Jaarverslag Medisch Spectrum Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente"

Transcriptie

1 Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader:

2 Inhoudsopgave 2 Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord Raad van Bestuur 5 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Kerngegevens Structuur van de organisatie Kernactiviteiten Specialismen Vergunningen in het kader van Wet bijzondere medische verrichtingen Werkgebieden 14 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor Goed Bestuur Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Portefeuilleverdeling leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Samenstelling, rooster van aan- en aftreden en (neven)functies leden Raad van Toezicht Subcommissies Vergaderingen Vereniging Medische Staf Medezeggenschap Ondernemingsraad Cliëntenraad De Verpleegkundige Adviesraad 38 Hoofdstuk 4 Meerjarenbeleid Strategische Agenda Visie- en strategietraject: MST op PAD naar Hoofdstuk 5 Prestaties Kwaliteit en veiligheid Onderwijs Opleiden Scholingen Wetenschappelijk onderzoek Duurzaamheidscampagne 56 Bijlage I. Feiten & cijfers Colofon 63

3 Voorwoord Raad van Toezicht 3 Het jaar 2014 stond in het teken van het behalen van de accreditatie voor het VeiligheidsManagement Systeem (VMS). Nadat het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) in oktober 2013 geen accreditatiestatus aan Medisch Spectrum Twente had toegekend, plaatste de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. Gedurende het jaar is door alle medewerkers uit het ziekenhuis hard gewerkt aan het beantwoorden aan de eisen die aan een Veiligheids- Management Systeem worden gesteld. Aan de hand van een maandelijkse voortgangsrapportage heeft de commissie Kwaliteit & Veiligheid de voortgang nauwlettend gevolgd. De resultaten zijn tevens uitvoerig besproken tijdens de reguliere vergaderingen. De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen, want begin 2015 heeft het NIAZ de VMS accreditatie aan MST toegekend. Vanzelfsprekend is de Raad van Toezicht hier zeer verheugd over. Nieuwbouw Ondertussen zijn de voorbereidingen op de verhuizing naar de nieuwbouw onverminderd doorgezet. De bouw is ook in 2014 volgens planning verlopen, zonder noemenswaardige meerkosten. De oplevering staat gepland voor juli 2015, waarna de fysieke verhuizing begin januari 2016 zal plaatsvinden.

4 4 De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het resultaat met 7,3 miljoen positief is, maar minder dan begroot. Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die met de nieuwbouw gepaard gaan, wordt tevens nauwlettend in de gaten gehouden door de Raad van Toezicht, met in het bijzonder door de financiële commissie. In 2014 heeft de Raad van Toezicht gesproken met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad. De visiebijeenkomst met het Medisch Stafbestuur stond dit jaar onder meer in het teken van de invoering van de integrale bekostiging. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur De heer G.J. Beimers RA heeft op 31 december 2014 afscheid genomen als lid van de Raad van Bestuur. Per 1 november 2014 is hij opgevolgd door mevrouw E. Lindeman QC. De Raad van Toezicht is de heer Beimers zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de versteviging van de financiële positie van het ziekenhuis en wenst mevrouw Lindeman veel succes. Evaluatie eigen functioneren Tot slot heeft de Raad van Toezicht in de decembervergadering zijn eigen functioneren geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn er met de Raad van Bestuur nadere afspraken gemaakt over de invulling van de incidentele informatieverschaffing en het verruimen van de ondersteuning door de secretaris. Bovendien zal de Raad van Toezicht door middel van het afleggen van werkbezoeken en het uitvoeren van audits door externe partijen, actiever informatie over het ziekenhuis inwinnen. Ook (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van governance (goed bestuur) zullen op initiatief van de Raad van Toezicht aan de orde komen tijdens de vergaderingen. Namens de Raad van Toezicht, Frans van Vught, voorzitter Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Als nieuw lid mocht de Raad van Toezicht per 1 januari 2014 mevrouw prof. dr. J.M. Bensing welkom heten. Door haar verbondenheid aan het NIVEL en de Universiteit Utrecht beschikt zij over een ruime expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Deze kennis is tijdens de voorbereidingen op de VeiligheidsManagement Systeem accreditatie al van grote waarde gebleken voor de Raad van Toezicht.

5 Voorwoord Raad van Bestuur 5 Aantoonbaar Verbeteren was het speerpunt voor Door het verscherpt toezicht, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg had ingesteld, leek het af en toe alsof er geen vooruitgang werd geboekt. Achteraf bezien is niets minder waar. Door aan te tonen dat wij continue verbeteren op basis van gemeten resultaten, heeft de Inspectie na zes maanden besloten het verscherp toezicht op te heffen. Nadien heeft ook het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) tijdens een auditbezoek deze verandercyclus waargenomen en begin 2015 besloten de accreditatie toe te kennen. Hiermee is de belangrijkste doelstelling uit 2014 behaald. Audits en visitaties Naast de genoemde accreditatie heeft MST in 2014 meer dan 40 externe audits en visitaties doorstaan. Voorbeelden daarvan zijn de visitatie van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en het behalen van het keurmerk van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Daarnaast neemt MST actief deel aan diverse Santeon-projecten, die de uitkomsten van zorg en de bijdrage aan de kwaliteit van leven van en voor onze patiënten inzichtelijk maken. Binnen de gynaecologische oncologie is een externe audit succesvol afgerond, nadat begin 2014 duidelijk werd dat er na de toepassing van de schildwachtklierprocedure te veel recidieven voorkwamen bij patiënten met vulvacarcinoom die tussen 2000 en 2012 zijn behandeld. Samenwerking Binnen Twents Medisch Coöperatief U.A. zijn de voorbereidingen getroffen om in januari 2015 de verloskundige zorg een krachtige impuls te geven. Ook staat de opening van een pijncentrum in Hengelo in de steigers. Daarnaast is in juni de samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op het gebied van topklinische zorg formeel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Financieel resultaat Het financiële resultaat in 2014 is positief, maar minder dan begroot. Ten gevolge van dit resultaat zal de meer-

6 6 jarenbegroting van Medisch Spectrum Twente kritisch tegen het licht worden gehouden, wat zal uitmonden in een rendementsprogramma om ook de komende jaren aan de eisen van het bankenconsortium te kunnen blijven voldoen. Bouwen aan Beter Bouwen aan Beter is het centrale thema van Binnen het gelijknamige programma worden de voorbereidingen op een succesvolle ingebruikname van de nieuwbouw voortgezet. De verhuizing naar het nieuwe gebouw grijpen wij aan om onze (zorg)processen kritisch tegen het licht te houden en aan te passen aan de wensen die patiënten vandaag de dag hebben. Het nieuwe gebouw ondersteunt ons bij het behandelen van patiënten met complexe aandoeningen, wat past bij ons profiel. De kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen, maar ook aan andere partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen gesteld worden, nemen toe. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij eind 2014 zijn gestart met een visie- en strategietraject. Met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie wordt in kaart gebracht welke activiteiten we de komende jaren gaan ontplooien om de behandelingen van complexe aandoeningen in Twente te behouden en met passie, aandacht en daadkracht aan te bieden voor de inwoners van de regio Twente en daarbuiten! Namens de Raad van Bestuur, Bas Leerink, Voorzitter

7 1 Uitgangspunten van verslaglegging 7 Met dit jaarverslag legt Stichting Medisch Spectrum Twente verantwoording af over het gevoerde beleid in Sinds 2012 mogen ziekenhuizen hun jaarverslag meer naar eigen inzicht invullen. Medisch Spectrum Twente hecht veel waarde aan het creëren van openheid over het gevoerde beleid. In dit jaarverslag legt MST daarom verantwoording af over de volgende thema s: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Meerjarenbeleid Prestaties Tot slot treft u de geconsolideerde jaarrekening over 2014 aan. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op 19 mei 2015 door de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft op 28 mei 2015 haar goedkeuring aan beide documenten verleend. Naast het jaarverslag en de jaarrekening heeft MST een online jaarimpressie gepubliceerd (klik hier). De jaarimpressie bevat, naast een beknopte terugblik op 2014, een vooruitblik naar de verhuizing van MST naar het nieuwe gebouw aan het Koningsplein. Lokaties Enschede

8 2 Profiel van de organisatie Kerngegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Medisch Spectrum Twente Adres Haaksbergerstraat 55 Postcode 7513 ER Plaats Enschede Telefoonnummer (053) Nummer Kamer van Koophandel adres / Website 2.2 Structuur van de organisatie Medisch Spectrum Twente (hierna MST) is een stichting en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (zie paragraaf 3.2). De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur (zie paragraaf 3.3). De organisatie is georganiseerd in zogenaamde Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s). Een RVEstructuur maakt het mogelijk de verantwoordelijkheden op het gebied van kwalitatieve- en financiële prestaties op decentraal niveau neer te leggen. Elke RVE wordt aangestuurd door een medisch manager (afgevaardigde namens de vakgroep) en een bedrijfskundig manager. De RVE s worden binnen MST ondersteund door een aantal stafdiensten. Naast de RVE s en stafdiensten kent MST vier adviesorganen: 1. de Ondernemingsraad 2. de Cliëntenraad 3. de Verpleegkundige Adviesraad 4. het Medisch Stafbestuur (dit is het dagelijks bestuur van de Vereniging Medische Staf) Bij benoemingen van leden van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht, maar ook bepaalde voorgenomen besluiten wordt hen om advies gevraagd. Voorbeelden van voorgenomen besluiten waarover de Raad van Bestuur advies bij hen inwint, zijn strategische zorginhoudelijke zaken, omvangrijke investeringen of het aangaan of afstoten van duurzame samenwerkingsverbanden. Daarnaast verstrekken de adviesorganen ook ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Figuur 1 bevat het organogram van MST.

9 Figuur 1. Organogram Medisch Spectrum Twente 9 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Cliëntenraad Medisch Stafbestuur Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad Stafdienst HRM Stafdienst Kwaliteit & Veiligheid Stafdienst F&I / Inkoop Stafdienst PR Stafdienst Marketing & Sales Medical School Twente Oncologisch Centrum / Radiotherapie Klinische Farmacie Thoraxcentrum Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Vrouw-Kind- Centrum Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Cardiothoracale chirurgie Thorax IC Thorax OK Thorax Anesthesie Cardiologie Longgeneeskunde Interne Geneeskunde MDL Reumatologie Dermatologie Geriatrie Neurologie Psychiatrie Oogheelkunde Bijzondere Tandheelkunde Psychologie Neurochirurgie KNO Geestelijke Zorg SEH / Traumacentrum AOA Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Kindergeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Patiëntenlogistiek Gynaecologie en Verloskunde Mondziekten, Kaak- Aangezichtschirurgie Urologie Paramedische zorg OK-complex / CSA IC Anesthesiologie Radiologie Nucleaire Geneeskunde Medische Fotografie Decentrale Buitenlocaties Hospitality -Receptie & Telefonie -Beveiliging & Parkeerbeheer -Voedingszaken -Patiëntenvervoer & Gastenservice -Banqueting & restaurants -Meubilair -Mortuarium Medische Techniek / ICT Stafdienst Klinische Fysica Facilitair Bedrijf Accounts -Medlon -LabMicta -LabPon -Bloedbank -MST Cleancare -Vermaat MST -CleanLease Fortex

10 10 # 2 Zowel op landelijk als op regionaal niveau heeft MST veel samenwerkingspartners. De volgende stichtingen zijn verbonden aan MST: q Stichting Vrienden MST q Stichting Beijx q Stichting Spectrage q MST clean care Daarnaast participeert MST in diverse ondernemingen, verenigingen en stichtingen. In tabel 1 treft u een overzicht aan. Tabel 1. Overzicht deelname MST in samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Medisch Spectrum Twente neemt deel als: MST Cleancare 100% aandeelhouder Vermaat- Medisch Spectrum Twente Services BV 50% aandeelhouder Medlon BV 50% aandeelhouder Fertiliteitskliniek Twente 25% aandeelhouder Centrum Apotheek 10% aandeelhouder IZIT Aandeelhouder Twents Medisch Coöperatief (TMC) Lid van de coöperatie Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente Oost-Achterhoek (TAZDO) Voorzitter Raad van Bestuur is voorzitter TAZDO + leden Raad van Bestuur zijn deelnemer Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek te Enschede Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland te Enschede Lid Raad van Toezicht Santeon Lid van de vereniging Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) Lid van de vereniging te Amsterdam Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Lid van de vereniging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Lid van de vereniging Regionaal Overleg Acute Zorg Voorzitter Opleidings- en onderwijsregio (OOR) Noord Oost Lid Innovatieplatform Twente Lid Acute Zorgpost Huisartsen/Medisch Spectrum Twente Partner Orthocare, met Zorggroep Sint Maarten Partner ZorgNetOost Partner Bascule, met Ariënszorgpalet Partner Energ-Q, met Fysiogym Twente, Sandton Resort Bad Boekelo, TSN Thuiszorg Partner en huisartsenpraktijk Boekelo Dialysecentrum Winterswijk Partner

11 Kernactiviteiten # Specialismen MST is een algemeen ziekenhuis voor de regio Twente en heeft daarnaast een bovenregionale functie voor een aantal topklinische en topreferente behandelingen. MST kent een breed aanbod van medisch-specialistische zorg, onderwijs en onderzoek. Voor het aanbieden van klinische genetica werkt MST samen met het Radboud UMC. Klinische chemie, medische microbiologie, pathologie huurt MST in van andere organisaties (respectievelijk bij Medlon B.V., Stichting Labmicta en Stichting Labpon). In tabel 2 treft u een overzicht van onze specialismen aan. Tabel 2. Overzicht specialismen MST Specialismen Anesthesiologie Klinische chemie Nucleaire geneeskunde Apotheek Klinische genetica Oogheelkunde Cardiologie Klinische neurofysiologie Orthopedie Cardiothoracale chirurgie Klinische psychologie Pathologie Chirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Plastische chirurgie Dermatologie Longziekten Psychiatrie Geriatrie* Maag-Darm-Leverziekten Radiologie Gynaecologie Mondziekten en kaakchirurgie Radiotherapie Intensive Care Medische microbiologie Reumatologie Interne geneeskunde Neurochirurgie Revalidatie Kindergeneeskunde Neurologie Urologie *In 2014 is het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in MST

12 12 # Vergunningen in het kader van Wet bijzondere medische verrichtingen Voor het aanbieden van hooggespecialiseerde (topklinische) behandelingen beschikt MST over vergunningen in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen. Een overzicht hiervan treft u aan in tabel 3. Tabel 3. Overzicht vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen Categorie Transplantaties Radiotherapie Bijzondere neurochirugie Bijzondere interventies aan het hart Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Transport IVF in samenwerking met verggunninghoudende IVF centra Vergunning Autologe stamceltransplantaties bij volwassenen Radiotherapie Openhartoperatie (OHO) Implanteerbare cardiovector defibrillatoren (ICD) Percutane coronaire interventies (PCI) Catheterabliaties Transcatheter hartklepinterventies (THI) Klinisch genetisch onderzoek in samenwerking met een centrum met een vergunning voor klinisch genetisch onderzoek* * (i.s.m. RadboudUMC)

13 13 # 2 MST beschikt over een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) om patiëntenzorg te kunnen verlenen. Ook heeft MST sinds 2006 een AWBZtoekenning in het kader van de zogenaamde verkeerdebeddenproblematiek voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf en een toelating Psychiatrie Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).

14 14 # Werkgebieden Het primaire verzorgingsgebied van MST omvat de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Dinkelland. Voor topklinische en topreferente behandelingen behandelt MST ook patiënten die buiten de regio Twente woonachtig zijn. Figuur 2. Marktaandelen verzorgings gebied polikliniek Figuur 2 geeft het percentage patiënten (marktaandeel) weer uit het primaire verzorgingsgebied (Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Dinkelland), dat in 2013 de polikliniek van MST bezocht, ten opzichte van het totaal aantal patiënten uit die gemeenten dat een polikliniek bezocht. Daarnaast bezoekt ruim 7% van de patiënten vanuit het buiten gebied ( overige gemeenten Twente en de oostelijke Achterhoek) de poliklinieken van MST. Enschede

15 15 # 2 Figuur 3. Marktaandelen verzorgings gebied kliniek Figuur 3 geeft het percentage opgenomen patiënten (marktaandeel) weer uit het verzorgingsgebied (Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Dinkelland), dat in 2013 in MST werd verpleegd, ten opzichte van het totaal aantal patiënten uit die gemeenten dat in een ziekenhuis werd verpleegd. Daarnaast werd ruim 6% van de opgenomen patiënten vanuit het buitengebied (overige gemeenten Twente en de oostelijke Achterhoek) in MST verpleegd. Enschede

16 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor Goed Bestuur De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht handelen volgens de sectorbrede afspraken, die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code De statuten en reglementen van MST bevatten expliciete bepalingen omtrent de besluitvormingsprocessen, de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en contacten met de adviesorganen. In 2014 zijn de statuten van de Stichting MST en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet gewijzigd. De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan betrouwbaar en integer handelen van medewerkers in de organisatie. Het creëren van een open en transparante cultuur, waarin medewerkers elkaar aanspreken op houding en gedrag is hierbij van belang. MST heeft twee vertrouwenspersonen in dienst waar medewerkers zich tot kunnen wenden. Daarnaast heeft MST een Regeling Melding Misstanden. Hierin is opgenomen dat de Raad van Bestuur zorgt dat medewerkers of anderen met een contractuele relatie met MST, altijd terecht kunnen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij een door hem aangewezen functionaris wanneer zij een onregelmatig heid willen rapporteren. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard. Belangrijk is, dat medewerkers weten Polikliniek Oldenzaal dat hun eigen rechtspositie hierbij niet in gevaar komt. Wanneer een melding betrekking heeft op het functioneren van één van de leden van de Raad van Bestuur, wordt de melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht gerapporteerd. In 2014 is er één melding ontvangen door de Raad van Bestuur.

17 17 # Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van MST bestuurt het ziekenhuis en draagt de eindverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. MST wordt bestuurd door een meerhoofdige Raad van Bestuur, waarvan één persoon de rol van voorzitter vervult. De bestuurders zijn benoemd door de Raad van Toezicht. In 2014 bestond de Raad van Bestuur uit de volgende leden: - Dr. C.B. (Bas) Leerink, voorzitter - Drs. J. (Jan) den Boon, lid Raad van Bestuur - Dhr. G.J.B. (Gert-Jan) Beimers RA, lid Raad van Bestuur a.i. tot 31 december Mw. E. (Evelyn) Lindeman QC, lid Raad van Bestuur vanaf 1 november Reglement Raad van Bestuur Afspraken over de inrichting en structuur van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Hierin zijn eveneens de taken en verantwoordelijkheden en het voorkomen van (schijnbare) belangenverstrengeling opgenomen. Het reglement is gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur, waarbij de stem van de voorzitter bij besluitvorming doorslaggevend is. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. Wekelijks voert de Raad van Bestuur overleg met het Medisch Stafbestuur (het zogenaamde Bestuurlijk Strategie Overleg). Tijdens dit overleg wordt stilgestaan bij strategische thema s, grote projecten en financiële onderwerpen. Daarnaast vindt er zeswekelijks overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad. Met het bestuur van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad spreekt de voorzitter van de Raad van Bestuur tevens één keer per twee maanden informeel. De vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg Portefeuilleverdeling leden Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden. De leden hebben onderling een portefeuilleverdeling opgesteld, welke door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. In tabel 4 is deze taakverdeling weergegeven. In het reglement is opgenomen dat de Raad van Bestuur ieder jaar een jaarplan opstelt met bijbehorende begroting. Het reglement bepaalt tevens dat de Raad

18 Tabel 4. Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur 18 # 3 Dr. C.B. Leerink Mw. E. Lindeman QC Drs. J. den Boon Groep 2 Stafdienst financiën en informatiezaken, Groep 1 Groep 5 incl: inkoop Groep 3 Oncologisch Centrum Groep 7 (ex. Radiologie & Nucleaire geneeskunde), Groep 4 Stafdiensten Sales, Marketing & Communicatie incl. Verbonden partijen Groep 6 Human Resource Management Groep 8 Stafdienst Kwaliteit & Veiligheid (infectiepreventie) Programma Bouwen aan Beter Projectbureau Nieuwbouw Apotheek Ondernemingsraad Radiologie Cliëntenraad Nucleaire Geneeskunde Medisch Stafbestuur Medical School Twente Verpleegkundige Adviesraad Nevenfuncties leden Raad van Bestuur In tabel 5 treft u de nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur in 2014 aan. Tabel 5. Nevenactiviteiten leden Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenactiviteit Dr. C.B. Leerink Voorzitter Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ZIO Voorzitter Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland Lid bestuur Stichting Vrienden Medisch Spectrum Twente Lid bestuur Stichting TWIN Lid bestuur Stichting Matthäus Passion Bergkerk, Deventer Penningmeester Stichting SOMS Penningmeester Stichting Bonama Dhr. G.J.B. Beimers RA Lid Raad van Bestuur a.i. Lid Raad van Toezicht Stichting LabMicta Adviseur Stichting VCO-Oost Nederland Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland, Enschede Lid Raad van Toezicht Ariënszorgpalet Drs. J. den Boon Lid Raad van Bestuur Lid capaciteitsorgaan Mw. E. Lindeman QC Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Commissarissen Accolade Lid Raad van Commissarissen P.C. Hooft Lid Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde

19 Raad van Toezicht # 3 In de statuten van MST is opgenomen dat de Raad van Toezicht toezicht houdt op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene stand van zaken van de Stichting MST. Naast het houden van toezicht is de Raad van Toezicht werkgever van de Raad van Bestuur en staat hij deze met advies terzijde Reglement Raad van Toezicht In het Reglement Raad van Toezicht zijn afspraken over de taken en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht opgenomen. Tevens bevat het reglement bepalingen over de samenstelling, termijnen en deskundigheid van de leden. Hierbij is de Zorgbrede Governance Code 2010 als uitgangspunt genomen. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden. De Raad is verantwoordelijk voor benoeming, de schorsing en het ontslag van zijn individuele leden en daarnaast voor de vaststelling van de vergoeding. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets. Bij de opstelling hiervan wordt rekening gehouden met het feit dat de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ook wordt er voor gezorgd dat tenminste één lid van de Raad beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg, één lid een juridische achtergrond heeft, één lid een achtergrond in het bedrijfsleven en dat één lid afkomstig is uit de financiële sector. Tot slot komt één van de leden bij voorkeur uit de non-profitsector.

20 20 # 3 Tenzij een wettelijke bepaling een voordracht van één of meer leden door derden voorschrijft, worden leden van de Raad van Toezicht op openbare wijze geworven. Over de te benoemen kandidaat wint de Raad advies in bij de adviesorganen van MST. Het aantal nevenfuncties van een lid is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Nevenfuncties worden voorgelegd aan de andere leden Raad van Toezicht en beoordeeld op belangenverstrengeling. Zo wordt de onafhankelijkheid van de leden van de Raad geborgd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Ze treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. De Raad van Toezicht heeft in 2015 besloten om de herbenoeming van de leden in overeenstemming te brengen met de Zorgbrede Governancecode Toezichtsrol De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur uit te voeren taken, te weten: q het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur; q het functioneren van de Raad van Bestuur; q het beleid van de Raad van Bestuur; q de algemene gang van zaken in de stichting als maatschappelijke instelling; q de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting; q de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; q de opzet en werking van interne risicobeheersingsen controlesystemen; q de financiële verslaglegging; q de kwaliteit en veiligheid van zorg; q de naleving van wet- en regelgeving; q de verhouding met belanghebbenden; q het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting. Werkgeversrol De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast zorgen zij voor het vast stellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden. Informatievoorziening Voor de uitoefening van zijn functie (werkgeversrol, toezichthouder en adviseur) is de Raad van Toezicht gebaat bij juiste en tijdige informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur. Om hierin te voorzien, is een informatietabel opgesteld. U treft deze aan in tabel 6.

21 Tabel 6. Overzicht informatieverstrekking MST aan de Raad van Toezicht 21 Thema/ onderwerp Onderdeel/indicator Financiële commissie Commissie K&V Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Frequentie Vaste documenten Toezichtsrol Kwaliteit & veiligheid Klachtenrapportage X X 1x per jaar Klachtenrapportage Kwaliteitsvisitaties X X 1x per jaar Notitie RvB Prestatie-indicatoren, patiëntervaringonderzoek X X 1x per jaar (Santeon?) benchmark indicatoren CQ index X X Twee-jaarlijks Notitie RvB Qmentum/ Veiligheidssysteem X X Trimester Term rapportage Calamiteiten, IGZ, overige actualiteiten X X Elke vergadering Agendanotitie Financiële prestaties Productie- en kostenoverzichten X X Trimester Termrapportage Formatie (incl. ziekteverzuim) X X Trimester Termrapportage Investeringen X X Bij omvang Notitie RvB investering van >1,5 mln. Jaarverantwoording X X 1x per jaar Bestuursverslag, jaarrekening en -impressie Medewerkers Begroting X X 1x per jaar Begroting Financiële lange termijn planning X X Per kwartaal Integrale rapportage (incl. vastgoed) Uitkomsten medewerkertevredenheidsonderzoek Ontwikkelingen RvB/ RvT (incl. ontwikkelingen wet- & regelgeving) X 1x per 2 jaar Notitie RvB X X Naar gelang st.v.z. Notities RvB Voorstel: herijking reglementen X X X X 1x per 3 jaar Statuten, reglementen, procedures Strategie & beleid Herijking strategie 1x per 4 jaar Strategische Agenda Jaarplan X X 1x per jaar Jaarplan Realisatie doelstellingen jaarplan X X Trimester Termrapportage Risico analyses X 1x per jaar Notitie RvB Belanghebbenden Ondernemingsraad X 1x per jaar Notulen overleg Cliëntenraad X 1x per jaar Notulen overleg Bestuur vereniging medische staf X 1x per jaar Notulen overleg Externe ontwikkelingen Zelfevaluatie Maatschappelijke, politieke en andere relevante ontwikkelingen m.b.t. gezondheidszorg Evaluatieformulier obv Toolkit Toezicht Zorg X Naar gelang st.v.z. Term rapportage, jaarverantwoording, notities RvB X X 2x per jaar Evaluatieformulier Werkgeversrol Jaargesprek RvB Voorstel: 360 feedback X X 2x per jaar Doelstellingen RvB

22 22 # Samenstelling, rooster van aan- en aftreden en (neven)functies leden Raad van Toezicht In tabel 7 treft u de samenstelling en (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht aan. Tabel 7. Rooster van aan- en aftreden + (neven)functies leden Raad van Toezicht Naam Jaarbenoeming Einde 1e termijn Einde 2e termijn Prof. dr F.A. van Vught (voorzitter) (Neven) functies: q High level policy advisor, Europese Commissie q Voorzitter Netherlands House for Education and Research q Voorzitter Bestuur European Center for Strategic Management of Universities q Bestuurder European Institute of Technology Foundation q Voorzitter Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, Ministerie OCW q Lid High Council European University Institute q Lid bestuur Stichting Vrienden van MST

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Medisch Spectrum Twente. Bestuursverslag 2013

Medisch Spectrum Twente. Bestuursverslag 2013 Medisch Spectrum Twente Bestuursverslag 2013 Enschede, 28 mei 2013 Voorwoord Raad van Bestuur MST kijkt terug op een bewogen jaar met vele hoogte- maar ook dieptepunten. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Medisch Spectrum Twente. Bestuursverslag 2012

Medisch Spectrum Twente. Bestuursverslag 2012 Medisch Spectrum Twente Bestuursverslag 2012 Enschede, 31 mei 2013 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur Het nieuwe Medisch Spectrum Twente in het centrum van Enschede, krijgt snel zijn vorm. De contouren

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie