Bedrijfshulpverlening. Arbouw-advies voor. de bouwnijverheid. Voor veilig en gezond bouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverlening. Arbouw-advies voor. de bouwnijverheid. Voor veilig en gezond bouwen"

Transcriptie

1 Bedrijfshulpverlening Arbouw-advies voor de bouwnijverheid 18 Voor veilig en gezond bouwen

2 Inhoudsopgave Arbouw advies nr Inleiding 2 2 Organiseren van bedrijfshulpverlening 3 Verplichtingen 3 Risico s inventariseren 4 Samenwerken 5 Verantwoordelijk 5 3 Regelen van bedrijfshulpverlening 6 Het bedrijfshulpverleningsplan 6 Bestaande organisatie 6 Aantal bedrijfshulpverleners 6 Taken bedrijfshulpverleners 7 Deskundigheid 8 Bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners 8 Opleiding en oefening 9 Herhalen 9 4 Bedrijfshulpverlening in de praktijk 10 Communicatie 10 Herkenbaarheid van de bedrijfshulpverleners 10 Directe alarmering van de bedrijfshulpverleners 11 Oefenen 11 Middelen 11 Procedures 13 5 Informatie 14 Bijlage Samenstelling verbandtrommels 18

3 1 Inleiding De bouwnijverheid kenmerkt zich door tijdelijke werkplekken met vele wisselende situaties. Mensen zijn tegelijkertijd aan het werk met verschillende werkzaamheden. Ook zijn werknemers vaak in dienst bij verschillende werkgevers. In de bouwnijverheid kennen steeds meer werkgevers en werknemers het belang van veilig en gezond werken. Door verstandig om te gaan met mogelijke risico s kunnen ongevallen en kans op ziekte vaak worden voorkomen. Toch zullen er altijd ongevallen en andere incidenten op de bouwplaats gebeuren, alle maatregelen ten spijt. Bijvoorbeeld een ongeval, brand, gaslekkage of het vrijkomen van een gevaarlijke stof. Snelle en deskundige hulp kan dan veel persoonlijk leed beperken en in veel gevallen schade beperken. Daarom moet op elke bouwplaats de bedrijfshulpverlening goed zijn geregeld. Binnen enkele minuten moet snel en effectief worden opgetreden, tot het moment waarop professionele instanties de hulpverlening overnemen. De werkgever dient volgens de wet hiervoor bedrijfshulpverlening te organiseren op het gebied van EHBO, brandbestrijding, ontruiming, het begeleiden van professionele hulpverleningsdiensten als brandweer en ambulancediensten. De aanwezigheid van deskundige, gediplomeerde bedrijfshulpverleners op de bouwplaats is hiervoor een eerste vereiste. Daarnaast is een planmatige aanpak van een bedrijfshulpverleningsplan specifiek voor de bouwlocatie onmisbaar. Want elke bouwplaats is weer anders. Dit advies 1 geeft u informatie over de bedrijfshulpverlening in het algemeen. De Arbouw-publicatie Model Bedrijfshulpverleningsplan is het instrument waarmee u voor iedere bouwlocatie een plan kunt opstellen. De Arbouw-cursus Bedrijfshulpverlening leidt in samenwerking met het NIBRA bedrijfshulpverleners op. Zorg dat op uw bouwlocatie een bedrijfshulpverleningsplan en deskundige bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Een ongeluk kan ten slotte in een klein hoekje zitten en dan telt een gewaarschuwd mens voor twee! L. Akkers directeur Arbouw 1 ) Deze publicatie beperkt zich tot de aspecten van bedrijfshulpverlening van bouwwerken in de Bouw- en Utiliteitssector (B&U) en de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). De risicobepalende factoren verschillen per werk niet of nauwelijks, tenzij er sprake is van specifiek gevaarlijke situaties. Per bouwwerk moet dat vooraf worden bepaald. Dit kan soms leiden tot projectgerichte voorzieningen of maatregelen die boven de standaardregeling uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan werken in besloten ruimten, bodemsanering, caissonwerk of duikwerkzaamheden.

4 Samenwerken 2 Organiseren van bedrijfshulpverlening VERPLICHTINGEN De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) bevat voorschriften en regels voor de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de bevordering van het welzijn van werknemers. De Arbowet is een kaderwet: de hoofdlijnen staan in de wet, de uitwerking in het Arbobesluit (Arbeidsomstandighedenbesluit) en de Arboregeling (Arbeidsomstandighedenregeling). In het Arbobesluit wordt het bouwproces in een aparte paragraaf beschreven: Arbobesluit Bouwplaatsen (afdeling 5). In een aparte paragraaf wordt de bedrijfshulpverlening geregeld: het Arbobesluit Bedrijfshulpverlening (afdeling 4). Vanuit de wet is dus een aantal zaken voorgeschreven. Voor het goed functioneren van de bedrijfshulpverlening brengt de werkgever zoals verplicht door de Arbowet eerst de veiligheids- en gezondheidsrisico s van zijn bedrijf in kaart: de zogenoemde risico-inventarisatie en evaluatie (Arbowet, artikel 4). 3

5 RISICO S INVENTARISEREN Voor de opzet van goede bedrijfshulpverlening is het noodzakelijk de risico s op een systematische manier te inventariseren. Het is verstandig hiervoor een op de bedrijfstak gerichte methode te gebruiken om de risicovolle werkzaamheden te kunnen onderkennen. (Arbouw heeft daartoe het instrument ABRIE-Bouw ontwikkeld). Aan de hand daarvan kan de omvang van het risico worden vastgesteld. Natuurlijk gebruikt u daarbij ook uw gezonde verstand. Geen complexe, tijdrovende methodieken voor simpele problemen, maar een aanpak die gericht is op het voorbereiden van structurele maatregelen. De wijze waarop de arbozorg op de bouwplaats wordt georganiseerd en de maatregelen worden getroffen, moet schriftelijk worden vastgelegd (en goedgekeurd door een gecertificeerde arbodienst). Voor de meeste projecten verlangt het Arbobesluit dat een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld. Dit moet minstens een beschrijving van de risico s en een bedrijfshulpverleningsplan bevatten. 4

6 SAMENWERKEN Op een bouwplaats waar verschillende (onder)aannemers aan het werk zijn, is het organiseren en afstemmen van de hulpverlening niet altijd eenvoudig. Voor een effectieve ongevalsbestrijding is samenwerking op de bouwplaats door de verschillende werkgevers wettelijk verplicht. Het hoofd bedrijfshulpverlening (meestal de hoofduitvoerder/coördinator uitvoeringsfase) heeft hierin een belangrijke taak. De afspraken over de samenwerking moeten zijn vastgelegd in het V&G-plan en nader zijn uitgewerkt in het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan). Wordt een V&G-plan niet vereist, dan moet de samenwerking ook schriftelijk worden vastgelegd: sommige risico s verminderen niet evenredig met de omvang van een project! In die situaties kan in de risico-inventarisatie en -evaluatie worden verwezen naar het bedrijfshulpverleningsplan. VERANTWOORDELIJK Iedere werkgever is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Dit betekent dat iedere werkgever ook zelf verantwoordelijk is voor de maatregelen binnen zijn bedrijf. De werkgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende bedrijfshulpverleners. Wanneer op een bouwwerk meerdere aannemers werken dan kunnen afspraken worden gemaakt. Werknemers vallen dan onder de bedrijfshulpverleningsparaplu van de coördinerende aannemer, vastgelegd in het V&G-plan. Omdat iedere werkgever verantwoordelijk blijft, zal hij wel moeten controleren of de taken daadwerkelijk goed geregeld zijn. Het hoofd bedrijfshulpverlening is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en volledigheid van een bedrijfshulpverleningsplan. Dit plan dient afgestemd te zijn met het betreffende V&G-plan. Het hoofd bedrijfshulpverlening ziet erop toe dat er voldoende bedrijfshulpverleners zijn en zorgt voor de registratie van hun gegevens. 5

7 Zorg op maat 3 Regelen van bedrijfshulpverlening HET BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN De basis voor het bedrijfshulpverleningsplan is vastgelegd in een model dat door Arbouw is ontwikkeld: het Model Bedrijfshulpverleningsplan. Zorg op maat is het uitgangspunt. Dit aspect is van bijzonder belang vanwege het karakter van de werkzaamheden. Met het Model Bedrijfshulpverleningsplan kan voor elke bouwplaats een op maat gemaakt plan worden gemaakt. Dit plan omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, evenals de procedures die gevolgd moeten worden als er iets fout gaat. Naarmate de bouwplaats groter is, zijn meer mensen verantwoordelijk voor een goede afloop. Hun acties moeten worden gecoördineerd en moeten goed op elkaar aansluiten. Naarmate een project groter en complexer is, groeit dus de noodzaak van een BHV-plan. Dit neemt echter niet weg dat relevante elementen van het Model Bedrijfshulpverleningsplan ook voor kleinere klussen toegepast kunnen worden. Ook bij kleinere klussen kan zich immers een ongeval voordoen. BESTAANDE ORGANISATIE Indien er werkzaamheden worden verricht aan een gebouw dat (gedeeltelijk) in gebruik is, dient het bedrijfshulpverleningsplan afgestemd te worden op de reeds aanwezige voorzieningen en het eventueel aanwezige bedrijfshulpverleningsplan. AANTAL BEDRIJFSHULPVERLENERS Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de hoeveelheid werknemers en andere aanwezigen op de werkplek. Het aantal bedrijfshulpverleners op de bouwplaats moet in ieder geval voldoen aan Arbobesluit Afdeling 4 Bedrijfshulpverlening, artikel

8 Heeft u minder dan vijftien medewerkers in dienst? Dan mag u zelf de bedrijfshulpverleningstaken vervullen mits u voldoende opgeleid bent (artikel 23b van de Arbowet). Heeft u ten hoogste tweehonderdvijftig medewerkers in dienst? Dan moet u per vijftig aanwezige medewerkers beschikken over een bedrijfshulpverlener. Heeft u meer dan tweehonderdvijftig medewerkers in dienst? Een minimum aantal van vijf bedrijfshulpverleners is verplicht. Afhankelijk van bijzondere situaties kan dit aantal hoger zijn. Hiervoor zijn geen exacte wettelijke regels gegeven. Het aantal bedrijfshulpverleners moet in ieder geval voldoende zijn om in iedere noodsituatie op de juiste manier hulp te kunnen bieden. Bekijk dus per situatie op basis van het gezonde verstand wat minimaal nodig is om adequaat hulp te verlenen wanneer de nood aan de man is. Of het nu om veel of weinig werknemers gaat, de bedrijfshulpverlening moet gewaarborgd zijn! TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENERS Bedrijfshulpverleners zijn eigen werknemers die de taken uitvoeren die in het Arbobesluit Bedrijfshulpverlening zijn omschreven. De taken van de bedrijfshulpverleners zijn: verlenen van eerste hulp bij ongevallen tot de komst van professionele hulpverleningsdiensten beperken en bestrijden van een beginnende brand voorkomen en beperken van ongevallen in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen op de bouwplaats. Deze taken vormen het wettelijk minimum. De werkelijke taken en het niveau van deskundigheid zijn afhankelijk van de risico s die werknemers lopen op de werkplek. De bedrijfshulpverlener bestaat niet. De taken zijn verschillend van karakter: de ene werknemer kan belast zijn met de eerste hulp bij ongelukken, de ander in het bestrijden van brand. Waar het om gaat, is dat alle taken bemand zijn. De dynamiek van de bouwplaatsen en de soms moeilijke bereikbaarheid voor professionele hulpverleners maakt dat bedrijfshulpverleners in ieder geval die kennis en vaardigheden moeten bezitten die meer bieden dan alleen basishulp. 7

9 DESKUNDIGHEID Volgens de Arbowet moeten personen die de bedrijfshulpverleningstaken behartigen deskundig zijn. Het niveau van deskundigheid, die de bedrijfshulpverlener moet bezitten, is niet wettelijk vastgelegd, omdat de omvang van de bedrijfshulpverleningstaak sterk afhankelijk is van de risico s in de onderneming. Voor ieder bouwbedrijf of afzonderlijke bouwplaats moet de specifieke deskundigheid, ervaring en uitrusting bepaald worden en aanwezig zijn. Dit uitgangspunt is de basis van de bedrijfshulpverlening. Voor de bouw is een persoon op dit gebied deskundig indien hij of zij voldoende kennis heeft van de bedrijfshulpverleningstaken en EHBO. Deze kennis moet worden aangetoond met een diploma en gebaseerd zijn op voldoende training. Het is natuurlijk verstandig werknemers aan te wijzen die in het verleden en op basis van ervaring belangstelling hebben voor het bieden van hulp. De al aanwezige werknemers met diploma EHBO kunnen geschikt zijn om ook de andere bedrijfshulpverleningstaken op zich te nemen. Mochten er te weinig personen voor de uitvoering van deze taken zich vrijwillig aanmelden, dan is het noodzakelijk bepaalde werknemers daartoe te verplichten. Kies dan bijvoorbeeld de (hoofd)uitvoerders, omdat deze meestal permanent op de bouwplaats aanwezig en door hun functie herkenbaar zijn voor iedereen. Voor kleinere projecten, waarvan een uitvoerder er meestal meerdere onder zijn hoede heeft geldt dit niet. In die gevallen is het belangrijk dat voorlieden van de verschillende ploegen of leermeesters voldoende deskundigheid hebben. Natuurlijk kunnen ook de overige werknemers daartoe worden gestimuleerd. BEVOEGDHEDEN VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENERS De bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners dienen te worden geregeld en vastgelegd. Denk daarbij aan de volgende zaken: hij moet na alarmering op elk moment zijn werk kunnen neerleggen om zich bezig te houden met zijn bedrijfshulpverleningstaken hij kan tijdens het uitoefenen van zijn functie als bedrijfshulpverlener de aanwezigen aanwijzingen geven die zij dienen op te volgen. 8

10 OPLEIDING EN OEFENING Een medewerker die de functie krijgt te vervullen van bedrijfshulpverlener moet daarvoor zijn opgeleid. De betrokken werkgever is verantwoordelijk voor het periodiek oefenen van de bedrijfshulpverleners op de verschillende taken van de bedrijfshulpverlening. Hierbij moet ook gedacht worden aan het oefenen op de bouwplaats. Een bedrijfshulpverlener met een diploma Bedrijfshulpverlener van het Nederlands Bureau Brandweerexamens NBBe (of een gelijkwaardige opleiding), beschikt in principe over voldoende deskundigheid. Door de kans op ongevallen in de bouw en wegenbouw is het Eenheidsdiploma EHBO van belangrijke toegevoegde waarde. Tot de basistaak van de bedrijfshulpverlener behoort ook het aspect reanimatie. Met de opleiding tot bhv er en het eenheidsdiploma EHBO met aantekening reanimatie bent u goed toegerust voor de uitoefening van de taken. Arbouw biedt in samenwerking met het opleidingsinstituut NIBRA de opleiding voor bedrijfshulpverlener in de bouwnijverheid aan. De cursus wordt afgesloten door een examen. Dit examen wordt afgenomen onder auspiciën van het NBBe en is landelijk geregistreerd. De opleiding sluit nauw aan bij de praktijk in de bouwnijverheid. De cursus EHBO+Reanimatie wordt eveneens door Arbouw verzorgd. HERHALEN Het is verstandig intern op een centraal punt de behaalde diploma s, oefeningen en de geldigheid van de diploma s bij te houden. De bedrijfshulpverlener is verplicht regelmatig te oefenen. Arbouw geeft hiervoor de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening. Ook is het aan te raden regelmatig contact te hebben tussen alle bedrijfshulpverleners voor uitwisseling van ervaringen. Vanuit dit contact kunnen ook preventieve maatregelen genomen worden, die gebaseerd zijn op hun ervaringen. (Zie ook blz. 11 Oefenen). 9

11 Praktijk 4 Bedrijfshulpverlening in de praktijk COMMUNICATIE Goede communicatie is een eerste vereiste voor het bieden van de juiste hulp op het juiste moment op de juiste plaats. In het BHV-plan moeten de organisatorische maatregelen staan, zodat: bedrijfshulpverleners elkaar (direct) bijstand kunnen verlenen het melden van incidenten op de juiste wijze plaatsvindt de communicatie met de professionele hulpverleners goed verloopt. HERKENBAARHEID VAN BEDRIJFSHULPVERLENERS Deskundige hulp direct na een ongeval is zeer belangrijk: snel en juist handelen kan veel leed beperken. Daarom moet op de bouwplaats bij alle werknemers bekend zijn wie zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener en waar en hoe deze te bereiken zijn. Hetzelfde geldt voor de ontruimingsprocedures en vluchtwegen in geval van een calamiteit. In deze procedures vervullen de bedrijfshulpverleners een belangrijke en leidende rol. Op het mededelingenbord in de schaft- of werkketen kan gemeld worden wie de bhv ers zijn. Een foto van de bedrijfshulpverleners erbij kan handig zijn. En het hoofd BHV kan de bedrijfshulpverleners bij iedereen (dus ook bij de onderaannemers) op het project introduceren. 10

12 DIRECTE ALARMERING VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENERS Indien de bedrijfshulpverleners beschikken over voorzieningen zoals een mobiele telefoon kan er direct een alarmering door het hoofd BHV worden uitgevoerd. In deze situatie kan men rechtstreeks van de eigen werkplek naar de benodigde plaats gaan. Uiteraard moet dan wel een verbanddoos type B onder handbereik zijn. (Zie blz. 12 verbandtrommels en de bijlage.) OEFENEN De bedrijfshulpverlener moet direct en adequaat kunnen optreden. Dit voorkomt veel schade. De bedrijfshulpverleners moeten binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval of brand snel en effectief optreden tot de hulpverlening wordt overgenomen door de professionele externe hulpverleningsorganisaties, zoals brandweer en ambulancedienst. De aanwezigheid en beschikbaarheid van voldoende bedrijfshulpverleners moeten altijd gewaarborgd zijn. De betrokken werkgevers moeten ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverleners elkaar bijstand verlenen, indien de veiligheid en gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving van het bouwbedrijf of bouwplaats wordt bedreigd. Daarom is het noodzaak regelmatig te oefenen. Om effectief en doelmatig te kunnen optreden, is het van groot belang dat de aanwezige kennis regelmatig wordt herhaald en de vaardigheden worden geoefend. Deze oefeningen moeten goed zijn voorbereid en uitgebreid worden geëvalueerd. Van elke tekortkoming kan worden geleerd hoe het beter kan. Na een oefening en nadat de bedrijfshulpverlening in actie is geweest, moeten alle gebruikte middelen worden gecontroleerd en verbruikte goederen worden aangevuld. MIDDELEN Reddingsmiddelen Afhankelijk van de aard van het werk, de locatie en de situatie kan het noodzakelijk zijn op de bouwplaats reddingsmiddelen voorhanden te hebben. Bijvoorbeeld een draagbaar, reddingsvesten, lijnen, boeien, boten. Welke middelen noodzakelijk zijn, blijkt uit de risicoanalyse, die voor zowel kleinere als grotere projecten moet worden gemaakt. (Zie ook blz. 4 Risico s inventariseren.) Moeten reddingsmiddelen worden aangeschaft, dan is het verstandig hierover advies in te winnen bij de professionele hulpverleners. 11

13 Blusmiddelen In de bouw wordt gebruik gemaakt van gereedschappen die brand kunnen veroorzaken. Denk maar aan het gereedschap van dakdekkers, cv-monteurs en lassers. Daarom moeten op elk bouwwerk blusmiddelen aanwezig zijn, die zijn afgestemd op de risico s. Water is nog steeds het meest gebruikte en universele blusmiddel dat we kennen. Maar op de bouwplaats is water vaak onvoldoende voorhanden voor het blussen van branden. Verplaatsbare kleine blusmiddelen, zoals poederblussers, koolzuursneeuwblussers en multiclass blussers bieden dan uitkomst. Blusmiddelen mogen niet opgeslagen zijn in een voorraadhok, maar dienen goed zichtbaar te zijn en voor direct gebruik gereed. Vindt op een werkplek brandgevaarlijk werk plaats dan moeten tijdelijke blusmiddelen dichtbij geplaatst zijn, zodat direct ingrijpen mogelijk is. Verbandtrommels Op elk bouwwerk moet een verbandtrommel van het type A aanwezig zijn. Op grote projecten is het raadzaam ook enkele verbandtrommels van het type B voorhanden te hebben. De letter A staat voor een uitgebreide samenstelling en B voor een minder uitgebreide. De inhoud van de verbandtrommels A en B staat beschreven in de bijlage. Het is van groot belang dat de verbandtrommels compleet zijn! Regelmatige controle, mogelijk zelfs verzegeling van trommels, is noodzakelijk. Het hoofd BHV kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Voor een snelle en adequate hulpverlening bij verkeersongevallen is het handig dat in een (vracht)auto een EHBO-doos in vrachtwagenuitvoering aanwezig is. 12

14 Instructieplaat Eerste Hulp Bij Bedrijfsongevallen In principe mogen alleen bedrijfshulpverleners en EHBO ers eerste hulp verlenen. Toch kunnen zich bij een ongeval situaties voordoen die voor het slachtoffer direct levensbedreigend zijn en ingrijpen door leken noodzakelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ernstige slagaderlijke bloedingen. Om andere werknemers voor te lichten zijn geplastificeerde instructieplaten beschikbaar. Het zijn platen met uitleg hoe eerste hulp moet worden verleend. De instructiekaarten kunnen in bouwketen en kantoren worden opgehangen. (Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Oranje Kruis, zie blz. 15.) Plaats van de middelen De plaats van de reddingsmiddelen of de verbandtrommels moet voor iedere bedrijfshulpverlener bekend zijn. Nieuwe medewerkers op de bouwplaats die worden belast met de bedrijfshulpverleningstaak moeten daarover door de uitvoerder worden ingelicht. Soms kan het zelfs van belang zijn dat deze plaatsen met duidelijk zichtbare stickers kenbaar worden gemaakt. PROCEDURES Voor een goede eerste hulpverlening en afwikkeling na een ongeval is een gerichte procedure noodzakelijk. In het Model Bedrijfshulpverleningsplan van Arbouw staan handige overzichten waarop puntsgewijs de procedure staat aangegeven. Belangrijke telefoonnummers en namen van verschillende functionarissen binnen het bedrijf of van externe instanties kunnen daarop vermeld worden voor hulp of voor informatie. Het systeem voorkomt onnodig zoeken en maakt een snelle hulpverlening mogelijk. Het is van belang dat de kaarten vooraf door het hoofd BHV worden ingevuld en duidelijk zichtbaar worden opgehangen. De schaft- en werkketen zijn hiervoor een goede plaats. 13

15 Informatie Model Bedrijfshulpverleningsplan, Arbouw Amsterdam Brochure Vraag & Antwoord Bedrijfshulpverlening, Arbouw Amsterdam ABRIE-Bouw, instrument voor risico-inventarisatie en evaluatie, Arbouw Amsterdam Cursussen Arbouw: Cursus EHBO + Reanimatie Cursus Bedrijfshulpverlening herhalingscursussen EHBO + Reanimatie en Bedrijfshulpverlening Instructieplaat Eerste hulp bij ongevallen, Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis Den Haag 14

16 Adressen Arbouw Postbus AC Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Informatielijn (ƒ 0,44 per minuut) Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis Scheveningseweg KV Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe) Spoorlaan BG Capelle aan den IJssel Telefoon (010) Fax (010) Nederlandse Hart Stichting Bordewijklaan XR Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Algemene informatielijn Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) Postbus HA Arnhem Telefoon (026) Fax (026)

17 Arbouw La Guardiaweg DG Amsterdam Correspondentieadres: Postbus AC Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Internet: ARB ƒ 10,-

.2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng

.2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng Arboii Voor veilig .2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng VERPLICHTINGEN De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) bevat voorschriften RISICO'S INVENTARISEREN Voor de opzet van goede bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

ODEL BEDRIJFS- HULP- PLAN ARBOUW

ODEL BEDRIJFS- HULP- PLAN ARBOUW ODEL BEDRIJFS- HULP- VERLENIN GS PLAN ARBOUW ARBOUW verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw Postbus 8114 1005 MODEL BEDRIJFS- HULPVERLENINGSPLAN pagina INHOUD INHOUD VAM HET MODEL

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht ARBOBESLUIT AFDELING 4 BEDRIJFSHULPVERLENING Artikel 2.16 Definities In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Vraag & Ant Bedrijf shulp

Vraag & Ant Bedrijf shulp Verbetering Vraag & Ant Bedrijf shulp Afbouw Verbetering arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid. Sinds september

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

C u r s u s i n f o r m a t i e

C u r s u s i n f o r m a t i e 2-daagse opleiding basis bedrijfshulpverlener B Y K S In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers conform de gestelde eisen op te leiden op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen.

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen. De RIE-BHV vormt een aanvulling op de algemene MKB-RIE. Als u niet bekend bent met de MKB- RIE, download deze dan gratis op www.rie.nl/rie-instrumenten/ri-e-algemenemkb/?searchterm=algemene%20mkb%20rie.met

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV CumLaude Wetgeving - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Nood- & ontruimingsplannen

Nood- & ontruimingsplannen Het bedrijfsnoodplan Nood- & ontruimingsplannen Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties?

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE REGELING BEDRIJFSHULPVERLENING UNIVERSITEIT LEIDEN

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE REGELING BEDRIJFSHULPVERLENING UNIVERSITEIT LEIDEN Algemene toelichting bij de Regeling bedrijfshulpverlening ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE REGELING BEDRIJFSHULPVERLENING UNIVERSITEIT LEIDEN 1a. Wettelijk kader. Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2: Arbeidsomstandighedenbeleid;

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: BHV ORGANISATIE Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Het wettelijk kader... 2 1.3. Samenwerking en

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 BHV

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school?

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school? Een school is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van de BHV. Zoals bekend zal het zelf achteraf duidelijk moeten maken, het maximale te hebben gedaan om bij calamiteiten te bestrijden.

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Het K.B. eerste hulp in de praktijk

Het K.B. eerste hulp in de praktijk Het K.B. eerste hulp in de praktijk Adviezen van de externe preventiedienst IDEWE 1 Is de eerste hulp in uw onderneming of organisatie goed geregeld? IDEWE 2 1 Opdracht van de interne dienst voor preventie

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten

Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten Bijlage 6 Redding uit besloten ruimte 1. BHV en redding uit besloten ruimten 1.1 De rol van de BHV bij hulpverlening in besloten ruimten Werkzaamheden in

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Kwaliteitshandboek Security Plus consultancy Pagina 1

Kwaliteitshandboek. Kwaliteitshandboek Security Plus consultancy Pagina 1 Kwaliteitshandboek Kwaliteitshandboek Security Plus consultancy Pagina 1 Voorwoord Dit kwaliteitshandboek is ontstaan om de eisen, werkwijze en doelen vast te stellen van Security Plus Consultancy. Dit

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND maart 2005 Inhoudsopgave pag. 1. INLEIDING 3 2. BEDRIJFSINFORMATIE 4 3. BEDRIJFSHULPVERLENING 5 3.1. Doel van de BHV 6 3.2. Taken van de BHV 6

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang Bedrijfshulpverlening (BHV) Het doel van een bedrijfshulpverleningsorganisatie is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te grijpen in afwachting van (deskundige)

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Opleiding Operationeel leider/ploegleider

Opleiding Operationeel leider/ploegleider Opleiding Operationeel leider/ploegleider Gecertificeerde cursus Ploegleider NIBHV opleidingsduur 2 dagen + plus dagdeel voor het examen. Doelgroep De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de Bedrijfshulpverlener

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie