HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410"

Transcriptie

1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/ HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 GEGEVENSSTROOM TUSSEN VI EN SVF VIA HET NETWERK M.B.T. DE VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN ZELFSTANDIGE IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN EINDE WACHTTIJD VERZEKERBAARHEID Referentie : R2/R2/ Auteur : Marc StockxGhis Vanderheyden Type document : Gebruikershandleiding Datum : /10/2013 Versie :

2 Inhoud I. INLEIDING I.A. STATUS VAN DIT WERKDOCUMENT I.B. DOEL VAN GEGEVENSSTROOM L Vaststellen van het recht op uitkeringen Wetgeving terzake : De behoeften van de VI : Voorbeeld Meewerkende echtgenote Uitbreiding naar gezondheidszorg I.C. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE CONSULTATIE L410 DOOR DE VI I.D. INHOUD VAN DE VOLGENDE HOOFDSTUKKEN II. ALGEMEEN OPZET VAN DE GEGEVENSSTROOM L II.A. OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG II.B. BEPALING VAN HET ANTWOORD III. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN VOORLEGGING VAN DE VI 1413 IV. VOORBEELD VAN VOORLEGGING V. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN ANTWOORD V.A. INLEIDING Definitief antwoord van de KSZ Tussentijds antwoord Negatieve definitieve antwoorden van het RSVZ (en de sociale verzekeringsfondsen) inleiding voorbeeld Analyse van het record Tussentijds antwoord (MFI) van het RSVZ Inleiding Voorbeeld Analyse van het record V.B. PREFIX A V.C. GEGEVENSGEDEELTE IN IN-HOUSE FORMAAT V.C.1. N000, slaging-stroom E V.C.2. L410, slaging_stroom A, variante, vast formaat VI. VOORBEELDEN VAN ANTWOORD VI.A. VOORBEELD 1 : ANTWOORD N000 VAN KSZ NAAR NIC VI.A.1. Prefix-gedeelte VI.A.2. Gegevensgedeelte VI.B. VOORBEELD 2 : ANTWOORD N001 VAN HET SVF OF RSVZ NAAR KSZ VI.B.1. Prefix-gedeelte VI.B.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) VI.C. VOORBEELD 4 : ANTWOORD N001 TUSSENTIJDS ANTWOORD VAN HET RSVZ VI.C.1. Prefix-gedeelte VI.D.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) VI.D. VOORBEELD 5: ANTWOORD L410 MET DE GEVRAAGDE GEGEVENS VI.D.1. Prefix-gedeelte VI.D.2. Gegevensgedeelte in IHFN VII. LIJSTEN MET RETURNCODES VIII. BIJLAGE 1: CODE BIJDRAGETOESTAND IX. BIJLAGE 2 : ZIV-CODE

3 Versie Datum Verspreiding Wijzigingen t.a.v. de vorige versie Voorlegging aan de Eerste ontwerp gebaseerd op: werkgroep Bz2 - Nota B.Z. 2000/22 van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van 30 oktober en van het werkdocument van mevrouw Cools (RSVZ) van 16 november 2000, kenmerk AC/ , m.b.t. Opvragen bijdragesituatie bij Sociale verzekeringsfondsen (SVF en) bij arbeidsongeschiktheid, 3 pp. - Mail van van mevrouw Cools (RSVZ) met Voorstel van codes - Bespreking met collega Leo Van Broekhoven (KSZ) - Voorlegging werkdocument aan mevrouw Voorgelegd aan de werkgroep Bz2 in de vergadering van Voor te leggen aan de werkgroep op Cools (RSVZ) - Aanpassingen door A. Cools - Aanbrengen verbeteringen; - 2 jaar mutatieberichten na datum waarop VI consulteert; - Mail van de heer Huybrechs (LCM) dd met werkdocument over toelaatbaarheidsvoorwaarden Bemerkingen van de heer Hautekeete (LOZ) in zijn mail van Aanpassingen na de vergadering van Voor te leggen in de plenaire werkgroep van Aanpassingen na deblokkeringsvergadering van februari Reeks bemerkingen van de heer P. Mylle (RSVZ) Definitieve versie - Bemerkingen G. Hautekeete (LOZ) - Bemerkingen M. De Wilde (RIZIV) Definitieve versie - aanvullingen A. Cools (RSVZ) Definitieve versie - verbetering in prefix L410 nl. O0L i.p.v. D0L Idem - toevoegen maximale consultatieperiode Idem - toevoegen returncode als maximale consultatieperiode wordt overschreden Idem - Toevoegen returncode RSVZ Idem - toevoegen returncode NA Idem - Integratie van beide vorige versies. Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm Formatted: Bullets and Numbering 3

4 - Correctie omschrijving bijdrage code 16 4

5 I. Inleiding I.A. Status van dit werkdocument Voorliggend werkdocument zal een synthesedocument zijn waarin alle werkafspraken m.b.t. het elektronisch bericht Gegevenstroom tussen VI en SVF en via het netwerk m.b.t. de verzekerbaarheidsgegevens van een zelfstandige in geval van arbeidsongeschiktheid en einde wachttijd verzekerbaarheid zullen worden geïnventariseerd. Het document zal voortdurend worden bijgewerkt en geactualiseerd in de werkgroep. De instellingen die het document goedkeuren in de werkgroep, gaan tegelijkertijd het engagement aan om het bericht volgens de vermelde modaliteiten te verwerken. Eens het document definitief wordt goedgekeurd door de werkgroep zal het als basis dienen voor de aanvraag tot machtiging aan het Toezichtscomité namens de werkgroep. Indien u bemerkingen of suggesties hebt m.b.t. deze documentatie, mag u contact opnemen met : Marc StockxGhis Vanderheyden, Adjunct-adviseur, tel.: 02/ fax.: 02/

6 I.B. Doel van gegevensstroom L410 Vaststellen van het recht op uitkeringen 1. Wetgeving terzake : Op 26 mei 2000 besliste de Ministerraad, de niet vergoedbare periode voor de zelfstandigen, van toepassing bij het begin van de arbeidsongeschiktheid, te verkorten van drie maanden tot één maand. Voor de uitvoering van de maatregel werd als datum vooropgesteld. Deze beslissingen zijn opgenomen in het Koninklijk besluit van 15 januari 2001 (BS van 31/01/2001) De termijn van aangifte van arbeidsongeschiktheid wordt teruggebracht van 60 dagen op 28 dagen. In geval van niet tijdige aangifte gaat het recht op uitkeringen in, de dag na die waarop de verklaring van arbeidsongeschiktheid is toegestuurd, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of is afgegeven aan de adviserend geneesheer. Een tijdvak van arbeidsongeschiktheid begint pas wanneer de gerechtigde zijn arbeidsongeschiktheid liet vaststellen. Hiertoe zendt hij binnen de 28 dagen aan de adviserend geneesheer van zijn VI het formulier "verklaring van arbeidsongeschiktheid" (Omzendbrief V.I. nr.2001/76-481/64 - van 9 februari 2001). Zodra de adviserend geneesheer de "verklaring van arbeidsongeschiktheid" heeft ontvangen, zendt hij aan de gerechtigde het "inlichtingsblad voor de berekening van de uitkeringen" en de "vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit van de zelfstandige". De gerechtigde moet beide ingevulde documenten zo snel mogelijk aan de VI terugsturen. De adviserend geneesheer of de geneesheer-inspecteur neemt zijn beslissing op basis van de gegevens, vervat in de "verklaring van arbeidsongeschiktheid" en in de "vragenlijst". De geneesheer kan aan het RSVZ vragen een onderzoek te doen aangaande de beroepsactiviteiten van de gerechtigde. Dit onderzoek gebeurt middels het "enquêteverslag RSVZ betreffende de beroepsactiviteit" (omzendbrief V.I. nr.2001/ /65 - van 13 maart 2001), dat dezelfde rubrieken bevat als de vragenlijst. Het enquêteverslag kan evenwel ook op eigen initiatief door het RSVZ worden overgemaakt aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. Het RSVZ wordt immers op de hoogte gebracht van de beslissing omtrent de staat van arbeidsongeschiktheid, en ontvangt eveneens kopie van de ingevulde vragenlijst. De arbeidsongeschikte zelfstandige is maar uitkeringsgerechtigd indien hij/zij in orde is met de bijdragebetaling voor het tweede en het derde kwartaal dat voorafgaat aan dat waarin de arbeidsongeschiktheid aanvangt (artikel 17, 2 KB 20/07/1971). 6

7 2. De behoeften van de VI : De NIC-commissies ledenbeheer en uitkeringen maakten de volgende analyse: Om in aanmerking te komen voor het recht op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, moet een zelfstandige voldoen aan bepaalde voorwaarden: 1. een wachttijd van zes maanden (= 2 kwartalen) hebben volbracht: recht in het kwartaal dat volgt op het einde van de wachttijd; OF 2. vrijgesteld zijn van wachttijd: recht in het kwartaal waarin de hoedanigheid van gerechtigde is verworven én in het kwartaal volgend; EN 3. verlenging van recht mits bewijs over het 2 e en 3 e kwartaal voorafgaand aan de aanvangsdag van de arbeidsongeschiktheid; EN 4. geen onderbreking van meer dan dertig dagen tussen de aanvangsdag van de arbeidsongeschiktheid en de laatste periode waarop het behoud van de hoedanigheid als gerechtigde zelfstandige bewezen werd. Voorwaarde : (1 of 2) Artikel 14 tot 18 van het KB van houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen. Voorbeeld Een zelfstandige wordt arbeidsongeschikt op Nodige gegevens indien een nieuwe wachttijd dient te worden bewezen: - bewijs SVF voor 3 e en 4 e kwartaal 2001 (tijdvak van wachttijd); - bewijs SVF voor 1 e kwartaal 2002 (geen onderbreking van meer dan 30 dagen). 2. Nodige gegevens indien inschrijving als zelfstandige met vrijstelling van wachttijd : - bewijs SVF voor 2 e en 3 e kwartaal 2001 (2 e en 3 e kwartaal voorafgaand); - bewijs SVF voor 1 e kwartaal 2002 (geen onderbreking van meer dan 30 dagen). Uit voorgaand voorbeeld blijkt duidelijk dat het gebeurt dat er gegevens over meerdere kwartalen, in casu maximaal 4 (lopende kwartaal en de drie daaraan voorafgaande) noodzakelijk blijken voor de bepaling van het potentiële recht op uitkeringen voor een gerechtigde zelfstandige. 7

8 In de werkvergadering van 15/02/2002 werd beslist dat in het kader van dit project - de bijdragetoestand van het kwartaal waarin het risico zich voordoet niet dient meegedeeld te worden; men kan volstaan met de notie al dan niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen (onder de vorm van een ZIV-code). Aldus wordt afgesproken dat de VI een vraag stellen voor 4 kwartalen : het kwartaal waarin het risico zich voordoet en de drie daaraan voorafgaande. 8

9 De VI hebben 4 kwartalen nodig De VI wensen in de vraag het kwartaal waarin het risico zich voordoet aan te geven. Vervolgens worden in het antwoord, de gegevens meegedeeld van het kwartaal waarin het risico zich voordoet, als de gegevens beschikbaar zijn, plus van de drie voorafgaande kwartalen. Meewerkende echtgenote Bewijs van 12 maanden : bijdragebon + 4 kwartalen moet voldoende zijn. Bewijs van 24 maanden aansluiting : verklaring SVF blijft onmisbaar. Deze verklaring zal enkel gevraagd worden als de meewerkende echtgenote arbeidsongeschikt wordt in het tweede jaar van aansluiting. In de volgende jaren kan men via de bijdragebons de twee jaren aansluiting controleren. Uitbreiding naar gezondheidszorg De VI vragen om deze stroom ook te gebruiken ter staving van het bewijs van wachttijd voor het recht op gezondheidszorg bij herinschrijving: twee kwartalen aangeduid door de VI. De stroom uitgewerkt voor de sector uitkeringen bevat al de nodige informatie voor de sector gezondheidszorg. Artikel 39 van het KB van houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Artikel 130, 1 van het KB van tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli In een aantal gevallen kan de mutualiteit de noodzakelijke informatie mbt de bijdragetoestand van betrokkene reeds putten uit de bestaande stroom A908 van de bijdragebons en wel in de volgende gevallen : kwartaal arbeidsongeschiktheid (AO) Referteperiode bijdragesituatie eerste kwartaal van jaar X tweede en derde kwartaal van jaar X-1 tweede kwartaal van jaar X derde en vierde kwartaal van jaar X-1 Men kan er echter niet van uit gaan dat tijdens het eerste trimester van het jaar de gegevens van de bijdragebons van het vorige jaar reeds beschikbaar zijn in het ziekenfonds. Het huidige circuit bijdragebons is reeds zeer snel, maar toch zullen de VI nog bijkomende vragen moeten stellen (zie verder). Indien (nog) geen bijdragebon werd afgeleverd of indien de arbeidsongeschiktheid zich situeert tijdens het derde of vierde kwartaal van een jaar X, dient de verzekeringsinstelling bij het SVF recentere gegevens op te vragen. De implementatie van een dergelijke elektronische vraag- en antwoord-stroom met als 9

10 werknaam L410 komt verder aan bod in voorliggend document. 10

11 I.C. Schematische voorstelling van de Consultatie L410 door de VI VI SVF VI VI NIC Sectoriëel verwijzingsrepertorium Voorlegging antwoord van KSZ KSZ Verwijzingsrepertorium Voorlegging RSVZ SVF SVF SVF = Sociaal verzekeringsfonds I.D. Inhoud van de volgende hoofdstukken In hoofdstuk II wordt het algemeen opzet van de gegevensstroom L410 voorgesteld. In hoofdstuk III wordt de structuur voorgesteld van de voorleggingen. De voorbeelden van hoofdstuk IV verduidelijken dit. De structuur van de antwoorden wordt weergegeven in hoofdstuk V, met voorbeelden in hoofdstuk VI. Hoofdstuk VII omvat de lijst met returncodes. In hoofdstuk VIII volgt de Bijlage 1: code bijdragetoestand. Hoofdstuk IX tenslotte bevat Bijlage 2 met de ZIVcodes. 11

12 II. Algemeen opzet van de gegevensstroom L410 II.A. Omschrijving van de vraag De VI s zullen slechts de SVF en kunnen ondervragen voor personen voor wie zij voorafgaandelijk een dossier hebben geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank met de hoedanigheidscode De VI s worden geïdentificeerd als sector 011 type instelling 001. Zij zullen de databanken van de SVF en consulteren geïdentificeerd als sector 015 type instelling 001 voor de dossiers geïdentificeerd met de hoedanigheidscodes De vraag bevat slechts een prefix in vaste structuur zonder gegevensgedeelte. De vraag wordt steeds gesteld op basis van een INSZ-nummer. In het prefixgedeelte van de vraag (periode bericht) kan worden aangeduid voor welke periode gegevens worden opgevraagd. De VI zullen een vraag stellen voor 4 kwartalen te weten : in chronologische volgorde: het derde, tweede en eerste kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van arbeidsongeschiktheid plus het kwartaal waarin het risico zich voordoet. Deze 4 kwartalen vormen steeds een aaneengesloten gesloten periode; desgevallend kan deze periode wel jaaroverschrijdend zijn. Wanneer de VI een vraag stellen aan de SVF en wensen zij binnen de 48 uur antwoord te ontvangen. Bij de SVF is evenwel een manuele interventie vereist. Dat heeft als gevolg dat een volledig interactief verlopend circuit onmogelijk is. De VI zullen hun vraag daarom online verzenden via het primair netwerk tot aan het RSVZ. Het RSVZ zal vervolgens dagelijks via mailbox deze vragen routeren naar het betrokken SVF. Aangezien het SVF slechts in uitgesteld relais zal antwoorden, zal het RSVZ online een tussentijds antwoord genereren dat zegt: tijdslimiet overschreden en het antwoord volgt via de mailbox. Dit zal als voordeel hebben dat de VI weten dat de vraag naar het SVF werd gestuurd. Vervolgens zal het antwoord in uitgesteld relais worden teruggestuurd. De SVF en zullen trachten dit antwoord binnen maximaal 5 dagen over te maken aan het RSVZ. In geval een persoon gekend is bij meerdere SVF en zal de vraag worden doorgestuurd door het RSVZ naar alle SVF en waar de betrokkene was of is aangesloten. Het RSVZ zal de antwoorden bundelen in één antwoord aan de VI. 1 HC 001 betekent alle dossiers voor wie de VI een dossier gezondheidszorgen hebben; zelfs voor die personen die niet noodzakelijk in regel zijn. Tegen 2002 zullen de VI dossiers integreren in functie van het project Multifunctionele aangifte meer bepaald met de hoedanigheidscode 002 = een dossier uitkeringen (al dan niet actief). De gegevensstroom L410 wordt precies in het leven geroepen om de uitkeringen te regelen, m.a.w. er zal altijd geconsulteerd worden met hoedanigheidscode 001; achteraf kunnen deze dossiers geïntegreerd worden met hoedanigheidscode Bij de sector zelftstandigen betekent de hoedanigheidscode 002 = rechthebbende in het sociaal statuut der zelfstandigen. 12

13 Het RSVZ gaat zoals vermeld dus het engagement aan om de van de KSZ ontvangen vragen in batch door te sturen naar het SVF, maar wat als het SVF niet antwoordt? Er wordt afgesproken dat de VI dan telefonisch contact zullen opnemen met Mevrouw Cools (RSVZ) in geval van vermoedelijk technisch probleem; anders rechtstreeks met het SVF (dat ze kennen via het Inlichtingenblad) en een papieren attest zullen opvragen. Ook in de programmatie zelf is er een veiligheid ingebouwd. Wanneer een SVF na 10 dagen nog steeds geen antwoord heeft gegeven stuurt het RSVZ een definitief antwoord slagingsstoom E naar VI én SVF. Door dit "signaal" moet men niet dagelijks de vragen en/of antwoorden manueel opvolgen en kan er door beide partijen vlugger ingegrepen worden. Jaarlijks kan vervolgens geëvalueerd worden hoeveel papieren attesten nog werden verwerkt, opdat ook deze laatste papieren attesten kunnen worden vervangen door elektronische berichten. II.B. Bepaling van het antwoord De vraag zal eerst de gebruikelijke syntax- en veiligheidscontroles doorlopen. Daarna wordt een specifieke toepassing opgeroepen die nagaat of deze sector dit formulier L410 naar de KSZ mag toesturen voor de opgegeven hoedanigheidscodes. In overeenstemming met de beslissing van het Toezichtscomité wordt - voorafgaand aan de behandeling van de vraag - gecontroleerd of er een integratie-controle nodig is of niet. Er wordt hier verondersteld dat er een integratiecontrole zowel voor de bestemmeling als voor de verzender van het bericht zal nodig zijn. Het antwoord zal in IHFN-formaat zijn. 13

14 III. Algemene beschrijving van de zones in een voorlegging van de VI De voorlegging bestaat in een standaard A1-prefix, gevolgd door een gegevensgedeelte. We overlopen eerst de zones van de prefix van de voorleggingen van formulier L410 : - Constante : waarde X25T on-line voorleggingen in test, X25P voor on-linevoorleggingen in productie, en TAPE voor mailbox-voorleggingen. Mailbox-voorleggingen in test kunnen worden overgemaakt met een ander userid dan in productie. - Versie prefix : steeds A1 - Sector : sectornummer van de sector die de vraag stelt, steeds 011 invullen (dit is het sectornummer van het Nationaal Intermutualistisch College - Type instelling : 001 is een instelling van het secundaire netwerk van het NIC (met name de VI) - Interne referentie sector : vrij te bepalen door de sector : dient als latere referentie, dus bij voorkeur een unieke waarde binnen de vragende sector. - User-id : vast te leggen in samenspraak met veiligheidsdienst KSZ : deze zone wordt gebruikt bij toegangscontroles - Soort aanvraag : Verplicht in te vullen, maar enkel van belang bij on-line voorleggingen : O0L duidt op on-line-vragen waarvoor men een on-line antwoord verlangt D0L op on-line-vragen waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt. Bij mailbox-voorleggingen bekomt men steeds mailbox-antwoorden, wat men ook invult als soort-aanvraag. - INSZ : INSZ-nummer van de persoon voor wie men het Verzekerbaarheidsbestand wil raadplegen. - Formulier : steeds L410 - Variante, Gedeelte_bericht, Identificatie_toepassing : steeds blanco s - Interne_referentie_beantwoorder : steeds blanco s - Datum_versturen_aanvraag : jaar,maand,dag,uur,minuten (formaat YY MM DD HH MM) - Antwoord_termijn en Actie_timeout : verplicht in te vullen bij on-line-raadplegingen : binnen welke termijn verwacht men een antwoord en wat te doen indien die termijn overstreken wordt : aanvraag supprimeren of antwoord later per mailbox opsturen? Antwoord_termijn bestaat uit 1 alfa-numerisch karakter ( "J" voor dagen of "M" voor minuten) gevolgd door 2 numerische karakters die het aantal dagen, resp. minuten aangeven Actie_time-out is 1 alfa-numerisch karakter lang. De waarde "S" duidt aan dat men - wanneer de antwoord_termijn wordt overschreden-- de vraag mag supprimeren. De waarde "M" duidt aan dat het antwoord in een mailbox moet worden opgestuurd. - Slaging_stroom : 0 (nul) invullen - Hoedanigheidscode, Fase, Begin-repertorium, Einde-repertorium : Dit zijn verplichte 14

15 zones die de kenmerken opgeven van het dossier dat de vragende sector heeft over de persoon met het opgegeven INSZ-nummer. Indien de eind-datum_repertorium niet gekend is, moet men toch een datum invullen. Men kan dan bvb. de datum van de aanvraag opgeven. - Begin-bericht en einde-bericht : specifieren de periode waarover men gegevens vraagt. De begindatum is verplicht; de einddatum is verplicht. - Sector_leverancier : 015 = RSVZ - Type_instelling_leverancier : 001 (Het Sociaal Verzekeringsfonds (SVF)) In tegenstelling tot het antwoord, is de voorlegging in vaste structuur. Er is geen gegevensgedeelte. 15

16 IV. Voorbeeld van voorlegging L410 Commentaar PREFIX CONSTANTE X25T X25T : on-line-test X25A : on-line acceptatie-test X25P : on-line productie TAPE : mailbox VERSIE_PREFIX A1 vaste waarde voor L410 SECTOR 011 (= NIC) TYPE_INSTELLING 001 (= VI) 001 : instelling van secundair netwerk INTERNE_REFERENTIE_SECTOR posities USER-ID posities SOORT-AANVRAAG O0L O : instelling stelt vraag online, maar wenst antwoord in uitgesteld relais te ontvangen. 0L : vaste waarde voor L410 INSZ FORMULIER L410 VARIANTE GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG jjmmdduumm ANTWOORD_TERMIJN M05 voor on-line ondervraging: antwoord gewenst binnen de 5 minuten ACTIE_TIMEOUT S voor time-out bij on-line ondervraging : vraag supprimeren(s) of antwoord per mailbox nasturen (M) SLAGING_STROOM 0 HOEDANIGHEIDSCODE 001 FASE 00 BEGIN_REPERTORIUM begin van de periode waarvoor de persoon geïntegreerd is door vrager EINDE_REPERTORIUM einde van deze periode (verplichte zone) BEGIN_BERICHT begin van de periode waarvoor gegevens gevraagd worden EINDE_BERICHT einde van deze periode (verplichte zone) SECTOR_LEVERANCIER 015 (= RSVZ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 (= SVF) De Sociale Verzekeringsfondsen moeten antwoorden opmerking :,,,... duiden blanco s aan 16

17 V. Algemene beschrijving van de zones in een antwoord V.A. Inleiding Er zijn 4 mogelijke antwoorden. Ter illustratie volgen hieronder een aantal scenario s: N000 (geen gegevensgedeelte, slaging stroom E, netwerkreturncode) verwerping door de KSZ omdat er een probleem vastgesteld is met een zone uit de prefix (zoals syntax, veiligheid, integratieprobleem afzender...) (scenario 1). N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom H = gegevens doorgestuurd) tusssentijds antwoord verzonden door het RSVZ naar de VI s via het netwerk als het bericht wordt doorgestuurd naar de SVF en (scenario 2). N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom E ) : verwerping omdat de gevraagde gegevens niet kunnen verstuurd worden. Dit kan zijn omdat er niks aanwezig is in het bestand bij de SVF en (scenario 3). Gegevensgedeelte,slaging_ stroom A, variante ) : de gevraagde gegevens (scenario 4). Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, First line: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: Bullet + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,75 cm + Indent at: 1,25 cm Scenario 1 VI NIC on-line voorlegging KSZ VI NIC on-line geweigerd KSZ slaging-stroom = E netwerkreturncode (syntaxfouten in de prefix, veiligheidsprobleem,...) geen gegevensgedeelte 17

18 Scenario 2 on-line NIC on-line voorlegging KSZ voorlegging on-line doorgestuurd RSVZ RSVZ voorlegging doorgestuurd in batch SVF NIC KSZ doorsturen tussentijds antwoord RSVZ KSZ RSVZ tussentijds antwoord RSVZ in batch: voorlegging doorgestuurd on line Scenario 3 NIC KSZ KSZ doorsturen voorlegging RSVZ KSZ RSVZ slaging-stroom = E Vraag kan niet beantwoord worden Reden vindt men in ERC-segment NIC doorsturen antwoord - > VI KSZ 18

19 Scenario 4 on-line NIC on-line voorlegging KSZ KSZ voorlegging doorgestuurd RSVZ RSVZ voorlegging doorgestuurd in batch SVF NIC KSZ doorsturen tussentijds antwoord KSZ tussentijds antwoord RSVZ RSVZ antwoord slaging-stroom = A in batch SVF KSZ doorsturen antwoord in batch RSVZ NIC doorsturen antwoord KSZ 19

20 Definitief antwoord van de KSZ Alle verwerpingen die voortvloeien uit de controles op de prefix worden teruggestuurd via een antwoord-bericht. Dit bericht bevat enkel een prefix-antwoord. De netwerk- of de toepassingsreturncode wordt ingevuld. Nooit worden beide codes gelijkertijd ingevuld. Het gegevensgedeelte (= het eigenlijk attest of vraag) wordt weggelaten. Bij de definitieve antwoorden die door de KSZ worden opgemaakt, zijn er twee variantes mogelijk : N000 of N variante : N000 (= er volgt GEEN gegevensgedeelte) Soort antwoord : F0L F =(Finaal antwoord) = definitief antwoord 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix L = consultatie Slaging stroom : E (=voorlegging geweigerd) Gebruik : indien de voorlegging verworpen wordt omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen of problemen met de integratiecontrole bij de afzender -- variante : N001 (= er volgt EEN GENORMALISEERD gegevensgedeelte) Soort antwoord : F0L F =(Finaal antwoord)= definitief antwoord 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix L = consultatie Slaging stroom : E (=voorlegging geweigerd) Gebruik :indien de verwerping uitsluitend te maken heeft met de integratieproblemen bij de bestemmeling Tussentijds antwoord Voor elk correct elektronisch bericht (na controle prefix + omzetting) dat door de KSZ in batch wordt ontvangen, wordt door de KSZ een berichtje teruggestuurd dat aanduidt dat het attest doorgestuurd is naar het RSVZ, of wordt door het RSVZ een bericht teruggestuurd, dat aanduidt dat het attest is doorgestuurd naar een SVF. Dit tussentijds antwoord bestaat uit een prefix-antwoord en een gegevensgedeelte : variante : N001 (= genormaliseerd bericht) Soort antwoord : I0L I = (intermediair antwoord)= tussentijds antwoord 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in de prefix L = consultatie slaging stroom : H (= gegevens doorgestuurd) toepassingsreturncode : (netwerkcode = 0000) Negatieve definitieve antwoorden van het RSVZ (en de sociale verzekeringsfondsen) inleiding Voor alle antwoorden van het RSVZ (en de sociale verzekeringsfondsen) wordt dezelfde 20

21 structuur gebruikt, namelijk het genormaliseerd bericht N001. Het RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen gebruiken de segmenten BGM, DTM en ERC uit het N001-bericht. voorbeeld Een typisch bericht aan het NIC zou er als volgt kunnen uitzien : 0000A F0L L410N001 E0421P E #BGMA #DTMA #ERCA1??????015# Analyse van het record 0000 Netwerkreturncode zonder probleem A Prefix A1/ Sector NIC / Type Instelling 1 : VI referentie voorlegging user-id VI F0L definitief antwoord (F : final) INSZ-nummer van de persoon waarop de consultatie betrekking had Applicatiereturncode zonder probleem L410 Consultatie SVF-bestand N001 Gegevensgedeelte in vorm N blanco s E0421P KSZ interne referentie Datum insturen voorlegging (YYMMDD + uur + minuten) Datum definitief antwoord E E : Voorlegging geweigerd 001 hoedanigheidscode 00 fase repertoriumperiode van voorlegging periode bericht 015 bericht afkomstig uit sector 15 (= RSVZ) 001 & meer bepaald van type instelling 1 (= SVF) #BGMA1 6 blanco s zone voorbehouden om eventueel later nummer bericht te plaatsen #DTMA1 149 datum die volgt is verzendingsdatum formaat datum is CCYYMMDD 102 #ERCA1 35 Op de consultatie kon geen positief antwoord verleend worden. voorbeeld : returncode : er zijn geen gegevens beschikbaar 015 van foutenlijst 015 (zie N001-Returncodes ) # 21

22 Tussentijds antwoord (MFI) van het RSVZ Inleiding Voor het tussentijdse antwoord van het RSVZ wordt ook het bericht N001 gebruikt. De keuze van de weerhouden segmenten uit het volledige N001-bericht, wijkt wel af van de keuze die gebruikt wordt voor de definitieve antwoorden van het RSVZ (en de sociale verzekeringsfondsen). Zoals de KSZ gebruikt het RSVZ uit het volledige N001-bericht de segmenten BGM, ERC en INP. Voorbeeld 0000A I0Z L410N001 E0511P H #BGMA1MFINIC#ERCA BK#INPA # Analyse van het record 0000 netwerkreturncode : 0000 : alles OK A prefix A1/ sector / type instelling : VI referentie voorlegging user-id VI I0L tussentijds antwoord (I : intermediair) INSZ-nummer van persoon waarvoor geconsulteerd wordt toepassingsreturncode : 6 maal 0 : alles OK L410 Consultatie SVF-bestand N001 standaardbericht N001 in gegevensgedeelte E0511P KSZ-referentie datum voorlegging datum van dit tussentijds antwoord H H : uw vraag werd doorgestuurd (zie bijlage 1) 001 hoedanigheidscode INSZ in sector VI 00 fase periode waarvoor de persoon geïntegreerd is periode bericht 015 dit tussentijds antwoord komt van het RSVZ 000 (RSVZ : sector 15; instelling 000) #BGMA1 MFI duidt het type N001 aan NIC (= verwerkt door applicatie bij het NIC) #ERCA returncode (uitvulling links) vb = inputrecord correct verwerkt en doorgestuurd naar SVF 2 blanco s 015 lijst met returncodes RSV Verantwoordelijke voor de lijst met returncodes = RSVZ #INPA1 1 aantal bestemmelingen/definitieve antwoorden 1 = 1 instelling zal antwoord geven 22

23 015 sector naar wie de voorlegging is verstuurd 015 = RSVZ 001 Type instelling naar wie de voorlegging doorgestuurd is. # V.B. Prefix A1 Conform KSZ-brochure. Zie voorbeelden (in hoofdstuk VI) ter illustratie. V.C. Gegevensgedeelte in in-house formaat V.C.1. N000, slaging-stroom E Geen gegevensgedeelte V.C.2. L410, slaging_stroom A, variante, vast formaat. Naam zone Formaat Mandatory/Option Bemerkingen al NUMMER ATTEST 15 pos. numeriek M wordt toegekend door RSVZ VERSIENUMMER 2 pos. M is altijd = 01 numeriek AANMAAKDATUM 8 pos. M ATTEST numeriek STATUUT ATTEST 1 pos. numeriek M is altijd 0 : origineel BEGINDATUM GELDIGHEIDSPERIODE EINDDATUM GELDIGHEIDSPERIODE CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 1 ZIV-CODE KWARTAAL 1 CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 2 ZIV-CODE KWARTAAL 2 CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 3 pos. numeriek 8 pos. numeriek 2 pos. alfanumeriek 2 pos. alfanumeriek 2 pos. alfanumeriek 2 pos. alfanumeriek 2 pos. alfanumeriek M M M M M M M 23

24 ZIV-CODE KWARTAAL 3 2 pos. M alfanumeriek CODE 2 pos. C BIJDRAGETOESTAND alfanumeriek KWARTAAL 4 ZIV-CODE KWARTAAL 4 2 pos. M alfanumeriek is meestal blanco opmerkingen : 1. trimester = kwartaal 2. Hierbij wordt nogmaals opgemekt dat het 1e trimester (kwartaal) hier niet de betekenis heeft van : eerste kwartaal van het kalenderjaar. Het betreft hier het eerste kwartaal van de opgevraagde periode die eindigt met het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet. Deze periode wordt begrensd door de begin- en einddatum geldigheid; ze is terug te vinden in 1. de prefix van de voorlegging (begin en einde bericht) en 2. het antwoord (begindatum en einddatum geldigheidsperiode in prefix en datagedeelte). voorbeeld : arbeidsongeschikt op 5/05/2001 (dus het tweede kwartaal 2001) vraag VI : periode van 1/07/2000 tot 30/06/2001 (derde, tweede en eerste kwartaal voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid plus lopend kwartaal) antwoord SVF : kwartaal 1 : loopt over de periode van 1/07/2000 tot 31/09/2000 kwartaal 2 : loopt over de periode van 1/10/2000 tot 31/12/2000 kwartaal 3 : loopt over de periode van 1/01/2001 tot 31/03/2001 kwartaal 4 : loopt over de periode van 1/04/2001 tot 30/06/2001 Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm 24

25 BESCHRIJVING VAN DE LAYOUT Alvorens de layout van het gegevensgedeelte te beschrijven, wordt uitgelegd hoe een attest wordt geïdentificeerd. 1. Identificatie van een attest Het NUMMER VAN HET ATTEST is uniek en is verbonden aan één voorlegging. 1 vraag van de VI = 1 antwoord van het SVF = 1 attestnummer 2. Evolutie van een attest 2.1 Versienummer of volgnummer van een attest is altijd = Aanmaakdatum van het bericht De aanmaakdatum van het bericht geeft aan op welk moment de gegevens van het attest overgenomen zijn uit de databank. Deze datum geeft dus een aanduiding van de ontlading van de gegevens en kan eventueel gebruikt worden om te zien of er sinds deze ontlading en het moment van consultatie nog wijzigingen aan de databank doorgevoerd werden. Men kan met behulp van deze datum eventueel achterhalen waarom een bepaald attest (nog) niet doorgegeven werd alhoewel de desbetreffende gegevens voorkomen in de databank en reeds consulteerbaar zijn maar recenter zijn dan de aanmaakdatum van het laatste attest. Deze datum slaat dus niet op de datum van de eigenlijke doorgave van de gegevens via de berichten. 3. Periode waarop de gegevens betrekking hebben In de prefix is de zone periode bericht voorzien waarin de periode moet aangeduid worden waarop de gegevens vermeld in het bericht betrekking hebben en komt dus overeen met de periode van de gewenste consultatie van de databank. Deze periode is steeds het 3de, 2de en 1ste kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de arbeidsongeschiktheid + het lopende kwartaal. De VI mogen slechts een vraag stellen m.b.t. een arbeidsongeschiktheid die plaatsgreep in het lopend jaar min vijf jaar 3. 3 Afgesproken in de vergadering van

26 4. Statuut van het attest is steeds : 0: origineel 26

27 BESCHRIJVING VAN DE LAYOUT VAN HET ANTWOORD L410 NUMMER ATTEST 15 pos. numeriek Uniek nummer. Het RSVZ zal attest-nummers toekennen op het moment dat zij het antwoord van het SVF ontvangt. De 15 posities van het nummer zijn als volgt ingedeeld : 1 en 2 : jaar van aanmaak van het attest 3, 4 en 5 : "naam" van het attest (410) 6 tot 13 : volgnummer 14 en 15 : controlecijfer (modulus 97) VERSIENUMMER 2 pos. numeriek is steeds = 01 AANMAAKDATUM ATTEST 8 pos. numeriek STATUUT 1 pos. numeriek - 0: origineel BEGINDATUM GELDIGHEIDSPERIODE Formatted: Indent: Left: 1 cm, First line: 0 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm 8 pos. numeriek Structuur : JJJJMMDD EINDDATUM GELDIGHEIDSPERIODE 8 pos. numeriek Structuur : JJJJMMDD CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 1 2 pos. alfanumeriek Zie opsomming 27

28 ZIV-CODE KWARTAAL 1 2 pos. alfanumeriek CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 2 2 pos. alfanumeriek ZIV-CODE KWARTAAL 2 2 pos. alfanumeriek CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 3 2 pos. alfanumeriek ZIV-CODE KWARTAAL 3 2 pos. alfanumeriek CODE BIJDRAGETOESTAND KWARTAAL 4 2 pos. alfanumeriek is meestal blanco ZIV-CODE KWARTAAL 4 2 pos. alfanumeriek 28

29 VI. Voorbeelden van antwoord VI.A. Voorbeeld 1 : Antwoord N000 van KSZ naar NIC VI.A.1. Prefix-gedeelte L410 KSZ weigert vraag Commentaar (probleem prefix) NETWERKRETURNCODE 3004 zie algemene lijst netwerkreturncodes KSZ VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 011 (= NIC) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 001 (= VI) overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING zie lijst returncodes KSZ FORMULIER L410 VARIANTE N000 << ofwel de toepassingsreturncode ofwel de netwerkreturncode moet verschillend zijn van nul. GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ NRKSZ BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG overgenomen uit voorlegging DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<=voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 025 (= KSZ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 VI.A.2. Gegevensgedeelte Geen gegevensgedeelte. 29

30 VI.B. VI.B.1. Voorbeeld 2 : Antwoord N001 van het SVF of RSVZ naar KSZ Prefix-gedeelte L410 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 025 (= KSZ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 000 overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L410 VARIANTE N001 << reden van weigering : zie gegevensgedeelte GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ VINR BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<<< voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 000 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 015 (= RSVZ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 (= SVF) VI.B.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) Zie Algemene beschrijving van de zones in een antwoord. 30

31 VI.C. VI.C.1. Voorbeeld 4 : Antwoord N001 Tussentijds antwoord van het RSVZ Prefix-gedeelte L410 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 025 (= KSZ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 000 overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD I0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L410 VARIANTE N001 << reden van weigering : zie gegevensgedeelte GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ VINR BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<<< voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 000 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 015 (= RSVZ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 (= RSVZ zelf) VI.D.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) Zal dezelfde structuur hebben als het tussentijds antwoord van de KSZ. 31

32 VI.D. Voorbeeld 5: Antwoord L410 met de gevraagde gegevens VI.D.1. Prefix-gedeelte L410 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 011 (= NIC) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 001 (= VI) overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L410 VARIANTE <<< gedetailleerd antwoord GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ REFINTERNE-VI BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM A <<< resultaten gevonden HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 015 (= RSVZ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 (= SVF) 32

33 VI.D.2. Gegevensgedeelte in IHFN Zie documentatie in bijlage. 33

34 VII. Lijsten met ReturnCodes code Omschrijving Netwerkcodes Versie prefix ongeldig 3001 Identificatie afzender (sector + type_instelling) ongeldig 3002 User-id ongeldig (formaat en inhoud) 3003 Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud) 3004 INSZ ongeldig (formaat en inhoud) 3005 Formulier of variante foutief 3006 Antwoordtermijn ongeldig 3007 Actie time-out ongeldig 3008 Identificatie leverancier (sector en type_instelling) ongeldig (formaat) 4000 Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat) 4001 Periode dossier ongeldig (formaat datum) 4002 Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan begindatum dossier 4100 Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling 4101 Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld Veiligheidsprobleem : Een gebruiker (UserID) mag een voorlegging niet versturen. Applicatiereturncodes Er is geen probleem vastgesteld Intern probleem KSZ De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemmeling te sturen De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode, maar de fase is niet groot genoeg De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode, maar niet voor die periode Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in de prefix. 4 De hier vermelde lijst van netwerk- en applicatiereturncodes van de KSZ is slechts illustratief. De volledig geactualiseerde lijst is consulteerbaar op de internetsite van de KSZ : bij Normen/KSZ-returncodes. 34

35 Returncodes in gegevensgedeelte / Segment ERCA / foutenlijst 015 slaging vraag goed ontvangen en doorgestuurd naar SVF H verwerking OK : gevraagde gegevens in datagedeelte A Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode E Er is geen ononderbroken aktiviteit over de opgevraagde periode E Het SVF heeft na 10 kalenderdagen geen antwoord gegeven op de E vraag L er is nog een identieke vraag hangende E niet erkende vraag (formulier is niet gekend) E Versie van prefix is ongeldig E Begindatum periode van opvraging onjuist of ontbreekt E Einddatum periode van opvraging onjuist of ontbreekt E VI stellen een vraag die ruimer is dan het lopend jaar min vijf jaar E Structuurfout in INSZ E Periode van opvraging is niet gelijk aan 4 kwartalen E VI stellen een vraag die ruimer is dan het lopend jaar min vijf jaar E Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Dutch (Belgium) Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Dutch (Belgium) Formatted: Dutch (Belgium) Formatted: Not Highlight VIII. BIJLAGE 1: Code Bijdragetoestand 00 niet betaald 01 betaald 02 vrijstelling CVB (Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen) (*) NA niet van toepassing voor betrokken SVF omdat de persoon niet actief was bij het SVF voor dat kwartaal 02 vrijstelling CVB (Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen) (*) (*) Door de code 02 te beperken tot vrijstelling CVB is er meteen ook een oplossing geboden voor het probleem dat de ZIV-code 13 geen informatie bevat over de bijdragesoort en voor deze code 13 mogelijks een aanvullende ZIV-code moest worden voorzien, zoals dit het geval is voor de ZIV-bons. 35

36 IX. BIJLAGE 2 : ZIV-CODE - Het gaat hier om identiek dezelfde codes zoals in gebruik bij de A908 (bijdragebons ZIV) - alleen de codes 00, 13 en 99 worden in deze context niet gebruikt 01 : zelfstandige in hoofdberoep voor de pensioenleeftijd 02 : zelfstandige in bijberoep met bijdrage lager dan de minimumbijdrage hoofdberoep 03 : zelfstandige in bijberoep met bijdrage hoger of gelijk aan de minimumbijdrage hoofdberoep 04 : zelfstandige die gepensioneerd is of de pensioenleeftijd bereikt heeft, met bijdrageplicht 05 : zelfstandige in voortgezette verzekering en genieter van een vergoeding van het Fonds ter Sanering van de Landbouw 06 : zelfstandige, gewezen koloniaal 07 : onderworpene aan het sociaal statuut met toepassing van art : K.B. van wanneer de bijdrage opeisbaar maar niet geïnd is 09 : aanvraag voor gelijkstelling of voortgezette verzekering 10 : actieve zelfstandige die gepensioneerd is of zelfstandige actief na de pensioenleeftijd, zonder bijdrageplicht 11 : zelfstandige in bijberoep, zonder bijdrageplicht 12 : onderworpene aan het sociaal statuut met toepassing van art 37, zonder bijdrageplicht 14 : meewerkende echtgenoot die zich vrijwillig onderwerpt aan de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering - sector uitkeringen 15 : meewerkende echtgenoot die een vrijstelling van bijdrage heeft bekomen 16 : zelfstandige in voortgezette verzekering wegens faillissement + sociale verzekering in geval van faillissement 17 : gelijkstelling ziekte (in voege vanaf 1/06/2002) 18 Meewerkende echtgenoot in maxi-statuut ' ' Indien bijdragetoestand = NA (blanco ) 17 : gelijkstelling ziekte (in voege vanaf 1/06/2002) 36

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00025807 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Consultatie van het Verzekerbaarheidsbestand bij de Verzekeringsinstellingen door de OCMW s via het POD Maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 Referentie: rubriek 7180, domein 024 Auteurs: Filip Bauters & Leo Van Broekhoven Herziening: Françoise Tomasetti Type document: Toelichting voor de betrokken sectoren

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar Project Afgeleide rechten De Lijn Gratis Pas Documentatie opgesteld door de KSZ in verband met de gegevensuitwisseling Ref: R1/R1 (O2/O2 vanaf versie 0.4) (R6/R6 vanaf versie 1.0) AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud

IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

XMLite + bericht L301 (raadpleging fiche opvolging RSVZ) Inhoud

XMLite + bericht L301 (raadpleging fiche opvolging RSVZ) Inhoud XMLite + bericht L301 (raadpleging fiche opvolging RSVZ) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid)

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) Contents 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie voor welke behoeftes?... 3 5) Wat zijn de vereisten

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Akkoord Adviserend geneesheer. Geneesmiddelen Hoofdstuk IV. Beschrijving van de diensten

Akkoord Adviserend geneesheer. Geneesmiddelen Hoofdstuk IV. Beschrijving van de diensten Akkoord Adviserend geneesheer Geneesmiddelen Hoofdstuk IV Beschrijving van de diensten Voor aanvullende informatie : www.mycarenet.be Beschrijving van de diensten - Hoofdstuk IV - v01r02.docx 1/29 06/2013

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid - scénario 2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere bediende

Nadere informatie

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Nieuw GAO. Studiedag W.V.V. 2 december Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM

Nieuw GAO. Studiedag W.V.V. 2 december Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM Nieuw GAO Studiedag W.V.V. 2 december 2015 Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM Overzicht Context Richtlijnen AG Impact adviserend geneesheren Bijzondere gevallen Overgangsmaatregelen Context

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007; SCSZ/07/128 1 BERAADSLAGING NR. 07/041 VAN 25 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA

ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA Ter attentie van : Aangevende instellingen (PensioenKadaster, RVP, RSVZ) A101 Kopij aan : Deelnemers werkgroep A101 Contactpersoon : AM Busacca, M. Tuteleers Onderwerp : Voorstel

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 27.02.2015 onze ref. II/A/997/79bis/IVB-TG uw ref. contact Isabelle Van den Bossche - Guy Tillieux telefoon

Nadere informatie

Sociale Maribel L350

Sociale Maribel L350 Sociale Maribel L350 Versie Datum Verschillen met vorige versie 0.0 26.05.2004 -- 0.1 11.08.2004 Toevoegen voorbeelden 0.2 28.09.2004 Aanpassingen naar aanleiding van vergadering dd 10/09/2004 0.3 12.10.2004

Nadere informatie

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1 UITKERINGEN Mr. Verwilghen Infosessies 12/2005 1 Waar gaat het over? Welke scenario's? Wanneer? Voorbeeld: scenario 1 arbeidsongeschiktheid Wat is het concept van de aangifte? Wat verstaan we onder mini-dmfa

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Doc. NCAZ 2017/31 Brussel, 19 mei BETREFT: Sociale voordelen voor bepaalde artsen 2017 begeleidende brief + termijnen voor aanvraag & betaling

Doc. NCAZ 2017/31 Brussel, 19 mei BETREFT: Sociale voordelen voor bepaalde artsen 2017 begeleidende brief + termijnen voor aanvraag & betaling RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

Nadere informatie

Titel: Beschrijving berichten - T010 Re. : 1.1 Blad : 1 van 6 Datum : 10-april-2017

Titel: Beschrijving berichten - T010 Re. : 1.1 Blad : 1 van 6 Datum : 10-april-2017 Blad : 1 van 6 INHOUD: 1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT T010... 2 1.1 Doel...2 1.2 Beschrijving...2 1.2.1 BERICHTEN VOOR DE TRANSMISSIE VAN GEGEVENS (Schema s beginnend met T )...

Nadere informatie

ISLGEMEEN 3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN 3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN - wanneer ISLGEMEEN 3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet war, 30december 1992 Brussel, 31 oktober 2016 Advies nr. 2016114 Uitgebracht op verzoek van de minister

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001; SCSZ/04/94 BERAADSLAGING NR. 01/72 VAN 2 OKTOBER 2001, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2004, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VOOR ENERZIJDS DE MEDEDELING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT GEZONDHEIDSZORGEN GEPENSIONEERDEN

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte

Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte A052, M: gegevensstroom waarmee de VI s via de KSZ de periodes van inactiviteit

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2014 (exclusief werkingskosten van de fondsen) 27/03/2014

Sociale bijdragen 2014 (exclusief werkingskosten van de fondsen) 27/03/2014 Directie-generaal Zelfstandigen Sociale bijdragen 2014 GROEP BIJDRAGEBETALER GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid Notatie : I = de geherwaardeerde

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00

Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00 Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00 December 2002 Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m - Versie 13.72.00 of hoger van Expert/m Boekhouding moet reeds geïnstalleerd zijn. -

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006; SCSZ/06/102 1 BERAADSLAGING NR. 06/051 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING NR. 05/22 VAN 3 MEI 2005 MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING VAN

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van deze enquête, aarzel dan niet beroep te doen op uw ziekenfonds,

Nadere informatie

WINDOC en Hoofdstuk IV

WINDOC en Hoofdstuk IV WINDOC en Hoofdstuk IV Inhoudsopgave Wat... 2 Vereisten.... 3 Hoofdstuk IV aanvraag tijdens het voorschrijven.... 4 Aanduiding H IV medicatie en te gebruiken formulier.... 4 Opvragen van bestaande aanvragen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie