomen in de slotopmerkingen van het Comité aan België. Hun zorgen en aanbevelingen zullen ook worden overgemaakt aan de Belgische beleidsmakers, zodat er voor het wettelijk kader alsook voor de praktijk meer rekening kan worden gehouden met de situatie van vluchtelingenkinderen. Verder heeft What Do You Think? de ambitie om een sociaal debat op te zetten rond participatie van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Vanuit dat oogpunt mag het recht van het kind op participatie niet los worden gekoppeld van het begrip emancipatie. Daarbovenop wil het project een permanent proces starten dat kinderen en jongeren laat participeren en dat openstaat voor elk kind en op alle niveaus: in opvangstructuren, scholen, gemeenten, enz. 1.3 Methodologie Partners: UNICEF België wil een maximum aantal partijen aan het project laten deelnemen: verenigingen/organisaties/centra/professionals die met kinderen en jongeren op de vlucht 3

4 werken. Daarnaast worden er ook verenigingen/organisaties/deskundigen met expertise in participatie van kinderen en jongeren betrokken. Professionals die dagelijks met kinderen en jongeren op de vlucht werken, worden nauw bij het project betrokken. Op die manier steunt het participatieve proces immers op bestaande structuren, in een vertrouwde omgeving en kan het ook na het einde van het project worden voortgezet. Overleg met kinderen en jongeren: In 2016 en 2017 richt het What Do You Think? project zich op kinderen en jongeren op de vlucht onder de 18 jaar die in België verblijven in een collectieve opvang of individuele opvang. Het project richt zich op twee groepen van kinderen en jongeren: kinderen en jongeren die samen met hun ouders in België zijn aangekomen; kinderen en jongeren die zonder begeleiding in België zijn aangekomen. Thema s: Aangezien de mening van het kind (art.12 IVRK) een recht en één van de basisprincipes uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is, worden kinderen en jongeren uitgenodigd om hun mening te geven over de toepassing van hun rechten in België en in hun land van herkomst. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de thema s die hen echt bezighouden. Om de kinderen en jongeren zelf de onderwerpen te laten aanreiken waarover ze hun mening willen laten horen, vragen we hun in een eerste fase om op één of meerdere van de volgende drie vragen te antwoorden: Vraag 1: Wat vind je leuk in België/je land van herkomst? (goede kanten) Vraag 2: Wat vind je niet leuk in België/je land van herkomst? (slechte kanten) Vraag 3: Wat zou je leuk vinden in België/je land van herkomst? (ideaalbeeld) In een volgende fase vestigen we hun aandacht op de rechten die hen rechtstreeks aanbelangen, zoals: individuele vrijheid verbod op opsluiting (art. 37 IVRK); gelijkheid en non-discriminatie (art. 2 IVRK); het recht op een goede gezondheid en gezondheidszorg (art. 24 IVRK); het recht op onderwijs en beroepsopleiding (art. 28, 29 IVRK); het recht op sociale zekerheid (art. 26 IVRK); vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art. 14 IVRK); garantie op gerechtelijke procedures en op toegang tot het gerecht (art. 12, 40 IVRK); het recht op leven en ontwikkeling (art. 6 IVRK); het recht op fysieke integriteit (art. 19, 37, 39 IVRK); het recht op een gezinsleven (art. 9, 10, 11, 20, 21, 22 IVRK); het recht op een naam, identiteit en nationaliteit (art. 7, 8 IVRK); het recht op bescherming tegen dwangarbeid, tegen allerlei vormen van uitbuiting, tegen kinderarbeid, tegen kinderontvoering en tegen mensenhandel en -smokkel (art. 32, 34, 35, 36 IVRK) en het recht op een passende levensstandaard (art. 27 IVRK). Verschillende fases: In 2016 en 2017 vindt het overleg met kinderen en jongeren op verschillende niveaus plaats: in opvangcentra en verenigingen de met die kinderen samenwerken, maar ook op nationaal niveau. De bevragingen zullen op de volgende manier worden opgezet: Op lokaal niveau wordt met kinderen en jongeren overlegd in eerste fase in het bijzijn van enkele vertrouwenspersonen (in opvangstructuren, lokale opvanginitiatieven, lokale 4

5 verenigingen die werken met kinderen en jongeren op de vlucht enz.). Daarbij worden verschillende methodieken gebruikt, zodat kinderen en jongeren elk apart of samen hun mening kunnen uiten. Nadien overlegt UNICEF op lokaal niveau ook met deze kinderen en jongeren. De eerste gesprekken met de vertrouwenspersonen vormen hierbij het uitgangspunt. Zo kunnen de kinderen en jongeren aangeven wat ze het belangrijkste vinden en welke rechten hen rechtstreeks aangaan. En welke thema s ze zelf willen bespreken. Op nationaal vlak worden er debatten gehouden met kinderen en jongeren waaraan ook UNICEF deelneemt. Verschillende vertegenwoordigers uit het lokale overleg komen samen om het te hebben over een welbepaald thema (bv. de rechten van het kind in hun land van herkomst) of over algemene prioriteiten voor kinderen en jongeren op de vlucht. Aan het eind van het proces wordt een groep kinderen en jongeren op de vlucht gevraagd hun mening geven over de uiteindelijke analyse van de boodschap. Op die manier wordt er getracht dat de thema s die naar voren gebracht worden beschouwd kunnen worden als prioriteiten voor alle kinderen en jongeren die bevraagd werden. Voor elk thema zullen ook bepaalde prioriteiten en aanbevelingen naar voor gebracht worden. Naast nieuwe bevragingen die opgestart zullen worden, wil UNICEF ook informatie uit reeds lopende participatieve projecten en initiatieven verzamelen en meenemen in het project. Aangepaste procedure: Aangezien de kinderen en jongeren al heel wat hebben meegemaakt, worden er verschillende methodieken ontwikkeld om op een indirecte manier met de kinderen en jongeren over hun leven in België en in hun land van herkomst te praten. Met behulp van die methodieken hopen we meer te weten te komen over wat de kinderen en jongeren meegemaakt hebben, zonder daarbij in stereotypen te vervallen of hen in gevaar te brengen. Er wordt met verschillende elementen rekening gehouden, zodat alle kinderen (ongeacht hun geslacht, afkomst, leeftijd, ) met respect worden behandeld en zodat ze allemaal dezelfde kans krijgen om hun mening te uiten. Die elementen zijn: Aangepaste manieren om hun stem te laten horen (via foto s, schilderijen, tekeningen op de muur, toneel, een boek, een stripverhaal, participatieve observatie, interviews door jongeren, babbelbox, muziek, spelletjes, informele gesprekken, groepsgesprekken); Overlegmomenten gespreid over twee jaar ( ); Tempo op maat van de capaciteit en interesses van de kinderen; Een bekende omgeving met vertrouwenspersonen; Ondersteuning voor de professionals (opleiding, voorbeelden van te gebruiken methodieken, ); Ondersteuning voor de kinderen (tolken,...); Financiële ondersteuning (voor verplaatsing, kosten verbonden aan de gebruikte methodieken bijvoorbeeld fotoprints ) 5

6 Veiligheidsmaatregelen zoals anonimiteit, risicoanalyse, informatie aan de kinderen over de risico s, over hun recht op bescherming en over de mogelijkheid om hulp te vragen als ze die nodig hebben. Specifieke aandacht voor kinderen en jongeren die extra kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld slachtoffers van kinderhandel, minderjarige moeders, ) Het hele project wordt in goede banen geleid door een stuurgroep van volwassenen en door een stuurgroep van kinderen en jongeren. De stuurgroep van volwassenen zal bestaan uit deskundigen op het vlak van kinderparticipatie en uit deskundigen asiel en migratie. Hun taak is om het proces te ondersteunen en het project mee te ontwikkelen. De stuurgroep van kinderen zal bestaan uit een tiental kinderen en jongeren op de vlucht. Zij zullen gevraagd worden het proces mee te ondersteunen en op het einde van het proces mee betrokken worden bij de analyse van de finale boodschappen. De voorgestelde methodieken voor de bevragingen zullen ook eerst door een groep jongeren en kinderen worden uitgetest. 1.4 Beperkingen van het project De uitdaging is om kinderen en jongeren de kans te geven om hun mening te uiten over de naleving van hun rechten en om er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze hun kijk op zichzelf en op de wereld rondom hen verbreden. Door hen te laten deelnemen aan het project willen we hen ook helpen om beter samen te werken, meer zelfvertrouwen op te doen en om nog meer zin te krijgen om te participeren. De kinderen en jongeren die aan het project deelnemen komen uit structuren en organisaties die de capaciteit en de interesse hebben om mee te werken. Kinderen en jongeren die niet deelnemen aan het project zijn oa: Kinderen en jongeren die geen deel uitmaken van een collectieve of individuele opvangstructuur of van een begeleidingsstructuur; Kinderen en jongeren die in België geleefd hebben, maar die nu weer in hun land van herkomst verblijven. Het project richt zich op kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Het project streeft ernaar door verschillende methodologieën voor te stellen een bevraging mogelijk te maken van verschillende leeftijdsgroepen. Maar gezien de aarde van de bevraging en de methodieken is het weinig waarschijnlijk dat er heel jonge kinderen zullen kunnen bevraagd worden in het kader van dit project. Verder hebben we ervoor gekozen om niet alleen het thema migratie in België binnen het project te bespreken, maar ook de situatie in de landen van herkomst. Zo kunnen we ook te weten komen wat kinderen en jongeren ertoe drijft om te vluchten. De bevraagde kinderen en jongeren worden ook gevraagd om aanbevelingen te formuleren die zowel in België als in hun land van herkomst tot oplossingen kunnen leiden. Onvermijdelijk zullen bepaalde thema s uitgebreider aan bod komen dan andere, afhankelijk van de interesses van de kinderen en jongeren en van hun bereidheid om in te gaan op bepaalde gevoelige thema s. Wij geven de voorkeur aan een groepsbenadering, waarbij we verder kunnen gaan dan individuele bekommernissen en we de cruciale punten die iedereen bezighouden eruit kunnen filteren. 6

7 2. Context 2.1 Kinderen en jongeren op de vlucht Migratie treft alle regio s en alle mensen ter wereld, en daar horen ook miljoenen kinderen en jongeren bij. De oorzaken die aan de basis liggen van migratie hebben vaak rechtstreeks te maken met zware en massale schendingen van mensenrechten, en meer specifiek met de schending van de rechten van het kind die zijn vastgelegd in verschillende mensenrechtenverdragen, waaronder het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Migratie maakt kinderen op twee manieren kwetsbaar: enerzijds omdat het kinderen zijn en anderzijds omdat het migranten zijn, of ze nu alleen of samen met hun familie op de vlucht zijn, geboren werden als kind van migrantenouders in het land van aankomst of in hun land van herkomst werden achtergelaten. Al deze groepen zijn bijzonder kwetsbaar. Op dit moment maken vrouwen en kinderen 60% uit van alle vluchtelingen en migranten in Europa. De migratie- en vluchtelingencrisis krijgt een zodanige omvang dat we van een crisissituatie voor kinderen moeten spreken. Het is belangrijk om te benadrukken dat er ernstige inbreuken worden gepleegd op de rechten van vluchtelingen- en migrantenkinderen, denken we maar aan kindermisbruik en kindermishandeling, maar ook aan geweld, scheiding van de familie, opsluiting, moeilijke toegang tot economische, sociale en culturele rechten, waaronder gezondheidszorg en onderwijs, alsook aan discriminatie op basis van hun statuut of dat van hun ouders. UNICEF ijvert er daarom voor om kinderrechten centraal te plaatsen in de aanpak van migratie en om voldoende ruimte te voorzien om kinderen te laten participeren. 2.2 Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vermeldt alle rechten van het kind, zowel hun burgerlijke en politieke rechten, als hun culturele, economische en sociale rechten. Het Verdrag is bindend voor de landen die het geratificeerd hebben. Op 20 november 1989, de dag waarop de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat internationale verdrag unaniem heeft aanvaard, beslisten de wereldleiders dat kinderen moesten kunnen rekenen op bijzondere bescherming en op een specifieke tekst die voor het eerst hun fundamentele rechten zou erkennen. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft een internationale reikwijdte. Sommigen denken ten onrechte dat het zich alleen op arme landen toespitst. Het Verdrag richt zich wel degelijk tot alle landen en kinderen. België heeft het Kinderrechtenverdrag op 16 december 1991 geratificeerd, waarna het op 15 januari 1992 van kracht is geworden in ons land. Landen die het Verdrag ratificeren, verbinden zich ertoe hun nationale wetgeving op het Verdrag af te stemmen. De landen die het Verdrag en de bijbehorende protocollen geratificeerd hebben, moeten regelmatig rapporteren over de vooruitgang die hun land heeft geboekt bij het toepassen van het Verdrag: dat gebeurt twee jaar na de ratificering en nadien om de vijf jaar. De rapporten moeten worden ingediend bij het Comité voor de Rechten van het Kind. Het Comité moedigt landen aan om ook kinderen en jongeren bij dit proces te betrekken. 7

8 2.3 Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties Het Comité voor de Rechten van het Kind is het internationale controleorgaan dat in navolging van het Kinderrechtenverdrag werd opgericht. Het Comité moet opvolgen welke vooruitgang de wereld boekt bij de toepassing van het Verdrag. Het formuleert bevindingen en aanbevelingen voor de landen en voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin het Comité meegeeft op welke manieren de rechten van het kind beter moeten worden gerespecteerd. Het Comité voor de Rechten van het Kind doet meer dan schendingen van kinderrechten aan het licht brengen en aanbevelingen formuleren, het kan landen ook bij hun inspanningen begeleiden. Het Kinderrechtencomité ziet erop toe dat de rechten van het kind overal ter wereld gerespecteerd worden. Daarom moet elke overheid het Comité om de vijf jaar een rapport bezorgen waarin het verslag uitbrengt over de situatie van kinderrechten in hun land. Bovendien vraagt het Comité aan onafhankelijke instellingen, niet-gouvernementele organisaties, instellingen van de Verenigde Naties (waaronder UNICEF), om hun eigen rapporten over de situatie van kinderen voor te leggen. Door die informatie te vergelijken met de informatie die het van de overheden krijgt, kan het Comité voor de Rechten van het Kind de vooruitgang van een land op een objectieve manier beoordelen. Dankzij dit rapporteringsproces kan het Comité besluiten formuleren en aanbevelingen aan de landen doen. Voor meer informatie: Het Comité begeleidt landen ook bij hun inspanningen. Zo formuleerde het Comité in 2005 een algemene observatie (Concluding Observation) met daarin een hele reeks aanbevelingen voor de bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In september 2012 hield het Comité een debatdag over de rechten van kinderen in internationale migratie. Dat leverde een informatiedocument op en een finaal document met besluiten en aanbevelingen. In 2015 bracht het Comité ook een Algemeen Commentaar (General Comment) uit over de rechten van kinderen in internationale migratie. 2.4 De rol van UNICEF Ons doel is om de rechten van het kind overal ter wereld te verdedigen, dus ook in België. Hierbij gaat UNICEF uit van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Bovendien kreeg UNICEF dankzij het Verdrag een mandaat om samen met het Comité voor de Rechten van het Kind adviezen te geven over de toepassing van het Verdrag. Gezien het statuut en het mandaat dat UNICEF aan zijn nationale comités gaf, moet UNICEF België erop toezien dat het Verdrag in België zo goed mogelijk wordt nageleefd. Verder probeert het de burgers en de overheden daarin optimaal bij te staan. UNICEF België neemt op verschillende manieren deel aan het rapporteringsproces naar het Comité voor de Rechten van het Kind: via de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (lid van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie); via samenwerking met ngo s die opkomen voor kinderrechten (voor het alternatieve rapport van de ngo s). UNICEF België is bovendien uniek omdat het de rapportering van kinderen en jongeren naar het Comité voor de Rechten van het Kind coördineert (via het What Do You Think? project). 8

9 Voor vragen en bijkomend informatie: UNICEF België What Do You Think?-project Keizerinlaan Brussel Charlotte Van den Abeele: tel: 02/ Maud Dominicy: tel: 02/

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Oprichting: 2007 naar aanleiding van wetswijziging Leden: NGO s, BTC, Experten, Doelstelling:

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children Op 19 september 2016 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een speciale vergadering over de situatie

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

Wie komt in aanmerking voor de award

Wie komt in aanmerking voor de award Wie komt in aanmerking voor de award 1. Alle Rotterdamse burgers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen, of bedrijven) kunnen meedingen naar de Award. 2. Rotterdams betekent: a. Een

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind Tessa Dopheide* 1 Inleiding Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is sinds twee jaar meerderjarig. Het is een volwassen verdrag, dat bovendien

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Samenvatting Artikel 1 Definitie kind Iedereen jonger dan achttien jaar is volgens het VN-Kinderrechtenverdrag een kind. Artikel 2 Geen discriminatie

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

What Do You Think? Methodieken voor een bevraging van kinderen en jongeren op de vlucht

What Do You Think? Methodieken voor een bevraging van kinderen en jongeren op de vlucht What Do You Think? Methodieken voor een bevraging van kinderen en jongeren op de vlucht Dat denken wij ervan: kinderen en jongeren op de vlucht praten over hun rechten Inleiding Net zoals alle andere kinderen

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC Infocyclus April 2016 Annelies Maertens (KIYO) PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2007 nalv wetswijziging

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden E. Merille Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk Het belang van het kind in familiale aangelegenheden Document ter voorstelling van de Conferentie 1304_CONCEPT-FORM-NL-DEF.indd

Nadere informatie

DE TOEPASSING VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK

DE TOEPASSING VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK DE TOEPASSING VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK 1 JANUARI 2002-1 SEPTEMBER J.H. de Graaf N.N. Bahadur N. van der Meij Ars Aequi Libri Nijmegen,

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Oprichting: 2007 naar aanleiding van wetswijziging

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

Armoede vanuit kinderrechtenperspectief

Armoede vanuit kinderrechtenperspectief Armoede vanuit kinderrechtenperspectief Netwerkdag kinderarmoede Antwerpen Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris 24 november 2015 Bouwstenen van mijn verhaal Kinderrechten: wat ze (niet) zijn Kinderrechtencommissariaat

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking DGOS Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Inhoudstafel 1. Kinderen in de wereld

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24 Kinderen over kinderrechten onderzoeksreeks 24 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert

Nadere informatie

Kinderrechten in het ziekenhuis

Kinderrechten in het ziekenhuis Ik zou wel graag eens een ziekenhuis zien met een motocrosscircuit, skaterampen en dolfijnen die je eten mag geven! De motocrosspiste moet van gras zijn en ik zou er freestylen. We zouden met onze skateborden

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005 Open Forum Kinderrechteneducatie 25 februari 2005 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw Eekhout 4 9000 Gent Tel: 09/225.90.25 info@kinderrechtencoalitie.be www.kinderrechtencoalitie.be INHOUD Inhoud 2 Programma

Nadere informatie

Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen

Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen KINDERRECHTENORGANISATIES IN VLAANDEREN 1 KINDERRECHTEN IN VLAANDEREN Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd in België als eerste

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1. 1. Totstandkoming van het Verdrag... 3. 2. Doorwerking van de rechten van het IVRPH... 5

INHOUD. Inleiding... 1. 1. Totstandkoming van het Verdrag... 3. 2. Doorwerking van de rechten van het IVRPH... 5 INHOUD Inleiding.............................................................. 1 1. Totstandkoming van het Verdrag..................................... 3 2. Doorwerking van de rechten van het IVRPH..........................

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed

Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed Aspecten: Ethisch besef Medemenselijkheid Uitgave: juli 2017 2 * Inleiding Op 20 november 2014 was het 25 jaar geleden dat de definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de Algemene

Nadere informatie

Handleiding. kinderrechten n. Samen voor SPEL KAART. Ver. Uitgever: UNICEF België, Olivier Marquet, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel

Handleiding. kinderrechten n. Samen voor SPEL KAART. Ver. Uitgever: UNICEF België, Olivier Marquet, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel KAART SPEL Handleiding Samen voor kinderrechten n Ver. Uitgever: UNICEF België, Olivier Marquet, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel 15 RECHT OP VEILIGHEID EN BESCHERMING Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2011/0412(COD) 5.6.2012 AMENDEMENTEN 8-45 Ontwerpadvies Barbara Matera (PE487.956v01-00) Financieringsinstrument voor de

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 317 JBZ-Raad Nr. 456 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

20 jaar kinderrechten!

20 jaar kinderrechten! 20 jaar kinderrechten! Een beetje geschiedenis de kinderrechten niet respecteert, door de rechter gestraft kan worden. Om ervoor te zorgen dat het Kinderrechtenverdrag wordt nageleefd en om de rechten

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de

Nadere informatie

13640/15 nes/ass/fb 1 DG E - 1C

13640/15 nes/ass/fb 1 DG E - 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx XXXXX Bronnenblad Opdrachtblad Blijf! Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 90 minuten X Xx 01 Inhoud 1. Gegevens Iran en Nederland 2. De IND 3. Asielzoekers in Nederland 4. Moeilijke woorden 5. Kinderrechten

Nadere informatie

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Yasmina Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar

Nadere informatie

Geweld tegen Kinderen

Geweld tegen Kinderen Geweld tegen Kinderen 1. Inleiding In 2001 verzocht de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de toenmalige Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan een wereldwijd onderzoek te doen naar Geweld

Nadere informatie

Rechten van alle kinderen

Rechten van alle kinderen Rechten van alle kinderen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Rechten van alle

Nadere informatie

Ouderenzorg en mensenrechten

Ouderenzorg en mensenrechten Ouderenzorg en mensenrechten Prof.mr. J.C.J. Dute Symposium Ouderenzorg en mensenrechten 8 december 2012, Utrecht Onderwerpen Wat is/doet het College voor de Rechten van de Mens? Project Ouderenzorg en

Nadere informatie

Johannes Wier Stichting 12 december 2014. weafldkje. Transitie van de Jeugdzorg en de Rechten van het Kind

Johannes Wier Stichting 12 december 2014. weafldkje. Transitie van de Jeugdzorg en de Rechten van het Kind Johannes Wier Stichting weafldkje Transitie van de Jeugdzorg en de Rechten van het Kind Programma Inleiding Defence for Children 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag De nieuwe Jeugdwet Raakvlakken jeugdwet

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Vluchtelingen. Standpunt van de Gezinsbond

Vluchtelingen. Standpunt van de Gezinsbond januari 2016 Vluchtelingen Standpunt van de Gezinsbond 1 Probleemsituatie Een record aantal mensen is op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging in hun thuisland. Volgens de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering Gezien de evoluties die de ontwikkelingssamenwerking doormaakt, moet het Belgische beleid inzake

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe(2008)D/ Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie Herrmann-Debrouxlaan 48 1160 Brussel Betreft:

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND (2011-2014) 1 De rechten van het kind. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

Geachte heer kinderrechtencommissaris, beste Bruno,

Geachte heer kinderrechtencommissaris, beste Bruno, Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bij de voorstelling van het jaarverslag 2015-2016 van het Kinderrechtencommissariaat, Brussel, woensdag 16 november 2016 Mijnheer de

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 Inleiding Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is

Nadere informatie

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mechanisme voor toezicht Wat is het doel van het Verdrag? Het op 1 februari 2008 in werking getreden Verdrag van de Raad van Europa inzake

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie