Jaarverslag Medisch Spectrum Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente"

Transcriptie

1 Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader:

2 Inhoudsopgave 2 Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord Raad van Bestuur 5 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Kerngegevens Structuur van de organisatie Kernactiviteiten Specialismen Vergunningen in het kader van Wet bijzondere medische verrichtingen Werkgebieden 14 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor Goed Bestuur Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Portefeuilleverdeling leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Samenstelling, rooster van aan- en aftreden en (neven)functies leden Raad van Toezicht Subcommissies Vergaderingen Vereniging Medische Staf Medezeggenschap Ondernemingsraad Cliëntenraad De Verpleegkundige Adviesraad 38 Hoofdstuk 4 Meerjarenbeleid Strategische Agenda Visie- en strategietraject: MST op PAD naar Hoofdstuk 5 Prestaties Kwaliteit en veiligheid Onderwijs Opleiden Scholingen Wetenschappelijk onderzoek Duurzaamheidscampagne 56 Bijlage I. Feiten & cijfers Colofon 63

3 Voorwoord Raad van Toezicht 3 Het jaar 2014 stond in het teken van het behalen van de accreditatie voor het VeiligheidsManagement Systeem (VMS). Nadat het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) in oktober 2013 geen accreditatiestatus aan Medisch Spectrum Twente had toegekend, plaatste de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. Gedurende het jaar is door alle medewerkers uit het ziekenhuis hard gewerkt aan het beantwoorden aan de eisen die aan een Veiligheids- Management Systeem worden gesteld. Aan de hand van een maandelijkse voortgangsrapportage heeft de commissie Kwaliteit & Veiligheid de voortgang nauwlettend gevolgd. De resultaten zijn tevens uitvoerig besproken tijdens de reguliere vergaderingen. De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen, want begin 2015 heeft het NIAZ de VMS accreditatie aan MST toegekend. Vanzelfsprekend is de Raad van Toezicht hier zeer verheugd over. Nieuwbouw Ondertussen zijn de voorbereidingen op de verhuizing naar de nieuwbouw onverminderd doorgezet. De bouw is ook in 2014 volgens planning verlopen, zonder noemenswaardige meerkosten. De oplevering staat gepland voor juli 2015, waarna de fysieke verhuizing begin januari 2016 zal plaatsvinden.

4 4 De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het resultaat met 7,3 miljoen positief is, maar minder dan begroot. Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die met de nieuwbouw gepaard gaan, wordt tevens nauwlettend in de gaten gehouden door de Raad van Toezicht, met in het bijzonder door de financiële commissie. In 2014 heeft de Raad van Toezicht gesproken met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad. De visiebijeenkomst met het Medisch Stafbestuur stond dit jaar onder meer in het teken van de invoering van de integrale bekostiging. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur De heer G.J. Beimers RA heeft op 31 december 2014 afscheid genomen als lid van de Raad van Bestuur. Per 1 november 2014 is hij opgevolgd door mevrouw E. Lindeman QC. De Raad van Toezicht is de heer Beimers zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de versteviging van de financiële positie van het ziekenhuis en wenst mevrouw Lindeman veel succes. Evaluatie eigen functioneren Tot slot heeft de Raad van Toezicht in de decembervergadering zijn eigen functioneren geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn er met de Raad van Bestuur nadere afspraken gemaakt over de invulling van de incidentele informatieverschaffing en het verruimen van de ondersteuning door de secretaris. Bovendien zal de Raad van Toezicht door middel van het afleggen van werkbezoeken en het uitvoeren van audits door externe partijen, actiever informatie over het ziekenhuis inwinnen. Ook (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van governance (goed bestuur) zullen op initiatief van de Raad van Toezicht aan de orde komen tijdens de vergaderingen. Namens de Raad van Toezicht, Frans van Vught, voorzitter Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Als nieuw lid mocht de Raad van Toezicht per 1 januari 2014 mevrouw prof. dr. J.M. Bensing welkom heten. Door haar verbondenheid aan het NIVEL en de Universiteit Utrecht beschikt zij over een ruime expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Deze kennis is tijdens de voorbereidingen op de VeiligheidsManagement Systeem accreditatie al van grote waarde gebleken voor de Raad van Toezicht.

5 Voorwoord Raad van Bestuur 5 Aantoonbaar Verbeteren was het speerpunt voor Door het verscherpt toezicht, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg had ingesteld, leek het af en toe alsof er geen vooruitgang werd geboekt. Achteraf bezien is niets minder waar. Door aan te tonen dat wij continue verbeteren op basis van gemeten resultaten, heeft de Inspectie na zes maanden besloten het verscherp toezicht op te heffen. Nadien heeft ook het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) tijdens een auditbezoek deze verandercyclus waargenomen en begin 2015 besloten de accreditatie toe te kennen. Hiermee is de belangrijkste doelstelling uit 2014 behaald. Audits en visitaties Naast de genoemde accreditatie heeft MST in 2014 meer dan 40 externe audits en visitaties doorstaan. Voorbeelden daarvan zijn de visitatie van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en het behalen van het keurmerk van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Daarnaast neemt MST actief deel aan diverse Santeon-projecten, die de uitkomsten van zorg en de bijdrage aan de kwaliteit van leven van en voor onze patiënten inzichtelijk maken. Binnen de gynaecologische oncologie is een externe audit succesvol afgerond, nadat begin 2014 duidelijk werd dat er na de toepassing van de schildwachtklierprocedure te veel recidieven voorkwamen bij patiënten met vulvacarcinoom die tussen 2000 en 2012 zijn behandeld. Samenwerking Binnen Twents Medisch Coöperatief U.A. zijn de voorbereidingen getroffen om in januari 2015 de verloskundige zorg een krachtige impuls te geven. Ook staat de opening van een pijncentrum in Hengelo in de steigers. Daarnaast is in juni de samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op het gebied van topklinische zorg formeel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Financieel resultaat Het financiële resultaat in 2014 is positief, maar minder dan begroot. Ten gevolge van dit resultaat zal de meer-

6 6 jarenbegroting van Medisch Spectrum Twente kritisch tegen het licht worden gehouden, wat zal uitmonden in een rendementsprogramma om ook de komende jaren aan de eisen van het bankenconsortium te kunnen blijven voldoen. Bouwen aan Beter Bouwen aan Beter is het centrale thema van Binnen het gelijknamige programma worden de voorbereidingen op een succesvolle ingebruikname van de nieuwbouw voortgezet. De verhuizing naar het nieuwe gebouw grijpen wij aan om onze (zorg)processen kritisch tegen het licht te houden en aan te passen aan de wensen die patiënten vandaag de dag hebben. Het nieuwe gebouw ondersteunt ons bij het behandelen van patiënten met complexe aandoeningen, wat past bij ons profiel. De kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen, maar ook aan andere partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen gesteld worden, nemen toe. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij eind 2014 zijn gestart met een visie- en strategietraject. Met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie wordt in kaart gebracht welke activiteiten we de komende jaren gaan ontplooien om de behandelingen van complexe aandoeningen in Twente te behouden en met passie, aandacht en daadkracht aan te bieden voor de inwoners van de regio Twente en daarbuiten! Namens de Raad van Bestuur, Bas Leerink, Voorzitter

7 1 Uitgangspunten van verslaglegging 7 Met dit jaarverslag legt Stichting Medisch Spectrum Twente verantwoording af over het gevoerde beleid in Sinds 2012 mogen ziekenhuizen hun jaarverslag meer naar eigen inzicht invullen. Medisch Spectrum Twente hecht veel waarde aan het creëren van openheid over het gevoerde beleid. In dit jaarverslag legt MST daarom verantwoording af over de volgende thema s: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Meerjarenbeleid Prestaties Tot slot treft u de geconsolideerde jaarrekening over 2014 aan. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op 19 mei 2015 door de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft op 28 mei 2015 haar goedkeuring aan beide documenten verleend. Naast het jaarverslag en de jaarrekening heeft MST een online jaarimpressie gepubliceerd (klik hier). De jaarimpressie bevat, naast een beknopte terugblik op 2014, een vooruitblik naar de verhuizing van MST naar het nieuwe gebouw aan het Koningsplein. Lokaties Enschede

8 2 Profiel van de organisatie Kerngegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Medisch Spectrum Twente Adres Haaksbergerstraat 55 Postcode 7513 ER Plaats Enschede Telefoonnummer (053) Nummer Kamer van Koophandel adres / Website 2.2 Structuur van de organisatie Medisch Spectrum Twente (hierna MST) is een stichting en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (zie paragraaf 3.2). De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur (zie paragraaf 3.3). De organisatie is georganiseerd in zogenaamde Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s). Een RVEstructuur maakt het mogelijk de verantwoordelijkheden op het gebied van kwalitatieve- en financiële prestaties op decentraal niveau neer te leggen. Elke RVE wordt aangestuurd door een medisch manager (afgevaardigde namens de vakgroep) en een bedrijfskundig manager. De RVE s worden binnen MST ondersteund door een aantal stafdiensten. Naast de RVE s en stafdiensten kent MST vier adviesorganen: 1. de Ondernemingsraad 2. de Cliëntenraad 3. de Verpleegkundige Adviesraad 4. het Medisch Stafbestuur (dit is het dagelijks bestuur van de Vereniging Medische Staf) Bij benoemingen van leden van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht, maar ook bepaalde voorgenomen besluiten wordt hen om advies gevraagd. Voorbeelden van voorgenomen besluiten waarover de Raad van Bestuur advies bij hen inwint, zijn strategische zorginhoudelijke zaken, omvangrijke investeringen of het aangaan of afstoten van duurzame samenwerkingsverbanden. Daarnaast verstrekken de adviesorganen ook ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Figuur 1 bevat het organogram van MST.

9 Figuur 1. Organogram Medisch Spectrum Twente 9 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Cliëntenraad Medisch Stafbestuur Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad Stafdienst HRM Stafdienst Kwaliteit & Veiligheid Stafdienst F&I / Inkoop Stafdienst PR Stafdienst Marketing & Sales Medical School Twente Oncologisch Centrum / Radiotherapie Klinische Farmacie Thoraxcentrum Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Vrouw-Kind- Centrum Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Cardiothoracale chirurgie Thorax IC Thorax OK Thorax Anesthesie Cardiologie Longgeneeskunde Interne Geneeskunde MDL Reumatologie Dermatologie Geriatrie Neurologie Psychiatrie Oogheelkunde Bijzondere Tandheelkunde Psychologie Neurochirurgie KNO Geestelijke Zorg SEH / Traumacentrum AOA Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Kindergeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Patiëntenlogistiek Gynaecologie en Verloskunde Mondziekten, Kaak- Aangezichtschirurgie Urologie Paramedische zorg OK-complex / CSA IC Anesthesiologie Radiologie Nucleaire Geneeskunde Medische Fotografie Decentrale Buitenlocaties Hospitality -Receptie & Telefonie -Beveiliging & Parkeerbeheer -Voedingszaken -Patiëntenvervoer & Gastenservice -Banqueting & restaurants -Meubilair -Mortuarium Medische Techniek / ICT Stafdienst Klinische Fysica Facilitair Bedrijf Accounts -Medlon -LabMicta -LabPon -Bloedbank -MST Cleancare -Vermaat MST -CleanLease Fortex

10 10 # 2 Zowel op landelijk als op regionaal niveau heeft MST veel samenwerkingspartners. De volgende stichtingen zijn verbonden aan MST: q Stichting Vrienden MST q Stichting Beijx q Stichting Spectrage q MST clean care Daarnaast participeert MST in diverse ondernemingen, verenigingen en stichtingen. In tabel 1 treft u een overzicht aan. Tabel 1. Overzicht deelname MST in samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Medisch Spectrum Twente neemt deel als: MST Cleancare 100% aandeelhouder Vermaat- Medisch Spectrum Twente Services BV 50% aandeelhouder Medlon BV 50% aandeelhouder Fertiliteitskliniek Twente 25% aandeelhouder Centrum Apotheek 10% aandeelhouder IZIT Aandeelhouder Twents Medisch Coöperatief (TMC) Lid van de coöperatie Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente Oost-Achterhoek (TAZDO) Voorzitter Raad van Bestuur is voorzitter TAZDO + leden Raad van Bestuur zijn deelnemer Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek te Enschede Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland te Enschede Lid Raad van Toezicht Santeon Lid van de vereniging Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) Lid van de vereniging te Amsterdam Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Lid van de vereniging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Lid van de vereniging Regionaal Overleg Acute Zorg Voorzitter Opleidings- en onderwijsregio (OOR) Noord Oost Lid Innovatieplatform Twente Lid Acute Zorgpost Huisartsen/Medisch Spectrum Twente Partner Orthocare, met Zorggroep Sint Maarten Partner ZorgNetOost Partner Bascule, met Ariënszorgpalet Partner Energ-Q, met Fysiogym Twente, Sandton Resort Bad Boekelo, TSN Thuiszorg Partner en huisartsenpraktijk Boekelo Dialysecentrum Winterswijk Partner

11 Kernactiviteiten # Specialismen MST is een algemeen ziekenhuis voor de regio Twente en heeft daarnaast een bovenregionale functie voor een aantal topklinische en topreferente behandelingen. MST kent een breed aanbod van medisch-specialistische zorg, onderwijs en onderzoek. Voor het aanbieden van klinische genetica werkt MST samen met het Radboud UMC. Klinische chemie, medische microbiologie, pathologie huurt MST in van andere organisaties (respectievelijk bij Medlon B.V., Stichting Labmicta en Stichting Labpon). In tabel 2 treft u een overzicht van onze specialismen aan. Tabel 2. Overzicht specialismen MST Specialismen Anesthesiologie Klinische chemie Nucleaire geneeskunde Apotheek Klinische genetica Oogheelkunde Cardiologie Klinische neurofysiologie Orthopedie Cardiothoracale chirurgie Klinische psychologie Pathologie Chirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Plastische chirurgie Dermatologie Longziekten Psychiatrie Geriatrie* Maag-Darm-Leverziekten Radiologie Gynaecologie Mondziekten en kaakchirurgie Radiotherapie Intensive Care Medische microbiologie Reumatologie Interne geneeskunde Neurochirurgie Revalidatie Kindergeneeskunde Neurologie Urologie *In 2014 is het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in MST

12 12 # Vergunningen in het kader van Wet bijzondere medische verrichtingen Voor het aanbieden van hooggespecialiseerde (topklinische) behandelingen beschikt MST over vergunningen in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen. Een overzicht hiervan treft u aan in tabel 3. Tabel 3. Overzicht vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen Categorie Transplantaties Radiotherapie Bijzondere neurochirugie Bijzondere interventies aan het hart Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Transport IVF in samenwerking met verggunninghoudende IVF centra Vergunning Autologe stamceltransplantaties bij volwassenen Radiotherapie Openhartoperatie (OHO) Implanteerbare cardiovector defibrillatoren (ICD) Percutane coronaire interventies (PCI) Catheterabliaties Transcatheter hartklepinterventies (THI) Klinisch genetisch onderzoek in samenwerking met een centrum met een vergunning voor klinisch genetisch onderzoek* * (i.s.m. RadboudUMC)

13 13 # 2 MST beschikt over een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) om patiëntenzorg te kunnen verlenen. Ook heeft MST sinds 2006 een AWBZtoekenning in het kader van de zogenaamde verkeerdebeddenproblematiek voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf en een toelating Psychiatrie Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).

14 14 # Werkgebieden Het primaire verzorgingsgebied van MST omvat de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Dinkelland. Voor topklinische en topreferente behandelingen behandelt MST ook patiënten die buiten de regio Twente woonachtig zijn. Figuur 2. Marktaandelen verzorgings gebied polikliniek Figuur 2 geeft het percentage patiënten (marktaandeel) weer uit het primaire verzorgingsgebied (Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Dinkelland), dat in 2013 de polikliniek van MST bezocht, ten opzichte van het totaal aantal patiënten uit die gemeenten dat een polikliniek bezocht. Daarnaast bezoekt ruim 7% van de patiënten vanuit het buiten gebied ( overige gemeenten Twente en de oostelijke Achterhoek) de poliklinieken van MST. Enschede

15 15 # 2 Figuur 3. Marktaandelen verzorgings gebied kliniek Figuur 3 geeft het percentage opgenomen patiënten (marktaandeel) weer uit het verzorgingsgebied (Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Dinkelland), dat in 2013 in MST werd verpleegd, ten opzichte van het totaal aantal patiënten uit die gemeenten dat in een ziekenhuis werd verpleegd. Daarnaast werd ruim 6% van de opgenomen patiënten vanuit het buitengebied (overige gemeenten Twente en de oostelijke Achterhoek) in MST verpleegd. Enschede

16 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor Goed Bestuur De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht handelen volgens de sectorbrede afspraken, die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code De statuten en reglementen van MST bevatten expliciete bepalingen omtrent de besluitvormingsprocessen, de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en contacten met de adviesorganen. In 2014 zijn de statuten van de Stichting MST en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet gewijzigd. De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan betrouwbaar en integer handelen van medewerkers in de organisatie. Het creëren van een open en transparante cultuur, waarin medewerkers elkaar aanspreken op houding en gedrag is hierbij van belang. MST heeft twee vertrouwenspersonen in dienst waar medewerkers zich tot kunnen wenden. Daarnaast heeft MST een Regeling Melding Misstanden. Hierin is opgenomen dat de Raad van Bestuur zorgt dat medewerkers of anderen met een contractuele relatie met MST, altijd terecht kunnen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij een door hem aangewezen functionaris wanneer zij een onregelmatig heid willen rapporteren. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard. Belangrijk is, dat medewerkers weten Polikliniek Oldenzaal dat hun eigen rechtspositie hierbij niet in gevaar komt. Wanneer een melding betrekking heeft op het functioneren van één van de leden van de Raad van Bestuur, wordt de melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht gerapporteerd. In 2014 is er één melding ontvangen door de Raad van Bestuur.

17 17 # Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van MST bestuurt het ziekenhuis en draagt de eindverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. MST wordt bestuurd door een meerhoofdige Raad van Bestuur, waarvan één persoon de rol van voorzitter vervult. De bestuurders zijn benoemd door de Raad van Toezicht. In 2014 bestond de Raad van Bestuur uit de volgende leden: - Dr. C.B. (Bas) Leerink, voorzitter - Drs. J. (Jan) den Boon, lid Raad van Bestuur - Dhr. G.J.B. (Gert-Jan) Beimers RA, lid Raad van Bestuur a.i. tot 31 december Mw. E. (Evelyn) Lindeman QC, lid Raad van Bestuur vanaf 1 november Reglement Raad van Bestuur Afspraken over de inrichting en structuur van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Hierin zijn eveneens de taken en verantwoordelijkheden en het voorkomen van (schijnbare) belangenverstrengeling opgenomen. Het reglement is gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur, waarbij de stem van de voorzitter bij besluitvorming doorslaggevend is. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. Wekelijks voert de Raad van Bestuur overleg met het Medisch Stafbestuur (het zogenaamde Bestuurlijk Strategie Overleg). Tijdens dit overleg wordt stilgestaan bij strategische thema s, grote projecten en financiële onderwerpen. Daarnaast vindt er zeswekelijks overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad. Met het bestuur van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad spreekt de voorzitter van de Raad van Bestuur tevens één keer per twee maanden informeel. De vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg Portefeuilleverdeling leden Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden. De leden hebben onderling een portefeuilleverdeling opgesteld, welke door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. In tabel 4 is deze taakverdeling weergegeven. In het reglement is opgenomen dat de Raad van Bestuur ieder jaar een jaarplan opstelt met bijbehorende begroting. Het reglement bepaalt tevens dat de Raad

18 Tabel 4. Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur 18 # 3 Dr. C.B. Leerink Mw. E. Lindeman QC Drs. J. den Boon Groep 2 Stafdienst financiën en informatiezaken, Groep 1 Groep 5 incl: inkoop Groep 3 Oncologisch Centrum Groep 7 (ex. Radiologie & Nucleaire geneeskunde), Groep 4 Stafdiensten Sales, Marketing & Communicatie incl. Verbonden partijen Groep 6 Human Resource Management Groep 8 Stafdienst Kwaliteit & Veiligheid (infectiepreventie) Programma Bouwen aan Beter Projectbureau Nieuwbouw Apotheek Ondernemingsraad Radiologie Cliëntenraad Nucleaire Geneeskunde Medisch Stafbestuur Medical School Twente Verpleegkundige Adviesraad Nevenfuncties leden Raad van Bestuur In tabel 5 treft u de nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur in 2014 aan. Tabel 5. Nevenactiviteiten leden Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenactiviteit Dr. C.B. Leerink Voorzitter Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ZIO Voorzitter Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland Lid bestuur Stichting Vrienden Medisch Spectrum Twente Lid bestuur Stichting TWIN Lid bestuur Stichting Matthäus Passion Bergkerk, Deventer Penningmeester Stichting SOMS Penningmeester Stichting Bonama Dhr. G.J.B. Beimers RA Lid Raad van Bestuur a.i. Lid Raad van Toezicht Stichting LabMicta Adviseur Stichting VCO-Oost Nederland Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland, Enschede Lid Raad van Toezicht Ariënszorgpalet Drs. J. den Boon Lid Raad van Bestuur Lid capaciteitsorgaan Mw. E. Lindeman QC Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Commissarissen Accolade Lid Raad van Commissarissen P.C. Hooft Lid Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde

19 Raad van Toezicht # 3 In de statuten van MST is opgenomen dat de Raad van Toezicht toezicht houdt op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene stand van zaken van de Stichting MST. Naast het houden van toezicht is de Raad van Toezicht werkgever van de Raad van Bestuur en staat hij deze met advies terzijde Reglement Raad van Toezicht In het Reglement Raad van Toezicht zijn afspraken over de taken en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht opgenomen. Tevens bevat het reglement bepalingen over de samenstelling, termijnen en deskundigheid van de leden. Hierbij is de Zorgbrede Governance Code 2010 als uitgangspunt genomen. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden. De Raad is verantwoordelijk voor benoeming, de schorsing en het ontslag van zijn individuele leden en daarnaast voor de vaststelling van de vergoeding. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets. Bij de opstelling hiervan wordt rekening gehouden met het feit dat de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ook wordt er voor gezorgd dat tenminste één lid van de Raad beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg, één lid een juridische achtergrond heeft, één lid een achtergrond in het bedrijfsleven en dat één lid afkomstig is uit de financiële sector. Tot slot komt één van de leden bij voorkeur uit de non-profitsector.

20 20 # 3 Tenzij een wettelijke bepaling een voordracht van één of meer leden door derden voorschrijft, worden leden van de Raad van Toezicht op openbare wijze geworven. Over de te benoemen kandidaat wint de Raad advies in bij de adviesorganen van MST. Het aantal nevenfuncties van een lid is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Nevenfuncties worden voorgelegd aan de andere leden Raad van Toezicht en beoordeeld op belangenverstrengeling. Zo wordt de onafhankelijkheid van de leden van de Raad geborgd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Ze treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. De Raad van Toezicht heeft in 2015 besloten om de herbenoeming van de leden in overeenstemming te brengen met de Zorgbrede Governancecode Toezichtsrol De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur uit te voeren taken, te weten: q het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur; q het functioneren van de Raad van Bestuur; q het beleid van de Raad van Bestuur; q de algemene gang van zaken in de stichting als maatschappelijke instelling; q de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting; q de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; q de opzet en werking van interne risicobeheersingsen controlesystemen; q de financiële verslaglegging; q de kwaliteit en veiligheid van zorg; q de naleving van wet- en regelgeving; q de verhouding met belanghebbenden; q het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting. Werkgeversrol De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast zorgen zij voor het vast stellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden. Informatievoorziening Voor de uitoefening van zijn functie (werkgeversrol, toezichthouder en adviseur) is de Raad van Toezicht gebaat bij juiste en tijdige informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur. Om hierin te voorzien, is een informatietabel opgesteld. U treft deze aan in tabel 6.

21 Tabel 6. Overzicht informatieverstrekking MST aan de Raad van Toezicht 21 Thema/ onderwerp Onderdeel/indicator Financiële commissie Commissie K&V Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Frequentie Vaste documenten Toezichtsrol Kwaliteit & veiligheid Klachtenrapportage X X 1x per jaar Klachtenrapportage Kwaliteitsvisitaties X X 1x per jaar Notitie RvB Prestatie-indicatoren, patiëntervaringonderzoek X X 1x per jaar (Santeon?) benchmark indicatoren CQ index X X Twee-jaarlijks Notitie RvB Qmentum/ Veiligheidssysteem X X Trimester Term rapportage Calamiteiten, IGZ, overige actualiteiten X X Elke vergadering Agendanotitie Financiële prestaties Productie- en kostenoverzichten X X Trimester Termrapportage Formatie (incl. ziekteverzuim) X X Trimester Termrapportage Investeringen X X Bij omvang Notitie RvB investering van >1,5 mln. Jaarverantwoording X X 1x per jaar Bestuursverslag, jaarrekening en -impressie Medewerkers Begroting X X 1x per jaar Begroting Financiële lange termijn planning X X Per kwartaal Integrale rapportage (incl. vastgoed) Uitkomsten medewerkertevredenheidsonderzoek Ontwikkelingen RvB/ RvT (incl. ontwikkelingen wet- & regelgeving) X 1x per 2 jaar Notitie RvB X X Naar gelang st.v.z. Notities RvB Voorstel: herijking reglementen X X X X 1x per 3 jaar Statuten, reglementen, procedures Strategie & beleid Herijking strategie 1x per 4 jaar Strategische Agenda Jaarplan X X 1x per jaar Jaarplan Realisatie doelstellingen jaarplan X X Trimester Termrapportage Risico analyses X 1x per jaar Notitie RvB Belanghebbenden Ondernemingsraad X 1x per jaar Notulen overleg Cliëntenraad X 1x per jaar Notulen overleg Bestuur vereniging medische staf X 1x per jaar Notulen overleg Externe ontwikkelingen Zelfevaluatie Maatschappelijke, politieke en andere relevante ontwikkelingen m.b.t. gezondheidszorg Evaluatieformulier obv Toolkit Toezicht Zorg X Naar gelang st.v.z. Term rapportage, jaarverantwoording, notities RvB X X 2x per jaar Evaluatieformulier Werkgeversrol Jaargesprek RvB Voorstel: 360 feedback X X 2x per jaar Doelstellingen RvB

22 22 # Samenstelling, rooster van aan- en aftreden en (neven)functies leden Raad van Toezicht In tabel 7 treft u de samenstelling en (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht aan. Tabel 7. Rooster van aan- en aftreden + (neven)functies leden Raad van Toezicht Naam Jaarbenoeming Einde 1e termijn Einde 2e termijn Prof. dr F.A. van Vught (voorzitter) (Neven) functies: q High level policy advisor, Europese Commissie q Voorzitter Netherlands House for Education and Research q Voorzitter Bestuur European Center for Strategic Management of Universities q Bestuurder European Institute of Technology Foundation q Voorzitter Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, Ministerie OCW q Lid High Council European University Institute q Lid bestuur Stichting Vrienden van MST

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat 43 4461 GL Goes T: 088 33 88 422 E: info@zeelandcare.com W: www.zeelandcare.com inhoudsopgave voorwoord directie

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie