VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN"

Transcriptie

1 Stuk 653 ( ) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie : 653 ( ) Nr. 1 : Voorstel van decreet Nr. 2 : Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Nr. 3 : Amendement + Erratum Nrs. 4 tot 7 : Amendementen 2359

2 Stuk 653 ( ) Nr. 8 2 AMENDEMENT Nr. 90 toekennen, weigeren of intrekken van het lidmaatschap van hun organisatie of de daaraan verbonden voordelen.. Artikel 2 Na het woord levensbeschouwing telkens de woorden, politieke overtuiging invoegen. Het is logisch dat het decreet een zo breed mogelijk spectrum van de arbeidsmarkt bestrijkt, vermits werkgevers en werknemersorganisaties een belangrijke rol spelen in dit gebeuren is het wenselijk dat ook zij onder het toepassingsgebied van dit decreet vallen. Zowel in artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, als in artikel 13 van het basisverdrag van de Europese Unie, in artikel 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en in artikel 26 van het Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten waakt men er over expliciet een verbod op discriminatie op basis van politieke overtuiging in te voeren. Dit amendement houdt dus een aanpassing in aan de voornaamste verdragen die in Europa afgesloten werden in het kader van de verdediging van de mensenrechten. Een essentieel onderdeel van de vrijheden die wij thans in Europa genieten mag dus niet ontbreken in dit decreet. De geschiedenis van de voorbije eeuw heeft ons geleerd tot welke wantoestanden discriminatie op basis van politieke overtuiging kan leiden. Het niet opnemen van het verbod op discriminatie op basis van politieke overtuiging zet de deur op een kier naar een totalitaire samenleving die elke vorm van democratische oppositie onmogelijk maakt. Een democratische samenleving, die naam waardig, dient zich te wapenen tegen alle mogelijke misbruiken en het fundamenteel recht op politieke overtuiging te verdedigen. Net zomin dat een discriminatie op basis van zogenaamd ras aanvaardbaar is, kan een discriminatie op basis van politieke overtuiging getolereerd worden. AMENDEMENT Nr. 92 Artikel 4 In het laatste lid, op de eerste regel, na het woord SERV de woorden en instemming van het Vlaams Parlement invoegen. Rekening houdend met de maatschappelijke en sociale impact dat dit decreet op de democratische werking van onze samenleving kan hebben is het aangewezen dat het bepalen, preciseren en eventueel uitbreiden van het toepassingsgebied een exclusieve van het Vlaams Parlement blijft. AMENDEMENT Nr. 91 Artikel 3 De volgende zin toevoegen : Het decreet is ook van toepassing op de werkgevers en werknemersorganisaties voor wat betreft het AMENDEMENT Nr. 93 In 1, 1 vervangen door wat volgt :

3 3 Stuk 653 ( ) Nr. 8 1 Het beginsel van evenredige participatie in het kader van dit decreet houdt in dat de toegang tot de arbeidsmarkt steunt op het beginsel van gelijke behandeling.. AMENDEMENT Nr. 95 De samenstelling van de arbeidsmarkt kan onmogelijk beantwoorden aan de samenstelling van de beroepsbevolking. Op de arbeidsmarkt moet men immers twee componenten onderscheiden, enerzijds het aan bod zijnde de openstaande betrekkingen en anderzijds de vraag zijnde de werknemers die een job zoeken en als dusdanig als de beroepsbevolking mogen omschreven worden. De complexiteit van de huidige economie maakt het echter onmogelijk dat er een volledige synergie bestaat tussen de twee componenten. Vandaar dat wij opteren voor een meer realistische benadering. Na het woord levensbeschouwing telkens de woorden, politieke overtuiging invoegen. Zie verantwoording bij amendement nr. 90. AMENDEMENT Nr. 96 AMENDEMENT Nr. 94 In 1, 2, op de derde regel, na het woord discriminatie de woorden, positieve of negatieve discriminatie invoegen. Bij eender welke vorm van discriminatie wordt een bepaalde bevolkingsgroep benadeeld. Deze benadeling leidt onvermijdelijk tot maatschappelijke spanningen die nefaste invloeden op ons democratisch bestel uitoefenen. Wij kunnen onmogelijk verantwoorden dat een decreet dat discriminatie zou moeten tegengaan in zich reeds het embryo van een andere en even verwerpelijke discriminatievorm zou dragen. Er dient van dit decreet een duidelijk signaal uit te gaan, namelijk : elke vorm van discriminatie wordt verworpen en is verwerpelijk ongeacht hij negatief of positief is. Aan 2, eerste lid, een 14 toevoegen, die luidt als volgt : 14 Het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of enige organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, waaronder de voordelen die deze organisaties bieden te weigeren op basis van geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, het geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of fysieke eigenschap.. Overeenkomstig de richtlijn 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, waar men onder artikel 3, punt 1 de werkingssfeer van de richtlijn uitbreidt tot het lidmaatschap van een werkgevers of werknemersorganisatie. Even verwerpelijk als het discrimineren bij de toegang tot arbeid of tot een opleiding is het discrimineren bij het lid-

4 Stuk 653 ( ) Nr. 8 4 maatschap van een werkgevers- of werknemersorganisatie. Wanneer maatregelen uitgewerkt worden ter bescherming van kansengroepen tegenover discriminatie op de arbeidsmarkt, dienen wij deze kansengroepen te beschermen bij alle aspecten die direct of indirect met de arbeidsmarkt te maken hebben. De Raad van de Europese Unie heeft deze boodschap goed begrepen en heeft deze paragraaf in zijn richtlijn opgenomen om elke vorm van discriminatie, die zich eventueel zou kunnen voordoen bij dit soort organisaties, in de kiem te smoren. Het is dus voor de hand liggend dat dit decreet de Europese Richtlijn in die zin volgt. Het is niet meer dan billijk dat de werknemers- en werkgeversorganisaties in deze mede hun verantwoordelijkheid opnemen. AMENDEMENT Nr. 99 AMENDEMENT Nr. 97 Artikel 7 In 1 de tweede zin schrappen. In 3 de eerste zin schrappen. Dit amendement is een logisch gevolg van amendement nr. 94. Het lijkt ons niet aangewezen dat in een tijd waar iedereen die regeringsverantwoordelijkheid draagt de mond vol heeft over de vereenvoudiging van de administratieve rompslomp waar het bedrijfsleven mee geconfronteerd wordt er nog maar eens verplichtingen tot het opstellen van nutteloze plannen en rapporten worden toegevoegd. AMENDEMENT Nr. 100 AMENDEMENT Nr. 98 Roland Van Goethem op amendement nr. 89 Artikel 8 Artikel 7 In 1 de eerste zin vervangen door de volgende zin : De intermediaire organisaties, de Vlaamse diensten, de werknemers en werkgeversorganisaties werken actief mee aan de realisatie van de evenredige participatie en de gelijke behandeling.. Dit artikel schrappen. Het toekennen van ondersteuning aan bepaalde ondernemingen of sectoren kan leiden tot misbruiken, valse concurrentie en ontwrichtend werken op de economie. Verder zien wij de noodzaak niet in om bepaalde ondernemingen

5 5 Stuk 653 ( ) Nr. 8 of sectoren te ondersteunen enkel om het feit dat zij zich onderwerpen aan een decreet. Zie verantwoording bij amendement nr. 90. AMENDEMENT Nr. 101 AMENDEMENT Nr. 103 Artikel 9 Paragraaf 2 vervangen door wat volgt : 2. Het Vlaams Parlement bepaalt de nadere modaliteiten voor de oprichting, de werking, de samenstelling en de eventuele samenwerking van dit observatorium, alsook de wijze van de behandeling van de klachten.". Het is logisch dat een orgaan dat als taak heeft te waken over een belangrijk onderdeel van de democratische samenleving opgericht, samengesteld en gecontroleerd wordt door een democratische verkozen vergadering. Net zoals het logisch is dat in de samenstelling van dit orgaan zich afgevaardigden van alle maatschappelijke en politieke geledingen bevinden om de democratische werking te vrijwaren. Artikel 14 In het eerste lid de tweede zin vervangen door wat volgt : Wanneer deze persoon voor dit gerecht feiten aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, valt de bewijslast dat er een schending van het beginsel van gelijke behandeling is, ten laste van de klager.. De omgekeerde bewijslast kan leiden tot misbruiken en tergende gedingen. Een rechtstaat moet aan zijn burgers zoveel mogelijk rechtszekerheid bieden, het omkeren van de bewijslast brengt deze rechtszekerheid ernstig in het gedrang. AMENDEMENT Nr. 102 AMENDEMENT Nr. 104 Artikel 11 Op de achtste regel, na het woord levensbeschouwing de woorden, politieke overtuiging invoegen. Artikel 16 In het tweede lid, 1 vervangen door wat volgt : 1 instellingen van openbaar nut ;.

6 Stuk 653 ( ) Nr. 8 6 Naast enkele bonafide verenigingen die met deze problematiek begaan zijn vinden wij op het terrein ook een reeks verenigingen terug die niet zouden aarzelen slachtoffers of zogenaamde slachtoffers van discriminatie te benaderen met het alibi dat zij hun belangen gaan verdedigen, maar die in werkelijkheid slechts bezig zijn met hun eigen nutteloos bestaan te rechtvaardigen. De instellingen van openbaar nut en de andere organisaties vermeld in 2, 3 en 4 volstaan ruimschoots om de belangen van eventuele slachtoffers te verdedigen. Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met amendement nr. 91. AMENDEMENT Nr. 105 Artikel 17 In het eerste lid, op de achtste en negende regel, na het woord levensbeschouwing de woorden, politieke overtuiging invoegen. Zie verantwoording bij amendement nr. 90. AMENDEMENT Nr. 106 Artikel 17 In het derde lid, op de eerste en tweede regel, na het woord werkgever het woord werknemersorganisatie invoegen.

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt Stuk 653 (2000-2001) Nr. 16 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 24 april 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt TEKST AANGENOMEN

Nadere informatie

8 MEI 2002. Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (1)

8 MEI 2002. Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (1) Publicatie Belgisch Staatsblad: 2002-07-26 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 MEI 2002 Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij,

Nadere informatie

DE ANTIDISCRIMINATIEWET GEVING & ONDERWIJS

DE ANTIDISCRIMINATIEWET GEVING & ONDERWIJS DE ANTIDISCRIMINATIEWET GEVING & ONDERWIJS Bijdrage voor de studiedag AgODi - VLOR, 16 december 2011 Marco Van Haegenborgh Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

Nadere informatie

#DUIDING KRACHTLIJNEN NON-DISCRIMINATIE LIBERFORM / DUIDING KRACHTLIJNEN NON-DISCRIMINATIE LIBERFORM.BE

#DUIDING KRACHTLIJNEN NON-DISCRIMINATIE LIBERFORM / DUIDING KRACHTLIJNEN NON-DISCRIMINATIE LIBERFORM.BE #DUIDING KRACHTLIJNEN NON-DISCRIMINATIE In het kader van de sectorconvenants 2018-2019, afgesloten tussen de Vlaamse regering en de sectoren, is antidiscriminatie een belangrijk thema. Een onderdeel hiervan

Nadere informatie

Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt pagina 1 van 7 Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (BS, 26.VII.2002) HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : 17 MEI 2004. - Decreet betreffende de garantie van een gelijke behandeling op de arbeidsmarkt (B.S. 13-08-2004) gewijzigd bij Programmadecreet dd. 25 juni 2007 (B.S. 26-10-2007 De Raad van de Duitstalige

Nadere informatie

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN Opschrift Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt Datum 08.05.2002 HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. ART. 2. Voor

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 H 31 544 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 16 december 2002 PE 316.394/10-24 AMENDEMENTEN 10-24 Ontwerpadvies (PE 316.394) Luciana Sbarbati inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning voor autodeelorganisaties

Reglement betreffende de erkenning voor autodeelorganisaties Reglement betreffende de erkenning voor autodeelorganisaties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2017 Bekendgemaakt op 29 juni 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities... 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 38 QUATER -------------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 14 juli 1999 --------------------------------------------

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Reglement. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april Bekendgemaakt op 24 april Artikel 2. Definities

Inhoudstafel. Reglement. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april Bekendgemaakt op 24 april Artikel 2. Definities Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de gelijke kansen

Nadere informatie

Reglement betreffende de toekenning van een toelage aan jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk

Reglement betreffende de toekenning van een toelage aan jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk Reglement betreffende de toekenning van een toelage aan jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2016 Bekendgemaakt op 22 november 2016

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ontvangen op 16 maart 2017;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ontvangen op 16 maart 2017; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 32/2017 van 21 juni 2017 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van het

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4667 Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen-

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2013-2014 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2014. Bekendgemaakt op 30 januari 2014. Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van. periode Inhoudstafel. Reglement. Goedgekeurd in de gemeenteraad van23 januari 2017

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van. periode Inhoudstafel. Reglement. Goedgekeurd in de gemeenteraad van23 januari 2017 Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2019 Goedgekeurd in de gemeenteraad van23 januari 2017 Bekendgemaakt op 25 januari

Nadere informatie

Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017

Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017 Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2017 Bekendgemaakt op 25 april 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van kledijvoorschriften

Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van kledijvoorschriften Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van kledijvoorschriften Henk Keygnaert en Joke Vanreppelen 24 oktober 2011 1.1 Voorbeeldcase Volgende week start een stagiaire op de dienst burgerzaken. Zij draagt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en De Ploeg vzw voor de periode tot

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en De Ploeg vzw voor de periode tot Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en De Ploeg vzw voor de periode 01-01-2014 tot 31-12-2016 Tussen enerzijds de Stad vertegenwoordigd door: burgemeester, stadssecretaris, verder genoemd

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016 Bekendgemaakt op 25 februari 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011 betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011 betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011 betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

08/12/1992 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

08/12/1992 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verwerking van Art. 6 1. De verwerking van waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00919 Onderwerp: Nieuw reglement 'Gratis Starten in Gent' - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Reglement voor de inrichting van speelstraten

Reglement voor de inrichting van speelstraten Reglement voor de inrichting van speelstraten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Bekendgemaakt op 2 april 2014, 15 december 2015 In werking

Nadere informatie

Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden

Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 oktober 2015,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

9336/16 dui/gar/as 1 DG B 3A

9336/16 dui/gar/as 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0140 (CNS) 9336/16 VERSLAG van: aan: het voorzitterschap SOC 343 ANTIDISCRIM 30 JAI 476 MI 369 FREMP 87 het Comité

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00477 Onderwerp: Nieuw wedstrijdreglement strafste straatartiest en strafste straatmuzikant van de Gentse Feesten

Nadere informatie

Rolnummers 4664 en Arrest nr. 122/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T

Rolnummers 4664 en Arrest nr. 122/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T Rolnummers 4664 en 4665 Arrest nr. 122/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 4, 2, 3, 4, 6 en 7, 10, 11, 1, 12, 1, 20, 1, en

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

ADVIES I.V.M. HET VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE EVENREDIGE PARTICIPATIE OP DE ARBEIDSMARKT (STUK 653 ( ) NR.1)

ADVIES I.V.M. HET VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE EVENREDIGE PARTICIPATIE OP DE ARBEIDSMARKT (STUK 653 ( ) NR.1) - 1 - ADVIES I.V.M. HET VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE EVENREDIGE PARTICIPATIE OP DE ARBEIDSMARKT (STUK 653 (2000-2001) NR.1) Brussel, 12 december 2001 Advies_evenredigeparticipatie Op 24 oktober vroeg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Naam, zetel, doel, duur Artikel 1 De vereniging is een Vereniging Zonder Winstoogmerk Haar benaming luidt POLITIKA Artikel 2 Als

Hoofdstuk 1 Naam, zetel, doel, duur Artikel 1 De vereniging is een Vereniging Zonder Winstoogmerk Haar benaming luidt POLITIKA Artikel 2 Als Hoofdstuk 1 Naam, zetel, doel, duur Artikel 1 De vereniging is een Vereniging Zonder Winstoogmerk Haar benaming luidt POLITIKA Artikel 2 Als democratische studentenvereniging onderschrijft POLITIKA de

Nadere informatie

OMGAAN MET DISCRIMINATIE

OMGAAN MET DISCRIMINATIE OMGAAN MET DISCRIMINATIE Diversiteit: 19 beschermde criteria bepaald door de wet 10/5/2007 Leeftijd Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geloof of levensbeschouwing Vermogen Politieke overtuiging Taal

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

5^s,i VONNIS VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, VAN 14 JULI 2011

5^s,i VONNIS VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, VAN 14 JULI 2011 5^s,i A.R. nr. 11125291A IN DE ZAAK VAN : Fatemeh Baharak BASHAR, wonende te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 28 eiseres, voor wie optreedt mr. Mieke Van den Broeck, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE over de stand van de werkzaamheden in verband met de richtsnoeren betreffende staatssteun en diensten van algemeen economisch belang 1. DOEL VAN DIT VERSLAG In zijn conclusies

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners

Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2019 Bekendgemaakt op 25 april 2019 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities... 1 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 november 2018 Besluit nummer: 2018_GR_00897 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de levering en plaatsing van een telescopische tribune en het brandveilig

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG.

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG. Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Voorstel van wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD

DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD Integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt C.S Lewis, naar de woorden van Charles Marshall FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Inhoudstafel 3 4 5 6 7 7 8 9 Voorwoord Voor

Nadere informatie

9011/1/15 REV 1 jwe/van/sl 1 DG B 3A

9011/1/15 REV 1 jwe/van/sl 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 juni 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0140 (CNS) 9011/1/15 REV 1 VERSLAG van: aan: het voorzitterschap SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Mei 2017 REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Inhoudstafel Artikel 1: Doel Artikel 2: Definities Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 4: Regels Artikel 5: Sancties Artikel 6: Non-discriminatieclausule

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP N. 2009 68 [C 2008/29672] 12 DECEMBER 2008. Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van

VERTALING MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP N. 2009 68 [C 2008/29672] 12 DECEMBER 2008. Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van VERTALING MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP N. 2009 68 [C 2008/29672] 12 DECEMBER 2008. Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie (1) Het Parlement van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 19.5.2016 GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Betreft: Gemotiveerd advies van de Poolse Sejm inzake het voorstel

Nadere informatie

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2011/0412(COD) 5.6.2012 AMENDEMENTEN 8-45 Ontwerpadvies Barbara Matera (PE487.956v01-00) Financieringsinstrument voor de

Nadere informatie

Sterk door overleg. Adviesfunctie

Sterk door overleg. Adviesfunctie De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties samen voor overleg en advies over tal van Vlaamse beleidsthema s. De sociale partners adviseren

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Stichting Kids op Vakantie verder te noemen als organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. De

Nadere informatie

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2008/0192(COD) 12.4.2010 AMENDEMENTEN 15-34 Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) Beginsel

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Subsidiereglement voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse

Subsidiereglement voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse Subsidiereglement voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2017 Bekendgemaakt op 24 oktober 2017 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

(2000/C 177 E/07) COM(1999) 565 def. 1999/0225(CNS) (Door de Commissie ingediend op 6 januari 2000)

(2000/C 177 E/07) COM(1999) 565 def. 1999/0225(CNS) (Door de Commissie ingediend op 6 januari 2000) C 177 E/42 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 27.6.2000 Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep (2000/C

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 december A D V I E S Nr. 1.589 ----------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ---------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2002

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 27-06-2013) Wet van 2 maart 1994, houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit,

Nadere informatie

GRONDWET EN GELIJKHEID

GRONDWET EN GELIJKHEID Factsheet Grondwet voor Europa GRONDWET EN GELIJKHEID April 2005 Platform Artikel 13 Factsheet Grondwet en Gelijkheid Deze factsheet bevat informatie over de gevolgen van de invoering van de Grondwet voor

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 15.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 180/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/41/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het

Nadere informatie

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek Aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr. 2017-R/006 betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek I. Inleiding Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00733 Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad X en De Kringwinkel vzw Y voor de periode tot

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad X en De Kringwinkel vzw Y voor de periode tot Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad X en De Kringwinkel vzw Y voor de periode 01-01-2014 tot 31-12-2016 Tussen enerzijds de Stad X vertegenwoordigd door: burgemeester, stadssecretaris, verder genoemd

Nadere informatie

Stichting EJ van de Arbeid

Stichting EJ van de Arbeid Stichting EJ van de Arbeid.... 1.. VERKLARING GELIJKE BEHANDELING OP DE ARBEIDSMARKT december 1998 Publikatienr. 9/98 Colof on Uitgave: Stichting van de Arbeid Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste

Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie

Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten Brede Leer- en Leefomgeving

Subsidiereglement voor projecten Brede Leer- en Leefomgeving Subsidiereglement voor projecten Brede Leer- en Leefomgeving Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2017 Bekendgemaakt op 26 september 2017 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Reglement 1 Artikel 1.

Nadere informatie

Onze visie op de rechten van de mens is helemaal gebaseerd op de gelijkheid in waardigheid en rechten.

Onze visie op de rechten van de mens is helemaal gebaseerd op de gelijkheid in waardigheid en rechten. Dossier De anti-discriminatiewet De CVG profileert zich tevens als een studie-en reflectieplatform voor juridische en maatschappelijke thema s die rechtstreeks of onrechtstreeks ons beroep aanbelangen.

Nadere informatie

Advies. Implementatie zesde staatshervorming. Brussel, 29 augustus 2016

Advies. Implementatie zesde staatshervorming. Brussel, 29 augustus 2016 Advies Brussel, 29 augustus 2016 SERV_Raad_20160829_Zesde_SHV_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag: Voorontwerp

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Advies nr. 138 van 13 december 2013 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende de verenigbaarheid van bepaalde door

Advies nr. 138 van 13 december 2013 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende de verenigbaarheid van bepaalde door Advies nr. 138 van 13 december 2013 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende de verenigbaarheid van bepaalde door verkiezing verkregen mandaten met de periode van moederschapsverlof

Nadere informatie

NON-DISCRIMINATIE. Intersectorale aanbeveling: Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van?

NON-DISCRIMINATIE. Intersectorale aanbeveling: Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van? Intersectorale : Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van? voorgesteld door: Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens Sociaal Fonds voor de Handel

Nadere informatie