Toestemming bij third party data ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toestemming bij third party data (e-mail)"

Transcriptie

1 Toestemming bij third party data ( ) in samenwerking met DDMA Versie Deze Richtlijn geeft invulling aan de vereisten waaraan Toestemming voor het versturen van reclame moet voldoen wanneer een adverteerder reclame via verstuurt met gebruikmaking van een bestand van adressen dat niet van hem is. Deze Richtlijn is een aanvulling op de bestaande Code , in het bijzonder artikel 1.3a over Toestemming voor het versturen van ongevraagde en artikel 4, de informatie die aan de consument moet worden gegeven bij het verzamen van adressen. Deze Richtlijn is tot stand gekomen in dialoog met de toezichthouder. A. Begripsbepaling Artikel 1 In deze Richtlijn wordt verstaan onder: Reikwijdte: a. Reclame via het per aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Hieronder wordt niet verstaan het verzenden van een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden; b. Affiliatemarketing: een vorm van performance based marketing waarbij de Adverteerder gebruikmaakt van adressenbestanden van derden om Reclame via e- mail te versturen. De Adverteerder betaalt de derden (affiliates) voor elke bezoeker, lead of sale die deze reclame genereert. c. Adverteerder: degene (natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon) in wiens opdracht Reclame via is verzonden; d. Publisher: een partij die zeggenschap heeft over een bestand met ( )adressen en deze inzet om Reclame via te versturen namens Adverteerders of andere Publishers om inkomsten te genereren. De Publisher fungeert hier als uitgever. e. Affiliatenetwerk: het platform dat in Affiliatemarketing vraag en aanbod bij elkaar brengt en de transactie tussen Adverteerder en Publisher faciliteert. Via het Affiliatenetwerk koopt een Adverteerder gecentraliseerd ruimte in bij meerdere reclame s van Publishers, waarbij de Adverteerder centraal afrekent met het Affiliatenetwerk; f. Partnermail: een reclame van een Publisher met daarin reclame van derden, Adverteerders en/ of Publishers. Hiervoor ontvangt de Publisher een vergoeding, meestal in de vorm van een commissie per verkoop of per aangeleverde lead. g. Ontvanger: de persoon tot wie Reclame via is gericht; h. Spaar- en loyaltyprogramma s: Reclame via van een Publisher of Adverteerder die erop is gericht loyaal koop/open/klik-gedrag te belonen met spaarmodellen ter promotie van eigen producten en diensten of producten en diensten van aangesloten Adverteerders;

2 i. Cashbackprogramma: een concept waarbij een Publisher reclame s verstuurt met aanbiedingen van derden (Adverteerders of andere Publishers) aan Ontvangers waarbij een Ontvanger een gedeelte van het aankoopbedrag als cash back korting ontvangt. De verkoop van de betreffende producten of diensten in de gebeurt veelal door de Publisher de Adverteerders achter de aanbiedingen in de nieuwsbrief krijgen niet de beschikking krijgen over de adressen van de Ontvangers. j. Toestemming: iedere vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Ontvanger aangeeft Reclame via te willen ontvangen. k. Co-registratie/ multi-client opt-in: het proces waarmee waarbij een Ontvanger via één handeling (bijvoorbeeld één enkele vink) Toestemming geeft voor het ontvangen van Reclame via van meerdere Adverteerders; l. Label: een merk en/of bedrijfsnaam van een Adverteerder of Publisher waaronder Toestemming is verkregen voor het toesturen van Reclame via ; m. Lead: Potentiële nieuwe klant, waarvan de contactgegevens zijn verkregen met behulp van Affiliatemarketing. De Adverteerder betaalt hiervoor een vergoeding aan de Publisher. B. Informeren en Toestemming Artikel Het versturen van Reclame via mag in Affiliatemarketing uitsluitend naar Ontvangers die vooraf op basis van duidelijke en volledige informatie Toestemming hebben gegeven aan de betreffende Publisher om de s te ontvangen. Onder reclame wordt ook ideële reclame en reclame voor charitatieve doeleinden verstaan. 2.2 Toestemming om Reclame via te ontvangen dient in ieder geval vrij, specifiek en op informatie berustend te zijn. Dit betekent dat: a. de Publisher bij het verkrijgen van het adres voldoende duidelijk moet aangeven namens welke Adverteerders of categorieën van Adverteerders hij reclame zal verzenden. b. aan deze verplichting niet kan worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement. c. de Publisher in het geval van Co-registratie (of de multi-client opt-in) Toestemming kan afleiden uit één handeling van de Ontvanger voor verschillende bij naam genoemde Adverteerders of categorieën Adverteerders, of een specifiek type content (Uitgangspunt hierbij is dat de Ontvanger moet weten welke bedrijven hem met communicatie kunnen benaderen). TOELICHTING De bij Toestemming verstrekte informatie moet zodanig zijn dat Toestemming voor het gebruik van adressen door of ten behoeve van derden specifiek en op informatie berustend is. Verwijzingen bij de registratie van het adres in de vorm van nader te noemen bedrijven of zorgvuldig geselecteerde derden en/of partijen die zijn opgenomen in algemene voorwaarden of privacy statements voldoen niet aan voornoemde criteria. Op informatie berustende Toestemming impliceert ook dat de Ontvanger duidelijk geïnformeerd wordt over de uitruil die plaatsvindt bij deelname aan een enquête of promotioneel kansspel. Is het geven van Toestemming voor verplicht om te kunnen deelnemen, of moeten mensen verplicht de enquête invullen en akkoord gaan met verstrekking aan de Adverteerder van hun gegevens, dan dient dit bij de registratie duidelijk gemaakt te worden.

3 2.3 De Publisher en/of de Adverteerder zorgen voor een correct, bondig, overzichtelijk, goed leesbaar privacy statement. 2.4 a. Toestemming voor het versturen van Affiliate marketing met daarin reclame van meerdere Adverteerders kan door de Ontvanger worden gegeven aan (het label van) de Publisher en hoeft niet ook te worden gegeven aan de Adverteerders die in de Reclame zijn opgenomen. In dat geval moet het voor de Ontvanger duidelijk zijn waarvoor hij Toestemming geeft en wat hij van de s kan verwachten qua inhoud en frequentie; b. Dit geldt in ieder geval voor Spaar-, en loyaltyprogramma s en Cashback programma s waarbij het ontvangen van aanbiedingen van verschillende Adverteerders inherent is aan deelneming aan het programma. Dit geldt eveneens wanneer de Ontvanger Toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een bepaald type content. TOELICHTING Er bestaan concepten die nog het beste omschreven kunnen worden als een digitale huis-aan-huis folder. De Publisher/ uitgever stuurt de Ontvanger in deze gevallen vanuit een specifiek label reclame voor kortingen van verschillende Adverteerders. De verkoop van de betreffende producten of diensten in de gebeurt door de Publisher. Denk bijvoorbeeld aan een hotelvergelijkingssite, of een nieuwsbrief van Groupon. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de Adverteerders achter de aanbiedingen in de nieuwsbrief niet de beschikking krijgen over de adressen van de Ontvangers. Bij deze digitale huis-aan-huis folders is het de Ontvanger duidelijk wat hij kan verwachten: kortingen e.d. van allerhande Adverteerders, die gemeen hebben dat zij relevant voor het programma. Deze concepten kunnen zich eveneens richten op een bepaald onderwerp (mode, automotive). De Adverteerders die hierin zijn opgenomen, hebben in de ogen van de Publisher een link met dit onderwerp. Indien een Ontvanger zich afmeldt bij de betreffende Publishers, ontvangt hij de Reclame via niet meer en is hij ervan verzekerd dat zijn adres niet is verstrekt aan deze Adverteerders of andere derden. In dit geval is het voldoende als de Ontvanger zich aan- en afmeldt bij de Publisher. Voorbeelden van digitale huis-aan-huis folders:

4 2.5 Publishers mogen het meedingen naar een prijs, het leveren van een product of dienst of van een andere tegenprestatie afhankelijk maken van het verkrijgen van Toestemming(en) voor het ontvangen van reclame , mits die Toestemming voldoet aan deze Richtlijn en de wet. 2.6 TOELICHTING De definitie van Toestemming schrijft voor dat sprake moet zijn van een vrije wilsuiting. De consument moet met andere woorden keuzevrijheid hebben. De gevolgen van geen Toestemming geven mogen niet zo zwaar wegen dat deze de keuzevrijheid van de consument ondermijnen. Ook als een Ontvanger verplicht Toestemming moet geven voor het ontvangen van reclame via om te kunnen deelnemen aan een prijsvraag of een proefabonnement te kunnen aanvragen, kan er sprake zijn van vrije Toestemming. De gevolgen van het niet geven van Toestemming zijn in dit geval niet zo zwaar dat zij de keuzevrijheid van de consument ondermijnen. a. Toestemming voor het versturen van Affiliate marketing reclame (Partnermail) van verschillende Publishers kan niet verkregen worden via Coregistratie. Datzelfde geldt voor Toestemming voor het versturen van Affiliate marketing reclame vanuit een ander Label van eenzelfde Publisher; b. Dergelijke Toestemming kan alleen worden verkregen door een aparte actieve handeling (vink) van de Ontvanger en verder dient te voldoen aan de overige vereisten in deze Richtlijn. TOELICHTING De Publisher en Adverteerder moeten ervoor zorgen dat indien met één handeling (vink) Toestemming wordt gevraagd voor het versturen van reclame door meerdere (categorieën) Adverteerders, deze Toestemming voldoet aan het criterium specifiek. Dit betekent dat het niet is toegestaan om in één Toestemmingsvraag andere Publishers op te nemen Partnermail te versturen namens zichzelf of Adverteerders die deelnemen aan het betreffende concept. De Publisher mag ook geen eigen andere labels opnemen als via deze labels Partnermail wordt verstuurd. De Toestemming is dan onvoldoende specifiek. Toestemming voor Affiliate marketing van andere publishers of andere labels van de Publisher van waaruit Partnermail wordt verstuurd, moeten via een aparte Toestemming (handeling) verkregen worden. C. Bewijslast Toestemming Artikel De Adverteerder en de Publisher moeten ten aanzien van iedere Ontvanger kunnen aantonen dat Toestemming is verkregen, en waarvoor, hoe en wanneer die werd verkregen. Dat houdt in dat op voldoende integere wijze kan worden aangetoond op welk tijdstip, vanuit welke URL en op basis van welke registratietekst Toestemming is verkregen en welke privacy statement de Publisher op dat moment hanteerde. a. De Publisher dient ervoor te zorgen dat de Adverteerder en het Affiliatenetwerk desgevraagd op werkbare wijze de beschikking krijgt over het nodige bewijs van de verkregen Toestemming voor alle door Publisher of namens Adverteerder verstuurde reclame ; b. Dit betekent in ieder geval dat de Publisher het bewijs van de verkregen Toestemming dient te bewaren tot 60 maanden nadat: de Ontvanger zich heeft afgemeld, of de Toestemming zijn geldigheid heeft verloren, bijvoorbeeld omdat de campagne is afgelopen of omdat de Toestemming toezag op éénmalig en en/of bellen (gevraagde communicatie).

5 3.2 a. De Adverteerder dient zich ten minste te vergewissen van de registratietekst op basis waarvan de Publisher Toestemming heeft verkregen en de overige informatie die aan de Ontvanger is gegeven (bijvoorbeeld in een privacy statement) ten tijde van zijn registratie. b. De Adverteerder dient in zijn overeenkomst met de Publisher of het Affiliatenetwerk waarborgen op te nemen ten aanzien van compliance, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de Toestemming, door controlemogelijkheden op te nemen en concrete afspraken te maken over klachtenmonitoring. TOELICHTING De toezichthouder benadrukt de individuele verantwoordelijkheid van alle partijen in het affiliate marketing landschap. Zij zijn elk medeverantwoordelijk voor het verzenden van Reclame via en eventuele overeenkomsten waarin aansprakelijkheid contractueel wordt geregeld doen hier niets aan af. Desgevraagd dient elke partij in de keten individuele Toestemming aannemelijk te kunnen maken. D. Afmelden Artikel 4 De Publisher dient er zorg voor te dragen dat de Ontvanger zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze af kan melden voor het gebruik van zijn adres voor reclame via . Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De Publisher draagt er zorg voor dat elk verzoek op deze wijze gedaan, onverwijld wordt ingewilligd. De Ontvanger dient de mogelijkheid te hebben om de in dit artikel genoemde afmelding in ieder geval te doen voor het label, product of dienst ten behoeve waarvan het adres verzameld is. Een afmelding mag betrekking hebben op meerdere of alle labels, producten of diensten. E. Werving van Telemarketing Leads via Affiliatemarketing Artikel 5 In deze code wordt verstaan onder: Telemarketing: het planmatig en systematisch gebruikmaken van het telefoongesprek om ongevraagd aan consumenten goederen, diensten of denkbeelden aan te prijzen; hieronder wordt mede verstaan het vragen van diensten. Hieronder wordt echter niet verstaan het gebruik van het telefoongesprek voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden; Gevraagde oproep: een gesprek met commercieel, charitatief of ideëel oogpunt waarom de consument zelf ondubbelzinnig en uitdrukkelijk heeft verzocht. Artikel 6 a. Het via Co-registratie Toestemming vragen voor het ontvangen van reclame én het afleiden van een Gevraagde oproep voor telemarketing, is niet toegestaan. Dergelijke Toestemming is onvoldoende specifiek. b. Toestemming dient in dit geval te worden verkregen door aparte Toestemming(en) of akkoord voor dergelijke andere elementen.

6 TOELICHTING Indien een consument ondubbelzinnig en op eigen initiatief verzoekt om communicatie, hoeft volgens ACM niet ontdubbeld te worden met het Bel-me-niet Register, omdat er dan sprake is van gevraagde communicatie. Dit betekent allereerst dat de vraag niet verstopt mag worden, zoals bijvoorbeeld in algemene voorwaarden of een privacy statement. De consument moet weten waar hij aan toe is. Deze vraag kan ook voor meerdere producten en Adverteerders worden gesteld, maar dan moet de consument per Adverteerder kunnen aangeven of hij wel of niet gebeld wil worden. Ook hier moet het voor de consument direct duidelijk zijn tegen wie en tegen wat hij ja zegt. Hij mag dan éénmalig gebeld worden. Indien Toestemming voor het versturen van van Adverteerders door een Publisher gecombineerd wordt een dergelijke vraag, is er geen sprake van een Gevraagde oproep en dienen de verkregen telefoonnummers door de Publisher of betreffende Adverteerder ontdubbeld te worden met het Bel-me-niet register. Van een gevraagde oproep is volgens ACM sprake als er duidelijk en helder gecommuniceerd wordt over de aanbieder, het aanbod, het kanaal en de frequentie, bijvoorbeeld zo: 0 Bel mij eenmalig met een aantrekkelijk aanbod voor mobiele telefoniedienst X van Telecomorganisatie X. Let wel: actief aanvinken (m.a.w. dit vakje mag niet alvast aangevinkt staan)

7 Bijlage 1: Voorbeelden Onderstaande voorbeelden zijn fictief. Indien er een bestaande Adverteerder wordt genoemd, is dit ter illustratie van het voorbeeld en wil dit niet betekenen dat de Adverteerder op deze manier Leads werft. A. Toestemming co-registratie i. Goed voorbeeld: Vul je gegevens in om verder te gaan! Geslacht O man O vrouw Voornaam. Tussenvoegsel Achternaam. Geboortedag dd/mm/jjjj Postcode huisnummer.. . O Ik schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Adverteerder a, Adverteerder b en Adverteerder c. O Ik schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief van autoentoebehoren.nl met aanbiedingen en kortingen van Adverteerders uit de automotive industrie. O Ik schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief van modemeisje.nl met winacties, kortingscodes, webshop tips en de laatste trends op het gebied van mode. In bovenstaand voorbeeld wordt in de eerste vink door middel van co-registratie Toestemming gevraagd voor drie specifieke Adverteerders. Zij maken in hun nieuwsbrief reclame voor producten en diensten die zij zelf aanbieden en verkopen. Indien de consument met zijn muis over deze Adverteerders gaat, krijgt hij een het voorbeeld van de betreffende nieuwsbrief te zien:

8 Door de Adverteerders specifiek te benoemen, alsmede de frequentie van de e- mailnieuwsbrieven en een voorbeeld van de nieuwsbrieven te tonen, is de Ontvanger in staat specifieke en geïnformeerde Toestemming te geven. Door middel van een tweede en derde vink wordt apart Toestemming gevraagd voor respectievelijk een nieuwsbrief van een Publisher die reclame van Adverteerders uit de automotive industrie bevat en voor een Publisher die een nieuwsbrief uitstuurt met aanbiedingen e.d. op het gebied van mode. Omdat deze Pulisher s advertenties van derden bevatten dient voor deze beide concepten apart Toestemming te worden gevraagd. Bovendien moet de Ontvanger geïnformeerd worden over wat hij kan verwachten. Daarom dient de frequentie genoemd te worden, alsmede de categorie Adverteerders waarvan reclame is opgenomen in de nieuwsbrief. Door middel van een mouse-over kan de Ontvanger zien wat hij kan verwachten, op de volgende wijze:

9 Het voorbeeld op de vorige pagina betreft een voetbalvereniging. Deze vereniging is tevens Publisher en heeft verschillende nieuwsbrieven bestemd voor haar leden. Let op! Bovenstaande voorbeelden illustreren een juiste manier van Toestemming geven voor Affiliate marketing reclame . Indien de partijen ook andere gegevens verwerken (naam, adres, woonplaats, aankoop- en contacthistorie) dient hier ook over geïnformeerd te worden. ii. Fout voorbeeld: ja, ik meld me aan bij heelveelkorting.com! inschrijven is gratis Ontvang een aanmeldbonus Verdien geld met het lezen van mails, het invullen van enquêtes en online shoppen. Ja! Ik wil deelnemen en winnen en ik geeft Toestemming aan de sponsors om mij per post, sms, telefoon en/of te benaderen met aanbiedingen (incl. aanbiedingen van derden). Vergelijkingssite bespaaropenergie.nl mag mij eenmalig benaderen met een telefonische aanbieding. Ik kan ook door loterij x eenmalig telefonisch benaderd worden m.b.t. een gratis lot en een leuke aanbieding. Wanneer u uw gegevens invult, gaat u akkoord met het privacy statement en geeft u aan dat u per en telefoon benaderd wenst te worden door de deelnemende Adverteerders voor commerciële aanbiedingen. Indien men in bovenstaande concepten op de link sponsoren, privacy statement of deelnemende bedrijven ziet men de volgende informatie: De geselecteerde bedrijven bestaan uit: Adverteerder a, Adverteerder b, Adverteerder c, Adverteerder d, enquêteconcept van Publisher a, enquêteconcept van Publisher b, enquêteconcept van Publisher c, enquêteconcept van Publisher d en mogelijke andere derden. Deze Toestemming is niet geïnformeerd en specifiek. De Ontvanger gaat hier akkoord met de toezending van door alle partijen uit het privacy statement, inclusief publishers en andere Adverteerders. Hij geeft in ieder geval aan dat negen bedrijven en mogelijke anderen hem mogen mailen. Hij kan op basis van deze informatie niet inschatten hoeveel s, van welke Adverteerders hij met welke frequentie mail ontvangt. Ook wanneer alle derden genoemd worden in de Toestemming, kan deze nog te breed geformuleerd zijn en dus niet specifiek. In het voorbeeld hieronder kan de consument ook niet logischerwijs inschatten van hoeveel partijen hij welke soort e- mail ontvangt: Ja ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord met de spelvoorwaarden en de privacyverklaring die beschrijft hoe mijn persoonsgegevens worden verwerkt. In het bijzonder stem ik ermee in dat ik door de volgende partijen per mail benaderd kan worden voor de meest uiteenlopende onderwerpen. i)organisatie A mag mij zowel eigen reclame uitingen en aanbiedingen versturen, als ook die namens door haar geselecteerde Adverteerders op het gebied van e-commerce, financieel, reizen, telecom, energie, lead-generation, goede doelen, entertainment, dagacties, abonnementen en loterijen. Daarnaast mag ik benaderd worden door de sponsors (vergelijkingssite x, vakantieaanbieder y en vrouwenblad z) van deze actie die mij hun eigen reclame-uitingen en aanbiedingen kunnen sturen, alsmede die van de door hen geselecteerde Adverteerders op de gebieden zoals hierboven vermeld.

10 B. Toestemming cashback of spaarprogramma s Goede voorbeelden Bovenstaande voorbeelden zijn de registratiepagina s van zogenaamde Cashbackprogramma s. Een digitale huis-aan-huis folder met aanbiedingen. De Ontvanger wordt geïnformeerd over het soort dat hij kan ontvangen, met concrete voorbeelden en de frequentie. Hij wordt tevens geïnformeerd over de partijen die zijn aangesloten of het thema van de (bijvoorbeeld mode). Bij deze programma s worden de adressen niet aan derde partijen verstrekt.

11 C. Het invullen van een adres afhankelijk maken van het meedingen naar een prijs of proeflidmaatschap. Goed voorbeeld 0 Ja, ik ontvang een half jaar gratis en vrijblijvend het magazine De bezige bij* Voorletters Naam m/v Adres.. Telefoonnummer .. *Ik ga ermee akkoord dat Stichting de Blije Bij mij per benadert met giftverzoeken en andere aanbiedingen en mij op de hoogte houdt van hun activiteiten en fondsenwerving. Ik kan mij ieder desgewenst moment afmelden voor deze .

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Folder Standpunt Telemarketing in het kort

Folder Standpunt Telemarketing in het kort Folder Standpunt Telemarketing in het kort De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Om consumenten te beschermen controleert

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case Voorstellen Alida van Kempen Online sinds 1996 Werkzaam in online marketing sinds 2001 Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 Senior Account Manager Ematters Agenda Voorstellen Bureau en Wetgeving

Nadere informatie

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy 09 compliance Compliance Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

Privacyreglement Earn4Learning

Privacyreglement Earn4Learning Privacyreglement Earn4Learning Dit privacyreglement betreft de informatie, verzameld op de website(s) van WHNEarn4Learning B.V. en WHN Concepts B.V., postadres: postbus 5033, 3502 JA Utrecht, ( verder

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing OPTA, juni 2009 Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Team communicatie Bulkmailprotocol

Team communicatie Bulkmailprotocol Team communicatie Bulkmailprotocol Soms wil je groepen scouts tegelijkertijd bereiken, bijvoorbeeld om een activiteit onder de aandacht te brengen of om leden te voorzien van belangrijke informatie. Alle

Nadere informatie

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper  marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper E-mailmarketing als verkoopkanaal Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd.

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd. CODE LISTBROKING Artikel 1: inleiding. De listbrokers die lid zijn van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) hebben in aansluiting op de bestaande codes en regelingen van de associatie die zij

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling Regeling van de Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G Code voor reclame-uitingen die kennelijk geheel of gedeeltelijk tot kinderen en minderjarigen/jeugdigen worden gericht. Preambule De wijze waarop kinderen en minderjarigen/jeugdigen

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOO HAH

PRIVACY STATEMENT WOO HAH PRIVACY STATEMENT WOO HAH In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts A Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Mailings en afmeldingsmogelijkheden

Mailings en afmeldingsmogelijkheden Mailings en afmeldingsmogelijkheden Whitepaper ten behoeve van vernieuwde wetgeving OTYS Recruiting Technology, 17 september 2009 Inhoud Nieuwe wetgeving voor zakelijke e-mail... 2 OTYS Mailingsmogelijkheden...

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit handboek

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

Randvoorwaarden Privacy & Security

Randvoorwaarden Privacy & Security Randvoorwaarden Privacy & Security Iris Koetsenruijter 17 juni 2015 Wet bescherming persoonsgegevens 2 Wat is een persoonsgegeven? Artikel 1 sub a Wbp: persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

Reglement Privacy PZO. 1 Algemeen

Reglement Privacy PZO. 1 Algemeen Reglement Privacy PZO 1 Algemeen Artikel 1: Definities en begrippen: In het kader van dit reglement wordt verstaan onder: a. PZO : de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers. b. database : de aan

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 Inhoud: Pag 1-4: Actievoorwaarden consument Pag 5-6 : Actievoorwaarden installateur Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 De campagne De Vaillant Voordeelweken is

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment 2015

Mantelzorgcompliment 2015 Mantelzorgcompliment 2015 Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS / 39121 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Ondergetekende zorgvrager verzoekt door middel

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 14857 1 oktober 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 september 2009, nr. WJZ / 9167013,

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database Algemeen Artikel 1 Definities en begrippen In het kader van dit reglement wordt verstaan onder: Stipezo: Database: Registratie: Geregistreerde: Geregistreerde gegevens: Website: Stipezo-lid: Categorie:

Nadere informatie

MARKETING EN INTERNET

MARKETING EN INTERNET MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema 19-11-2014 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops) Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE Versie 1.00 3 juli 2017 Wanneer burgers op zoek zijn naar informatie over hoe de gemeente met privacy omgaat gaan ze meestal naar de privacyverklaring

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

mprivacy Handleiding mprivacy: de advertising-id

mprivacy Handleiding mprivacy: de advertising-id mprivacy Handleiding mprivacy: de advertising-id Hier vind je een handleiding voor het vragen van toestemming voor het uitlezen en gebruiken van de advertising-id. Onderstaande tekst voldoet volgens de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Wat zegt het CBP nu eigenlijk? 4 3 Wat staat er in de voorgestelde wetswijziging? 5 3.1 Nieuwe uitzonderingen 6 3.2 Tracking cookies

Nadere informatie

U bent: Degene die deelneemt aan de actie De Alles Onder Één Dak Check.

U bent: Degene die deelneemt aan de actie De Alles Onder Één Dak Check. Actievoorwaarden De Alles Onder Één Dak Check Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de actie De Alles Onder Één Dak Check van Centraal Beheer Achmea. Wij hebben deze voorwaarden vastgesteld in Apeldoorn

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die interactieve media inzetten binnen

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING

PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie